Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, Korczyna ul. Rynek 18a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a"

Transkrypt

1 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel Nr ew. 1905, Regon: , NIP Konto: P B S w Sanoku ul. Kościuszki 22 Inwestor : Gmina Korczyna, Korczyna ul. Rynek 18a Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni Adres inwestycji : Iskrzynia, ul. Szkolna Gmina Korczyna Nazwa projektu : Instalacja wewnętrzna gazu- zasilanie koła c.o. Faza : Projekt budowlany BranŜa : Sanitarna Projektował : mgr inŝ. Bogusław Kowalski... Sprawdził : mgr inŝ. Arkadiusz Menio... Sanok, kwiecień 2007 rok.

2 -2- ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp. z o.o. w Tarnowie OZG w Jaśle znak 601/O/WP2/22/2007 z dnia Opis techniczny 5. Tablica obliczeniowa wewnętrznej instalacji gazowej 6. Rysunki : Instalacja gazowa - rzut przyziemia 1 : 50 rys. nr 1 Instalacja gazowa - rozwinięcie aksonometryczne 1 : 100 rys. nr 2 Schemat układu odcinającego dopływ gazu b/s rys. nr 3

3 1. Podstawa opracowania -3- OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Inwentaryzacja budowlana budynku - Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp. z o.o. w Tarnowie OZG w Jaśle znak 601/O/WP2/22/2007 z dnia Uzgodnienia z inwestorem 2. Dane ogólne Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie dostarczyć gaz ziemny do kotła gazowego Viessmann VITOPLEX 300 o mocy 225 kw z palnikiem gazowym wentylatorowym UNIT-P. Kurek główny oraz zawory odcinające instalację gazową usytuowano w szafce naściennej wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym na zachodniej elewacji budynku szkoły, w miejscu istniejącego punktu red.- pomiarowego. Istniejący punkt redukcyjno-pomiarowy naleŝy przebudować. Dla kotłowni naleŝy zamontować gazomierz G-25N z rejestratorem szczytów i teletransmisją. Istniejący reduktor R-10 zdemontować. Istniejący gazomierz G4 dla mieszkania pozostawić. Istniejący gazomierz dla pomieszczeń dydaktycznych wymienić na gazomierz G 1,6. Instalacja dla mieszkania oraz pomieszczeń dydaktycznych nie ulega zmianie. Projekt niniejszy dotyczy instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy c.o. począwszy od projektowanego zaworu MAG-3 φ 50 mm umieszczonego w szafce naściennej na elewacji budynku, obok szafki punktu red.- pom. 3. Instalacja gazowa 3.1. Przewody Przewody w budynku naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN :2004/A:2004 o połączeniach spawanych i średnicy podanych na rysunkach.. Przy przekraczaniu przegród konstrukcyjnych przewody prowadzić w tulejach ochronnych, które powinny wystawać po 3 cm z kaŝdej strony. Instalacje wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 roku poz Przewody w pomieszczeniach prowadzić na wysokości ok.2,5 m licząc od posadzki na parterze. Przewody naleŝy prowadzić w odległościach mierząc w świetle przewodów conajmniej :

4 -4- a) 0,1 m od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych i urządzeń elektrycznych iskrzących umieszczając je nad tymi przewodami. b) przewody instalacji gazowej krzyŝujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m Aparaty gazowe Aparaty gazowe naleŝy instalować zgodnie z wymogami : - piece z palnikiem gazowym, słuŝące do ogrzewania pomieszczeń z zastosowaniem wody jako czynnika grzejnego, naleŝy ustawiać jako wolnostojące, palniki gazowe w piecach do ogrzewania pomieszczeń nie powinny przekraczać obciąŝenia cieplnego, dla którego jest zapewnione odprowadzenie spalin kanałem spalinowym. - Aparaty gazowe naleŝy łączyć z przewodami przy pomocy dwuzłączki. - KaŜde poziome podejście do aparatu gazowego powinno być zakończone kurkiem ćwierćobrotowym zainstalowanym w pozycji poziomej licząc nie mniej niŝ 0,7 m od podłogi. Dopuszcza się łączenie aparatów gazowych z przewodami instalacji węŝem elastycznym gumowym lub z tworzyw sztucznych odpornych na działanie korodujące paliwa gazowego o wytrzymałości odpowiadającej ciśnieniu próbnemu instalacji w przypadku gdy : wydajność cieplna aparatu gazowego nie przekracza 1200 kcal/h lub uŝytkowanie aparatu gazowego wiąŝe się z koniecznością ciągłego jego przemieszczania ( np w przypadku palników laboratoryjnych, kolb lutowniczych, Ŝelazek itp. aparatów zasilanych z instalacji gazowej) Próba wewnętrznej instalacji gazowej Wykonana instalacja gazowa przed pomalowaniem winna być poddana dwukrotnie próbie szczelności z przyborami i bez przyborów. Przed próbą instalacji, sieć przewodów naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem pod ciśnieniem 0,5 atm. Próbę szczelności naleŝy uwaŝać za pozytywną o ile wytworzone ciśnienie 0,05 MPa pozostanie w ciągu 30 min niezmienione. Do przeprowadzenia próby moŝna uŝyć manometru rtęciowego lub wodnego. Badanie szczelności połączeń, kurków, spawów itp. naleŝy wykonać przez powlekanie badanych miejsc wodą mydlaną przy uŝyciu pędzelka lub przy pomocy elektronicznych wykrywaczy nieszczelności instalacji gazowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. KaŜde pomieszczenie w którym zamontowane będą przybory gazowe musi posiadać oddzielne przewody wentylacyjne wyprowadzone na dach budynku. Sprawność przewodów wentylacyjnych musi być sprawdzona przez uprawnioną osobę. Próbę szczelności naleŝy wykonać w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.

5 -5-4. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Kotłownia wyposaŝona będzie w detektor awaryjnego wypływu gazu DEX-1.2 który powodować będzie (w razie awaryjnego pojawienia się gazu w pomieszczeniu kotłowni ) samoczynne zamknięcie dopływu gazu do palnika kotła c.o. i c.c.w. za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego MAG-3. Zawór elektromagnetyczny umieszczono na zewnątrz budynku w skrzynce naściennej obok punktu redukcyjno-pomiarowego. Pracą detektora DEX-1.2 i zaworu elektromagnetycznego MAG-3 steruje moduł alarmowy MD-4.Z, który usytuowany będzie w budynku poza kotłownią, w pomieszczeniu obok kotłowni. Detektor awaryjnego wypływu gazu umieszczony będzie pod stropem bezpośrednio nad palnikiem kotła gazowego c.o. i c.c.w.. Impuls detektora DEX-1.2 powodował będzie odcięcie dopływu gazu do budynku oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni juŝ przy stęŝeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości. 5. Pomiar ilości gazu Do pomiaru ilości zuŝytego gazu zastosowano zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi gazomierz G 25N. Gazomierz i reduktor R-72 usytuowano w szafce naściennej wykonanej z blachy z otworami wentylacyjnymi, którą naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Przed i za gazomierzem zaprojektowano zawory odcinające, zawór za reduktorem jest kurkiem głównym. Projekt punktu redukcyjno-pomiarowego zamieszczono w oddzielnym opracowaniu. 6. Szafa punktu redukcyjno-pomiarowego Szafę punktu redukcyjno-pomiarowego zaprojektowano z blachy stalowej czarnej lub ocynkowanej, mocowanej do konstrukcji nośnej wykonanej z kątownika i ceownika. Szafa zostanie przymocowana do ściany za pomocą śrub kotwiących. Na całość obudowy składa się rama, ściany, dach i drzwi. Ramę szafy naleŝy wykonać z kątownika równoramiennego 45x45x45 mm oraz ceownika 40x20 mm, natomiast drzwi z blachy o grubości 1,5 mm. Na drzwiach zaprojektowano otwory wywiewne. Ściany boczne z blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Dach zaprojektowano jako jednospadowybna konstrukcji z kątownika, kryty blachą. Dach zostanie przymocowany do górnej części ramy za pomocą śrub. Całość konstrukcji naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie. Na drzwiczkach umieścić napisy wg rys. 2 w projekcie punktu redukcyjnopomiarowego.

6 7. Uziemienie urządzeń -6- W obrębie punktu redukcyjno-pomiarowego wykonać naleŝy uziom otokowy z taśmy Fe/Zn- 30x4 mm na głębokość 0,8m. Od urządzeń technicznych punktu redukcyjno- pomiarowego naleŝy wykonać przewody odprowadzające z z taśmy Fe/Zn- 30x4 mm i przez złącza kontrolno- pomiarowe połączyć z uziomem otokowym. Drzwi szafy połączyć elektrycznie z obudową szafy za pomocą linki miedzianej. Oporność uziomu R< 5 Omów Uwaga! Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montaŝowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław NIP: 895-138-21-17 konto: INTELIGO 50102055581111139750000013 tel. 0501 461-260 lub (071)325 26 47 e-mail: mbiczysko@poczta.onet.pl Tytuł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Nr IS 04 Grupa CPV : 45333000-0 Tytuł inwestycji : Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo