23 września 2010, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "23 września 2010, Warszawa"

Transkrypt

1 , Warszawa

2 Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal

3 Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności lub umową o zakazie konkurencji) Umowa o pracę (może być uzupełniona umową o zakazie konkurencji) Kontrakt menedżerski Umowa o świadczenie usług specjalistycznych Samozatrudnienie Strona 3

4 Uchwała Członek zarządu w spółce z o.o. jest powoływany lub może być odwoływany w każdym czasie na podstawie uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej [art. 201 i art. 203 Kodeksu spółek handlowych ( KSH )] Członek zarządu w spółce akcyjnej jest powoływany lub odwoływany przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie [art. 368 KSH] Odrębność stosunku organizacyjnego spółki od stosunku pracy / stosunku cywilnoprawnego Strona 4

5 Reprezentacja spółki przy zawieraniu umów z członkami zarządu W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia (odpowiednio: art KSH / art KSH) Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą wymaga działania rady kolegialnie (jako organ) Rada może upoważnić jednego ze swoich członków do podpisania umowy z członkiem zarządu, uprzednio zaakceptowanej przez radę w formie uchwały (tekst umowy stanowic powinien załącznik) Strona 5

6 Niezachowanie wymogów reprezentacji Nawiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu bez zachowania wskazanych wymogów co do reprezentacji sankcja: bezwzględna nieważność umowy (wyrok SN z dnia 23 stycznia 1998 r., I PKN 489/97) Jeśli jednak umowa o pracę okazała się z tego powodu nieważna, a zatem nie stworzyła zobowiązań stron w momencie jej zawarcia, zobowiązania takie powstają wraz z dopuszczeniem pracownika do pracy na warunkach tej umowy (wyrok SN z dnia 5 listopada 2003 r., I PK 633/02) Powyższy wniosek nie dotyczy umowy o zakazie konkurencji, jako zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Strona 6

7 Umowa o pracę Art. 22 Kodeksu pracy (KP): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Najwyższy koszt zatrudnienia (PIT stawką progresywną 18% i 32% i pełny ZUS) Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy przez spółkę Konieczność złożenia odrębnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w razie odwołania z funkcji (okres wypowiedzenia) Strona 7

8 Umowa o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej Nieprawidłowe klauzule stosowane w praktyce: Za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej Pracownik otrzyma odszkodowanie w wysokości 25% jego ostatniego wynagrodzenia zasadniczego przed rozwiązaniem stosunku pracy W przypadku jeżeli Pracodawca uzna, że odpadły przyczyny dla jakich został zawarty zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji zostanie rozwiązana za 3 miesięcznym wypowiedzeniem Strony ustalają, iż Pracodawcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Strona 8

9 Umowa o zakazie konkurencji orzecznictwo (1) Wyrok SN 4 listopada 2008 r. (I PK 82/08): ( ) Nie jest tu dopuszczalna sanacja czy poprawienie pierwotnej umowy o zakazie konkurencji w przypadku, gdy przed jej podpisaniem rada nadzorcza nie wyraziła jeszcze kolegialnie woli o zawarciu takiej umowy (art. 101[3] KP związku z art. 379, 388 i 390 KSH). Wyrok SN 12 września 2008 r. (I PK 27/08): Obowiązkom wynikającym z umowy o zakazie konkurencji (art. 101[1] i art. 101[2] KP) uchybia jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana jest do tego samego kręgu odbiorców, choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom. Wyrok SA 17 stycznia 2008 r. (III Apa 118/07): Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po jej wprowadzeniu do kodeksu pracy winno nastąpić na podstawie odrębnej umowy, niż umowa o pracę, chociaż umowa o zakazie konkurencji związana jest z istniejącym stosunkiem pracy. Strona 9

10 Umowa o zakazie konkurencji - orzecznictwo (2) Wyrok SN 4 stycznia 2008 r. (I PK 183/07): Dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej (art. 483 KC w zw. z art. 300 KP). Wyrok SN 2 września 2009 r. (II PK 206/08): Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego. Wyrok SN 12 wrzesień 2008 r. (I PK 25/08): Pracownik powinien liczyć się z możliwością skorzystania przez pracodawcę z uzgodnionego prawa odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji do upływu terminu zastrzeżonego na wykonanie tego uprawnienia także wtedy, gdy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Strona 10

11 Rozwiązanie umowy o pracę (1) Wypowiedzenie umowy o pracę reprezentowanie spółki zgodnie z art. 210 KSH lub 379 KSH, przy zachowaniu wymogów z art. 32 KP Skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia (nie: z momentem odwołania z funkcji) Stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym od członkostwa w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w którego zakresie członek zarządu jest osobą trzecią względem spółki i o treści jego praw pracowniczych decyduje treść stosunku pracy. Rada Nadzorcza jest uprawniona do rozwiązania umowy o pracę tylko w razie jednoczesnego odwołania z funkcji członka zarządu i rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN z , I PK 296/02). Strona 11

12 Rozwiązanie umowy o pracę (2) Odwołanie z funkcji członka zarządu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli: - umowa o pracę to przewiduje lub pracownik zatrudniony jest na stanowisku członek zarządu lub Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu Porozumienie stron jest często optymalną formą rozwiązania umowy Odprawa uregulowana w porozumieniu rozwiązującym umowę jest zwolniona z ZUS Potrącenie należności pracodawcy z odprawy wynikającej z umowy o pracę podlega takim samym zasadom jak potrącenie z wynagrodzenia Strona 12

13 Umowa zlecenie, kontrakt menedżerski Uwaga na wymogi reprezentacji! Możliwość skorelowania okresu kadencji i długości obowiązywania umowy Możliwość dowolnego kształtowania stosunków między spółką a członkiem zarządu Umowa zlecenie jest umową starannego działania, z kolei kontrakt menedżerski może zobligować członka zarządu do osiągnięcia określonych rezultatów (np. osiągnięcia danego poziomu zysków etc.) Rozwiązanie umowy: zgodnie z wymogami 210 KSH lub 379 KSH, przy zachowaniu wymogów wynikających z Kodeksu cywilnego Strona 13

14 Umowa zlecenie, kontrakt menedżerski PIT oraz ZUS porównywalne z umową o pracę, z zastrzeżeniem ubezpieczenia chorobowego, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym oraz opłacania zaliczek na PIT (18% co miesiąc, wyrównanie roczne wg skali progresywnej 18% i 32%) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obecnie 7.994,83 złotych) Przy wysokich uposażeniach członków zarządu rozwiązanie niekorzystne finansowo (w trakcie choroby członek zarządu otrzymuje odpowiednio niższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego) Strona 14

15 Samozatrudnienie Uwaga na wymogi reprezentacyjne! Własna działalność gospodarcza Obciążenie po stronie spółki kwota faktury plus VAT Niekorzystne dla członka zarządu co do zasady: konieczność skorzystania ze stawki progresywnej w podatku dochodowym od osób fizycznych Optymalizacja (1) zawiązanie spółki osobowej (najczęściej: jawnej), która będzie świadczyła usługi zarządcze lub (2) podział wynagrodzenia na usługi zarządcze i usługi specjalistyczne. Strona 15

16 Dziękuję za uwagę! Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp. k. tel. (22) Strona 16

17 Forum Rad Nadzorczych

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna I. Definicje: 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin, przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 20 ust. 2 Statutu spółki Feerum Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu Feerum

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER

Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr 7 8 lipiec - sierpień 2006 roku Wydawca Librata sp. z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 42 Zgodnie z art. 2 kp pracownikiem jest osoba

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 15 statutu spółki Indata Software Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

REGULAMIN ZARZĄDU. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i sposób działania Zarządu Spółki. 2. UŜyte w Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwalony uchwałą nr UZ/300/2012 Zarządu PZU SA z dnia 2 października 2012 r. zmieniony uchwałą nr UZ/108/2013 Zarządu PZU SA z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo