S108 8-Port Fast Ethernet Switch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S108 8-Port Fast Ethernet Switch"

Transkrypt

1 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet Podr cznik U ytkownika S108 8-Port Fast Ethernet Switch User Guide

2 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet 2

3 Spis tre ci Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet 1. WST P Funkcje prze cznika Zawarto opakowania Specy kacja panelu przedniego i tylnego Specy kacja diod INSTALACJA Przed pod czeniem do sieci Pod czenie do w z ów ko cowych Pod czenie prze cznika do routera lub innego prze cznika SPECYFIKACJA PRODUKTU

4 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet 1. Wst p Prze cznik Ethernet S105/S108 to niewielkie urz dzenie zaprojektowane z my l o ma ych biurach, domach studenckich oraz ma ych przedsi biorstwach. Prze cznik jest wyposa ony w 5/8 portów Ethernet 10/100 Mbit/s z funkcj automatycznej negocjacji, obs uguje funkcj auto MDI/MDIX oraz operacje prze czania z po rednim gromadzeniem danych z my l o skutecznym przesy aniu pakietów z ka dego portu. Pod czanie Plug and Play u atwia instalacj. Urz dzenie obs uguje dodatkowo funkcje przedawnienia i automatycznego zapami tywania adresu MAC. Ponadto, zawiera tabel adresów MAC 2K(S105)/1K(S108). Zaletami urz dzenia s atwa instalacja oraz brak konieczno ci zarz dzania sieci. Ten stabilny, estetyczny prze cznik to najlepszy sposób na udost pnianie Internetu. 1.1 Funkcje prze cznika Zgodno ze standardami IEEE Base-T Ethernet oraz IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet. Obs uga funkcji automatycznej negocjacji NWAY, automatycznego wykrywania pr dko ci przesy ania danych oraz transmisji dwukierunkowej typu dupleks i pó dupleks. 5/8 portów RJ45 10/100Mbit/s z funkcj automatycznego rozpoznawania oraz obs uga funkcji auto MDI/MDIX. Zgodno ze standardem IEEE802.3x dla dupleksu oraz Backpressure Flow Control dla pó dupleksu. Przekazywanie bez ograniczania pr dko ci cza. Obs uga operacji prze czania z po rednim gromadzeniem danych. Obs uga funkcji przedawnienia i automatycznego zapami tywania adresu MAC. Tabela adresów MAC 2K(S105)/1K(S108). 4

5 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet 1.2 Zawarto opakowania Po otwarciu nale y dok adnie sprawdzi zawarto opakowania, zgodnie z poni sz list : Prze cznik Fast Ethernet z 5/8 portami Zasilacz Podr cznik u ytkownika W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku któregokolwiek z wymienionych elementów zestawu nale y skontaktowa si ze sprzedawc w celu wymiany towaru. 1.3 Specy kacje panelu przedniego i tylnego Panel przedni prze cznika wyposa ony jest w diody po czenia/aktywno ci oraz diod zasilania. Dalsze informacje na temat diod zamieszczono w cz ci Specy kacje diod. Na panelu tylnym znajduje si 5/8 portów RJ45 10/100Mbit/s. Gniazdo kabla cz cego prze cznik z zasilaczem AC znajduje si na panelu bocznym. Wa ne: Nale y u ywa zasilacza do czonego do zestawu. W przeciwnym razie prze cznik mo e ulec uszkodzeniu. 1.4 Specy kacje diod Prze cznik wyposa ony jest w diod zasilania oraz diody po czenia/ aktywno ci. Diody informuj u ytkownika o stanie urz dzenia. Poni sza tabela zawiera opisy wskaza poszczególnych diod prze cznika. 5

6 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet Dioda Kolor Stan Opis Power Link/Act Zielony wieci Wy czona Zielony wieci Zielony Miga Dioda zapala si po w czeniu zasilania prze cznika. Je eli dioda si nie wieci, nale y sprawdzi, czy wtyczka zasilacza zosta a prawid owo w o ona do gniazda. Urz dzenia zewn trzne cz si z portem prze cznika. Port przesy a lub odbiera pakiety danych. 6

7 2. Instalacja 2.1 Przed pod czeniem do sieci Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet Przed pod czeniem urz dzenia S105/S108 do sieci nale y zrealizowa poni sze zalecenia: Nie stawia ci kich przedmiotów na prze czniku. Prze cznik powinien znajdowa si w odleg o ci 1,5 m od gniazd zasilania oraz innych urz dze. Sprawdzi ród o zasilania pod k tem bezpiecze stwa. Upewni si, e prze cznik zosta ustawiony w sposób zapewniaj cy odpowiedni wentylacj oraz rozpraszanie ciep a. 2.2 Pod czanie do w z ów ko cowych Do pod czania prze cznika do w z ów ko cowych nale y stosowa zwyk e kable Ethernet. Procedury pod czania opisano poni ej. Porty prze cznika dostosuj si automatycznie do parametrów (MDI-II/MDI-X, pr dko, dupleks) urz dzenia, do którego jest pod czany. Pod czanie prze cznika do w z a ko cowego Nale y zapozna si ze Specy kacjami diod. Diody po czenia/aktywno ci ka dego portu za wiec si w kolorze zielonym, kiedy po czenie b dzie dost pne. 7

8 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet 2.3 Pod czanie prze cznika do routera lub innego prze cznika Modem kablowy/dsl Router S105/108 8

9 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet Pod czanie do innego routera lub prze cznika Nale y zapozna si ze Specy kacjami diod. Diody po czenia/aktywno ci ka dego portu za wiec si w kolorze zielonym, kiedy po czenie b dzie dost pne. 3. Specy kacje produktu Standardy Protokó Topologia Kable sieciowe Pr dko Metoda przesy u Tabela adresów MAC Filtrowanie pakietów/ pr dko przekazywania Zapami tywanie adresów MAC Przepustowo tablicy po cze IEEE Base-T Ethernet IEEE802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet CSMA/CD Gwiazda 10 Base -T: Cat.3 UTP lub wy ej 100 Base -TX: Cat.5 UTP /STP 10/100Mbit/s Szybkie prze czanie z po rednim gromadzeniem danych 2K(S105)/1K(S108) 14880pps(10Mbit/s) na port pps(100Mbit/s) na port Automatyczne zapami tywanie i przedawnianie 1Gbit/s(S105)/ 1,6Gbit/s(S108) 9

10 Switch 8-portowy S108 Fast Ethernet Zasilanie Wej cie AC Pobór mocy Temperatura robocza Temperatura przechowywania Wilgotno robocza Wilgotno przechowywania Zewn trzny zasilacz AC 9V 600 ma 2,7 W(S105)/4,2 W(S108) 0 C-40 C -40 C-70 C 10%~90% RH (bez kondensacji) 5%~95% RH (bez kondensacji) 10

11 S108 8-Port Fast Ethernet Switch Contents 1. INTRODUCTION Switch Features Package Contents Front Panel and Rear Panel Speci cations LED Indicator Speci cations INSTALLATION Before Connecting to the Network Connecting to End Nodes Switch to Router or Switch PRODUCT SPECIFICATION

12 S108 8-Port Fast Ethernet Switch 11. Introduction S105/S108 Ethernet Switch, a mini desktop switch, is designed for SOHO, student dormitory and small enterprise users. It has 5/8 10/100Mbps Autonegotiation Ethernet ports, supports auto MDI/MDIX and store-and-forward function to make sure the packet to be sent each port effectively. Plug and play function helps you set up easily. In addition, it also supports MAC address auto-learning and aging. Moreover, it integrates 2K(S105)/1K(S108) MAC address table. Its easy setup and no network management will bene t you a lot. Exquisite and high-stable, it is your best choice to share the Internet. 1.1 Switch Features Complies with the IEEE Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet standards. Supports NWAY auto-negotiation function, auto-detect transfer data rate, Half/Full-duplex. Provides 5/8 10/100Mbps Auto-sensing RJ45 ports and supports Auto MDI/MDIX. Supports IEEE802.3x ow control for Full-duplex, and Backpressure ow control for Half-duplex. Supports non-blocking line speed forwarding. Supports store-and-forward switching method. Supports MAC address auto-learning/aging function and integrates 2K(S105)/1K(S108)MAC address table. 12

13 S108 8-Port Fast Ethernet Switch 1.2 Package Contents Please check the articles carefully after you open the packing as below: One 5/8-Port Fast Ethernet Switch One Power Adapter One User Guide If any of the listed items are missing or damaged, please contact the reseller from whom you purchased for replacement. 1.3 Front Panel and Rear Panel Speci cations The front panel of 5/8 Port Fast Ethernet Switch includes Link/Act indicators and one power indicator. Please refer to the detailed description of these indicators in LED Indicator Speci cations The Rear Panel of the Switch includes 5/8 10/100Mbps RJ45 ports and one AC power port used for AC power input is located in the side panel of the Switch. Notice: Please use the delivery-attached power supply. If not, the Switch may be damaged. 1.4 LED Indicator Speci cations The LED indicators of the Switch include Power and Link/Act. You can see their operating situation through these LED indicators. The following chart shows the LED indicators of the Switch along with explanation of each indicator. 13

14 S108 8-Port Fast Ethernet Switch LED Color Status Description Power Link/Act Green ON OFF Green ON Green Blinking This indicator lights when the Switch powers on. If this indicator is not lighting, please check the AC power connector to ensure the correct connection of the power adapter. The other devices connect to the port of the Switch. The port is transmit- ting or receiving data packets. 14

15 2. Installation S108 8-Port Fast Ethernet Switch 2.1 Before Connecting to the Network Before connecting the S105/S108 to the network, please pay attention to the following instructions: Don t put heavy articles on the Switch. Power sockets and equipments should be within 1.5 meters of the Switch. Check power supply to con rm the safe connection. Make sure there s adequate space for proper heat dissipation and adequate ventilation around the Switch. 2.2 Connecting to End Nodes Use standard Ethernet cable to connect the Switch to end nodes as described below. Switch ports will automatically adjust to the characteristics (MDI-II/MDI-X, speed, duplex) of the device to which is connected. Switch connecting to an end node Please refer to the LED Indicator Speci cations. The Link/Act LEDs for each port lights green when the link is available. 15

16 S108 8-Port Fast Ethernet Switch 2.3 Switch to Router or Switch 16

17 Connecting to another router or switch S108 8-Port Fast Ethernet Switch Please refer to the LED Indicator Speci cations. The Link/Act LEDs for each port lights green when the link is available. 3. Product Speci cation Standards Protocol Topology Network Cables Speed Transmission Method MAC Address Table Packet Filtering/ Forwarding Rate MAC Address Learning Backplane Bandwidth Power IEEE Base-T Ethernet IEEE802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet CSMA/CD Star 10 Base -T: Cat.3 UTP or above 100 Base -TX: Cat.5 UTP /STP 10/100Mbps Fast store-and-forward 2K(S105)/1K(S108) 14880pps(10Mbps)per port pps(100Mbps)per port Self-learning, auto-aging. 1Gbps(S105)/ 1.6Gbps(S108) External universal power supply 17

18 S108 8-Port Fast Ethernet Switch AC INPUT Power Consumption AC 9V 600mA 2.7W(S105)/4.2W(S108) Operating Temperature 0-40 Storage Temperature Working Humidity Storage Humidity 10%~90% RH (no condensing) 5%~95% RH (no condensing) 18

19 S108 8-Port Fast Ethernet Switch 19

20 Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. Importer: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Bezprzewodowy adapter USB 11N Spis tre ci ROZDZIA 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Funkcje produktu... 4 1.2 Zastosowanie urz dzenia... 5 1.3 Opis wska nika... 6 1.4 Zawarto

Bardziej szczegółowo

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6 user s manual 1 Contents User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4 Features 4 1.2 Operation Environment 5 1.3 System Requirements 6 Chapter 2 Hardware Installation 6 2.1 Led indicators 6 2.2 Back

Bardziej szczegółowo

3,5 HDD External Enclosure

3,5 HDD External Enclosure Zewnętrzna kieszeń do dysku HDD 3,5 Instrukcja obsługi 3,5 HDD External Enclosure User Manual Kieszeń do dysku 3,5 2 Kieszeń do dysku 3,5 1. Wstęp Gratulujemy nabycia dysku zewnętrznego USB 2.0/eSATA Kieszeń.

Bardziej szczegółowo

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter MC-un22 Wireless USB Adapter user s manual MODECOM 1 User s manual IMPORTANT NOTE: 4 Introduction 4 Features 4 LED Indicator 5 Package Contents 5 Software Installation 5 Configuring Wireless Network 8

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343]

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] PTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] Skrócona instrukcja instalacji Quick Installation Guide 2011-08-18 Skrócona instrukcja instalacji PTAGRAM Cerberus [P6342] / [P 6343] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P User s manual NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P NVIP-1DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P - User s manual ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT ALIEN User Manual PY-GPS5004BT Românã 87-132 Polski 43-86 English 1-42 ALIEN PY-GPS5004BT PY-GPS5004BT User's Manual Welcome to use our GPS navigator - We are reserves the final explanation right on this

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo