POLITECHNIKJA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKJA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY"

Transkrypt

1 POLITECHNIKJA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Chłodnictwo Temat: Dwutlenek węgla : jego właściwości i wykorzystanie w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mateusz Dudziak Kamil Karasiewicz S,UChłiKl semestr VIII rok 2007/2008

2 1. Wprowadzenie W ostatnich latach zauwaŝamy powrót do naturalnych czynników chłodniczych. Jest to spowodowane zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Czynniki syntetyczne znajdują się pod ostrzałem krytyki ze strony ekologów a producenci urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zmuszeni są do poszukiwania innych rozwiązań technologicznych. Niepewność związana z całą gamą nieprzewidywalnych czynników syntetycznych jest bodźcem zachęcającym ośrodki badawcze i producentów do inwestowania w naturalne czynniki chłodnicze, co owocuje coraz to nowymi propozycjami wykorzystywania ich wszędzie tam, gdzie to moŝliwe. Powraca zatem zainteresowanie starymi, dobrze znanymi, substancjami naturalnymi, nieszkodliwymi dla środowiska naturalnego. Zwrócono ponownie uwagę na naturalne czynniki nieorganiczne, takie jak: amoniak, węglowodory i dwutlenek węgla. Za czynnik perspektywistyczny uwaŝany jest obecnie w skali światowej dwutlenek węgla (R744), ze względu na swoje korzystne właściwości termodynamiczne i ekologiczne. Jest on bowiem energooszczędnym, tanim oraz bezpiecznym dla człowieka nisko wrzącym płynem roboczym. Jego podstawowe własności termodynamiczne przedstawiono w poniŝszych tabelach. wzór chemiczny CO 2 masa cząsteczkowa indywidualna stała gazowa temperatura krytyczna ciśnienie krytyczne 44,011 kg/kmol 0,18892 kj/kgk 31,05 o C 73,771 bar gęstość krytyczna 467,9 kg/m 3 ciśnienie punktu potrójnego temperatura punktu potrójnego 5,18 bar -56,5 o C potencjał niszczenia warstwy ozonowej ODP 0 potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP 1

3 własności dla ciśnienia 0,981 bar temperatura sublimacji ciepło sublimacji -78,9 o C 573,1 kj/kg gęstość fazy stałej 1564,0 kg/m 3 własności dla temp nasycenia -20 o C ciśnienie nasycenia 16,831 bar gęstość właściwa cieczy 1057,29 kg/m 3 gęstość właściwa pary 44,31 kg/m 3 entalpia parowania ciepło właściwe cieczy ciepło właściwe pary przewodność cieplna cieczy przewodność cieplna pary lepkość dynamiczna cieczy lepkość dynamiczna pary 289,75 kj/kg 2,154 kj/kgk 1,292 kj/kgk 0,0394 W/mK 0,0164 W/mK 124,4 Pas 13,64 Pas lepkość kinematyczna cieczy 0,1202 m 2 /s lepkość kinematyczna pary 0,261 m 2 /s liczba Prandtla cieczy 6,808 liczna Prandtla pary 1,073 stała Poissona 1,725 wykładnik izentropy 1,292 napięcie powierzchniowe 8,81 mn/m

4 2. Dwutlenek węgla jako nowy czynnik chłodniczy Dwutlenek węgla w odróŝnieniu od innych naturalnych czynników chłodniczych jest nietoksyczny i niepalny, co daje mu ogromną przewagę pod względem bezpieczeństwa, ponadto posiada szereg innych unikalnych własności. Rozwój techniczny trwający od 1920 roku pozwolił wykluczyć niektóre wady towarzyszące stosowaniu CO 2, jednak uŝytkownicy i obsługa techniczna musi być w pełni świadoma niebezpieczeństw i przedsięwziąć odpowiednie środki ostroŝności, aby uniknąć problemów z układem chłodniczym. Porównując współzaleŝność ciśnienia i temperatury dla dwutlenku węgla, R134a i amoniaku [ wykres ] moŝna zobaczyć własności mające ogromny wpływ na wymagania projektowe. A są to : - wyŝsze ciśnienie pracy dla danej temperatury - ograniczony przedział temperatur pracy - punkt potrójny o znacznie wyŝszym ciśnieniu - punkt krytyczny przy bardzo niskiej temperaturze Rys. ZaleŜność ciśnienia od temperatury dla dwutlenku, amoniaku i R134a [1] Rys. Wykres fazowy dwutlenku węgla [1]

5 Przy ciśnieniu atmosferycznym CO 2 moŝe występować tylko w postaci ciała stałego ( lodu ) i pary. Przy tym ciśnieniu nie jest moŝliwe występowanie jego w postaci cieczy, poniŝej 78,4 o C jest to tzw. suchy lód. Większość ogólnych własności R744 jest idealna, dla jego wykorzystania w spręŝarkowych urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła: - jest często pozyskiwany ze źródeł naturalnych tzn., Ŝe jest łatwo dostępny i tani - jest płynem naturalnym, obojętnym i nieszkodliwym dla otoczenia naturalnego i człowieka - jest czynnikiem nie powodującym zagroŝeń bezpieczeństwa ( niepalny i nietoksyczny) - jest obojętny chemicznie i kompatybilny z większością powszechnie stosowanych materiałów w konstrukcjach instalacji chłodniczych Cechują go równieŝ korzystniejsze właściwości uŝytkowe w porównaniu z tradycyjnymi czynnikami. PrzewyŜsza je pod wieloma względami, między innymi : - wysokim ciepłem właściwym - niską lepkością dynamiczną - nieszkodliwością dla produktów spoŝywczych - nie wywołuje korozji metali - małą objętością właściwą - wysokim współczynnikiem wydajności chłodniczej - względnie małym stosunkiem spręŝania - dobrymi warunkami współpracy z olejami smarnymi - wysoką objętościową wydajnością chłodniczą ( umoŝliwia to minimalizację spręŝarek, aparatury i rurociągów - niskimi oporami przepływu - nadciśnieniem w instalacji nawet przy niskich temperaturach parowania ( zapobiega przedostawaniu się powietrza ) - zerowy wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej i niski wskaźnik efektu cieplarnianego. Jednak pod względem ciśnień roboczych dwutlenek węgla jest najmniej korzystnym czynnikiem chłodniczym. W skraplaczu moŝe dochodzić ono aŝ do 100 barów. Z drugiej strony, ciśnienie w parowniku nie moŝe być na niŝszym poziomie niŝ 6 bar, gdyŝ przy ciśnieniu 5,18 bar i temperaturze -56,6 o C czynnik ten osiąga tzw. punkt potrójny i zamarza. Jest to przyczyna stosowania R744 na niskim stopniu kaskadowym którym ciśnienie skraplania nie przekracza z reguły 40 bar, co odpowiada temperaturze +5 o C.

6 Do innych wad tego czynnika zaliczamy: - większą gęstość od powietrza i brak zapachu, co w razie nieszczelności instalacji grozi uduszeniem wskutek wypierania powietrza u dołu maszynowni - konieczność chłodzenia zbiornika dwutlenku węgla za pomocą innego, mniejszego urządzenia chłodniczego podczas postoju instalacji. 3.Wykorzystanie dwutlenku węgla (R744) Dwutlenek węgla jest jednym z najstarszych czynników, został bowiem wprowadzony do techniki chłodniczej w 1866r. Płyn był powszechnie stosowany w okrętowych urządzeniach, a takŝe gdzie były istotne względy bezpieczeństwa: a więc w małych urządzeniach chłodniczych w przemyśle spoŝywczym, a takŝe w urządzeniach klimatyzacyjnych, montowanych w ogólnodostępnych budynkach, takich jak szpitale czy teŝ teatry. W obecnie projektowanych systemach chłodzenia, CO 2 łączony jest z innymi czynnikami. Ze względu na swoje relatywnie wysokie ciśnienie, jest on uŝywany tylko w tych częściach instalacji, w których występują niŝsze temperatury (poniŝej C). W częściach instalacji, gdzie występują wyŝsze temperatury, stosowane są inne czynniki, np. amoniak. W dzisiejszych czasach dwutlenek węgla powraca do łask i zaczyna być szerzej stosowany w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, umoŝliwiają to coraz bardziej zaawansowane technologie jak równieŝ poŝądane właściwości- szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska. DąŜenie do ochrony warstwy ozonowej (ODP) oraz zmniejszenia stopnia ocieplenia klimatu (GWP) spowodowały ich naturalne czynniki chłodnicze wyparły tradycyjne freony, przede wszystkim R12, R22. Korzyści energetyczne wynikające z zastosowania układu kaskadowego z wykorzystaniem CO 2 zostały przedstawione na (rys. 1). Współczynnik wydajności chłodniczej całego układu w miarę obniŝania temperatury parowania poniŝej -40 o C przewaŝa nad współczynnikiem dla: układu 2- stopniowego z otwartą chłodnicą miedzy stopniową i nad układem 1-stopniowy z ekonomizerem. Co więcej przy obniŝeniu tej temperatury z poziomu - 40 do - 50 o C objętość zassanych par amoniaku rośnie dwukrotnie, jak widać CO 2 w tych warunkach jest bezkonkurencyjny.

7 Instalacje CO 2 mogą być projektowane na roŝne sposoby, spotykane systemy to: -z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego w parowniku, -pompowy, -pośredni, -kombinowane. Układy chłodzenia oparte na CO 2 konstruowane są w większości jako urządzenia kaskadowe. Układem kaskadowym będziemy nazywać połączenie ze sobą przynajmniej dwóch oddzielonych obiegów chłodniczych, przy czym skraplacz pierwszego stopnia jest w nich jednocześnie parownikiem kolejnego stopnia. Ciepło odbierane w parowniku z przestrzeni chłodzonej jest przekazywane do otoczenia za pośrednictwem kolejnego obiegu, stanowiącego następny stopień kaskady. W układzie tym realizowany moŝe być obieg jedno jak i dwustopniowy. KaŜdy ze stopni moŝna napełniać innym rodzajem czynnika chłodniczego. MoŜliwość róŝnicowania czynników pozwala na dobór najbardziej odpowiedniego płynu roboczego do danego zakresu pracy. Przemiany termodynamiczne zachodzące w dwustopniowym układzie kaskadowym przedstawia (rys. 2). Temperatura skraplania w dolnym stopniu przewyŝsza temperaturę parowania w górnym stopniu, co jest wynikiem złoŝonego kierunku przekazywania ciepła [6].

8 Przegląd rozwiązań systemów opartych na dwutlenku węgla (R717): System chłodzenia oparty na układzie kaskadowym NH 3 -CO 2 z dwutlenkiem węgla w części niskotemperaturowej przedstawia (rys. 3). Dolny stopień kaskady napełniony dwutlenkiem węgla jest systemem pompowym. CO 2 pompowany jest z oddzielacza ciekłego czynnika do chłodnicy powietrza, gdzie częściowo odparowuje zanim powróci z powrotem do oddzielacza. Pary czynnika zasysane są w kaskadowym wymienniku ciepła. Wymiennik ten jest skraplaczem i jednocześnie parownikiem amoniaku.

9 Zalety - mała zawartość czynnika chłodniczego, - duŝa niezawodność ruchu, - dobra efektywność energetyczna, - moŝliwość zastosowania róŝnych rodzajów czynników syntetycznych i naturalnych, - objętość skokowa spręŝarki jest 10razy mniejsza od odpowiedniej spręŝarki niskiego stopnia amoniaku. wady - dodatkowa energia niezbędna do napędu pompy, - większa sieć przewodów wymagających izolacji zimnochronnej, - większa liczba spręŝarek, - konieczność stos. dodatkowego urządzenia chłodniczego do utrzymania niskiej temp. W oddzielaczu podczas postoju układu. Pośredni system chłodzenia. Dwutlenek węgla jako czynnik pośredni w instalacji amoniaku przedstawia (rys. 4). System chłodzenia jest realizowany przez dwa obiegi chłodnicze. Obieg pierwotny ograniczony jest do maszynowni chłodniczej, natomiast wtórny realizuje chłodzenie komór chłodniczych. Oba obiegi są sprzęgnięte ze sobą poprzez parownik obiegu pierwotnego i ochładzacz chłodziwa obiegu wtórnego.

10 Ciekły CO 2 pompowany jest z oddzielacza ciekłego czynnika chłodnicy powietrza, gdzie częściowo paruje zanim powróci z powrotem do oddzielacza. Pary CO 2 przez naturalny przepływ trafiają do wymiennika ciepła w którym następuje proces skraplania. Wymiennik ciepła jest ochłodzeniem CO 2 i jednocześnie parownikiem amoniaku. Zalety - mała zawartość czynnika chłodniczego, - mniejsze ryzyko przecieków, - łatwa i prosta obsługa, - moŝliwość zastosowania czynników naturalnych, np. propanu, - moŝliwość zastosowania solanek i chłodziw zmieniających fazę, - wysoka niezawodność ruchu. wady - niŝsza efektywność energetyczna niŝ w systemach bezpośrednich, - dodatkowa energia potrzeba do pracy pomp przetłaczających czynnik wtórny, - większa sieć przewodów, -wyŝszy koszt instalacji spowodowany dodatkowymi elementami, - konieczność stosowania dodatkowego urządzenia chłodniczego do utrzymania niskiej temperatury w oddzielaczu podczas postoju układu.

11 Układ chłodniczy z kilkoma poziomami temperatur parowania przedstawiony na (rys. 5). CO 2 został tu zastosowany jako czynnik chłodniczy bezpośredni dla komory chłodniczej (t o = - 20 o C) jak i równieŝ dla komory zerowej (t o = - 7 o C). odbiory zerowe zasilane są ze zbiornika cieczy dwutlenku węgla przez pompy, natomiast odbiory minusowe zasilane są ciśnieniowo poprzez zawory rozpręŝne. Pary czynnika zasysane są przez spręŝarkę CO 2 z odbiorów minusowych i tłoczone do wymiennika kaskadowego-skraplacza. Pary mokre z komór zerowych wracają do zbiornika cieczy, skąd osuszona para przepływa do skraplacza CO 2. Skraplacz chłodzony jest poprzez obieg wysokiego ciśnienia mogący wykorzystywać naturalne czynniki (amoniak, propan) jak i równieŝ syntetyczne (R404A, R134a). Układ wykorzystywany jest w instalacjach chłodniczych supermarketów.

12 Urządzenie kaskadowe CO 2 /NH 3 słuŝące do zamarzania tunelu zasilanym ciekłym CO 2 firmy YORK (rys. 6). Układ niskiego ciśnienia jako czynnik chłodniczy stanowi: - spręŝarka tłokowa CO 2, -pompowy oddzielacz cieczy wraz z pompami CO 2 -małe urządzenie chłodnicze do utrzymania niskiej temperatury w oddzielaczu cieczy, gdy układ nie pracuje Układ wysokiego ciśnienia stanowi: -tłokowa spręŝarka amoniakalna - skraplacz płytowy chłodzony wodą Połączeniem obu stopni jest wymiennik kaskadowy, jest to wymiennik płaszczoworurowy, przy czym w rurkach następuje skraplanie dwutlenku węgla przy -5 0 C a w płaszczu wrzenie amoniaku przy C. Urządzenie kaskadowe CO 2 /NH 3 słuŝące do obsługi chodnic powietrza w komorze a takŝe do zamraŝania tunelu. Całkowita wydajność chłodnicza to 475kW przy temp. Parowania -52 o C i temp. Skraplania amoniaku +40 o C, współczynnik wydajności chłodniczej 1.28 Wysoki stopień kaskady stanowi: -2 spręŝarki tłokowe -skraplacz amoniaku chodzony powietrzem -oddzielacz cieczy, z którego zasilane są dwa wymienniki kaskadowe typu płytkowego Niski stopień kaskady stanowi: -2 spręŝarki tłokowe -pompowy oddzielacz cieczy przeznaczony do zasilania tunelu -zbiornik skroplonego CO 2 z wymiennikiem kaskadowym, zbiornik zasila chłodnice powietrza w komorach w układzie ciśnieniowym.

13 Wydajność chłodnicza systemów kaskadowych CO 2 /NH 3 w porównaniu z systemami pracującymi wyłącznie na amoniaku jest porównywalna w zakresie temperatur od -30 do Przy wyŝszych temperaturach lepszą wydajność otrzymuje się w instalacjach amoniakalnych. Przy niŝszych temperaturach, systemy kaskadowe okazują się być wydajniejsze. Koszty eksploatacji obu systemów są porównywalne, co jest niezwykle waŝne dla ich uŝytkowników. Dwutlenek węgla zapewnia osiąganie niskich temperatur i w związku z tym krótkiego czasu zamraŝania z jednoczesnym zachowaniem wysokiej efektywności procesu. Jest to szczególnie istotne w przemyśle mięsnym, biorąc na przykład pod uwagę zastosowanie zamraŝarek płytowych i tuneli powietrznych. Oceniając moŝliwości zastosowania CO 2 jako chłodziwa pośredniczącego naleŝy zauwaŝyć, iŝ cechuje się on korzystniejszymi właściwościami uŝytkowymi w porównaniu z tradycyjnymi solankami. właściwości CO 2 zalety Wysokie ciepło właściwe, Nie wywołuje korozji metali, Nietoksyczność i brak zapachu, DuŜa dostępność i niska cena, Zerowy wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0) i niski wskaźnik efektu cieplarnianego (GWO=1). Wysoka objętościowa wydajność chłodnicza (ok.10 razy większa od amoniaku, co umoŝliwia miniaturyzację spręŝarek, aparatury. Niskie opory przepływu, Nadciśnienie w instalacji nawet przy niskich temperaturach parowania (powietrze niewydostane się przy ewentualnych nieszczelnościach), Wysoki współczynnik wydajności chłodniczej, Nieszkodliwy dla zdrowia człowieka, Dobre warunki pracy z olejami smarnymi. wady Wysokie ciśnienie robocze wymagające konstrukcji spręŝarek i aparatów ( jest to między innymi przyczyna stos. CO 2 na niskim stopniu urządzeń kaskadowych, w którym ciśnienie skraplacza nie przekracza 40 bar, Większa gęstość od powietrza i brak zapachu w razie nieszczelności instalacji grozi uduszeniem, gdyŝ wypierane zostaje powietrze, W tradycyjnym obiegu parowym max. Temp. Skraplania ograniczona jest do +31 o C, a minimalna temp. Parowania do - 56 o C, Konieczność chłodzenia zbiornika przez małe urządzenie chłodnicze podczas postoju instalacji w celu ograniczenia wzrostu ciśnienia, Brak moŝliwości odtajania parownika gorącymi parami czynnika.

14 4.Wykorzystanie ciekłego dwutlenku węgla w transporcie chłodniczym Najprostszą metodą obniŝenia temperatury w przestrzeni ładunkowej pojazdu jest rozpylenie ciekłego gazu w oziębianej objętości. W systemach tych rozpylana ciecz jest wtłaczana do chłodzonej przestrzeni tak, Ŝe rozpylony czynnik staje się atmosferą w tej przestrzeni. Czynnik rozpytany pobierany jest wtedy praktycznie wprost ze zbiornika, stąd wyjściowe temperatury medium ziębiącego są bardzo niskie. Niestety taka metoda obarczona jest istotnymi wadami. Oprócz skutecznego obniŝenia temperatury naraŝa osoby mające dostęp do tej przestrzeni oraz ze względu na bardzo niskie temperatury moŝe przyczynić się do uszkadzania delikatnych struktur przewoŝonego produktu spoŝywczego. Drugi sposób wykorzystania LCO 2 w systemach ziębniczych w transporcie polega na zastosowaniu tego czynnika, jako płynu roboczego w agregatach ziębniczych. Systemy takie wykorzystuje firma Thermo King Corporation. Jednym z produktów tej firmy jest agregat SB-III CR. Schemat działania SB-III CR przedstawiono na rys. 6. Zasada działania takiego agregatu nie jest skomplikowana. System zasilany jest w ciekły dwutlenek węgla pod ciśnieniem 8,5 bara ze zbiornika izolowanego próŝniowo. Ciekły czynnik dopływa do parownika i w jego węŝownicach odbiera ciepło od oziębianego powietrza, ulegając tym samym odparowaniu i przegrzaniu. W dalszej części gazowy dwutlenek węgla wypływający z parownika zasila silnik gazowy napędzający wentylator, który wymusza przepływ powietrza przez parownik do przestrzeni ładunkowej. Za silnikiem ciepły dwutlenek węgla emitowany jest do atmosfery. Bibliografia:

15 1. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr: 9/2002, 4/2007, 6-7/2007, 2/

Zastosowanie CO 2 w systemach chłodzenia.

Zastosowanie CO 2 w systemach chłodzenia. Michał Nowakowski SUCHiKL Zastosowanie CO 2 w systemach chłodzenia. Dwutlenek węgla i amoniak po wielu latach znów stają się dominującymi płynami roboczymi. Technika chłodnicza powraca do swoich termodynamicznych

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wpływ na środowisko: ODP (ang. Ozone Depletion Potential) - potencjał niszczenia

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia Seminarium CERED, Płock, 10.03.2009 Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia mgr inż. Marek Skupiński Hibernatus Sp. z o.o. Wadowice Firma Hibernatus Firma Hibernatus powstała w 1991 roku,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu.

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Lekcja 5. Parowniki Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Głównym zadaniem parownika jest schłodzenie medium do wymaganej temperatury.

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 Materiały informacyjne WSTĘP Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 odznaczają się łatwością w użyciu, pozwalają na ograniczenie kosztów, a co

Bardziej szczegółowo

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego 13CHŁODNICTWO 13.1. PODSTAWY TEORETYCZNE 13.1.1. Teoretyczny obieg chłodniczy (obieg Carnota wstecz) Teoretyczny obieg chłodniczy, pokazany na rys.13.1, tworzy, ciąg przemian: dwóch izotermicznych 2-3

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Damian Siupka-Mróz IMM sem.9 1. Kaskadowe skraplanie gazów: Metoda skraplania, wykorzystująca coraz niższe temperatury skraplania kolejnych gazów. Metodę tę stosuje

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie. 1 Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania....3 2. Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.7 2 1. Termostatyczne zawory rozprężne Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

W8 40. Para. Równanie Van der Waalsa Temperatura krytyczna ci Przemiany pary. Termodynamika techniczna

W8 40. Para. Równanie Van der Waalsa Temperatura krytyczna ci Przemiany pary. Termodynamika techniczna W8 40 Równanie Van der Waalsa Temperatura krytyczna Stopień suchości ci Przemiany pary 1 p T 1 =const T 2 =const 2 Oddziaływanie międzycz dzycząsteczkowe jest odwrotnie proporcjonalne do odległości (liczonej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Chłodnictwo Katedra Techniki Cieplnej Czy w warunkach polskich uzasadnione jest pod względem ekonomicznym stosowanie do ogrzewania pompy ciepła w systemie monowalentnym

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja samochodowa na dwutlenek węgla

Klimatyzacja samochodowa na dwutlenek węgla Klimatyzacja samochodowa na dwutlenek węgla Płyny niskowrzące, które były i są wykorzystywane przez producentów samochodów, to jeszcze do niedawna czynnik R 12, a od lat 90-tych XX wieku bezchlorowa substancja

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Adam Nowaczyk IM-M Semestr II Gdaosk 2011 Spis treści 1. Obiegi termodynamiczne... 2 1.1 Obieg termodynamiczny... 2 1.1.1 Obieg prawobieżny... 3

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Joanna Synak Nr albumu: 127634 Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Semestr I (II st.) Rok akademicki: 2012/2013 PRACA SEMINARYJNA

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Temat: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych i średnich urządzeniach chłodniczych. Piotr Chełstowski

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych

Ocena efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych Ocena efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych WSTĘP Powodem wprowadzenia dwustopniowego sprężania czynnika w dużych niskotemperaturowych amoniakalnych urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Skraplacz klimatyzacji niedoceniany mocarz termiki

Skraplacz klimatyzacji niedoceniany mocarz termiki Skraplacz klimatyzacji niedoceniany mocarz termiki Z rozmów z użytkownikami samochodów, ale niestety również z niektórymi mechanikami wynika, że często nie rozumieją jak ważne zadanie w układzie klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI VI URZĄDZENIA MASZYNOWE I INSTALACJE RUROCIĄGÓW 2005 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2011 do Części VI Urządzenia maszynowe i instalacje

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania elektronicznych regulatorów poziomu cieczy

Budowa i zasada działania elektronicznych regulatorów poziomu cieczy Budowa i zasada działania elektronicznych regulatorów poziomu cieczy Przygotowała Anna Kanka Sem. IX SmiUChiK Jednym z wielu podstawowych problemów technicznych jak i ekonomicznych, występujących w przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: 4.03.2014 Obiegi lewobieżne - chłodnictwo i pompy ciepła. Literatura. Przepisy urzędowe

Wykład 1: 4.03.2014 Obiegi lewobieżne - chłodnictwo i pompy ciepła. Literatura. Przepisy urzędowe Wydział Techniki Morskiej i Transportu Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Przedmiot: Substancje kontrolowane Wykład 1: 4.03.2014 Obiegi lewobieżne - chłodnictwo

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1

Długoterminowe substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1 Substytuty ziębników R 502, R 13 i R 13B1 - zastosowanie, ocena ekologiczna oraz analiza własności fizycznych i chemicznych Rafał FLOREK, Stefan RESZEWSKI, Wrocław Niniejsza publikacja stanowi kolejną

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KIMATYZACYJNA SEMINARIUM Temat: Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych.

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Czynniki syntetyczne Ch³odziwa

Czynniki syntetyczne Ch³odziwa 5 Przedmowa do wydania w jêzyku angielskim.......................... 11 Przedmowa do drugiego wydania polskiego............................ 13 Wykaz wa niejszych oznaczeñ..........................................

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane klimatyzatory grzewczo-chłodzące. Są to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA

SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA Problem akumulacji chłodu w systemach klimatyzacji duŝych obiektów uŝyteczności publicznej, m. innymi z wykorzystaniem lodu binarnego ( zawiesinowego ), jako pośredniego nośnika

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049 Materiały informacyjne WSTĘP Czynnik chłodniczy ISCEON M049 firmy Du Pont TM odznacza się łatwością w użyciu, pozwala na ograniczenie kosztów, a co najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zakres średnio- i wysokotemperaturowy MBP-HBP, R404A / R507,

Zakres średnio- i wysokotemperaturowy MBP-HBP, R404A / R507, : PL 52 1370 1213 0000 2701 4797 0600 Agregaty skraplające o o o hermetyczne agregaty skraplające EMBRACO ASPERA, chłodzone powietrzem są przeznaczone do użytku w chłodziarkach, zamrażarkach, arkach, małych

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Seminarium z Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej/

Seminarium z Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej/ Seminarium z Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej/ TEMAT: Zalety i wady termostatycznych zaworów rozpręŝnych na przykładzie rodziny regulatorów firm Honeywell i Danfoss w zastosowaniu do zasilania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Ocena możliwości wykorzystania rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w tzw. klimatyzatorach

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy:

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy: Sprężarka jest najważniejszym i często najdroższym (30 do 40% całkowitych kosztów) z pośród wszystkich elementów parowego obiegu chłodniczego. Funkcją sprężarki jest ciągłe odprowadzanie pary czynnika

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POSZANOWANIA ENERGII INNOWACJE ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE

SPOSOBY POSZANOWANIA ENERGII INNOWACJE ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE TRANSFORMATORY CIEPŁA WYKORZYSTANIE ODNAWIALNEGO I NIEOGRANICZONEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA Autorzy: dr inż. Stefan Reszewski mgr inż. Joanna Katra Mariusz Kowalik mgr inż. Paweł Ryfa inż. Agata Stobienia Bielawa,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY CHŁODNICZE WĘGLOWODORY

WARSZTATY CHŁODNICZE WĘGLOWODORY WARSZTATY CHŁODNICZE WĘGLOWODORY dr inż. Andrzej Grzebielec, Politechnika Warszawska WĘGLOWODORY (HC) JAKO CZYNNIKI CHŁODNICZE R290 propan R600a izobutan R1270 propylen (propen) R170 etan Wszystkie wymienione

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach

Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach PROPONOWANE PREFEROWANE UKŁADY FUNKCJONALNE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH DLA POTRZEB TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I LOKALI W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia

Badanie zależności temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Badanie zależności temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia - 1 - Wstęp teoretyczny Gaz rzeczywisty jest jedynym z trzech stanów skupienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Wierzbowa 11, 40-169 Katowice www.fewe.pl. Mariusz Bogacki

POMPY CIEPŁA. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Wierzbowa 11, 40-169 Katowice www.fewe.pl. Mariusz Bogacki POMPY CIEPŁA Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Wierzbowa 11, 40-169 Katowice www.fewe.pl Mariusz Bogacki Co zapewniają pompy ciepła? Ogrzewanie Chłodzenie Ciepła a woda Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA Temat: Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania regulatorów PI jako elektronicznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do zasilania parowników. Krzysztof Mocek Sem. 9 SiUChiKL

Bardziej szczegółowo

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu - Parametry - Wartość parametru Jednostka Uwagi METAN [CH4] Masa molowa 16,043 Kg/Kmol Gęstość normalna 0,7175 Kg/m 3 Gęstość względna 0,5549 - Lepkość

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza BEKO TECHNOLOGIES SERWIS Diagnostyka i pomiary Kompletny, szybki i profesjonalny serwis Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza Prace diagnostyczne osuszaczy ziębniczych Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%!

SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%! SpręŜarki Danfoss dedykowane do pomp ciepła poprawiają sezonową efektywność energetyczną o 10%! W tym roku firma Danfoss wprowadziła na rynek nowe sprężarki spiralne dedykowane do pomp ciepła o oznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING WYKAZ PRODUKTÓW AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 15 66 73 15 37 33 18 R13a 31 1187 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA 15 1 15 6 68 73 76 15 3 3 39

Bardziej szczegółowo

Ciecze kriogeniczne i zasady bezpiecznego ich uŝytkowania

Ciecze kriogeniczne i zasady bezpiecznego ich uŝytkowania Ciecze kriogeniczne i zasady bezpiecznego ich uŝytkowania Ciecze kriogeniczne ciekły azot ciekły tlen ciekły wodór ciekły hel Ciecze kriogeniczne są najprostszym środkiem do uzyskania niskich temperatur

Bardziej szczegółowo

TEST na Kurs Początkowy

TEST na Kurs Początkowy Miejscowość:.. Data: TEST na Kurs Początkowy W zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych zawierające substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA ZJAWISKO OBLODZENIA W UKŁADZIE ZASILANIA SILNIKA LOTNICZEGO LEKKIEGO SAMOLOTU Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl SEM. 8 Zjawisko oblodzenia jest zjawiskiem trudnym

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA Temat : Racje techniczne i energetyczne stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w chłodziarkach domowych Autor : Marcin Beczek

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika

Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika Hydrauliczna separacja Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika Dipl.-Ing. Dariusz Mukomilow Prezes Sinus Polska Sp. z o.o. Kierownik ds. konstrukcyjnych Sinusverteiler GmbH Wprowadzenie: Systemy

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Przez wzgląd na szerokie możliwości wykorzystania i zastosowań urządzeń absorpcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 W dniach 14 15 listopada 2007r. odbyły się XXXIX Dni Chłodnictwa 2007 zorganizowane przez Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Jarosław Knaga, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Kempkiewicz* Zakład Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie *Vatra S.A.

Jarosław Knaga, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Kempkiewicz* Zakład Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie *Vatra S.A. InŜynieria Rolnicza 6/2005 Jarosław Knaga, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Kempkiewicz* Zakład Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie *Vatra S.A. EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA ZE SPIRALNĄ SPRĘśARKĄ

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia absorpcyjne ROBUR

Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Historia firmy Robur: Firma Robur zlokalizowana jest w okolicach Bergamo - północne Włochy, Robur zostaje założony

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

skumulowana energia zobacz, poznaj, wybierz, dopasuj... print: ZO/2012/01

skumulowana energia zobacz, poznaj, wybierz, dopasuj... print: ZO/2012/01 skumulowana energia zobacz, poznaj, wybierz, dopasuj... print: ZO/2012/01 zobacz... to skumulowana energia, pochodząca z powietrza atmosferycznego. Czerpiąc z mocy natury, urządzenie gromadzi potężną ilość

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA SERWISOWA CHŁODZENIE SILNIKA UKŁAD KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

KSIĄŻKA SERWISOWA CHŁODZENIE SILNIKA UKŁAD KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ KSIĄŻKA SERWISOWA CHŁODZENIE SILNIKA UKŁAD KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1 Funkcjonowanie i budowa klimatyzacji. Obieg czynnika z zaworem rozprężnym Sprężarka Skraplacz Osuszacz Zawór rozprężny Parownik i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2253685 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.06.2010 10165746.8 (13) (51) T3 Int.Cl. C09K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Politechnika Warszawska Filia w Płocku Instytut Inżynierii Mechanicznej dr inż. Mariusz Szreder Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Według badania rynku przeprowadzonego przez PORT

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33 European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 26 27 A Do pracy pojedynczej. Wykonanie kompaktowe dostępne w dwóch wersjach, do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Obudowa metalowa jest

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła SOLIS Opis zastosowanych rozwi Rozwi zanie tradycyjne: termostatyczny zawór rozpr ny (TEV)

Pompa ciepła SOLIS Opis zastosowanych rozwi Rozwi zanie tradycyjne: termostatyczny zawór rozpr ny (TEV) Pompa ciepła SOLIS Gromadząc doświadczenie stworzyliśmy urządzenia na miarę naszych czasów i przystosowane do Państwa potrzeb. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych przy zastosowaniu najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo