ZAPYTANIE OFERTOWE. Szkolenia przeprowadzać będzie wybrane przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Szkolenia przeprowadzać będzie wybrane przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną."

Transkrypt

1 Gdańsk dnia r. Dot.: zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, kieruję do Państwa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą efektywnego zarządzania finansami PO KL (wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie polega na przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu. Szkolenia przeprowadzać będzie wybrane przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone na terenie przedsiębiorstwa, przez pracowników przedsiębiorstwa lub trenerów zatrudnionych przez przedsiębiorstwo. Wykonawca zapewni od 2 do 5 praktyków, wykazujących się znajomością przedstawionej tematyki szkoleń. Szkolenia organizowane będą dla co najmniej dla 40 osób w utworzonych grupach dla nowo zrekrutowanych i kontynuujących szkolenia, grupa będzie składała się średnio z 10 osób składających się z pracowników naukowych i dydaktyczno- naukowych. Przedsiębiorstwo zapewni pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję sali szkoleniowej odpowiadającej wielkością liczbie co najmniej 10 uczestników. Przedsiębiorstwo zapewni również pomieszczenie dla pracownika technicznego ds. szkoleń, zatrudnionego w projekcie, który w imieniu Zamawiającego (WSSE) nadzorować będzie proces szkolenia. Przedsiębiorstwo zapewni (w sali, w której prowadzone będą zajęcia, lub w jej pobliżu) miejsce dla rozstawienia serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka). Przedsiębiorstwo zapewni miejsce (salę) do konsumowania obiadów przez uczestników szkoleń oraz trenerów lub pracowników przedsiębiorstwa, którzy w danym dniu prowadzić będą zajęcia. Obiad podawany będzie przez firmę cateringową około godz Koszty cateringu (obiadu i serwisu kawowego) ponosi Zamawiający.

2 Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w przedsiębiorstwie w dni wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego, 8 godzin lekcyjnych (po 45 min.) dziennie, od godz. 8.00, ilość przerw uzgodniona z grupą szkoleniową. w roku 2014 r.: czerwiec - lipiec sierpień 2014 Szkolenie odbywać się będzie w dni ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w powtarzalnych cyklach, dla zrekrutowanych grup szkoleniowych: Łączna liczba godzin szkolenia grup przez przedsiębiorstwo, 2014 r. (powtarzalne cykle) wynosi 148 godzin. Tematyka szkoleń w przedsiębiorstwie i liczba godzin szkolenia: Szkolenia średnio 3 dziesięcioosobowe grupy nowo zrekrutowane oraz 1 grupa osób uzupełniających bloki tematyczne przez trenerów, pracowników przedsiębiorstwa, z następujących tematów : 1.Finansowanie działalności gospodarczej, 2.Funkcjonujący system zarządzania energią, monitorowanie zużycia energii w firmie. 3. Analiza praktycznych doświadczeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zajęcia szkoleniowe powinny mieć głównie charakter praktyczny. Zamawiający pokryje rzeczywiste koszty eksploatacji pomieszczeń, jakie poniósł Wykonawca w celu realizacji umowy (m.in. prąd, gaz, woda, media). Zamawiający zapewni na swój koszt dla osób uczestniczących w szkoleniu catering, wydruk zestawu materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie uczestników NNW, zwrot kosztów przejazdu i certyfikaty poświadczające ukończenia szkolenia. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca świadczyć będzie usługę we wskazanych terminach, do zakończenia cyklów szkoleń. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU: W postępowaniu o zamówienie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do realizacji zamówienia, 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne przy wykonywaniu zamówienia, 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY: 1.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) Ofertę, wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; b) Formularz cenowy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków oraz o braku powiązań z Wykonawcą - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; d) Odpis z właściwego rejestru firmy.

3 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość. 3. Nie spełnienie jednego z powyższych warunków skutkuje nieważnością oferty. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. W formularzu ofertowym należy podać wartość brutto oraz słownie. 2. Na cenę składa się cena jednostkowa za godzinę szkolenia pomnożona przez liczbę godzin. 3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. 4. Cenę należy podać w walucie polskiej. Podaną cenę należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który otrzyma najwyższą ilość punktów z obowiązujących kryteriów wyboru ofert. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podanej we wzorze formularza ofertowego. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmująca realizację zamówienia. 3. Kryterium wyboru oferty jest cena 100%. 4. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych zamówienia otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: Cn/Cb % = ilość punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych Cb cena oferty badanej (rozpatrywanej) 100 wskaźnik stały 100% procentowe znaczenie kryterium ceny 5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę pisemną należy przesłać w formie owej na adres: lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego Gdańsk ul. Łagiewniki 3 w terminie do dnia r. do godz. 15:00. Załącznikami do zapytania są: 1. Program szkolenia, 2. Wzór - Formularz ofertowy, 3. Wzór Formularz cenowy, 4. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków oraz o braku powiązań z Wykonawcą, 5. Wzór umowy.

4 ... pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 do zapytania F O R M U L A R Z O F E R T Y w postępowaniu na zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym. Nazwa i adres Wykonawcy: Numer telefonu:... Numer faxu:... Nazwisko i telefon osoby do kontaktów z Zamawiającym.. W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym, oferujemy wykonanie przedmiotu całego zamówienia za cenę: cena brutto za wykonanie całego zamówienia wynosi:...słownie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.. (miejscowość, data)..... (podpis i pieczątka wykonawcy)

5 Załącznik nr 3 do zapytania Gdańsk dnia r. F O R M U L A R Z CENOWY O F E R T Y Nazwa wykonawcy:... Adres*:... TEL.* REGON*:... NIP*:... FAX*/ na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Składając ofertę w postępowaniu, prowadzonym zgodnie z Zasadą efektywnego zarządzania finansami PO KL, na zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Jednostkowa cena za godzinę prowadzonych zajęć szkoleniowych: brutto (słownie:...) Cena brutto prowadzenia szkoleń: 148 (łączna liczba godzin szkoleń w 2014 roku w cyklach szkoleniowych) x... =... (zaproponowana cena jednostkowa brutto za godzinę zajęć szkoleniowych) (razem cena brutto szkoleń) Razem cena brutto prowadzenia szkoleń.. zł. (słownie..). Kwota ta winna być wpisana do formularza ofertowego w pozycji cena prowadzenia szkoleń (miejscowość i data)... (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

6 Załącznik nr 4 do zapytania O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y... pieczęć firmowa Działając w imieniu (nazwa i adres firmy) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z w/wym. postępowania oraz że spełniam(y) nw. warunki : 1. posiadam(y) uprawnienia do realizacji zamówienia, 2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędne przy wykonywaniu zamówienia, 3. dysponuję(jemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajduję(jemy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ponadto oświadczam(y), że przy przedmiotowym zamówieniu nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dnia... r... podpisy i pieczęcie osób upoważnionych ze strony Wykonawcy

7 Załącznik nr 5 do zapytania W Z Ó R UMOWA nr. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia 2014 r. pomiędzy:., Adres:. NIP.. Regon: reprezentowanym przez: zwanego dalej Zamawiającym, a... z siedzibą: ul.., wpisanym do. pod numerem.. NIP:.. Regon reprezentowaną przez:. zwanym dalej Wykonawcą. Strony umowy ustalają jej treść w sposób następujący: Umowa stanowi realizację zadania w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Społeczno Ekonomiczną w Gdańsku pn. "Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla pracowników naukowych i dydaktyczno - naukowych w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu "Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym". 2. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone na terenie przedsiębiorstwa Wykonawcy.

8 3. Dokładny opis zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do umowy Program szkolenia oraz w zapytaniu ofertowym, ofercie wykonawcy oraz formularzu cenowym, które stanowią integralną część umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić osoby, które będą prowadziły szkolenia Zamawiającemu celem akceptacji. Wykonawca oświadcza, iż osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia przeprowadzanego szkolenia. Zmiana prowadzącego może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Szkolenia przeprowadzane będą w oparciu o szczegółowy Program szkolenia stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Programem szkoleń Szkolenie odbywać się będzie w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w powtarzalnych cyklach, dla grup szkoleniowych: maj-lipiec O dokładnych terminach szkolenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów szkolenia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w zmienionym, podanym przez Zamawiającego terminie. 4 Wykonawca przeprowadzi szkolenia z następujących tematów, zgodnie z Programem szkolenia oraz w terminach i w liczbie godzin wskazanych w zapytaniu ofertowym: 1) Zasady i techniki opracowywania biznesplanu firmy, 2) Zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie innowacjami w procesie technologicznym, 3) Analiza praktycznych doświadczeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do: 5 1) wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacja zawartej umowy, 2) zapewnienia pomieszczenia, które będzie pełniło funkcję sali szkoleniowej odpowiadającej wielkością liczbie 10 uczestników oraz wyposażenia tej sali w ekran, rzutnik i flipchart, 3) zapewnienia pomieszczenia dla pracownika technicznego ds. szkoleń zatrudnionego w projekcie, który w imieniu Zamawiającego (WSSE) nadzorować będzie proces szkolenia, 4) zapewnienia (w sali w której prowadzone będą zajęcia, lub w jej pobliżu) miejsca dla rozstawienia serwisu kawowego(kawa, herbata, ciastka), 5) zapewnienia miejsca (sali) do konsumowania obiadów przez uczestników szkoleń oraz trenerów lub pracowników przedsiębiorstwa, którzy w danym dniu prowadzić będą zajęcia. 6) poinformowania uczestników szkolenia, iż jest ono organizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 7) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji umowy w każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego oraz pozostawania w stałym kontakcie z Kierownikiem Projektu osobiście lub telefonicznie oraz na każde żądanie Zamawiającego.

9 6 1. Zamawiający zapewni na swój koszt dla osób uczestniczących w szkoleniu catering, zestaw materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie uczestników NNW, zwrot kosztów przejazdu i certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia. 2. Zamawiający pokryje rzeczywiste koszty eksploatacji pomieszczeń jakie poniósł Wykonawca w celu realizacji umowy (m.in. prąd, gaz, woda, media). 7 Wykonawca będzie wykonywał umowę we wskazanych terminach, do zakończenia cyklów szkoleń Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż:. (słownie:.). 2. Na kwotę określoną w ust. 1 składa się wynagrodzenie za prowadzenie szkoleń. 3. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie za faktycznie przeprowadzone zajęcia szkoleniowe na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Na kwotę wynagrodzenia w danym miesiącu składać się będzie cena jednostkowa za godzinę szkolenia pomnożona przez ilość godzin. 5. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym jest ceną wiążącą podczas realizacji zamówienia. 6. Przed wystawieniem faktury VAT Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbytych w ciągu danego miesiąca szkoleń wraz z wskazanymi datami i godzinami celem akceptacji. 7. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego wymienionego w ust. 6 dokumentu. 8. Wystawiona przez Wykonawcę Faktura VAT płatna będzie w terminie 14 dni od doręczenia jej Zamawiającemu na wskazane konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym Zamawiającego, wyodrębnionym dla Projektu. 9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 10. Koszt zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia określonej w 8 ust. 1 umowy. 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia w części należnej za wykonanie usług na potrzeby danego szkolenia za jedno zdarzenie. 4. Przez nienależyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie m.in. opóźnienie w rozpoczęciu szkolenia, nierealizowanie programu szkolenia według planu, niedostarczenie sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia szkolenia, nieudostępnienie pomieszczenia według umowy (niezależnie od strony Zamawiający/Wykonawca). 5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. Strony uzgadniają,że w razie naliczenia kar umownych,podlegać będą one wzajemnej kompensacji.

10 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający wyznacza osobę upoważnioną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy Wykonawca wyznacza osobę upoważniona do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy Zmiana osób, o których mowa w ust 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w okresie jej trwania w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, a w szczególności opóźnienia w rozpoczęciu szkolenia, nierealizowania programu szkolenia według planu, niedostarczenia sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia szkolenia, nieudostępnienia pomieszczenia według umowy Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 10 ust W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpatrywane polubownie, w razie nie dojścia do porozumienia rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe, 2. Formularz ofertowy, 3. Formularz cenowy. 4. Oświadczenie Wykonawcy 5. Wzór umowy ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/12/2015 Gdańsk, dn. 20.02.2015. Zapytanie ofertowe

Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/12/2015 Gdańsk, dn. 20.02.2015. Zapytanie ofertowe Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/12/2015 Gdańsk, dn. 20.02.2015 Dot.: wykonania druku broszury. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. dotyczy: procedury wyboru wykonawcy na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń prowadzonej z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00 usługi przygotowania posiłków

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00 usługi przygotowania posiłków Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: Stargard Szczeciński, dnia 14.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 1/9.1.2./KS/2013

Zapytanie ofertowe nr: 1/9.1.2./KS/2013 E.H.O. Szkolenia językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.angielskiuciebie.eu e-mail:agnieszka@angielskiuciebie.eu, kontakt@englishschoolrzeszow.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Poznań, 24.06.2014 r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.technologia-pracy.pl ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Numer sprawy: ZK/23/E-Podręczniki/2015 Kielce, dnia 2015-07-14 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR.4442.2.4.2015.MK. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR.4442.2.4.2015.MK. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR.4442.2.4.2015.MK Gdynia, dnia 21.04.2015r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 Szczecin, dnia 04.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 1. ZAMAWIAJĄCY EURO - CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Piotr Sibilski ul. Mazurska 46A/1 70-416 Szczecin NIP: 955-185-49-26

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczy wykonawcy usługi organizacji szkolenia menedżerskiego dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego (sala, wyżywienie) dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 55520000-1 (usługi dostarczania posiłków)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 55520000-1 (usługi dostarczania posiłków) ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Numer sprawy: ZK/24/E-Podręczniki/2015 Kielce, dnia 2015-07-23 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2015/5.4.2POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2015/5.4.2POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2015/5.4.2POKL) na wynajem sali konferencyjnej wraz z noclegami i wyżywieniem dla uczestników trzech 2- dniowych Zjazdów Sieci oraz jednego 1-dniowego (bez noclegu)

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 16 października 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 16 października 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 16 października 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE powyżej równowartości kwoty 14 000 euro netto zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE powyżej równowartości kwoty 14 000 euro netto zgodnie z zasadą konkurencyjności Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi 21, 21-030 Motycz tel.: 81 534 60 98 Biuro projektu: Al. Racławickie 8, II p. lok.18, 20-037 Lublin tel./fax: 81 534 60 98; tel. kom.: 505 465 100 e-mail: czasnastaz@csi.info.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 22 23.06.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 22 23.06.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. kurs prawo jazdy kat. C

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. kurs prawo jazdy kat. C ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. kurs prawo jazdy kat. C Poznań, dnia 10.07.2014 r. w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo