PROJEKT SPRAWOZDANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju /2205(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sektora prywatnego i rozwoju (2014/2205(INI)) Komisja Rozwoju Sprawozdawca: Nirj Deva PR\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PR_INI SPIS TREŚCI Strona PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...3 UZASADNIENIE...10 PE v /14 PR\ doc

3 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie sektora prywatnego i rozwoju (2014/2205(INI)) Parlament Europejski, uwzględniając art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany Większa rola sektora prywatnego w osiąganiu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w krajach rozwijających się (COM(2014)0263) oraz konkluzje Rady na ten temat z dnia 23 czerwca 2014 r. i z grudnia 2014 r., uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany Globalne partnerstwo na rzecz eliminacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015 (COM(2015)0044), uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany Godne życie dla wszystkich (COM(2013)0092) oraz konkluzje Rady na ten temat z dnia 25 czerwca 2013 r., uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju Program działań na rzecz zmian (COM(2011)0637) oraz konkluzje Rady na ten temat z dnia 14 maja 2012 r., uwzględniając plan działania na rzecz inwestycji prywatnych w celach zrównoważonego rozwoju przedstawiony w Światowym Raporcie Inwestycyjnym 2014 UNCTAD 1, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie promowania rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w tym w odniesieniu do roli przemysłu wydobywczego w krajach rozwijających się 2, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku , uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie roli praw własności, systemu własności oraz tworzenia dobrobytu w procesie likwidacji ubóstwa i wzmacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się 4, uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z działalności unijnej platformy na rzecz instrumentów łączonych w ramach współpracy zewnętrznej od jej utworzenia do końca lipca 2014 r. (COM(2014)0733), uwzględniając Deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy z dnia 2 marca 2005 r. oraz Program działania z Akry z dnia 4 września 2008 r., 1 2 Teksty przyjęte, P7_TA(2014) Teksty przyjęte, P8_TA(2014) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0250. PR\ doc 3/14 PE v01-00

4 uwzględniając Partnerstwo z Pusanu w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju z dnia 1 grudnia 2011 r. 1, a w szczególności ust. 32, w którym mowa o potrzebie uznania czołowej roli sektora prywatnego dla postępów w zakresie innowacyjności, tworzenia dobrobytu, dochodów i miejsc pracy, mobilizowania zasobów krajowych i przyczyniania się w konsekwencji do ograniczenia ubóstwa, uwzględniając wspólną deklarację w sprawie współpracy publiczno-prywatnej 2 oraz partnerstwo na rzecz dobrobytu 3, które zawarto w wyniku ustaleń części spotkania w Pusanie poświęconej sektorowi prywatnemu, uwzględniając dokument końcowy pt. Takiej przyszłości chcemy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (RIO+20), która odbyła się w dniach czerwca 2012 r. 4, uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka 5, uwzględniając inicjatywę Global Compact Narodów Zjednoczonych oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych: Komplementarność i odrębny wkład 6, uwzględniając strategię rozwoju sektora prywatnego na lata opracowaną przez Grupę Afrykańskiego Banku Rozwoju pt. Wspieranie transformacji sektora prywatnego w Afryce 7, uwzględniając Trójstronną Deklarację Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej MOP 8, uwzględniając strategię UE na lata dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (COM(2011)0681), uwzględniając ramy rozwoju po roku 2015, w których postrzega się sektor prywatny jako głównego partnera dokonującego wdrożenia i podkreśla jego rolę w przejściu na gospodarkę ekologiczną, uwzględniając dobrowolne wytyczne dotyczące odpowiedzialnego zarządzania dzierżawą gruntów z 2010 r. 9, uwzględniając art. 52 Regulaminu, _Private_Sector_Development_Strategy.pdf. 8 multi/documents/publication/wcms_ pdf. 9 PE v /14 PR\ doc

5 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, a także Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0000/2015), A. mając na uwadze, że sektor prywatny napędza dobrobyt i wzrost gospodarczy w każdej gospodarce rynkowej oraz tworzy 90% miejsc pracy i dochodu w krajach rozwijających się; mając na uwadze, że według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) sektor prywatny wytwarza obecnie 84% PKB i ma zdolność zapewnienia trwałych podstaw mobilizacji zasobów krajowych, B. mając na uwadze, że konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne, a szacowana wysokość środków potrzebnych rocznie w krajach rozwijających się wynosi 2,4 bln USD więcej od kwot obecnie wydawanych, C. mając na uwadze, że 51 ze 100 największych podmiotów gospodarczych na świecie stanowią korporacje, a 500 największych korporacji wielonarodowych na świecie prowadzi prawie 70% wymiany handlowej na świecie, D. mając na uwadze, że wobec braku powszechnie akceptowanej definicji partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) można zdefiniować jako wielostronne ustalenia między podmiotami prywatnymi, organami publicznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które dążą do osiągnięcia celu publicznego przynoszącego wzajemne korzyści dzięki dzieleniu się zasobami lub wiedzą fachową, E. mając na uwadze, że PPP stanowią od dziesięcioleci powszechną praktykę w krajach rozwiniętych, szczególnie w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, oraz są obecnie szeroko stosowane w krajach rozwijających się przez większość darczyńców, realizując w przybliżeniu 15-20% łącznych inwestycji w infrastrukturę, F. mając na uwadze, że odpowiednio przygotowane i skutecznie wdrożone PPP mają zdolność długoterminowego zmobilizowania funduszy prywatnych i publicznych, wygenerowania innowacji w modelach technologicznych i biznesowych oraz uwzględnienia wbudowanych mechanizmów, aby zapewnić rozliczalność takich partnerstw z wyników działania na rzecz rozwoju, G. mając na uwadze, że niemal dwie trzecie pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w ostatnich dziesięciu latach dotyczyło działalności sektora prywatnego; mając na uwadze, że instrument inwestycyjny EBI utworzony na mocy umowy z Kotonu został uznany za wyjątkowy, obciążony ryzykiem fundusz odnawialny przeznaczony na finansowanie inwestycji podwyższonego ryzyka stanowiących wsparcie rozwoju sektora prywatnego, H. mając na uwadze, że 2,5 miliarda ludzi, w większości kobiety i młodzież, pozostaje wykluczone z formalnego sektora finansowego, I. mając na uwadze, że w kontekście Programu działań na rzecz zmian łączenie uznawane jest za ważny instrument stanowiący dźwignię dla dodatkowych zasobów przez połączenie dotacji UE z pożyczkami lub kapitałem zapewnianym przez podmioty publiczne lub prywatne, PR\ doc 5/14 PE v01-00

6 Długoterminowa strategia współpracy z sektorem prywatnym 1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą popierania sektora prywatnego w stawaniu się obok innych organizacji rządowych i pozarządowych na rzecz rozwoju realnym partnerem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; 2. podkreśla, że wszelkie partnerstwa i sojusze z sektorem prywatnym muszą koncentrować się na priorytetowych wspólnych wartościach, które polegają na zgodności celów biznesowych z celami UE w dziedzinie rozwoju, są tworzone i zarządzane we współpracy, tak aby zapewnić podział ryzyka, odpowiedzialności i zysków, są opłacalne i mają ściśle określone cele, wyraźną rozliczalność i przejrzystość; 3. podkreśla ogromny potencjał wartości dodanej UE w partnerstwie z sektorem prywatnym, przy ścisłej koordynacji z państwami członkowskimi; Wsparcie dla lokalnego sektora prywatnego w krajach rozwijających się 4. zwraca uwagę, że na małych, średnich i mikroprzedsiębiorstwach (MŚMP) w krajach rozwijających się spoczywają znacznie większe obciążenia regulacyjne niż w UE oraz że często brakuje im ochrony prawnej i nie mogą korzystać z praw własności, a ponadto prowadzą działalność w zmiennych warunkach gospodarki nieformalnej; 5. podkreśla potrzebę większego wsparcia partnerstwa z krajami rozwijającymi się, aby poprawić ich ramy regulacyjne przez stworzenie środowiska sprzyjającego inicjatywom prywatnym; wzywa rządy partnerskie do wprowadzenia klauzuli wygaśnięcia umożliwiającej unieważnienie zbędnych środków; zauważa, że prawodawstwo należy poddać ocenie skutków, aby oszacować ujemny przyrost miejsc pracy i zagrożenia dla norm środowiskowych; 6. wzywa DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju do współpracy z DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy odtwarzaniu regionalnych struktur wspierania MŚMP w krajach rozwijających się, które mają udzielać pomocy przy legalnym prowadzeniu działalności, dostępie do finansowania i kapitału, wejściu na rynek i pokonywaniu barier prawnych; 7. z zadowoleniem przyjmuje pulę środków EBI na finansowanie skutków w kwocie 500 mln EUR w ramach instrumentu inwestycyjnego umowy z Kotonu, która umożliwia EBI zwiększenie zaangażowania wraz z sektorem prywatnym w bardziej ryzykownych obszarach i w bardziej złożonych środowiskach; ubolewa z powodu ograniczenia środków EBI przeznaczonych na pożyczki dla Azji; 8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet; zauważa, że oparte na oszczędnościach podejście do włączania finansowego kobiet ma udowodnioną skuteczność; zaleca uwzględnianie problematyki płci we wszystkich programach partnerstwa, w połączeniu ze szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości dla kobiet i młodzieży; Zaangażowanie europejskiego i międzynarodowego sektora przedsiębiorstw na rzecz PE v /14 PR\ doc

7 osiągnięcia trwałego rozwoju 9. podkreśla, że potencjał zaangażowania sektora prywatnego w długoterminowy zrównoważony rozwój wykracza poza zasoby finansowe tego sektora, a ponadto obejmuje również doświadczenie i wiedzę fachową oraz tworzenie lokalnych łańcuchów wartości i kanałów dystrybucji, i w rezultacie prowadzi do tworzenia miejsc pracy, większego zasięgu oddziaływania i lepszej skuteczności, a także lepszej dostępności handlowej i cenowej produktów, usług i technologii; 10. podkreśla, że sektor prywatny musi uczestniczyć w dialogu politycznym wraz z innymi parterami w dziedzinie rozwoju; 11. podkreśla, że DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu dysponuje licznymi instrumentami wspierania MŚP, które chcą prowadzić działalność za granicą; wzywa DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju do skuteczniejszego korzystania z takich instrumentów, aby zapewnić zaangażowanie europejskich MŚP w partnerstwa wielostronne; 12. podkreśla, że jedno z najważniejszych ograniczeń w zwiększaniu udziału podmiotów prywatnych w działaniach prowadzonych w krajach rozwijających się wynika z braku projektów nadających się do obrotu bankowego ze względu na słabe ramy prawne, instytucjonalne i fiskalne oraz zdolności egzekwowania prawa, jak również z braku zasobów na planowanie inwestycji i przygotowanie projektów; 13. zauważa, że udział inwestorów prywatnych w infrastrukturze w krajach rozwijających się znacznie wzrósł z 18 mld USD w 1990 r. do 150 mld USD w 2013 r.; wzywa do dalszego zaangażowania; 14. podkreśla duży potencjał PPP w rolnictwie, przy jasno zdefiniowanych ramach prawnych w dziedzinie praw własności, aby zapobiec grabieży ziemi; 15. zaleca, aby UE dalej angażowała PPP w projekty w dziedzinie energii odnawialnej i ekologicznej w krajach rozwijających się; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jednym z priorytetów puli środków EBI na finansowanie skutków są inwestycje w energię, które są powszechnie uznawane za kluczowy element uwolnienia wzrostu gospodarczego w Afryce; 16. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia w zakresie łączenia środków publicznoprywatnych w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz w odniesieniu do lepszego dostępu do leków, a także coraz większego wykorzystywania potencjału transferu technologii w krajach rozwijających się; Zasady współpracy z sektorem prywatnym 17. podkreśla, że współpraca z sektorem prywatnym wymaga elastycznego podejścia; zaleca zastosowanie odmiennego podejścia w przypadku krajów najsłabiej rozwiniętych i państw niestabilnych; 18. z zadowoleniem przyjmuje kryteria zawarte w komunikacie Komisji w sprawie sektora prywatnego i rozwoju dotyczące udzielania bezpośredniego wsparcia sektorowi PR\ doc 7/14 PE v01-00

8 prywatnemu; wzywa do utworzenia jasno zdefiniowanej umowy ramowej regulującej wszystkie partnerstwa z sektorem prywatnym, w której można by określić punkty odniesienia do stosowania przy wdrażaniu, a których obecnie brak w komunikacie; 19. wyraża zaniepokojenie, że nie zawsze istnieją środki gwarantujące racjonalne wykorzystanie finansów publicznych; podkreśla konieczność uzgodnienia wymiernych wskaźników produktu w fazie przygotowania projektu; podkreśla znaczenie oceny ryzyka, zdolności obsługi zadłużenia, przejrzystości i ochrony inwestycji; podkreśla znaczenie formalnej roli konsultacyjnej i kontrolnej parlamentów narodowych oraz społeczeństwa obywatelskiego; 20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, aby przedsiębiorstwa zaangażowane w partnerstwa na rzecz rozwoju stosowały się do zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Dalsze perspektywy: działania na rzecz uczynienia sektora prywatnego stałym partnerem w ramach polityki rozwoju 21. wzywa instytucje i organy europejskie do utworzenia jasnych i ustrukturyzowanych ram regulujących partnerstwa i sojusze z sektorem prywatnym w krajach rozwijających się; 22. wzywa do utworzenia na szczeblu UE sektorowych platform wielostronnych z udziałem sektora prywatnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, ośrodków analitycznych, rządów partnerskich, darczyńców i innych zainteresowanych podmiotów, aby przezwyciężyć zastrzeżenia i brak zaufania wśród partnerów; 23. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję rozszerzenie zakresu łączenia instrumentów finansowania, aby objąć nim obszary wykraczające poza infrastrukturę, takie jak zrównoważone rolnictwo, sektor społeczny i rozwój lokalnego sektora prywatnego; podkreśla jednak, że wszelkie operacje łączenia muszą być całkowicie zgodne z polityką rozwoju, a tym samym zmierzać do osiągania celów zrównoważonego rozwoju; wzywa Komisję do zwiększenia jej zdolności zarządzania projektami obejmującymi łączenie instrumentów finansowania zgodnie z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego; 24. wzywa do rozszerzenia obecnego mandatu EBI w zakresie udzielania pożyczek państwom trzecim w celu zwiększenia jego roli w osiąganiu trwałego rozwoju, a w szczególności do bardziej aktywnego uczestnictwa przez łączenie instrumentów finansowania, współfinansowanie projektów i rozwój lokalnego sektora prywatnego w nowej strategii sektora prywatnego skoncentrowanej na krajach o niskich dochodach i państwach niestabilnych; wzywa ponadto do większej przejrzystości i rozliczalności partnerstw i projektów z udziałem EBI; 25. wzywa Komisję do zapewnienia, aby wszystkie delegatury Unii miały przeszkolony i wykwalifikowany personel, który jest aktywnie przygotowany do umożliwiania i wdrażania partnerstw z udziałem podmiotów sektora prywatnego; zauważa, że zaangażowanie na rzecz przyspieszenia powstawania biur EBI przy delegaturach Unii stanowi krok we właściwym kierunku; wzywa Komisję do zastosowania poza obszarem PE v /14 PR\ doc

9 UE najlepszych rozwiązań państw członkowskich, których ambasady stanowią standardowo pierwszy punkt kontaktu dla podmiotów sektora prywatnego; 26. wzywa Komisję do większego zaangażowania w zwielokrotnienie jej znaczenia politycznego wobec rządów partnerskich i lokalnych organów władzy, aby umożliwić bardziej kompleksową i pozytywną interakcję z sektorem prywatnym; podkreśla, że krajowe dokumenty strategiczne, krajowe programy orientacyjne i wsparcie budżetowe mogą w istocie stanowić najcenniejsze instrumenty inicjowania reform dotyczących działalności gospodarczej w krajach partnerskich; 27. podkreśla, że odpowiedzialność za podjęcie skutecznych wspólnych działań spoczywa nie tylko na darczyńcach i zaangażowanych przedsiębiorstwach, ale również na podmiotach sektora instytucji rządowych i samorządowych; podkreśla, że praworządność, ramy prawne dla reformy działalności gospodarczej, środki przeciwdziałania korupcji, zarządzanie finansami przez instytucje rządowe i samorządowe oraz skuteczne instytucje publiczne są najważniejsze dla inwestycji, innowacyjności i rozwoju sektora prywatnego; 28. wzywa do większego skoncentrowania się na lepszej koordynacji działań darczyńców i wspólnym programowaniu, jak również do położenia nacisku głównie na osiąganie wymiernych wyników i rezultatów rozwoju, aby zmaksymalizować skutki polityki UE w dziedzinie rozwoju i zapewnić pełną rozliczalność wydatków na rozwój; * * * 29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNCTAD, UNIDO oraz panelowi wysokiego szczebla ds. programu działań na okres po roku PR\ doc 9/14 PE v01-00

10 UZASADNIENIE Z racji dokonywania ponownej oceny naszych międzynarodowych zobowiązań coraz częściej prowadzone są dyskusje na temat roli sektora prywatnego w dziedzinie rozwoju. Pomimo wielu niepodważalnych sukcesów szacuje się, że niezbędne jest zwiększenie ogólnych wydatków o 2,4 bln USD rocznie w stosunku do obecnego poziomu; jest to kwota, której obciążeni już wieloma kosztami podatnicy prawdopodobnie nie będą skłonni zaakceptować. Mimo tak znaczącej niedoskonałości współpracy sektora prywatnego z publicznym żaden istotny projekt w dziedzinie rozwoju na świecie nie odbywa się obecnie bez konsultacji i współpracy z inwestorami prywatnymi. Panel wysokiego szczebla doradzający Sekretarzowi Generalnemu ONZ Ban Ki-moonowi w sprawie agendy rozwoju po 2015 roku stwierdził wręcz, po zasięgnięciu opinii dyrektorów generalnych 250 firm z 30 krajów, że aby móc wykorzystać możliwości trwałego wzrostu gospodarczego w zakresie działalności komercyjnej, strategie korporacyjne ich firm muszą opierać się między innymi na idei zrównoważoności. Dlaczego współpraca z sektorem prywatnym jest kluczowa dla rozwoju? Wzrost liczby ludności i wzrost poziomu dochodów w krajach rozwijających się ma napędzać rozwój światowej klasy średniej, która według szacunków do 2030 r. będzie liczyła 5 mld osób i spowoduje znaczne zwiększenie poziomu konsumpcji. Do 2030 r. przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na żywność, wodę i energię o odpowiednio 50%, 40% i 30%. W sektorze coraz częściej podzielane jest zdanie, że dzielenie się wytworzoną wartością nie jest filantropią, ale drogą do sukcesu gospodarczego. Szacuje się, że inwestycje sektora prywatnego w krajach rozwijających się osiągają często dwucyfrowy wskaźnik zwrotu w przypadku projektów w dziedzinie energii i transportu. Wsparcie dla lokalnego sektora prywatnego w krajach rozwijających się Na małych, średnich i mikroprzedsiębiorstwach (MŚMP) w krajach rozwijających się spoczywają znacznie większe obciążenia regulacyjne niż w UE, a ponadto często prowadzą one działalność w ramach gospodarki nieformalnej i bez ochrony prawnej. Według raportu Banku Światowego na temat prowadzenia działalności gospodarczej w 2014 r. (Doing Business 2014) najbiedniejsze kraje borykają się z największym obciążeniem regulacyjnym. 1 Stworzenie środowiska sprzyjającego inicjatywie prywatnej, jak również przyciągnięcie MŚMP do gospodarki formalnej i utrzymanie ich tam musi stanowić priorytet, podobnie jak zmniejszenie biurokracji i poprawienie ogólnego klimatu gospodarczego, który zapewni ich rozkwit. DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu posiada bogaty zestaw instrumentów i narzędzi, które umożliwiły pomyślne wspieranie MŚMP w Europie. Zastosowanie tej unikalnej wiedzy 1 Grupa Banku Światowego, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises [ Prowadzenie działalności gospodarczej w 2014 r.: regulacje dla małych i średnich przedsiębiorstw ], 29 października 2013 r. PE v /14 PR\ doc

11 fachowej w krajach rozwijających się oraz powielanie mechanizmów, takich jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości i europejski portal dla małych przedsiębiorstw, dostosowanych do warunków lokalnych oraz priorytetów krajowych i regionalnych, stanowiłoby ważny krok w dobrym kierunku. Chociaż początkowo działałyby one pod nadzorem Komisji, z biegiem czasu mogłyby zostać przejęte przez państwa i wchodzić w zakres ich odpowiedzialności. Takie struktury mogłyby z biegiem czasu przetrzeć szlaki dla lokalnych i regionalnych partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinach od agrobiznesu po szkolenia zawodowe i programy opieki zdrowotnej, w ten sposób ułatwiając budowanie zdolności, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólne wykorzystywanie zasobów lokalnych i międzynarodowych. To nie do pomyślenia, że 2,5 miliarda osób w dalszym ciągu pozostaje wykluczonych z sektora finansowego, a większość z nich stanowią kobiety i młodzież. Musimy mieć pewność, że wszystkie nasze partnerstwa uwzględniają kwestie płci. Na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej w ramach swojego łańcucha dostaw rolnych firma Cargill podjęła współpracę ze Światową Fundacją Kakao (World Cocoa Foundation) na rzecz stworzenia lepszych możliwości matkom, co zaowocowało przyznaniem 30 kobietom dotacji na rozwój własnej działalności i pokrycie opłat za szkoły dla dzieci oraz przeszkoleniem ich w zakresie podstawowych umiejętności biznesowych, podstaw księgowości, sporządzania budżetu i planowania w biznesie. Zaangażowanie europejskiego i międzynarodowego sektora przedsiębiorstw na rzecz osiągnięcia trwałego rozwoju Partnerstwa publiczno-prywatne Partnerstwa publiczno-prywatne, które w przejrzysty sposób przedstawiają oczekiwania wobec firm i rządów, dają możliwość rozwoju zarówno w zakresie finansów, innowacji, jak i rozliczalności. Takie partnerstwa muszą się opierać na pełnej jasności co do zadań każdej strony, aby umożliwić pokonanie związanych z nimi wyzwań i ryzyka, tj. ryzyka makroekonomicznego, politycznego i w dziedzinie budowy, szczególnie w odniesieniu do bezpiecznej dzierżawy gruntów i konsekwencji grabieży ziemi. Partnerstwa publiczno-prywatne w krajach rozwijających koncentrują się jak dotąd głównie na sektorach energii, infrastruktury i telekomunikacji, podczas gdy potencjał w takich sektorach, jak rolnictwo, usługi wodno-kanalizacyjne, kształcenie, technologie ekologiczne, badania i innowacje, opieka zdrowotna i prawa własności, pozostaje w znacznym zakresie niewykorzystany. Rolnictwo: Istnieje ogromny potencjał w zakresie zaangażowania sektora prywatnego w opracowywanie rozwiązań rynkowych dla wyzwań w sektorze rolnictwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego; może się to odbywać przez szkolenie rolników na miejscu w zakresie doskonalenia technik uprawy, zapewnianie lepszego dostępu do finansowania, dążenie do zwiększania zatrudnienia i dochodów jako głównego wyniku rozwoju, wspieranie rozwoju handlu oraz rozwijanie nowych i istniejących łańcuchów wartości. W Indiach firma Thomson Reuters, która dostarcza informacji na temat cen skupu i udziela porad w dziedzinie rolnictwa 2 milionom właścicieli niewielkich gospodarstw, osiągnęła 60-procentowy wzrost dochodów, a w niektórych przypadkach nawet je potroiła. PR\ doc 11/14 PE v01-00

12 Dzierżawa gruntów i prawa własności: Dzięki przeprowadzeniu reformy przepisów regulujących dzierżawę gruntów i prawa własności w krajach rozwijających się partnerstwa publiczno-prywatne mogłyby odegrać kluczową rolę we wdrażaniu zorganizowanego systemu nadawania tytułów własności i sporządzania map katastralnych za pomocą niskokosztowych technologii, jak również przez komputeryzację ksiąg wieczystych. Na przykład w Mongolii w 2001 r. Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) sfinansował projekt Nadzór katastralny i ewidencja gruntów (Cadastral Surveying and Land Registration) w celu stworzenia środowiska instytucjonalnego do nadzorowania i ewidencjonowania działek hashaa w całym kraju. Takie promowanie przez rząd Mongolii modernizacji działania ewidencji gruntów umożliwia ludności tworzenie i ochronę praw własności gruntów. Trwały sektor energetyczny i ekologiczny: Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej (GEEREF) to przykład funduszu funduszy, który jest finansowany za środków publicznych przez Unię Europejską, Niemcy i Norwegię; jego celem jest dawanie szansy nowym funduszom private equity koncentrującym się na projektach w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej na rynkach wschodzących i w gospodarkach w okresie przejściowym. W 2013 r. do GEEREF dołączyli inwestorzy sektora prywatnego, a sześć funduszy mogło zrealizować pożądane inwestycje. Opieka zdrowotna: Chociaż w dziedzinie dostępu do lekarstw osiągnięto znaczne postępy w ostatniej dekadzie, pojawiła się również potrzeba zastosowania na szczeblu lokalnym podejścia zintegrowanego, które oferuje znaczny potencjał tworzenia samowystarczalnej infrastruktury, obniża koszty lekarstw, a jednocześnie zwiększa ich dostępność na obszarach, gdzie są one najbardziej potrzebne. W tym kontekście warto wspomnieć udane przedsięwzięcie Ely Lilly w zakresie transferu technologii dotyczącego leków na gruźlicę wielolekooporną do Indii i Rosji. Usługi wodno-kanalizacyjne: Jest to obszar, w którym partnerstwa publiczno-prywatne odniosły szczególnie wiele sukcesów pod względem tworzenia wysokiej jakości wodociągów miejskich i usług kanalizacyjnych dla mieszkańców miast w krajach rozwijających się. Musimy zatem wspierać je i dalej poszerzać ich zasięg, aby objął również obszary wiejskie. Kształcenie: Kształcenie stanowi klucz do zmniejszenia ubóstwa i nierówności, a także ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego w ramach konkurencyjnej gospodarki światowej w coraz większym stopniu opartej na wiedzy i informacji. Musimy współdziałać z sektorem prywatnym na rzecz zwiększenia jego zaangażowania w programy kształcenia i szkoleń zawodowych w krajach rozwijających się, szczególnie w ważnych dziedzinach wiedzy, takich jak zarządzanie w biznesie, informatyka i inżynieria. Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego Rozszerzanie obecnego mandatu EBI w zakresie udzielania pożyczek państwom trzecim w celu zwiększenia jego roli w osiąganiu trwałego rozwoju mogłoby wywrzeć bardzo korzystny wpływ w kontekście nowej strategii dla sektora prywatnego. Wykorzystanie dużego doświadczenia i wiedzy fachowej EBI we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi, w łączeniu instrumentów finansowych, współfinansowaniu projektów, rozwijaniu lokalnego sektora prywatnego i finansowaniu projektów w sektorze energetyki odnawialnej byłoby PE v /14 PR\ doc

13 znacznie bardziej opłacalne niż tworzenie nowych struktur instytucjonalnych w celu koordynowania, monitorowania i oceniania partnerstw z sektorem prywatnym. Długoterminowa strategia współpracy z sektorem prywatnym Wszelkie partnerstwa i sojusze z sektorem prywatnym muszą koncentrować się na priorytetowych wspólnych wartościach, które zakładają dostosowanie celów biznesowych do celów UE w dziedzinie rozwoju, opierają się na najważniejszych zdolnościach każdego partnera, są wspólnie przygotowywane i zarządzane, tak aby ryzyko, odpowiedzialność i zyski mogły być dzielone między partnerami, są opłacalne i mają ściśle określone cele, mają regularnie wyznaczane etapy, a także cechują się jasno wyrażoną rozliczalnością i przejrzystością. Platformy wielostronne Platformy z udziałem wielu zainteresowanych podmiotów zapewniłyby UE możliwość działania w charakterze pośrednika i koordynatora wszystkich partnerów zaangażowanych na rzecz rozwoju, którzy chcą współpracować w osiąganiu celów polityki rozwoju UE i celów zrównoważonego rozwoju. Kanały komunikacji z sektorem prywatnym albo nie istnieją, albo są zamknięte dla dialogu. Zatem proponowane przez Komisję udoskonalenie istniejących mechanizmów, takich jak forum polityki rozwoju, stanowiłoby krok we właściwym kierunku, pod warunkiem uczynienia z dialogu z sektorem prywatnym nadrzędnego priorytetu takich platform. Delegatury Unii Delegatury Unii powinny odgrywać najważniejszą rolę we wdrażaniu partnerstw z sektorem prywatnym. Są one odpowiednie, aby stać się punktem pierwszego kontaktu dla wielu licznych sieci współpracy biznesowej i izb handlowych w Europie i w krajach rozwijających się oraz aby ułatwiać zarówno rozwój lokalnego sektora prywatnego, jak i zaangażowanie europejskiego sektora przedsiębiorstw. Umowa ramowa partnerstwa publiczno-prywatnego Najważniejsze jest zatem utworzenie jasnych struktur zarządzania sojuszami i partnerstwami z sektorem prywatnym, w tym partnerstwami publiczno-prywatnymi i innymi partnerstwami z udziałem wielu zainteresowanych podmiotów z krajów rozwijających się, i wskazać w tych strukturach niezbędne punkty odniesienia. Takie struktury mogłyby przybrać formę protokołów ustaleń lub dowolną wykonalną formę umowy o sojuszu lub partnerstwie. Prawo własności i odpowiedzialność rządów partnerskich w krajach rozwijających się Jeden z najważniejszych aspektów wartości dodanej UE w odniesieniu do agendy sektora prywatnego stanowi jej znaczenie polityczne i możliwość prowadzenia poważnego dialogu z partnerskimi rządami i władzami lokalnymi. Chociaż komunikat nie określa jasno poziomu zobowiązań, jakie mogą zostać podjęte, to krajowe dokumenty strategiczne, krajowe programy orientacyjne i wsparcie z budżetu mogą w istocie stanowić najcenniejsze instrumenty inicjowania reform otoczenia biznesowego w krajach partnerskich. PR\ doc 13/14 PE v01-00

14 Odpowiedzialność za podjęcie skutecznych wspólnych działań spoczywa nie tylko na darczyńcach i przedsiębiorstwach zaangażowanych w sprawę, ale również na partnerskich rządach. Jak stwierdzono w strategicznych ramach inwestycji prywatnych w celach zrównoważonego rozwoju (Strategic Framework for Private Investment in SDGs) UNCTAD 1, jedno z głównych wyzwań, które napotykają inwestycje sektora prywatnego, stanowi znalezienie najlepszego mechanizmu zminimalizowania ryzyka przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wpływu na rozwój. Ryzyko obejmuje słabe zdolności absorpcyjne, brak bezpieczeństwa dzierżawy gruntów i praw własności, nieprzewidywane zagrożenia społeczne i środowiskowe. W krajach najsłabiej rozwiniętych i państwach niestabilnych występują jeszcze większe wyzwania: powszechna słabość instytucji, nieodpowiednie ramy regulacyjne, szerząca się korupcja, ucieczka kapitału, niepewne przepisy w dziedzinie praw człowieka i praw pracowniczych. Z tego względu UE musi przyjąć zróżnicowane podejście do krajów partnerskich i potraktować priorytetowo w tej dziedzinie te kluczowe aspekty polityki, które są najistotniejsze dla naszego zaangażowania we współpracę z krajami partnerskimi i z sektorem prywatnym: praworządność, dobre rządy, ochrona praw własności, niezależne sądownictwo, skuteczne ramy regulacyjne i reforma przedsiębiorczości, która ułatwi inwestycje i rozwój sektora prywatnego, przeciwdziałanie korupcji, zarządzanie finansami publicznymi, zwiększenie zdolności absorpcyjnych, silne instytucje publiczne i poszanowanie praw człowieka. Obecnie sektor prywatny zapewnia 90% miejsc pracy i dochodów osobom ubogim w krajach partnerskich, wytwarza 84% PKB (według ONZ) i zapewnia trwałe podstawy wykorzystywania zasobów krajowych. Pomimo wyzwań nieodłącznie związanych z każdym takim partnerstwem, jeżeli będziemy prowadzić działania na dwóch oddzielnych platformach, bez zrozumienia, dokąd zmierza każdy z podmiotów, ubóstwo nigdy nie zostanie zlikwidowane. 1 PE v /14 PR\ doc

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rozwoju 2016/2885(RSP) 27.9.2016 WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0000/2016 zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank UE, oferuje finansowanie i służy fachową wiedzą na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2015/0000(INI) 13.7.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1 Przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz Szwajcarska Rada Federalna, Uwzględniając bliskie stosunki między Unią Europejską a Szwajcarią, oparte na licznych umowach sektorowych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019. Komisja Rozwoju Regionalnego. dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Budżetowej

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019. Komisja Rozwoju Regionalnego. dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Budżetowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju Regionalnego 24.2.2015 2015/0009(COD) PROJEKT OPINII Komisji Rozwoju Regionalnego dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Budżetowej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy

Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy C 131 E/80 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2013 Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy P7_TA(2011)0460 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020'

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' 'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' Josefine LORIZ - HOFFMANN Komisja Europejska Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senat Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 21.10.2016 2016/2903(RSP) WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.1.2014 r. COM(2014) 13 final ODPOWIEDZI KOMISJI ESDZ NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO "Finansowanie przez UE działań związanych ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R.

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. C 175/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2010 III (Akty przygotowawcze) 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. Opinia Komitetu Regionów Europejski Rok (2011 r.) (2010/C 175/10) Przyjmuje z

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0059(COD) 7.1.2015. Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0059(COD) 7.1.2015. Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 2014/0059(COD) 7.1.2015 PROJEKT OPINII Komisji Rozwoju dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2015/2275(INI) 25.1.2016 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie operacji pokojowych zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI))

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 11.2.2015 B8-0000/2015 WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8 000/2015 zgodnie z art. 128 ust. 5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) P7_TA(2014)0043 Strategia UE na rzecz osób bezdomnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) Parlament

Bardziej szczegółowo

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

11559/13 jw/kt/pb 1 DG C 1

11559/13 jw/kt/pb 1 DG C 1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 czerwca 2013 r. (01.07) (OR. en) 11559/13 DEVGEN 168 ENV 639 ONU 68 RELEX 579 ECOFIN 639 NOTA Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Nadrzędny program

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2014 r. COM(2014) 263 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Większa rola sektora

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania

Bardziej szczegółowo