Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 1.2 Numer i nazwa Działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 02/POKL/8.1.2/ Tytuł projektu: Solidarni ze Stocznią Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Miasta Gdańsk/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 2.2 Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 9 Nr lokalu: Miejscowość: 3 Maja Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Roland Budnik 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Piotr Stefaniak Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Projekt jest odpowiedzią na bieżącą sytuację kryzysową w branży stoczniowej. Zadłużone przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością wdrożenia programu restrukturyzacji. Z uwagi na fakt, że problem dotyczy jednych z największych pracodawców woj.pomorskiego (około 7 tys. zatrudnionych), grupowe zwolnienia (tylko w Stoczni Gdańskiej w IV kw. 2009r. ok. 400 osób) mogą spowodować istotne pogorszenie się sytuacji na rynku pracy w całym regionie. PUP w Gdańsku podjął inicjatywę opracowania specjalnego programu wspierania w przekwalifikowaniu i podjęciu samozatrudnienia. Utrata pracy może stać się osobistą klęską z uwagi na fakt, iż zwolnione osoby zostaną nagle skonfrontowane z nieznanymi dotąd problemami. Pojawiają się na ich drodze inne przeszkody: brak wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, nieznajomość metod poszukiwania zatrudnienia. W szczególnie trudnym położeniu znaleźć się mogą kobiety, zatrudnione w większości poza działem produkcji, którego pracownicy częściej wyposażeni są w formalne uprawnienia do wykonywania konkretnych zawodów (np. spawacz). CEL GŁÓWNY: Łagodzenie skutków procesów modernizacyjnych w sektorze stoczniowym woj.pomorskiego poprzez rozwój przedsiębiorczości CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Zwiększenie spektrum możliwości na rynku pracy pracowników sektora stoczniowego zagrożonych zwolnieniem; 2. Wykorzystanie potencjału pracowników sektora stoczniowego zagrożonych zwolnieniem zdolnych do samozatrudnienia. Założenia projektu są zgodne ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, w którym postuluje się "stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące". Ma to być "kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy". Wśród typów projektów, które dopuszcza Plan Działania na rok 2009 w woj.pomorskim dla Priorytetu VIII w poddziałaniu są zarówno szkolenia zawodowe, jak i wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników Uczestnikami projektu będzie 20 zamieszkałych w woj.pomorskim osób zatrudnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u średnich lub dużych przedsiębiorstwach z sektora stoczniowego i okołostoczniowego, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Wybór grupy docelowej umotywowany jest sytuacją całej branży i perspektywą zwolnień grupowych. W ramach IW Equal w latach przeprowadzono badania pracowników przemysłu stoczniowego lub w podmiotów kooperujących. Spośród badanej grupy 76% to mężczyźni, a 23% kobiety. Dominację zatrudnienia mężczyzn można wyjaśnić specyfiką branży, w której tradycyjnie zatrudnianych jest więcej mężczyzn aniżeli kobiet ze względu na rodzaj Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 2

3 wykonywanych czynności. Udział osób z wykszt.wyższym to 22%. 44% stanowiły osoby z wykszt.średnim zawodowym, ogólnym lub policealnym. 29% zawodowym, zaś 4% nie posiadało żadnego przygotowania zawodowego. 36,01% osób zatrudnionych było bezpośrednio przy produkcji, 22% przy obsłudze produkcji, 7% na stanowisku konstruktora, technologa lub projektanta, 34,56% w administracji. Blisko 50% stanowiły osoby pow. 45 roku życia, 15% to osoby do 30 roku życia, a 35 było w wieku lata. Osoby, które dowiedzą się o projekcie i wyrażą chęć wzięcia w nim udziału, będą mogły w wyznaczonym terminie zgłosić się do Centrum Pracy lub wysłać zgłoszenie poprzez stronę internetową. Wszyscy zainteresowani zostaną zweryfikowani pod względem formalnych możliwości przystąpienia do projektu przez pracowników PUP. Kandydaci spełniający wszystkie niezbędne wymagania wymienione w punkcie dotyczącym grup docelowych zostaną zaproszeni do Centrum Pracy na rozmowę z doradcą zawodowym. Jego zadaniem będzie wyselekcjonowanie osób, które przejawiają predyspozycje do prowadzenia własnej firmy. Będą mogły być to osoby, które już posiadają mniej lub bardziej dopracowaną koncepcję działania na własny rachunek, a także osoby, które nie mogą pochwalić się jeszcze skonkretyzowanym pomysłem na biznes, ale są przekonane, że przy odpowiedniej pomocy znajdą działalność mogącą stać się dla nich stałym źródłem dochodów. Wybór 20 najlepiej przygotowanych osób (i sporządzenie liczącej 10 nazwisk listy rezerwowej) odbędzie się przy zachowaniu zasad przejrzystości i niedyskryminacji ze względu m.in. na płeć, wiek, czy pochodzenie. Przejrzystość gwarantował będzie system punktowy, uwzględniający czynniki takie jak: doświadczenie zawodowe, predyspozycje do samozatrudnienia, potencjał zaprezentowanego pomysłu, zdolność do adaptacji do nowych warunków, gotowość do uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji. Obiektywność ostatecznych wyników zwiększy się poprzez udział drugiego doradcy zawodowego (stały pracownik PUP), który dokona powtórnej oceny na wniosek osób nie zgadzających się z tą pierwszą. Nad zachowywaniem równych szans na udział w projekcie dla kobiet i mężczyzn czuwać będzie koordynator projektu Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 0 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 20 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 2 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 18 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 20 Ogółem 20 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 w tym osoby z terenów wiejskich 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie 1. Informacja o projekcie, naborze i rekrutacja wstępna Ze względu na fakt, iż projekt skierowany jest do specyficznej grupy, informacja o przedsięwzięciu będzie do niej kierowana Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 3

4 nie tylko przy użyciu tradycyjnych narzędzi promocyjnych (ogłoszenia w prasie, reklama outdoor, banner na Centrum Pracy, strona internetowa Wykorzystane również zostaną inne możliwości dotarcia do tejże grupy za pośrednictwem instytucji posiadających z nią stały kontakt, jak pracodawcy, związki zawodowe, media branżowe, którzy to zostaną zaproszeni na konferencję rozpoczynającą jak i podsumowującą projekt. Wszystkie użyte podczas akcji promocyjnej nośniki zostaną opatrzone informacją o źródłach finansowania projektu zgodną z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przekazie promocyjnym akcent położony będzie na zaproszenie do projektu jak największej liczby kobiet. Przykładowo nie będzie mowy o "stoczniowcach", ale o "pracownicach i pracownikach sektora stoczniowego", ze wskazaniem, że nie chodzi o sam dział produkcyjny (zdominowany przez mężczyzn). Rekrutację przeprowadzi w Centrum Pracy doradca zawodowy na zasadach określonych w części 3.2 wniosku. 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe Po etapie rekrutacji 20 osób, podpisując deklarację uczestnictwa i umowę szkoleniowo-doradczą, stanie się uczestnikami projektu. Pierwszy etap ich udziału polegał będzie na kontynuacji rozmów z doradcą zawodowym, z którym poznali się podczas rekrutacji. Podczas 6 godzin rozmów szczegółowo zdiagnozowane zostaną indywidualne potrzeby szkoleniowe. Będąca owocem tych ustaleń rekomendacja będzie podstawą do znalezienia dla każdego z uczestników odpowiedniej oferty szkoleniowej. Takie podejście pozwoli w sposób optymalny dobrać kierunki szkoleń poszczególnych uczestników - projekt z założenia skupiać będzie się na uzupełnieniu lub formalnym potwierdzeniu konkretnych kwalifikacji związanych z branżą, w której zamierzają funkcjonować, jednakże uczestnicy w ramach potrzeb pójdą również na moduł szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy. Dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb szkoleniowych unika się kierowania kobiet na szkolenia wybrane dla nich ze względu na panujące na rynku pracy stereotypy. Wsparcie szkoleniowe realizowane będzie za pośrednictwem podwykonawców, wyłonionych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Stosowne umowy będą mogły mieć charakter zarówno indywidualny: gdy na kurs o danej tematyce i programie uczęszczać będzie tylko jedna osoba, jak również grupowy: w sytuacji, gdy większa liczba osób zainteresowana będzie tym samym kierunkiem szkolenia. W zależności od specyfiki poszczególnych kursów określi się kryteria ich pozytywnego ukończenia, będącego warunkiem dopuszczenia do ubiegania się o wsparcie finansowe. Jeszcze w trakcie etapu szkoleniowego możliwe będzie rozpoczęcie współpracy uczestników z konsultantem, który pomoże im przygotować biznes plan i harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Będzie to osoba doświadczona w przeprowadzaniu indywidualnego doradztwa biznesowego. Konsultacje w liczbie 6 godzin na każdego beneficjenta pomocy odbywać się będą w Centrum Pracy. 3. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do zł będzie ukończenie szkolenia, skorzystanie z doradztwa biznesowego oraz złożenie w określonym przez beneficjenta terminie odpowiednio wypełnionego, kompletnego wniosku (wśród załączników znajdą się m.in. biznes plan i harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji). Wszystkie poprawne pod względem formalnym wnioski trafią pod obrady Komisji Oceny Wniosków. Kryteriami oceny wniosków będą: realność założeń, trwałość projektu, efektywność kosztowa, zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami. W skład komisji wejdą wszechstronnie przygotowani eksperci, a prawo uczestnictwa w posiedzeniach jako obserwator otrzyma przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej. W oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej ocenią oni zgłoszone projekty przedsięwzięć i zadecydują o wyborze 15 najwyżej punktowanych wniosków oraz o wysokości przyznanego ich autorom wsparcia finansowego. Osoby, których wnioski rekomendowane będą do dofinansowania, otrzymają czas na zarejestrowanie działalności. Dysponując zaświadczeniami z odpowiednich instytucji (Urząd Miejski lub KRS, Urząd Skarbowy, ZUS) będą mogły podpisać z beneficjentem umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. To z kolei umożliwi wypłatę pierwszej transzy środków, mianowicie zaliczki będącej równowartością 80% przyznanej kwoty. Warunkiem otrzymania (na zasadzie refundacji) pozostałych 20% będzie dokonanie całości inwestycji zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz w czasie trzech miesięcy od podpisania umowy. 4. Wsparcie pomostowe Wszystkie osoby, które otrzymają dotację, będą mieć prawo do ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego. Wszystkie zgłoszenia zweryfikuje ponownie Komisja Oceny Wniosków. Autorzy pozytywnie ocenionych wniosków, po podpisaniu aneksu do umowy na wsparcie szkoleniowo-doradcze będą przez pierwsze pół roku działalności otrzymywać 1250 zł miesięcznie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie firmy. Dodatkowo przez okres ten skorzystać będą mogli, w wymiarze 2 godzin miesięcznie, z indywidualnego doradztwa biznesowego. W zależności od zgłoszonych potrzeb będą to specjaliści z różnych dziedzin: finansów, prawa, marketingu, zaangażowani na podstawie umowy o dzieło. Dla uczestników projektu, którzy w wyniku decyzji KOW nie otrzymają wsparcia finansowego, przewidziany jest dodatkowy cykl spotkań (6 godzin) z doradcą zawodowym (tym samym, z którym mieli kontakt na początku projektu). Pomoże on tym osobom w dokonaniu wyboru: podjęcia działalności gospodarczą pomimo braku środków z dotacji, czy też wykorzystania zdobytych umiejętności i doświadczenia w poszukiwaniu odpowiedniej pracy najemnej. 3.4 Rezultaty i Produkty 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 4

5 REZULTATY TWARDE: - 20 osób zostanie objętych indywidualnym doradztwem zawodowym - 20 osób zostanie objętych indywidualnie dobranym programem szkoleniowym - 15 osób podejmie działalność gosp. w ramach projektu - 15 osób otrzyma wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gosp. Rezultaty te będą monitorowane poprzez prowadzoną dokumentację: raporty z rekrutacji, rejestry form wsparcia, listy obecności, podpisane umowy, ewidencję beneficjentów w bazie PEFS. REZULTATY MIĘKKIE: - zainspirowanie i zachęcenie beneficjentów pomocy do realizacji własnych pomysłów na biznes - pozyskanie przez beneficjentów pomocy wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy - zwiększenie szans beneficjentów pomocy na znalezienie stałego źródła dochodów związanego niebezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez nich z chwilą przystępowania do projektu - promocja przedsiębiorczości wśród osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym Poziom osiągnięcia rezultatów miękkich zostanie zbadany przy pomocy szczegółowej ankiety, którą beneficjenci ostateczni wypełnią na początku i na końcu swojego udziału w projekcie, a której projekt opracuje i wyniki przeanalizuje doradca zawodowy zatrudniony w ramach projektu. PRODUKTY: liczba wydanych certyfikatów ukończenia szkoleń: 20 liczba godzin zajęć indywidualnego poradnictwa indywidualnego na 1 beneficjenta ostatecznego: 6 liczba godzin zajęć - szkoleń zawodowych na 1 beneficjenta ostatecznego: 300 liczba godzin zajęć indywidualnego doradztwa biznesowego przy sporządzaniu biznes planów na 1 beneficjenta ostatecznego: 6 liczba godzin zajęć indywidualnego doradztwa biznesowego po rozpoczęciu działalności na 1 beneficjenta ostatecznego, który rozpoczął działalność w ramach projektu: 12 liczba godzin zajęć indywidualnego poradnictwa indywidualnego na 1 beneficjenta ostatecznego, który nie rozpoczął działalności gospodarczej w ramach projektu: 6 liczba podpisanych umów na wsparcie szkoleniowo-doradcze: 20 liczba podpisanych umów o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: 15 liczba podpisanych aneksów do umów na wsparcie szkoleniowo-doradcze: 15 Liczba wytworzonych produktów będzie mierzona poprzez prowadzoną dokumentację: rejestry form wsparcia, listy obecności, podpisane umowy, ewidencję beneficjentów w bazie PEFS. Dzięki osiągnięciu opisanych powyżej rezultatów i produktów możliwe będzie wypełnienie celów szczegółowych projektu. Poradnictwo zawodowe i udział w szkoleniach zawodowych odpowiednio uzupełniających kwalifikacje znacząco poszerzy zakres możliwości szukania źródła dochodów (cel szczegółowy 1.). Konsultacje biznesowe znacząco zwiększą u uczestników znajomość praw i obowiązków mikroprzedsiębiorcy, co zachęci uczestników do wykorzystania swojego potencjału i podjęcia samozatrudnienia (cel szczegółowy 2.) Skumulowanie wszystkich tych efektów znacząco złagodzi negatywne skutki przewidywanych zwolnień grupowych, a więc przybliży osiągnięcie celu głównego projektu. Dodatkowym rezultatem wynikającym z realizacji projektu swoistą wartością dodaną - będzie nabyte przez zespół realizujący projekt doświadczenie i wnioski wyciągnięte na podstawie praktyki. Projekt zakłada działania o większym stopniu komplementarności w stosunku do standardowo udzielanego przez wnioskodawcę wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Należy zatem przyjąć, że wnioskodawca zgromadzi w toku realizacji projektu wystarczająco danych i na tyle wzbogaci swój potencjał kadrowy i organizacyjny, aby na tej bazie wypracować trwałe i systemowe rozwiązania, aby w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba, umiejętnie kierować swoją ofertę do pracowników przedsiębiorstw i branż, które w danym momencie przechodzą procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Bez dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanie tego typu działań w opisanym zakresie i dla wytypowanej grupy docelowej nie jest możliwe z uwagi na uwarunkowania prawne, w jakich działa wnioskodawca. Środki, jakie PUP w Gdańsku otrzymuje z Funduszu Pracy na wdrażanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu poprzez wsparcie samozatrudnienia, są przeznaczone dla osób, które już zatrudnienie utraciły. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt PUP w Gdańsku ze względu na statutową działalność posiada doświadczenie w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu, w tym wspierających rozwój przedsiębiorczości. W okresie budżetowania urząd wdrożył 8 projektów opiewających na łączną kwotę ok. 18 mln zł. Wszystkie one dotyczyły wypełniania Działań 1.2 i 1.3 SPORZL. PUP korzystał także ze wsparcia w ramach Programu PHARE. Obecnie trwa realizacja projektu systemowego (Poddziałanie POKL). Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 5

6 Jego budżet do końca 2009r. (cały okres realizacji to lata ) osiągnął wartość bliską 10mln zł, a liczbę osób objętych przez 2 lata zakłada się na poziomie przekraczającym Ponadto w momencie składania niniejszego wniosku PUP w Gdańsku wdrażał 2 projekty konkursowe: Dojrzały przedsiębiorca (Działanie 6.2 POKL, kwota dofinansowania zł, 60 uczestników) oraz Bez barier (Poddziałanie POKL, kwota dofinansowania zł). Doświadczenie nabyte w szczególności przy okazji zarządzania pierwszym z wymienionych projektów, o bardzo zbliżonym zakresie wsparcia, powinno być pomocne w nadzorowaniu prawidłowości przebiegu projektu, w koordynowaniu całokształtu działań, a także w szybkim reagowaniu na pojawiające się problemy. Dla usprawnienia realizacji projektu powołany zostanie zespół odpowiedzialny za cały cykl życia przedsięwzięcia. 1. Koordynatorem będzie pracownik Działu Programów Rynku Pracy. 2. Za rekrutację i poradnictwo zawodowe odpowiedzialny będzie zatrudniony w ramach projektu doradca zawodowy. 3. Za szkolenia, w tym za współpracę z wyłonionymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych podwykonawcami, odpowiedzialni będą wybrani pracownicy Referatu Szkoleń i Rozwoju Zawodowego. 4. Za kwestie organizacyjne związane z indywidualnym doradztwem biznesowym, składaniem i oceną wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego, wypłatą oraz rozliczaniem dotacji i wsparcia pomostowego, a także z kontrolą przeprowadzonych przez beneficjentów pomocy inwestycji, odpowiedzialni będą wybrani pracownicy Działu Programów Rynku Pracy. 5. Za promocję, w tym za zlecanie części działań (projekt identyfikacji wizualnej, publikacja ogłoszeń, wynajem powierzchni reklamowych), odpowiedzialni będą wybrani pracownicy Działu Programów Rynku Pracy. 6. Za obsługę i rozliczanie finansowe odpowiadać będą wytypowani pracownicy Działu Finansowo-Księgowego i Działu Programów Rynku Pracy. Ich pracę koordynować będzie Główna Księgowa. Wnioskodawca otworzy też wydzielone konto bankowe dla projektu oraz utworzy odrębne konta księgowe. 5. Za monitoring, ewaluację oraz sprawozdawczość odpowiedzialni będą wybrani pracownicy Działu Programów Rynku Pracy. W realizację projektu zaangażowani będą pracownicy różnych działów PUP (finansowani ze środków własnych beneficjenta poza projektem): Działu Finansowo-Księgowego, Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Programów Rynku Pracy, Organizacyjno- Administracyjnego. Dodatkowe specjalizacje zawodowe, kursy oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe pozwalają pracownikom urzędu i nadzorującej ich kadrze kierowniczej na sprawne wdrażanie kompleksowego systemu wsparcia. Osoby zaangażowane specjalnie na potrzeby projektu - doradca zawodowy-trener (umowa o dzieło), konsultant-doradca biznesowy (umowa o dzieło), członkowie Komisji Oceny Wniosków (umowa o dzieło), eksperci doradzający beneficjentom pomocy po rozpoczęciu działalności (umowa o dzieło) - zostaną wybrani na podstawie ściśle określonych kryteriów, wśród których najistotniejsze będzie dotychczasowe doświadczenie kandydatów w wykonywaniu podobnego rodzaju zadań. Większość działań przewidzianych w projekcie realizowana będzie w wydzielonej jednostce wnioskodawcy Centrum Pracy. Jest ona zlokalizowana w dobrze skomunikowanym punkcie miasta, a wewnątrz stworzone są warunki odpowiednie do indywidualnych spotkań najpierw kandydatów do projektu, a następnie jego uczestników z doradcą zawodowym lub konsultantami biznesowymi, odbywających się w o różnej porze dnia, w tym w godzinach popołudniowych, co w przypadku osób pracujących będzie szczególnie istotne. Efekty weryfikowane będą na każdym etapie działań przez kontrolę wewnętrzną. Stały monitoring, czyli comiesięczne zestawienia postępu realizacji projektu oraz bieżąca kontrola przez koordynatora, zapewni wprowadzanie ewentualnych modyfikacji. Wdrożona norma ISO 9001 jest gwarancją kompatybilności i przejrzystości stosowanych procedur. Do monitorowania beneficjentów i oceny ich potrzeb służyć będą deklaracje uczestnictwa, ankiety wypełniane przy okazji spotkań z doradcą zawodowym, aplikacja stworzona przez pracowników wnioskodawcy służąca do celów sprawozdawczych (wykorzystywana już aktualnie realizowanych projektach) oraz prowadzone osobne rejestry dla poszczególnych form udzielanego wsparcia. Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie Zadanie 1: Informacja o projekcie, naborze i rekrutacja wstępna Zadanie 2: Wsparcie doradczo-szkoleniowe Zadanie 3: Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Zadanie 4: Wsparcie pomostowe Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,00 zł Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 8

9 inne Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok Łącznie Kwartał I II III IV I II III IV liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Informacja o projekcie, naborze i rekrutacja wstępna Etap 1 - Konferencja wstępna Etap 2 - Konferencja podsumowująca Etap 3 - Rekrutacja wstępna Etap 4 - Promocja projektu na stronie internetowej i siedzibie wnioskodawcy Liczba uczestników Zadanie 2 - Wsparcie doradczo-szkoleniowe Etap 1 - Poradnictwo zawodowe Etap 2 - Szkolenia Etap 3 - Konsultacje przy pisaniu biznesplanu Etap 4 - Poradnictwo zawodowe dla uczestników, którym nie przynano przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Liczba uczestników Zadanie 3 - Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Etap 1 - Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Etap 2 - Ocena wniosków Etap 3 - Przyznanie, rozliczanie i kontrola wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Liczba uczestników Zadanie 4 - Wsparcie pomostowe Etap 1 - Składanie i ocena wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego Etap 2 - Finansowe wsparcie pomostowe Etap 3 - Konsultanci doradzający beneficjentom pomoc po zarejestrowaniu działalności Liczba uczestników Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) Zadanie 1: Informacja o projekcie, naborze i rekrutacja wstępna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie wynajem sali konferencyjnej NIE NIE godzina catering na konferencję - zestaw dla 1 uczestnika 3. wynagrodzenie dla prelegentów (2 konferencje po 4 osoby) - umowa o dzieło 4. małe ogłoszenia w prasie lokalnej (4 moduły po 300 zł każdy) NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE sztuk identyfikacja wizualna projektu NIE NIE sztuk doradca zawodowy ds. rekrutacji - umowa zlecenie (wynagrodzenie brutto w tym składniki) 7. banner-folia okienna do zawieszenia w witrynie Centrum Pracy Zadanie 2: Wsparcie doradczo-szkoleniowe 8. Poradnictwo zawodowe (6h dla 1 uczestnika*200zł) NIE NIE miesiąc NIE NIE sztuk NIE NIE osoba Szkolenie NIE NIE osoba Dodatek szkoleniowy (4,00 zł brutto*300h) 11. Konsultacje przy pisaniu biznesplanu - umowa o dzieło dla osób pomagających uczestnikom przy sporządzaniu biznesplanu 12. Poradnictwo zawodowe dla uczestników, którym nie przynano przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (po 4h dla 1 uczestnika) NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE godzina Zadanie 3: Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 13. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości 14. Ocena wniosków - Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków (2 oceniających 1 wniosek) - umowa o dzieło Zadanie 4: Wsparcie pomostowe 15. Finansowe wsparcie pomostowe (6 miesięcy * 1250zł * 15 osób) 16. Ocena wniosków - Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków (15 wniosków * 2 oceniających) - umowa o dzieło NIE TAK osoba NIE NIE sztuk NIE TAK osoba NIE NIE sztuk Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 11

12 17. Konsultanci doradzający beneficjentom pomoc po zarejestrowaniu działalności - umowa zlecenia (6 miesięcy * 2 godziny * 15 beneficjentów) NIE TAK godzina 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) Zadanie 1: Informacja o projekcie, naborze i rekrutacja wstępna j.m Ilość Cena jednost. Łącznie wynajem sali konferencyjnej NIE NIE godzina catering na konferencję - zestaw dla 1 uczestnika 3. wynagrodzenie dla prelegentów (2 konferencje po 4 osoby) - umowa o dzieło 4. małe ogłoszenia w prasie lokalnej (4 moduły po 300 zł każdy) NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE sztuk 0 5. identyfikacja wizualna projektu NIE NIE sztuk 0 6. doradca zawodowy ds. rekrutacji - umowa zlecenie (wynagrodzenie brutto w tym składniki) 7. banner-folia okienna do zawieszenia w witrynie Centrum Pracy Zadanie 2: Wsparcie doradczo-szkoleniowe 8. Poradnictwo zawodowe (6h dla 1 uczestnika*200zł) NIE NIE miesiąc 0 NIE NIE sztuk 0 NIE NIE osoba 0 9. Szkolenie NIE NIE osoba Dodatek szkoleniowy (4,00 zł brutto*300h) 11. Konsultacje przy pisaniu biznesplanu - umowa o dzieło dla osób pomagających uczestnikom przy sporządzaniu biznesplanu 12. Poradnictwo zawodowe dla uczestników, którym nie przynano przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (po 4h dla 1 uczestnika) NIE NIE osoba 0 NIE NIE osoba 0 NIE NIE godzina 0 Zadanie 3: Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 13. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości 14. Ocena wniosków - Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków (2 oceniających 1 wniosek) - umowa o dzieło Zadanie 4: Wsparcie pomostowe 15. Finansowe wsparcie pomostowe (6 miesięcy * 1250zł * 15 osób) 16. Ocena wniosków - Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków (15 wniosków * 2 oceniających) - umowa o dzieło NIE TAK osoba 0 NIE NIE sztuk NIE TAK osoba NIE NIE sztuk 0 Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 13

14 17. Konsultanci doradzający beneficjentom pomoc po zarejestrowaniu działalności - umowa zlecenia (6 miesięcy * 2 godziny * 15 beneficjentów) NIE TAK godzina KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 14

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) Zadanie 1: Informacja o projekcie, naborze i rekrutacja wstępna j.m. Razem wynajem sali konferencyjnej NIE NIE godzina catering na konferencję - zestaw dla 1 uczestnika 3. wynagrodzenie dla prelegentów (2 konferencje po 4 osoby) - umowa o dzieło 4. małe ogłoszenia w prasie lokalnej (4 moduły po 300 zł każdy) NIE NIE osoba 4 00 NIE NIE osoba 4 00 NIE NIE sztuk identyfikacja wizualna projektu NIE NIE sztuk doradca zawodowy ds. rekrutacji - umowa zlecenie (wynagrodzenie brutto w tym składniki) 7. banner-folia okienna do zawieszenia w witrynie Centrum Pracy Zadanie 2: Wsparcie doradczo-szkoleniowe 8. Poradnictwo zawodowe (6h dla 1 uczestnika*200zł) NIE NIE miesiąc 4 00 NIE NIE sztuk NIE NIE osoba Szkolenie NIE NIE osoba Dodatek szkoleniowy (4,00 zł brutto*300h) 11. Konsultacje przy pisaniu biznesplanu - umowa o dzieło dla osób pomagających uczestnikom przy sporządzaniu biznesplanu 12. Poradnictwo zawodowe dla uczestników, którym nie przynano przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (po 4h dla 1 uczestnika) NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE godzina 4 00 Zadanie 3: Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 13. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości 14. Ocena wniosków - Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków (2 oceniających 1 wniosek) - umowa o dzieło Zadanie 4: Wsparcie pomostowe 15. Finansowe wsparcie pomostowe (6 miesięcy * 1250zł * 15 osób) 16. Ocena wniosków - Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków (15 wniosków * 2 oceniających) - umowa o dzieło NIE TAK osoba NIE NIE sztuk NIE TAK osoba NIE NIE sztuk 4 50 Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 15

16 17. Konsultanci doradzający beneficjentom pomoc po zarejestrowaniu działalności - umowa zlecenia (6 miesięcy * 2 godziny * 15 beneficjentów) NIE TAK godzina KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 16

17 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Uzasadnienie: Projekt rozpocznie konferencja, na którą zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych oraz mediów branżowych. Otrzymają oni informacje, w jaki sposób rozpowszechniać założenia projektu. Ponadto, konferencja będzie okazją do przeanalizowania założeń projektu w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej oraz tendencji na rynku pracy. Merytoryczne wsparcie zapewnią w tym względzie zaproszeni prelegenci. Na koniec realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowującą projekt, na która zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, oraz instytucje wymienione powyżej. Konferencja będzie znakomitą okazją do wymiany poglądów oraz przedstawienia efektów realizacji projektu i rozpowszechnienia jego rezultatów. Uzasadnienie: Doradca ds. rekrutacji zatrudniony będzie w ramach projektu na pełny miesiąc godzin. (zatrudnienie nastąpi od końca stycznia do II połowy lutego). Uzasadnienie: Dla każdego z uczestników projektu przewidziano 300 godzin szkoleniowych (15zł/godz). Zakres szkolenia jak i jego tematyka określona będzie na etapie rozmów z doradcą zawodowym. W skład kosztów szkolenia wchodzić będę następujące składniki: wynagrodzenie trenerów, materiały szkoleniowe, koszty administracyjne, wynajem sal (w razie takiej potrzeby), catering, druk zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Uzasadnienie: Na każdego uczestnika przewiduje się 6 godzin doradztwa konsultantów przy pisaniu biznesplanów. Koszt 1 godziny doradztwa to 200zł brutto. Koszt całkowity brutto na 1 uczestnika. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Wysokość dofinansowania w ramach wydatków objętych pomocą publiczną wyliczona została na podstawie przemnożenia liczby uczestników projektu, którzy otrzymać mają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe w pierwszych sześciu miesiącach działalności (15 osób) przez sumę kosztów jednostkowych dotacji inwestycyjnej (40000zł), finansowego wsparcia finansowego (1250zł *6 miesięcy =7500zł) oraz konsultacji biznesowych po rozpoczęciu działalności (250zł *2 godziny *6 miesięcy =3000zł) Tym samym: Wydatki objęte pomocą publiczną = 15 *(40000zł +7500zł +3000zł) =757500zł Suma kontrolna: 49E4-DD83-DCA4-EE6A 17

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY!

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! Załącznik nr 1 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WYPEŁNIA BENEFICJENT: Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Zatrudnij się sam realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWIZACJA RYNKU PRACY WSPARCIE OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUD Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓW. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 011 r. Zapytanie Ofertowe dla trenerów na szkolenia podstawowe z przedsiębiorczości przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektu Na swoim w biznesie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 Marklowice, 16.02.2013 Dotyczy projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapytanie ofertowe nr 1/2013 1. Zamawiający w Marklowicach 2. Postanowienia ogólne Zgodnie z przepisem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Dojrzały przedsiębiorca

Dojrzały przedsiębiorca Dojrzały przedsiębiorca WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ PUP W GDAŃSKU 900 800 700 600 500 400 300 200 855 814 751 573 537 Liczba udzielonych dotacji w Miastach Unii Metropolii Polskich w latach

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo