Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) z a r z ą d z a m, co następuje: Politechnika Lubelska, na wniosek absolwenta, wydaje dodatkowy odpis/odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 3. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu/odpisów dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy. 4. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzenie odbioru dodatkowego odpisu/odpisów dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy albo potwierdzoną przez wydział kopię wydanego dokumentu.

2 5. Wysokość opłaty za wydanie dodatkowego odpisu/odpisów dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy określa Rektor Politechniki Lubelskiej w drodze odrębnego Zarządzenia. 6. Odpis/odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy absolwent otrzymuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Na wniosek absolwenta właściwy wydział Uczelni wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 2. Wzór suplementu w tłumaczeniu na język angielski określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Suplement, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wydawany jest absolwentom rozpoczynającym studia od roku akademickiego 2012/2013 i w latach następnych. 4. Wniosek o wydanie odpisu/odpisów suplementu w tłumaczeniu na język angielski powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Wzór wniosku określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 5. Do wniosku należy dołączyć: 1) tłumaczenie na język angielski tytułu pracy dyplomowej, zaakceptowanego przez promotora pracy dyplomowej; 2) tłumaczenie na język angielski informacji o dodatkowych osiągnięciach absolwenta (dotyczy pkt 4.1 suplementu); 3) tłumaczenie przedmiotów stanowiących uzupełnienie dokumentacji przebiegu studiów w przypadkach, o których mowa w ust W przypadku absolwentów ubiegających się o wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski, którym zaliczono część studiów odbytych w innej uczelni, na innym wydziale, innym kierunku studiów w Politechnice Lubelskiej lub udzielono zgody na wznowienie studiów, dokumentacja przebiegu studiów musi zawierać wykaz zaliczonych przedmiotów z tego okresu, zawierający nazwy przedmiotów, rodzaj i wymiar zajęć, uzyskane oceny oraz punkty ECTS w języku polskim i angielskim. 7. W przypadku, gdy wydział Uczelni nie dysponuje tłumaczeniem na język angielski wykazu przedmiotów, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, absolwent może zostać zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia wspomnianego wykazu przez uczelnię (wydział), w której odbył część studiów albo tłumaczenia przysięgłego tego wykazu na własny koszt.

3 8. Tłumaczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 niniejszego paragrafu, są sprawdzane i akceptowane przez osobę upoważnioną przez dziekana wydziału. 9. Kierownik Studium Języków Obcych na każdy rok akademicki wyznacza nauczycieli akademickich, którzy zobowiązani są do udzielania pomocy merytorycznej oraz sprawdzania i poświadczania poprawności tłumaczeń. Wnioski w tej sprawie przedkłada dziekan wydziału. 10. Odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent otrzymuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 11. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzenie odbioru odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski lub poświadczoną kopię odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Absolwenci Politechniki Lubelskiej, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013, otrzymują suplementy do dyplomów według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach Za realizację postanowień niniejszego Zarządzenia odpowiadają dziekani wydziałów. 2. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 5. R e k t o r Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

4 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Lublin, dnia.. Imię i nazwisko Wydział Kierunek studiów Nr albumu Dziekan Wydziału... Politechniki Lubelskiej W N I O S E K o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/rosyjski* Proszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów na kierunku... Politechniki Lubelskiej w tłumaczeniu na język... Do wniosku załączam: a) dodatkową fotografię, b) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy.. Podpis absolwenta * niepotrzebne skreślić

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. official stamp POLITECHNIKA LUBELSKA This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed at home or abroad by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. DIPLOMA SUPPLEMENT Valid with the Diploma no 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1. Surname 1.2. Name(s) 1.3. Date of birth (day, month, year) 1.4. Student identification number or code 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 3) 2.1. Name of qualification and the title conferred Faculty, specialization and subject of studies 2.3. Name and status of awarding institution Name and status of administering institution 2 (if different from 2.3) 2.5. Language(s) of instruction/examination 1 In the case of translation into a foreign language content is entered in the original version. 2 Indicate the status of the university (public/non-public ) an the name of the university or institution conducting joint studies, in the original version. 3 Items 2.3, 2.4, , 6.1 and 6.2 can be extended by an appropriate number of pages, if necessary.

6 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF QUALIFICATION 3.1. Level of qualification 3.2. Official length of programme 3.3. Access requirements 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1. Mode of study 4.2. Programme requirements 4.3. Curriculum details modules studied and the individual grades, ECTS credits obtained 4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 4.5. Overall classification of the qualification 1 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1. Access to further study 5.2. Professional status (if applicable) 6. ADDITIONAL INFORMATION Additional information, including placements and awards 6.2. Further information sources 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1. Date 7.2. Signature of the head of the organisational unit 7.3. Position of the person signed in University stamp or seal 8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 8.1. Access to the higher education The total duration of education until completion of a school which offers the possibility of taking the secondary school leaving examination is years. Having passed successfully the secondary school leaving examination graduates get a secondary school leaving certificate which entitles them to apply to a higher education institution.

7 8.2. Higher education system Higher education system in Poland and the basis for its operation are laid down in the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (Journal of Laws (Dz. U.) No. 164, item 1365, as amended). Its regulations are applied both to public and private higher education institutions, in which programmes of study are offered on the same basis and fulfilling the same requirements. Higher education institutions are divided, irrespective of their status, into academic and vocational ones. An academic higher education institution is a school in which at least one of its organisational units is entitled to award the academic degree of doktor. A vocational higher education institution is a school offering undergraduate and graduate programmes, and at the same time is not entitled to award the academic degree of doktor. Study programmes are offered as first-degree, second-degree, MA/MSc studies and doctoral programmes (third degree studies). First-degree studies can lead to a licencjat degree and last six or seven terms, or they can lead to an inżynier degree and last seven or eight terms. Seconddegree studies last three or four terms. MA/MSc studies last from nine to twelve terms. Doctoral programmes last no longer than four years. Under a separate procedure in compliance with the provisions of the Regulation of 14 March 2003 on the Academic Degrees and the Academic Title and on Degrees and Title in Arts (Journal of Laws (Dz. U.) No. 65, item 595, as amended), graduates are conferred the academic degree of doktor or doktor w zakresie sztuki. Higher education studies and doctoral studies may be offered as full-time or part-time programmes Degrees awarded to graduates of higher education institutions licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt and inżynier architekt krajobrazu awarded to graduates of first-degree studies, magister and equivalent degrees of magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, magister sztuki awarded to graduates of second-degree studies, magister and equivalent degrees of lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister sztuki awarded to graduates of MA studies.

8 8.4. ECTS The number of the ECTS credits provided by the plan of studies for one term is 30 and it is 60 ECTS credits for an academic year. To be awarded a diploma it is necessary to collect at least 180 ECTS credits upon completion of a firstdegree studies, at least 90 ECTS credits upon completion of second-degree studies, at least 300 ECTS credits on completion of five-year studies and 360 ECTS credits on completion of six-year studies Academic degrees, degrees in arts, academic title, academic title in arts Academic degrees, degrees in arts and the title of profesor are conferred provisions of Regulation of 14 March 2003 on the Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in Arts (Journal of Laws (Dz. U.) No. 65, item 595, as amended). The academic degrees are the degrees of doctor and doktor habilitowany of a specific area of science in a given scientific discipline. The degrees awarded in arts are the degrees of doktor and doktor habilitowany of arts of a specific area of arts in a given artistic discipline. Academic degrees and degrees in arts are conferred by organisational units of higher education institutions, and the Polish Academy of Sciences as well as research institutes in compliance with academic rights. The academic title is the title of profesor of a specific area of science, while the equivalent title in arts is the title of profesor of a specific area of arts. The title of profesor is conferred by the President of the Republic of Poland.

9 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Lublin, dnia.. Imię i nazwisko Wydział Kierunek studiów Nr albumu Dziekan Wydziału... Politechniki Lubelskiej W N IO S E K o wydanie odpisu/odpisów* suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski Proszę uprzejmie o wydanie... sztuk odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów na kierunku.. Politechniki Lubelskiej w tłumaczeniu na język angielski. Do wniosku załączam: a) tłumaczenie na język angielski tytułu pracy dyplomowej, zaakceptowanego przez promotora pracy dyplomowej, b) tłumaczenie na język angielski przedmiotów uzupełniających dokumentację przebiegu studiów**, c) tłumaczenie na język angielski informacji o dodatkowych osiągnięciach (dot. pkt 4.1 suplementu)**. Podpis absolwenta * niepotrzebne skreślić ** sprawdzone i zaakceptowane przez osoby upoważnione przez dziekana wydziału

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

BSc thesis guidelines

BSc thesis guidelines BSc thesis guidelines BSc thesis is a final thesis that students write to complete their bachelor degree program. It is compatible with the description of a graduate profile included in the standards of

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego określające procedurę wystawiania przez Uniwersytet Wrocławski zaświadczeń dla studentów i doktorantów do pożyczek i kredytów studenckich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis Community College 1 ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES AKADEMICKIE

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje

PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99 Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99 RozpoRządzenie MinistRa administracji i cyfryzacji 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych Na podstawie art. 150 ust. 4

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Welcome! >> 1. Dear Student,

Welcome! >> 1. Dear Student, Welcome! >> 1 Dear Student, Poland has been participating in SOCRATES-Erasmus since 1998. More than 200 Polish universities take part in the programme now and co-operate with around 1300 European universities.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dziennik Ustaw Nr 201 11399 Poz. 1188 1188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

The Physicists: A Generation That Changed the World C. P. Snow (1981)

The Physicists: A Generation That Changed the World C. P. Snow (1981) The Physicists: A Generation That Changed the World C. P. Snow (1981) M. Faraday J. C. Maxwell E. Rutheford A. Einstein N. Bohr E. Fermi E. Teller R. Oppenheimer R. Feynman Lasciate ogni speranza, voi

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo