OFERTA. Osoba kontaktowa: Agnieszka Rosińska z-ca kierownika CBDeSK tel.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. Osoba kontaktowa: Agnieszka Rosińska z-ca kierownika CBDeSK e-mail: agnieszka.rosinska@amu.edu.pl tel.: 602-155-485"

Transkrypt

1 OFERTA Nazwa Oferenta: Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych (CBDeSK) Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież 46, Poznań NIP: Numer tel.: Fax: Osoba kontaktowa: Agnieszka Rosińska z-ca kierownika CBDeSK tel.: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez swoje działy prowadzi działalność szkoleniową i doradczą, badania naukowe, ewaluację i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. W szczególności posiadamy doświadczenia z zakresu planowania strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym strategii innowacyjności, audytu innowacyjności w biznesie i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju. Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych Fundacji UAM (CBDeSK) jest działem Fundacji specjalizującym się w prowadzeniu ewaluacji. W ciągu ostatnich 24 miesięcy koncentrujemy się na ewaluacji w programie LEADER i EFS - PO KL. Niniejsza oferta jest ofertą wstępną. Szczegółowa wycena usługi dla konkretnej Grupy wymaga sprecyzowania wymagań przez Zamawiającego. PRZEDMIOT OFERTY: Usługa ewaluacji wybranych elementów procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej.

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY: Niniejszym mamy przyjemność zaoferować kompleksową usługę ewaluacji opracowaną z wykorzystaniem aktualnie dostępnej metodologii badań społecznych. W ramach oferowanych usług możliwe jest przeprowadzenie ewaluacji okresowej lub końcowej z postępów wdrażania LSROR oraz realizacji zadań Lokalnej Grupy Rybackiej. W zależności od szczegółowych potrzeb Klienta i przyjętych kryteriów ewaluacji, oferujemy różne warianty badania, przy odpowiednim doborze metod i narzędzi badawczych. Usługa ewaluacji może obejmować opcjonalnie: 1. usługę ewaluacji funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej lub 2. usługę ewaluacji procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich lub 3. usługę skojarzonej ewaluacji funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Każda z wyżej wymienionych opcji obejmuje trzy elementy: (1) opracowanie metodologii ewaluacji oraz narzędzi ewaluacyjnych adekwatnych do potrzeb Zamawiającego, (2) przeprowadzenie badania zgodnie z wypracowaną metodologią, (3) opracowanie raportu. Powyższe elementy usługi odnoszą się do wybranych lub wszystkich elementów związanych z oceną funkcjonowania LGR i/lub procesu wdrażania LSROR określonych na podstawie zapisów strategii, stanu zaawansowania procesu wdrażania LSROR i uzgodnień z Zamawiającym.

3 ORIENTACYJNE CENY USŁUG: Usługa ewaluacji Funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Usługa ewaluacji procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Element usługi Cena brutto Element usługi Cena brutto Opracowanie metodologii ewaluacji oraz narzędzi ewaluacyjnych od zł Opracowanie metodologii ewaluacji oraz narzędzi ewaluacyjnych od zł Przeprowadzenie badania od zł Przeprowadzenie badania od zł Opracowanie raportu od zł Opracowanie raportu od zł SUMA od zł SUMA od zł Usługa skojarzonej ewaluacji funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Element usługi Cena brutto Opracowanie metodologii ewaluacji oraz narzędzi ewaluacyjnych od zł Przeprowadzenie badania od zł Opracowanie raportu od zł SUMA od zł Uwaga: Ceny są jedynie poglądowe. Szczegółowa wycena usług wymaga analizy zapisów LSROR w zakresie ewaluacji oraz sprecyzowania przez Zamawiającego wybranej opcji usługi i planowanych do zlecenia elementów. Istnieje możliwość przeprowadzenia badania przez pracowników LGR, co pozwala na obniżenie ceny usługi.

4 HARMONOGRAM: Orientacyjny harmonogram realizacji usług: 1. opracowanie metodologii ewaluacji oraz narzędzi ewaluacyjnych - ok. 1 m-c od daty podpisania umowy 2. realizacja badania ok. 2 m-ce od daty podpisania umowy 3. opracowanie raportu ok. 3 m-ce od daty podpisania umowy OPCJE DODATKOWE: Dodatkowo, istnieje możliwość wzbogacenia oferty o: ELEMENT OFERTY A) realizacja warsztatów samoewaluacyjnych, KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA DANEGO ELEMENTU pozwalają na uzyskanie głębszych wniosków dotyczących zarówno funkcjonowania LGR, jak i wdrażania LSROR i/lub B) zaprojektowanie i wdrożenie ewaluacyjnych narzędzi informatycznych ułatwiają gromadzenie i aktualizację informacji o stanie wdrażania LSROR oraz wspomagają bieżącą analizę uzyskiwanych danych monitoringowych Wymienione w powyższej tabeli dodatkowe elementy oferty podlegają indywidualnej wycenie.

5 ZESPÓŁ WYKONAWCZY: Inga Kawałek Praktyk tworzenia partnerstw trójsektorowych - uczestniczyła w budowaniu grup typu LGD i LGR w kraju, zaangażowana w tworzenie wielu lokalnych strategii rozwoju; odpowiedzialna za proces wdrażania i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jednej z największych LGD w kraju; trenerka i członkini Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zaangażowana w przygotowanie w Polsce grupy blisko stu animatorów partnerstw typu LEADER; Prezeska Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader oraz członkini Grupy Tematycznej ds. Leader przy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywnie angażuje się w konsultowanie aktów prawnych w zakresie wdrażania podejścia Leader i funkcjonowania LGD w Polsce. Pracowała przy tworzeniu rozwiązań osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich opierającej się na podejściu Leader oraz szkoliła powstające w Polsce Lokalne Grupy Rybackie. Bierze udział w realizacji międzynarodowych projektów dotyczących rozwoju wsi i podejścia Leader. Współwłaścicielka spółki Doradztwo Gospodarcze Koncept s.c. realizującej wiele projektów szkoleniowych i doradczych. Mgr filologii (UAM, Komunikacja i Zarządzanie Zasobami Informacji) absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektem (Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego), absolwentka kursu The Art and Science of Coaching (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego na licencji Erickson College International). Dr Tomasz Pasikowski Adiunkt i wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Konsultant i niezależny ekspert w zakresie metodologii badań społecznych, doradzał w zakresie analiz statystycznych i prowadzenia badań społecznych w kilkudziesięciu pracach i projektach badawczych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych), w tym w projekcie Instytutu Psychologii UAM finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt Działania partnerskie typu LEADER w Polsce i innych krajach EU a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki ( ). Prowadził szkolenia z zakresu metodologii badań dla biznesu i sektora publicznego. Autor wielu publikacji, opracowań metodologicznych i referatów z zakresu badań społecznych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. dr Agnieszka Rosińska Nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współtworzy i prowadzi pierwszą w Polsce specjalność dla studentów IV i V-go roku psychologii Animacja Społeczności Lokalnych we współpracy z instytucjami sektora publicznego i społecznego. Posiada doświadczenie w roli treneraszkoleniowca, od 1996 do 2001 trener programu Agrolinia 2000 Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie szkolenia liderów lokalnych, od 2003 do 2005 roku trener Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w projekcie kształcenia animatorów lokalnych programu LEADER. Uczestniczyła w studyjnych wyjazdach szkoleniowych dotyczących rozwoju lokalnego i programu LEADER do Irlandii, Francji, Niemczech. Współuczestniczy w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych adresowanych do grup i społeczności. Brała udział w projekcie badawczym MNiSW pt Działania partnerskie typu LEADER w Polsce i innych krajach EU a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki ( ). W ciągu ostatnich 12 m-cy brała udział w projektach ewaluacji CBDeSK FUAM wykonywanych na zlecenie Fundacji Partnerstwa Dorzecze Słupi, Słowińskiej Grupy Rybackiej i PROFUTURA S.C. (EFS PO KL projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym).

6 Jarosław Zielonka Właściciel firmy doradczej Doradztwo Strategiczno Inwestycyjne Progress. Specjalista w zakresie planowania, przygotowywania i zarządzania projektami w tym projektami współfinansowanymi ze środków UE. Autor i współautor kilkudziesięciu dokumentów strategicznych oraz planów i studiów dotyczących planowania strategicznego oraz przygotowania do realizacji przede wszystkim projektów inwestycyjnych. Współpracuje od 9 lat z zarówno przedstawicielami sektora publicznego jak i przedsiębiorcami i sektorem organizacji pozarządowych z terenu Polski północnej w realizacji projektów zarówno inwestycyjnych jak i miękkich. Od 2006 roku aktywnie współpracuje z partnerstwami międzysektorowymi tj. Lokalnymi Grupami Działania i Lokalnymi Grupami Rybackimi; współzałożyciel Lokalnych Grup Działania pełniący w ostatnich latach funkcję członka zarządu LGD. Teoretyczna i praktyczna znajomość problematyki zarządzania projektami potwierdzona dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz certyfikatem potwierdzającym zdanie egzaminu ze znajomości metodyki PRINCE 2 Foundation. Nasi ankieterzy i współpracownicy mają doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych, ankiet i wywiadów w tym w ewaluacji na rzecz LGD i LGR programu LEADER oraz projektu międzynarodowego CBDeSK Dach dla Kibica finansowanego przez Fundację Roberta Boscha. Agata Wiśniewska absolwentka psychologii stacjonarnej Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - specjalności z zakresu Psychologii Klinicznej i Animacji Społeczności Lokalnych, lider wolontariatu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria oddziału poznańskiego. W ramach specjalności Animacja Społeczności Lokalnych zdobyła praktyczne doświadczenie w tworzeniu i koordynacji projektów społecznych od diagnozy po ewaluację włącznie z tworzeniem raportu z działań ewaluacyjnych, wiedzę praktyczną o procedurach, pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów oraz tworzeniu i prowadzeniu warsztatów łącznie z tworzeniem oferty. Realizacja tej specjalności wyposażyła ją również w sieć kontaktów z przedstawicielami organizacji i instytucji pozarządowych, z którymi do dzisiaj współpracuje m.in.: Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Stowarzyszenie Sploty, Słowińska Grupa Rybacka, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria. W ramach aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym współtworzy z ramienia SWP Flandria Strategię Rozwoju Wolontariatu 50+ w Poznaniu i Wielkopolsce. Bartosz Andrzejewski absolwent psychologii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o ukończonych specjalnościach: Animacji Społeczności Lokalnych oraz Praca a Zdrowie. Posiada umiejętności z zakresu projektowania, diagnozowania, wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji projektów społecznych, kampanii społecznościowych, produktowych, badań focusowych, kształtowania wizerunku organizacji. Nawiązane partnerstwa oraz trwała współpraca z organizacjami takimi jak: Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Stowarzyszenie "Sploty", Słowińska Grupa Rybacka, pozwala mu na podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie zarządzania projektami oraz animacji lokalnego środowiska społecznego. Ponadto, będąc wolontariuszem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Flandria" realizuje i współtworzy zajęcie indywidualne, grupowe oraz warsztaty tematyczne których głównym celem jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego osób 50+. Jego praca wolontarystyczna w SWP "Flandria" to również realizowanie projektów związanych z tematyką komunikacji międzypokoleniowej oraz wykluczenia cyfrowego osób w wieku senioralnym. W ramach realizowania programu studiów odbył praktyki w następujących organizacjach: Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu, Agencja Reklamowa CHILLI, KCS MEDIA SP. Z O.O..

7 Oferujemy Państwu połączenie: najnowszej wiedzy z zakresu ewaluacji oraz praktycznych narzędzi w usłudze, której zasadniczą cechą jest: elastyczna i otwarta komunikacja z Zamawiającym w procesie dochodzenia do oczekiwanych przez Niego rozwiązań. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo

NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo