Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK"

Transkrypt

1 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii

2 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 2 Spis treści Informacje ogólne 4 System edukacji w Wielkiej Brytanii 4 Państwowy system kwalifikacji zawodowych i szkocki system kwalifikacji zawodowych 8 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ERK 12 Europass 12 Porównanie polskich i Brytyjskick kwalifikacji 14 Źródła 18 Objaśnienie skrótów 18

3 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 3 Contents Introduction 5 UK Education System 5 National Qualifications Framework and Scottish Credit and Qualifications Framework 9 European Qualification Framework EQF 13 Europass 13 Polish -UK qualifications comparison 14 References 18 Glossary 18

4 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 4 Informacje ogólne Ta część programu START ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących różnorodnych modeli, które zajmują się rozpoznaniem nabytych kwalifikacji uczniów oraz ich porównaniem z innymi systemami edukacyjnymi. Część ta pomoże uczniom w rozpozaniu ich nabytych kwalifikacji oraz sprawdzi czy mogą one zostać użyte w Wielkiej Brytanii. System edukacji w Wielkiej Brytanii Struktura Ze względu na strukturę polityczną Wielkiej Brytanii, system edukacji wygląda inaczej w różnych regionach. Istnieją odrębne struktury edukacyjne w: Anglii i Walii, Szkocji, Irlandii Północnej. Ogólna struktura tych systemów jest jednak podobna i wygląda następująco: Wiek ISCED Poziom instytucjonalny Kwalifikacje 20+ ISCED- 4,5 & Instytucje dalszego kształcenia Instytucje kształcenia wyższego NVQ3 / NVQ4 / Foundation Degree (tytuł zawodowy) / CertHE / DipHE / tytuł licencjata / tytuł magistra / tytuł doktora 17 ISCED- 3 & 4 16 Instytucje dalszego kształcenia Licea (grammar schools), szkoły pomaturalne, kolegia Schools and Colleges Poziom AS / poziom A / NVQ1 / NVQ2 / świadectwo ukończenia / dyplom 15 ISCED-3 14 Szkoły średnie Poziom 4 / GCSE / VGCSE ISCED-2 Poziom 3 10 ISCED-1 Poziom podstawowy Poziom Poziom ISCED-0 Poziom podstawowy 3 Poziom przedszkolny ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia

5 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 5 Introduction This section of the START Programme will provide information regarding the services available in different qualification recognition systems. From this section you will find out if you can use your qualifications in UK as well as compare different educational systems & qualifications. UK Education System Structure Given the political structure of the UK, the education system changes from region to region and there are therefore separate structures for England and Wales Scotland Northern Ireland However, they briefly breakdown as follows: Age ISCED Institutional Level Qualifications 20+ ISCED- 4,5 & Further Education Institutions Higher Education Institutions NVQ3/ NVQ4/ Foundation Degree/ CertHE/ DipHE/ Bachelors Degree - Honours/ Master s Degree/PhD 17 ISCED- 3 & 4 16 Further Education Institutions Grammar, Sixth Form Schools and Colleges AS Level/ A Level/ NVQ1/ NVQ2/ National Certificate/ National 15 ISCED-3 14 Secondary School Key Stage 4/ GCSE/ VGCSE ISCED-2 Key Stage 3 10 ISCED-1 Primary Key Stage Key Stage ISCED-0 Foundation Stage 3 Pre-primary ISCED International Standard Classification of Education

6 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 6 Wymagania wstępne Na każdym poziomie kształcenia obowiązują inne wymagania wstępne, które mogą dodatkowo różnić się pomiędzy poszczególnymi instytucjami. W przypadku uczniów i studentów z zagranicy, którzy chcieliby kontynuować edukację w Wielkiej Brytanii, kluczowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego. W pierwszej kolejności należy zasięgnąć informacji w biurach ds. rekrutacji poszczególnych placówek w zakresie stawianych przez nie wymagań. Następnie, należy udać się do wydziału, na którym pragniemy się kształcić, aby potwierdzić poziom znajomości języka angielskiego, na podstawie określonego egzaminu, np.: IELTS International English Language Testing System międzynarodowy system sprawdzania znajomości języka angielskiego TOEFL Test of English as a Foreign Language test znajomości języka angielskiego jako języka obcego UCLES University of Cambridge ESOL Exams egzamin ESOL organizowany przez Uniwersytet Cambridge

7 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 7 Entry Requirements Each level of education has entry requirements, which vary from institution to institution. However, for those international students wishing to further their education, their own competency in English will be a key factor to being accepted onto further and higher education courses. It is therefore best to start by seeking advice from the colleges admissions department as to what those requirements are. They may then pass you on to the school or department of study you are applying to or proscribe a level of English based on a specified examination board. For example, IELTS International English Language Testing System TOEFL Test of English as a Foreign Language UCLES University of Cambridge ESOL Exams

8 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 8 Państwowy system kwalifikacji zawodowych i szkocki system kwalifikacji zawodowych System kwalifikacji zawodowych NQF (National Qualifications Framework) jest stosowany w Wielkiej Brytanii do określenia zależności pomiędzy kwalifikacjami zagranicznymi a poziomami kwalifikacji obowiązującymi w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Państwowy system kwalifikacji zawodowych National Qualifications Framework (NQF) Poprzednie poziomy Obecne poziomy Poziomy Poziom 5 Poziom 5 - NVQ Poziom 5 - dyplom Poziom 8 Specjalne Poziom 7 Poziom 7 - dyplom System kwalifikacji i tytułów zawodowych i naukowych w zakresie kształcenia wyższego Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) D (doctoral) tytuł doktora M (masters) tytuł magistra, dyplomy i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Poziom 4 Poziom 4 dyplom państwowy Poziom 4 - dyplom państwowy szkoły wyższej BTEC Poziom 4 - świadectwo Poziom 6 Poziom 6 dyplom państwowy Poziom 5 Poziom 5 - dyplom państwowy szkoły wyższej BTEC dla projektanta 3D Poziom 4 Poziom 4 świadectwo kwalifikacji w dziedzinie wychowania przedszkolnego Poziom 3 Poziom 3 świadectwo, Poziom 3 - NVQ Poziomy A Poziom 2 Poziom 2 - dyplom Poziom 2 - NVQ GCSEs stopnie A*-C H (honours) - tytuł licencjata, świadectwa i dyplomy ukończenia studiów I (intermediate) dyplomy ukończenia szkół pomaturalnych, stopnie podstawowe i dyplomy państwowe szkół wyższych C (certificate) świadectwa wykształcenia wyższego Poziom 1 Poziom 1 - świadectwo Poziom 1 - NVQ GCSEs stopnie D-G Poziom wstępny Świadectwo poziomu wstępnego *Zmodyfikowane poziomy nie są stosowane w NDQ i kilku powiązanych kwalifikacjach. Więcej informacji znaleźć można w bazie danych NDAQ (źródło: NVQ (National Vocational Qualification) państwowe kwalifikacje zawodowe

9 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 9 National Qualifications Framework and Scottish Credit and Qualifications Framework The National Qualifications Framework is used in the UK to set out levels against which a qualification can be recognised in England, Wales and Northern Ireland. National Qualifications Framework (NQF) Previous levels Current levels Levels Level 5 Level 5 NVQ Level 5 Diploma Level 4 Level 4 National Diploma Level 4 BTEC Higher National Diploma Level 4 Certificate Level 3 Level 3 Certificate Level 3 NVQ A levels Level 2 Level 2 Diploma Level 2 NVQ GCSEs Grades A*-C Level 1 Level 1 Certificate Level 1 NVQ GCSEs Grades D-G Entry level Entry Level Certificate Level 8 Specialist awards Level 7 Level 7 Diploma Level 6 Level 6 National Diploma Level 5 Level 5 BTEC Higher National Diploma in 3D Design Level 4 Level 4 Certificate in Early Years Practice Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) D (doctoral) Doctorates M (masters) Masters degrees, postgraduate certificates and diplomas H (honours) Bachelor degrees, graduate certificates and diplomas I (intermediate) Diplomas of higher education and further education, foundation degrees and higher national diplomas C (certificate) Certificates of higher education *Revised levels are not currently being implemented for NVQs and a small number of related qualifications. For current information please refer to NDAQ. (source NVQ National Vocational Qualification

10 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 10 SCQGF to szkocki odpowiednik systemu edukacji Poziom SCQF Jednostki państwowe, programy i tytuły SQA 12 Doktor Kształcenie wyższe SVQs* 11 Magister SVQ 5 10 Licencjat, Dyplom / świadectwo ukończenia ** 9 Zwykły tytuł zawodowy, Dyplom / świadectwo ukończenia ** 8 Dyplom państwowy szkoły wyższej, dyplom szkoły wyższej 7 Wyższe zaawansowane Świadectwo państwowe szkoły wyższej, świadectwo szkoły wyższej SVQ 4 6 Wyższe SVQ 3 5 Średnie 2, Poziom Credit 4 Średnie 1, Poziom Credit 3 Podstawowe 3, Poziom Foundation 2 Podstawowe 2 1 Podstawowe 1 SVQ 2 * - Pozycje poszczególnych stopni SVQ ogólnie odzwierciedlają ich miejsce w systemie. SVQ zwykle składają się z jednostek na różnych poziomach, przez co zwykle SVQ mogą być powiązane z więcej niż jednym poziomem SCQF. ** - Te kwalifikacje występują w różnych formach i mogą być oferowane na różnych poziomach. (źródło: SVQ (Scottish Vocational Qualification) szkockie kwalifikacje zawodowe SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework) szkocki system kwalifikacji zawodowych SVQ 1

11 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 11 The SCQGF is the Scottish equivalent for their education system SCQF level SQA National Units, Courses and Group Awards Higher Education 12 Doctorates SVQs* 11 Masters SVQ 5 10 Honours degree, Graduate Diploma / Certificate ** 9 Ordinary degree, Graduate Diploma / Certificate ** 8 Higher National Diploma, Diploma in Higher Education 7 Advanced Higher Higher National Certificate Certificate in Higher Education SVQ 4 6 Higher SVQ 3 5 Intermediate 2, Credit Standard Grade 4 Intermediate 1, Credit Standard Grade 3 Access 3, Foundation Standard Grade 2 Access 2 1 Access 1 SVQ 2 * - The positioning of SVQs in the table gives a broad indication of their place in the framework. SVQs are likely to be made up of units at a number of levels making it likely that SVQs will be aligned to more than one SCQF level. ** - These qualifications are differentiated by volume of outcomes and may be offered at either level. (source SVQ Scottish Vocational Qualification SCQF Scottish Credit and Qualifications Framework SVQ 1

12 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Eng. 12 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) mają na celu łączenie kwalifikacji dostępnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej w jeden system. ERK działa jednocześnie jako swego rodzaju tłumacz różnorodnych systemów edukacyjnych, sprawiając, iż stają się one bardziej czytelne dla każdego. Model ten ma promować szeroko pojętą mobilność obywateli europejskich, jak również wpierać rozwój idei uczenia się przez cale życie (lifelong learning). ERK jest modelem rozpoznawania kwalifikacji, który może być wykorzystywany przez wszystkie kraje europejskie, posiadające różnorodne systemy edukacyjne. Model ten opiera się na ośmiu poziomach kwalifikacji, które obejmują wszystkie poziomy zaawansowania, od podstawowego (Poziom 1, na przykład świadectwo ukończenia szkoły) aż do najbardziej zaawansowanego (Poziom 8, na przykład doktorat). Osiem poziomów kwalifikacji opisuje stan wiedzy, który jest następstwem procesu uczenia się. Model ERK został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł umożliwić współpracę pomiędzy różnorodnymi systemami edukacyjnymi w Europie. Efekt uczenia opisany jest w Europejskim Modelu ERK jako: wiedza, którą uczeń posiada, zrozumienie danego tematu oraz zdolności ucznia polegające na wykorzystaniu posiadanej wiedzy. Model ERK skupia się zatem nie na samym procesie uczenia się, ale na rezultatach tego procesu, czyli posiadanej wiedzy. Rezultaty te przypisane zostały głównym trzem kategoriom Modelu, na które składają się: wiedza, umiejętności i kompetencje. Od 2012 roku wszystkie kwalifikacje powinny posiadać odniesienie do odpowiedniego poziomu Europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Więcej informacji na temat Modelu ERK można znaleść na: Europass Celem Europass jest umożliwienie prezentacji indywidualnych kwalifikacji i umiejętności w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie, a przez to zapewnienie uczniom i pracownikom większej mobilności. Europass składa się z pięciu dokumentów w spójny sposób opisujących osiągnięcia edukacyjne. Dokumenty te to Curriculum Vitae (CV) i Paszport językowy, a także trzy suplementy szczegółowo objaśniające kwalifikacje i umiejętności. Europass obejmuje następujące dokumenty: Europass Curriculum Vitae (CV) Europass Paszport językowy Europass Mobilność Europass Suplement do zaświadczenia kwalifikacji zawodowych Europass Suplement do dyplomu Z dokumentami można zapoznać się tutaj: Źródła informacji:

13 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 13 European Qualification Framework EQF The EQF is a common European reference framework which links countries qualifications systems together, acting as translations device to make qualifications more readable and understandable across different countries and systems in Europe. It has two principal aims: to promote citizens mobility between countries and to facilitate the lifelong learning. The EQF will relate different countries national qualifications systems and frameworks together around a common European reference its eight reference levels. The levels span the full scale of qualifications, from basic (Level 1, for example school leaving certificates) to advanced (Level 8, for example Doctorates) levels. The eight reference levels are described in terms of learning outcomes. The EQF recognises that Europe s education and training systems are so diverse that a shift to learning outcomes is necessary to make comparison and cooperation between countries and institutions possible. In the EQF a learning outcome is defined as a statement of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process. The EQF therefore emphasises the results of learning rather than focusing on inputs such as length of study. Learning outcomes are specified in three categories as knowledge, skills and competence. From 2012 all new qualifications should bear a reference to the appropriate EQF level. More information is available at: Europass Europass aims to help individuals to have their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe, thereby increasing the mobility of both learners and workers. Europass consists of five documents which help to describe learning achievements in a coherent manner. Included in the five documents are a Curriculum Vitae and a Language Passport. Europass also includes supplements that explain in detail the meaning of qualifications held by a learner. The Europass Documents are as follows: Europass Curriculum Vitae (CV) Europass Language Passport Europass Mobility Europass Certificate Supplement Europass Diploma Supplement See them at: Information Sourced from:

14 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 14 Porownanie Kwalifikacji Rozdział ten prezentuje ogólne ramy rozpoznawania kwalifikacji w Wielkiej Brytanii. Ponizsze tabelki pomoga Ci porownac swoje kwalifikacje zdobyte w kraju do kwalifikacji irlandzkich oraz umiejscowic je na mapie Irlandzkiego Systemu Edukacyjnego. Na poczatku nalezy porownac kwalifikacje zdobyte w Polsce do kwalifikacji Irlandzkich, zawartych w pierwszej tabelce. Nastepny krok stanowi porownanie swoich irlandzkich kwalifikacji do tych obowiazujacych w systemie brytyjskich (druga tabelka) Kroki te nie stanowia oficjalnej metody rozpoznawania kwalifikacji, sa ogolnymi ramami, ktore pozwola Ci zrozumiec jak porownac kwalifikacje zdobyte w Polsce do systemu edukacyjnego obowiazujacego w Wielkiej Brytanii. Step 1: Polish Irish Qualifications Comparison Porównanie polskich i irlandzkich kwalifikacji Poland School IE Comparison Swiadectwo Dojrzałości / Matura Leaving Certificate NFQ Levels 4 & 5 Swiadectwo Ukonczenia Szkoly Zasadniczej (Certificate of Completion of Basic Vocational School) Swiadectwo Dojrzałości Technikum (Technical Matura from a Technikum or Liceum Zawodowe) Swiadectwo Ukonczenia Technikum / Swiadectwo Ukonczenia Liceum Technicznego (Certificate of Completion of Technikum or Technical Liceum) Undergraduate Leaving Certificate NFQ Level 4 NFQ Level 5 Certificate NFQ Level 4 Certificate Licencjat / Inzynier An Honours Bachelor Degree NFQ Level 8 Postgraduate Magister (post 2003) Masters Degree NFQ Level 9 Doktor Habilitowany (dr. hab) Doctoral Degree NFQ Level 10 Doktor Doctoral Degree NFQ Level 10 Taken from The information provided above is advisory in nature and is intended for guidance purposes only. It is not the result of an individual recognition assessment

15 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 15 This chapter presents a rough guideline to comparing qualifications in UK. Following tables will help you to recognize your qualifications and map them on the UK Education System. The first step involves comparison between Polish and Irish qualifications. In the second step you have to compare your Irish qualifications with UK ones. Please note that this is not an official comparison of qualifications. This is to give you a general understanding of how your qualification might compare to the UK qualifications system. Main stages of education / employment Professional or postgraduate education, research or employment Higher education Advanced skills training Entry to professional graduate employment Specialised education and training Qualified/Skilled worker Entry to higher education Completion of secondary education Progression to skilled employment. Continuation of secondary education. Secondary education Initial entry into employment or further education Qualifications can be taken at any age in order to continue or return to education or training Framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland Qualifications and Credit Framework/National Qualifications Framework for England, Wales and Northern Ireland* Credit and Qualification Framework for Wales National Framework of Qualifications for Ireland The Scottish Credit and Qualifications Framework LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL 8 Doctoral Degrees 8 Vocational Qualifications Level 8 8 Doctoral Degrees 10 Doctoral Degree, Higher Doctorate 12 Professional Development Awards, Doctoral Degrees 7 Master s Degrees, Integrated Master s Degrees, Postgraduate Diplomas, Postgraduate Certificate in Education (PGCE), Postgraduate Certificates 7 Fellowships, NVQ Level 5, Vocational Qualifications Level 7 7 Master s Degrees, Integrated Master s Degrees, Postgraduate Diplomas, Postgraduate Certificate in Education (PGCE), Postgraduate Certificates 9 Master s Degree, Post-graduate Diploma 11 SVQ Level 5, Professional Development Awards, Postgraduate Diplomas, Master s Degrees, Integrated Master s Degrees, Postgraduate Certificates, 6 5 Bachelor s Degrees with Honours, Bachelor s Degrees, Professional Graduate Certificate in Education (PGCE), Graduate Diplomas, Graduate Certificates Foundation Degrees, Diplomas of Higher Education (DipHE), Higher National Diplomas (HND) 6 Vocational Qualifications Level 6 5 NVQ Level 4, Higher National Diplomas, (HND), Higher National Certificates (HNC), Vocational Qualifications Level Bachelor s Degrees with Honours, Bachelor s Degrees, Professional Graduate Certificate in Education (PGCE), Graduate Diplomas, Graduate Certificates Foundation Degrees, Diplomas of Higher Education (DipHE), Higher National Diplomas (HND) 8 Honours Bachelor Degree, Higher Diploma 7 Ordinary Bachelor Degree Bachelor s Degrees with Honours, Professional Development Awards, Graduate Diplomas, Graduate Certificates Bachelor s/ordinary Degrees, Professional Development Awards, SVQ Level 4, Graduate Diplomas,Graduate Certificates Higher National Diplomas, SVQ Level 4, Professional Development Awards, Diplomas of Higher Education (DipHE) 4 Higher National Certificates (HNC), Certificates of Higher Education (CertHE) The table gives an indication of how you can compare qualifications across national boundaries. Examples of major qualifications at each level are provided. For more detail of the qualifications in another country, you will need to consult the website given at the head of each column. This leaflet is designed to give some information to help you begin this process, for example, by telling you what your qualification, or qualifications you are interested in studying, are broadly comparable to in other countries. 4 Vocational Qualifications Level NVQ Level 3, Vocational Qualifications Level 3, GCE AS and A Level, Advanced Diplomas NVQ Level 2,Vocational Qualifications Level 2, GCSEs at grade A* C, ESOL skills for life, Higher Diplomas, functional skills Level 2 (English, mathematics & ICT) NVQ Level 1, Vocational Qualifications Level 1, GCSEs at grade D G, ESOL skills for life, Foundation Diplomas, functional skills Level 1 (English, mathematics & ICT) Higher National Certificates (HNC), Certificates of Higher Education (CertHE) NVQ Level 3, Vocational Qualifications Level 3, GCE AS and A Level, Welsh Baccalaureate Qualification Advanced NVQ Level 2, Vocational Qualifications Level 2, Welsh Baccalaureate Qualification Intermediate, GCSEs grade A* C NVQ Level 1, Vocational Qualifications Level 1, GCSEs at grade D G, Welsh Baccalaureate Qualification Foundation Advanced Certificate, Higher Certificate Level 5 Certificate, Leaving Certificate Level 4 Certificate, Leaving Certificate Level 3 Certificate, Junior Certificate Professional Development Awards, Higher National Certificates (HNC), Certificates of Higher Education (CertHE) SVQ Level 3, Advanced Highers, Highers, SVQ Level 3, Professional Development Awards, National Progression Awards, National Certificates Intermediate 2, Credit Standard Grade, SVQ 2, National Progression Awards, National Certificates Intermediate 1, General Standard Grade, Scottish Vocational Qualifications (SVQ) 1, National Progression Awards, National Certificates Qualifications can cross boundaries a rough guide to comparing qualifications in the UK and Ireland. July Entry Level Certificate (sub levels 1 3) 2 Level 2 Certificate 1 Level 1 Certificate Access 3, Foundation Standard Grades, National Progression Awards, National Certificates Access 2, National Progression Awards, National Certificates Entry Level Entry Level Entry Level Certificates (sub levels 1 3), ESOL skills for life, functional skills Entry Level (English,mathematics & ICT) Access 1 * The Qualifications and Credit Framework (QCF) will eventually replace the National Qualifications Framework (NQF).

16 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 16 Oficjalne uznawanie kwalifikacji NARIC, krajowa agencja działająca w imieniu rządu brytyjskiego, jest jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących potwierdzania zagranicznych kwalifikacji i wykształcenia w Wielkiej Brytanii i zapewnia szybki i łatwy dostęp do niezbędnych porad i zaleceń. Aby skorzystać z usług agencji NARIC, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Informacje dla osób indywidualnych NARIC to krajowa agencja odpowiedzialna za dostarczanie informacji i porad w zakresie uznawania na terytorium Wielkiej Brytanii wszelkich kwalifikacji zawodowych i stopni akademickich zdobytych w innych krajach. Zapewniamy informacje o zależnościach pomiędzy kwalifikacjami zagranicznymi a brytyjskimi. Aby skorzystać z usług NARIC zadzwoń do NARIC UK pod numer (0044) (0) (od poniedziałku do piątku w godz.9:00 17:00), aby porozmawiać z pracownikiem, który udzieli Ci szczegółowych informacji. Więcej informacji o usługach i procedurach składania wniosków znajdziesz także tutaj: Aby uzyskać pisemne potwierdzenie kwalifikacji, możesz złożyć do NARIC odpowiedni wniosek na dwa sposoby. 1) Możesz złożyć wniosek przez stronę internetową: na której możesz wypełnić odpowiedni formularz zawierający Twoje dane osobowe oraz zapłacić kartą kredytową lub debetową. Składając wniosek online, otrzymasz atrakcyjny rabat: całkowita cena wyniesie 40 funty jeżeli mieszkasz poza terytorium UE lub 40 funty + VAT (46 funtów) jeżeli jesteś obywatelem UE. Następnie wyślij kserokopie wszystkich dokumentów związanych ze studiami, m.in. wyciągów z indeksu i dyplomów. Dokumenty te możesz wysłać razem z wydrukiem wypełnionego na stronie formularza na następujący adres: UK NARIC ORIEL HOUSE ORIEL ROAD CHELTENHAM GLOS, GL50 1XP Możesz także wysłać dokumenty faksem na numer: (0044) (0) ) Jeżeli nie chcesz składać wniosku online, możesz także wysłać dokumenty pocztą. Przesyłka musi zawierać kserokopie wszystkich Twoich dokumentów związanych ze studiami, m.in. wyciągów z indeksu i dyplomów oraz list przewodni zawierający Twoje dane kontaktowe, m.in. imię, nazwisko, adres (jeżeli taki posiadasz) oraz numer telefonu. W liście przewodnim opisz w skrócie dlaczego składasz wniosek o potwierdzenie kwalifikacji. W przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną, całkowita cena za usługi wyniesie 45 funtów jeżeli mieszkasz poza terytorium UE lub 45 funtów + VAT (51.75 funtów) jeżeli jesteś obywatelem UE.

17 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 17 Official steps for the Qualifications Recognition in UK NARIC, as the National Agency, managed on behalf of the UK Government, provides the only official source of information on international qualifications through quick and easy access to the advice you need. To avail of this service please follow the steps below. For an individual UK NARIC is the National Agency responsible for providing information and advice about vocational, academic and professional skills and qualifications from all over the world. We provide information about the equivalency of qualifications and skills from overseas to the UK s national qualifications frameworks. If you would like to use their services you can call NARIC UK on (0044) (0) , Monday to Friday (between 9:00am and 5:00pm), to speak to an information officer and they will be happy to discuss this with you further. Detailed information on their services and the various steps to take can also be found here: If you require a written statement of comparability you can apply to NARIC UK in two ways: 1) You can apply online through the website: where you can fill in an online application form with your personal details and pay by credit or debit card. You will receive a discount for applying online and the total price will be 40 if you live outside of the EU or 40VAT ( 46) if you live within the EU. You then need to forward them photocopies of all your academic documentation including your final transcripts and final certificates. You may send these along with a print out of your online application form to the following address: UK NARIC ORIEL HOUSE ORIEL ROAD CHELTENHAM GLOS GL50 1XP Alternatively, you can also fax your documentation on (0044) (0) ) If you do not want to apply online you can also apply through the post. You need to send photocopies of all your academic documentation including your final transcripts and final certificates along with a covering letter, with all your contact details on it, including your name and address and a contact address (if you have one) and a contact telephone number. Your covering letter also needs to contain a brief description of why you wish to apply to them. If you apply through the post this service will cost you 45 if you live outside the EU, or 45 +VAT ( 51.75) if you live within the EU.

18 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 18 References / Źródła Websites / Strony internetowe General Information / Informacje ogólne Studying in the UK / Studia w Wielkiej Brytanii education_system/ Qualifications Mapping/Translation Porównanie kwalifikacji / tłumaczenie ESOL Exams / Egzaminy ESOL Glossary / Objaśnienie skrótów CertHE DipHE FHEQ GCSE IELTS ISCED NDAQ NQF NVQ SCQF SVQ TOEFL UCLES Certificate in higher Education - świadectwo szkoły wyższej Diploma in Higher Education dyplom szkoły wyższej Framework for Higher Education Qualifications system kwalifikacji i tytułów zawodowych i naukowych w zakresie kształcenia wyższego General Certificate in Secondary Education świadectwo szkoły średniej International English Language Testing System międzynarodowy system sprawdzania znajomości języka angielskiego International Standard Classification of Education międzynarodowa standardowa klasyfikacja kształcenia National Database of Accredited Qualifications państwowa baza akredytowanych kwalifikacji National Qualifications Framework państwowy system kwalifikacji zawodowych National Vocational Qualification państwowe kwalifikacje zawodowe Scottish Credit and Qualifications Framework szkocki system kwalifikacji zawodowych Scottish Vocational Qualification szkockie kwalifikacje zawodowe Test of English as a Foreign Language test znajomości języka angielskiego jako języka obcego University of Cambridge ESOL Exams egzamin ESOL organizowany przez Uniwersytet Cambridge

19 3 Project Number: LLP IE-GRUNDTVIG-GMP The Migrant ICT project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest Welcome to Forest Witamy w Forest A guide for families from overseas Przewodnik dla rodzin z zagranicy English/Polish 1 CONTENTS Spis treści Page 1. About Forest... O Forest... 3 2. Leisure... Wolny czas...

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo