SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY"

Transkrypt

1 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 1/14 Opracował: Jakub Dering Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. INFORMACJE OGÓLNE Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) jest samodzielną komórką organizacyjną wydzieloną w strukturze Polskiego Rejestru Statków S.A. w celu prowadzenia, jako wiodąca komórka organizacyjna, procesów certyfikacji wyrobów na podstawie uzyskanej akredytacji nr AC 114 nadanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Polski Rejestr Statków S.A. posiada status jednostki notyfikowanej o numerze identyfikacyjnym 1463 w zakresie dyrektyw: - w sprawie wyposażenia statków 96/98/WE (MED), - w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających 94/25/WE (RCD), - w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej 89/686/EWG (PPE), - w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE (PED), - odnoszącej się do prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE (SPVD), - w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC), - w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2006/95/WE (LVD), - w sprawie maszyn /WE (MAD) poza zakresem akredytacji i notyfikacji, - w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE (GPSD) poza zakresem akredytacji, oraz - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ZKP), - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów (EU ETS). Szczegółowy zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114 (PL-VG-0013 w przypadku EU ETS)przedstawiono na stronie jak również jest on dostępny w siedzibie jednostki. 2. PRZEDMIOT DOKUMENTU W niniejszym dokumencie określono ogólne wytyczne i tryb postępowania dotyczące systemu certyfikacji wyrobu stosowane w Biurze Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.. Ma on zastosowanie w stosunku do dobrowolnej oceny zgodności i certyfikacji wyrobów z wymaganiami norm polskich, europejskich i międzynarodowych oraz z wymaganiami specyficznych przepisów, np. morskich przepisów PRS S.A. Zastosowanie do programów certyfikacji określonych grup wyrobów w celu potwierdzenia zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami (normami, kryteriami, przepisami prawnymi, itd.).

2 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 2/15 Niniejszy system (opracowany w oparciu o PKN-ISO/IEC Guide 28:2006) stanowi podstawę do opracowania programów certyfikacji dla poszczególnych rodzajów wyrobów certyfikowanych przez Biuro Certyfikacji Wyrobów. Uwaga: Programy certyfikacji wyrobów w ramach systemu oceny zgodności uwzględniają właściwe systemy prawne określone w odpowiednich dyrektywach. Szczegółowe wymagania w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji opisane są w Wytycznych certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji. Wszystkie programy certyfikacji wyrobów oraz opis środków, dzięki którym jednostka uzyskuje wsparcie finansowe, informacje o opłatach, którymi są obciążani klienci dostępne są na życzenie. 3. OKREŚLENIA Ocena zgodności proces, prowadzony na podstawie notyfikacji dokonanej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Europejskiej, mający na celu potwierdzenie spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej i wystawienie odpowiednich świadectw lub innych dokumentów zgodności określonych w dyrektywach. Certyfikacja wyrobu proces, prowadzony na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), mający na celu potwierdzenie spełnienia wymagań norm i innych dokumentów odniesienia określonych w zakresie akredytacji i wystawienie certyfikatu zgodności z logo PCA. Odwołanie zwrócenie się Producenta/Wnioskodawcy nie akceptującego decyzji lub działań podjętych przez PRS o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę lub uchylenie wydanej decyzji lub dokumentu. Reklamacja zewnętrzna skarga zgłoszona przez klienta zewnętrznego (lub zastrzeżenie zgłoszone przez klienta np. odnośnie przeprowadzenia auditu, ceny oferowanych usług) dotycząca usługi realizowanej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów, nie będąca odwołaniem. 4. SYSTEM CERTYFIKACJI Polski Rejestr Statków S.A. prowadzi certyfikację wyrobów w oparciu o: ustawę z dnia o systemie oceny zgodności tekst jednolity Dz. U r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.; normę PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi; przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę trzecią; normę PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1 Zakres certyfikacji wyrobów i oceny zgodności PRS S.A. prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami ustalonymi we właściwych dla danego wyrobu Polskich Normach, normach innych krajów, normach międzynarodowych, dyrektywach, kryteriach technicznych lub w innych dokumentach normatywnych, spełniających wymagania przepisów dotyczących certyfikacji w zakresie akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114.

3 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 3/15 PRS S.A. prowadzi również certyfikację obowiązkową wyrobów na zgodność z następującymi dyrektywami: Dyrektywa 96/98/WE, Wyposażenie morskie; Dyrektywa 89/686/EWG, Środki ochrony indywidualnej; Dyrektywa 97/23/WE, Urządzenia ciśnieniowe; Dyrektywa 2009/105/WE, Proste zbiorniki ciśnieniowe; Dyrektywa 2006/95/WE, Niskonapięciowe wyroby elektryczne; Dyrektywa 2004/108/WE, Kompatybilność elektromagnetyczna; Dyrektywa 2006/42/WE, Maszyny (bez notyfikacji i akredytacji PCA); Dyrektywa 94/25/WE, Rekreacyjne jednostki pływające, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ZKP), Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 600/2012 w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów (EU ETS) Certyfikacja i ocena zgodności potwierdzająca spełnienie określonych wymagań przez wyroby oparta jest o programy certyfikacji wyrobów typu 3 i 1b wg PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów gdzie: typ 3 obejmuje badanie i nadzór obejmujący ocenę procesu produkcyjnego. Elementy programu: a) wybór, b) określenie właściwości przez badanie lub ocenę, c) ocenę początkową procesu produkcyjnego lub systemu jakości, o ile ma to zastosowanie, d) przegląd raportu z badania lub z oceny, e) decyzję dotyczącą certyfikacji, f) wydanie certyfikatu i udzielenie zezwolenia, g) nadzór przez badanie albo inspekcję próbek u producenta i ocenę procesu produkcyjnego. Zasady pobierania próbek do badań, w tym wielkość próbki, określa PRS S.A. Badania przeprowadzają akredytowane przez PCA lub uznane przez Polski Rejestr Statków laboratoria badawcze, których kompetencje zostały ocenione wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC Polski Rejestr Statków w zawartej z podwykonawcami umowie określa zasady współpracy, w tym zasady pobierania i identyfikacji próbek oraz zasady poufności. Uznawanie ważności raportów z badań PRS S.A. określa każdorazowo w zależności od wyrobu, jak i specyfiki badań. Powiązania programów certyfikacji wyrobów z grupami wyrobów oraz normami lub dokumentami kryterialnymi, stanowiącymi podstawę badań i oceny / certyfikacji wyszczególnione są na stronie (zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114) typ 1b obejmuje badanie i ocenę próbek pobieranych z partii wyrobów. Elementy programu: a) wybór, b) określenie właściwości przez badanie lub ocenę, c) przegląd raportu z badania lub z oceny, d) decyzję dotyczącą certyfikacji,

4 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 4/15 e) wydanie certyfikatu na partię wyrobów. PRS S.A. uznaje raporty z badań wykonane w akredytowanych przez PCA lub uznanych przez PRS S.A., w wyniku przeprowadzonych ocen, laboratoriach będących podwykonawcami Polskiego Rejestru Statków S.A.. Informacje dotyczące laboratoriów badawczych, których raporty PRS S.A. uznaje w procesach certyfikacji, są udostępniane na życzenie klienta. Próbki do badań pobierają i identyfikują laboratoria będące podwykonawcami PRS S.A., w zakresie posiadanej akredytacji, własnych procedur oraz uzgodnień z Biurem Certyfikacji Wyrobów PRS S.A. Dopuszcza się możliwość pobierania próbek przez wytwórcę na zasadzie protokołu z komisyjnego pobierania próbek, na warunkach uzgodnionych z PRS S.A.. Pobieranie próbek obejmuje całą populację wyrobów. PRS S.A. dopuszcza również możliwość uznania raportu z badań wykonanego przez zagraniczne, akredytowane laboratorium na zasadzie wzajemności uznawania raportów, w ramach UE, po sprawdzeniu zakresu badań i ważności akredytacji. Uznawanie ważności raportów z badań jednostka określa każdorazowo w zależności od wyrobu, jak i specyfiki badań. PRS S.A. uznaje laboratoria, które wykonują badania, pomiary lub próby wykorzystywane przez Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) w procesach oceny zgodności wyrobów na zgodność z IC-01 - Instrukcją Uznawania Laboratoriów. Utrzymuję listę i prowadzi nadzór laboratoriów, którym podzleca badania. W przypadku podzlecania badań w procesie certyfikacji, Zamawiający jest o tym fakcie informowany w ofercie certyfikacji. Świadectwo zgodności w systemie 1b wydawane jest bezterminowo dla każdego wyrobu reprezentowanego przez próbkę. Umowa zawierana z klientem określa warunki stosowania świadectw lub znaków, w tym zobowiązania klienta do informowania o jakichkolwiek zmianach w wyrobie, systemie wytwarzania czy zmianach własnościowych. PRS S.A. prowadzi nadzór nad wykorzystaniem wydanych świadectw zgodności poprzez śledzenie strony internetowej klienta, nadzoru rynku, jak i skarg oraz reklamacji na dostawcę, itp. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez klienta warunków określonych w umowie PRS S.A. podejmuje działania zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.11 niniejszych ogólnych zasad certyfikacji. Powiązania programów certyfikacji z grupami wyrobów i normami lub dokumentami kryterialnymi, stanowiącymi podstawę badań i oceny zgodności można znaleźć na stronie (zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114). Poszczególne elementy procesu certyfikacji i nadzoru opisano poniżej: 5.2 Wnioskowanie o ocenę zgodności/certyfikację Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatów/świadectw zgodności, w trakcie rozmów z pracownikami Biura Certyfikacji Wyrobów otrzymują informacje na temat wymagań prawnych, zasad certyfikacji i trybu postępowania. Na zapytanie o ocenę zgodności, Kierownik CW przekazuje Wnioskodawcy (producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi mającemu siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej) Form. 1/PCW-01 Wniosek o certyfikację wyrobu/wniosek o certyfikacje ZKP oraz ogólne informacje dotyczące warunków oceny zgodności/certyfikacji. Niezależnie od ww. zapisów Kierownik CW może przekazać zapytanie do właściwego eksperta, co potwierdzane jest dekretacją.

5 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 5/15 Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z usług PRS S.A., stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty. Podstawowe formularze związane z procesem certyfikacji są również dostępne na stronie Wypełniony Wniosek jest podstawą opracowania kompleksowej oferty oceny zgodności/certyfikacji. Wniosek zawiera wnioskowany zakres oceny zgodności/certyfikacji oraz informacje niezbędne do oceny wyrobów, dla których ma być oceniana zgodność/mają być certyfikowane. Wnioskodawca podaje również nazwę, adres i status prawny, jak również określa wyroby, dla których ma być sporządzana ocena zgodności, które mają być certyfikowane, system zgodności/certyfikacji, dyrektywy z modułami i normy, na zgodność z którymi każdy z wyrobów ma być certyfikowany, dla których ma być oceniana zgodność Wypełniony Wniosek jest przekazywany przez Wnioskodawcę do Kierownika CW w celu jego zarejestrowania i przeglądu, tj. sprawdzenia: kompletności informacji dla opracowania oferty, czy PRS posiada notyfikację/akredytację na wnioskowany zakres oceny zgodności/certyfikacji, czy wymagania dotyczące oceny zgodności/certyfikacji są jasno zdefiniowane, zrozumiałe, czy PRS ma możliwość przeprowadzenia oceny zgodności/certyfikacji w odniesieniu do zakresu, miejsca, środków i innych warunków, czy PRS posiada kompetentny personel do przeprowadzenia procesu oceny zgodności/certyfikacji, czy PRS podpisał stosowne umowy z podwykonawcami zewnętrznymi (laboratoriami), wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką certyfikującą i klientem, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm lub innych dokumentów normatywnych, zostały rozwiązane,. Następnie Wniosek jest przekazywany do właściwego eksperta w celu opracowania oferty/umowy zgodnie z p W przypadku trudności w otrzymaniu wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu, istnieje możliwość przygotowania oferty bez otrzymania Wniosku. Fakt ten powinien zostać odnotowany na Form. 5/PCW-01 - Formularzu przeglądu i realizacji zlecenia certyfikacji wyrobu W przypadku zidentyfikowania przypadku w którym wniosek o certyfikację zawiera: typ wyrobu, lub dokument normatywny, lub program certyfikacji, z którym jednostka Biuro Certyfikacji Wyrobów nie miało wcześniejszych doświadczeń, podejmowana jest analiza możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji pod kątem zapewnienia kompetencji i możliwości do podjęcia wszystkich wymaganych działalności certyfikacyjnych. W przypadku podjęcia się takiego procesu utrzymywane są zapisy uzasadnienia decyzji dotyczącej podjęcia się certyfikacji. O fakcie takim informowany jest Wnioskodawca W przypadku gdy proces certyfikacji wyrobów opiera się na certyfikacjach udzielonych wcześniej Wnioskodawcy, wówczas jednostka certyfikująca powinna, w swoich zapisach, odnieść się do istniejącej(-ych) certyfikacji i wówczas, istnieje możliwość pominięcia części elementów procesu certyfikacji. Na życzenie klienta, należy Zamawiającemu dostarczyć uzasadnienie pominięcia działań W przypadku braku możliwości przeprowadzenia procesu oceny zgodności/certyfikacji z jakiegokolwiek powodu (np. brak kompetencji), Kierownik CW po akceptacji Dyrektora DC, powiadamia wnioskodawcę o odmowie, podając przyczyny odmowy. 5.3 Przygotowanie oferty i umowy

6 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 6/ Jeżeli istnieją możliwości przeprowadzenia oceny zgodności/certyfikacji, wyznaczony ekspert po analizie Wniosku i uzgodnieniach z klientem przygotowuje Ofertę i Umowę o certyfikację wyrobu. W przypadku gdy wymagane jest przeprowadzenie badań wyrobu przez podwykonawców zewnętrznych (laboratoria), z którymi podpisane są odpowiednie porozumienia o współpracy, wyznaczony ekspert przygotowując ofertę każdorazowo sprawdza gotowość podwykonawcy do poprawnego wykonania zlecenia (sprawdza czy zakres zlecenia pokrywa się z zakresem świadczonych usług, czy podwykonawca posiada akredytację). Ofertę i Umowę o certyfikację wyrobu przekazuje do Kierownika CW. Kierownik CW dokonuje przeglądu oferty, umowy i po zatwierdzeniu przez Dyrektora DC wysyła je do Wnioskodawcy W przypadku, gdy do realizacji zadania został wyznaczony ekspert zewnętrzny, to po analizie Wniosku przesłanego przez klienta i po uzgodnieniach z nim opracowuje on ofertę i przekazuje do Kierownika CW. Ofertę i Umowę o certyfikację wyrobu sporządza Kierownik CW, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora DC, wysyła je do wnioskodawcy. Wysokość opłaty oparta jest o aktualną taryfę opłat i wycenę kosztów badań przez podwykonawcę Po zaakceptowaniu Oferty przez wnioskodawcę i przesłaniu przez niego Umowy o certyfikację wyrobu, jest ona rejestrowana przez Kierownika CW. Następnie Kierownik CW przeprowadza przegląd zlecenia i wystawia Form. 5/PCW-01 - Formularz Przeglądu i realizacji Zlecenia Certyfikacji Wyrobów i wyznacza ekspertów/auditorów według zasad określonych w odpowiednim programie certyfikacji określonym w p Podczas przeglądu zlecenia Kierownik CW określa czy: wykonano właściwą identyfikację zleceniodawcy i czy otrzymano podpisaną umowę? odpowiednio zdefiniowano przedmiot zlecenia? zidentyfikowano normy odniesienia, czy normy znajdują się w zakresie akredytacji AC 114? Biuro dysponuje posiadającym kompetencje ekspertem? (patrz Zał. 2 do PCW-01) określono termin realizacji? zleceniodawca zalega z płatnościami powyżej 60 dni? Kierownik CW dokonuje odpowiednich zapisów na Form. 5/PCW-01 - Formularzu przeglądu i realizacji zlecenia. W przypadku gdy nie jest spełnione jedno z ww. kryteriów i Biuro Certyfikacji wyrobów nie jest w stanie wykonać zlecenia, wysyłana jest do wnioskodawcy adekwatna informacja, fakt ten jest również odnotowywany w Form. 5/PCW-01. Jako eksperci/auditorzy nie mogą być wyznaczeni pracownicy, którzy byli związani z jednostką lub zatrudnieni przez jednostkę zaangażowaną w projektowanie, dostarczanie, instalowanie lub konserwację tego rodzaju wyrobów w taki sposób lub w takim czasie, że mogłoby to zagrozić ich bezstronności. W procesie oceny zgodności/certyfikacji podczas którego badania wyrobów wykonywane są przez PRS, przyjęto zasadę niezależności tzn. próby prowadzi i/lub nadzoruje ekspert inny niż ekspert przeprowadzający proces oceny zgodności/certyfikację. Do przeprowadzenia procesu oceny zgodności/certyfikacji, Kierownik CW może zaangażować eksperta/auditora zewnętrznego (zgodnie z PCW-02). W przypadku decyzji wnioskodawcy o zamówieniu usługi certyfikacji wyrobu, powinien on: poczynić odpowiednie przygotowania do przeprowadzenia oceny, w tym zapewnić możliwość sprawdzenia dokumentacji oraz dostęp do wszystkich obszarów, zapisów, reklamacji i personelu,

7 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 7/15 spełnić wymagania PRS przedstawione w umowie o certyfikację wyrobu. 5.4 Realizacja zlecenia Proces oceny zgodności/certyfikacji jest prowadzony w sposób bezstronny, w terminach uzgodnionych z wnioskodawcą Opis postępowania przy certyfikacji/ocenie zgodności wyrobów z poszczególnymi dyrektywami według poszczególnych modułów, prowadzone zapisy, stosowane formularze i wystawiane dokumenty zgodności są określone w następujących programach: PCW-01/MED Program oceny zgodności wyposażenia morskiego wg dyrektywy 96/98/WE; PCW-01/PPE Program oceny zgodności środków ochrony indywidualnej wg dyrektywy 89/686/EWG; PCW-01/PED Program oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych wg dyrektywy 97/23/WE; PCW-01/SPV Program oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych wg dyrektywy 2009/105/WE; PCW-01/MAD Program oceny zgodności maszyn wg dyrektywy 2006/42/WE; PCW-01/EMC/LVD Program oceny zgodności niskonapięciowych wyrobów elektrycznych i kompatybilności elektromagnetycznej wg dyrektyw 2006/95/WE i 2004/108/WE; PCW-01/RCD Program oceny zgodności rekreacyjnych jednostek pływających wg dyrektywy 94/25/WE. Uwagi: 1. W przypadku oceny zgodności wyrobów wg modułu uwzględniającego badanie systemu zarządzania jakością może mieć również zastosowanie odpowiednia procedura, Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., gdy ocena jest połączona z auditem systemu zarządzania jakością Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS lub gdy wymieniony wyżej program nie reguluje wszystkich działań w tym zakresie. 2. Wykazy dokumentów odniesienia stanowią załączniki do ww. instrukcji lub są podane na stronie internetowej Do przeprowadzenia konkretnej oceny Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów wyznacza pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Nie mogą być wyznaczeni pracownicy, którzy byli związani z wnioskodawcą/ producentem lub zatrudnieni przez jednostkę zaangażowaną w projektowanie, dostarczanie, instalowanie lub konserwację tego rodzaju wyrobów w taki sposób lub w takim czasie, że mogłoby to zagrozić bezstronności prowadzonej oceny. Zlecenia są realizowane przez ekspertów/auditorów określonych w Rejestrze ekspertów/auditorów uczestniczących w certyfikacji wyrobów Przed rozpoczęciem procesu ekspert/auditor przygotowuje Plan oceny. Przy planowaniu oceny uwzględnia wyniki oceny przeglądu nadesłanej dokumentacji. Plan zawiera informację o wyznaczonym do przeprowadzania każdego działania związanego z oceną personelu oraz poszczególne elementy oceny, takie jak: przegląd projektu i dokumentacji, pobieranie próbek, badania, inspekcje i audit (Form.8/PC-01) Tam, gdzie jest to wymagane, przeprowadzane są badania wyrobu przez własne laboratoria PRS lub podwykonawców, z którymi podpisane są odpowiednie porozumienia o współpracy. Tam, gdzie ma to zastosowanie, wyrób powinien zostać przygotowany do badań zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, właściwe przygotowanie wyrobu powinno zostać potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. Próbki wyrobów powinny być dostarczone przez Wnioskodawcę (Producenta lub Przedstawiciela) z bieżącej produkcji w ilości wynikającej ze stosowanej normy lub specyfikacji technicznej.

8 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 8/ Zlecenie przeprowadzenia prób na zewnętrz jest opracowane przez eksperta, akceptuje je Kierownik CW i zatwierdza Dyrektor DC Kierownik CW lub wyznaczona przez niego osoba prowadzi nadzór podwykonawców, mający na celu potwierdzenie posiadanej akredytacji i zdolności do poprawnego wykonywania badań. Podwykonawcy są oceniani okresowo, raz na rok, przez Kierownika CW lub wyznaczone przez niego osoby wg kryteriów podanych na Form. 3/PCW-01 Arkusz oceny podwykonawcy. Prowadzony jest rejestr podwykonawców Po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności Kierownik CW podejmuje decyzję o wydaniu bądź niewydaniu dokumentu zgodności z dyrektywą. Dyrektor DC podpisuje dokumenty zgodności. W przypadku: braku kompetencji Kierownika CW w danym procesie lub w przypadku gdy Kierownik CW dokonywał oceny w danym procesie, decyzję o wydaniu bądź niewydaniu dokumentu zgodności z dyrektywą podejmuje wyznaczony ekspert posiadający odpowiednie kwalifikacje (patrz Zał. 2/PCW-01) Pismo przewodnie do dokumentów zgodności bądź pismo informujące o nie wydaniu dokumentu zgodności jest podpisywane przez Kierownika CW i wysyłane do wnioskodawcy. Kopie dokumentów zgodności wraz z kopiami pism przewodnich są przekazywane do Kierownika CW Nie później niż w ciągu 30 dni od wystawienia dokumentu zgodności wyznaczony pracownik CW uzupełnia wykaz dokumentów zgodności/świadectw dla danej dyrektywy na stronie internetowej PRS. Dla dyrektyw, dla których istnieje obowiązek zgłoszenia wydanych świadectw do odpowiedniej organizacji międzynarodowej postępowanie wg właściwego programu. 5.5 Ocena Proces oceny zgodności i certyfikacji wyrobów odbywa się według norm i/lub przepisów, obejmujących zakres podany we wniosku i według kryteriów certyfikacji dla określonego programu oceny PRS S.A. deklaruje przeprowadzenie procesu certyfikacji w sposób bezstronny, w terminach uzgodnionych z dostawcą lub jego upoważnionym przedstawicielem. Niezgodności stwierdzone podczas oceny są dokumentowane, a przedstawiciel producenta (dostawcy) potwierdza podpisem, że zrozumiał niezgodności i je przyjmuje Działania korygujące związane z niezgodnościami w procesie certyfikacji wyrobów powinny być przeprowadzone przez producenta (dostawcę) i przyjęte do akceptacji przez Biuro Certyfikacji Wyrobów, przed wydaniem świadectwa zgodności. 5.6 Raport z oceny Personel przeprowadzający ocenę danych wyrobów przekazuje kierownikowi Biura Certyfikacji Wyrobów raport z wnioskami, co do zgodności tych wyrobów ze wszystkimi wymaganiami stawianymi przy certyfikacji. W raporcie uwzględnione jest sprawozdanie z badań, jeśli ma to zastosowanie Pełny raport zawiera wyniki oceny, identyfikuje każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji oraz określa wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań jeżeli Wnioskodawca wyraża zainteresowanie kontynuowaniem procesu certyfikacji. Jeżeli Wnioskodawca decyduje się na przeprowadzenie dodatkowych działań związanych z oceną i może wykazać, że zostały podjęte działania zaradcze w celu spełnienia w określonym czasie wszystkich wymagań, powtarzane są tylko niezbędne fragmenty pierwotnej

9 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 9/15 procedury oceny. Proces planowania określony w powinien być powtórzony w celu realizacji dodatkowych działań. 5.7 Decyzja o certyfikacji Raport z przeprowadzonej oceny wraz z załączoną dokumentacją przekazywany jest przez eksperta/audytora prowadzącego ocenę ekspertowi/audytorowi niezaangażowanemu w proces oceny i wyznaczonemu do dokonania przeglądu i/lub podejmowania decyzji dotyczących certyfikacji przez Kierownika CW, który decyduje, co do wydania świadectwa zgodności z dokumentem normatywnym, przepisem prawnym uzgodnionym z klientem a znajdującym się w zakresie akredytacji PRS S.A.. Kierownik CW podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu (bądź nie zakwalifikowaniu) danego procesu oceny zgodności, jako procesu certyfikacji, czyli o wystawieniu certyfikatu zgodności z logo PCA (Form. 6/PCW-01). Dla procesów, które zostały zakwalifikowane do wystawienia certyfikatu zgodności z logo PCA, ekspert/auditor zakłada Form. 4/PCW-01 Ocena procesu certyfikacji wyrobu i dokonuje w nim odpowiednich zapisów. Przyjęto zasadę, że tylko dla niektórych procesów oceny zgodności z dyrektywami są wystawiane certyfikaty zgodności z logo PCA. Decyzję podejmuje Kierownik CW. Proces oceny zgodności wyrobów przedstawiony jest graficznie w Załączniku nr 1. Osoby podejmujące decyzję w procesie certyfikacji muszą być zatrudnione w PRS S.A Kierownik CW w porozumieniu z ekspertem/audtorem sporządza świadectwo zgodności lub informuje wnioskodawcę o odmowie wydania świadectwa zgodności. Decyzja w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia, zawieszenia, ograniczenia, rozszerzenia, przeniesienia prawa, odnowienia, wznowienia ważności świadectwa, wydawana jest przez Kierownika CW i może być poprzedzona wydaniem opinii przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji, który działa w oparciu o własny Regulamin. Zapisy o decyzji wystawienia świadectwa zgodności są dokonywane na Form. 4/PCW-01. W przypadku braku kompetencji Kierownika CW w danym procesie lub w przypadku gdy Kierownik CW dokonywał oceny w danym procesie, decyzję o wydaniu bądź niewydaniu dokumentu zgodności z dyrektywą podejmuje wyznaczony ekspert, posiadający odpowiednie kwalifikacje (patrz Zał. 2/PCW-01) Decyzję Wnioskodawca otrzymuje na piśmie. Decyzja o odmowie wydania świadectwa zgodności jest odpowiednio uzasadniona Świadectwo zgodności podpisywane jest przez Dyrektora DC, świadectwa zgodności jest przekazywana do Kierownika CW. Świadectwo zgodności wydane w programie, stwierdzające zgodność wyrobu z właściwymi dokumentami odniesienia, wydawane jest na okres pięciu lat Kierownikowi CW przysługuje prawo wyznaczania osoby mającej uprawnienia do podejmowania decyzji w procesach oceny zgodności/certyfikacji w zastępstwie podczas jego nieobecności Dyrektorowi DC przysługuje prawo wyznaczania osoby mającej uprawnienia do podpisywania świadectw, innych dokumentów zgodności oraz certyfikatów zgodności z logo PCA. 5.8 Odwołania, reklamacje i sprawy sporne Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji o wydaniu świadectwa zgodności. Odwołanie może dotyczyć sformułowania zakresu lub decyzji o nie wydaniu bądź cofnięciu dokumentu zgodności/świadectwa. Odwołania oraz reklamacje/skargi powinny zawierać: nazwę wnioskodawcy lub posiadacza świadectwa wraz z adresem, opis przedmiotu odwołania, reklamacji/skargi

10 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 10/15 uzasadnienie odwołania, reklamacji /skargi. Wszystkie odwołania od decyzji, jak i reklamacje/skargi Wnioskodawców i posiadaczy wydanych świadectw na działalność, rozpatrywane są przez PRS S.A. bezstronnie, z zachowaniem zasad ochrony interesów dostawców, przez osoby, które nie uczestniczyły w procesie oceny/certyfikacji Odwołanie złożone przez Producenta/Wnioskodawcę jest rejestrowane przez Dyrektora DC lub wyznaczonego pracownika i dalej przekazywane do Kierownika CW w celu jego wstępnego przeglądu. Kierownik CW formalnie informuje składającego skargę lub odwołanie o ich przyjęciu w ciągu 10 dni od otrzymania. Odwołanie rozpatrywane jest przez Dyrektora DC w ciągu 20 dni i jest przekazywane do Zarządu PRS S.A., który podejmuje ostateczną decyzję Za przekazanie pisemnej informacji zwrotnej Producentowi/Wnioskodawcy w sprawie odwołania odpowiada Dyrektor DC (w przypadku dokumentu zgodności z dyrektywami oraz w przypadku certyfikatu z logo PCA). Informacja ta przekazywana jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania pisma Pisma zewnętrzne zawierające zastrzeżenia strony zewnętrznej co do wyników lub sposobu wykonania usługi przez PRS przekazywane są do Kierownika CW, który dokonuje jej odnotowania w Rejestrze reklamacji. Kierownik CW jest odpowiedzialny za zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji (w stopniu, jaki jest możliwy) Następnie Kierownik CW rozpatruje sprawę i podejmuje niezbędne działania w celu wyjaśnienia sprawy. Po zakończeniu analizy przygotowuje projekt pisemnej odpowiedzi dla klienta. Projekt pisma przedstawia Dyrektorowi DC, który nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisma do Biura Certyfikacji Wyrobów podejmuję decyzję w sprawie zgłoszenia i powiadamia pisemnie klienta o sposobie załatwienia reklamacji. Kopię odpowiedzi przechowuje Dyrektor DC. W przypadku gdy personel (w tym działający na stanowiskach kierowniczych) świadczył konsultacje Wnioskodawcy lub był zatrudniony przez Niego, nie może być wykorzystywany do przeglądu lub zatwierdzenia rozstrzygnięcia skargi lub odwołania tego Wnioskodawcy przez okres dwu lat po zakończeniu konsultacji lub zatrudnienia Klient zgłaszający reklamację może zakwestionować wynik jej rozpatrzenia przez Biuro Certyfikacji Wyrobów. W takim przypadku pismo klienta przekazywane jest do Zarządu PRS S.A. celem rozpatrzenia. Uwagi: 1. W przypadku, gdy załatwienie reklamacji może przekroczyć 30 dni, przed upływem tego czasu Kierownik CW informuje pisemnie klienta o spodziewanym terminie udzielenia odpowiedzi. 2. Dyrektor DC może upoważnić k.o. do pisemnego powiadomienia klienta o sposobie załatwienia jego reklamacji. 5.9 Nadzór Działania prowadzone w nadzorze dokumentowane są zgodnie z przyjętymi zasadami, jak w procesie certyfikacji. Dla wyrobów certyfikowanych wg programu typu 1b wg PN-EN ISO/IEC 17067: nie prowadzi się nadzoru. Natomiast dla wyrobów certyfikowanych wg programu typu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067: nadzór prowadzony jest poprzez badania albo inspekcję próbek z fabryki i ocenę procesu produkcyjnego. Próbki do badań z przedstawionej do weryfikacji jednorodnej partii wyrobów ekspert wybiera losowo. Liczność próbki określa się według odpowiedniej normy (ISO 2859).

11 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 11/15 Tam, gdzie ma to zastosowanie, wyroby powinny zostać przygotowane do badań zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Właściwe przygotowanie wyrobu powinno zostać potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. Próbki wyrobów powinny być dostarczone przez Wnioskodawcę (Producenta lub Przedstawiciela) z bieżącej produkcji w ilości wynikającej ze stosowanej normy lub specyfikacji technicznej. PRS S.A. wymaga od dostawcy, aby ten przekazywał informacje o wszelkich zmianach, takich jak zamierzona zmiana wyrobu (jego konstrukcji lub technologii), procesu produkcji lub, jeśli ma to zastosowanie, zmiana w systemie jakości wpływająca na zgodność wyrobu. PRS S.A. ustala, czy zapowiedziane zmiany wymagają dalszych analiz. Jeżeli tak, dostawcy nie wolno zwolnić do obrotu certyfikowanego wyrobu, powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska z Biura Certyfikacji Wyrobów stosownego powiadomienia W przypadku oceny zgodności według modułu D, E lub H (ocena procesu produkcyjnego) ekspert/auditor wyznaczony przez Kierownika CW w porozumieniu z Dyrektorem DC dokonuje okresowej oceny, w celu upewnienia się, że producent w dalszym ciągu spełnia wymagania Audity planowane w nadzorze certyfikowanych wyrobów przeprowadzane są według zasad określonych w odpowiednim programie oceny zgodności dla danej dyrektywy Zakres auditów w nadzorze ustala Kierownik CW w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych auditów. Audity w nadzorze są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w programach oceny zgodności dla poszczególnych dyrektyw. Niezależnie od auditów okresowych, dla tych dyrektyw, które tego wymagają, mogą zostać w razie konieczności, przeprowadzone niezapowiedziane wizyty PRS wymaga od producenta, aby ten informował jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach, takich jak zamierzona zmiana wyrobu, zmiana procesu produkcji lub, jeśli ma to zastosowanie, zmiana w systemie jakości wpływająca na zgodność wyrobu PRS ustala czy zapowiedziane zmiany wymagają dalszych analiz. Jeżeli tak, producentowi nie wolno zwolnić do obrotu certyfikowanego wyrobu, powstałego w następstwie tych zmian, zanim nie uzyska z PRS stosownego powiadomienia Odnowienie certyfikacji Jeżeli przed datą upływu ważności świadectwa zgodności, wydanego w programie OCN, dostawca zgłasza gotowość odnowienia świadectwa, Biuro Certyfikacji Wyrobów organizuje ponowną ocenę zgodności wyrobu. Ocena przeprowadzana jest w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości ważności świadectwa. Jeżeli umowa nie była podpisana na czas nieokreślony, podpisywana jest nowa umowa na kolejny okres ważności świadectwa Zasady unieważnienia (wycofania) świadectw Unieważnienie świadectwa może nastąpić w przypadku stwierdzenia postępowania dostawcy niezgodnego z zawartą umową o certyfikację, a w szczególności, gdy certyfikowany dostawca: zaprzestał wytwarzania wyrobów, dla których otrzymał świadectwo; nie dopuszcza do przeprowadzenia auditów z wymaganą częstotliwością; nie spełnia zobowiązań finansowych wobec PRS S.A.; nie podjął w uzgodnionym terminie działań wynikających ze zmiany wymagań zawartych w odnośnikach stanowiących podstawę certyfikacji; nie przeprowadził w uzgodnionym terminie działań związanych z reklamacją dotyczącą certyfikowanego wyrobu, która wpłynęła do PRS SA,

12 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 12/15 potwierdzono niezgodność wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, w wyniku nadzoru lub w inny sposób Unieważnienie świadectwa jest poprzedzone pisemnym zawiadomieniem dostawcy o okolicznościach uzasadniających unieważnienie. Decyzję o unieważnieniu świadectwa podejmuje Dyrektor DC. Unieważnienie świadectwa może być poprzedzone zawieszeniem jego ważności (patrz p ) PRS S.A. rozwiązuje umowę o certyfikację. Dostawca zostaje o tym fakcie poinformowany na piśmie, w którym podana jest data unieważnienia świadectwa. Dostawca może odwołać się od decyzji o cofnięciu świadectwa zgodnie z p Na oficjalnej stronie internetowej PRS S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnionym świadectwie zgodności. Ponadto ww. informacja wraz z pisemnym uzasadnieniem przekazywana jest odpowiednim organom nadzoru Wykorzystywanie świadectwa zgodności PRS S.A. nadzoruje wykorzystywanie świadectw zgodności podczas oceny prowadzonej w nadzorze, poprzez śledzenie informacji organów nadzoru rynku i innych wpływających do Biura Certyfikacji Wyrobów, wyrywkową kontrolę informacji zawartych w dokumentach reklamowych oraz w internecie. W przypadku natrafienia na przypadek niewłaściwego powoływania się na system certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie świadectw zgodności, PRS podejmuje odpowiednie działania, np. działania korygujące, cofnięcie świadectwa, podanie do publicznej wiadomości informacji o wykroczeniu oraz jeśli byłoby to konieczne, podjęcie działań prawnych Rozszerzanie, ograniczanie i zawieszanie certyfikacji Rozszerzanie zakresu certyfikacji odbywa się na postawie dodatkowego wniosku Form.1/PCW-01 Wniosek o certyfikację wyrobu, według postanowień określonych w pkt. 5.1 do 5.5. Przy rozszerzeniu zakresu certyfikacji i występujących zmianach w wyrobach wpływających na certyfikację, wymagane jest przeprowadzenie procesu określonych w pkt. 5.1 do 5.8 obejmujących, jeżeli jest to wymagane: - ocenę, - przegląd, - decyzję, - wydanie zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych, - wydanie dokumentów certyfikacyjnych po przeprowadzeniu zmienionych działań związanych z nadzorem Ograniczania zakresu certyfikacji nie przewiduje się Zawieszenie ważności świadectwa może nastąpić w związku z reklamacją dotyczącą certyfikowanego wyrobu, która wpłynęła do PRS. Następuje ona na czas określony do wyjaśnienia przyczyny reklamacji i przeprowadzenia działań korygujących. Informację o zawieszonym certyfikacie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej PRS S.A. Ponadto, ww. informacja wraz z pisemnym uzasadnieniem przekazywana jest odpowiednim organom nadzoru. Osobą odpowiedzialną do sformułowania i zakomunikowania klientowi o:

13 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 13/15 działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji dotyczącej wyrobu(-ów) zgodnie z programem certyfikacji; wszystkich innych działaniach wymaganych przez program certyfikacji, Jest Kierownik CW. W przypadku zakończenia działań korygujących związanych z reklamacją z wynikiem pozytywnym ważność świadectwa jest przywracana. Ocena, przegląd i/lub decyzja potrzebna do uchylenia zawieszenia powinna być wykonana zgodnie z mającymi zastosowanie punktami W przypadku braku działań korygujących w uzgodnionym terminie świadectwo unieważnia się Reklamacje składane producentom PRS wymaga od producenta certyfikowanych wyrobów: przechowywania zapisów odnoszących się do wszelkich znanych mu reklamacji dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami właściwej normy i udostępniania tych zapisów na życzenie PRS, podejmowania odpowiednich działań w związku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy Certyfikacji Reklamacje dotyczące certyfikowanego wyrobu wpływające do PRS W przypadku wpłynięcia do PRS reklamacji dotyczącej certyfikowanego wyrobu PRS żąda od producenta wyjaśnień oraz propozycji działań korygujących. Po akceptacji przez PRS działań korygujących ustala się termin ich zakończenia. Na czas działań korygujących może nastąpić zawieszenie ważności świadectwa (patrz p ). W przypadku nieprzeprowadzenia w terminie skutecznych działań korygujących świadectwa unieważnia się Bezstronność Bezstronność i prawidłowość przebiegu procesu certyfikacji wyrobów monitorowana jest przez Komitet Chroniący Bezstronność, który działa w oparciu o własny regulamin. Biuro Certyfikacji Wyrobów jest całkowicie samodzielną i niezależną jednostką zapewniającą pełną bezstronność i wiarygodność. Nie prowadzi działalności projektowej lub produkcyjnej i sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji. Zgodnie z pkt. 10 Artykułu R17 załącznika Nr 1 do Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylający decyzję Rady 93/465/EWG: pracownicy oceniający zgodność są zobowiązani dochować tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji które uzyskają w trakcie wykonywania swoich zadań zgodnie z przepisami prawa krajowego w danym zakresie (z wyjątkiem dochowania tajemnicy wobec właściwych organów państwa członkowskiego, w którym realizowane są zadania). Prawa własności podlegają ochronie. Zagrożenia dla bezstronności określone są w ramach instrukcji oceny ryzyka IC-01 wraz z określonymi środkami je ograniczającymi Poufność

14 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 14/15 Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji związanych z procesem certyfikacji. Wszelkie informacje przekazane przez naszych klientów podczas procesu certyfikacji mają charakter poufny i nie są ujawniane stronie trzeciej bez ich pisemnej zgody. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, wnioskodawca jest powiadamiany o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez odpowiednie dokumenty normatywne lub przepisy prawne. Zapewnienie poufności realizowane jest również poprzez: - ograniczony dostęp do dokumentacji wnioskodawcy od momentu zgłoszenia wyrobu do certyfikacji aż do etapu archiwizacji, - ewidencję dokumentacji powstałej w procesie certyfikacji i nadzoru (umowy, protokoły z kontroli, sprawozdania z badań), - archiwizowanie dowodów oceny zgodności oraz wszelkiej dokumentacji wnioskodawcy przekazanej podczas procesu certyfikacji Zobowiązanie do przestrzegania zasad konkurencji i poufności zawarte są w deklaracji, zgodnie z którą pracownicy zobowiązują się do: przestrzegania ustalonych zasad, łącznie z zasadami dotyczącymi poufności i niezależności od handlowych lub innych interesów, zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, przekazanych im w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków a w stosunku, do których podjęli niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić PRS S.A. na szkodę Odpowiedzialność prawna Uzyskany certyfikat nie zwalnia z odpowiedzialności posiadacza certyfikatu za wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości. Proces certyfikacji nie obejmuje analizy dokumentacji przedmiotu oceny w świetle obowiązujących ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o prawie własności przemysłowej Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe można uzyskać w Sekretariacie Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A., tel. +48 (058) , fax.: +48 (058) , 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Norma PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Powiązania programów certyfikacji z grupami wyrobów i normami lub dokumentami kryterialnymi, stanowiącymi podstawę badań i oceny zgodności można znaleźć na stronie (zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114).

15 Indeks: PCW-01 Edycja: Strona: 15/15 7. FORMULARZE Formularze przywołane: Nr formularza Nazwa formularza Data wydania Form. 1/PCW-01 Wniosek o certyfikację wyrobu/(en) Application form Form. 2/PCW-02 Form. 2/PCW-02 Umowa o certyfikację wyrobu/ (EN) Contract for product certification Umowa nr o weryfikację rocznego raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych Form. 3/PCW-01 Arkusz oceny podwykonawcy Form. 4/PCW-01 Ocena procesu certyfikacji wyrobu Form. 5/PCW-02 Formularz Przeglądu i realizacji Zlecenia Certyfikacji Wyrobów Form. 6/PCW-01 Certyfikatu zgodności z logo PCA Form. 7/PCW-01 Umowa o certyfikację wyrobu (normy)/ (EN) Contract for product certification (standards) Form.8/PCW-01 Plan procesu certyfikacji wyrobu Wszystkie zapisy i dokumenty związane z certyfikowanym wyrobem przechowywane są przez okres 10 lat po wyprodukowaniu ostatniego wyrobu. 8. ZAŁĄCZNIKI Wprowadzone załączniki: Załącznik 1 Schemat procesu oceny zgodności i certyfikacji wyrobów. Zał. 2/PCW-01 - Wykaz personelu upoważnionego do podejmowania decyzji w procesach oceny zgodności i certyfikacji

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PCW-OCZ

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PCW-OCZ Indeks: PCW-OCZ Edycja: 18.08.2015 Strona: 1/13 Opracował: Jakub Dering Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. INFORMACJE OGÓLNE Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) jest samodzielną komórką organizacyjną wydzieloną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI I OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY

SYSTEM CERTYFIKACJI I OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY Indeks: PCW-01 Edycja: 2017-03-29 Strona: 1/14 Opracował: Jakub Dering Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. INFORMACJE OGÓLNE Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) jest samodzielną komórką organizacyjną wydzieloną

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program oceny zgodności wyrobów dot. kompatybilności elektromagnetycznej według dyrektywy 2014/30/UE

Program oceny zgodności wyrobów dot. kompatybilności elektromagnetycznej według dyrektywy 2014/30/UE Indeks: PCW-01_EMC Edycja: 22.07.2016 Strona: 1/6 elektromagnetycznej według dyrektywy 2014/30/UE Opracował: Maciej Bartmański Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PCW-OCN

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PCW-OCN Indeks: PCW-OCN Edycja: 21.08.2015 Strona: 1/16 Opracował: Jakub Dering Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. INFORMACJE OGÓLNE Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) jest samodzielną komórką organizacyjną wydzieloną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE Indeks: PCW-01/PED Edycja: 2017-03-13 Strona: 1/14 PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY Opracował: Edmund Bastian Zatwierdził: Przemysław Gałka 1 PRZEDMIOT PROGRAMU Program określa

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 1 z 13 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBSIL

Program certyfikacji PCBSIL Program certyfikacji PCBSIL Program Certyfikacji Bezpieczeństwa SIL Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2017-01-24 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

Wydanie 04. Data wydania Strona 1 z 6. Informacje ogólne

Wydanie 04. Data wydania Strona 1 z 6. Informacje ogólne 1 z 6 Informacje ogólne Informator określa zasady weryfikacji (GHG) stosowane przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Polska oświadcza, że: działa bezstronnie i niezależnie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright by, 2017. GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 1/14 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo