KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH"

Transkrypt

1 PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI VI URZĄDZENIA MASZYNOWE I INSTALACJE RUROCIĄGÓW 2005 GDAŃSK

2 Zmiany Nr 3/2011 do Części VI Urządzenia maszynowe i instalacje rurociągów 2005, Przepisów klasyfikacji i budowy statków śródlądowych, zostały zatwierdzone przez Zarząd PRS S.A. w dniu 15 lutego 2011 r. i wchodzą w Ŝycie z dniem 1 marca 2011 r. Copyright by Polski Rejestr Statków, 2011 PRS/AW, 02/2011

3 Wprowadza się następujące zmiany do Części VI Urządzenia maszynowe i instalacje rurociągów 2005: 1. W punkcie na końcu usuwa się zdanie: Na statkach przewoŝących wyłącznie materiały niebezpieczne w kontenerach wentylatory nie są wymagane. 2. Punkt otrzymuje brzmienie: Rurociągi z maszynowni mogą być prowadzone na zewnątrz przez pomieszczenia słuŝbowe w przestrzeni ładunkowej, w koferdamie, w przestrzeni ładowni lub w przestrzeni podwójnej burty, pod warunkiem Ŝe w obrębie pomieszczenia słuŝbowego, koferdamu, przestrzeni ładowni lub w przestrzeni podwójnej burty są one wykonane z rur grubościennych i nie posiadają jakichkolwiek kołnierzy lub otworów. 3. W punkcie drugie zdanie zmienia się na: Otwór wylotowy tego rurociągu powinien być umieszczony w odległości nie mniejszej niŝ 2 m od przestrzeni ładunkowej. 4. Punkt otrzymuje brzmienie: Wentylatory stosowane w przestrzeni ładunkowej powinny być w wykonaniu nieiskrzącym i spełniać wymagania podrozdziału Dodaje się punkt : Rurociągi do załadunku i wyładunku oraz rurociągi oparów nie powinny posiadać połączeń elastycznych wyposaŝonych w uszczelnienia przesuwne. 6. Usuwa się punkty od do Podrozdział Instalacja chłodzenia ładunku otrzymuje brzmienie: JeŜeli cały system ładunkowy nie został tak zaprojektowany, aby wytrzymał pełne ciśnienie par ładunku występujące w warunkach górnych projektowych temperatur otoczenia, to ciśnienie w zbiornikach powinno być utrzymywane poniŝej nastawionego maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów regulacji ciśnienia w zbiornikach ładunkowych jest wykorzystanie mechanicznego obiegu chłodniczego Instalacja chłodnicza wymieniona w punkcie powinna składać się z jednego lub więcej zespołów zdolnych do utrzymania ciśnienia i temperatury ładunku na wymaganym poziomie w warunkach normalnej eksploatacji statku, tj. górnej projektowej temperaturze otoczenia wynoszącej: dla powietrza: +30 o C, dla wody: +20 o C. 3

4 JeŜeli nie przewidziano innego zatwierdzonego przez PRS sposobu regulacji ciśnienia i temperatury ładunku, to naleŝy przewidzieć jeden rezerwowy zespół lub zespoły o wydajności chłodniczej równej co najmniej wydajności największego z wymaganych zespołów Zespół rezerwowy powinien składać się z agregatu spręŝarkowego, układu sterowania i niezbędnej armatury umoŝliwiającej jego pracę, niezaleŝną od normalnie pracujących zespołów. NaleŜy przewidzieć rezerwowy wymiennik ciepła, chyba Ŝe roboczy wymiennik ciepła ma wydajność większą o co najmniej 25% od największej wymaganej wydajności. Oddzielne instalacje rurociągów nie są wymagane Zbiorniki ładunkowe, rurociągi i armatura powinny posiadać odpowiednią izolację, tak aby w przypadku awarii wszystkich instalacji chłodniczych całość ładunku pozostawała w stanie nie powodującym otwarcia zaworów bezpieczeństwa przez co najmniej 52 godziny Urządzenia zabezpieczające i rurociągi łączące z instalacją chłodniczą powinny być przyłączone do zbiorników ładunkowych powyŝej fazy ciekłej ładunku, przy maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu zbiorników. Powinny one pozostać w obrębie fazy gazowej, nawet przy przechyle bocznym statku sięgającym 12 o JeŜeli przewoŝonych jest równocześnie kilka ładunków chłodzonych, które mogą wchodzić ze sobą w niebezpieczne reakcje chemiczne, to szczególną uwagę naleŝy poświęcić instalacjom chłodniczym, aby nie dopuścić do mieszania się ładunków. Do przewozu takich ładunków naleŝy przewidzieć oddzielną dla kaŝdego ładunku instalację chłodniczą wraz z zespołem rezerwowym, wymienionym w punkcie JeŜeli chłodzenie jest zapewnione przez system pośredni lub mieszany i w Ŝadnych przewidywanych warunkach przeciek w wymiennikach ciepła nie moŝe doprowadzić do zmieszania się ładunków, to oddzielne zespoły chłodnicze dla róŝnych ładunków nie muszą być instalowane JeŜeli kilka ładunków chłodzonych nie rozpuszcza się w sobie w warunkach przewozu i w związku z tym po zmieszaniu się ze sobą ciśnienia ich par będą się sumowały, to specjalną uwagę naleŝy poświęcić instalacjom chłodniczym, w celu uniknięcia moŝliwości zmieszania się takich ładunków JeŜeli w instalacjach chłodniczych wymagana jest woda do chłodzenia, to odpowiednia jej ilość powinna być dostarczana przez pompę lub pompy uŝywane wyłącznie do tego celu. Ta pompa lub pompy powinny mieć co najmniej dwa rurociągi ssące, podłączone do dwóch punktów poboru wody, jeden z lewej, a drugi z prawej burty. 4

5 NaleŜy przewidzieć pompę rezerwową o odpowiedniej wydajności, którą moŝe być pompa uŝywana do innych celów, pod warunkiem Ŝe wykorzystanie jej do chłodzenia nie zakłóci pracy Ŝadnej innej waŝnej instalacji Instalacja chłodnicza moŝe być rozwiązana w jeden z następujących sposobów:.1 system bezpośredni, w którym pary ładunku są spręŝane, skraplane i kierowane z powrotem do zbiorników ładunkowych. System ten nie powinien być stosowany w przypadku niektórych ładunków wymienionych w tabeli C w rozdziale 3.2 Przepisów ADN. Wymaganie to jest podane w uwadze 35 w kolumnie (20) tabeli C w rozdziale 3.2 Przepisów ADN;.2 system pośredni, w którym ładunek lub pary ładunku bez spręŝania są schładzane lub skraplane przez czynnik chłodniczy;.3 system mieszany, w którym pary ładunku są spręŝane i skraplane w wymienniku ciepła ładunku/czynnika chłodniczego i kierowane z powrotem do zbiorników ładunkowych. System ten nie powinien być stosowany w przypadku niektórych ładunków wymienionych w tabeli C w rozdziale 3.2 Przepisów ADN. Wymaganie to jest podane w uwadze 36 w kolumnie (20) tabeli C w rozdziale 3.2 Przepisów ADN Wszystkie ciekłe czynniki chłodnicze obiegu pierwotnego i chłodziwa obiegu wtórnego powinny być zgodne ze sobą, a takŝe z ładunkiem, z którym mogą wejść w kontakt. Wymiana ciepła moŝe odbywać się z dala od zbiornika ładunkowego lub w węŝownicach chłodzących zainstalowanych wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika ładunkowego JeŜeli instalacja chłodnicza jest zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu słuŝbowym, to takie pomieszczenie słuŝbowe powinno spełniać wymagania punktu Przepisów ADN Współczynnik przenikania ciepła naleŝy wyznaczyć na drodze obliczeniowej oraz przedstawić PRS do rozpatrzenia. Poprawność obliczeń nale- Ŝy sprawdzić przeprowadzając próbę chłodzenia (weryfikację obliczeniowego bilansu cieplnego). Program próby naleŝy uzgodnić z PRS. 8. Punkt otrzymuje brzmienie: Rurociągi z maszynowni mogą być prowadzone na zewnątrz przez pomieszczenia słuŝbowe w przestrzeni ładunkowej, w koferdamie, w przestrzeni ładowni lub w przestrzeni podwójnej burty, pod warunkiem Ŝe w obrębie pomieszczenia słuŝbowego, koferdamu, przestrzeni ładowni lub podwójnej burty są one wykonane z rur grubościennych i nie posiadają jakichkolwiek kołnierzy lub otworów. 5

6 9. Punkt otrzymuje brzmienie: Wentylatory stosowane w przestrzeni ładunkowej powinny być w wykonaniu nieiskrzącym i spełniać wymagania podrozdziału W punkcie w ostatnim zdaniu zmienia się zapis:... opisane w punkcie Przepisów ADN. na:... opisane w punkcie Przepisów ADN. 11. Dodaje się punkt : Rurociągi do załadunku i wyładunku oraz rurociągi oparów nie powinny posiadać połączeń elastycznych wyposaŝonych w uszczelnienia przesuwne. 12. Dodaje się punkt : NaleŜy obliczyć dopuszczalne szybkości załadunku i wyładunku. Obliczenia dotyczą dopuszczalnych maksymalnych szybkości załadunku i wyładunku dla kaŝdego zbiornika ładunkowego lub kaŝdej grupy zbiorników ładunkowych, biorąc pod uwagę projekt instalacji wentylacyjnej. Obliczenia te powinny uwzględniać fakt, Ŝe w przypadku nieprzewidzianego odcięcia powrotnego rurociągu gazowego lub rurociągu kompensacyjnego urządzeń nabrzeŝnych, urządzenia bezpieczeństwa zbiorników ładunkowych zapobiegną temu, aby ciśnienie w zbiornikach ładunkowych nie przekroczyło następujących wartości: nadciśnienie: 115% ciśnienia otwarcia szybkowylotowego zaworu P/V, podciśnienie: nie więcej niŝ podciśnienie konstrukcyjne, lecz nie przekraczające 5 kpa (0,05 bar). NaleŜy rozwaŝyć następujące czynniki: 1. Wymiary instalacji wentylacyjnej zbiorników ładunkowych; 2. Tworzenie się gazu podczas załadunku, mnoŝąc największe natęŝenie przepływu podczas załadunku przez współczynnik nie mniejszy niŝ 1,25; 3. Gęstość mieszaniny par ładunku zakładając 50 % udział objętościowy par i 50 % udział objętościowy powietrza; 4. Straty ciśnienia w rurociągach odpowietrzających, zaworach i armaturze. NaleŜy przyjąć, Ŝe 30 % powierzchni siatki tłumika płomieni jest zapchane; 5. Straty ciśnienia w zaworach bezpieczeństwa. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie załadunku i wyładunku dla kaŝdego zbiornika ładunkowego lub kaŝdej grupy zbiorników ładunkowych powinno być podane w instrukcji pokładowej. 6

7 13. W punkcie zmienia się ostatnie zdanie na: Zbiorniki resztkowe powinny być przyłączone do rurociągu odprowadzającego opary ze zbiorników ładunkowych tylko przez okres niezbędny, aby je napełnić. 14. W punkcie zmienia się zapis: z wymaganiami punktu z Przepisów ADN. na: z wymaganiami punktu z Przepisów ADN. oraz na końcu dodaje się uwagę: Uwaga: Stosowanie tego wymagania nie jest konieczne zgodnie z punktem z Przepisów ADN. Data jego wprowadzenia będzie podana w późniejszym terminie. 15. Punkt otrzymuje brzmienie: Rurociągi z maszynowni mogą być prowadzone na zewnątrz przez pomieszczenie słuŝbowe w przestrzeni ładunkowej, w koferdamie, w przestrzeni ładowni lub w przestrzeni podwójnej burty, pod warunkiem Ŝe w obrębie pomieszczenia słuŝbowego, koferdamu, przestrzeni ładowni lub w przestrzeni podwójnej burty są one wykonane z rur grubościennych i nie posiadają jakichkolwiek kołnierzy lub otworów. 16. Punkt otrzymuje brzmienie: Spaliny ze statku powinny być odprowadzone do atmosfery przez rurociąg spalinowy skierowany ku górze lub przechodzący przez poszycie kadłuba. Otwór wylotowy tego rurociągu powinien być umieszczony w odległości nie mniejszej niŝ 2 m od przestrzeni ładunkowej. Wymaganie dotyczące tej odległości nie ma zastosowania do statków przeznaczonych do odbierania odpadów ropopochodnych i statków zaopatrzeniowych. 17. W punkcie na końcu dodaje się zdanie: Wymaganie to nie ma zastosowania do statków przeznaczonych do odbierania odpadów ropopochodnych i statków zaopatrzeniowych. 18. Punkt otrzymuje brzmienie: Wentylatory stosowane w przestrzeni ładunkowej powinny być w wykonaniu nieiskrzącym i spełniać wymagania podrozdziału Wymaganie to nie ma zastosowania do zbiornikowców typu N z otwartymi zbiornikami ładunkowymi. 7

8 19. W punkcie na końcu dodaje się zdanie: 8 W odniesieniu do zbiornikowców typu N z otwartymi zbiornikami ładunkowymi nie wymaga się stosowania wentylatorów w wykonaniu nieiskrzącym. 20. W punkcie w ostatnim zdaniu zmienia się zapis:...,opisane w punkcie z Przepisów ADN. na:... opisane w punkcie z Przepisów ADN. oraz na końcu dodaje się uwagę: Uwaga: Stosowanie tego wymagania nie jest konieczne zgodnie z punktem z Przepisów ADN. Data jego wprowadzenia będzie podana w późniejszym terminie. 21. Punkt otrzymuje brzmienie: Rurociągi słuŝące do załadunku i wyładunku i rurociągi oparów nie powinny posiadać elastycznych połączeń wyposaŝonych w uszczelnienia przesuwne, w przypadku gdy przesyłane są nimi materiały Ŝrące (patrz kolummna (5) tabela C, rozdział 3.2, klasa 8 w Przepisach ADN). Wymaganie to nie ma zastosowania do statków zaopatrzeniowych. 22. Dodaje się punkt : NaleŜy obliczyć dopuszczalne szybkości załadunku i wyładunku. Obliczenia dotyczą dopuszczalnych maksymalnych szybkości załadunku i wyładunku dla kaŝdego zbiornika ładunkowego lub kaŝdej grupy zbiorników ładunkowych, biorąc pod uwagę projekt instalacji wentylacyjnej. Obliczenia te powinny uwzględniać fakt, Ŝe w przypadku nieprzewidzianego odcięcia powrotnego rurociągu gazowego lub rurociągu kompensacyjnego urządzeń nabrzeŝnych, urządzenia bezpieczeństwa zbiorników ładunkowych zapobiegną temu, aby ciśnienie w zbiornikach ładunkowych nie przekroczyło następujących wartości: nadciśnienie: 115% ciśnienia otwarcia odpowietrznika szybkowylotowego, podciśnienie: nie więcej niŝ podciśnienie konstrukcyjne, lecz nie przekraczające 5 kpa (0,05 bar). NaleŜy rozwaŝyć następujące czynniki: 1. Wymiary instalacji wentylacyjnej zbiorników ładunkowych; 2. Tworzenie się gazu podczas załadunku, mnoŝąc największe natęŝenie przepływu podczas załadunku przez współczynnik nie mniejszy niŝ 1,25; 3. Gęstość mieszaniny par ładunku zakładając 50 % udział objętościowy par i 50 % udział objętościowy powietrza; 4. Straty ciśnienia w rurociągach odpowietrzających, zaworach i armaturze. NaleŜy przyjąć, Ŝe 30 % powierzchni siatki tłumika płomieni jest zapchane; 5. Straty ciśnienia w zaworach bezpieczeństwa.

9 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie załadunku i wyładunku dla kaŝdego zbiornika ładunkowego lub kaŝdej grupy zbiorników ładunkowych powinno być podane w instrukcji pokładowej. Wymaganie to nie ma zastosowania do statków przeznaczonych do odbierania odpadów ropochodnych. 23. Dodaje się punkt : Zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie z Przepisów ADN wymagania odpowiednich części punktów , , , , i nie stosuje się do statków typu N z otwartymi zbiornikami ładunkowymi, chyba Ŝe przewoŝona substancja posiada własności Ŝrące (patrz kolumna (5), tabela C, rozdział 3.2, klasa 8 w Przepisach ADN). 24. Na początku podrozdziału dodaje się uwagę: Uwaga: Nie jest konieczne stosowanie wymagań podrozdziału Data od której wymagania te zaczną obowiązywać zostanie ustalona w terminie późniejszym (patrz punkt w Przepisach ADN). 25. W punkcie na końcu dodaje się zdanie: Wymaganie ppkt.3 nie ma zastosowania do statków przeznaczonych do odbierania odpadów ropopochodnych i statków zaopatrzeniowych. 26. W punkcie zmienia się ostatnie zdanie na: Zbiorniki resztkowe powinny być przyłączone do rurociągu odprowadzającego opary ze zbiorników ładunkowych tylko przez okres niezbędny, aby je napełnić. oraz na końcu dodaje się zdanie: Wymaganie dotyczące pojemności zbiornika resztkowego nie ma zastosowania do statków przeznaczonych do odbierania odpadów ropopochodnych. 27. W punkcie zmienia się zapis: z wymaganiami punktu z Przepisów ADN na: z wymaganiami punktu z Przepisów ADN oraz na końcu dodaje się zdanie: Wymaganie to nie ma zastosowania dla statków przeznaczonych do odbierania odpadów ropopochodnych i statków zaopatrzeniowych. 9

10 28. Dodaje się punkt : Zbiorniki resztkowe i umieszczone na pokładzie kontenery IBC, kontenery zbiornikowe lub pojemniki przenośne powinny być oddalone od poszycia zewnętrznego o co najmniej 0,25 szerokości statku. 29. W punktach , , na końcu dodaje się zdanie: Wymaganie to nie ma zastosowania do zbiornikowców Typu N z tłumikami płomieni i do zbiornikowców typu N. 10

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2014 CZĘŚĆ V GDAŃSK

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2014 CZĘŚĆ V GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ V OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2014 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków S.A.,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH 2015 styczeń Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2014 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

STI - 03.00 INSTALACJA C.O.

STI - 03.00 INSTALACJA C.O. Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) STI - 03.00 CPV 45331100-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II KADŁUB 2014 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II KADŁUB 2014 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2-1 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot i zakres opracowania 4. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6 OBIEKT: BUDYNEK DOMU KULTURY w Brzeźnicy 39-200 Dębica Brzeźnica INEWSTOR: URZĄD GMINY DĘBICA 39-200 Dębica ul. Batorego TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/205 60-166 Poznań tel. 061 661 69 40; kom. 0606 944 004

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo