Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do i większych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych"

Transkrypt

1 Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do i większych Ogólnie o sicie Eratostenesa Algorytm, opracowany przez Eratostenesa, służy do wyszukiwania liczb pierwszych (liczb mających dokładnie dwa dzielniki). Najbardziej naturalna metoda określania, czy liczba jest pierwsza, polega na sprawdzeniu jej podzielności przez wszystkie liczby naturalne mniejsze od niej. Eratostenes zauważył, że można ograniczyć ilość dzielników. Doszedł on do wniosku, że mając daną liczbę naturalną N, w celu wyznaczenia wszystkich liczby pierwszych mniejszych od N, należy znaleźć największą liczbę pierwszą która spełni warunek p 2 <=N (gdzie p liczba pierwsza), a wszystkie większe od niej sprawdzić pod względem podzielności przez liczby pierwsze mniejsze lub równe p. Przykładowo dla N=100: p=7 (bo 7 2 =49, a 11 2 =121) Liczby pierwsze mniejsze od p: p 1 =2 p 2 =3 p 3 =5 Sprawdzamy liczby od 8 do 100. Jeśli dzielenie daje resztę inną niż 0, dla każdej z powyższych liczb pierwszych, użytych w postaci dzielników, liczba jest pierwsza. Dodatkowo ze zbioru otrzymanych liczb należy odrzucić 1, która ma tylko jeden dzielnik. Łatwo zauważyć, że największa z liczb pierwszych, uzyskanych w wyniku tych działań, spełnia warunek p najwyższa 2 <=N 2. Oznacza to, że dysponując wynikami wcześniejszych obliczeń, możemy znaleźć nieskończenie wiele liczb pierwszych. Adaptacja algorytmu do kodu źródłowego Zapiszmy powyższy przykład w postaci kodu źródłowego w języku C. Kod prezentuje jedno z najprostszych możliwych rozwiązań ŹRÓDŁO #include<stdio.h>//dodajemy bibliotekę we-wy 2. main() 3. { 4. int liczp[99];//tablica dla odnajdywanych liczb pierwszych 5. int illiczb,nilliczb;//zmienne zliczające ilość liczb na tablicy liczp[] 6. int liczba;//zmienna przechowująca sprawdzaną liczbę 7. liczp[1]=2;//wpisujemy na początkowe pozycje tablicy liczby pierwsze 8. liczp[2]=3;//dla N= liczp[3]=5; 10. liczp[4]=7; 11. illiczb=4;//wpisujemy do zmiennej aktualną ilość liczb na taśmie 12. nilliczb=illiczb; 13. for(liczba=8; liczba<=100; liczba++){ 14. if((liczba%liczp[1]!=0) && (liczba%liczp[2]!=0) && (liczba%liczp[3]!=0) && (liczba%liczp[4]!=0)){ 15. nilliczb++; 16. liczp[nilliczb]=liczba;//jeśli sprawdzana liczba nie jest podzielna //przez wprowadzone początkowo na tablicę 1

2 17. } 18. } //liczby pierwsze to zapisujemy ja na tablicy //i zwiększamy zmienną nilliczb; zmienna //illiczb (liczba dzielników) nie zmienia się 19. for(int i=1; i<=nilliczb; i++){ 20. printf("%i) %i\n",i,liczp[i]);//po skończeniu przesiewu wyświetlamy //zawartość tablicy 21. } 22. getchar(); 23. } Liczby pierwsze zapisywane są na tablicy liczp. W liniach 7-12 wpisujemy na wspomnianą tablicę liczby spełniające warunek p 2 <=N (dla N=100) oraz określamy ilość liczb zgromadzonych na tablicy przy pomocy zmiennej illiczb, a także przypisujemy tą wartość zmiennej nilliczb, która będzie zliczała ilość liczb pierwszych w czasie ich odnajdywania. Linia 14 odpowiada za sprawdzanie liczby pod względem podzielności przez, umieszczone w liniach 7-12, liczby na tablicy. Zakres sprawdzanych liczb określamy pętlą for w linii 13. Na koniec (linie 19-21) wypisujemy zgromadzone na tablicy liczby. Optymalizacja kodu wstęp do przeszukiwania kolejnych zakresów Zmodyfikujmy powyższy kod tak, aby mógł służyć do sprawdzania liczb większych od 100 na podstawie wyników wcześniejszych zakresów. Zacznijmy od linii 14. Dla N=100 mamy tylko cztery dzielniki, więc możemy pozwolić sobie na wypisanie każdego warunku oddzielnie. Ilość dzielników wzrasta jednak po sprawdzeniu każdego kolejnego zakresu. Musimy więc zmodyfikować ten fragment. Dzięki zmiennym illiczb i nilliczb wiemy ile jest liczb na tablicy. Możemy zastosować pętle for dla dzielenia przez kolejne liczby pierwsze. Spowoduje to jednak, że wykonywane będzie dzielenie zawsze tyle razy ile liczb mamy na tablicy, pomimo tego, że sprawdzana liczba okaże się podzielna przez którąś z nich. Jeśli dzielenie przez 3 lub 5 da resztę 0 to dalsze dzielenie nie jest uzasadnione. Zastosujmy więc pętle while. Dodajmy zmienną flaga która będzie regulowała działanie pętli. Określmy, że pętla będzie wykonywana gdy flaga!=0. Wartość 0 należy w tej sytuacji przypisać zmiennej flaga, gdy: - w wyniku dzielenia otrzymamy resztę 0; - wykonamy dzielenie tyle razy, ile liczb mieliśmy na tablicy przed rozpoczęciem przesiewu; Aby umożliwić sprawdzanie drugiego z powyższych warunków wprowadźmy zmienną j, która będzie zliczała wykonania pętli. Sprawdzana liczba będzie pierwsza, jeśli wykonamy pętle tyle razy ile mamy na tablicy liczb i nie otrzymamy reszty 0 w ostatnim dzieleniu. Wprowadźmy zmienną flagapoz, której zadaniem będzie zliczanie powtórzeń pętli, w których osiągnęliśmy resztę inną niż 0. Ostatecznie otrzymujemy: ŹRÓDŁO flaga=1;//zmienna warunkująca wykonywanie pętli while 2. flagapoz=0;//zmienna zliczająca ilość dzieleń z resztą inną niż 0 3. j=0;//licznik wykonania pętli while 4. while(flaga!=0) 5. { 6. j++; 7. if(j>illiczb liczba%liczp[j]==0){ 8. flaga=0;//jeśli wykonaliśmy dzielenie dla wszystkich liczb pierwszych 2

3 //z poprzedniego zakresu lub otrzymaliśmy resztę równą 0 //kończymy działanie pętli 9. } 10. else{ 11. flagapoz++;//jeśli nie zwiększamy zmienną flagapoz 12. } 13. } 14. if(flagapoz==illiczb){ 15. nilliczb++;//jeśli wartości zmiennych flagapoz i illiczb są takie same //oznacza to że podczas dzielenia ani razu nie otrzymaliśmy //reszty 0, co wskazuje iż liczba jest pierwsza 16. liczp[nilliczb]=liczba;//więc zapisujemy ją na tablicy 17. } 18. } Zmieńmy teraz 13 linie Źródła 1, aby wykluczyć sprawdzanie liczb parzystych, a tym samym zmniejszyć ilość powtórzeń pętli o połowę. Wystarczy zmienną, operującą pętlą, zwiększać o 2 przy każdym przejściu pętli. Musimy przy tym zacząć od liczby nieparzystej ŹRÓDŁO for(liczba=9; liczba<=100; liczba+=2){ Dodajmy jeszcze funkcję pauza, która zatrzyma działanie programu po wyświetleniu każdych 23 linii wyników i umożliwi wyświetlenia kolejnych wyników lub wyjście z programu. Funkcja ma postać: ŹRÓDŁO void pauza() 2. { 3. char znak; 4. if(ilwierszy==24){ 5. printf("[enter] - następna strona wyników; [k] - koniec programu"); 6. if((znak=getchar())!='k'){ 7. clrscr(); 8. ilwierszy=0; 9. } 10. else{ 11. exit(0); 12. } 13. } 14. } Odwołanie do funkcji umieśćmy po wypisaniu na ekranie znalezionej liczby pierwszej. Funkcja wykorzystuje zmienną globalną ilwierszy, która powiększa swoją wartość o jeden po każdym wypisaniu wyniku. Otwieranie wyższych zakresów Podzielmy zgromadzony kod na funkcje. Zmienne ze Źródła 1 określmy jako globalne. Linie 7-11 z tego samego źródła umieśćmy w funkcji init. Z pozostałej części kodu stwórzmy funkcję szukaj i przenieśmy zmienne flaga, flagapoz oraz j do tej funkcji w postaci zmiennych lokalnych. Dołączmy jeszcze bibliotekę conio.h i zastosujmy funkcję clrscr() w procedurze init. Dodajmy jeszcze zmienne minz i maxz, którymi będziemy regulować prace pętli for w funkcji szukaj. Do całości dołączmy funkcje pauza. 3

4 Na koniec zmodyfikujmy sposób wyświetlania wyników. Usuńmy pętle z linii Źródła 1, która wypisywała zawartość tablicy liczp po wyszukiwaniu liczb. Zamiast niej dodajmy printf("%i\n",liczba); po kodzie dodającym kolejną liczbę do tablicy, oraz w funkcji init kod wypisujący liczby wpisane na tablice w tejże funkcji. Ostatecznie otrzymujemy: ŹRÓDŁO #include<stdio.h> 2. #include<stdlib.h> 3. #include<conio.h>//dołączamy potrzebne biblioteki 4. long int liczp[ ];//zwiększamy rozmiar i zakres tablicy 5. long int illiczb,nilliczb; 6. long int liczba; 7. long int minz, maxz;//dodajemy zmienne minz i maxz do obsługi pętli for //w funkcji szukaj 8. short int ilwierszy;//dodajemy zmienną ilwierszy dla funkcji pauza 9. void init(){ 10. clrscr(); 11. liczp[1]=2; 12. liczp[2]=3; 13. liczp[3]=5; 14. liczp[4]=7; 15. illiczb=4; 16. nilliczb=illiczb; 17. printf("%i\n%i\n%i\n%i\n",liczp[1],liczp[2],liczp[3],liczp[4]); 18. ilwierszy=4;//wpisujemy na tablicę początkowe liczby pierwsze dla //N=100 i wypisujemy je na ekranie 19. } 20. void pauza() 21. { 22. char znak; 23. if(ilwierszy==23){ 24. printf("[enter] - następna strona wyników; [k] - koniec programu"); 25. if((znak=getchar())!='k'){ 26. clrscr(); 27. ilwierszy=0; 28. } 29. else{ 30. exit(0); 31. } 32. } 33. } 34. void szukaj() 35. { 36. short int flaga; 37. long int flagapoz, j; 38. illiczb=nilliczb; 39. for(liczba=minz; liczba<=maxz; liczba+=2) 40. { 41. flaga=1; 42. flagapoz=0; 43. j=0; 4

5 44. while(flaga!=0) 45. { 46. j++; 47. if(j>illiczb liczba%liczp[j]==0){ 48. flaga=0; 49. } 50. else{ 51. flagapoz++; 52. } 53. } 54. if(flagapoz==illiczb){ 55. nilliczb++; 56. liczp[nilliczb]=liczba; 57. printf("%i\n",liczba);//jeśli liczba jest pierwsza to ją wypisujemy 58. ilwierszy++;//zwiększamy zmienną przechowującą ilość wykorzystanych //wierszy na ekranie 59. pauza();//i odwołujemy się do funkcji pauza 60. } 61. } 62. } 63. main() 64. { 65. init(); 66. minz=9; 67. maxz=100; 68. szukaj(); 69. minz=101; 70. maxz=10000; 71. szukaj(); 72. minz=10001; 73. maxz= ; 74. szukaj(); 75. getchar(); 76. } W liniach określamy ramy zakresów (zmienne minz i maxz) i wywołujemy funkcję szukaj, która sprawdza liczby z kolejnych zakresów na podstawie zgromadzonych wcześniej na tablicy danych. Powyższy kod wyszukuje liczby pierwsze mniejsze od Kolejny zakres obejmowałby liczby od do 10 16, jednak próba sprawdzenia tak dużych liczb powoduje pojawienie się nowych problemów. Jeszcze wyższe zakresy Część liczb ze zbioru od do wykracza poza zakres zmiennej liczba w której są przechowywane sprawdzane wartości. Nie będzie więc możliwe wykonywanie obliczeń ani operowanie pętlą for w procedurze szukaj. Wykorzystajmy nową zmienną do operowania tą pętlą. Dodajmy też drugą pętlę for. Ujmując schematycznie uzyskamy: ŹRÓDŁO for(int X=1; X<= ; X++){ 2. for(int Y=1; Y<= ; Y++){ 3. //komendy 4. } 5. } 5

6 Komendy zostaną wykonane 10 8 *10 8, czyli razy. Dla przeszukania zakresu liczb do potrzebne będzie dodanie kolejnych pętli. Problem wykonywania obliczeń na sprawdzanej liczbie wymaga bardziej złożonego rozwiązania. Wykorzystajmy metodę, używaną w bankowości do sprawdzania poprawności numerów rachunków bankowych. Postępując zgodnie z nią, modulo z danej liczby możemy obliczyć, dzieląc sprawdzaną liczbę na części. Gdy to zrobimy obliczamy modulo z pierwszej części, a wynik dopisujemy na początku następnego fragmentu liczby. Obliczamy modulo z otrzymanej liczby i ponownie wynik umieszczamy na początku kolejnej części liczby. Na przykład: Szukamy wyniku następującego działania: % 7 Podzielmy liczbę na części: Obliczmy modulo z pierwszego fragmentu liczby: 21 % 7 = 0 Dopiszmy wynik na początku drugiego fragmentu i obliczmy modulo: 035 % 7 = 0 (liczymy jak 35 % 7) Powtórzmy powyższe czynności aż do uzyskania ostatecznego wyniku: 076 % 7 = % 7 = 4 Otrzymaliśmy ostatecznie 4, więc reszta z dzielenia przez 7 wynosi 4. Dostosujmy tę metodę do potrzeb programu i możliwości języka. Liczbę będziemy przechowywać w postaci rozbitej na tablicy sprliczba. Obliczmy na jak małe fragmenty musimy dzielić liczbę. Największa liczba pierwsza z zakresu do 10 8 to Oznacza to, że podczas sprawdzania kolejnego zakresu największa reszta z dzielenia jaką możemy uzyskać ma wartość Aby nie wykroczyć poza zakres zmiennej, po dopisaniu tej reszty przed fragmentem liczby musimy dzielić sprawdzaną liczbę na części jednocyfrowe. Dołączmy do programu dwie funkcje. Pierwsza z nich będzie zwiększać przechowywaną na tablicy liczbę (nadajmy tej funkcji nazwę powiększ). Druga będzie odpowiedzialna za wykonywanie obliczeń (nazwiemy ją dziel) ŹRÓDŁO void powieksz(){ 2. int wskaznik=1;//wskaźnik rządu na którym operujemy (początkowo wskazuje //na rząd jedności) 3. char flagaws=0; 4. sprliczba[wskaznik]+=2;//powiększamy rząd jedności 5. if(sprliczba[wskaznik]>10){//jeśli wartość rządu jedności przekroczy 10 //musimy ją zredukować do 1 i powiększyć //liczbę w kolejnym rzędzie 6. sprliczba[wskaznik]=1; 7. wskaznik++; 8. while(flagaws==0){ 9. sprliczba[wskaznik]=sprliczba[wskaznik]+1; 10. if(sprliczba[wskaznik]=10){ 11. sprliczba[wskaznik]=0; 12. wskaznik++; 13. }else flagaws=1; 14. }//koniec while 6

7 15. }//koniec if z linii }//koniec funkcji powieksz Zmienna wskaźnik przechowuje pozycje na tablicy na której wykonywane są obliczenia. W liniach 4-6 operujemy na fragmencie liczby, który odwzorowuje rząd jedności. Dlatego zwiększamy tą pozycję o 2, dzięki czemu omijamy w czasie sprawdzania liczby parzyste (UWAGA: musimy zacząć od liczby nieparzystej). Pozostałe pozycje zwiększamy o jeden. W liniach 5. i 10. przy pomocy instrukcji if sprawdzamy czy liczby w danym rzędzie osiągnęły (lub przekroczyły w przypadku rzędu jedności) wartość 10. Jeśli tak jest musimy te pozycje zredukować i zwiększyć liczby w kolejnych rzędach. Poniżej kod drugiej ze wspomnianych wcześniej funkcji: ŹRÓDŁO void dziel(){ 2. char flagawyp=0; 3. long int reszta=0; 4. m=40; 5. reszta=0; 6. while(flagawyp==0 && m--){ 7. if(sprliczba[m]!=0)flagawyp=1; 8. }//koniec while 9. while(m>0){ 10. if(reszta!=0)reszta=(reszta*10+sprliczba[m])%liczp[j]; 11. else reszta=sprliczba[m]%liczp[j]; 12. m--; 13. }//koniec while 14. wynikmod=reszta; 15. }//koniec procedury dziel Przy pomocy pętli while w liniach 6-8, z wykorzystaniem zmiennej m, określamy od jakiej pozycji na tablicy zaczynamy operować na liczbie (pozostałe pozycje zawierają zera). Choć różnica w prędkości działania pomiędzy powyższą metodą a tą, która zastosowaliśmy wcześniej może nie być zauważalna jeśli uruchomimy program na niskich zakresach, to jednak dla liczb do 10 8 jej wykorzystywanie wydłuża znacznie czas pracy programu. Dlatego też dla początkowych zakresów będziemy stosować starą metodę. Wprowadźmy zmienną fpid, która będzie regulować z którego algorytmu ma korzystać program. Funkcja szukaj uzyskuje ostatecznie formę: ŹRÓDŁO void szukaj() 2. { 3. short int flaga; 4. long int flagapoz; 5. char flagawyp=0; 6. illiczb=nilliczb; 7. for(long int op1=minz1; op1<=maxz1; op1++) 8. { 9. for(long int op2=minz2; op2<=maxz2; op2++) 10. { 11. flaga=1; 12. flagapoz=0; 7

8 13. j=0; 14. liczba=liczba+2; 15. powieksz(); 16. while(flaga!=0) 17. { 18. j++; 19. if(j>illiczb){ 20. flaga=0; 21. } 22. else{ 23. if(fpid==1) dziel(); 24. else wynikmod=liczba%liczp[j]; 25. if(wynikmod==0){flaga=0;} 26. else{flagapoz++;} 27. } 28. }//koniec while 29. if(flagapoz==illiczb){ 30. nilliczb++; 31. if(fpid==1){ flagawyp=0; 34. for(m=49; m>=1; m--){ 35. if(sprliczba[m]!=0)flagawyp=1; 36. if(flagawyp==1)printf("%i",sprliczba[m]); 37. } 38. printf(" >fpid<\n"); } 41. else{ 42. printf("%i\n",liczba); 43. liczp[nilliczb]=liczba; 44. } 45. ilwierszy++; 46. pauza(); 47. } 48. } 49. } 50. } Jeśli liczba zostanie uzyskana przy użyciu funkcji powiększ i dziel, obok niej pojawi się napis >fpid< (38. linia kodu). Dodatkowo liczby w ten sposób uzyskane nie są zapisywane na tablicy. Funkcję init uzupełniamy w następujący sposób: ŹRÓDŁO void init(){ 2. clrscr(); 3. liczp[1]=2; 4. liczp[2]=3; 5. liczp[3]=5; 6. liczp[4]=7; 7. illiczb=4; 8. nilliczb=illiczb; 9. liczba=7; 8

9 10. sprliczba[1]=7; 11. for(int k=2; k<=50; k++){ 12. sprliczba[k]=0; 13. } 14. printf("%i\n%i\n%i\n%i\n",liczp[1],liczp[2],liczp[3],liczp[4]); 15. ilwierszy=4; 16. } Funkcja main przybiera postać: ŹRÓDŁO main() 2. { 3. init(); 4. fpid=0; 5. minz1=1; 6. maxz1=1; 7. minz2=1; 8. maxz2=45; 9. szukaj(); 10. minz1=1; 11. maxz1=1; 12. minz2=1; 13. maxz2=4949; 14. szukaj(); 15. minz1=1; 16. maxz1=1; 17. minz2=1; 18. maxz2= ; 19. szukaj(); 20. fpid=1; 21. minz1=1; 22. maxz1= ; 23. minz2=1; 24. maxz2= ; 25. szukaj(); 26. getchar(); 27. } Zmienne globalne programu: ŹRÓDŁO long int liczp[ ]; 2. unsigned long int sprliczba[50]; 3. int illiczb,nilliczb; 4. unsigned long int liczba, wynikmod, j; 5. int minz1, maxz1, minz2, maxz2; 6. short int ilwierszy; 7. char m, fpid; Można jeszcze bardziej przyspieszyć działanie programu poprzez uzależnienie wywołania funkcji powieksz w linii 15. Źródła 7 od wartości zmiennej fpid i wypełnienie w odpowiedni sposób tablicy sprliczba w funkcji init. 9

10 Zwróćmy uwagę na wartości przypisywane zmiennym min1, max1, min2 oraz max2 przed wykonaniem każdego przesiewu. W czasie pierwszego wywołania funkcji szukaj musimy sprawdzić liczy od 1 do 100. Odrzucamy jednak liczbę 1 (bo ma tylko jeden dzielnik) i początkowe liczby pierwsze (2,3,5,7). Pomijamy także liczbę 100 (bo jest parzysta). Przeszukiwanie zaczynamy od liczby 9 (najbliższej nieparzystej po 7). Nie sprawdzamy także pozostałych parzystych, więc w istocie musimy wykonać działania na następującej ilości liczb: (99-9) / 2 = 45. W drugim przesiewie przeszukujemy liczby od 101 do 9999 (pomijamy 100 i bo są parzyste). Po odliczeniu pozostałych liczb parzystych z tego zakresu pozostaje nam: ( ) / 2 = Analogicznie obliczamy ilość koniecznych powtórzeń pętli dla pozostałych zakresów. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na rozbicie obliczonych wartości na dwie zmienne dla zakresu od do Jest to konieczne, ponieważ, jak już wyżej zostało to wspomniane, liczba wykracza poza zakres zmiennej. Oczywiście podane przeze mnie wartości są tylko jedną z wielu możliwości. Można je zastąpić dowolnymi liczbami mieszczącymi się w zakresie zmiennych, których iloczyn wyniesie tyle, ile ilość koniecznych powtórzeń, jaką obliczymy dla zakresu do według podanego wyżej schematu. Kolejne zakresy i problemy z nimi związane Wykonanie przesiewu dla następnego zakresu czyli dla liczb do wiąże się z koniecznością rozwiązania nowych problemów. Pierwszym jest zapisanie, wykraczających poza zakresy zmiennych, liczb uzyskanych wcześniej. Można zastosować tablice wielowymiarową, gdzie każdy wiersz zawiera jedną liczbę rozbitą na fragmenty. Powstaje jednak problem wykonywania obliczeń przy pomocy tych liczb. Rozważyć należy zatem zapis uzyskanych wcześniej liczb pierwszych w postaci sumy iloczynów. Każdą liczbę pierwszą można przedstawić jako sumę wielokrotność liczb uzyskanych wcześniej. Następnie obliczenia dla wyższych zakresów wykonywać można, wykorzystując właściwości działań na liczbach. Inną metodą może być wykorzystanie hipotezy Goldbacha, zgodnie z którą każda liczba naturalna parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. 1 Zakładając jej prawdziwość dochodzimy do prostego wniosku, że każda liczba nieparzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych pomniejszoną o jeden. Tak więc można spróbować przedstawić odnalezione liczby pierwsze właśnie w takiej postaci. Nadal jednak nie mamy prostej metody wykonywania dalszych obliczeń i nade wszystko musimy pamiętać, że hipoteza ta nie została do dnia dzisiejszego jednoznacznie rozstrzygnięta, choć większość współczesnych matematyków uważa, że jest ona prawdziwa. 2 Niezależnie od tego jaki sposób zapisu i wykonywania obliczeń na odnalezionych liczbach pierwszych wybierzemy, konieczne będzie znaczne rozbudowanie algorytmu sprawdzającego liczby z kolejnych zakresów. Spowoduje to wydłużenie czasu sprawdzania, który, choć początkowo tak krótki, że, bez zatrzymania pracy programu po wyświetleniu każdej partii informacji, nie jest możliwe wychwycenie poszczególnych liczb, po wejściu do zakresu zwiększa się do kilku (a w miarę zbliżania się do końca zakresu nawet kilkudziesięciu) sekund na odnalezienie jednej liczby. Problemem, oprócz formy zapisu liczb, jest też miejsce na ich zapis. Ilość liczb pierwszych jakie zostaną odnalezione z zakresu do jest tak duża, że należy zastanowić się nad ich zapisem poza programem (na przykład w zewnętrznym pliku). Kłopotów związanych z przesiewem kolejnych zakresów jest znacznie więcej. Prawdopodobnie wiele nowych ujawni się w czasie pracy nad rozwiązaniem tych, które jesteśmy w stanie przewidzieć. 1 Definicja hipotezy Goldbacha na podstawie strony internetowej 2 Do tej pory udało się jedynie wykazać, że hipoteza Goldbacha jest prawdziwa dla liczb naturalnych mniejszych niż informacje na podstawie strony internetowej 10

11 Największa odkryta dotychczas liczba pierwsza składa się z ponad 7 milionów cyfr (poprzednia zawierała ponad 6 milionów cyfr, a wcześniejsza ponad 4 miliony). Dla pierwszej osoby (lub zespołu), która odnajdzie liczbę pierwszą dłuższą niż 10 milionów cyfr, przewidziana jest nagroda dolarów (nagroda dla osoby, która jako pierwsza odnalazła liczbę pierwszą mającą więcej niż milion cyfr, wynosiła dolarów). DODATEK SPECJALNY Najmniejsza liczba pierwsza z zakresu 9 99: 2 Największa liczba pierwsza z zakresu 9 99: 97 Najmniejsza liczba pierwsza z zakresu : 101 Największa liczba pierwsza z zakresu : 9973 Najmniejsza liczba pierwsza z zakresu (10 8-1): Największa liczba pierwsza z zakresu (10 8-1): Najmniejsza liczba pierwsza z zakresu ( ) ( ): Największa liczba pierwsza odnaleziona przez program, na którym oparte jest to opracowanie (program pozwala na odnalezienie wszystkich liczb pierwszych do problemem jest rosnący czas sprawdzania liczb): (i ciągle szuka ;) Kody źródłowe i opracowanie autorstwa Waldemara Korłub I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 11

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo