High-Speed ADSL Router

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "High-Speed ADSL Router"

Transkrypt

1 High-Speed ADSL Router Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Podręcznik szybkiej instalacji Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

2 Spis treści 1. Wskaźniki i złącza urządzenia Przedni panel Tylni panel Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia poprzez Rejestracja usługi Neostrada lub Net Management--Access Control -- Passwords Instrukcja obsługi

3 PoniŜsza instrukcja opisuje TYLKO podstawową instalację urządzenia. Więcej informacji zawartych jest w Instrukcji Obsługi na dołączonej do urządzenia płycie CD. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia 1.1 Przedni panel Na przednim panelu znajdują się diody LED sygnalizujące status operacji wykonywanych przez router. LED KOLOR FUNKCJA POWER DSL WLAN Wyłączony Ciągły zielony Ciągły czerwony Wyłączony Wolno migający zielony Szybko migający zielony Ciągły zielony Wyłączony Migający zielony Stały zielony Zasilanie jest wyłączone Zasilanie jest włączone i urządzenie działa Urządzenie wchodzi w tryb bootloader Power on self-test Brak synchronizacji Uzgadnianie synchronizacji w trakcie Trwa proces synchronizacji Zsynchronizowanie modemu Brak sygnału radiowego Przesyłanie danych przez port WLAN Interfejs WLAN jest gotowy do pracy INTERNET Wyłączony Brak aktywnego połączenia PPPoA lub PPPoE 3

4 ETHERNET Ciągły zielony Wyłączony Migający zielony Ciągły zielony Co najmniej jedno połączenie PPPoA lub PPPoE jest aktywne. UŜytkownik posiada połączenie z Internetem. Brak sygnału na porcie sieciowym Przesyłanie danych przez port sieciowy Interfejs sieciowy jest gotowy do działania 1.2 Tylni panel Na tylnim panelu znajdują się wszystkie gniazda złącz sieciowych, DSL, ANT, przycisk zasilania oraz przycisk RESET umoŝliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych. ZŁĄCZE/PRZYCISK OPIS LINE Reset LAN 1-4 ON/OFF ANT Power Gniazdo RJ-11 słuŝące do podłączenia linii telefonicznej ADSL. Przycisk słuŝący do przywracania ustawień fabrycznych. Gniazda Ethernet RJ-45. Włącznik/Wyłącznik zasilania Złącze antenowe Port zasilania, słuŝy do podłączenia zasilacza dołączonego do urządzenia (12VDC 1A) 4

5 2. Zawartość opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: Router ADSL Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Kabel sieciowy Ethernet RJ-45 Kabel telefoniczny RJ-11 Zasilacz 12VDC 1A Płyta CD-ROM Instrukcja obsługi W przypadku któregokolwiek elementu proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcję obsługi oraz sterowniki moŝna pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub, katalog sterowniki oraz instrukcje. 3. Podłączenie urządzenia 1) Podłącz linię telefoniczną do gniazda DSL Podłącz router do linii telefonicznej ADSL. JeŜeli do linii telefonicznej będą podpięte dodatkowe urządzenia telefoniczne (np. aparat telefoniczny, faks, itp.) musisz dodatkowo podłączyć splitter umoŝliwiający rozgałęzienie linii telefonicznej oraz odfiltrowanie zakłóceń. UWAGA: Splittery dla linii analogowych (Splitter Annex A) maja inną budowę i gniazda niŝ dla linii cyfrowych ISDN (Splitter Annex B) 2) Podłącz komputer lub inne urządzenie sieciowe do gniazda LAN 1~4 Do gniazda switcha 4 portowego moŝna podłączyć dowolne urządzenie sieciowe pracujące w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s ze złączem RJ-45 takie jak komputer wyposaŝony w kartę sieciową lub switch. Urządzenie posiada funkcję auto sensing umoŝliwiającą automatyczny dobór polaryzacji kabla sieciowego. Proszę pamiętać, iŝ w standardzie Ethernet długość kabla sieciowego nie moŝe przekraczać 100 metrów. 5

6 UWAGA: Po skonfigurowaniu urządzenia moŝna podłączyć komputery, laptopy bądź inne urządzenia wyposaŝone w karty bezprzewodowe w standardzie b lub g. 3) Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej oraz gniazda Power. Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej 230V/50Hz a następnie gniazda Power. 4) Włącz zasilanie urządzenia przełącznikiem On/Off. UWAGA! Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. 6

7 4. Konfiguracja połączenia sieciowego. Zarówno w przypadku połączenia Ethernet i Wireless uŝytkownik musi skonfigurować połączenie sieciowe. W tym celu naleŝy wybrać właściwości połączenia sieciowego a następnie protokołu TCP/IP oraz zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. W przypadku Windows 98 naleŝy: w zakładce Adres IP zaznaczyć opcję Automatycznie uzyskaj adres IP, w zakładce Brama usunąć wszystkie wpisy oraz w zakładce DNS zaznaczyć opcję wyłącz DNS. Na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM znajduje się dokładna instrukcja konfiguracji protokołu TCP/IP. 7

8 5. Konfiguracja urządzenia poprzez www. 1) Włącz przeglądarkę internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox. W polu adres wpisz adres interfejsu LAN urządzenia 2) Na ekranie zostanie wyświetlony monit autoryzacji. Domyślnie login/hasło to: admin/admin 3) Po poprawnym wpisaniu loginu i hasła na ekranie zostanie wyświetlona zakładka Device Info: 8

9 4) Kliknij na zakładkę Advanced Setup nastepnie na WAN. W zakładce WAN jest przykładowe połączenie PVC (zaleŝnie od wersji wgranego firmware) naleŝy go usunąć poprzez jego zaznaczenie (Remove), następnie klikamy na przycisk Remove. Gdy pokazanego poniŝej połączenia PVC w zakładce Advanced Setup nie ma to przechodzimy do kolejnego kroku (5). 9

10 5) Aby skonfigurować urządzenie przechodzimy do zakładki Quick Setup umoŝliwiającej szybką konfigurację lub przejdź do zakładki Advanced Setup WAN i ustaw ręcznie niezbędne parametry. 5) W polu ATM PVC Configuration naleŝy wprowadzić identyfikator ścieŝki wirtualnej (VPI) i identyfikator kanału wirtualnego (VCI). Parametry te są potrzebne dla skonfigurowania połączenia PVC ATM (np. połączenia z usługą Neostrada ). Nie zmieniaj VPI i VCI numerów chyba Ŝe dostawca usługi ADSL wymaga innych wartości (np. usługa Net24 VPI=8, VCI=35). 6) w polu Enable Quality Of Service zaznaczając Enable Quality Of Service. QoS zwiększasz wydajność wybranych aplikacji. JednakŜe QoS zuŝywa zasoby systemu, w konsekwencji zmnijeszy się liczba tworzenia obwodów PVC. Jeśli wybrałeś QoS w zakładce Advanced Setup/Quality of Service moŝesz ja dostosować do swoich potrzeb. 7) Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij Next i wybieramy protokół transmisji i typ enkapsulacji z rozwijanego menu. Te dane otrzymujemy od naszego dostawcy usługi ADSL. 10

11 8) Klikamy Next i w kolejnym oknie w przypadku protokołu PPPoA bądź PPPoE, naleŝy wprowadzić nazwę uŝytkownika w polu PPP Username i hasło w polu PPP Password. Jeśli nasz ISP tego wymaga to wybieramy metodę autentykacji w polu Authentication Method. W większości przypadków wystarczy wybrać AUTO. 9) Funkcja Enable Fullcone NAT umoŝliwia bezproblemową współpracę z urządzeniami i oprogramowaniem VOIP (domyślnie zaznaczona). 11

12 10) Klikamy Next i pojawia się okno Enable IGMP Multicast, and WAN Service: Tutaj nic nie zmieniamy chyba, Ŝe potrzebujemy wsparcia dla Enable IGMP Multicast to wtedy zaznaczymy tą funkcję jest ona szerzej opisana w instrukcji zamieszczonej na CD lub na ftp://ftp.asmax.pl/pub pozostałe funkcje powinny wyglądać jak na przykładzie wyŝej. 11) Klikamy na Next otwiera nam się okno z ustawieniami naszej sieci lokalnej. Zalecane jest pozostawienie domyślnej konfiguracji i kliknięcie Next. 12

13 12) Po kliknięciu Next wyświetli się okno Wireless Setup: Jeśli chcemy włączyć wbudowany punkt dostępowy i bezprzewodowo korzystać z Internetu zaznaczamy funkcję Enable Wireless. W polu Enter the wireless network name (also known as SSID) podajemy nazwę naszej sieci bezprzewodowej. Z nią będziemy się łączyć bezprzewodowo. 13) Klikamy Next i wyświetli się nam okno zawierające podsumowanie naszej konfiguracji : 13

14 Sprawdzamy wszystkie dane jeśli się zgadzają klikamy Save/Reboot jeśli chcemy zmienić konfigurację klikamy Back. 14) Po kliknięciu Save/Reboot urządzenie uruchomi się ponownie wyświetlając nam okienko: 15) Po około dwóch minutach pojawi urządzenie uruchomi się z wprowadzonymi przez nas ustawieniami, wyświetlając okno Device Info: 14

15 16) Jeśli urządzenie nie jest połączone z operatorem, odczekaj dwie minuty i odświeŝ stronę www. JeŜeli nadal występują problemy z połączeniem zapoznaj się z ostatnim rozdziałem Pytania i odpowiedzi w instrukcji załączonej do urządzenia na płycie CD. 6. Rejestracja usługi Neostrada lub Net24. Aby zarejestrować usługę Neostrada naleŝy: Skonfigurować połączenie sieciowe z automatycznie przyznawanym adresem IP i DNS Za pomocą Quick Setup ustawić następujące parametry połączenia domyślnego: VPI = 0, VCI = 35, Protocol = PPPoA, Encapsulation = VCMUX PPP Username = PPP Password = rejestracja Zarejestrować się na stronie Wpisać otrzymany username i password do konfiguracji urządzenia Aby zarejestrować usługę Net24 naleŝy: Skonfigurować połączenie sieciowe z automatycznie przyznawanym adresem IP i DNS Za pomocą Quick Setup ustawić następujące parametry połączenia domyślnego: VPI = 8, VCI = 35, Protocol = PPPoE, Encapsulation = LLC PPP Username = net24 PPP Password = net24 Zarejestrować się na stronie Wpisać otrzymany username i password do konfiguracji urządzenia 15

16 7. Management--Access Control -- Passwords UWAGA! Bardzo waŝna jest zmiana domyślnego hasła kont admin i support. W tym kliknij na zakładkę Management--Access Control -- Passwords, zaznacz w polu Username konto admin/support i zmień hasło. Kliknij Save/Apply aby zastosować wprowadzone zmiany. 8. Instrukcja obsługi. Na dołączonej do urządzenia płycie CD znajduje się instrukcja obsługi w formacie PDF. Zawarte są w niej następujące rzeczy: Specyfikacja urządzenia Instalacja i konfiguracja routera ADSL Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Konfiguracja komputera podłączonego do routera ADSL Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Szczegółowy opis funkcji dostępnych z poziomu strony konfiguracyjnej www Rozwiązywanie problemów z pracą urządzenia 16

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi Asmax AR-901 ADSL2/2+ Router/Bridge Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Asmax AR 1004G/I QoS

Asmax AR 1004G/I QoS ADSL 2/2+ Router Asmax AR 1004G/I QoS Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G SZYBKI INTERNET podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu 4 Parametry funkcjonalne modemu Pirelli P.DG A4000G 5 Instalacja modemu 6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo