Kontrakt menedżerski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakt menedżerski"

Transkrypt

1 Kontrakt menedżerski

2 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Co to jest kontrakt menedżerski 2 3. Wady i zalety kontraktu menedżerskiego 5 4. Polecana literatura 13 internetowych: 2

3 Wstęp Coraz bardziej popularną formą zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach staje się zatrudnienie w ramach kontraktu menadżerskiego. To rozwiązanie powstało w Stanach Zjednoczonych jako lek na niską efektywność i motywację kadry zarządzającej. Zastosowanie kontaktów menadżerskich zwiększyło swobodę szefów w zarządzaniu przedsiębiorstwem i czyniło ich odpowiedzialnymi za osiągane wyniki oraz zyski firmy, co przekładało się z kolei na odpowiednio wysokie ich wynagrodzenie. Pierwsze kontrakty menedżerskie w Polsce pojawiły się już na początku lat dziewięćdziesiątych pierwszymi szefami zatrudnionymi w takiej formie byli prezesi dużych prywatyzowanych wtedy przedsiębiorstw państwowych. Kontrakt menedżerski jest specyficzną forma zatrudnienia, nieuregulowaną wprost przepisami prawa, może być zawierany z menedżerami mającymi różny status prawny. Menedżerem może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą. Zatrudnienie w ramach kontaktu menedżerskiego jest kuszącą perspektywą dla osób dynamicznych, kreatywnych, posiadających duże doświadczenie zawodowe oraz umiejętności organizacyjne. 1.Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski to rodzaj umowy cywilnoprawnej na mocy, której osoba przyjmująca zlecenie, czyli menedżer, zobowiązuje się do odpłatnego i stałego zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. W literaturze kontrakty menedżerskie nazywane są również: umową o zarządzanie, umową o sprawowanie zarządu, umową zarządu, umową o wykonywanie zarządu, umową menedżerską lub umową o świadczenie usług menedżerskich. Do najczęściej zawieranych kontraktów należą: - kontrakt menedżerski oparty na zasadzie umowy zlecenia - kontrakt menedżerski zawarty na podstawie umowy o pracę - kontrakt menedżerski w formie umowy o świadczenie usług w ramach wykonywania wolnego zawodu. internetowych: 3

4 Kontrakt menedżerski powinien mieć formę pisemną. Jest to umowa starannego działania. Menedżer zobowiązuje się w niej do wykonywania swoich obowiązków umownych z należytą starannością, nie jest natomiast zobowiązany do osiągnięcia określonego rezultatu np. w postaci zmniejszenia kosztów utrzymania czy zwiększenia przychodów firmy. Jego zobowiązanie podlega przede wszystkim na podjęciu takich działań, które mogą doprowadzić do takiego pożądanego efektu. Menadżer może zarządzać cała firmą lub jej częścią, np. odziałem lub określonym obszarem działalności np. logistyką, sprzedażą, marketingiem. Zakres swobody decyzyjnej menedżera jest większy niż pracownika zarządzanej spółki. Kontrakt w różny sposób określa granice działań, które menadżer może przeprowadzać samodzielnie bez uzyskiwania zgody np. rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników spółki zarządzanej. Pozwala to na np. na swobodę wyboru metod zarządzania przedsiębiorstwem i samodzielność w realizacji obowiązków kierowniczych. Konieczna jest akceptacja w/w na sprzedaż cennych nieruchomości, powstanie zobowiązań o określonej wartości, przejęcie innych firm lub emisję nowych akcji. Menadżer w kontrakcie może zobowiązać się nie tylko do świadczenia usługi zarządzania firmą. Właściciele zarządzanej spółki oczekiwać mogą także od niego wdrożenia nowych metod zarządzania, procedur i traktowania tego, jako swego rodzaju know-how. Cennym aktywem wnoszonym przez menedżera do firmy jest grupa jego klientów i kontaktów. Wśród kontraktów menedżerskich można wyróżnić: - kontrakty menadżerskie w przedsiębiorstwach państwowych są one nastawione na poprawę kondycji przedsiębiorstwa, - kontrakty menadżerskie w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa ich celem jest opracowanie programu restrukturyzacji, przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji, - umowy o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, - kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwach prywatnych głównym zadaniem jest kupieckimi. sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami Kontrakty menadżerskie z zasady zawierane są na czas określony 6 miesięcy, rok, czasem na kilka lat. Rozwiązanie może nastąpić przez każdą ze stron w dowolnym czasie. Wysokość wynagrodzenia w ramach kontraktu internetowych: 4

5 menedżerskiego w przedsiębiorstwach prywatnych kształtowana jest umownie. W spółkach kapitałowych wynagrodzenie menedżera kontaktowego może przyjmować formy: comiesięcznej pensji, okresowych (trzymiesięcznych lub rocznych premii za wyniki), bonów świątecznych czy też dodatkowej trzynastej pensji. Może także obejmować udział w zyskach przedsiębiorstwa (tantiemy),opcję na papiery wartościowe lub udziałowe. Do swojej dyspozycji menedżer może także otrzymać: telefon komórkowy, sprzęt komputerowy oraz samochód. 2. Wady i zalety kontraktu menadżerskiego Do zalet kontraktu menadżerskiego należy: duża swoboda w tworzeniu kontraktu, który jest umową pomiędzy dwoma równymi partnerami i może zostać zawarta na zasadzie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego, nienormowany czas pracy i swoboda decyzyjna, możliwość negocjacji obowiązków i przywilejów przez menedżera, możliwość pracy na wysoko specjalistycznym stanowisku pracy, tzw. złoty parasol zamian za obietnicę wierności firmie menedżer może dostać odprawę do wysokości 36-krotności swojej pensji. Do wad kontraktu menadżerskiego należy zakaz konkurencji polegający na tym, że w trakcie trwania umowy i po jej rozwiązaniu menedżer zobowiązuje się przez określony czas (najczęściej 3 lata) nie pracować dla firm konkurencyjnych w stosunku do firmy zarządzanej. Menadżerowie zatrudnieni na kontraktach opodatkowani są tak samo jak zwykli pracownicy. Przy ich wysokich dochodach oznacza to, że płacą 40% podatek dochodowy. Ponadto menedżer ponosi także odpowiedzialność z tytułu sprawowania zarządu, tzn. odpowiada za pełną szkodę, którą spowodował niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swojego zobowiązania. Szkoda obejmuje nie tylko straty poniesione przez poszkodowanego, lecz również korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby tej szkody mu nie wyrządzono. internetowych: 5

6 3. Elementy kontraktu menedżerskiego Konstrukcja umowy zależy w dużej mierze od stron ją zawierających, które decydują, jakie będą ich prawa i obowiązki, warunki zapłaty wynagrodzenia, sposoby rozwiązania i okres wypowiedzenia kontraktu. W zawieranym kontrakcie menedżerskim powinny się znaleźć m.in. następujące przykładowe informacje: - data zawarcia kontraktu, - strony zawierające kontrakt, - postanowienia ogólne o celach umowy, - przedmiot kontraktu, - miejsce wykonywania umowy, - obowiązki stron, - odpowiedzialność zarządzającego, - zadania do wykonania i kryteria oceny efektywności ich realizacji, - czas trwania umowy, - wynagrodzenie i dodatki motywacyjne, - świadczenia dodatkowe w tym odprawy w przypadku ustania kontraktu, - zakres tajemnicy obowiązującej zarządcę, - zakaz konkurencji i prowadzenia dodatkowej działalności, - elementy socjalne, - zasady zawieszenia zarządcy, - podstawy i tryb rozwiązania umowy. Zatrudnienie menedżera na podstawie umowy o pracę wiąże się z posiadaniem przez niego wszystkich przywilejów pracowniczych tj. prawa do urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia za ten urlop, wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń socjalnych. Korzysta on również z ochrony przez wypowiedzeniem umowy o pracę w czasie urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. Za te przywileje menedżer - pracownik musi jednak pogodzić się z ograniczoną swobodą w wykonywaniu swoich obowiązków. Podlega on bowiem kierownictwu i jest zobligowany do przestrzegania przepisów obowiązujących w firmie. Poza tym menedżer na podstawie umowy o pracę musi stosować się do bieżących poleceń przełożonych, internetowych: 6

7 a to oznacza, że czasami ograniczone są jego możliwości stosowania własnych metod zarządzania. Menedżerowie zatrudnieni na cywilnym kontrakcie menedżerskim nie posiadają takich przywilejów, jak zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie jest związany przepisami ochronnymi w zakresie czasu pracy czy zagwarantowania wypoczynku.w grę nie wchodzi także limitowana odpowiedzialność majątkowa menedżera czy ochrona przez wypowiedzeniem w czasie urlopu lub choroby. Menedżerom zatrudnionym na kontrakcie cywilnym przysługują tylko te przywileje, które wynegocjują z drugą stroną. Zaletą tego rodzaju kontraktu jest za to duża swoboda w wykonywaniu swoich zadań i brak bieżącego nadzoru. internetowych: 7

8 Przykład kontraktu menedżerskiego: KONTRAKT MENEDŻERSKI Umowa zawarta w dniu...w...między:...(nazwa firmy) z siedzibą w..., przy ulicy.....,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w...(nazwa i adres sądu) pod numerem KRS..., reprezentowaną przez:.zwaną dalej spółką, a..., zamieszkałym w...przy ulicy..., legitymującym się dowodem osobistym serii. i nr..., zwanym dalej menedżerem. 1 Spółka na podstawie niniejszej umowy powierza menedżerowi zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa spółki, a menedżer przyjmuje w zarząd przedsiębiorstwo spółki na warunkach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszej umowy. 2 Do obowiązków menedżera należeć będzie w szczególności: - bieżące zarządzanie sprawami spółki; - kierowanie i koordynowanie pracami zarządu; - przedstawianie realizacji planów rocznych oraz sporządzanie planów na kolejny rok w terminach do 31 grudnia każdego roku. 3 Menedżer zobowiązany jest uzyskać zgodę rady nadzorczej spółki na rozporządzanie majątkiem spółki oraz na zaciąganie zobowiązań, które powodują rozporządzanie majątkiem spółki w wysokości przekraczającej...lub zaciąganie zobowiązań... 4 Menedżer otrzymywać będzie zapłatę z tytułu wykonywanych obowiązków, które składać się będzie z: - stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości. - premii brutto w wysokości..., należnej corocznie po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, z dniem osiągnięcia wyników finansowych określonych w...; pod warunkiem. - premii z zysku płatnej w terminie...dni po odbyciu się zwyczajnego(walnego) Zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) w wysokości...proc. osiągniętego zysku netto; - opcji objęcia udziałów (akcji) spółki w terminie...na warunkach... 5 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony i może być rozwiązana jedynie w przypadkach określonych niniejszą umową. 6 Spółka może rozwiązać niniejszą umowę z menedżerem: - gdy menedżer dopuszcza się rażącego naruszenia prawa z winy umyślnej, uniemożliwiającego dalsze zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa spółki; - gdy menedżer narusza postanowienia niniejszej umowy lub przepisy kodeksu spółek handlowych. Menedżerowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy: internetowych: 8

9 - w razie zaistnienia konfliktu pomiędzy menedżerem a...zobowiązującego menedżera do działania lub zaniechania, które według menedżera godziłoby w interes spółki lub miałoby na celu pokrzywdzenie któregokolwiek ze wspólników; - w razie przewlekłej choroby menedżera trwającej dłużej niż..miesięcy 7 W wypadku rozwiązania niniejszej umowy menedżerowi wypłacone będzie jednorazowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznego stałego wynagrodzenia i liczby miesięcy pozostałych do daty ważności umowy. Strony zobowiązują się do dochowania treści umowy i wszelkich kwestii związanych z jej wykonywaniem w całkowitej poufności wobec osób trzecich. 8 Menedżer będzie dokonywał działań objętych niniejszą umową na zasadach wyłączności i zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę spółki przez okres...od wygaśnięcia niniejszej umowy, przy czym przez informacje stanowiące tajemnicę spółki rozumie się. Spółka zobowiązuje się wobec menedżera w razie rozwiązania umowy z przyczyn...do wypłacenia kwoty brutto wysokości. Menedżer powstrzyma się od podejmowania jakichkolwiek działań konkurencyjnych względem przedmiotu działania spółki w okresie trwania niniejszej umowy i w okresie...miesięcy od daty rozwiązania niniejszej umowy. Tytułem zaniechania podejmowania działań konkurencyjnych przez menedżera po rozwiązaniu umowy spółka wypłaci menedżerowi z dniem rozwiązania umowy kwotę brutto... 9 Jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie, wykładnia lub uszczegółowienie niniejszej umowy wymaga zgodnej woli stron wyrażonej na piśmie. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez...(nazwa i adres sądu). Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron. (spółka) (menedżer) internetowych: 9

10 KONTRAKT MENEDŻERSKI Zawarty w dniu... w...pomiędzy:..., z siedzibą w...,przy ul....,regon...,nip...,zarejestrowaną w. pod nr KRS...,reprezentowaną przez...,zwaną dalej Spółką, a..., zamieszkałym w...,przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym seria. nr zwanym dalej Menedżerem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem niniejszej umowy jest takie określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów Stron, aby skutecznie doprowadzić do sprawnego i efektywnego kierowania bieżącą działalnością Spółki w zakresie opisanym w niniejszej umowie. 2. Menedżer oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania powyższego zadania i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego obowiązku. 3. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy, a w szczególności zasad i warunków wynagradzania Menedżera oraz pakietu świadczeń dodatkowych. Ujawnienie treści niniejszego kontraktu osobom trzecim jest możliwe tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności Strony pisemnie uznają to za konieczne, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzeżenie to nie dotyczy uprawnionych organów żądających informacji w odpowiedniej formie i treści, na podstawie stosownych przepisów. PRZEDMIOT UMOWY 2 1. Spółka powierza Menedżerowi kierowanie bieżącą działalnością Spółki w zakresie organizacji i administracji, a Menedżer podejmuje się prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie. 2. Menedżer na podstawie niniejszego kontraktu obejmuje funkcję Dyrektora Pionu Administracyjnego. MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY 3 Menedżer będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszego kontraktu w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu, w którym zaistnieje konieczność wykonywania zadań związanych z działalnością Spółki. OBOWIĄZKI MENEDŻERA 4 Do obowiązków Menedżera należy: internetowych: 10

11 OBOWIĄZKI SPÓŁKI 5 Spółka zobowiązuje się do: 1. wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych, 2. zapewnienia w trakcie trwania kontraktu niezbędnych do osiągnięcia wymaganych celów środków rzeczowych, finansowych i organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce standardami, 3. współdziałania z Menedżerem w celu umożliwienia mu wykonywania jego funkcji oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji przez organy Spółki i jej personel. OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA 6 1. Menedżer będzie poddawany okresowej ocenie efektywności zarządzania zgodnie z odpowiednimi regulacjami w Spółce. Menedżer ma prawo do zapoznania się z oceną i ma możliwość wyrażenia swojego stanowiska. 2. Przy dokonywaniu oceny efektywności pracy Zarząd Spółki kierować się będzie następującymi kryteriami:... CZAS TRWANIA UMOWY 7 1. Niniejsza umowa została zawarta na okres od... do Menedżer przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w dniu... WYNAGRODZENIE MENEDŻERA 8 1. Z tytułu wykonywania obowiązków Menedżerowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie... (słownie:...) złotych brutto. 2. Wynagrodzenie podstawowe płatne będzie do... dnia kolejnego miesiąca Poza wynagrodzeniem podstawowym Menedżer ma prawo do rocznej premii w wysokości...% wynagrodzenia rocznego określonego w 8 pkt. 1 niniejszej umowy. 2. Premia należy się Menedżerowi pod warunkiem osiągnięcia założonych na dany rok kalendarzowy efektów, określanych przez Spółkę, co rok, nie później niż do końca Stwierdzenie uzyskania zaplanowanych efektów zostanie dokonane przez Menedżera i wyznaczoną przez Zarząd Spółki osobę w terminie do... następnego roku kalendarzowego. 4. Premia jest wypłacana w ciągu... dni od dnia wystawienia przez Menedżera stosownego rachunku, z tym że rachunek taki nie może być wystawiony wcześniej niż w dniu stwierdzenia wykonania przez Menedżera założonych zadań. 5. internetowych: 11

12 10 Oprócz wynagrodzenia Menedżerowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów faktycznie poniesionych przy prowadzeniu lub w związku z prowadzeniem spraw Spółki. ŚWIADCZENIA DODATKOWE Spółka zapewni Menedżerowi narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty niezbędne do sprawowania funkcji, w szczególności: a) telefon komórkowy z bieżącą obsługą poczty elektronicznej, b) komputer osobisty, c) ubezpieczenie na życie obejmujące ryzyka związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem, uszczerbkiem na zdrowiu lub trwałą niezdolnością do pracy oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków, d) Menedżer zwróci Spółce otrzymane świadczenia dodatkowe nie później niż w terminie... dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. REŻIM PRAWNY 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 750 k.c. LICZBA EGZEMPLARZY 13 Kontrakt sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po. dla każdej ze Stron.... Spółka... Menedżer internetowych: 12

13 4. Polecana literatura: 1.L.Kozioł, Motywacja w pracy, determinanty ekonomiczno- organizacyjne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa Kraków L.Kozioł, Doskonalenie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, TNOiK, Kraków P.Mućko, A.Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, Księgarnia Ekonomiczna, Warszawa 2011 Opracowano w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie sierpień 2014 r. internetowych: 13

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski Kontrakt menedżerski Spis treści 1. Wstęp 2 2. Co to jest kontrakt menedżerski 2 3. Wady i zalety kontraktu menedżerskiego 4 4. Polecana literatura 9 Wstęp Coraz bardziej popularną formą zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy).

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy). UMOWA O STAŻ zawarta w dniu... nr.... pomiędzy: Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul.kościelnej 21, 60-536 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr [ ] ( Umowa )

UMOWA nr [ ] ( Umowa ) UMOWA nr [ ] ( Umowa ) zawarta w dniu [ ] 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: DCT Gdańsk S.A., z siedzibą w Gdańsku ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego PROCEDURY

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego PROCEDURY ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW. 4213 wz. ppłk Andrzej BZYMEK JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW ZLECEŃ I O DZIEŁO w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4213 we Wrocławiu oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X)

UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X) zawarta w dniu..nr.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X) Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. zawarta w ramach Komponentu 1 projektu w dniu.

UMOWA O STAŻ NR.. zawarta w ramach Komponentu 1 projektu w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 18 do Regulaminu projektu UMOWA O STAŻ NR.. zawarta w ramach Komponentu 1 projektu w dniu. numer programu pomocowego na podstawie którego udzielana jest pomoc de minimis: SA.32222(2011/X)

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do SIWZ

Załącznik numer 1 do SIWZ Załącznik numer 1 do SIWZ WZÓR UMOWY na świadczenie usług polegających na skierowaniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego zawarta dnia..201 roku zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu z dn. 28.12.2012 r. WZÓR

Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu z dn. 28.12.2012 r. WZÓR Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu z dn. 28.12.2012 r. WZÓR U M O W A o świadczenie usług zdrowotnych zawarta na podstawie art.26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. stanowisko Dyrektora Zarządzającego/ Zarządcy/Menagera/Menadżera* (należy wybrać jedną z wersji, a

1 Przedmiot umowy. stanowisko Dyrektora Zarządzającego/ Zarządcy/Menagera/Menadżera* (należy wybrać jedną z wersji, a Projekt Kontrakt menadżerski/umowa o zarządzanie/umowa zlecenia* (należy wybrać jedną z wersji, a pozostałe usunąć)) zawarty w dniu (data zawarcia umowy) r. w (miejscowość) pomiędzy: 1..... (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr.

Wzór umowy. UMOWA Nr. Załącznik nr.. Wzór umowy UMOWA Nr. Zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy: występującymi łącznie i wspólnie udzielającymi zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03 734 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WSzS/DLL/ /2015 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

WZÓR UMOWY UMOWA NR WSzS/DLL/ /2015 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych WZÓR UMOWY UMOWA NR WSzS/DLL/ /2015 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 10.04.2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/71/2015 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI ZP.271.9.2012 Koło, dnia 18.04.2012 roku GMINA MIEJSKAKOŁO ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI dotyczy: zamówienia z wolnej ręki na realizację usługi polegającej na opracowaniu systemu monitorowania decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa staŝu nr../2012

Umowa staŝu nr../2012 --PROJEKT-- Umowa staŝu nr../2012 Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: 1. Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551 reprezentowaną przez:... działającym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:... WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

UMOWA NR:... WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY UMOWA NR:... W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane ( czerwona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /Cezary Pyl/ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/12/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Zamawiającym, Wykonawcą Załącznik Nr 3 Stroną Stronami.

UMOWA pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Zamawiającym,  Wykonawcą Załącznik Nr 3 Stroną Stronami. UMOWA zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP 526-27 35-917, reprezentowaną przez Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. REGULAMIN zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków..., dn...r. FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ 1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło / umowy zlecenia. Czy obowiązują mnie i zamawiającego dzieło / zleceniodawcę przepisy Kodeksu pracy? Nie, umowa o pracę,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. 1 Przedmiot Umowy. 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji

Wzór umowy nr. 1 Przedmiot Umowy. 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy nr na: opracowanie i wykonanie kompleksowej funkcjonalności do automatyzacji procesów zamawiania i dostarczania nagród w programach lojalnościowych i B2B. Zamówienie jest

Bardziej szczegółowo