ZARZĄDZENIE Nr 1974/16 PREZYDENTA MIASTA GADŃSKA z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 1974/16 PREZYDENTA MIASTA GADŃSKA z dnia 21 grudnia 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 1974/16 PREZYDENTA MIASTA GADŃSKA w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz. 446 i 1579), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176, 1170,1171 i 1321) oraz Uchwały nr V/28/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 9 oraz z 2014 r. poz. 3204) zarządza się, co następuje: 1.Powołuje się Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Sportu, rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku w składzie: 1. Wojciech Przybylski Przedstawiciel Gdańskiej Rady Sportu 2. Leszek Blanik Przedstawiciel Gdańskiej Rady Sportu 3. Adam Korol Przedstawiciel Gdańskiej Rady Sportu 4. Michał Zapolski-Downar Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 5. Andrzej Trojanowski Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 6. Marek Komorowski Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 7. Adam Maksim Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 8. Marcin Sylwańczyk Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 2. Do zadań Komisji Konkursowej naleŝy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłoŝenie wyników konkursu do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gdańska na zasadach określonych w regulaminie Komisji Konkursowej stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 3. Komisja Konkursowa, o której mowa w 1 ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Prezydenta Miasta Gdańska całości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku budŝetowym, na który przyznana jest dotacja.

2 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. /-/ PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA z up. WIESŁAW BIELAWSKI ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1974/16 Prezydenta Miasta Gdańska R e g u l a m i n p r a c K o m i s j i K o n k u r s o w e j Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Komisji Konkursowej, naleŝy przez to rozumieć Komisję Konkursową powołaną zgodnie z 8 uchwały Nr V/28/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 9 oraz z 2014 r. poz. 3204). 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący są wybierani na pierwszym posiedzeniu Komisji. 3. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i przejrzystości. 4. Członkowie Komisji nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub słuŝbowym tego rodzaju, Ŝe mogłoby to wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 5. Na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczący przyjmuje od wszystkich członków Komisji pisemne oświadczenie czy pozostaje on z oferentem uczestniczącym w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji. Oświadczenie składa równieŝ Przewodniczący Komisji Konkursowej. Oświadczenie Przewodniczącego przyjmuje Wiceprzewodniczący W przypadku gdy członek Komisji oświadczy, Ŝe pozostaje z oferentem w stosunkach o których mowa w pkt. 5 zostaje wyłączony z prac Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1.1. do regulaminu. 5.2 KaŜdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny ofert jest zobowiązany podpisać deklarację bezstronności i poufności. Nie podpisanie deklaracji bezstronności i poufności wyłącza członka komisji z jej prac. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1.2. do regulaminu. 5.3 Przewodniczący informuje Prezydenta Miasta Gdańska o okolicznościach powodujących wykluczenie członka Komisji z jego składu. 6. Do zadań Przewodniczącego Komisji naleŝy w szczególności: 1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz, 2) prowadzenie posiedzeń Komisji,

4 3) ustalenie terminów posiedzeń Komisji, 4) określenie zadań członków Komisji, 5) zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postępowania konkursowego, 6) nadzorowanie prawidłowości sporządzenia protokołu, 7. Do zadań członków Komisji naleŝy uczestnictwo w pracach Komisji oraz wypełnianie zadań określonych przez Przewodniczącego Komisji, związanych z postępowaniem konkursowym. 8. Członkowie Komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i lokalnego prawa miejscowego. 9. Prawa i obowiązki członków Komisji są równe. 10. Członkowie Komisji są niezaleŝni w zakresie opinii. 11. Głosowanie jest jawne. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Prezydenta ds. Sportu - Referat Sportu. 12. KaŜdy z członków Komisji informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie lub poprzez co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem. 13. Do podjęcia decyzji przez Komisję w sprawach dotyczących oceny złoŝonych ofert oraz w sprawach organizacyjnych wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej składu. Decyzje podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego. 14. Wydanie opinii poprzedza głosowanie poprzez podniesienie ręki. 15. Komisja Konkursowa: a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz ustala liczbę złoŝonych ofert, b) dokona wstępnej oceny złoŝonych ofert pod względem formalnym, c) dokona oceny merytorycznej ofert, d) dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i przedstawi do zatwierdzenia oraz podziału środków Prezydentowi Miasta Gdańska. 16. Czynności wymienione w pkt. 15 ppkt. a i b wykonują pracownicy Biura Prezydenta ds. Sportu Referatu Sportu pod nadzorem Komisji Konkursowej. 17.Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja bierze pod uwagę w szczególności: 17.1 ranga, znaczenie zadania, 17.2 uzyskane osiągnięcia sportowe w szczególności z uwzględnieniem wyników w Systemie Sportu MłodzieŜowego, 17.3 ocena realizacji zadań podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych dotacji, 17.4 korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska Ocenę merytoryczną stanowi załącznik Nr Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

5 imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej, podpisaną listę obecności, liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu o konkursie oraz liczbę ofert odrzuconych, wykaz ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, ewentualne uwagi członków Komisji Konkursowej, oświadczenie, deklaracja bezstronności i poufności, wzmianka o odczytaniu protokołu, podpisy członków Komisji Konkursowej. 19. Protokoły z przebiegu prac Komisji sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji pracownik Biura Prezydenta ds. Sportu. 20. Komisja po wyłonieniu podmiotu i wyborze oferty przedkłada wyniki wyboru do zatwierdzenia Prezydentowi. 21. Prezydent Miasta na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych. 22. Od rozstrzygnięcia w zakresie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie. /-/ PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA z up. WIESŁAW BIELAWSKI ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

6 Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1974/16 Prezydenta Miasta Gdańska O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, Ŝe: 1. Nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji. 2. Od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej. 3. Nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moŝe to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 4. Oświadczenie określone w punkcie ( wpisać właściwy punkt 1,2 lub 3) nie dotyczy oferenta..., z którym powiązany jestem w następujący sposób.(*). Imię i Nazwisko:. Data i podpis: *Punkt 4 naleŝy skreślić w przypadku gdy nie ma on zastosowania do członka komisji.

7 Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1974/16 Prezydenta Miasta Gdańska DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI Ja niŝej podpisany, niniejszym deklaruję, Ŝe zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert na dotację w ramach ogłoszonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr. z dnia w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku. Poprzez złoŝenie deklaracji potwierdzam, Ŝe zapoznałem się z informacjami dotyczącymi oceny i wyboru ofert. Deklaruję, Ŝe będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. JeŜeli okaŝe się, Ŝe w trakcie trwania procesu oceny/wyboru ofert zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny wybranych ofert z mojej strony ze względu na mój słuŝbowy związek z podmiotem zgłaszającym ofertę lub osobisty udział w procesie przygotowania oferty, bezzwłocznie zawieszę swój udział w pracach Komisji nad rozpatrywaniem wniosku organizacji, z którą jestem powiązany i opuszczę pomieszczenie, w którym obraduje Komisja. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu przed rozpoczęciem procesu oceny i rekomendacji ofert. Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione. Imię i Nazwisko:. Podpis i data

8 Załącznik Nr 1.3 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1974/16 Prezydenta Miasta Gdańska KARTY OCENY OFERTY DANE DOTYCZĄCE OFERTY nr oferty nazwa klubu tytuł zadania numer zadania I. KRYTERIA FORMALNE: 1. Ocena formalna oferty: l.p. Spełnienie następujących wymagań formalnych: TAK/NIE* 1. ZłoŜenie oferty w wymaganym terminie TAK/NIE 2. ZłoŜenie poprawnie wypełnionej oferty wraz z wymaganymi załącznikami TAK/NIE 3. ZłoŜenie oferty przez podmiot uprawniony TAK/NIE 4. ZłoŜenie oferty podpisanej przez osoby upowaŝnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u Uwagi dotyczące oceny formalnej: TAK/NIE Oferta spełnia wymogi formalne / nie spełnia wymogów formalnych* i podlega/ nie podlega* ocenie merytorycznej. Podpisy Komisji Konkursowej: 1. Przewodniczący Członek Komisji Wiceprzewodniczący Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji... * niewłaściwe skreślić

9 II. OCENA MERYTORYCZNA : L.p. Merytoryczne kryteria oceny oferty Przyznana punktacja 1. Ranga, znaczenie zadania /od 0-20 pkt/ 2. Uzyskane osiągnięcia sportowe w szczególności z uwzględnieniem wyników w Systemie Sportu MłodzieŜowego /od 0-10 pkt/ 3. Ocena realizacji zadań podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych dotacji /od 0-10 pkt/ 4. Korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska /od 0-10 pkt/ RAZEM Rekomendacja do dofinansowania : TAK / NIE * Podpisy Komisji Konkursowej : 1. Przewodniczący Członek Komisji Wiceprzewodniczący Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji... * niepotrzebne skreślić

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu zarządza się, co następuje:

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu zarządza się, co następuje: Zarządzenie Nr 1508/15 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu Na podstawie art. 30 ust.1 art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 134/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 134/16 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Organizacja prac Komisji

Zasady ogólne. Organizacja prac Komisji Załącznik do Zarządzenia Nr 1704/16 Regulamin prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji Konkursowej. Zasady ogólne

Regulamin prac Komisji Konkursowej. Zasady ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1934/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2010 r. Regulamin prac Komisji Konkursowej Zasady ogólne 1 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powoływana jest

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Organizacja prac Komisji

Zasady ogólne. Organizacja prac Komisji Załącznik do Zarządzenia Nr 1898/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2017 r. Regulamin prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Załącznik Nr 1 z dnia 12 października. 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1724/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 1724/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 września 2017 r. Zarządzenie Nr 1724/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1469/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 sierpnia 2017

ZARZĄDZENIE Nr 1469/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 sierpnia 2017 ZARZĄDZENIE Nr 1469/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu Zarządzenie Nr 1699/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu Na podstawie art. 30 ust.1 art. 33 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu zarządza się, co następuje:

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu zarządza się, co następuje: Zarządzenie Nr 1913/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu Na podstawie art. 30 ust.1 art. 33 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 917/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 917/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 917/15 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu i ustaleniu składu osobowego Komisji przyznającej jednorazowe stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych i najlepszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1343/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1343/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1343/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w sprawie powołania Komisji oraz Komisji dyplomowanych tutorów przyznającej jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 471/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 471/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 471/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 0050. 17. 2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1997/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Załącznik do zarządzenia Nr 685/2011/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 24.10.2011 r. REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 26 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 26 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin R E G U L A M I N P R A C Y K O M I S J I K O N K U R S O W E J Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/211/2017 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 12 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE Nr VII/211/2017 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 12 grudnia 2017 ZARZĄDZENIE Nr VII/211/2017 WÓJTA GMINY TARNÓW w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr.. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia

Uchwala Nr.. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia Uchwala Nr.. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia w sprawie powołania składu Komisji do oceny wniosków dotyczących przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 78/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 21.11.2013r. REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/19. z dnia 13 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/19. z dnia 13 lutego 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/19 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 7 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 7 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 19 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 19 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 A ŻNINA z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia A u.-ol Mlii

Uchwała Nr... Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia A u.-ol Mlii Uchwała Nr... Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia A u.-ol Mlii w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu turystyki w 2018 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrz Radzymina. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrz Radzymina. z dnia 31 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej rozpatrującej w ramach konkursu projekty na realizację zadania publicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 15 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 66/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/A/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 3/A/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 3/A/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/15/2014 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 20 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/15/2014 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 20 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VI/15/2014 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 BURMISTRZA ŻNINA w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 WÓJTA GMINY GOSTYNIN. z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 WÓJTA GMINY GOSTYNIN. z dnia 31 marca 2014r. ZARZĄDZENIE NR 15/2014 WÓJTA GMINY GOSTYNIN z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 9 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 9 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018. Wójta Gminy Wierzbinek. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018. Wójta Gminy Wierzbinek. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

Numer projektu: POIG /12

Numer projektu: POIG /12 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy Książ Wielki z dnia 15.01.2013.r. REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTIU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzegu nr 1786/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 1. Komisja Konkursowa jest zespołem opiniującym (formalnie i merytorycznie) oferty,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 392(352)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 392(352)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 392(352)15 Na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 85/15 w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej w 2015 roku z zakresu ratownictwa wodnego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne Załącznik 2 do Uchwały 27/435/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia r. Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 01.03.2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU. pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU. pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29.04.2013 roku REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Nr 31/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 22 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 22 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 332/307/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji opiniującej wybór dziennego opiekuna

ZARZĄDZENIE Nr 332/307/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji opiniującej wybór dziennego opiekuna ZARZĄDZENIE Nr 332/307/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji opiniującej wybór dziennego opiekuna Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1968/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 1968/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 1968/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. Pięknieje wielkopolska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy. pieczątka podstawowej jednostki organizacyjnej..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 9 marca 2016r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wypełnia Zastępca Przewodniczącego. 5 Praca w komisji odbywa się w ramach obowiązku

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wypełnia Zastępca Przewodniczącego. 5 Praca w komisji odbywa się w ramach obowiązku Zarządzenie nr 11 /2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży z dnia 28.02.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5493/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 5493/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. Uchwała Nr 5493/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania oferty złożonej na konkurs pn.: Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski z

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 października 2016 r.

Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424/2016 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2716/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr 2716/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016r. Zarządzenie Nr 2716/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/794/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr V/794/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23lutego 2009 roku Zarządzenie Nr V/794/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert realizacji zadań publicznych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu. (pieczątka podstawowej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy).. (data) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI W dniu.. niżej podpisani pracownicy, działając z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 05 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 05 lutego 2013 r. WÓJT GMINY CZARNA 38-710 C Z A R N A woj. podkarpackie Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na

Bardziej szczegółowo

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. R e g u l a m i n

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. R e g u l a m i n DOA/4041/04-01/EK/2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2017 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ z dnia 30.11.2017 r. R e g u l a m i n pracy komisji konkursowej działającej w Szpitalu Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3527/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Uchwała Nr 3527/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku Uchwała Nr 3527/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 284/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 6 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 284/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 6 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 284/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/II/2013 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 15 stycznia 2013 r. REGULAMIN POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 08/2017 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 06 luty 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 08/2017 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 06 luty 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 08/2017 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 06 luty 2017r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do zaopiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy, realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Imię i nazwisko kandydata: Nr formularza rekrutacyjnego DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam,

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. UCHWAŁA NR 126/2016 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zarządzenie określa zasady i tryb działania Komisji zawarte w Regulaminie Pracy Komisji Stypendialnej.

Niniejsze zarządzenie określa zasady i tryb działania Komisji zawarte w Regulaminie Pracy Komisji Stypendialnej. ZARZĄDZENIE NR 67/12 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej. Na podstawie 3 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 36/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2005 r. Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu... (data) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI W dniu.. niżej podpisani pracownicy, działając z upoważnienia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, dokonali otwarcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1274/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 1274/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 1274/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3/11/18 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/11/18 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA Nr 3/11/18 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4019/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku

Uchwała Nr 4019/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku Uchwała Nr 4019/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. Nasza wieś, naszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 3 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 3 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 lutego 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu komisji konkursowych

ZARZĄDZENIE NR 313/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu komisji konkursowych Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 313/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 4 grudnia 2017 r. REGULAMIN POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH do opiniowania ofert w otwartych konkursach

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu pt. Twoja nowa szansa! kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 234 / 2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 234 / 2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 234 / 2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania do wybrania oferty na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program leczenia niepłodności mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5124/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2018 roku

Uchwała Nr 5124/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2018 roku Uchwała Nr 5124/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. UCHWAŁA NR 220/2017 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 848 /ZiSS/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 848 /ZiSS/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 848 /ZiSS/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny i wyboru prezentacji multimedialnej w ramach konkursu pn. Rak!!!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w ZPG i SP Leźno. O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w ZPG i SP Leźno. O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO w ZPG i SP Leźno. 1. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego. 1) Dyrektor podejmuje decyzję o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2017 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia.2017 r.

UCHWAŁA NR /2017 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia.2017 r. UCHWAŁA NR /2017 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia.2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bejsce z dnia 1 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bejsce z dnia 1 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2017 z zakresu wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ określający tryb pracy Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania pn. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje

Bardziej szczegółowo