Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006"

Transkrypt

1 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, lub usługowej)

2 Raport roczny za okres od do Raport zawiera: List Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie Zarządu MCI Management S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Sprawozdanie finansowe Travelplanet.pl S.A. za 2006 rok Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Travelplanet.pl S.A. za 2006 rok 2

3 Raport roczny za okres od do Wrocław, dnia Szanowni Państwo, Przekazuję na Państwa ręce raport roczny prezentujący informacje na temat działalności Spółki i wyników finansowych uzyskanych na przestrzeni dwunastu miesięcy 2006 roku. Ubiegły rok przyniósł dalszy, dynamiczny wzrost rynku turystyki online. Wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą oraz rosnącą siłą nabywczą społeczeństwa rósł popyt na wyjazdy zagraniczne i przeloty lotnicze. Dla Travelplanet.pl SA był to rok bardzo intensywny. Wysiłek całej organizacji koncentrował się przede wszystkim na obsłużeniu bardzo szybko rosnącej sprzedaży, która na koniec roku osiągnęła sumę 74 mln zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 95% w porównaniu do roku Z drugiej strony rozpoczęła się w spółce głęboka transformacja mająca na celu optymalizację modelu biznesowego, poprawę rentowności spółki oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich. Rok 2006 upłynął pod znakiem szybkiego rozwoju dwóch podstawowych kanałów sprzedaży spółki. Sprzedaż prowadzona przez internet i call center wzrosła do blisko 49 mln zł, natomiast sprzedaż realizowana przez sieć Punktów Obsługi Klienta, zbliżyła się do 25 mln zł, osiągając w ten sposób 1/3 udziału w całkowitej sprzedaży. Zauważalne stały się już synergie pomiędzy tymi dwoma kanałami dystrybucji. Liczna grupa użytkowników portali Spółki, mając wciąż obawy przed zawieraniem transakcji przy wykorzystaniu Internetu czy call center, zaczęła korzystać z sieci POKów. Z drugiej strony, sama sieć tradycyjna i efekt marketingowy jaki został osiągnięty dzięki niej, umożliwiły Spółce dotarcie do wielu nowych klientów, z których część finalizowała transakcje również poprzez internet i call center. W odniesieniu do struktury sprzedaży nie zaszły istotne różnice w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu wycieczki zagraniczne stanowiły ponad 65% ogólnej sprzedaży Spółki. Udział biletów lotniczych w całkowitych obrotach Spółki wyniósł ok. 33%, natomiast pozostałe 2% wygenerowała sprzedaż hoteli i usług marketingowych. Wyższa sprzedaż była pochodną m.in. szybko rosnącej liczby użytkowników wszystkich serwisów internetowych spółki, która wzrosła w 2006 roku do poziomu ponad 5 milionów w stosunku do 3 milionów w roku Pod koniec roku 2006 oglądalność serwisów internetowych Spółki była największa spośród wszystkich internetowych biur podróży. W obszarze operacyjnym koncentrowaliśmy się na modyfikacji modelu biznesowego w stopniu, jakim był on niezbędny z punktu widzenia zmian, jakie następują w całym segmencie e- commerce. Sprzedaż przez internet, wspierana nowoczesnym call center ma priorytetowe znaczenie dla Spółki. To podejście implikuje założenia, na jakich ten model oparliśmy. Założenia te związane są głównie z automatyzacją wszelkich procesów sprzedażowych w Spółce; wprowadzaniem nowych systemów rezerwacyjnych online w segmencie turystyki i biletów lotniczych; dokładną analizą danych, na bazie których realizowane są inwestycje w marketing internetowy oraz mierzone stopy zwrotu z tych nakładów. Rezultatem tych działań będzie rosnąca stopniowo rentowność spółki oraz wyeliminowanie liniowego wzrostu kosztów, który do tej pory towarzyszył każdemu zwiększeniu skali sprzedaży. Istotne zmiany nastąpiły również w modelu zarządzania. Polegały one z jednej strony na częściowej wymianie kadry kierowniczej, podnoszeniu kompetencji pracowników oraz ściąganiu do spółki profesjonalnych managerów, a z drugiej strony na transformacji kultury organizacyjnej firmy. W czwartym kwartale został poszerzony Zarząd Spółki, do którego dołączył p. Marcin Wysocki, przejmując odpowiedzialność za obszar M&A i budowę grupy kapitałowej. 1

4 Raport roczny za okres od do Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, do końca ubiegłego roku miał rozpocząć się proces konsolidacji polskiego rynku turystyki online. W tym czasie nie sfinalizowaliśmy jednak żadnych transakcji. Z kilku projektów wycofaliśmy się, nie znajdując w nich potencjału do istotnego zwiększenia wartości Spółki w dłuższej perspektywie czasowej, od innych transakcji odstąpiliśmy nie znajdując uzasadniania dla wyceny badanych spółek. W obszarze finansów nastąpiły również daleko idące zmiany. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Spółka dokonała również przeklasyfikowania pozycji sprawozdania finansowego za rok 2005 sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w celu odpowiedniej prezentacji danych zgodnie z zasadami stosowanymi w 2006 roku. Wynik finansowy netto, choć nieznacznie ujemny, oscyluje w okolicach progu rentowności. Na wynik ten wpłynęły dodatkowo odpisy aktualizacyjne należności, które powstały w latach ubiegłych w łącznej kwocie około 200 tys. zł. oraz odpisy aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 128 tys. zł. Tym niemniej EBITDA spółki była dodatnia i wyniosła 474 tys. zł. Zysk przed opodatkowaniem był również dodatni i wyniósł 101 tys. zł. Cieszy nas fakt, że pomimo braku wyraźnej poprawy wyników finansowych, inwestorzy docenili szybki rozwój Spółki oraz podejmowane działania mające na celu jej transformację w obszarze operacyjnym. Kurs akcji Spółki wzrósł z 18 zł na początku roku 2006 do 50 zł na koniec grudnia Akcjonariat Spółki powiększył się w tym czasie o kolejne fundusze inwestycyjne i osoby fizyczne, które przekroczyły poziom 5% udziałów w kapitale akcyjnym. W dalszej części roku 2007 nasze działania będą się koncentrowały na utrzymywaniu wysokiej dynamiki wzrostu. Równolegle będziemy kończyli proces zmian w modelu operacyjnym firmy, kładąc główny nacisk poprawę rentowności operacyjnej, na inwestycje w kadrę zarządzającą oraz weryfikowali założenia polityki akwizycyjnej. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie z jakim wykonują swoją pracę oraz członkom Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA za ich udział w procesie zarządzania budową wartości Spółki. Dziękuję również inwestorom za zaufanie, jakim nas obdarzają i za wspieranie nas w działaniach, jakie podejmujemy. Z wyrazami szacunku, Tomasz Moroz Prezes Zarządu Travelplanet.pl SA 2

5 Raport roczny za okres od do OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Członek Zarządu Tomasz Moroz Marcin Wysocki Dnia roku 3

6 Raport roczny za okres od do OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prezes Zarządu Członek Zarządu Tomasz Moroz Marcin Wysocki Dnia roku 4

7 A g e n c ja Ko n s u ltin g u i Audy tin g u Go s p o d a rc ze g o Acc o rd ab Sp. z o.o. siedziba i adres: Wrocław, ul. Słubicka 18 tel. (071) , ; fax. (071) Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy KRS NIP: , Bank BPH S.A Kapitał zakładowy ,00 PLN RAPORT I OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU WROCŁAW CZERWIEC 2007 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 262

8 Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od do Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TRAVELPLANET.PL S.A. z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TRAVELPLANET.PL Spółka Akcyjna, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości (27 tys. zł) - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (28 tys. zł) - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 217 tys. zł - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny Zarząd TRAVELPLANET.PL S.A. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3) ogólnie przyjętych zasad, norm oraz przepisów prawa. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez TRAVELPLANET.PL S.A. zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, b) sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki Akcyjnej TRAVELPLANET.PL. 1

9 Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od do Nie wnosząc zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że w wyniku podjętych przez Spółkę w 2006 roku i kontynuowanych w 2007 roku działań mających na celu ustalenie stanu i uzgodnienie rozrachunków z kontrahentami, Spółka utworzyła odpis aktualizujący należności, które powstały w latach ubiegłych i/lub wymagają dalszych wyjaśnień w łącznej kwocie około 200 tys. zł. Z uwagi na fakt, że na dzień wydania niniejszej opinii podjęte działania pozostają w toku, ich ostateczne skutki mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki w latach następnych. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Spółka dokonała przeklasyfikowania pozycji sprawozdania finansowego za rok ubiegły sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w celu odpowiedniej prezentacji danych zgodnie z zasadami stosowanymi w 2006 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności TRAVELPLANET.PL S.A. uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Biegły Rewident nr 9608/7166 Ewa Suwara Wrocław, dnia 05 czerwca 2007 roku 2

10 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

11 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANEJ JEDNOSTCE Firma: TRAVELPLANET.PL S.A. Adres: Wrocław, ul. Ruska 11/12, Regon: NIP: Telefon: Fax: Przedmiotem działalności, zgodnie ze Statutem Spółki jest: działalność związana z turystyką, reklama, działalność w zakresie oprogramowania pozostała, działalność związana z bazami danych, przetwarzanie danych, działalność centów telefonicznych (call center), działalność związana z organizacją targów i wystaw, działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, pozostała forma kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, działalność związana ze sportem pozostała, badanie rynku i opinii publicznej, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku obrotowym była przede wszystkim działalność agencji podróży (63.30 B). 2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI TRAVELPLANET.PL Spółka Akcyjna powstały w wyniku zawarcia umowy sporządzonej w dniu 6 grudnia 2000 roku w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 9347/2000) w Kancelarii Notarialnej Heleny Szymczyk - Grabińskiej, we Wrocławiu przy Placu Solnym 13. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. W dniu 15 grudnia 2000 roku Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RHB przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy. Postanowieniem powyższego sądu w dniu 24 października 2001 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Spółka posiada nadany jej w dniu roku numer identyfikacji podatkowej NIP oraz statystycznej w systemie REGON Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi złotych i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, w tym sztuk stanowiły akcje serii A, sztuk akcje serii B, sztuk akcje serii C, sztuk akcje serii D. W 2006 roku w odniesieniu do stanu bilansowego roku ubiegłego zmiany w strukturze akcjonariatu były następujące: MCI Management S.A. sprzedało sztuk akcji, INVESTORS TFI S.A. nabyła sztuk akcji, Nicholas Fitzwilliams nabył sztuk akcji, Pekao OFE nabyło sztuk akcji, pozostali akcjonariusze posiadający udział w kapitale zakładowym poniżej 5% sprzedali sztuk akcji. Na dzień 31 grudnia 2006 roku struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w w ogólnej liczbie głosów (%) 1 MCI Management SA , ,17 2 INVESTORS TFI SA , ,66 3 BZWBK Asset Management SA , ,16 2

12 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Skarbiec Akcji TFI , ,59 5 Nicholas Fitzwilliams , ,15 6 Pekao OFE , ,13 Pozostali akcjonariusze posiadający udział , ,14 7 w kapitale zakładowym poniżej 5% Łącznie ,00 100, ,00 100,00 W dniu 08 listopada 2006 roku Zarząd Travelplanet.pl S.A., działając na podstawie: - Art pkt 1) i art kodeksu spółek handlowych, a także art. 444 i art. 446 kodeksu spółek handlowych w związku z art kodeksu spółek handlowych oraz - 7 ustęp 7 Statutu Spółki oraz - Uchwał Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.: Nr 01/06/2005 i Nr 02/06/2005 z dnia roku oraz nr 05/01/2006 z dnia roku podjął uchwałę nr 01/11/2006 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, która została zmieniona poniższymi uchwałami. W dniu 06 lutego 2007 Zarząd Travelplanet.pl S.A., podjął uchwałę nr 01/01/2007 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu numer 01/11/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E. Zarząd podjął co następuje: podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł w drodze emisji sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. W dniu 19 lutego 2007 Zarząd Travelplanet.pl S.A., podjął uchwałę nr 01/02/2007 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu numer 01/11/2006 z dnia 08 listopada dwa 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E. Zarząd podjął co następuje: podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł w drodze emisji sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Ostatecznie podwyższenie kapitału zakładowego zostało objęte w wysokości zł. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu i wydania opinii podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym. Kapitał własny Spółki na dzień roku wynosi tys. zł. Po uwzględnieniu propozycji Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki, wysokość kapitału własnego nie ulegnie zmianie. Władze Spółki stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd. Na dzień zakończenia badania Zarząd działał w składzie: Pan Tomasz Moroz Prezes Zarządu (od roku), Pan Marcin Wysocki Członek Zarządu (od roku). Uchwałą nr 02/01/2006 z dnia 26 października 2006 roku Rady Nadzorczej powołano do składu Zarządu Pana Marcina Wysockiego na okres roku. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Na dzień roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Tomasz Czechowicz (od ), Allan Wodziński (od ), Nicholas Fitzwilliams (od ), Roman Cisek (od ), Irena Grzybowska (od ), Jonathan Siddons (od ). 3

13 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Na dzień zakończenia badnia prokurentem Spółki była Pani Bożena Garbińska. Dnia 30 marca 2007 roku Uchwałą Zarządu nr 1/III/2007 została odwołana prokura pani Annie Chryplewicz i Panu Radosławowi Tadajewskiemu natomiast uchwałą Zarządu nr 3/III/2007 z dnia 30 marca 2007 roku na prokurenta Spółki została powołana Pani Bożena Garbińska. Średnie zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 78 osoby, w roku poprzednim 47 osób. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 było badane przez MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów pod numerem Opinia wydana została bez zastrzeżeń. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku: Uchwałą nr 01/ZWZA/06 zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2005, Uchwałą nr 02/ZWZA/06 zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, Uchwałą nr 03/ZWZA/06 zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005, Uchwałami nr 04-06/ZWZA/06 udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w osobach: Tomasz Moroz Prezesowi Zarządu za okres , Piotr Multan Prezesowi Zarządu za okres , Krzysztof Wachowski Członkowi Zarządu za okres , Uchwałami nr 07-11/ZWZA/06 udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków: Tomaszowi Czechowiczowi (za okres ), Jackowi Ciesielskiemu (za okres ), Andrzejowi Sobolowi (za okres ), Nicolasowi Fitzwilliams (za okres ), Konradowi Łapińskiemu (za okres ), Uchwałą nr 12 postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 63,0 tys. zł przeznaczyć na porycie części strat finansowych Spółki z lat ubiegłych. Podstawą otwarcia ksiąg na dzień 1 stycznia 2006 roku był bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku. Została zachowana ciągłość bilansowa. Sprawozdanie za 2005 rok zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu dnia 18 lipca 2006 roku i zostało ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 503 poz z dnia 20 marca 2007 roku. 4. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJĄCEGO W JEGO IMIENIU BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 było badane przez Agencję Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła Ewa Suwara, biegły rewident nr 9608/7166 przy udziale asystentki Agnieszki Ciosek. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy nr 013/BB/06 zawartej 14 września 2006 roku. Podmiot uprawniony do badania został wybrany uchwałą nr 01/03/2006 Rady Nadzorczej z dnia 13 września 2006 roku. 4

14 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w grudniu 2006 roku oraz w okresie od marca do maja 2007 roku, z przerwami. Zarówno podmiot uprawniony jak i biegły rewident są niezależni od badanej Spółki w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 5. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH Zarząd Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach Spółka ujawniła wszelkie zobowiązania warunkowe oraz poinformowała o niezaistnieniu zdarzeń, wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany rok. Oświadczenie nosi datę 05 czerwca 2007 roku. W trakcie badania Zarząd Spółki udostępnił badającemu wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia badań, a następnie wyrażenia opinii i sporządzenia raportu. Nastąpiło to w wystarczającym zakresie i w rozsądnym czasie, a wyjaśnienia te były wiarygodne. Nie nastąpiło ograniczenie zakresu badania. 6. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE Analiza została oparta o porównywalne sprawozdania finansowe za 2005 i Sprawozdanie za rok 2006 zostało sporządzone według MSSF, natomiast dane sprawozdania finansowego za 2005 rok zostały sprowadzone do porównywalności. a) Sytuacja majątkowa W badanym okresie: Majątek Spółki zwiększył się o tys. zł, zarówno na wzrost składa się przyrost wartości majątku trwałego jak i obrotowego. Majątek obrotowy stanowił 69,3% aktywów Spółki i w porównaniu do roku ubiegłego jego udział zmniejszył się o 5,8 punkta procentowego. Wartościowo majątek ten wzrósł o tys. zł i wzrostowi temu uległy wszystkie składniki majątku obrotowego. Należności zwiększyły się o tys. zł, środki pieniężne o 217 tys. zł a rozliczenia międzyokresowe o 280 tys. zł.. Wzrost należności i rozliczeń międzyokresowych spowodowany jest wzrostem obrotów Spółki, które w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 80%. Spółka w czasie rozlicza głównie koszty organizacji nowych punktów obsługi klientów i koszty sprzedaży bonów płatniczych. Aktywa trwałe to przede wszystkim środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Podstawowa działalności Spółki pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych i biletów lotniczych oraz działania podjęte w celu budowy sieci sprzedaży determinują charakter posiadanych aktywów trwałych i poniesionych w roku obrotowym nakładów. Środki trwałe to głównie nakłady poniesione na wykończenie i adaptację dzierżawionych powierzchni na punkty obsługi klientów oraz na sprzęt komputerowy. Wartości niematerialne i prawne to licencje i oprogramowanie oraz strony internetowe i serwisy dla klientów. Łącznie w roku obrotowym Spółka poniosła nakłady na rzeczowy majątek trwały tys. zł oraz na wartości niematerialne i prawne 403 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego powyższe składniki aktywów trwałych wzrosły o tys. zł. c) Analiza rachunku zysków i strat Przegląd rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić, że: Przychody ze sprzedaży wzrosły o 81,1 %, przy wzroście kosztu własnego sprzedaży o 80,4%. Sprzedaż biletów za rok obrotowy stanowiła 79,9 % przychodów ze sprzedaży, przy czym w przychodach tych, oprócz uzyskiwanej prowizji, Spółka wykazuje również wartość nabywanych 5

15 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do a następnie sprzedawanych biletów. Pozostałe przychody (21,1%) to przychody uzyskiwane w formie prowizji za sprzedane imprezy turystyczne i bilety oraz ze świadczonych usług reklamowych i marketingowych. Na sprzedaży produktów i towarów w 2006 roku Spółka uzyskała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 3.640,0 tys. zł wobec za 1.952,0 tys. zł 2005 rok. Znaczny wzrost tego wyniku jest pochodną wzrostu przychodów ze sprzedaży. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu obniżają ten wynik o tys. zł. Strata na pozostałej działalności operacyjnej wynikająca głównie z utworzonych odpisów aktualizujących należności powoduje, że Spółka na działalności operacyjnej, wykazuje stratę w wysokości 56 tys. zł. Zysk na działalności finansowej wynikający głównie z uzyskanych odsetek od lokowanych środków pieniężnych na lokatach terminowych w kwocie 181 tys. zł zwiększa wynik Spółki przed opodatkowaniem do kwoty 101 tys. zł. d) Efektywność działalności Spółka obecnie podejmuje działania w celu dalszej rozbudowy sieci sprzedaży, budowy zintegrowanego systemu informatycznego usprawniającego obsługę prowadzonej działalności i rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, w tym również ujmowanie ich w księgach handlowych. W roku obrotowym znaczny wzrost zysku na sprzedaży, zmniejszenie straty netto spowodowały, że efektywność działalności Spółki uległa poprawie Kapitał pracujący Spółki wynosi tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 921 tys. zł. Aktywa trwałe w całości finansowane są kapitałem własnym. Nadwyżka kapitału własnego ponad wartość majątku trwałego w 28 % finansuje majątek obrotowy. Stopa zadłużenia Spółki w 2006 roku wzrosła o 17,7 punkta procentowego i wynosi 49,8%. Kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona w 2007 roku. 6

16 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Bilans analityczny TRAVELPLANET.PL S.A. Tabela 1 w tys. PLN DYNAMIKA (%) AKTYWA WARTOŚĆ % WARTOŚĆ % 06/05 AKTYWA TRWAŁE , ,9 166,1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , ,2 115,9 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,9 209,6 INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 0 0,0 0 0,0 x INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 0 0,0 0 0,0 x KONSOLIDOWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 321 2, ,2 109,6 DOCHODOWEGO NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 0 0,0 0 0,0 x INNE AKTYWA FINANSOWE, w tym: 249 2,0 0 0,0 x pożyczki długoterminowe 249 2,0 0 0,0 x ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE 240 1, ,6 164,4 AKTYWA OBROTOWE , ,1 124,0 ZAPASY 0 0,0 9 0,1 0,0 NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI , ,2 172,4 INNE AKTYWA FINANSOWE, w tym 121 1,0 93 1,0 130,1 pożyczki krótkoterminowe 121 1,0 93 1,0 130,1 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE 370 3,0 90 1,0 411,1 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY , ,8 104,2 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0,0 0 0,0 x SUMA AKTYWÓW , ,0 134,5 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY , ,9 99,6 KAPITAŁ PODSTAWOWY , ,2 100,0 KAPITAŁ ZAPASOWY , ,8 99,7 KAPITAŁ REZERWOWY 530 4,3 0 0,0 x POZOSTAŁE KAPITAŁY 621 5, ,3 54,8 ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH (4 285) (34,5) (3 810) (41,3) 112,5 ZYSK (STRATA) NETTO (27) (0,2) (475) (5,1) 5,7 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 687 5,5 62 0, ,1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 172 1,4 15 0, ,7 DOCHODOWEGO ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW 419 3,4 0 0,0 x ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 96 0,8 47 0,5 204,3 FINANSOWEGO ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO 0 0,0 0 0,0 x Z AKTYWAMI TRWAŁYMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,5 189,2 ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE , ,9 205,7 ZOBOWIĄZANIA z tytułu bonów płatniczych , ,0 141,6 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 171 1,4 92 1,0 185,9 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU 97 0,8 45 0,5 215,6 LEASINGU FINANSOWEGO REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 138 1, ,0 37,1 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW ,3 0 0,0 x KRÓTKOTERMINOWE SUMA PASYWÓW , ,0 134,5 7

17 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Analityczny rachunek zysków i strat TRAVELPLANET.PL S.A. Tabela 2 TREŚĆ WYKONANIE ZA DYNAMIKA (%) /05 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym , ,0 181,1 towarów , ,0 182,6 usług 5 993, ,0 175,2 KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY, w tym , ,0 180,4 towarów , ,0 187,7 usług 4 727, ,0 153,1 ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY 3 640, ,0 186,5 KOSZTY SPRZEDAŻY 261,0 212,0 123,1 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 3 166, ,0 140,8 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 134,0 32,0 418,8 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 403,0 80,0 503,8 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (56,0) (556,0) 10,1 KOSZTY FINANSOWE - NETTO 157,0 62,0 253,2 ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 101,0 (494,0) (20,4) PODATEK DOCHODOWY 128,0 (19,0) (673,7) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI (27,0) (475,0) 5,7 KONTYNUOWANEJ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 0,0 0,0 x ZYSK (STRATA) NETTO (27,0) (475,0) 5,7 8

18 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Wskaźniki charakteryzujące działalność TRAVELPLANET.PL S.A. Tabela 3 Wskaźnik Treść Rentowność majątku Rentowność kapitału własnego Rentowność netto sprzedaży Rentowność brutto sprzedaży Płynność - wskaźnik płynności I Płynność - wskaźnik płynności II wynik finansowy netto suma aktywów wynik finansowy netto kapitał własny wynik finansowy netto przychód ze sprzedaży produktów i towarów wynik ze sprzedaży produktów i towarów przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów aktywa obrotowe ogółem zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe aktywa obrotowe zapasy zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe % (0,2) (5,1) % (0,4) (7,6) % (0,1) (2,9) % 12,2 11,9 krotność pokrycia 1,6 2,4 krotność pokrycia 1,6 2,4 Płynność - wskaźnik płynności III Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym Trwałość struktury finansowania Aktywa bieżące netto Stopa zadłużenia Finansowanie aktywów obrotowych Zysk/strata na jedną akcję Kapitał własny na jedną akcję inwestycje krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe koszty działalności operacyjnej kapitał własny aktywa trwałe krotność pokrycia 1,0 1,8 % 163,6 273,0 kapitał własny + zobowiązania i rezerwy długoterminowe krotność pokrycia 0,6 0,7 suma pasywów Aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania ogółem + rezerwy pasywa zobowiązania bieżące aktywa obrotowe zysk/strata netto ilość wyemitowanych akcji kapitał własny ilość wyemitowanych akcji tys. zł 3.112, ,0 % 49,8 32,1 % 63,8 41,9 zł zł (0,01) (0,22) 2,91 2,92 9

19 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do OCENA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO I DZIAŁANIA POWIĄZANEJ Z NIM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, zmienioną uchwałą Zarządu z dnia 2 października 2006 roku, i przyjętą do stosowania od 1 stycznia 2006 roku. Obowiązująca w roku obrotowym polityka rachunkowości nie została rozbudowana o zasady kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, co w roku 2007 należy uzupełnić, przy czym przyjęte rozwiązania pozwalają na gromadzenie danych dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane są w sposób ciągły, za wyjątkiem dokonanej zmiany wyceny udzielonych pożyczek oraz dokonania wyceny przyznanych praw do objęcia akcji w ramach Programu opcji menadżerskich. Prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły zostały sprowadzone do porównywalności w świetle powyższych zmian zasad rachunkowości. Sprawozdanie za rok ubiegły zostało sporządzone zgodnie ze standardami krajowymi, stąd też w sprawozdaniu za rok obrotowy dokonano przeklasyfikowania pozycji tego sprawozdania w celu odpowiedniej prezentacji danych zgodnie z obowiązującymi w Spółce za rok Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i został on prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych badanego okresu. Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz powiązań danych ksiąg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym pozwalają uznać księgi rachunkowe za ogólnie spełniające warunek prawidłowości, przy czym w przypadku dowodów wewnętrznych w zasadniczej ich części nie zawierają one znamion kontroli i nie są w sposób dostateczny opisywane, co wymaga zmiany. Z uwagi na znaczą ilość dokumentów źródłowych wynikającą ze znacznego wzrostu obrotów ze sprzedaży oraz powstawanie nowych punktów obsługi klientów, przy jednoczesnym nie dopasowaniu organizacji i zatrudnienia działu księgowości do zwiększonego zakresu zadań oraz brak automatyzacji ewidencji jednorodnych zdarzeń, spowodowało, że księgowanie niektórych operacji oraz zamknięcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku obrotowym odbywało się z dużym opóźnieniem. Inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzoną w zakresie, terminach i z częstotliwością przewidzianą w ustawie o rachunkowości można uznać za poprawną, a stwierdzone różnice rozliczono w księgach rachunkowych badanego roku, za wyjątkiem inwentaryzacji należności, która nie została kompletnie przeprowadzona w roku obrotowym. Spółka podjęła w roku obrotowym działania mające na celu ustalenie stanu i uzgodnienie rozrachunków, jednak z uwagi na ich znaczną ilość i złożoność przyjętych rozwiązań ewidencyjnych oraz brak automatyzacji księgowań zdarzeń jednorodnych powodujący kumulowanie się nierozliczonych rozrachunków, spowodowały, że prace te pozostają w toku na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Zwracamy ponadto uwagę, że przeprowadzana inwentaryzacja składników aktywów i pasywów wymaga wprowadzenia procedur obejmujących m.in. instrukcję inwentaryzacyjną, zarządzenia inwentaryzacyjne oraz szkolenia zespołów spisowych. Zabezpieczenie i ochrona informacji zawartych w księgach jest w Spółce przestrzegana. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń polegających na naruszeniu prawa, nadużyć, jak również nieprawidłowości, jakie mogły wystąpić poza systemem rachunkowości. 10

20 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od do Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. Procedury kontroli wewnętrznej związane z badanym sprawozdaniem zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu i przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 w takim zakresie, jaki był konieczny w celu określenia naszych procedur badania niezbędnych do wydania miarodajnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzony przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości w strukturze tego systemu. Zwracamy uwagę, że dynamiczny rozwój sprzedaży usług i ich masowy charakter wymagają odpowiednich nakładów na dopasowanie systemu informacyjnego, kontroli wewnętrznej do bieżących i przyszłych potrzeb Spółki. W naszej ocenie, wzmocnienia wymaga kontrola operacji gospodarczych składających się na procedury zawierania i rozliczania transakcji sprzedaży, w tym operacji dotyczących płatności. 11

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo