Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006"

Transkrypt

1 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, lub usługowej)

2 Raport roczny za okres od do Raport zawiera: List Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie Zarządu MCI Management S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Sprawozdanie finansowe Travelplanet.pl S.A. za 2006 rok Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Travelplanet.pl S.A. za 2006 rok 2

3 Raport roczny za okres od do Wrocław, dnia Szanowni Państwo, Przekazuję na Państwa ręce raport roczny prezentujący informacje na temat działalności Spółki i wyników finansowych uzyskanych na przestrzeni dwunastu miesięcy 2006 roku. Ubiegły rok przyniósł dalszy, dynamiczny wzrost rynku turystyki online. Wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą oraz rosnącą siłą nabywczą społeczeństwa rósł popyt na wyjazdy zagraniczne i przeloty lotnicze. Dla Travelplanet.pl SA był to rok bardzo intensywny. Wysiłek całej organizacji koncentrował się przede wszystkim na obsłużeniu bardzo szybko rosnącej sprzedaży, która na koniec roku osiągnęła sumę 74 mln zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 95% w porównaniu do roku Z drugiej strony rozpoczęła się w spółce głęboka transformacja mająca na celu optymalizację modelu biznesowego, poprawę rentowności spółki oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich. Rok 2006 upłynął pod znakiem szybkiego rozwoju dwóch podstawowych kanałów sprzedaży spółki. Sprzedaż prowadzona przez internet i call center wzrosła do blisko 49 mln zł, natomiast sprzedaż realizowana przez sieć Punktów Obsługi Klienta, zbliżyła się do 25 mln zł, osiągając w ten sposób 1/3 udziału w całkowitej sprzedaży. Zauważalne stały się już synergie pomiędzy tymi dwoma kanałami dystrybucji. Liczna grupa użytkowników portali Spółki, mając wciąż obawy przed zawieraniem transakcji przy wykorzystaniu Internetu czy call center, zaczęła korzystać z sieci POKów. Z drugiej strony, sama sieć tradycyjna i efekt marketingowy jaki został osiągnięty dzięki niej, umożliwiły Spółce dotarcie do wielu nowych klientów, z których część finalizowała transakcje również poprzez internet i call center. W odniesieniu do struktury sprzedaży nie zaszły istotne różnice w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu wycieczki zagraniczne stanowiły ponad 65% ogólnej sprzedaży Spółki. Udział biletów lotniczych w całkowitych obrotach Spółki wyniósł ok. 33%, natomiast pozostałe 2% wygenerowała sprzedaż hoteli i usług marketingowych. Wyższa sprzedaż była pochodną m.in. szybko rosnącej liczby użytkowników wszystkich serwisów internetowych spółki, która wzrosła w 2006 roku do poziomu ponad 5 milionów w stosunku do 3 milionów w roku Pod koniec roku 2006 oglądalność serwisów internetowych Spółki była największa spośród wszystkich internetowych biur podróży. W obszarze operacyjnym koncentrowaliśmy się na modyfikacji modelu biznesowego w stopniu, jakim był on niezbędny z punktu widzenia zmian, jakie następują w całym segmencie e- commerce. Sprzedaż przez internet, wspierana nowoczesnym call center ma priorytetowe znaczenie dla Spółki. To podejście implikuje założenia, na jakich ten model oparliśmy. Założenia te związane są głównie z automatyzacją wszelkich procesów sprzedażowych w Spółce; wprowadzaniem nowych systemów rezerwacyjnych online w segmencie turystyki i biletów lotniczych; dokładną analizą danych, na bazie których realizowane są inwestycje w marketing internetowy oraz mierzone stopy zwrotu z tych nakładów. Rezultatem tych działań będzie rosnąca stopniowo rentowność spółki oraz wyeliminowanie liniowego wzrostu kosztów, który do tej pory towarzyszył każdemu zwiększeniu skali sprzedaży. Istotne zmiany nastąpiły również w modelu zarządzania. Polegały one z jednej strony na częściowej wymianie kadry kierowniczej, podnoszeniu kompetencji pracowników oraz ściąganiu do spółki profesjonalnych managerów, a z drugiej strony na transformacji kultury organizacyjnej firmy. W czwartym kwartale został poszerzony Zarząd Spółki, do którego dołączył p. Marcin Wysocki, przejmując odpowiedzialność za obszar M&A i budowę grupy kapitałowej. 1

4 Raport roczny za okres od do Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, do końca ubiegłego roku miał rozpocząć się proces konsolidacji polskiego rynku turystyki online. W tym czasie nie sfinalizowaliśmy jednak żadnych transakcji. Z kilku projektów wycofaliśmy się, nie znajdując w nich potencjału do istotnego zwiększenia wartości Spółki w dłuższej perspektywie czasowej, od innych transakcji odstąpiliśmy nie znajdując uzasadniania dla wyceny badanych spółek. W obszarze finansów nastąpiły również daleko idące zmiany. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Spółka dokonała również przeklasyfikowania pozycji sprawozdania finansowego za rok 2005 sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w celu odpowiedniej prezentacji danych zgodnie z zasadami stosowanymi w 2006 roku. Wynik finansowy netto, choć nieznacznie ujemny, oscyluje w okolicach progu rentowności. Na wynik ten wpłynęły dodatkowo odpisy aktualizacyjne należności, które powstały w latach ubiegłych w łącznej kwocie około 200 tys. zł. oraz odpisy aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 128 tys. zł. Tym niemniej EBITDA spółki była dodatnia i wyniosła 474 tys. zł. Zysk przed opodatkowaniem był również dodatni i wyniósł 101 tys. zł. Cieszy nas fakt, że pomimo braku wyraźnej poprawy wyników finansowych, inwestorzy docenili szybki rozwój Spółki oraz podejmowane działania mające na celu jej transformację w obszarze operacyjnym. Kurs akcji Spółki wzrósł z 18 zł na początku roku 2006 do 50 zł na koniec grudnia Akcjonariat Spółki powiększył się w tym czasie o kolejne fundusze inwestycyjne i osoby fizyczne, które przekroczyły poziom 5% udziałów w kapitale akcyjnym. W dalszej części roku 2007 nasze działania będą się koncentrowały na utrzymywaniu wysokiej dynamiki wzrostu. Równolegle będziemy kończyli proces zmian w modelu operacyjnym firmy, kładąc główny nacisk poprawę rentowności operacyjnej, na inwestycje w kadrę zarządzającą oraz weryfikowali założenia polityki akwizycyjnej. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie z jakim wykonują swoją pracę oraz członkom Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA za ich udział w procesie zarządzania budową wartości Spółki. Dziękuję również inwestorom za zaufanie, jakim nas obdarzają i za wspieranie nas w działaniach, jakie podejmujemy. Z wyrazami szacunku, Tomasz Moroz Prezes Zarządu Travelplanet.pl SA 2

5 Raport roczny za okres od do OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Członek Zarządu Tomasz Moroz Marcin Wysocki Dnia roku 3

6 Raport roczny za okres od do OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prezes Zarządu Członek Zarządu Tomasz Moroz Marcin Wysocki Dnia roku 4

7 A g e n c ja Ko n s u ltin g u i Audy tin g u Go s p o d a rc ze g o Acc o rd ab Sp. z o.o. siedziba i adres: Wrocław, ul. Słubicka 18 tel. (071) , ; fax. (071) Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy KRS NIP: , Bank BPH S.A Kapitał zakładowy ,00 PLN RAPORT I OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU WROCŁAW CZERWIEC 2007 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 262

8 Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od do Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TRAVELPLANET.PL S.A. z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TRAVELPLANET.PL Spółka Akcyjna, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości (27 tys. zł) - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (28 tys. zł) - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 217 tys. zł - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny Zarząd TRAVELPLANET.PL S.A. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3) ogólnie przyjętych zasad, norm oraz przepisów prawa. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez TRAVELPLANET.PL S.A. zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, b) sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki Akcyjnej TRAVELPLANET.PL. 1

9 Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od do Nie wnosząc zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że w wyniku podjętych przez Spółkę w 2006 roku i kontynuowanych w 2007 roku działań mających na celu ustalenie stanu i uzgodnienie rozrachunków z kontrahentami, Spółka utworzyła odpis aktualizujący należności, które powstały w latach ubiegłych i/lub wymagają dalszych wyjaśnień w łącznej kwocie około 200 tys. zł. Z uwagi na fakt, że na dzień wydania niniejszej opinii podjęte działania pozostają w toku, ich ostateczne skutki mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki w latach następnych. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Spółka dokonała przeklasyfikowania pozycji sprawozdania finansowego za rok ubiegły sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w celu odpowiedniej prezentacji danych zgodnie z zasadami stosowanymi w 2006 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności TRAVELPLANET.PL S.A. uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Biegły Rewident nr 9608/7166 Ewa Suwara Wrocław, dnia 05 czerwca 2007 roku 2

10 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

11 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANEJ JEDNOSTCE Firma: TRAVELPLANET.PL S.A. Adres: Wrocław, ul. Ruska 11/12, Regon: NIP: Telefon: Fax: Przedmiotem działalności, zgodnie ze Statutem Spółki jest: działalność związana z turystyką, reklama, działalność w zakresie oprogramowania pozostała, działalność związana z bazami danych, przetwarzanie danych, działalność centów telefonicznych (call center), działalność związana z organizacją targów i wystaw, działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, pozostała forma kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, działalność związana ze sportem pozostała, badanie rynku i opinii publicznej, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku obrotowym była przede wszystkim działalność agencji podróży (63.30 B). 2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI TRAVELPLANET.PL Spółka Akcyjna powstały w wyniku zawarcia umowy sporządzonej w dniu 6 grudnia 2000 roku w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 9347/2000) w Kancelarii Notarialnej Heleny Szymczyk - Grabińskiej, we Wrocławiu przy Placu Solnym 13. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. W dniu 15 grudnia 2000 roku Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RHB przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy. Postanowieniem powyższego sądu w dniu 24 października 2001 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Spółka posiada nadany jej w dniu roku numer identyfikacji podatkowej NIP oraz statystycznej w systemie REGON Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi złotych i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, w tym sztuk stanowiły akcje serii A, sztuk akcje serii B, sztuk akcje serii C, sztuk akcje serii D. W 2006 roku w odniesieniu do stanu bilansowego roku ubiegłego zmiany w strukturze akcjonariatu były następujące: MCI Management S.A. sprzedało sztuk akcji, INVESTORS TFI S.A. nabyła sztuk akcji, Nicholas Fitzwilliams nabył sztuk akcji, Pekao OFE nabyło sztuk akcji, pozostali akcjonariusze posiadający udział w kapitale zakładowym poniżej 5% sprzedali sztuk akcji. Na dzień 31 grudnia 2006 roku struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w w ogólnej liczbie głosów (%) 1 MCI Management SA , ,17 2 INVESTORS TFI SA , ,66 3 BZWBK Asset Management SA , ,16 2

12 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Skarbiec Akcji TFI , ,59 5 Nicholas Fitzwilliams , ,15 6 Pekao OFE , ,13 Pozostali akcjonariusze posiadający udział , ,14 7 w kapitale zakładowym poniżej 5% Łącznie ,00 100, ,00 100,00 W dniu 08 listopada 2006 roku Zarząd Travelplanet.pl S.A., działając na podstawie: - Art pkt 1) i art kodeksu spółek handlowych, a także art. 444 i art. 446 kodeksu spółek handlowych w związku z art kodeksu spółek handlowych oraz - 7 ustęp 7 Statutu Spółki oraz - Uchwał Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.: Nr 01/06/2005 i Nr 02/06/2005 z dnia roku oraz nr 05/01/2006 z dnia roku podjął uchwałę nr 01/11/2006 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, która została zmieniona poniższymi uchwałami. W dniu 06 lutego 2007 Zarząd Travelplanet.pl S.A., podjął uchwałę nr 01/01/2007 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu numer 01/11/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E. Zarząd podjął co następuje: podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł w drodze emisji sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. W dniu 19 lutego 2007 Zarząd Travelplanet.pl S.A., podjął uchwałę nr 01/02/2007 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu numer 01/11/2006 z dnia 08 listopada dwa 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E. Zarząd podjął co następuje: podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł w drodze emisji sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Ostatecznie podwyższenie kapitału zakładowego zostało objęte w wysokości zł. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu i wydania opinii podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym. Kapitał własny Spółki na dzień roku wynosi tys. zł. Po uwzględnieniu propozycji Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki, wysokość kapitału własnego nie ulegnie zmianie. Władze Spółki stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd. Na dzień zakończenia badania Zarząd działał w składzie: Pan Tomasz Moroz Prezes Zarządu (od roku), Pan Marcin Wysocki Członek Zarządu (od roku). Uchwałą nr 02/01/2006 z dnia 26 października 2006 roku Rady Nadzorczej powołano do składu Zarządu Pana Marcina Wysockiego na okres roku. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Na dzień roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Tomasz Czechowicz (od ), Allan Wodziński (od ), Nicholas Fitzwilliams (od ), Roman Cisek (od ), Irena Grzybowska (od ), Jonathan Siddons (od ). 3

13 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Na dzień zakończenia badnia prokurentem Spółki była Pani Bożena Garbińska. Dnia 30 marca 2007 roku Uchwałą Zarządu nr 1/III/2007 została odwołana prokura pani Annie Chryplewicz i Panu Radosławowi Tadajewskiemu natomiast uchwałą Zarządu nr 3/III/2007 z dnia 30 marca 2007 roku na prokurenta Spółki została powołana Pani Bożena Garbińska. Średnie zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 78 osoby, w roku poprzednim 47 osób. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 było badane przez MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów pod numerem Opinia wydana została bez zastrzeżeń. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku: Uchwałą nr 01/ZWZA/06 zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2005, Uchwałą nr 02/ZWZA/06 zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, Uchwałą nr 03/ZWZA/06 zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005, Uchwałami nr 04-06/ZWZA/06 udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w osobach: Tomasz Moroz Prezesowi Zarządu za okres , Piotr Multan Prezesowi Zarządu za okres , Krzysztof Wachowski Członkowi Zarządu za okres , Uchwałami nr 07-11/ZWZA/06 udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków: Tomaszowi Czechowiczowi (za okres ), Jackowi Ciesielskiemu (za okres ), Andrzejowi Sobolowi (za okres ), Nicolasowi Fitzwilliams (za okres ), Konradowi Łapińskiemu (za okres ), Uchwałą nr 12 postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 63,0 tys. zł przeznaczyć na porycie części strat finansowych Spółki z lat ubiegłych. Podstawą otwarcia ksiąg na dzień 1 stycznia 2006 roku był bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku. Została zachowana ciągłość bilansowa. Sprawozdanie za 2005 rok zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu dnia 18 lipca 2006 roku i zostało ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 503 poz z dnia 20 marca 2007 roku. 4. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJĄCEGO W JEGO IMIENIU BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 było badane przez Agencję Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła Ewa Suwara, biegły rewident nr 9608/7166 przy udziale asystentki Agnieszki Ciosek. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy nr 013/BB/06 zawartej 14 września 2006 roku. Podmiot uprawniony do badania został wybrany uchwałą nr 01/03/2006 Rady Nadzorczej z dnia 13 września 2006 roku. 4

14 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w grudniu 2006 roku oraz w okresie od marca do maja 2007 roku, z przerwami. Zarówno podmiot uprawniony jak i biegły rewident są niezależni od badanej Spółki w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 5. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH Zarząd Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach Spółka ujawniła wszelkie zobowiązania warunkowe oraz poinformowała o niezaistnieniu zdarzeń, wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany rok. Oświadczenie nosi datę 05 czerwca 2007 roku. W trakcie badania Zarząd Spółki udostępnił badającemu wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia badań, a następnie wyrażenia opinii i sporządzenia raportu. Nastąpiło to w wystarczającym zakresie i w rozsądnym czasie, a wyjaśnienia te były wiarygodne. Nie nastąpiło ograniczenie zakresu badania. 6. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE Analiza została oparta o porównywalne sprawozdania finansowe za 2005 i Sprawozdanie za rok 2006 zostało sporządzone według MSSF, natomiast dane sprawozdania finansowego za 2005 rok zostały sprowadzone do porównywalności. a) Sytuacja majątkowa W badanym okresie: Majątek Spółki zwiększył się o tys. zł, zarówno na wzrost składa się przyrost wartości majątku trwałego jak i obrotowego. Majątek obrotowy stanowił 69,3% aktywów Spółki i w porównaniu do roku ubiegłego jego udział zmniejszył się o 5,8 punkta procentowego. Wartościowo majątek ten wzrósł o tys. zł i wzrostowi temu uległy wszystkie składniki majątku obrotowego. Należności zwiększyły się o tys. zł, środki pieniężne o 217 tys. zł a rozliczenia międzyokresowe o 280 tys. zł.. Wzrost należności i rozliczeń międzyokresowych spowodowany jest wzrostem obrotów Spółki, które w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 80%. Spółka w czasie rozlicza głównie koszty organizacji nowych punktów obsługi klientów i koszty sprzedaży bonów płatniczych. Aktywa trwałe to przede wszystkim środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Podstawowa działalności Spółki pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych i biletów lotniczych oraz działania podjęte w celu budowy sieci sprzedaży determinują charakter posiadanych aktywów trwałych i poniesionych w roku obrotowym nakładów. Środki trwałe to głównie nakłady poniesione na wykończenie i adaptację dzierżawionych powierzchni na punkty obsługi klientów oraz na sprzęt komputerowy. Wartości niematerialne i prawne to licencje i oprogramowanie oraz strony internetowe i serwisy dla klientów. Łącznie w roku obrotowym Spółka poniosła nakłady na rzeczowy majątek trwały tys. zł oraz na wartości niematerialne i prawne 403 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego powyższe składniki aktywów trwałych wzrosły o tys. zł. c) Analiza rachunku zysków i strat Przegląd rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić, że: Przychody ze sprzedaży wzrosły o 81,1 %, przy wzroście kosztu własnego sprzedaży o 80,4%. Sprzedaż biletów za rok obrotowy stanowiła 79,9 % przychodów ze sprzedaży, przy czym w przychodach tych, oprócz uzyskiwanej prowizji, Spółka wykazuje również wartość nabywanych 5

15 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do a następnie sprzedawanych biletów. Pozostałe przychody (21,1%) to przychody uzyskiwane w formie prowizji za sprzedane imprezy turystyczne i bilety oraz ze świadczonych usług reklamowych i marketingowych. Na sprzedaży produktów i towarów w 2006 roku Spółka uzyskała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 3.640,0 tys. zł wobec za 1.952,0 tys. zł 2005 rok. Znaczny wzrost tego wyniku jest pochodną wzrostu przychodów ze sprzedaży. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu obniżają ten wynik o tys. zł. Strata na pozostałej działalności operacyjnej wynikająca głównie z utworzonych odpisów aktualizujących należności powoduje, że Spółka na działalności operacyjnej, wykazuje stratę w wysokości 56 tys. zł. Zysk na działalności finansowej wynikający głównie z uzyskanych odsetek od lokowanych środków pieniężnych na lokatach terminowych w kwocie 181 tys. zł zwiększa wynik Spółki przed opodatkowaniem do kwoty 101 tys. zł. d) Efektywność działalności Spółka obecnie podejmuje działania w celu dalszej rozbudowy sieci sprzedaży, budowy zintegrowanego systemu informatycznego usprawniającego obsługę prowadzonej działalności i rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, w tym również ujmowanie ich w księgach handlowych. W roku obrotowym znaczny wzrost zysku na sprzedaży, zmniejszenie straty netto spowodowały, że efektywność działalności Spółki uległa poprawie Kapitał pracujący Spółki wynosi tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 921 tys. zł. Aktywa trwałe w całości finansowane są kapitałem własnym. Nadwyżka kapitału własnego ponad wartość majątku trwałego w 28 % finansuje majątek obrotowy. Stopa zadłużenia Spółki w 2006 roku wzrosła o 17,7 punkta procentowego i wynosi 49,8%. Kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona w 2007 roku. 6

16 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Bilans analityczny TRAVELPLANET.PL S.A. Tabela 1 w tys. PLN DYNAMIKA (%) AKTYWA WARTOŚĆ % WARTOŚĆ % 06/05 AKTYWA TRWAŁE , ,9 166,1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , ,2 115,9 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,9 209,6 INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 0 0,0 0 0,0 x INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 0 0,0 0 0,0 x KONSOLIDOWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 321 2, ,2 109,6 DOCHODOWEGO NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 0 0,0 0 0,0 x INNE AKTYWA FINANSOWE, w tym: 249 2,0 0 0,0 x pożyczki długoterminowe 249 2,0 0 0,0 x ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE 240 1, ,6 164,4 AKTYWA OBROTOWE , ,1 124,0 ZAPASY 0 0,0 9 0,1 0,0 NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI , ,2 172,4 INNE AKTYWA FINANSOWE, w tym 121 1,0 93 1,0 130,1 pożyczki krótkoterminowe 121 1,0 93 1,0 130,1 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE 370 3,0 90 1,0 411,1 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY , ,8 104,2 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0,0 0 0,0 x SUMA AKTYWÓW , ,0 134,5 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY , ,9 99,6 KAPITAŁ PODSTAWOWY , ,2 100,0 KAPITAŁ ZAPASOWY , ,8 99,7 KAPITAŁ REZERWOWY 530 4,3 0 0,0 x POZOSTAŁE KAPITAŁY 621 5, ,3 54,8 ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH (4 285) (34,5) (3 810) (41,3) 112,5 ZYSK (STRATA) NETTO (27) (0,2) (475) (5,1) 5,7 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 687 5,5 62 0, ,1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 172 1,4 15 0, ,7 DOCHODOWEGO ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW 419 3,4 0 0,0 x ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 96 0,8 47 0,5 204,3 FINANSOWEGO ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO 0 0,0 0 0,0 x Z AKTYWAMI TRWAŁYMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,5 189,2 ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE , ,9 205,7 ZOBOWIĄZANIA z tytułu bonów płatniczych , ,0 141,6 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 171 1,4 92 1,0 185,9 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU 97 0,8 45 0,5 215,6 LEASINGU FINANSOWEGO REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 138 1, ,0 37,1 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW ,3 0 0,0 x KRÓTKOTERMINOWE SUMA PASYWÓW , ,0 134,5 7

17 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Analityczny rachunek zysków i strat TRAVELPLANET.PL S.A. Tabela 2 TREŚĆ WYKONANIE ZA DYNAMIKA (%) /05 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym , ,0 181,1 towarów , ,0 182,6 usług 5 993, ,0 175,2 KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY, w tym , ,0 180,4 towarów , ,0 187,7 usług 4 727, ,0 153,1 ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY 3 640, ,0 186,5 KOSZTY SPRZEDAŻY 261,0 212,0 123,1 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 3 166, ,0 140,8 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 134,0 32,0 418,8 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 403,0 80,0 503,8 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (56,0) (556,0) 10,1 KOSZTY FINANSOWE - NETTO 157,0 62,0 253,2 ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 101,0 (494,0) (20,4) PODATEK DOCHODOWY 128,0 (19,0) (673,7) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI (27,0) (475,0) 5,7 KONTYNUOWANEJ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 0,0 0,0 x ZYSK (STRATA) NETTO (27,0) (475,0) 5,7 8

18 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Wskaźniki charakteryzujące działalność TRAVELPLANET.PL S.A. Tabela 3 Wskaźnik Treść Rentowność majątku Rentowność kapitału własnego Rentowność netto sprzedaży Rentowność brutto sprzedaży Płynność - wskaźnik płynności I Płynność - wskaźnik płynności II wynik finansowy netto suma aktywów wynik finansowy netto kapitał własny wynik finansowy netto przychód ze sprzedaży produktów i towarów wynik ze sprzedaży produktów i towarów przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów aktywa obrotowe ogółem zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe aktywa obrotowe zapasy zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe % (0,2) (5,1) % (0,4) (7,6) % (0,1) (2,9) % 12,2 11,9 krotność pokrycia 1,6 2,4 krotność pokrycia 1,6 2,4 Płynność - wskaźnik płynności III Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym Trwałość struktury finansowania Aktywa bieżące netto Stopa zadłużenia Finansowanie aktywów obrotowych Zysk/strata na jedną akcję Kapitał własny na jedną akcję inwestycje krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe koszty działalności operacyjnej kapitał własny aktywa trwałe krotność pokrycia 1,0 1,8 % 163,6 273,0 kapitał własny + zobowiązania i rezerwy długoterminowe krotność pokrycia 0,6 0,7 suma pasywów Aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania ogółem + rezerwy pasywa zobowiązania bieżące aktywa obrotowe zysk/strata netto ilość wyemitowanych akcji kapitał własny ilość wyemitowanych akcji tys. zł 3.112, ,0 % 49,8 32,1 % 63,8 41,9 zł zł (0,01) (0,22) 2,91 2,92 9

19 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do OCENA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO I DZIAŁANIA POWIĄZANEJ Z NIM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, zmienioną uchwałą Zarządu z dnia 2 października 2006 roku, i przyjętą do stosowania od 1 stycznia 2006 roku. Obowiązująca w roku obrotowym polityka rachunkowości nie została rozbudowana o zasady kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, co w roku 2007 należy uzupełnić, przy czym przyjęte rozwiązania pozwalają na gromadzenie danych dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane są w sposób ciągły, za wyjątkiem dokonanej zmiany wyceny udzielonych pożyczek oraz dokonania wyceny przyznanych praw do objęcia akcji w ramach Programu opcji menadżerskich. Prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły zostały sprowadzone do porównywalności w świetle powyższych zmian zasad rachunkowości. Sprawozdanie za rok ubiegły zostało sporządzone zgodnie ze standardami krajowymi, stąd też w sprawozdaniu za rok obrotowy dokonano przeklasyfikowania pozycji tego sprawozdania w celu odpowiedniej prezentacji danych zgodnie z obowiązującymi w Spółce za rok Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i został on prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych badanego okresu. Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz powiązań danych ksiąg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym pozwalają uznać księgi rachunkowe za ogólnie spełniające warunek prawidłowości, przy czym w przypadku dowodów wewnętrznych w zasadniczej ich części nie zawierają one znamion kontroli i nie są w sposób dostateczny opisywane, co wymaga zmiany. Z uwagi na znaczą ilość dokumentów źródłowych wynikającą ze znacznego wzrostu obrotów ze sprzedaży oraz powstawanie nowych punktów obsługi klientów, przy jednoczesnym nie dopasowaniu organizacji i zatrudnienia działu księgowości do zwiększonego zakresu zadań oraz brak automatyzacji ewidencji jednorodnych zdarzeń, spowodowało, że księgowanie niektórych operacji oraz zamknięcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku obrotowym odbywało się z dużym opóźnieniem. Inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzoną w zakresie, terminach i z częstotliwością przewidzianą w ustawie o rachunkowości można uznać za poprawną, a stwierdzone różnice rozliczono w księgach rachunkowych badanego roku, za wyjątkiem inwentaryzacji należności, która nie została kompletnie przeprowadzona w roku obrotowym. Spółka podjęła w roku obrotowym działania mające na celu ustalenie stanu i uzgodnienie rozrachunków, jednak z uwagi na ich znaczną ilość i złożoność przyjętych rozwiązań ewidencyjnych oraz brak automatyzacji księgowań zdarzeń jednorodnych powodujący kumulowanie się nierozliczonych rozrachunków, spowodowały, że prace te pozostają w toku na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Zwracamy ponadto uwagę, że przeprowadzana inwentaryzacja składników aktywów i pasywów wymaga wprowadzenia procedur obejmujących m.in. instrukcję inwentaryzacyjną, zarządzenia inwentaryzacyjne oraz szkolenia zespołów spisowych. Zabezpieczenie i ochrona informacji zawartych w księgach jest w Spółce przestrzegana. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń polegających na naruszeniu prawa, nadużyć, jak również nieprawidłowości, jakie mogły wystąpić poza systemem rachunkowości. 10

20 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. Procedury kontroli wewnętrznej związane z badanym sprawozdaniem zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu i przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 w takim zakresie, jaki był konieczny w celu określenia naszych procedur badania niezbędnych do wydania miarodajnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzony przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości w strukturze tego systemu. Zwracamy uwagę, że dynamiczny rozwój sprzedaży usług i ich masowy charakter wymagają odpowiednich nakładów na dopasowanie systemu informacyjnego, kontroli wewnętrznej do bieżących i przyszłych potrzeb Spółki. W naszej ocenie, wzmocnienia wymaga kontrola operacji gospodarczych składających się na procedury zawierania i rozliczania transakcji sprzedaży, w tym operacji dotyczących płatności. 11

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo