Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11, poz. 61 z 2009 r., z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: Obowiązująca nazwa Uczelni,,Politechnika Lubelska, w tłumaczeniu na język angielski, brzmi:,,lublin University of Technology. 2. Obowiązujące nazwy wydziałów Uczelni, w tłumaczeniu na język angielski, brzmią: 1) Wydział Mechaniczny Faculty of Mechanical Engineering; 2) Wydział Elektrotechniki i Informatyki Faculty of Electrical Engineering and Computer Science; 3) Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Faculty of Civil and Sanitary Engineering, od 1 lipca 2009 r. zmiana nazwy, na: Wydział Budownictwa i Architektury Faculty of Civil Engineering and Architecture; 4) Wydział Inżynierii Środowiska Faculty of Environmental Engineering; 5) Wydział Zarządzania Faculty of Management; 6) Wydział Podstaw Techniki Faculty of Fundamentals of Technology. 3. Obowiązujące nazwy kierunków studiów prowadzonych w Uczelni, w tłumaczeniu na język angielski, brzmią: 1) architektura i urbanistyka architecture and urban planning; 2) budownictwo civil engineering;

2 3) edukacja techniczno informatyczna education in technology an informatics; 4) elektrotechnika electrical engineering; 5) fizyka techniczna technical physics; 6) informatyka informatics; 7) inżynieria biomedyczna (kierunek w organizacji) biomedical engineering; 8) inżynieria materiałowa materials engineering; 9) inżynieria środowiska environmental engineering; 10) matematyka mathematics; 11) mechanika i budowa maszyn mechanical engineering; 12) mechatronika mechatronics; 13) zarządzanie management; 14) zarządzanie i inżynieria produkcji management and production engineering Wzory dyplomów ukończenia studiów w języku angielskim stanowią: 1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; 5) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 2. Wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia Na wniosek absolwenta właściwy wydział Uczelni wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego i należy do niego dołączyć: 1) dwie fotografie (takie jak do dyplomu ukończenia studiów); 2) dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski, zgodnie z Zarządzeniem Nr R-32/2007 w Lublinie z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania

3 opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów w Politechnice Lubelskiej. 3. Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski absolwent otrzymuje w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. 4. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (odpis do akt), albo potwierdzoną przez wydział kserokopię wydanego dokumentu Na wniosek absolwenta właściwy wydział Uczelni wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. 2. Wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. 3. Otrzymanie odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski jest uwarunkowane: 1) złożeniem przez absolwenta tłumaczenia na język angielski tytułu pracy dyplomowej, zaakceptowanego przez promotora pracy dyplomowej; 2) przedłożeniem w języku angielskim informacji o dodatkowych osiągnięciach (dotyczy pkt IV. 1 suplementu); 3) uzupełnieniem dokumentacji przebiegu studiów o tłumaczenie wykazu przedmiotów na język angielski w przypadkach, o których mowa w ust. 4; 4) przedłożeniem dowodu wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów na język angielski, nie później niż w dniu złożenia wniosku. 4. W przypadku absolwentów ubiegających się o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, którym zaliczono część studiów odbytych w innej uczelni, na innym wydziale, innym kierunku studiów w Politechnice Lubelskiej lub udzielono zgody na wznowienie studiów, dokumentacja przebiegu studiów musi zawierać wykaz zaliczonych przedmiotów z tego okresu, zawierający nazwy przedmiotów, rodzaj i wymiar zajęć, uzyskane oceny i punkty ECTS w języku polskim i angielskim. 5. W przypadku jeśli wydział Uczelni nie dysponuje tłumaczeniem na język angielski wykazu przedmiotów, o którym mowa w ust. 4, absolwent może zostać zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia tego wykazu przez Uczelnię (wydział), w której odbył część studiów, albo tłumaczenia przysięgłego tego wykazu na własny koszt. 6. Tłumaczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 są sprawdzane i akceptowane przez osobę upoważnioną przez dziekana wydziału.

4 7. Kierownik Studium Języków Obcych na każdy rok akademicki wyznacza nauczycieli akademickich, którzy zobowiązani są do udzielania pomocy merytorycznej oraz sprawdzania i poświadczania poprawności tłumaczeń. Wnioski w tej sprawie przedkłada dziekan wydziału. 8. Odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent otrzymuje w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. 9. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się drugi egzemplarz (odpis do akt) odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski, lub poświadczoną kserokopię odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski Za realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiadają dziekani wydziałów. 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Prof. dr hab. inż. Marek Opielak

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009

6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009

7 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009

8 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009

9 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009

10 Official stamp of the awarding Higher Education Institution (Name of the Higher Education Institution) Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009 This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed at home or abroad by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. DIPLOMA SUPPLEMENT Valid with the Diploma no I.INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1. Surname 2. First name(s) 3. Date of birth (day, month, year) 4. Student identification number or code II. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 1. Diploma number 2. Name of qualification and the title conferred 1 3. Main field of study and field of specialisation for the qualification 4. Name and status of awarding institution 1 5. Name and status of institution administering studies 2 Lublin University of Technology, State University, Department 6. Language(s) of instruction/examination The Polish Language 1 In original language 2 Indicate the status of the higher education institution administering studies: State, non-state/staterecognised; indicate the name of the higher education institution offering the study programme jointly in original language

11 III. INFORMATION ON THE LEVEL OF QUALIFICATION 1. Level of qualification First degree studies, second degree studies, uniform graduate studies. 2. Official length of programme Three semesters, four semesters, five semesters, six semesters, seven semesters, eight semesters, nine semesters, ten semesters. 3. Access requirements School-leaving examination certificate, registration of the students on the basis of marks in school-leaving examination certificate. Entrance examination, the winner/a finalist of subject contest from school-leaving certificates, diploma of graduating from university, competition of marks from graduating diplomas. IV. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 3 1. Mode of study Full- time studies, extramural (extension) studies. 2. Programme requirements a. The directive of Minister of National Education and Sport of 18th April 2002 on defining teaching standards for particular subjects and levels of education (Dz. U. No 116 from 2002, item (entry) 1004 with later changes). Standards define general requirements, including the number of classes, a graduate profile, teaching content for particular subjects, divided into groups of general, basis and the core curriculum education, as well as recommendations and requirements concerning traineeship. b. The directive of Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on educational standards for particular subjects and teaching levels, as well as procedures and conditions that a university must meet to conduct interstudies and macrostudies (Dz. U. No 164, entry 1166 from 2007). Educational standards for particular subjects and levels take into account qualifications possessed by a graduate, outline of educational content, the duration of studies and the length of traineeship, and requirements for particular forms of studies. c. The original syllabus / curriculum, passed by the Faculty Council. d. The lack of education standards defined by Minister. The original curriculum passed by the Faculty Council is carried out. Notice: In case of carrying out a apart of educational standard defined by Minister of National Education and Sport because of introducing a standard later than a graduate began studies or in the final course of studies, it is suggested that Information about the original curriculum be given. 3 If necessary additional pages may be added to fill in information in item IV.2-4 and VI.1-2

12 In case of carrying out minimum curriculum requirements defined by the Higher Education Main Council by resolutions it is proposed to give the Information defining that resolution. In case of the lack of standard and minimum curriculum requirements, the following information should be given The lack of educational standards defined by the Minister. The original curriculum passed by the Faculty Council has been carried out. 3. Programme details modules or units studied and the individual achievements/ grades/marks/ects credits obtained The subject of the thesis: The assessment of the thesis: The result of the diploma examination: 4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance The University uses the following range of marks: Very good 5.0 Good plus 4.5 Good 4.0 Pass mark plus 3.5 Pass mark 3.0 Fail 2.0 The final result of studies is the sum of: ½ of arithmetic mean from final marks from a student record book, ¼ from the assessment of student's thesis, ¼ mark of diploma examination. In the graduation diploma the final result of studies is rounded to full mark according to the rule: To 3.49 pass (3.0) good (4.0) very good (5.0) In Lublin University of Technology the following mark range is used, together with corresponding marks in ECTS system: Range mark in ECTS system is applied to transfers from foreign universities. Very good 5.0 A Good plus 4.5 B Good 4.0 C Pass plus 3.5 D Pass 3.0 E Fail 2.0 F 5. Overall classification of the qualification 1 V. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 1. Access to further study Second degree studies, doctoral studies, postgraduate studies 2. Professional status (if applicable) VI. ADDITIONAL INFORMATION 3 1. Additional information, including placements completed, awards received 2. Further information sources 3 If necessary additional pages may be added to fill in information in item IV.2-4 and VI.1-2

13 The statute of Lublin University of Technology The rules of studies in Lublin University of Technology The University website-www.pollub.pl Ministry of Science and Higher Education Education Recognition and International Exchange Bureau/Agency VII. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 1. Date 2. Signature and name-bearing stamp or seal of the head of the organisational unit VIII. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 1. Access to the higher education The total duration of education until completion of a school which offers the possibility of taking the secondary school leaving examination (maturity examination) is years. Having passed successfully the secondary school leaving examination (maturity examination), graduates are awarded a secondary school leaving certificate (maturity certificate) which entitles them to apply for admission to a higher education institution. 2. Higher education system Higher education system in Poland and the basis for its operation are laid down in the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education. Its provisions are applied both to state (public) and non-state (non-public) higher education institutions, in which programmes of study are offered on the same basis and upon completion of the same requirements. Higher education institutions are divided, irrespective of their status, into academic and vocational ones. An academic higher education institution is a school in which at least one of its organisational units is entitled to award the academic degree of doktor. A vocational higher education institution is a school offering first or second cycle study programmes or one-tier (long-cycle) study programmes, and which is not entitled to award the academic degree of doktor. Study programmes are offered as first cycle, second cycle and one-tier (longcycle) programmes and doctoral (third cycle) programmes. First cycle programmes leading to a licencjat degree last from 6 to 8 semesters, and those leading to an inżynier degree last seven or eight semesters. Second cycle degree programmes last three or four semesters and one-tier (long-cycle) programmes leading to a magister degree last from 9 to 12 semesters.

14 Doctoral study programmes last no longer than 4 years and upon completion graduates are awarded a certificate. Under a separate procedure graduates are conferred the academic degree of a doktor or doktor w zakresie sztuki. Higher education programmes and doctoral programmes may be offered as full-time or part-time programmes. 3. Degrees awarded to graduates of higher education institutions licencjat, licencjat pielęgniarstwa or licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt and inżynier architekt krajobrazu awarded to graduates of first cycle programmes; magister and equivalent degrees of magister sztuki, magister farmacji, magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii. 4. ECTS The number of the ECTS credits provided by the plan of studies for one semester is from 27 to 33, while it is 60 ECTS credits for an academic year. It is necessary to gather ECTS credits to complete a first cycle programme, ECTS credits to complete a second cycle programme, and ECTS credits to complete a one-tier (long-cycle) programme. 5. Academic degrees, degrees in arts, academic title, academic title in arts The academic degrees are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of science in a given scientific discipline. The degrees awarded in arts are the degrees of doktor and doktor habilitowany of a specific area of arts in a given artistic discipline. Academic degrees are conferred by organisational units of higher education institutions, Polish Academy of Sciences and research and development institutions in compliance with the powers granted under a separate procedure. The academic title is the degree of profesor of a specific area of science, while the equivalent degree in arts is the degree of profesor of a specific area of arts. The degree of profesor is conferred by the President of the Republic of Poland.

15 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009 Lublin, dnia.. Imię i nazwisko Wydział Kierunek studiów Nr albumu Pan/Pani* Dziekan Wydziału. Politechniki Lubelskiej W N I O S E K o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów na Politechnice Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski Proszę uprzejmie o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów na kierunku Politechniki Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski. Oświadczam, że: a) dostarczyłem(am) dodatkowe zdjęcia, b) wniosłem(am) opłatę za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski. Podpis absolwenta * - niepotrzebne skreślić

16 Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr R-59/ 2009 Lublin, dnia.. Imię i nazwisko Wydział Kierunek studiów Nr albumu Pan/Pani* Dziekan Wydziału. Politechniki Lubelskiej W N IO S E K o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów na Politechnice Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski Proszę uprzejmie o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów na kierunku.. Politechniki Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski. Oświadczam, że: a) złożyłem(am) tłumaczenie na język angielski tytułu pracy dyplomowej (zaakceptowane przez promotora pracy dyplomowej), b) uzupełniłem(am) dokumentację przebiegu studiów o tłumaczenie wykazu przedmiotów na język angielski (w przypadkach wymienionych w 4 ust. 4 Zarządzenia Nr R-59/2009 z dnia 14 października 2009 r.)**, c) przedstawiłem(am) w języku angielskim informację o dodatkowych osiągnięciach** (dotyczy pkt IV.1 suplementu), d) wniosłem(am) opłatę za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy. Podpis absolwenta * - niepotrzebne skreślić ** - sprawdzone i zaakceptowane przez osoby upoważnione przez dziekana wydziału

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r.

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 82 Rektora PS z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania dyplomów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Higher education in Poland

Higher education in Poland Session 2.04 Evaluation of credentials from Poland Higher education in Poland part I. Before 1991 2005-09-14 Nina Kowalewska nina.kowalewska@hsv.se National Agency for Higher Education Stockholm, Sweden

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Porównanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4 /2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor

Bardziej szczegółowo

FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND

FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND Agnieszka HAŒ, Ma³gorzata WOJCIECHOWSKA, Tomasz RAJTAR Institute of Forensic Research, Cracow ABSTRACT: The article concerns

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS ECTS INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM BIALYSTOK 2003 Copyright c 2003 The Bialystok School of Economics. This Information Package has been prepared

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Welcome! >> 1. Dear Student,

Welcome! >> 1. Dear Student, Welcome! >> 1 Dear Student, Poland has been participating in SOCRATES-Erasmus since 1998. More than 200 Polish universities take part in the programme now and co-operate with around 1300 European universities.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo