Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje"

Transkrypt

1 Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Ogólne informacje o szkockim systemie kwalifikacji Szkocki system kwalifikacji jest odrębny od systemu obowiązującego w pozostałej części Wielkiej Brytanii, stworzono go jednak w taki sposób, aby możliwe było porównanie kwalifikacji szkockich z angielskimi, walijskimi i nadawanymi w Irlandii Północnej. Poszczególne elementy składające się na ten system wdrażano od końca lat osiemdziesiątych XX wieku 1. Szkocka rama kwalifikacji The Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) funkcjonuje od 2001 roku i obejmuje wszystkie rodzaje kwalifikacji nadawanych w Szkocji. W 2006 roku powołano Szkockie Partnerstwo dla Kwalifikacji SCQF Partnership. Jest to instytucja odpowiedzialna za SCQF, w tym za zachowanie jej jakości i spójności, promowanie tworzenia nowych kwalifikacji, udzielanie informacji i współpracę międzynarodową w zakresie kwalifikacji. SCQF Partnership prowadzi także bazę danych kwalifikacji znajdujących się w SCQF oraz pełni funkcję krajowego punktu koordynacyjnego 2. W skład SCQF Partnership wchodzą: Szkocki Urząd ds. Kwalifikacji the Scottish Qualification Authority (SQA), Agencja ds. Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), stowarzyszenie szkockich college ów Colleges Scotland, stowarzyszenie szkockich uniwersytetów Universities Scotland, ministrowie rządu Szkocji, przedstawiciel pracodawców. W 2007 roku SCQF Partnership uzyskało status organizacji charytatywnej (ang. charity), dzięki czemu jest niezależne od rządowego finansowania. 1 W 1989 r. zaczęto prace nad pierwszym szkockim systemem przenoszenia i akumulacji osiągnięć SCOTCATS, obejmującym obszar szkolnictwa wyższego. Zaczął funkcjonować w 1991 roku. 2 Krajowy punkt koordynacyjny (KPK) ma na celu wspomaganie organów państwowych w ustanowieniu związków między krajowymi ramami kwalifikacji a Europejską Ramą Kwalifikacji. W zależności od państwa rola KPK może być różna, często jednak pełni funkcję informacyjną na temat systemu kwalifikacji, w kraju i na arenie międzynarodowej. 1

2 Integralną częścią szkockiego systemu kwalifikacji, obok ramy kwalifikacji, jest system akumulacji i przenoszenia zaliczonych osiągnięć (ang. credit system szerzej patrz: pkt 3). Warto dodać, że w Szkocji możliwe jest także uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (np. poprzez uczenie się nieformalne) w celu uzyskania kwalifikacji bądź skrócenia czasu uczenia się tzw. Recognition of Prior Learning (RPL) 3. W Szkocji, podobnie jak w całej Wielkiej Brytanii, procesy kształcenia i nadawania kwalifikacji są rozłączne (choć mogą przebiegać w tej samej instytucji). Za tworzenie i nadawanie kwalifikacji odpowiedzialne są podmioty zwane awarding bodies. Mogą to być m.in. szkoły wyższe, podmioty prywatne, w tym pracodawcy, organizacje pożytku publicznego. Kwalifikacja (świadectwo, dyplom, certyfikat, program kształcenia, itp.) zostaje włączona do systemu z chwilą, gdy uprawnione do tego ciało (tzw. credit rating body) nada mu poziom w SCQF oraz określi nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji. Proces ten nosi nazwę credit rating i jest dobrowolny. Szkocka rama kwalifikacji Szkocka rama kwalifikacji składa się z 12 poziomów (por. rysunek 1). Kwalifikacje uzyskiwane w systemie edukacji formalnej mają określone poziomy: na poziomach 1-7 SCQF znajdują się kwalifikacje uzyskiwane w szkołach nadawane są przez Scottish Qualifications Authority (SQA), na poziomach 7-8 SCQF znajdują się kwalifikacje zazwyczaj uzyskiwane w college u (np. Higher National Certificate poziom 7 SCQF i Higher National Diploma poziom 8 SCQF), na poziomach 9-12 SCQF znajdują się kwalifikacje nadawane przez uniwersytety (magister znajduje się na poziomie 11 SCQF, doktorat na poziomie 12 SCQF). Określony poziom SCQF mają także kwalifikacje zawodowe typu SVQ 4, nauczane zazwyczaj w toku pracy zawodowej. Znajdują się one na poziomach 4-9 i 11 SCQF. Ponadto poziom w SCQF może być nadany każdej kwalifikacji po spełnieniu pewnych warunków (szerzej patrz: pkt 3). 3 System określany w Wielkiej Brytanii jako Recogniotion of Prior Learning funkcjonuje w różnych postaciach w wielu krajach europejskich, np. we Francji nosi nazwę Validation des Acquis de l Expérience (VAE) i pozwala na uzyskanie kwalifikacji bez uczestnictwa w formalnej edukacji. 4 Scottish Vocational Qualifications, nadawane przez SQA. Są one tworzone we współpracy z Sektorowymi Radami ds. Umiejętności (ang. Sector Skills Councils) na podstawie standardów kompetencji zawodowych. Sektorowe Rady ds. Umiejętności 2

3 Rysunek 1. Relacja poziomów SCQF do poziomów ERK i PRK Poziomy SCQF Poziomy ERK Poziomy PRK Źródło: opracowanie IBE. Charakterystyki poszczególnych poziomów SCQF wskazują na ogólne wymagania wobec osób uczących się (por. ramka 1). Pogrupowane są w pięć kategorii: 1) wiedza i rozumienie, 2) praktyka: wykorzystanie wiedzy, umiejętności i rozumienia w praktyce, 3) ogólne umiejętności kognitywne, 4) umiejętności porozumiewania się, liczenia i posługiwania się technologią informacyjną, 5) autonomia, odpowiedzialność i współpraca z innymi. w Szkocji zostały stworzone dla większości sektorów gospodarki. Skupiają m.in. przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, ekspertów z danej dziedziny. Ich zadaniem jest m.in. określanie zapotrzebowania na kwalifikacje w danym sektorze gospodarki i tworzenie standardów kompetencji zawodowych. 3

4 Ramka 1. Charakterystyka 4 poziomu SCQF Kategoria 1: Wiedza i rozumienie Demonstrowanie i/lub korzystanie z: o podstawowej wiedzy o pewnych prostych faktów, idei i teorii o wchodzących w zakres lub dotyczących przedmiotu/dyscypliny/sektora o znajomości podstawowych procesów, materiałów i terminologii Kategoria 2: Praktyka: wykorzystanie wiedzy, umiejętności i rozumienia w praktyce Odnoszenie wiedzy i idei do kontekstów osobistych i/lub praktycznych Korzystanie z kilku umiejętności do wykonania prostych zadań z pewnymi elementami nietypowymi Przygotowywanie się do wykonywania znanych i rutynowych zadań Dobieranie i używanie, według wskazówek, odpowiednich narzędzi i materiałów w sposób bezpieczny i efektywny Kategoria 3: Ogólne umiejętności kognitywne Wykorzystywanie znajomości etapów postępowania do radzenia sobie z prostym problemem, sytuacją lub zagadnieniem Działanie w znanym kontekście Identyfikowanie i/lub uwzględnianie niektórych konsekwencji działań/zaniechania działań Kategoria 4: Umiejętności porozumiewania się, liczenia i posługiwania się technologią informacyjną Korzystanie z pewnych rutynowych umiejętności, na przykład: o tworzenie i odpowiadanie na proste, ale szczegółowe komunikaty pisemne i ustne w znanych kontekstach o korzystanie z podstawowych funkcji znanych aplikacji informatycznych do przetwarzania i uzyskiwania informacji o korzystanie z podstawowych danych numerycznych i graficznych w prostych i znanych kontekstach 4

5 Kategoria 5: Autonomia, odpowiedzialność i współpraca z innymi Pracowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi pod regularnym nadzorem ukierunkowującym Branie udziału w uzgadnianiu celów, harmonogramów itp. Branie udziału w ocenie zakończonej pracy i przedstawianie sugestii dotyczących ulepszenia praktyk i procesów Identyfikowanie własnych mocnych i słabych stron związanych z wykonywaną pracą Źródło: SCQF Revised Level Descriptors, SCQF Partnership Zakłada się, że niektóre z zapisów SCQF w ww. kategoriach mogą nie być istotne dla poszczególnych kwalifikacji, dlatego nie ma wymogu, by efekty uczenia się w kwalifikacji zawsze w pełni odpowiadały wszystkim kategoriom charakterystyk. Ogólne informacje na temat określania poziomu kwalifikacji w SCQF Nadanie kwalifikacji poziomu SCQF następuje jednocześnie z określeniem nakładu pracy potrzebnego do jej uzyskania. Proces ten (tzw. credit rating) jest przeprowadzany w oparciu o ocenę ekspercką. Poziom kwalifikacji określają upoważnione do tego instytucje, tzw. credit rating bodies: Scottish Qualifications Authority (SQA), wszystkie uniwersytety, stowarzyszenie szkockich college ów (Scotland s Colleges), organizacje, którym kompetencję do przeprowadzania tego procesu nadało SCQF Partnership 5. Procedury określania poziomu oraz nakładu pracy koniecznego dla uzyskania danej kwalifikacji określa każdorazowo dane credit rating body. Muszą one być zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania tego procesu, opracowanymi przez SCQF Partnership we współpracy ze szkockimi interesariuszami 6. 5 Oranizacje te to: Chartered Institute of Bankers in Scotland, City & Gulids (organizacja pracodawców), Institute of Leadership and Management oraz Szkocja Wyższa Szkoła Policyjna (Scottish Police College). 6 Ang. Guidelines for Credit Rating, obejmujące 47 zasad regulujących m.in. proces określania poziomu kwalifikacji w SCQF i nakładu pracy, stosowania punktów, akumulowania i transferu osiągnięć, uznawania efektów uczenia się uzyskanych poprzez edukację pozaformalną i uczenie się nieformalne (RPL). Zawarte są w dokumencie SCQF Handbook: User s Guide. Zasady są monitorowane przez Komitet ds. jakości w SCQF Partnership, który dokonuje ich okresowej weryfikacji. 5

6 Określanie poziomu kwalifikacji w SCQF jest przedmiotem eksperckiej oceny i następuje w wyniku porównania efektów uczenia się z charakterystykami poziomów SCQF. Stosuje się zasadę najlepszego dopasowania 7. Nakład pracy konieczny do uzyskania danej kwalifikacji określany jest przez zespół ekspertów w oparciu o szacowaną liczbę godzin nauki przeciętnie potrzebną uczniowi na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Do czasu tego wlicza się wszystkie czynności związane z nauką, w tym: liczbę godzin kontaktowych (tzn. spędzanych w kontakcie z nauczycielem/wykładowcą), zajęcia praktyczne poza szkołą, pracę własną (np. w bibliotece czy przy komputerze), uczenie się poprzez pracę, czas przeznaczony na proces oceniania itp. Nakład pracy podawany jest w punktach 8. Procesowi credit rating może być poddana każda kwalifikacja (a także jej część lub program nauczania) pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące wymagania: kwalifikacja jest oparta na efektach uczenia się, nakład pracy wymagany do jej uzyskania wynosi co najmniej 10 godzin, efekty uczenia się są weryfikowane za pomocą rzetelnych i uzasadnionych w danym przypadku metod, proces uczenia się prowadzący do uzyskania kwalifikacji jest objęty procesem zapewniania jakości. Każda instytucja nadająca kwalifikacje może zwrócić się z wnioskiem o określenie ich poziomu w SCQF i wymaganego nakładu pracy do wybranego credit rating body. We wniosku tym zawarta jest propozycja poziomu kwalifikacji w SCQF oraz nakładu pracy potrzebnego do jej uzyskania wraz z uzasadnieniem i opisem przyjętej metody. Proces credit rating przeprowadzany jest przez zespół ekspertów. Skład tego zespołu oraz przebieg procesu nadawania kwalifikacji poziomu SCQF i określania wymaganego nakładu pracy zawarty jest w procedurach danego credit rating body. Wynik tego procesu może się różnić od propozycji instytucji zgłaszającej. W tym wypadku prowadzone są negocjacje w celu ostatecznego określenia poziomu kwalifikacji w SCQF i nakładu 7 Ang. best fit principle. Opiera się na założeniu, że nie w każdym przypadku efekty uczenia się w kwalifikacji będą w całości wypełniać wszystkie zapisy charakterystyki danego poziomu. Dlatego kwalifikacji powinien być nadany ten poziom, który odpowiada jej najlepiej, tzn. ten, który odpowiada efektom uczenia się w kwalifikacji lepiej niż inne poziomy (ocena zgodności ducha kwalifikacji z duchem poziomu). 8 Ang. credit points. 1 punkt odpowiada 10 godzinom nauki poświęconym przez przeciętnego ucznia na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Możliwe jest określenie punktów dla całej kwalifikacji jak i jej części jednostek uczenia się. 6

7 pracy. Instytucja zgłaszająca może także wycofać swój wniosek. Po zakończeniu credit rating dana kwalifikacja jest wpisywana do bazy danych kwalifikacji prowadzonego przez SCQF Partnership. Decyzja o przyznaniu kwalifikacji określonego poziomu w SCQF oraz o nakładzie pracy potrzebnym do jej uzyskania wydawana jest na czas określony. Z reguły po 3-5 latach wymagana jest weryfikacja kwalifikacji. Szerzej patrz: 1. CEDEFOP, Analysis and overview of NQF developments in European countries. Annual report 2012, Coles M., European Qualifications Framework Series: Note 3. Referencing National Qualifications Levels to the EQF, SCQF Partnership, SCQF Credit Rating Criteria Explained: Learning Outcomes, Notional Learning Hours and Assessment. 4. SCQF Partnership, SCQF Handbook: User s Guide, SCQF Partnership, SCQF Revised Level Descriptors, SQA, National Qualifications. A Quick Guide. 7. Scotland s Colleges, 8. SCQF, 9. SQA, 7

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA Wielka Brytania, system szkolny, informacja edukacyjna, oświata, szkolnictwo Seweryn DOBRZELEWSKI Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo