Informacja. Nr 307. Franchising

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 307. Franchising"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Franchising Kwiecień 1995 Ewa Czerwińska Informacja Nr 307 Franchising jest pewną formą długookresowej, kontraktowej kooperacji pomiędzy dwoma niezależnymi przedsiębiorcami -udzielającym licencji na prowadzenie określonej działalności (franchisodawcą) i licencjobiorcą (franchisobiorcą). Franchising odpowiada wielu przedsiębiorcom o małym kapitale, którzy nie mogąc ponosić dużych kosztów wejścia na dany rynek, realizują franczyzową formę współpracy pozwalającą im zachować status niezależnego przedsiębiorcy. Umowa franczyzowa łączy korzyści wynikające ze współpracy z wielkim przedsiębiorstwem z korzyściami związanymi z prowadzeniem samodzielnej firmy, która w warunkach konkurencyjnego, rynku miałaby mało szans utrzymania się i rozwoju. Natomiast z punktu widzenia franchisodawców zasadniczą zaletą franchisingu jest zaangażowanie w osobie franchisobiorcy menedżera, osiągającego dochody wyższe od menedżera zatrudnionego na umowę o pracę. Jest to związane z tym, że franchisobiorca angażuje własny kapitał do prowadzenia firmy. Prowadzi to także do ekspansji całego systemu, a wymaga mniej zaangażowania kapitałowego i mniejszej liczby personelu ze strony franchiosobiorcy.

2 BSE 1 Pojęcie franchisingu Franchising 1 to nowoczesny system sprzedaży towarów, usług lub technologii, oparty na długoterminowej współpracy kontraktowej pomiędzy dwoma niezależnymi przedsiębiorcami - udzielającym licencji na prowadzenie określonej działalności (franchisodawcą) i licencjobiorcą (franchisobiorcą). Dawca gwarantuje biorcy pewne prawa oraz nakłada na niego obowiązek prowadzenia interesów zgodnie z koncepcją dawcy. Klasyczna umowa typu "franchise" jest zawierana na okres 20 lat. Prawo upoważnia i zobowiązuje franchisodawcę, w zamian za bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie, do przekazania nazwy handlowej, znaku towarowego, knowhow, metod handlowych i technicznych, systemu proceduralnego oraz innych praw przemysłowych i własności intelektualnej. W okresie obowiązywania pisemnej umowy franchisingowej, zawartej w tym celu pomiędzy stronami, dawca zapewnia ciągłą pomoc handlową i techniczną. Okazało się, że zarządzanie przedsiębiorstwem przez licencjobiorcę jest bardziej skuteczne i zyskowne niż w przypadku zarządzania przez pracowników. Nawet najlepszy pracownik nie osiąga takich rezultatów ekonomicznych jak samodzielny przedsiębiorca, który zaangażował w przedsięwzięcie własne środki finansowe. Prawo do licencji przyznawane jest osobom fizycznym, a więc przedsiębiorcom gwarantującym zarówno określony przez umowę wkład finansowy, jak i osobiste zaangażowanie w prowadzenie działalności. Przyjmuje on na siebie całe ryzyko, ale i korzyści wynikające z podejmowania właściwych decyzji. System franchisingu stosuje się z wielkim powodzeniem w wielu branżach takich jak: sprzedaż detaliczna (Benetton, Body Shop, Dom Perfekt), stacje benzynowe, bary szybkiej obsługi fast food (McDonald, Burger King), hotelarstwo (Holiday Inn), restauracje, kawiarnie, wypożyczalnie samochodów i innego sprzętu (rent a car), ubezpieczenia, usługi turystyczne, budowlane, pralnicze, przewóz ładunków, a nawet w kolejnictwie, usługach pocztowych, komunalnych itd. Pojęcie franchisingu wywodzi się z terminologii amerykańskiej i na gruncie europejskim, np. w niemieckim języku prawniczym, pojawiło się dopiero w latach siedemdziesiątych. W użyciu stawały się również powszechne takie pojęcia jak umowa franczyzowa czy system franczyzowy. Na gruncie europejskim franchising jako umowa nie nazwana, nie został uregulowany ani w Kodeksie Cywilnym, ani w innych aktach prawnych. Stąd tak duże znaczenie ma precyzyjne i wyczerpujące ustalenie treści zawieranych tego typu umów. Umowa franczyzowa jest swoistym typem umowy. Nie udało się jeszcze stworzyć ogólnie przyjętej definicji tego pojęcia. Ponieważ ani w Republice Federalnej Niemiec, 1 Spolszczone słowo franszyza (od fr. franchise) nie odpowiada znaczeniowemu pojęciu używanemu w biznesie w odniesieniu do systemu sprzedaży a stosowane jest w języku polskim odnośnie ubezpieczeń. W związku z tym przyjęliśmy zapis "franczyza" w znaczeniu biznesowym (od ang. franchising), w ślad za Polskim Towarzystwem Franchisingowskim.

3 2 BSE ani w innych państwach UE nie istnieje specjalne ustawodawstwo odnoszące się do umowy franchisingowej, szczególnie istotne znaczenie dla definicji, ogólnych regulacji prawnych związanych z tymi umowami i ich wykładni ma, w odniesieniu do porozumień franczyzowych, rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej o swobodnym zrzeszaniu się 2. Rozporządzenie to spowodowało, iż w "Europejskim Kodeksie Franczyzowym", który nabrał mocy prawnej po uzgodnieniach Niemieckiego Związku Franchisingowego z Komisją Wspólnoty Europejskiej i innymi związkami, została zapisana następująca definicja: "Franczyza to system zbytu, zorganizowany na zasadzie kooperacji pionowej niezależnych pod względem prawnym przedsiębiorstw, na bazie uregulowanych umową zobowiązań o charakterze ciągłym. System ten występuje na rynku w jednolitej formie i odznacza się określającym warunki podziału pracy programem obowiązujących partnerów świadczeń oraz istnieniem systemów instrukcji i kontroli, zapewniających właściwe, odpowiadające danemu systemowi, postępowanie. Program świadczeń franczyzobiorcy tworzy pakiet franczyzowy. Składa się on z koncepcji zaopatrzenia, koncepcji zbytu, koncepcji organizacji, określa uprawnienia do korzystania ze znaku towarowego, warunki szkolenia franczyzobiorców oraz określa obowiązki franczyzodawców w zakresie aktywnego i ciągłego rozwoju koncepcji. Franczyzobiorca działa we własnym imieniu i na własny rachunek; ma prawo i obowiązek korzystać z pakietu franczyzowego za odpłatnością. Ze swojej strony oferuje on pracę, kapitał i informacje". Zgodnie z tą definicją nie istnieją systemy franczyzowe oparte na zasadzie kooperacji poziomej 3. Umowa franchisingowa jest dokumentem prawnym, który zezwala na korzystanie z praw własności intelektualnej franczyzodawcy, a także ustala opłaty wstępne i bieżące, wyznacza termin trwania, możliwości przedłużenia umowy oraz procedury sprzedaży czy przekazania w wypadku śmierci lub konfliktu. Umowa zawiera zobowiązania dwustronne. Istnieją dwa rodzaje opłat franchisingowych, które uiszcza franchisobiorca. Wstępna opłata franczyzowa jest ceną zakupu praw do własności intelektualnej ("pomysłu na firmę") i pokrywa część wydatków ponoszonych przez franchisodaw-cę w zakresie kosztów obsługi prawnej, kosztów reklamy franchisobiorcy i kosztów szkolenia. Opłaty bieżące to przeważnie procent od obrotów brutto, może to być także procent od cen produktów. Stanowią one zysk franchisodawcy, pokrywają też koszty administracji. Istnieje też narzut reklamowy wpłacany do centralnego funduszu reklamy zasilającego firmę franchisingową jako całość. Opłaty dla firmy macierzystej zależą od wybranej formy współpracy. Możliwa jest opcja konwencjonalna, polegająca na wykupie całości pakietu franchisingowego i opcja leasingowa. Kupno całego pakietu jest relatywnie drogie, ale stwarza większe 2 Nr 4087/88 z dnia r, 3 Franschising. Der aktuelle Begriff nr 14/93, Wissenschaftliche Dienste des Deutchen Bundestages, tłumaczenie Ewa Ćwiękała, BSE Kancelarii Sejmu RP

4 BSE 3 bezpieczeństwo dla franchisobiorcy i umożliwia planowanie działalności w dłuższej perspektywie. Opcja leasingowa proponowana jest najczęściej w dużych firmach macierzystych. W leasingu możliwa jest forma kapitałowa (z wykupem) i operacyjna (bez wykupu). Wybór formy wpływa na możliwość traktowania opłat jako kosztów uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa. Działalność franchisingowa jest więc koncepcją marketingową opartą na wypróbowanych metodach prowadzenia biznesu. Dotyczy to szczególnie używania nazwy lub znaku firmowego, wypracowanych metod prowadzenia firmy, dostępu do know-how, wstępnego i bieżącego wspierania działalności kontrahenta w zamian za wyważoną strukturę opłat. Istnieją różne rodzaje franczyzy, wyodrębnione w zależności od przedmiotu umowy, a mianowicie: franczyza produkcyjna (przemysłowa), dystrybucyjna i usługowa. Umowa franchisingowa polega na tym, że franchizobiorca sam wytwarza produkty, które sprzedaje pod znakiem towarowym franchizodawcy i zgodnie z jego instrukcjami. Przy umowie franchisingowej dystrybucyjnej główny akcent kładzie się w umowie na czasowe oddanie franchisobiorcy know-how w użytkowanie, następuje przekazaniu mu prawa do użytkowania znaku firmowego, a także umożliwia mu się przejęcie wypróbowanych i sprawdzonych metod prowadzenia firmy przez innych franchisobiorców. Sprzedaż jest tu ograniczona tylko do pewnych towarów ze znakiem firmowym franchisodawcy. W przypadku umowy franchisingowej usługowej franchisobiorca oferuje świadczenie usług z wykorzystaniem znaku firmowego franchisodawcy, jego nazw handlowych lub jego znaków towarowych. Ten typ franczyzy występuje we wszystkich sektorach świadczących usługi i uważany jest zazwyczaj za "najczystszą formę" franczyzy. Wymienione wyżej rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej (nr 4087/88 z dn r. - o swobodnym zrzeszaniu się) w zakresie stosowania reguł konkurencji wynikających z artykułu 85 ust. 3 Traktatu EWG w odniesieniu do grup porozumień franczyzowych weszło w życie r. i będzie obowiązywało do dn r. Rozporządzenie dotyczy jedynie franczyzy dystrybucyjnej i usługowej. Opiera się ono na na założeniu, że istnieją określone grupy porozumień franczyzowych, do których stosuje się art. 85 ust. 1 Traktatu EWG i w przypadku których można jednocześnie założyć, że będą one regularnie spełniać warunki wynikające z tego artykułu. Ze względu na kompleksowy charakter regulacji zawartych w rozporządzeniu, w poszczególnych państwach będzie się można na nie powoływać przy opracowywaniu i opiniowaniu umów franchisingowych. Umowa franchisingowa (pożądane jest tu przyjęcie formy pisemnej) jest podstawą współpracy pomiędzy franchisodawcą a frahchisobiorcą. Przy sporządzaniu takiej umowy należy przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju.

5 4 BSE Zalety franchisingu Zalety dla franchisodawcy: 1. Możliwość rozbudowania dużej sieci zbytu przy stosunkowo niskich nakładach finansowych franchisodawcy. 2. Korzystanie z regionalnych i lokalnych doświadczeń franchisobiorcy w zakresie sprzedaży, nieponoszenie kosztów związanych z zatrudnieniem odpowiedniego personelu itp. 3. Zaangażowanie przedsiębiorcy w osobie franchisobiorcy osiągającego dochody znacznie przewyższające dochody menadżera zatrudnionego na zasadzie umowy o pracę. 4. Zaangażowanie w przedsięwzięcie własnego kapitału franchisobiorcy, co umożliwia, między innymi, szybką ekspansję firmy. Zalety dla franchisobiorcy: 1. Mniejsze koszty wejścia do gałęzi produkcji. 2. Oszczędność znacznych kosztów rozruchu, w tym reklamy, a także uzyskanie pomocy przy zakładaniu i uruchamianiu firmy, 3. Korzystanie z uznanej marki franchisodawcy i przejęcie jego znaku firmowego. 4. Uzyskanie dostępu do know-how na podstawie pilotażu. 5. Korzystanie z ogólnych szkoleń i z szerokiego zakresu klienteli franchisodawcy w początkowym okresie działalności franchisobiorcy. 6. Niezależność poprzez prowadzenie małej firmy, która w warunkach konkurencyjnego rynku ma mało szans utrzymania się i rozwoju. Ta ostatnia zaleta odpowiada wielu przedsiębiorcom o małym kapitale, którzy nie mogąc ponosić dużych kosztów wejścia na dany rynek, realizują franczyzo-wą formę współpracy, pozwalającą im zachować status niezależnego przedsiębiorcy. Umowa franchisingu, łącząca korzyści wynikające ze współpracy z wielkim przedsiębiorstwem z korzyściami związanymi z prowadzeniem samodzielnej firmy jest rozwiązaniem tego problemu. Panuje ogólna opinia, że franchising ożywia rynek. Przyczynia się więc do przyrostu miejsc pracy i wzrostu dochodów w gospodarce. Zaletą dla konsumentów (odbiorców) jest poprawa jakości usług świadczonych przez firmy franchisingowe na danym rynku, na wysokim, ujednoliconym poziomie. Z punktu widzenia franchisodawców zasadniczą zaletą franchisingu jest zaangażowanie w osobie franchisobiorcy menedżera, osiągającego dochody wyższe od menedżera zatrudnionego na umowę o pracę. Jest to związane z tym, że franchisobiorca angażuje własny kapitał do prowadzenia firmy. Prowadzi to do ekspansji całego systemu, a wymaga mniej personelu i administracji. Istnieje jednak konieczność kontrolowania sieci przez franschisodawcę i utrzymanie wysokiego standardu świadczenia usług. Jest on zwłaszcza odpowiedzialny za

6 BSE 5 pierwszą fazę rozwoju nowego zakładu. Przedsięwzięcie pilotażowe stanowi w tym celu ważny element eliminujący zagrożenia w trakcie rozruchu. Operacja pilotażowa trwa co najmniej 12 miesięcy i w tym czasie firmy franchisingowe powinny otworzyć na próbę swoje lokale aby przetestować rynek. Pilotaż związany jest z operacjami szkolenia personelu, przekazywaniem przez franszyzodawcę metod operacyjnych, wyposażenia, sposobów marketingu, wiedzy o produkcji, okresowych kalkulacji oraz informacji będących często przedmiotem tajemnicy handlowej firmy. W Wielkiej Brytanii istnieje program gwarancji dla małych firm, z którego udzielane są pożyczki dla franchisodawców lub franchisobiorców pragnących rozszerzyć własną działalność. Pożyczki udzielane są na 2-7 lat, a gwarancje rządowe do wysokości 80% długu, z korzystnym oprocentowaniem i możliwością odroczenia spłat kapitałowych. Istotne jest tylko zaangażowanie własnych aktywów, a także wiarygodność przedsięwzięcia. Franchising może stać się atrakcyjną formą udoskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, nawet w warunkach powolnego tempa procesu prywatyzacji, poprzez: 1) - poprawę zarządzania zespołami, 2) - organizowanie nowoczesnego systemu dystrybucji i marketingu, 3) - bezkapitałowy rozwój przedsiębiorstwa, 4) - uruchomienie silnych bodźców motywacyjnych pracowników oraz menedżmentu (franchisobiorcy stają się prywatnymi właścicielami jednostek działających w ramach systemu franchisingu), 5) - ekspansję firmy na rynku oraz wykorzystanie efektu skali działalności, 6) - efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, 7) - unikanie kolizji z prawem antymonopolowynm, 8) - transfer know-how. W wypowiedziach ankietowych, 80% niemieckich franchisobiorców było zadowolonych ze swej działalności. Z przyczyn ekonomicznych zrezygnowało tylko 3% franchizobiorców. Stopa niewypłacalności jest niewielka. W 1993 roku istniało w Niemczech około 310 systemów franczyzowych z około 14 tysiącami franchisobiorców, których obroty na rynkach zagranicznych wyniosły 15 mld DM. Również w Wielkiej Brytanii następuje dynamiczny wzrost franchisingu. Przyrost jednostek działających w tym systemie wzrosła tam od blisko 8 tys. w roku 1984 do 20 tys. w 1993 r., a wartość rocznej sprzedaży wykonanej przez brytyjskie podmioty franchisingowe wzrosła pięciokrotnie w roku 1993 w stosunku do porównywanego 1984 roku. Większość franschisobiorców deklaruje zyskowność swojej działalności oraz 86% jest zadowolona ze stosunków z franschisodawcą. Kandydat na franchisobiorcę musi jednak spełniać określone warunki: przede wszystkim musi posiadać znajomość branży, realistycznie oceniać swoją bazę kapitałową i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia firmy. Natomiast franchisodawca zobowiązany jest utrzymywać na wysokim poziomie reklamę oraz poziom obsługi i regularnie wizytować zakład franchisobiorców dla zachowania ciągłości ko-

7 6 BSE munikacji i utrzymania wysokiego standardu usług. Wnioski dla Polski W warunkach polskich przemian systemowych franchising może stać się atrakcyjną formą rozwoju sektora prywatnego dla drobnej przedsiębiorczości. Nie wymaga poniesienia całości kosztów związanych z rozpoczęciem samodzielnej działalności gospodarczej, oferuje pomysł na firmę i otwiera możliwości podjęcia nowego rodzaju działalności zarobkowej. Daje obu stronom dużą szansę powodzenia, prowadzącego do rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości poprzez szybki wzrost liczby nowych miejsc pracy i firm prywatnych. Atrakcyjność prowadzenia takiej działalności dla franchisobiorcy jest związana z korzystania z uznanego znaku firmowego kontrahenta, jego stałego doradztwa, wypróbowanych technologii, sieci dostawców oraz odwołań do wcześniejszych klientów tej firmy. W warunkach polskich istnieją jednak zagrożenia rozwoju tej formy działalności. Przede wszystkim mała znajomość w zakresie negocjonowania warunków tego typu umów i krótkiej perspektywy stosunków rynkowych, co może spowodować nadmierne uzależnienie w umowie biorcy od dawcy i braku zapewnienia gwarancji szkoleniowych, finansowych, informacyjnych (np. w zakresie przekazywania know-how lub uprawnień do własności intelektualnej) dla franchisobiorcy. Niedoświadczony rynek polski, z łatwością wchodzenia w umowy typu franczyzowego, stwarza niebezpieczeństwo podejmowania działalności franchisodawcy przez firmy małe, które nie są w stanie zapewnić franchisobiorcy opiekę i korzystnych skutków finansowych zawartych w umowie. Firmy małe i niepewne stwarzają też silną presję przyjęcia umowy przez franchisobiorcę bez możliwości jej negocjowania. Tymczasem przedmiotem negocjacji mogą być warunki wyłączności terytorialnej, warunki rozwiązania kontraktu, długość okresu karencyjnego po wygaśnięciu umowy. Franchisobiorca ma również prawo do zbadania sytuacji finansowej firmy macierzystej, co jest niezbędne do oceny ryzyka wejścia do sieci oraz do dostępu do pełnej informacji o kontrakcie. Wejście w stosunek franchisingowy wymaga od firmy przekazanie pakietu know-how (rodzaju i metod działalności). Zdarzają się oszustwa, polegające na traktowaniu jako franchisingu tylko przekazywania znaku firmowego ("RUCH" SA). Nie każda firma oferująca do wykupienia pakiet franchisingowy ma doświadczenia w prowadzeniu działalności w sieci. Na polskim rynku mogą znaleźć się takie firmy, które chcą zaistnieć jak najmniejszym kosztem. Dla polskich franchisobiorców korzystne jest podpisanie umowy z dużym kontrahentem o dużej renomie, który pomaga zdobyć kredyt lub udziela pożyczki. Z kolei zagrożeniem dla ewentualnych franchisodawców jest brak w Polsce przyjętego Kodeksu Etycznego Polskiego Przedsiębiorcy i wykształconych zasad uczciwości kupieckiej oraz głęboko ukształtowanych tradycji gospodarki rynkowej. Polska jest perspektywicznym rynkiem dla prowadzenia działalności opartej na

8 BSE 7 umowie franchisingowej ze względu na potencjalny rynek zbytu oraz zasoby siły roboczej. Jednak dla dalszego rozwoju tej formy kooperacji, istotnej zwłaszcza dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych, normujących ten rodzaj działalności gospodarczej. W odniesieniu do franchisingu brak bowiem kodeksowych regulacji. Umowa franchisingowa nie jest regulowana ani w kodeksie cywilnym, ani żadnym innym aktem prawnym. Stosują się do niej tylko przepisy części ogólnej zobowiązań Kodeksu Cywilnego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast podstawą współpracy pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami na zasadach franchisingu jest zawarcie umowy, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady kooperacji oraz wzajemne korzyści. Niezbędne są więc prace nad odpowiednią kodyfikacją tej formy kooperacji franchisingowej w Polsce, prowadzące do ochrony interesów obu stron. Źródła: 1. Materiały Polskiego Stowarzyszenia Franchisingu, Warszawa, ul. Królewska "Franchising", Der akuelle Begriff, nr 14/93, , Wissenschaftliche Dienste des Deutchen Bundestages. (tłumaczenie Ewy Cwiękały BSE KS) 3. Wyższy standard usług, mniejsza biurokracja, "Nowa Europa", nr 13/95, z dn r.

Agenda. Akademia Młodego Ekonomisty. 1. Wykład 2. Przygotowanie projektów 3. Prezentacja projektów. Franczyza własny biznes pod znaną marką 2012-10-12

Agenda. Akademia Młodego Ekonomisty. 1. Wykład 2. Przygotowanie projektów 3. Prezentacja projektów. Franczyza własny biznes pod znaną marką 2012-10-12 Akademia Młodego Ekonomisty Franczyza własny biznes pod znaną marką Dr Szymon Strojny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 września 2012 r. Agenda 1. Wykład 2. Przygotowanie projektów 3. Prezentacja projektów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Sprawdzony pomysł na biznes prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 września 2012 1 1 Przedsiębiorczość Proces Przedsiebiorca Szansa Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Autor: www.franczyzawpolsce.pl 04.12.2007. Portal finansowy IPO.pl I. Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła badanie rynku systemów sieciowych

Bardziej szczegółowo

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl FRANCZYZA Pralnie Panda na polskim rynku www.pralniepanda.pl anda na polskim rynku 2 www.pralniepanda.pl e-mail: franczyza@pralniepanda.pl telefon: 0501 449 444 Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 1. Dlaczego franczyza. 2. O franczyzie. 3. O nas. 4. Korzyści. 5. Do kogo kierowana jest nasza oferta. 6. Opłaty i inwestycja. 7. Wsparcie. 8. Etapy współpracy. 9. Dokumenty. 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Franchising, factoring, forfaiting

Franchising, factoring, forfaiting Franchising, factoring, forfaiting Franchising Franchising Umowę franchisingową można określić jako, w zasadzie, dwustronną czynność prawną, w której tzw. organizator sieci (franchisingodawca) udziela

Bardziej szczegółowo

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich!

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozwijaj z Nami innowacyjny biznes! Pierwsza w Polsce szkoła tego rodzaju! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Franczyza w grupie Vector SA

Franczyza w grupie Vector SA Franczyza w grupie Vector SA Przedmiot franczyzy Definicja franczyzy zawarta w Kodeksie Etycznym Franczyzy przyjętym przez Europejską Federację Franczyzy: >> Franczyza to system sprzedaży towarów, usług

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy praktyczne

Wybrane problemy praktyczne Ograniczenia Wertykalne Franczyza: Wybrane problemy praktyczne Warszawa, 5 kwietnia 2011 Achim Raimann Federalny Urząd Kartelowy, Niemcy XII Wydział ds. Postępowań antymonopolowych Wprowadzenie 2 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 1. Dlaczego franchising. 2. O franchisingu. 3. O nas. 4. Korzyści. 5. Do kogo kierowana jest nasza oferta. 6. Opłaty i inwestycja. 7. Wsparcie. 8. Etapy współpracy. 9. Dokumenty.

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Współpraca przedsiębiorstw Od Kooperacji do kooperencji Wojciech Pitura Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 26.03.2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Franchising sposób na aktywizację sprzedaży

Franchising sposób na aktywizację sprzedaży Franchising sposób na aktywizację sprzedaży Własny biznes pod znanym logo Franczyzodawca-właściciel znaku towarowego, konceptu prowadzenia biznesu(know-how). Franczyzobiorca-przedsiębiorca prowadzący własny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE polega na: pozyskiwaniu środków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców WŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATA PIĘKNA Szanowni Państwo! Firma Golden Rose Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem kosmetyków kolorowych produkowanych przez

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą

KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą Nr wniosku w rejestrze I. PODSTAWOWE DANE O POŻYCZKOBIORCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Status firmy Faza wczesnego etapu rozwoju 1 Faza ekspansji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU 2014 W 2014 ROKU W POLSCE ZADEBIUTUJE 1000 MARKA FRANCZYZOWA! Rynek franczyzowy w Polsce odnotowuje w ostatnich latach wzrost i według prognoz tendencja

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RÓŻNICE MIĘDZY DEFINICJĄ HANDLU A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI HANDEL wyspecjalizowana dziedzina pracy społecznej. Zaplanowane wykonywanie pośredniczenia w obrocie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku Green WayS.A. Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku GREEN WAY Green Way to międzynarodowa marka, pod

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

Strategie wejścia na rynki zagraniczne lasyfikacja strategii wejścia trategie wejścia na rynki zagraniczne Handlowe ooperacyjne bezkapitałowe ooperacyjne kapitałowe Hierarchiczne Eksport przerobowy Eksport pośredni Eksport kooperacyjny Eksport

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY Poznań, luty 2015 r. I. WPROWADZENIE Zwracamy się z propozycją biznesową skierowaną do różnych osób oraz podmiotówzwiązaną z wprowadzeniem nowych lub rozszerzeniem oferowanych aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji POIG.05.01.00-00-008/08

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym 1 z 5 2017-01-19 01:29 Temat: Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym Nadawca: EDUCATION-FIRST Data: 2017-01-19 01:28 Adresat: educa(on-first@educa(on-first.pl

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie 14 października 2014 Spotkanie informacyjne w Wągrowcu Co eksporter wiedzieć powinien? Aby nawiązać skuteczną współpracę:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną Dziennik Ustaw Nr 174 10222 Poz. 1040 1040 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną Na podstawie art. 2b pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby)

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A....... (pełna nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour

Franczyza z Carrefour Franczyza z Carrefour Niech Twój biznes nabierze kolorów BROSZURA A4 v4b.indd 1 2012-09-19 08:10:13 Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do współpracy z firmą Carrefour na zasadach franczyzy. Ten rodzaj

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA Z DIVERSE 1. O FIRMIE I MARCE

FRANCZYZA Z DIVERSE 1. O FIRMIE I MARCE FRANCZYZA Z DIVERSE Dziękujemy za zainteresowanie współpracą franczyzową z firmą ETOS S.A. Poniżej przedstawiamy warunki, które przybliżą Państwu zasady współpracy. 1. O FIRMIE I MARCE ETOS S.A. to jeden

Bardziej szczegółowo