Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Niniejsza informacja powstała dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania planowanej działalności gospodarczej w celu przybliżenia procedur obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. I Informacje wstępne Osoba zamierzająca złożyć wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w pierwszej kolejności zapoznaje się z Regulaminem w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, który dostępny jest w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej: (w zakładce dokumenty do pobrania środki na podjęcie działalności gospodarczej). Nie można ingerować w treść oddanych do Państwa dyspozycji dokumentów (zmieniać, usuwać treści pytań, itp.). Wniosek wypełnia się czytelnym pismem odręcznym (długopisem) lub komputerowo. Na każde pytanie zawarte w formularzu wniosku przedstawia się odpowiedź a jeżeli osoba wypełniająca wniosek nie widzi związku pytania z jej sytuacją należy wpisać nie dotyczy. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie, zaparafowanie i podanie daty dokonania zmiany. II Treść wniosku Pierwsza część wniosku dane wnioskodawcy należy podać wszystkie wymagane informacje. Druga część wniosku informacje dotyczące planowanej działalności. 1. Kwota wnioskowana kwota, która niezbędna jest wnioskodawcy, aby dofinansować planowaną działalność gospodarczą (zgodna ze specyfikacją wydatków przedstawioną w punkcie 3 czwartej części wniosku). 2. Rodzaj planowanej działalności wpisać należy nazwę przeważającej działalności. 3. Symbol podklasy rodzaju działalności (PKD) dla przeważającej działalności. 4. Wskazanie formy prowadzenia działalności. 5. Adres prowadzenia działalności wskazać należy adres, pod którym wykonywana będzie działalność. Jeżeli jednocześnie adres siedziby działalności będzie inny należy wpisać również ten adres dla przedstawionych lokalizacji w załączeniu do wniosku przedstawia się dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania tychże lokali. 6. Identyfikator gminy dla powiatu Jastrzębie-Zdrój wpisuje się numer podany (numery dla innych lokalizacji dostępne są na stronie 7. Planowana data podjęcia działalności. 8. Informacja o wcześniej prowadzonej działalności w tym wypadku prowadzenie działalności to również posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nawet w sytuacji, gdy faktycznie działalność nie była prowadzona. 9. Osoby posiadające w przeszłości wpis do ewidencji działalności gospodarczej uzupełniają przedział czasowy, rodzaj działalności oraz powód zakończenia czy wykreślenia działalności z ewidencji. 10. Działania podjęte na rzecz działalności: 1) Uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa są wymagane dla planowanej działalności (wystawiane przez np. 1

2 Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Wydział Ochrony Środowiska, Architektury urzędu miasta, itp.). Kopie dokumentów należy przedstawić w załączeniu do wniosku (oryginały do wglądu). 2) Kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe należy wskazać udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z planowaną działalnością (dokumenty powinny być złożone w Urzędzie w Referacie Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń). 3) Współpraca z kontrahentami wypisać należy tutaj umowy, oświadczenia, potwierdzenia nawiązanej współpracy, które jednocześnie przedstawić należy w załączeniu. 11. Informacja o procedurze pozyskania szczególnych uprawnień lub koncesji w sytuacji, gdy planowana działalność wymaga według przepisów prawa szczególnych uprawnień lub koncesji należy opisać procedurę i terminy związane z ich pozyskaniem. W sytuacji gdy dokumenty wnioskodawca juz posiada patrz punkt Trzecia część wniosku zabezpieczenie Kwestię każdej z zaproponowanych form szczegółowo opisuje Regulamin. Na dzień składania wniosku należy jedynie wskazać jedną z form, a w przypadku, gdy jest to weksel z poręczeniem wekslowym wypisać wymagane dane poręczycieli. Czwarta część wniosku program działania 1) Opis zamierzonego przedsięwzięcia to ogólna charakterystyka planowanej działalności w tym: przedmiot działalności, organizacja działalności (właściciel, pracownicy), rola właściciela w firmie, zadania i cele działalności, sezonowość działalności itp. 2) Analiza otoczenia odbiorców i konkurencji w tym miejscu scharakteryzować należy: a) potencjalnych odbiorców, możliwości ich pozyskania, utrzymania, przedstawić szacunkową ilość klientów oraz wielkość rynku, b) konkurencję kto stanowi konkurencję, ilość firm konkurencyjnych - przykłady, planowane działania, które maja na celu zwiększenie swoich szans pośród istniejącej konkurencji, cechy innowacyjne dla swojej działalności w stosunku do konkurencji. 3) Specyfikacja wydatków należy wykazać niezbędne do planowanej działalności zakupy, które będą sfinansowane ze środków przyznanych przez PUP (szczegółowe informacje co do zakupów zawiera Regulamin). Tabelę uzupełnić należy szczegółowo, wypisując każdą pozycję zakupu oddzielnie wraz z ceną, która mu odpowiada (grupować można jedynie zakupy należące do środków obrotowych, remontu i reklamy). Suma zaproponowanych kosztów musi być zgodna z punktem 1 w drugiej części wniosku. 4) Uzasadnienie zaproponowanych zakupów dla każdej wskazanej w punkcie 3 propozycji zakupu, przedstawić należy uzasadnienie istotności jej posiadania, a dla sprzętów specjalistycznych, również krótkie wyjaśnienie czemu służą. 5) Kalkulacja kosztów przedstawiona do uzupełnienia kalkulacja kosztów zawiera 6 kolumn. W kolumnie pierwszej wykazano różne rodzaje wydatków. W kolumnie drugiej należy wpisać wydatki własne na rzecz planowanej działalności jeżeli już zostały dokonane. Kolumna trzecia powinna zawierać również wydatki własne jednak te, które dopiero planowane są na okres do 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności. W kolumnie 4 należy pogrupować i wpisać w odpowiednie wiersze wydatki zaproponowane w specyfikacji wydatków zawartej w punkcie 3 tej części wniosku (suma kolumny 4 musi równać się sumie wartości w specyfikacji wydatków). Kolumna 5 i 6 zawiera sumy poszczególnych wydatków. Całość tabeli należy zsumować w wierszu razem (ostatni wiersz). 6) Cennik to informacja dotycząca przedstawionej oferty w planowanej działalności towarów, produktów, usług, które będą sprzedawane i żądanej za nie ceny. 7) Analiza finansowa przygotowaną tabelę należy uzupełnić wyliczonymi na podstawie przewidywań kwotami dotyczącymi przychodów, kosztów, składek i podatków. W sytuacji, gdy w części D, F, G nie uwzględni się wyliczeń należy wskazać czym jest to spowodowane. W dalszej części pytania należy przedstawić uzasadnienie do części A i B analizy finansowej. 8) Analiza SWOT zgodnie z przedstawionymi we wniosku wskazówkami należy wypełnić podaną tabelę swoimi spostrzeżeniami we wskazanych zakresach. 9) Podsumowanie dowolnie przedstawione informacje mające na celu potwierdzić, iż na rynku jest zapotrzebowanie na tego typu działalność, a pomysł, cel działalności i planowany sposób jej prowadzenia przełożą się na realność jej powodzenia w przyszłości. 2

3 Część piąta wniosku załączniki 1. Oświadczenia I, II i III to stanowiące dalszą część wniosku załączniki każde z nich należy szczegółowo przeczytać, jeżeli trzeba uzupełnić a we wskazanym miejscu złożyć podpis. 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w każdym wypadku przedstawione dokumenty muszą być aktualne. 3. Wszystkie dokumenty, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Referacie Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń Urzędu i zostały wykazane w punkcie 10 drugiej części wniosku. 4. Zaświadczenie o odbyciu zajęć aktywizacyjnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej osoba, która nie odbyła takich zajęć (nie została skierowana przez Urząd) wpisuje nie dotyczy. 5. Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis osoby, które nie korzystały z tego typu pomocy wpisują nie dotyczy. 6. Załącznik przedstawiany, gdy wniosek dotyczy prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, pozostałe osoby wpisują nie dotyczy. 7. Załącznik przedstawiany, gdy wniosek dotyczy prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, pozostałe osoby wpisują nie dotyczy. 8. Inne dodatkowe dokumenty dokumenty, które mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, należy je wymienić. Jeżeli w tym miejscu nie załącza się dodatkowych dokumentów należy wpisać nie dotyczy. Końcowe oświadczenie dotyczy całości wniosku i załączonych do niego dokumentów. Bezwzględnie należy się z nim zapoznać i je podpisać. III Dalsze działania Po wypełnieniu wniosku należy sprawdzić czy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony (czy wszystkie pozycje wypełniono prawidłowo, czy podpisane zostały poszczególne strony, czy złożono podpisy z uwzględnieniem dat pod kolejnymi oświadczeniami, oraz czy dołączono wszystkie wymagane załączniki), gdyż tylko taki wniosek może podlegać rozpatrzeniu. Sam wniosek należy trwale spiąć. Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do Doradcy Zawodowego w Urzędzie. Nie należy dokonywać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wnioski należy składać w terminach wyznaczonych przez Urząd. Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi można więc wykonać jego kopię na własny użytek. Wniosek zostaje rozpatrzony w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. O sposobie rozpatrzenia wniosku każdy wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia. W tej sytuacji nie ma możliwości złożenia odwołania, można natomiast przy kolejnych organizowanych naborach złożyć nowy wniosek, pamiętając o zastosowaniu się do uwag przedstawionych przez Urząd poprzednio. Osoba, która otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgłasza się do tut. Urzędu, gdzie pracownik specjalista do spraw aktywizacji informuje ją o dalszym toku postępowania potwierdzeniu dochodów poręczycieli na drukach wymaganych przez Urząd, zawarciu umowy i terminie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 3

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo