Monika Bogdał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rządowe public relations w obliczu japońskiego kryzysu nuklearnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Bogdał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rządowe public relations w obliczu japońskiego kryzysu nuklearnego"

Transkrypt

1 Monika Bogdał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rządowe public relations w obliczu japońskiego kryzysu nuklearnego Wprowadzenie Komunikowanie rządowe, określane z języka angielskiego terminem government public relations, nie jest zjawiskiem nowym, choć dopiero niedawno doczekało się pogłębionej analizy. Dotychczasowe badania w tej dziedzinie skupiały się głównie na relacjach rządu z otoczeniem z punktu widzenia interesu zaangażowanych w ten proces korporacji. Definicje komunikowania, mimo, że w wielu z nich jako nadawcę komunikatu wskazuje się instytucję lub organizację, w domyśle wyjaśniały pojęcie public relations w odniesieniu do przedsiębiorstw 1. Stąd w nauce przedmiotu pojawiło się wiele prac próbujących dostosować standardy corporate public relations do potrzeb instytucji publicznych 2. Trudności jakie napotyka próba adoptowania teorii korporacyjnych do działań rządu, są ściśle związane z różnicami w funkcjach, które spełniają podmioty publiczne i prywatne. Dla rządu podstawową wartością jest interes społeczny, podczas gdy korporacje kierują się w swych działaniach przede wszystkim chęcią maksymalizacji zysku. Dodatkowo w odniesieniu do podmiotów publicznych, które zostały powołane z woli obywateli, nawet jeżeli nie są wykorzystywane w praktyce, istnieją me- 1 K. Hallahan, B. Derina Holtzhausen, C. Betteke van Ruler, D. Verccaroniccaron, S. Krishnamurthy: Deefining Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication, Volume 1, Issue 1. Marzec 2007, s K. Sander, F. Diaz Lozino, M. José Canel: Government Reputation as an Intangible Value for Public Institutions and the Communication of Spanish Local Government. Proposing a Research Framework. W: Government Communication Proceedings of the 17th International Public Relations Research Symposium BledCom. Red. D. Verčič, K. Sriramesh. Lubljana 2010, s

2 chanizmy demokratycznej kontroli 3. Przekłada się to nie tylko na strukturę interesariuszy, ale również efektywność i skuteczność narzędzi komunikowania. Powoduje też różnice w strukturze organizacyjnej i zakresie aktywności departamentów odpowiedzialnych za public relations. Wydarzenia, które w 2011 roku rozegrały się w Japonii w związku z awarią elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, są najnowszym studium przypadku w odniesieniu do rządowego komunikowania. Analiza narzędzi public relations wykorzystywanych przez Japończyków pozwala wyciągnąć wnioski zarówno na temat specyfiki działań w kontekście kryzysu nuklearnego jak i government public relations w ogólności. W pracy przeanalizowano funkcje rządowego public relations oraz wyodrębniono wyzwania związane z kryzysem nuklearnym, które determinują skuteczność strategii komunikowania. Spośród aktywności z zakresu public relations, autorka do pogłębionej analizy wybrała działania media relations i w ramach social media. Był to zabieg celowy, który pozwolił na zweryfikowanie hipotezy o dominacji tradycyjnych narzędzi public relations w ramach government public relations. Rządowe public relations ramy teoretyczne Government public relations, czyli komunikowanie rządowe, polega na informowaniu i perswadowaniu zróżnicowanej i wewnętrznie podzielonej społeczności na temat aktywności rządu. Często jest to określenie stosowane dla opisania dwustronnego przepływu informacji, który obejmuje również reakcję zwrotną na działania zainicjowane przez rząd 4. Należy wyraźnie odróżnić komunikowanie rządowe od propagandy, która 3 M. Pieczka: Public Policy and communication: the case of nuclear industry in UK , Edinburgh Encyclopedia of Public Relations. Red. R. L. Heath. California 2005, s

3 oznacza systematyczne propagowanie określonej doktryny, sprawy lub informacji oddziałującej na punkt widzenia i zainteresowania odbiorcy komunikatu, ma więc zdecydowanie charakter jednostronnego przepływu informacji 5. W kontekście działań podejmowanych przez rząd pojawia się też często pojęcie dyplomacji publicznej. Należy mieć jednak świadomość, że podczas gdy Public Relations oznacza wysiłki zmierzające do zdobycia wsparcia ze strony społeczeństwa (publiczności) i pozytywne nastawianie go do osoby, firmy lub instytucji 6, dyplomacja publiczna określana jest jako planowanie i realizowanie programów informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych przez jeden kraj w celu kreowania korzystnych warunków do oddziaływania na opinię publiczną w innym kraju 7. Mimo częściowego zazębiania się tych pojęć i faktu, że działania te w obu przypadkach dotyczą komunikowania w przestrzeni publicznej, należy traktować pojęcie rządowego Public Relations jako nadrzędne w stosunku do dyplomacji publicznej. Co ważne, w przypadku dyplomacji mamy zawsze do czynienia z działaniami o charakterze ponadnarodowym. Stąd w odróżnienia od government public relations dyplomacja publiczna generalnie nie obejmuje komunikowania z otoczeniem we własnym Państwie 8. Government public relations jest narzędziem wspierającym realizację działań rządu. Jak każda aktywność z zakresu komunikowania musi być zgodna z celami i funkcjami organizacji nadawcy komunikatu, w tym 5 dostęp: 10 września F.O. Demir, B.K. Erdem: The Reflection of The East-West Dichotomy on Turkish Public Diplomacy: The Case of Davos Summit. W: Government communication. Proceedings of the 17th International Public Relations Research Symposium BledCom. Red. D. Verčič, K. Sriramesh. Lubljana dostęp: 10 września U.S. Department of State: Dictionary of International Relations Terms, 1987, s

4 przypadku instytucji rządowych. Wśród głównych zadań administracji publicznej najczęściej wymienia się: implementowanie polityki rządu, kontakt z mediami, raportowanie obywatelom działań poszczególnych agend rządowych, poprawę wewnętrznej przejrzystości działań rządu i wrażliwości na opinię publiczną, mobilizowanie i wzajemne wspieranie się przez różne agendy rządowe 9. Na podstawie powyższego spisu, zgodnie z postulatami The George Washington University, można określić trzy podstawowe funkcje government public relations: informowanie, wspieranie polityki rządu i reform przez przekonywanie otoczenia, angażowanie społeczeństwa 10. Wynikają one wprost z zadań przypisanych administracji publicznej, stąd nie powinno dziwić ich podobieństwo do paradygmatu McClellana, nazywanego też piramidą komunikowania w dyplomacji publicznej (rys. 1). 9 R. L. Heath: Op. cit., s The Contribution of Government Communication Capacity to Achieving Good Governance Outcomes, Rapporteurs Report. The George Washington University s Elliott School for International Affairs Lindner Commons Room. Washington

5 Rys. 1. Porównanie funkcji rządowego public relations i public diplomacy. Źródło: opracowanie własne. Narzędzia Public Relations wykorzystywane w ramach komunikowania rządowego mają na celu osiągnięcie ostatniego stadium, czyli pełnego aktywizmu. Ich skuteczność zależy od specyfiki danej aktywności rządowej i sytuacji wyjściowej. Z uwagi na ciągle półprofesjonalny charakter government public relations, który wynika z niedostatecznego przygotowania pracowników administracji rządowej odpowiedzialnych za komunikowanie do wykonywania swoich zadań, interakcje z otoczeniem często mają charakter skokowy. Powoduje to, że zaufanie, które jest podstawą dialogu, zostaje mocno nadszarpnięte, a działania government public relations wymagają większych nakładów finansowych i zintensyfikowanej aktywności. W przypadku dużych kampanii rządowych, za komunikowanie odpowiedzialny jest podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze przetargu. W takiej sytuacji komunikowanie rządowe jest realizowane przez profesjonalistów. 383

6 Uwarunkowania kulturowe działań japońskiego rządu w czasie kryzysu nuklearnego Japończycy reprezentują model kultury narodowej typu rodzina, oparty na wartościach kolektywnych. Oznacza to hierarchiczne podporządkowanie i bezwzględne posłuszeństwo wobec przełożonych. Różnice w statusie poszczególnych osób są naturalne i wynikają z zaadoptowanej w tym kraju filozofii konfucjańskiej 11. Stanowisko wiąże się nie tylko z tytułem, ale również z domniemaniem wiedzy oraz doświadczenia, które determinują pozycję społeczną. Skoro pozycja jest zdeterminowana przez kwalifikacje, opinia przełożonego jest najwłaściwsza i w związku z tym nie podlega dyskusji. Niezwykle poważnie podchodzi się do kwestii odpowiedzialności w przypadku pomyłki, wina ciąży nie tylko na osobie, która ją popełniła, ale na całym zespole. Co ważne, istotniejsza jest skuteczność, czyli robienie właściwych rzeczy, niż sprawność, którą rozumie się jako poprawne wykonywanie zadań 12. Stąd rozbudowane procesy kontroli i drobiazgowa analiza popełnionych błędów. Ten sam problem nie ma prawa pojawić się po raz drugi, dlatego wnioski z przeprowadzonych analiz przybierają postać instrukcji i wytycznych. Wydłuża to znacznie procesy decyzyjne, ale jest gwarancją długoterminowego bezpieczeństwa. Oczywiście pod warunkiem, że takie działania nie powodują negatywnych skutków, z którymi mamy do czynienia w czasie kryzysu. Zwłaszcza, że najgorszą sytuacją dla Japończyka jest utrata twarzy. Kompromitacja osób zajmujących najwyższą pozycję spo- 11 K. Klimek: Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przedsiębiorczości. W: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Red. Z. Zioło, T. Rachwał. Kraków 2009, s F. Trompenaars, C. Hampden Turner: Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków 2002, s

7 łeczną odbija się na funkcjonowaniu całego społeczeństwa i stanowi poważne zagrożenie dla jego spójności 13. Krytykę rzadko głosi się na forum publicznym, a sprzężenie zwrotne ujemne występuje w wyjątkowych sytuacjach. Informacje, które trafiają do publicznej widomości są na ogół wynikiem długotrwałej analizy i pojawiają się dopiero po gruntownym zbadaniu problemu, którego dotyczą. Omówiony profil kulturowy charakteryzuje przede wszystkim starszych mieszkańców Japonii. Jednak poczucie zbiorowej odpowiedzialności za kraj i podporządkowanie losu jednostki wymogom interesu społecznego, nie dla wszystkich Japończyków są nadal wartościami nadrzędnymi. Przedstawiciele młodego pokolenia chcą się samorealizować, szukają własnego przepisu na życie. Sposób ich postępowania jest bliższy modelowi europejskiemu czy amerykańskiemu niż kulturowej tradycji Japonii 14. W sytuacji kryzysowej takiej jak katastrofa naturalna dominuje jednak raczej tradycyjny model zachowania o charakterze kolektywnym, oparty na procedurach wypracowanych podczas wcześniejszych kryzysów 15. Zadania i sposób organizacji antykryzysowych struktur rządowych w Japonii W obliczu katastrofy nuklearnej, rząd musi podjąć kompleksowe działania, które mają jeden podstawowy cel - bezpieczeństwo obywateli. Całość działań w tym zakresie można podzielić na cztery główne grupy, według kolejności ich podejmowania: zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym 13 Ibidem, s oraz dostęp: 9 października dostęp: 15 marca 2011r. 385

8 o ochrona życia i zdrowia, o bieżące utrzymanie, o zabezpieczenie majątku, przeciwdziałania problemom gospodarczym, zapobieżenia degradacji środowiska, przywrócenia długotrwałego zaufania do technologii. Aby było to możliwe, konieczne jest zapewnienie ciągłości władzy administracyjnej i ustanowienie ciągłej komunikacji z regionami dotkniętymi skutkami katastrofy. Informacje na temat zagrożeń i rozwoju sytuacji, w tym dotyczące radiacji i skażenia żywności stanowią niezbędne minimum. Z punktu widzenia gospodarki, sparaliżowanej przez kryzys, konieczne jest angażowanie społeczeństwa w walkę z problemami, np. przez zakup rodzimych produktów. Wpływ katastrofy na stan środowiska naturalnego jest ściśle związany z zaufaniem do technologii. Naturalnym jest, że skutki materialne i zdrowotne w przypadku awarii elektrowni atomowej prowadzą do spadku poparcia dla danego sposobu wytwarzania energii. Stąd prowadzi do weryfikacji obowiązujących procedur, przedefiniowania priorytetów polityki energetycznej państwa i w rezultacie do reform. Zanim jednak dojdzie do kryzysu, ważna jest prewencja. Japończycy mają jeden z najdroższych i najlepiej rozwiniętych na świecie systemów wczesnego ostrzegania przed tsunami. Specjalny system przez całą dobę monitoruje sytuację na lądzie i morzu. Komunikaty o zagrożeniu natychmiast pojawiają się w telewizji i trafiają do władz lokalnych, które przekazują ostrzeżenie w swoich okręgach używając dodatkowo syren i megafonów. Decyzja o ewentualnej ewakuacji zapada w kilka minut po 386

9 pierwszej informacji o zagrożeniu 16. Informacje o zagrożeniu trafiają od razu do szpitali, szkół i elektrowni jądrowych, gdzie reakcja na tsunami czy trzęsienie zmieni z oczywistych przyczyn jest wydłużona. Obywatele wiedzą jak się zachować, ponieważ od najmłodszych lat biorą udział w treningach oraz symulacjach 17. Zgodnie z informacjami na stronach Japońskiej Agencji Energii Atomowej (rys. 2), w razie wystąpienia kryzysu nuklearnego struktura jednostek odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom katastrofy opiera się na centralnym sztabie, utworzonym przez rząd centralny i Terenowe Centra Kryzysowe (TCK) tworzone przy elektrowniach jądrowych, w skład których wchodzą sztaby lokalne (na poziomie miasta lub prefektury, zgodnie z podziałem administracyjnym Japonii) utworzone przez władze samorządowe oraz sztaby lokalne wyodrębnione w ramach struktur rządu centralnego. Główna aktywność w razie kryzysu przypada właśnie TCK, które wydają instrukcje kierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej oraz kierują pracami służb ratowniczych i porządkowych oraz nadzorują ich działalność. Na władzach lokalnych spoczywa obowiązek fizycznego stworzenia TCK, wyposażenia ich w niezbędny sprzęt i przeprowadzania okresowych inspekcji. Działanie opiera się na systematycznie aktualizowanym przez samorządy lokalnym planie przeciwdziałania katastrofom. Rząd do każdego TCK deleguje starszego specjalistę ds. kryzysu nuklearnego oraz we współpracy z władzami lokalnymi i podmiotami odpowiedzialnymi za obiekty nuklearne organizuje ćwiczenia kryzysowe dostęp: 15 marca 2011r dostęp: 2 października 2011r. 18 Risk communication: Nuclear Facilities and Radiation. Japan Atomic Energy Agency. 387

10 centralny sztab Terenowe Centrum Kryzysowe (ustanowione w pobliżu obiektów nuklearnych) lokalny sztab prefekturalny sztab lokalny Połączona Rada instrukcje dotyczące schronów i ewakuacji miejski sztab lokalny instrukcje / kontrola / nadzór SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA organizacje zapobiegające katastrofom (JAEA, NIRS, organizacje użyteczności publicznej itp.) wojsko Policja Straż Pożarna i Służby Ratownicze ratowanie ofiar pomiar promieniowania i podawanie informacji na ten temat do publicznej wiadomości odkażanie napromieniowanych Rys. 2. Japoński system reagowania w przypadku katastrof nuklearnych. Źródło: Japońska Agencja Energii Atomowej W przypadku Fukushimy praktyka była zgodna z teorią. Premier Naoto Kan już r. o godz. 19:03 czasu japońskiego ogłosił stan wyjątkowy i powołał Sztab Zarządzania Kryzysem Nuklearnym na poziomie centralnym i lokalnym. W związku z trudnościami w komunikowaniu z Terenowym Centrum Kryzysowym w pobliżu elektrowni Fukushima (w związku z rozmiarami kryzysu), cztery dni później, tj r., lokalny sztab fizycznie przeniesiono do Urzędu Prefektury Fukushima. W tym samym dniu powołano wspólny zespół rządu i Tokyo Elektric Power Company (TEPCO), pod nazwą Sztab ds. Przeciwdziałania Skutkom Awarii Elektrowni Nuklearnej Fukushima, przekształcony r. w Zintegrowane Biuro Reagowania podlegające bezpośrednio Premierowi i funkcjonujące przy współpracy z TEPCO White Paper on Disaster Management 2011 Executive Summary (Provisional Translation). Cabinet Office Government of Japan, 2011, s

11 Koordynowany przez Premiera Sztab antykryzysowy Szef: Premier Urząd Rady Ministrów Nadzwyczajny Zespół Antykryzysowy przy Kancelarii Premiera Sztab Zarządzania Kryzysem Nuklearnym Szef: Premier Urząd Rady Ministrów Sztab lokalny Lokalne Rządowe Antykryzysowe Biuro Łącznikowe (w Urzędach Prefektur Fukushima i Iwate) Lokalny Sztab Zarządzania Kryzysem Nuklearnym (w Urzędzie Prefektury Fukushima) Zintegrowane Biuro Reagowania Rząd TEPCO (w tym eksperci zagraniczni) Koordynowany przez Ministra współpraca Zespół wspierający ofiary katastrofy Urząd Rady Ministrów współpraca Spotkania łącznikowe z ministerstwami i agencjami Spotkania przeglądowe z Ministerstwami i Agencjami dotyczące różnych problemów (w razie potrzeby) Zespół wspierający ofiary katastrofy z okolic elektrowni Fukushima Urząd Rady Ministrów Spotkania łącznikowe z istotnymi Ministerstwami i Agencjami Zespół odpowiedzialny za przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom katastrofy (w razie konieczności, spotkania na poziomie ministerialnym) Sekretariat Rady Ministrów Biuro Wolontaryjnej Współpracy przy walce ze skutkami katastrofy Zespół złożony z przedstawicieli wszystkich Ministerstw i Agencji Rys. 3. Struktura rządowego sztabu kryzysowego i sztabu ds. kryzysu nuklearnego na dzień 9 maja 2011r. Źródło: Outline of Government Headquarters in Response to the Great East Japanese Eartchquake. Government of Japan, Od dnia r. struktura agend rządowych została ogłoszona w postaci schematu organizacyjnego (rys. 3) r. powołano lokalne Biuro koordynowania współpracy z Siłami Obrony Narodowej i innymi organizacjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa 389

12 obywateli oraz likwidację skutków katastrofy r. powstał Zespół Wspierania Ofiar Katastrofy Nuklearnej, organizacyjnie podporządkowany Sztabowi Zarządzania Kryzysem Nuklearnym z Ministrem Ekonomii, Handlu i Przemysłu na czele 20. Media Relations Głównym obszarem aktywności rządu z zakresu komunikowania w związku z katastrofą było media relations. W dużym stopniu wynika to z historycznie ukształtowanej, ścisłej współpracy między stacjami telewizyjnymi i radiowymi oraz redakcjami gazet a rządem w sytuacji zagrożenia. Najlepszym tego dowodem jest fakt przekazywania informacji o trzęsieniu ziemi czy tsunami w formie paska informacyjnego na tle normalnych programów TV czy przerywanie audycji radiowych w celu nadania ostrzeżeń. W czasie kryzysu w Japonii konferencje prasowe odbywały się systematycznie i były głównym źródłem informacji o sytuacji w kraju, szczególnie dla zagranicznych dziennikarzy. Twarzą kryzysu był Yukio Edano, szef Sekretariatu Rady Ministrów i rzecznik prasowy rządu. Nagranie puszczano w rządowej telewizji, a linki do niego umieszczano na profilach na Facebooku i Twitterze. Formuła konferencji była stała najpierw Edano przekazywał nowe komunikaty rządu, potem odpowiadał na pytania z sali. W sytuacji, gdy nie miał nowych informacji, spotkanie sprowadzało się tylko do drugiej części, tzn. do odpowiadania na pytania. Osią przekazu było dokładanie starań do opanowania sytuacji i szeroko rozumiana odbudowa r. podczas konferencji prasowej 20 Ibidem. 390

13 padły słowa o zdolności kontroli sytuacji w niedalekiej przyszłości 21, a r. pojawiła się pierwsza, nieco przedwczesna informacja o opanowaniu sytuacji w elektrowni Fukushima. Sposób przekazu miał na celu uspokojenie rządów innych państw i przekonanie własnych obywateli, że w Japonii sytuacja jest pod kontrolą. Rząd centralny ustami Edano deklarował zaangażowanie w pomoc dla władz lokalnych w walce z kryzysem, pobudzanie ducha współpracy i wzajemnej pomocy obywateli, a w długim terminie także działania zmierzające do stworzenia społeczeństwa żyjącego w zgodzie z naturą. Z przekazywanych komunikatów wynikało jasno, że styl życia Japończyków będzie musiał ulec zmianie. Na konferencjach prasowych poruszono w dość znacznym zakresie kwestie awarii w Fukushimie i jej następstwa. Najczęściej pojawiały się informacje o ewakuacji i radiacji oraz możliwych przerwach w dostawach energii. Rząd obiecywał, że pomoże przy transporcie i zapewnieniu schronienia oraz zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu. Wraz z upływem czasu coraz śmielej mówiono o tym, że ewakuowani długo nie wrócą do swoich domów, jednak jako powód podawano nie wzrost promieniowania, a trudności logistyczne. Premier Kan na konferencjach prasowych pojawił się zaledwie kilkakrotnie, po raz pierwszy r. Skupił się na wyrażeniu współczucia dla osób, które w wyniku katastrofy straciły życie i na informacjach dotyczących likwidowania skutków marcowych wydarzeń. Podczas jego wypowiedzi pojawił się też temat napromieniowanej wody i żywności oraz formalnej organizacji pomocy dla Japończyków. Premier zaakcentował, że w głównej mierze zadania związane z odbudową zostaną 21 dostęp: 2 maja

14 przekazane na szczebel lokalny, a za zniszczenie terenów dotkniętych skutkami marcowych wydarzeń osoby poszkodowane otrzymają rekompensaty. Na razie mogli zgłaszać się po pomoc doraźną do centrów pomocy w wymienionych prefekturach 22. W kwietniu Kan pojawiał się na spotkaniu z dziennikarzami trzykrotnie, po raz pierwszy po spotkaniu rządu, podczas którego omawiano kwestie personalne i plan poprawy sytuacji w kraju (kolejne konferencje z jego udziałem datuje się na 12 i r.) 23. Podczas tego wystąpienia Premier przedstawił głównie kwestie budżetowe. Poza tym, skoncentrował się po raz kolejny na złożeniu kondolencji dla rodzin ofiar Wielkiego Wschodniego Japońskiego Trzęsienia Ziemi. Ukrywanie lidera w sytuacji kryzysu, jest dla Japończyków czymś zupełnie normalnym. Fakt, że Premier nie pojawiał się zbyt często podczas konferencji prasowych nie oznacza, że nie było z jego strony żadnej aktywności. Na stronie internetowej rządu systematycznie pojawiały się komunikaty sygnowane jego nazwiskiem. Pierwsza z nich już r. Przekazywane informacje dotyczyły przede wszystkim przebiegu akcji ratunkowych i możliwych problemów z dostawą prądu r. po raz pierwszy pojawił się komunikat w całości poświęcony problemom w elektrowni Fukushima Daichii. W kolejnych komunikatach Premier pisał głównie o zniszczeniach wywołanych trzęsieniem ziemi i awarią w elektrowni Fukushima. Mimo, że jego zdaniem było za wcześnie na optymizm, przekaz miał zdecydowanie pozytywny wydźwięk. Często odwoływał się do siły narodu jako jedności, co jest zgodne z kolektywnym postrzeganiem społeczeństwa. Przekazywane przez niego informacje dotyczyły głównie skali wysiłków 22 dostęp: 26 marca 2011r. 23 Ibidem. 392

15 (np. rząd i TEPCO podejmują wszelkie działania w oparciu o dostępne środki, żeby zapewnić bezpieczeństwo w długiej perspektywie i możliwość powrotu do domu 24 ), w mniejszym stopniu skupiały się na merytorycznie istotnych faktach. Premier w komunikatach często dziękował za kondolencje i wysiłki służb ratowniczo-porządkowych. Wspomniał również o działaniach rządu w zakresie dostarczania koców, jedzenia i innych środków niezbędnych do przeżycia, także w dłuższej perspektywie. Przepraszał farmerów i biznesmenów za szkody wywołane przez promieniowanie w uszkodzonej elektrowni atomowej. Praktycznie w każdym ze swoich komunikatów zapewniał, że rząd będzie informował i na bieżąco monitorował sytuację r. wystosował list z podziękowaniem za pomoc i kondolencje do 130 krajów i 30 organizacji międzynarodowych r. pojawiła się informacja, że premier Kan przygotowuje sie do odwiedzenia Fukushimy, ponieważ wcześniej był źle informowany o sytuacji w elektrowni i chce zebrać informacje osobiście. Do wizyty doszło r. 25. Media transmitowały nie tylko spotkania Premiera z obywatelami r. wszystkie kanały japońskiej telewizji przerwały program, żeby nadać przemówienie cesarza Akihito, później także jego kontakty z ofiarami katastrofy. Świadczyło to o powadze sytuacji, ponieważ cesarz bardzo rzadko występuję publicznie. Dodatkowo w działania skierowane do mediów byli zaangażowani przedstawiciele władz lokalnych. Najbardziej rozpowszechnionym w mediach wydarzeniem było publiczne picie wody z kranu przez Gubernatora 24 dostęp: 10 lipca 2011r dostęp: 2. kwietnia 2011r. 393

16 Tokio Shintaro Ishiharę, podczas którego uspokajano, że poziom promieniowania nie jest szkodliwy nawet dla dzieci 26. Portale społecznościowe Facebook i Twitter r. na profilu o nazwie Prime Minister's Office of Japan pojawił się pierwszy wpis, można więc przyjąć tą datę za oficjalny start aktywności japońskiego rządu na Facebooku. W pierwszych dniach po katastrofie dominowały wpisy przekazujące wyrazy współczucia i wyrażające solidarność z mieszkańcami Japonii. Wielu fanów dziękowało za założenie profilu i szansę na uzyskanie informacji o sytuacji w tym kraju. Przez niepełne dwa ostatnie tygodnie marca pod każdym wpisem pojawiło się średnio 36 lubię to i 16 komentarzy, przy czym większość aktywności sprowadzała się do składania kondolencji ofiarom katastrofy. Największą reakcję w tym czasie wywołał list Premiera do społeczności międzynarodowej z podziękowaniem za wsparcie (158 lubię to i 58 komentarzy). Na początku kwietnia aktywność ta spadła o połowę. Więcej było jednak wpisów merytorycznych, związanych z sytuacją w Japonii, warunkami życia i zagrożeniami dla zdrowia. Niestety rząd nie wykorzystał w pełni możliwości social media. Przez cały czas na swoim profilu komunikował się jednostronnie. Nie było ani jednej odpowiedzi na posty pojawiające się pod rządowymi wpisami ani w postaci lubię to ani w formie odpowiedzi na stawiane przez internautów pytania. Oprócz obwieszczeń skierowanych do obywateli, dominującą formą aktywności rządu było linkowanie zdjęć ze strony Ministerstwa Obrony, na których można zobaczyć przebieg akcji ratunkowych i stan zniszczonych terenów oraz, w późniejszym okresie, ode dostęp: 26. marca 2011r. 394

17 słania do filmów z konferencji prasowych i rządowej telewizji. Z publicznych wystąpień pojawiały się nie tylko nagrania, ale również notatki streszczające najważniejsze informacje. Z punktu widzenia sprawności komunikowania, potencjał rządowego profilu zdecydowanie zaprzepaszczono. W komentarzach pojawiały się konkretne pytania o zagrożenie radiacją czy bezpieczeństwo żywności oraz kierunki działań władz. Fani linkowali sobie blogi i artykuły z mediów, również zagranicznych. Podawane w nich informacje były sprzeczne z tymi podawanymi przez władze Japonii. Rozbieżności dotyczą przede wszystkim poziomu promieniowania i wpływu sytuacji na ludzkie zdrowie. Dyskusja prowadziła często do rozbieżnych wniosków, których nikt z rządu w ramach działalności profilu nie sprostował. Częściowo pojawiające się wątpliwości rozwiewano podczas konferencji prasowych. Nie miały one jednak charakteru interakcji ze społecznością internetową. Wśród komentarzy pojawiały się głosy krytykujące działania rządu zarówno bardziej zdecydowane jak i sugerujące potrzebę zmian. Bardziej bezpośredni byli obcokrajowcy. Przede wszystkim wytykano zbyt wolną reakcję na kryzys i brak zdecydowania w stosunku do TEPCO. Wiele wpisów wskazywało na podobieństwa i różnice między Czarnobylem a Fukushimą. Głosy co do skali tych katastrof były jednak mocno podzielone. Mimo tego, że wiele osób wyrażało poparcie dla Premiera, pojawiały się głosy z prośbą o mówienie prawdy i nie zatajanie informacji. W odniesieniu do skażenia żywności i bezpieczeństwa Japończyków, sytuacja była szczególnie napięta. Internauci komentując linki do konferencji prasowych z 3 i r. sugerowali, że zachowanie rządu przed kamerami nie było szczere, a co za tym idzie, sytuacja jest o wiele poważ- 395

18 niejsza niż wynika z zapewnień. Oznacza to, szczególnie w przypadku Japonii, gdzie krytyki nie głosi się na forum publicznym, że komunikowanie rządu w czasie walki ze skutkami katastrofy nie było transparentne, a obywatele nie czuli się bezpieczni. Portale społecznościowe udostępniające opcję mikroblogów umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości z zasubskrybowanych profili. W wielu krajach interakcja jest możliwa z poziomu telefonu komórkowego. Z jednej strony korzystna jest szybkość dostarczenia pilnych informacji do ściśle zdefiniowanej grupy odbiorców. Z drugiej strony, jedna wiadomość nie może przekraczać 140 znaków, stąd pojawia się konieczność rozbijania bardziej skomplikowanych komunikatów na kilka części co wymusza bardziej odpersonalną, urzędową formę przekazu. Rząd Japonii w odpowiedzi na marcowy kryzys utworzył dwa konta na portalu Twitter Kantei Saigai w języku japońskim (założony r.) 27 i JPN_PMO (założony r.) 28 po angielsku. Na tym ostatnim w pierwszym tygodniu działania pojawiło się niemal 100 wpisów. Na początku zawierały one wypowiedzi premiera i jego rzecznika, w których deklarowali zaangażowanie w ustabilizowanie sytuacji w Japonii i informowali np. o skażeniach żywności. Pojawiały się też bardziej emocjonalne wypowiedzi odwołujące się do potrzeby wzajemnego wspierania się. Od momentu kiedy wystartował profil na Facebooku, tj praktycznie wszystkie informacje miały charakter linku odsyłającego do materiałów z konferencji prasowych i były takie same jak wpisy na Facebooku. Informacje na temat sytuacji w Fukushimie były zamieszczane, jednak ogólne przesłanie było uspokajające dostęp: 23 sierpnia dostęp: 23 sierpnia

19 Oprócz tego komunikowanie odbywało się również za pośrednictwem założonego r. profilu Noryuki Shikaty 29, odpowiedzialnego za public relations japońskiego premiera. Przez pierwsze trzy dni od katastrofy był to jedyny anglojęzyczny kanał związany z rządem na tym portalu, stąd szczególnie wzmożona aktywność - w pierwszych 7 dniach autor publikował średnio 30 wpisów dziennie, z czego średnio 10 dotyczyło kryzysu nuklearnego i jego następstw. Systematycznie pojawiały się tu również informacje na temat zagrożenia radiacją i rozwoju sytuacji w elektrowni Fukushima, obwieszczenia rządu oraz linki do konferencji prasowych organizowanych przez biuro premiera. Pozostałe wpisy dotyczyły propozycji pomocy i podziękowań za wsparcie napływające z całego świata, nie miały więc charakteru stricte informacyjnego. Od kwietnia 2011r. nastąpił systematyczny spadek postów, do około 2-4 na dobę, co odpowiada średniej aktywności sprzed katastrofy. Komunikowanie na Twitterze przebiegało sprawnie aktualizacje pojawiały się systematycznie i dość często, szczególnie w pierwszych tygodniach. Z drugiej strony w odniesieniu do sytuacji w Fukushimie język wypowiedzi był na początku zachowawczy i raczej ogólnikowy. Z czasem zaczęły pojawiać się dane liczbowe jak wielkość promieniowania czy temperatura reaktorów. Pozostaje jedynie wątpliwość, czy odbiorcy naprawdę rozumieli, co one oznaczały. Kiedy pojawiała się informacja o problemach, wpisy były tak skonstruowane, że stwarzały pozory bezpieczeństwa nie wykryto wycieków; był wybuch, ale poziom radioaktywności spada; podejmowane są działania zapewniające większe bezpieczeństwo itp. Pojawiały się też incydentalnie wypowiedzi podtrzymujące na duchu ofiary tsunami. W jednej z nich przytoczone zostały słowa Pre dostęp: 24 sierpnia

20 miera, który mówił, że odbudowa pomoże rozruszać japońską gospodarkę. Od momentu powstania rządowego profilu część informacji była przeklejana bezpośrednio stamtąd. Spora część informacji miała postać linku odsyłającego do strony zewnętrznej, co było uzasadnione małą pojemnością twittów. Blog Premiera Naoto Kana Start bloga przypadł na styczeń 2011r. Z uwagi na bardziej odautorski charakter tej formy komunikowania, jego prowadzenie w czasie kryzysu wymaga dużej ostrożności. Stąd na blogu r. pojawiła się informacja, że w celu minimalizowania szumów informacyjnych Premier powstrzymał się od dokonywania wpisów na temat sytuacji w Fukushimie 30. Być może jednak, poza oficjalnym wytłumaczeniem braku aktywności, przyczyny należy szukać gdzie indziej. Naturalnym jest, że społeczeństwo w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oczekuje silnego przywództwa i konkretnych informacji. Podczas gdy oficjalnie rząd cały czas zapewniał, że kontroluje sytuację stosując metodę wyciszania obaw, pojawiały się głosy zarzucające mu brak pomysłu na rozwiązanie problemu Fukushimy i nierzetelność informacji na temat rozwoju sytuacji w Japonii. Frank E. Daulton z Ryukoku University w Kyoto, nie jest jedynym, który zarzuca rządowi zatajanie prawdy 31. Brak porozumienia co do limitów skażenia był jedną z przyczyn rezygnacji ze stanowiska doradcy rządu do spraw nuklearnych Toshiso Kosako profesora na Uniwersytecie w Tokyo 32. Wątpliwości mogą 30 dostęp: 3 września dostęp: 2 października dostęp: 30 kwietnia

Skorzęcin 2014. Fukushima. Reminiscencje ze spotkania International Nuclear Workers' Unions' Network. Skorzęcin 2014 r. Grzegorz Jezierski

Skorzęcin 2014. Fukushima. Reminiscencje ze spotkania International Nuclear Workers' Unions' Network. Skorzęcin 2014 r. Grzegorz Jezierski Fukushima Reminiscencje ze spotkania International Nuclear Workers' Unions' Network Skorzęcin 2014 r. Grzegorz Jezierski 29-30 października 2013 r. w Tokio oraz Fukushimie miało miejsce spotkanie Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint Warszawa, 2 grudnia 2011 r. W roli głównej raport NewsPoint Można powiedzied, że październik oraz listopad 2011 upłynęły pod znakiem... Zaczęło się od orzełka na koszulkach reprezentacji Polki, a raczej

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii. 2013-09-09 05:24:21

Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii. 2013-09-09 05:24:21 Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii. 2013-09-09 05:24:21 2 Populacja Japonii zmniejszyła się o rekordowe 0,2% do 127,8 mln w 2011 roku PRZEWIDYWANIA JAPOŃSKICH INSTYTUTÓW BADAWCZYCH DOT. POPULACJI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOW E Czy szkoła promuje region? A może region promuje szkołę? W praktyce wizerunek szkoły jest składową m.in.: Informacji na temat kondycji szkoły (dydaktyka, zajęcia pozalekcyjne, olimpijczycy,

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r.

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r. Wizerunek pracodawcy przekaz i odbiór w procesie rekrutacji 12.05.2010 r. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska Kim jesteśmy TPA Horwath to międzynarodowa grupa konsultingowa Dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!!

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!! OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem. Nasza siła to zespół, który stanowią doświadczeni

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Konsultacje Kwestionariusz online - opracowany przez ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Apple Polska kontra Samsung na Facebooku

Apple Polska kontra Samsung na Facebooku Warszawa, 25 listopada 11 r. kontra Samsung na Facebooku Wszystko zaczęło się od niezwykle popularnej reklamy Samsunga Galaxy (w ciągu dwóch dni w internecie obejrzało ją ok. 1,5 mln osób), w której pojawia

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich Strona1 Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE PROCEDURY OGÓLNE

PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE PROCEDURY OGÓLNE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE PROCEDURY OGÓLNE Procedury i strategie to narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje wychowawcze. Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 października 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CEM. Polacy o zmianach klimatu. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. Prezentacja głównych wyników badań. Październik 2013

CEM. Polacy o zmianach klimatu. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. Prezentacja głównych wyników badań. Październik 2013 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Polacy o zmianach klimatu Prezentacja głównych wyników badań Październik 2013 POSTRZEGANIE WAGI PROBLEMU ZMIAN KLIMATU Bardzo poważnym Jak poważnym problemem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Największe katastrofy jądrowe w historii

Największe katastrofy jądrowe w historii Największe katastrofy jądrowe w historii W 1990 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opracowała siedmiostopniowy system stopniowania rodzajów awarii, gdzie poziom 0 oznacza brak albo zakłócenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PASJA CZYNI NIEZALEŻNYM. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015 MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA Cele i metodyka Gdańsk 7 maja 2015 Agenda: 1 Kto i po co monitoruje? 2 Dlaczego rola monitoringu rośnie? 3 Funkcje monitoringu na rzecz bezpieczeństwa. OTO MEDIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce

Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce Dr Krzysztof Chaczko Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce Obecny system pomocy społecznej czerpie doświadczenia z następujących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. KONWERSATORIUM Systemy inteligentne w ochronie gospodarki AMW 20-21 maja 2015 r. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. Inga Abgarowicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W KRYZYSIE SKUTECZNA BUDOWA WIARYGODNOŚCI

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W KRYZYSIE SKUTECZNA BUDOWA WIARYGODNOŚCI ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W KRYZYSIE SKUTECZNA BUDOWA WIARYGODNOŚCI KRYZYS: OKRES SILNEGO POGORSZENIA SIĘ SYTUACJI W DANEJ DZIEDZINIE RÓWNIEŻ NAGŁE POGORSZENIE WIZERUNKU W OTOCZENIU KOMUNIKACYJNYM FIRMY PŁASZCZYZNY

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Miasto

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Miasto Fan page Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Grudzień 2014 Logo zgodne z wytycznymi dotyczącymi zawartości logo PIEED, bez nieostrości, przygotowana w odpowiedniej rozdzielczości (180 x 180 px),

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kryzysem jest każda sytuacja, która: może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy zagraża

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Fundacja Lux Veritatis powstała w 1998 roku w Warszawie, a założycielami jej są ojcowie redemptoryści: Jan Król i Tadeusz Rydzyk. 1

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka mgr Ewa Radomska Międzynarodowa konferencja naukowa KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Od Kongresu do Kongresu. 10 najciekawszych wydarzeń PR i okolic ostatnich 12 miesięcy. Adam Łaszyn

Od Kongresu do Kongresu. 10 najciekawszych wydarzeń PR i okolic ostatnich 12 miesięcy. Adam Łaszyn Od Kongresu do Kongresu Subiektywny ranking 10 najciekawszych wydarzeń PR i okolic ostatnich 12 miesięcy (2010/2011) Adam Łaszyn Przeniesienie wiosennej stolicy PR 10 VAT na szkolenia 9 ¼ drożej! Zakaz

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnych Wiemy, jak ważne jest profesjonalne budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie

Bardziej szczegółowo

MODEL IDEALNEJ KOMUNIKACJI W GMINIE

MODEL IDEALNEJ KOMUNIKACJI W GMINIE MODEL IDEALNEJ KOMUNIKACJI W GMINIE Idealna komunikacja w gminie informuje, edukuje i angażuje mieszkańców do działań na rzecz wspólnoty samorządowej. Jest ściśle dopasowana do realiów danej gminy i spełnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Doniesienia z katastrofy w elektrowni Fukushima I (Dai-ichi Japonia)

Doniesienia z katastrofy w elektrowni Fukushima I (Dai-ichi Japonia) Doniesienia z katastrofy w elektrowni Fukushima I (Dai-ichi Japonia) Elektrownia z widocznymi czterema reaktorami przed katastrofą Schemat działania reaktora BWR http://pl.wikipedia.org/wiki/reaktor_wodny_wrzący

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo