Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r."

Transkrypt

1 Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Kwiecień,

2 WSTĘP METODOLOGIA ANALIZA OPŁAT ZA POŁĄCZENIA LOKALNE I MIĘDZYSTREFOWE PORÓWNANIE CEN USŁUG TELEFONICZNYCH W SIECIACH STACJONARNYCH W POLSCE METODĄ KOSZYKOWĄ OECD PORÓWNANIE CEN ZA POŁĄCZENIA LOKALNE I MIĘDZYSTREFOWE WLICZONE W OPŁATĘ ABONAMENTOWĄ (W ABONAMENCIE) I PO WYKORZYSTANIU ABONAMENTU (POZA ABONAMENTEM) ANALIZA OPŁAT ZA POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIA WYKONYWANE W SIECI OPERATORA POŁĄCZENIA W RAMACH USŁUGI WLR POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE W TECHNOLOGII VOIP PODSUMOWANIE

3 Wstęp Niniejsza analiza powstała w celu porównania opłat za połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe w ofertach przedsiębiorców posiadających największy, pod względem liczby abonentów i przychodów, udział w rynkach ww. połączeń dla uŝytkowników końcowych. Analizę opracowano na podstawie cenników Telekomunikacji Polskiej S.A., Netii S.A., Telefonii Dialog S.A. i Tele2 Polska Sp. z o.o. 1 W rozdziale pierwszym omówiona została dokładna metodologia porównania cen. Drugi rozdział zawiera porównanie opłat za połączenia lokalne i międzystrefowe wymienionych operatorów. Porównania cen usług telefonicznych dokonano na dwa sposoby. Pierwszym z nich była metoda koszykowa OECD, zgodnie z którą obliczono wartości koszyków cenowych w wybranych planach taryfowych operatorów w zaleŝności od wielkości realizowanego przez konsumenta ruchu telefonicznego. Porównano równieŝ ceny połączeń lokalnych i międzystrefowych przedstawione w cennikach operatorów (cena poza abonamentem) z opłatami zawartymi w abonamencie (z wliczonym w koszt połączenia abonamentem i darmowymi minutami). Porównań powyŝszych dokonano w oparciu o koszt połączeń realizowanych w sieci operatorów, jak równieŝ w ramach hurtowego dostępu do sieci, gdzie oferty operatorów alternatywnych świadczących usługi w ramach usługi WLR 2 porównano z ofertą operatora zasiedziałego. Wprowadzając w specyfikę polskiego rynku usług stacjonarnych naleŝy przypomnieć, iŝ w lipcu 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. rozpoczęła świadczenie usługi hurtowej sprzedaŝy abonamentu (WLR). Usługa WLR dała konsumentowi moŝliwość zmiany dotychczasowego operatora (tj. Telekomunikacji Polskiej S.A.) bez konieczności zmiany lokalizacji zakończenia linii telefonicznej oraz numeracji. Dzięki wprowadzeniu usługi WLR operatorzy alternatywni mieli moŝliwość świadczenia usług telefonii stacjonarnej często po cenach niŝszych niŝ oferowane przez TP. W związku z tym stopniowo wycofywali się ze świadczenia, wprowadzonej pod koniec 2004 r., usługi za pomocą numeru dostępowego NDS (tzw. preselekcji). W 2008 r. usługi za pomocą NDS wśród analizowanych podmiotów świadczyły jedynie Telefonia Dialog i Tele2 Polska. Spółki nie proponowały juŝ jednak tego typu ofert nowym klientom, jedynie świadczyły tę usługę abonentom, z którymi wcześniej podpisały umowy. Wobec powyŝszego usługa preselekcji nie została uwzględniona w niniejszej analizie. W trzeciej części analizy przedstawiono porównanie cen w zakresie połączeń międzynarodowych. Zwrócono w nim uwagę na alternatywne, w stosunku do połączeń oferowanych przez operatorów telefonii stacjonarnej połączenia w technologii VoIP. W przypadku połączeń międzynarodowych równieŝ dokonano porównań cen połączeń świadczonych w sieci operatora oraz realizowanych w ramach WLR. 1 W dniu 15 września 2008 r. Tele2 Polska została przejęta przez Netię S.A., dnia 27 lutego 2009 r. nastąpiło formalne połączenie firmy Tele2 Polska Sp. z o.o. i Netia SA., wskutek czego spółka Tele2 Polska została w całości włączona do spółki Netia SA, 2 WLR (Wholesale Line Rental) usługa hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej, funkcjonująca na rynku usług międzyoperatorskich, wprowadzana decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla poszczególnych operatorów alternatywnych oddzielnie), w ramach regulacji dotyczących warunków połączenia między sobą sieci międzyoperatorskich. 3

4 1. Metodologia Do zestawienia opłat za połączenia lokalne i międzystrefowe przyjęto trzy wybrane cenniki Telekomunikacji Polskiej: jeden cennik, na podstawie którego operator ten świadczył w 2008 r. usługi największej liczbie abonentów ( socjalny) plan bez darmowych minut, nowy cennik z 60 wolnymi minutami (Plan domowy 60) oraz cennik z darmowymi wieczorami i weekendami ( Weekendy). Dwa ostatnie cenniki nie były co prawda w grupie trzech najbardziej popularnych cenników operatora zasiedziałego, jednakŝe zostały wzięte pod uwagę ze względu na to, iŝ podobne cenniki posiadał w 2008 r. kaŝdy z operatorów alternatywnych, co umoŝliwiło dokonanie porównań pomiędzy planami taryfowymi tych operatorów. Do planów TP porównano wymienione poniŝej cenniki operatorów alternatywnych: o o dla usług świadczonych w sieci operatora: - Netia Telefon do Wygadania, Telefon 60, Telefon Wieczory i Weekendy; - Telefonia Dialog Taryfa Domowa Profil Podstawowy, Taryfa Domowa Profil Twoje 120 Minut, Taryfa Twoje wieczory i weekendy Max. dla usług świadczonych w ramach hurtowego dostępu do sieci (WLR): - Netia Telefon do Wygadania, Telefon 60, Telefon Wieczory i Weekendy; - Telefonia Dialog Taryfa Domowa Profil Podstawowy, Taryfa Domowa Profil Twoje 120 Minut, Taryfa Twoje wieczory i weekendy; - Tele2 Polska Telefon Podstawowy, Telefon 1 Godzina Plus, Dobry Wieczór i Weekend. KaŜda z taryf wiązała się z opłatą abonamentową. W ramach tej opłaty w większości taryf (nie dotyczy taryf podstawowych) zawarta była określona ilość minut połączeń (np. 60 minut), za które abonent nie ponosił dodatkowych opłat. Opłaty naliczane były dopiero po wykorzystaniu przysługujących minut. W rozdziale pierwszym przeanalizowano ceny za połączenia poza pakietem bezpłatnych minut nie uwzględniając sposobu taryfikacji połączeń w poszczególnych taryfach (naliczanie sekundowe, jednostka taryfikacyjna, naliczanie sekundowe po pierwszej minucie). Przy obliczaniu koszyków cenowych zastosowano metodę koszykową OECD. Na koszyk opłat składają się opłaty za połączenia, nie wlicza się opłat abonamentowych. Koszyk opłat oparty jest na ustalonej liczbie rozmów danego typu, o określonym rozkładzie tygodniowym i odległościowym. Zgodnie z obowiązującym w 2008 r. modelem koszyka OECD koszyk domowy połączeń zawiera od 600 do 2400 połączeń w roku, w zaleŝności od wielkości zuŝycia ruchu telefonicznego. W skład koszyka wchodzą połączenia lokalne, międzystrefowe, z sieciami ruchomymi oraz międzynarodowe. W przypadku połączeń lokalnych i międzystrefowych brano pod uwagę połączenia realizowane na 14 odległościach od 3 do 490 km, w 6 róŝnych okresach czasowych porach dnia i dniach tygodnia (cztery w tygodniu oraz dwa w weekendy). Ich długość była róŝna w zaleŝności od pory dnia i dnia tygodnia i wynosiła od 3,7 do 7 minut. Przy połączeniach z sieciami ruchomymi analizowano podobne okresy czasowe oraz długość rozmów w zaleŝności od pory dnia (od 1,8 do 2,1 minuty). Przy połączeniach międzynarodowych istotny był okres połączenia. W godzinach szczytu pod 4

5 uwagę brano 5,5 minuty połączenia, poza godzinami szczytu 7,2 minuty. Dodatkowo na koszyk domowy składała się odpowiednia ilość połączeń danego typu w zaleŝności od wielkości zuŝycia ruchu (połączenia krajowe od 65% do 76%, do sieci ruchomych od 19% do 31%, połączenia międzynarodowe od 2% do 5%). Wartość koszyków cenowych została podana brutto w złotych. Przedstawione w rozdziale drugim ceny połączeń lokalnych i międzystrefowych wliczonych w abonament zostały wyliczone zarówno w oparciu o opłatę abonamentową w danym planie taryfowym, jak równieŝ cenę połączenia i moŝliwe do wykorzystania darmowe minuty. W planach podstawowych, tj. takich, które nie zawierają darmowych minut w abonamencie nie róŝnicowano cen na ceny zawarte w abonamencie i wykorzystywane poza abonamentem gdyŝ w związku z brakiem darmowych minut, wszystkie rozmowy płatne były według cen przedstawionych w cennikach. Zarówno ceny zawarte w abonamencie (zwane teŝ opłatami wliczonymi w cenę abonamentu), jak i ceny połączeń po wykorzystaniu abonamentu (zwane teŝ cenami poza abonamentem) dla danego rodzaju połączenia (lokalne, międzystrefowe), są cenami za połączenia w godzinach szczytu dnia roboczego. W przypadku opłaty wliczonej w cenę abonamentu dodatkowym załoŝeniem było wykorzystanie w danym planie taryfowym całego abonamentu na dany rodzaj połączenia, tj. przy obliczaniu ceny dla połączeń lokalnych - na połączenia lokalne, zaś przy obliczaniu ceny dla połączeń międzystrefowych - na połączenia międzystrefowe. Dokonując porównań cen połączeń międzynarodowych wzięto pod uwagę najniŝsze ceny oferowane przez ww. operatorów do wybranych krajów: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Opłaty za połączenia międzynarodowe realizowane poprzez VoIP pochodziły ze stron internetowych przedsiębiorców świadczących te usługi. Opłaty za połączenia w technologii VoIP przedstawiono według stanu na luty 2009 r. Do wszystkich porównań zawartych w opracowaniu przyjęto cenę za minutę połączenia. Wszystkie ceny przedstawione w opracowaniu są cenami brutto w złotych. Opłaty nie zawierają inicjacji połączenia ze względu na fakt, iŝ opłata inicjacyjna nie jest dodawana do kaŝdej minuty rozmowy, lecz do połączenia jako całości. Jeśli zatem połączenie trwa 10 minut, do wartości opłaty za to połączenie zostanie dodana jedna opłata inicjacyjna, a jej koszty rozłoŝą się na całość połączenia. 5

6 2. Analiza opłat za połączenia lokalne i międzystrefowe Rozdział zawiera porównanie opłat za połączenia lokalne i międzystrefowe w telefonii stacjonarnej głównych krajowych operatorów (Telekomunikacja Polska S.A., Telefonia Dialog S.A., Netia S.A. i Tele2 Polska Sp. z o.o.) realizowane w sieci operatora oraz w ramach usługi WLR w roku Porównanie cen usług telefonicznych w sieciach stacjonarnych w Polsce metodą koszykową OECD Metoda koszykowa OECD uznawana jest za najbardziej reprezentatywną w międzynarodowych porównaniach taryf. Zgodnie z metodologią obliczeń dotyczącą koszyka połączeń OECD zaprezentowano poniŝej porównanie koszyków cenowych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce w 2008 r Połączenia wykonywane w sieci operatora Koszyki cenowe dla 600 minut rozmów rocznie (niskie uŝycie) Średnia wartość koszyka cenowego dla klientów niewiele rozmawiających wyniosła 173 zł. UŜytkownicy telefonii stacjonarnej mieli znaczne moŝliwości wyboru odpowiadającego im planu taryfowego. NajniŜsze koszyki spośród wybranych cenników w sieci operatora posiadały plany Telefonii Dialog tj. Taryfa wieczory i weekendy Max i Taryfa Domowa - Profil Twoje 120 Minut. Wykres 1. Koszyki cenowe dla 600 minut rozmów rocznie (brutto, w złotych) w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej świadczonych w sieci operatora w 2008 r średnia socjalny Plan domowy tp 60 W eekendy T elefon do W ygadania T elefon 60 T elefon Weekendy Domowa Profil podstawowy Domowa - P rofil T woje 120 Minut T P Netia T.Dialog T woje wieczory i weekendy - Max Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. NaleŜy zwrócić uwagę, iŝ w cenach koszyków nie uwzględniono abonamentu, który dla taryf z najtańszymi koszykami (plany z darmowymi wieczorami i weekendami oraz darmowymi 6

7 minutami w abonamencie) był znacznym obciąŝeniem. Przykładem moŝe być Taryfa Twoje wieczory i weekendy Max, gdzie opłata miesięczna wynosiła w 2008 r. 89 zł. Wprawdzie koszyk cenowy dla tego planu taryfowego był najniŝszy, jednakŝe plan ten nie był atrakcyjny dla klienta korzystającego z rozmów telefonicznych w niewielkim stopniu ze względu na wspomnianą wysokość abonamentu. Przy wyborze planu taryfowego abonent taki weźmie pod uwagę plan, który posiada jak najniŝszy abonament, poniewaŝ ilość minut, które wykorzysta jest niewielka. Dlatego teŝ, pomimo, iŝ niektóre z koszyków posiadały wyŝszą cenę, mogły być znacznie korzystniejsze dla konsumenta, poniewaŝ posiadały znacząco niŝszą opłatę abonamentową. Przykładem moŝe być Taryfa Domowa Profil Podstawowy Telefonii Dialog, której koszyk cenowy wyniósł w 2008 r. 151 zł. Jednocześnie abonament w tej taryfie kształtował się na poziomie 35 zł Koszyki cenowe dla 1200 minut połączenia głosowego rocznie (średnie uŝycie) Średnia wartość koszyka cenowego dla konsumentów korzystających z ruchu w stopniu umiarkowanym wyniosła w 2008 r. 327 zł. Wykres 2. Koszyki cenowe dla 1200 minut rozmów rocznie (brutto, w złotych) w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej świadczonych w sieci operatora w 2008 r średnia socjalny P lan domowy tp 60 W eekendy T elefon do Wygadania T elefon 60 T elefon Weekendy Domowa Profil podstawowy Domowa - P rofil T woje 120 Minut T P Netia T.Dialog T woje wieczory i weekendy - Max Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Wartość koszyka cenowego dla rozmawiających 1200 minut rocznie mieściła się w przedziale od 251 zł dla Taryfy Twoje wieczory i weekendy Max Telefonii Dialog do 474 zł dla cennika Telefon do Wygadania Netii. RównieŜ w przypadku koszyków cenowych dla 1200 minut rozmów rocznie najbardziej korzystne były plany Telefonii Dialog. 7

8 Koszyki cenowe dla 2400 minut połączenia głosowego rocznie (wysokie uŝycie) Dla konsumentów, którzy korzystają z ruchu telefonicznego w największym stopniu średnia wartość koszyka cenowego wyniosła 755 zł rocznie. Wykres 3. Koszyki cenowe dla 2400 minut rozmów rocznie (brutto, w złotych) w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej świadczonych w sieci operatora w 2008 r średnia socjalny Plan domowy tp 60 W ieczory i W eekendy T elefon do Wygadania T elefon 60 T elefon Weekendy Domowa Profil podstawowy Domowa - Profil T woje 120 Minut T P Netia T.Dialog T woje wieczory i weekendy - Max Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Najkorzystniejszym planem dla klientów rozmawiających 2400 minut rocznie, podobnie, jak dla klientów korzystających z rozmów w stopniu średnim i niskim, była Taryfa Twoje wieczory i weekendy Max Telefonii Dialog, najmniej korzystnym natomiast Telefon do Wygadania Netii Połączenia w ramach usługi WLR (cenniki WLR) Koszyki cenowe dla 600 minut połączenia głosowego rocznie (niskie uŝycie) Wartości koszyków cenowych w ramach WLR dla klientów wykorzystujących ruch telefoniczny w małym stopniu były o ok. 7% niŝsze niŝ w przypadku połączeń świadczonych w sieci operatorów. 8

9 Wykres 4. Koszyki cenowe dla 600 minut rozmów rocznie (brutto, w złotych) w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej świadczonych w ramach WLR w 2008 r średnia socjalny Plan domowy tp 60 W eekendy Telefon do W ygadania Telefon 60 T elefon Weekendy Domowa Profil podstawowy Domowa - Profil T woje 120 Minut T woje wieczory i weekendy T elefon P odstawowy Telefon 1 Godzina Plus Dobry wieczór i weekend T P Netia T.Dialog T ele2 Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Wartość koszyków cenowych dla klientów rozmawiających 600 minut rocznie mieściły się w przedziale od 109 zł dla a Telefon Podstawowy Tele2 do 243 zł dla Planu tp socjalnego operatora zasiedziałego Koszyki cenowe dla 1200 minut połączenia głosowego rocznie (średnie uŝycie) Klienci rozmawiający 1200 minut rocznie mieli moŝliwość wyboru nieco tańszych planów taryfowych. Średnia wartość koszyka dla takich klientów była niŝsza od wartości podobnego koszyka dla połączeń realizowanych w sieci operatora o 6%. Wykres 5. Koszyki cenowe dla 1200 minut rozmów rocznie (brutto, w złotych) w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej świadczonych w ramach WLR w 2008 r średnia socjalny P lan domowy tp 60 W eekendy Telefon do W ygadania Telefon 60 T elefon W eekendy Domowa P rofil podstawowy Domowa - Profil T woje 120 Minut T woje wieczory i weekendy T elefon P odstawowy Telefon 1 Godzina Plus Dobry wieczór i weekend T P Netia T.Dialog T ele2 Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. 9

10 NajniŜszą wartość koszyka cenowego dla takich połączeń oferowała w u Telefon Podstawowy Tele2, natomiast najwyŝszą Netia w planie Telefon do Wygadania Koszyki cenowe dla 2400 minut połączenia głosowego rocznie (wysokie uŝycie) Średnia wartość koszyka cenowego dla klientów rozmawiających 2400 minut rocznie dla połączeń realizowanych w ramach WLR była o 5,7% niŝsza niŝ wartość koszyka dla połączeń realizowanych w sieci operatorów. Wykres 6. Koszyki cenowe dla 2400 minut rozmów rocznie (brutto, w złotych) w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej świadczonych w ramach WLR w 2008 r średnia socjalny Plan domowy tp 60 W eekendy Telefon do Wygadania Telefon 60 T elefon Weekendy Domowa Profil podstawowy Domowa - Profil T woje 120 Minut T woje wieczory i weekendy T elefon P odstawowy T elefon 1 Godzina Plus Dobry wieczór i weekend T P Netia T.Dialog Tele2 Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Najbardziej atrakcyjnym planem dla konsumentów korzystających w duŝym stopniu z połączeń telefonii stacjonarnej w 2008 r. był Telefon Podstawowy Tele2. Pod tym względem korzystna była równieŝ Taryfa Twoje wieczory i weekendy Telefonii Dialog. Najmniej przystępnym cennikiem był natomiast Telefon do Wygadania Netii Porównanie cen za połączenia lokalne i międzystrefowe wliczone w opłatę abonamentową (w abonamencie) i po wykorzystaniu abonamentu (poza abonamentem) W związku z tym, iŝ w ramach wielu planów taryfowych operatorów telefonii stacjonarnej występują darmowe minuty w ramach abonamentu, porównanie cen pochodzących z cenników nie pokazuje faktycznych róŝnic w kosztach połączeń przy konieczności zapłacenia odpowiedniego abonamentu oraz moŝliwości wykorzystania darmowych minut. W związku z powyŝszym ceny znajdujące się w cennikach operatorów porównano z opisanymi w metodologii opłatami zawartymi w cenie abonamentu. 10

11 Połączenia wykonywane w sieci operatora Średnie opłaty za połączenia wliczone w cenę abonamentu, wykonywane w sieci operatora, były w 2008 r. niŝsze w porównaniu do średnich cen poza abonamentem Połączenia lokalne Cena poza abonamentem za minutę połączenia lokalnego w godzinach szczytu w 2008 r. mieściła się w przedziale od 0,12 zł w Taryfie Domowej profil podstawowy Telefonii Dialog i Planie tp Weekendy Telekomunikacji Polskiej do 0,35 zł w taryfie Telefon do Wygadania Netii. Natomiast opłaty wliczone w cenę abonamentu za minutę połączenia lokalnego kształtowały się w przedziale od 0,05 zł w Planie tp Weekendy Telekomunikacji Polskiej do 0,26 zł w Planie Telefon 60 Netii. Średnia cena opłat za połączenia zawarte w cenie abonamentu za minutę połączenia lokalnego w sieci operatora wyniosła 0,18 zł i była o ok. 5,6% niŝsza niŝ opłata poza abonamentem (0,18 zł). Wykres 7. Porównanie opłat wliczonych w cenę abonamentu i opłat poza abonamentem za minutę połączenia lokalnego w sieci wybranych operatorów telefonii stacjonarnej w 2008 r. 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,19 zł 0,18 zł 0,10 0,05 0,00 socjalny Plan domowy tp 60 Weekendy Telefon do Wygadania Telefon 60 Telefon Weekendy Taryfa Domowa - profil podstawowy Taryfa Domowa - Profil Twoje 120 Minut Taryfa Twoje wieczory i weekendy - Max TP Netia T.Dialog cena p oza abonamentem cena w abonamencie średnia cena poza abonamentem średnia cena w abonamencie Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Spośród operatorów oferujących usługi połączeń we własnej sieci zdecydowanie najniŝsze ceny poza abonamentem posiadała Telefonia Dialog, której średnia cena za minutę połączenia w wybranych cennikach wyniosła 0,15 zł. NajwyŜszą średnią cenę za połączenie proponowała Netia (0,25 zł za minutę). Największa róŝnica między ceną poza abonamentem i opłatą wliczoną w cenę abonamentu występowała w Planie tp Weekendy Telekomunikacji Polskiej i wyniosła prawie 61%. 11

12 Połączenia międzystrefowe Cena brutto poza abonamentem za minutę połączenia międzystrefowego w godzinach szczytu w 2008 r. mieściła się w przedziale od 0,15 zł w u Telefon Weekendy Netii do 0,49 zł w taryfie socjalny i Weekendy Telekomunikacji Polskiej. Opłaty za połączenia wliczone w cenę abonamentu za minutę połączenia międzystrefowego kształtowały się na poziomie od 0,14 zł w u Telefon Weekendy Netii do 0,41 zł w Taryfie Twoje Weekendy Max Telefonii Dialog. Średnia cena opłat za połączenia wliczone w cenę abonamentu za minutę połączenia była o ok. 11% niŝsza niŝ średnia opłata poza abonamentem (0,34 zł). Największa róŝnica między ceną połączeń międzystrefowych wliczonych w cenę abonamentu i ceną połączeń poza abonamentem, podobnie, jak w przypadku połączeń lokalnych, dotyczyła Planu tp Weekendy Telekomunikacji Polskiej. Cena opłat za połączenia zawarte w cenie abonamentu była o 59% niŝsza od ceny zawartej w cenniku. Wykres 8. Porównanie opłat wliczonych w cenę abonamentu i opłat poza abonamentem za minutę połączenia międzystrefowego w sieci wybranych operatorów telefonii stacjonarnej w 2008 r. 0,5 0,4 0,3 0,34 zł 0,31 zł 0,2 0,1 0 socjalny Plan domowy tp 60 Weekendy Telefon do Wygadania Telefon 60 Telefon Taryfa Domowa - profil podstawowy Taryfa Domowa - Profil Twoje 120 Minut Taryfa Twoje wieczory i weekendy - Max TP Netia T.Dialog cena poza abonamentem cena w abonamencie średnia cena poza abonamentem średnia cena w abonamencie Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Spośród operatorów oferujących usługi połączeń we własnej sieci zdecydowanie najniŝsze ceny posiadała Netia, której średnia cena poza abonamentem za minutę połączenia w wybranych cennikach wyniosła 0,25 zł. NajwyŜszą średnią cenę za połączenie proponowała Telefonia Dialog (0,42 zł za minutę) Połączenia wykonywane w ramach WLR Celem wprowadzenia usługi WLR było zwiększenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i umoŝliwienie operatorom alternatywnym skuteczniejszego konkurowania z ofertą TP. Dzięki usłudze WLR abonent TP uzyskał moŝliwość zmiany 12

13 dotychczasowego operatora bez konieczności podpisywania nowej umowy na przyłączenie do sieci. W połączeniach wykonywanych w ramach WLR, podobnie, jak w przypadku połączeń wykonywanych w sieci operatora, średnia opłata za połączenia wliczone w cenę abonamentu była w 2008 r. niŝsza niŝ opłata poza abonamentem, w zaleŝności od rodzaju połączeń od 10% dla połączeń międzystrefowych do 13% dla połączeń lokalnych Połączenia lokalne Opłaty za połączenia lokalne za minutę połączenia poza abonamentem mieściły się w przedziale od 0,10 zł w u Telefon Podstawowy Tele2 Polska do 0,35 zł w cenniku Telefon do Wygadania Netii. NajwyŜszą średnią opłatę posiadała Netia - średnia cena minutowego połączenia lokalnego kształtowała się w cennikach tej spółki na poziomie 0,25 zł, podczas, gdy w sieci TP połączenie takie kosztowało 0,24 zł. Znacząco niŝsze średnie opłaty proponowały Telefonia Dialog oraz Tele2 (odpowiednio 0,13 zł i 0,12 zł). Średnia cena połączeń lokalnych wliczonych w opłatę abonamentową wykonywanych w ramach WLR wyniosła 0,16 zł i była o ok. 13% niŝsza niŝ analogiczna opłata poza abonamentem. Wykres 9. Porównanie opłat wliczonych w cenę abonamentu i opłat poza abonamentem za minutę połączenia lokalnego realizowanego w ramach WLR w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej w 2008 r. 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,19 zł 0,16 zł 0,10 0,05 0,00 socjalny Plan domowy tp 60 Weekendy Telefon do Wygadania Telefon 60 Telefon Taryfa Domowa Profil podstawowy Taryfa Domowa - Profil Twoje 120 Minut Taryfa Twoje wieczory i weekendy Telefon Podstawowy Telefon 1 Godzina Plus Dobry wieczór i weekend TP Netia T.Dialog Tele2 cena poza abonamentem cena w abonamencie średnia cena poza abonamentem średnia cena w abonamencie Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Ceny połączeń lokalnych zawartych w abonamencie, wykonywanych w ramach WLR, mieściły się w przedziale od 0,05 zł w Planie tp Weekendy Telekomunikacji Polskiej do 0,26 zł w planie Telefon 60 Netii. W przypadku operatorów alternatywnych ceny połączeń w abonamencie były do 8% niŝsze od cen połączeń poza abonamentem. 13

14 Połączenia międzystrefowe Za minutę połączenia międzystrefowego poza abonamentem, realizowanego w oparciu o WLR, trzeba było w 2008 r. zapłacić od 0,15 zł w u Telefon Weekendy Netii do 0,44 zł w Taryfie Domowej Profil Podstawowy Telefonii Dialog oraz u Telefon 1 Godzina Plus Tele2. W przypadku Netii, plany oferowane w ramach usługi WLR są tymi samymi, które oferuje operator dla usług świadczonych we własnej sieci. NajniŜszą cenę za minutę połączenia międzystrefowego w abonamencie oferowała Netia w u Telefon Weekendy (0,14 zł), najwyŝszą zaś Tele2 w u Telefon 1 Godzina Plus (0,44 zł). Wykres 10. Porównanie opłat wliczonych w cenę abonamentu i opłat poza abonamentem za minutę połączenia międzystrefowego realizowanego w ramach WLR w wybranych planach operatorów telefonii stacjonarnej w 2008 r. 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,31 zł 0,34 zł 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 socjalny Plan domowy tp 60 Weekendy Telefon do Wygadania Telefon 60 Telefon Taryfa Domowa Profil podstawowy Taryfa Domowa - Profil Twoje 120 Minut Taryfa Twoje wieczory i weekendy Telefon Podstawowy Telefon 1 Godzina Plus Dobry wieczór i weekend TP Netia T.Dialog Tele2 cena poza abonamentem cena w abonamencie średnia cena poza abonamentem średnia cena w abonamencie Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów. Średnia opłata za minutę połączenia międzystrefowego poza abonamentem w cennikach operatorów alternatywnych wahała się od 0,25 zł w przypadku Netii do 0,39 zł w przypadku Telefonii Dialog. Średnia cena minutowego połączenia międzystrefowego Tele2 wyniosła 0,38 zł. W tym okresie średnia cena za połączenie międzystrefowe w sieci operatora zasiedziałego wyniosła, podobnie jak w przypadku połączeń oferowanych przez Tele2, 0,38 zł. Patrząc na średnie ceny połączeń poza abonamentem, moŝna zauwaŝyć, iŝ jedynie Netia proponowała niŝszą opłatę za minutowe połączenie niŝ operator zasiedziały w swojej sieci. Średnia cena połączeń międzystrefowych w abonamencie oferowanych w ramach WLR, była równieŝ o ok. 10% niŝsza od średniej ceny poza abonamentem. 14

15 3. Analiza opłat za połączenia międzynarodowe Analiza ta pokazuje jak kształtowały się najniŝsze ceny za minutę połączenia do następujących krajów: Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA w latach 2005, 2007 i Państwa te naleŝą do pierwszej strefy taryfowej w połączeniach międzynarodowych Telekomunikacji Polskiej S.A, Telefonii Dialog S.A., Netii S.A. i Tele2 Sp. z o.o Połączenia wykonywane w sieci operatora Załączony wykres pokazuje najniŝsze ceny za minutę połączenia w ofercie Telekomunikacji Polskiej S.A., Telefonii Dialog S.A., Netii S.A. dla abonentów ich sieci do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA. Wykres 11. NajniŜsze ceny za minutę połączenia międzynarodowego realizowane w sieci operatora w roku 2005, 2007 i ,4 1,43 1,2 1,0 0,8 0,96 0,96 0,6 0,61 0,65 0,65 0,4 0,39 0,35 0,35 0,2 0,0 TP S.A. Netia S.A. Telefonia Dialog S.A. Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatorów. W 2008 r. Telekomunikacja Polska S.A. i Netia S.A. obniŝyły ceny za połączenia do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA, natomiast Telefonia Dialog S.A. pozostawiła je na niezmienionym poziomie w porównaniu do 2007 r. NajniŜszą cenę w 2008 r. za ww. połączenia oferowała TP S.A. 0,35 zł w nowo wprowadzonym planie domowym tp 1200 i Netia - w u telefon do wygadania obowiązującym od 1grudnia 2008 r. Dokonując porównania z rokiem 2005 moŝna zauwaŝyć, iŝ Telekomunikacja Polska obniŝyła opłaty za ww. połączenia o 43%, Telefonia Dialog o 55% a Netia S.A. o 64%. ObniŜka opłat Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. nie wynikała ze zmiany opłat w obowiązujących planach taryfowych, tylko na wprowadzeniu nowego planu plan domowy tp W planie tym TP S.A. obniŝyła cenę za połączenia do krajów Unii Europejskiej i USA do poziomu 0,35 zł. Była to najniŝsza oferowana cena w 2008 r. natomiast najwyŝsza (w planie socjalnym) wynosiła 2,93 zł (cena ta nie uległa zmianie od 2005 r.). 15

16 3.2. Połączenia w ramach usługi WLR W tej części pokazano jak kształtowały się opłaty za połączenia międzynarodowe do Francji, Niemiec, Włoch i USA realizowane w ramach usługi WLR.. Wykres 12. NajniŜsze ceny za minutę połączenia międzynarodowego realizowanego w ramach usługi WLR w latach 2007 i 2008 w wybranych planach taryfowych 0,7 0,6 0,65 0,65 0,66 0,5 0,4 0,39 0,3 0,35 0,35 0,33 0,2 0,1 0,0 TP S.A. Netia S.A. Telefonia Dialog S.A. Tele2 Polska Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatorów. *Opłaty za połączenia międzynarodowe oferowane przez Netię pokazane są tylko w roku 2008, ze względu na fakt rozpoczęcia w tym roku świadczenia połączeń telefonicznych w ramach usługi WLR. NajniŜszą cenę za połączenia do Francji, Niemiec, Włoch i USA realizowane w ramach usługi WLR w roku 2008 oferowała Netia S.A., wynosiła ona 0,35 zł, najwyŝszą zaś Tele 2 w wysokości 0,66 zł. Opłaty Telefonii Dialog pozostały na niezmienionym poziomie. Telekomunikacja Polska w 2008 r. zmniejszyła opłatę za połączenia do ww. krajów z 0,39 do 0,35 zł w nowo wprowadzonym cenniku i jest to opłata równa opłacie oferowanej przez Netię S.A Połączenia międzynarodowe realizowane w technologii VoIP Coraz częściej do prowadzenia rozmów międzynarodowych wykorzystywana jest technologia internetowa VoIP (Voice Over Internet Protocol). Polega ona na przesyłaniu dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP Opłaty za połączenia międzynarodowe w technologii internetowej VoIP Połączenia w technologii internetowej VoIP moŝna uzyskać korzystając z usług wielu podmiotów. W analizie opisano jedynie kilka z nich tj. o2.pl Sp. z o.o., Gadu-Gadu S.A., Tartel Sp. z o.o., VoxNet S.A. 16

17 PoniŜej w tabeli pokazano opłaty (za jedną minutę) za połączenia międzynarodowe realizowane poprzez VoIP. Tabela 1. Porównanie cen połączeń międzynarodowych świadczonych w technologii VoIP (stan na luty 2009 r.) dla wybranych planów taryfowych Państwo do którego wykonywane jest połączenie Tlenofon Skype Gadu na Głos Tartel AloAlo Francja 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 Niemcy 0,07 0,08 0,08 0,07 0,09 W. Brytania 0,06 0,08 0,08 0,07 0,09 Włochy 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 USA 0,06 0,08 0,07 0,06 0,09 Źródło: opracowanie własna na podstawie stron internetowych przedsiębiorców. Opłaty za połączenia międzynarodowe świadczone w technologii VoIP są duŝo niŝsze niŝ połączenia w tradycyjnej sieci telefonicznej. Przy korzystaniu z technologii VolP nie płacimy abonamentu a tylko rzeczywisty koszt połączenia. NajniŜsze opłaty za tego rodzaju połączenia do Francji, Niemiec. W. Brytanii, Włoch i USA oferuje firma o2pl Sp. z o.o operator Tlenofonu. Opłaty za połączenia międzynarodowe w Tlenofonie są 5 razy mniejsze niŝ opłaty do tych państw oferowane przez TP S.A, a opłaty za połączenia do W. Brytanii i USA w Tlenofonie są prawie 6 razy niŝsze niŝ w TP S.A Ceny za połączenia międzynarodowe realizowane za pośrednictwem numerów dostępowych Usługi świadczone za pośrednictwem numerów dostępowych w technologii VoIP są dość wygodne, nie wiąŝą się z zakupem kart, podpisywaniem umów czy dokonywaniem przedpłat. Aby skorzystać z usługi naleŝy mieć odblokowane połączenia z numerami typu 070x i wybieranie tonowe. Usługa AleNumer oferowana przez firmę VoxNet S.A. realizowana moŝe być z dowolnego telefonu stacjonarnego przy pomocy numeru dostępowego Opłaty za połączenia do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA wynoszą 0,35 zł za minutę. Opłatę za połączenie międzynarodowe przez AleNumer pobiera operator osoby dzwoniącej i koszt połączenia pojawia się na rachunku telefonicznym tej osoby. Usługa ta świadczona jest na terenie całej Polski, ale nie moŝe być realizowana z budek telefonicznych. Eurofon - rozmowy międzynarodowe realizowane są poprzez numer Opłata za minutę połączenia do Francji, Niemiec, USA, W. Brytanii, Włoch wynosi 0,35 zł. Tele24/dom jest usługą firmy Tele24 Sp. z o.o. Usługa dostępna jest ze wszystkich telefonów domowych z wybieraniem tonowym. Aby skorzystać z usługi naleŝy po podniesieniu słuchawki zadzwonić pod numer dostępowy Tele24 a następnie wybrać numer docelowy. Opłata za minutę połączenia do Francji wynosi 0,23 zł, do Niemiec, W. Brytanii, USA 0,12 zł i do Włoch 0,28 zł. Opłata za połączenie z numerem dostępowym Tele24 to: 17

18 - ogólnopolski numer z telefonów stacjonarnych opłata 0,24 zł/min brutto, - ogólnopolski numer z budek telefonicznych - 0,49 zł/min brutto. InterTelefon usługa dostępna jest wyłącznie dla abonentów takich operatorów jak: TP S.A., Exatel, Telnet, GTS, Pilicka Telefonia, Datacom, Netia, El-net. Aby skorzystać z usługi naleŝy zadzwonić na numer Po usłyszeniu komunikatu naleŝy wybrać tonowo numer z którym chcemy rozmawiać. Koszt rozmowy pojawia się na rachunku telefonicznym osoby dzwoniącej. Opłata za minutę połączenia do Francji, Niemiec, USA, Włoch i W. Brytanii wynosi 0,35 zł Ceny za połączenia międzynarodowe za pomocą kart zdrapek Kolejną moŝliwością połączeń w technologii VoIP są połączenia realizowane poprzez tzw. karty zdrapki. PoniŜej scharakteryzowano połączenia oferowane przez firmy: Galena Sp. z o.o. i Voxnet S.A. Korzystanie z karty Telegrosik nie wymaga zmiany dotychczasowego operatora oraz podpisywania umów. Usługa świadczona jest przez firmę Galena Sp. z o.o. Usługa dostępna jest z kaŝdego aparatu posiadającego wybieranie tonowe. Opłata za połączenie do Francji, Niemiec, USA, Włoch i W. Brytanii wynosi 0,65 zł za minutę połączenia. Opłaty za usługę Telegrosik naliczane są co 15 sekund, a karty dostępne są w trzech nominałach: 10 zł, 20 zł i 50+5 zł. Promocja dotyczy połączeń międzynarodowych do wybranych krajów m.in. Francji, Niemiec, USA, Włoch i W. Brytanii. Aby skorzystać z promocji i bezpłatnych 20 minut naleŝy posiadać na karcie lub koncie Telegrosik środki w wysokości co najmniej 6,50 zł, które pozwalają na przeprowadzenie 10 minutowej płatnej rozmowy, kolejne 20 minut tej samej rozmowy jest za darmo. Koszt za minutę połączenia do ww. krajów wyniesie 0,22 PLN z VAT i obowiązuje podczas 30-minutowej rozmowy. Karta TeleRabat oferowana jest przez firmę Voxnet S.A. Usługa dostępna jest z kaŝdego telefonu stacjonarnego ustawionego na wybieranie tonowe jak i z automatu telefonicznego. Karta waŝna jest przez 6 miesięcy od wykonania pierwszej rozmowy. KaŜda rozmowa rozliczana jest z dokładnością sekundową. Z karty korzysta się poprzez wybranie lokalnego numeru dostępowego, następnie wprowadza się PIN wydrukowany na karcie i wprowadza numer telefonu, z którym chcemy się połączyć. Cena brutto za minutę połączenia do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA wynosi 0,35 zł. Do ceny tej naleŝy doliczyć koszt połączenia z lokalnym numerem dostępowym (Plan Standardowy TP S.A.), który wynosi w godz ,35 zł za kaŝde rozpoczęte 3 minuty a w godz ,35 zł za kaŝde rozpoczęte 6 minut. 18

19 Podsumowanie Przeprowadzona analiza cen połączeń stacjonarnych wykazała znaczną rozpiętość cen połączeń lokalnych i międzystrefowych oferowanych w 2008 roku przez poszczególnych operatorów w godzinach szczytu dnia roboczego. Operatorzy konkurowali między sobą pakietami bezpłatnych minut do wykorzystania oraz darmowymi wieczorami i weekendami zawartymi w cenie abonamentu. W 2008 r. niewiele było planów taryfowych, które nie zawierały tego rodzaju zachęt. Jednocześnie, im więcej było takich propozycji w ramach abonamentu, tym wyŝsza była jego cena lub wyŝsza opłata za minutę połączenia poza abonamentem. Biorąc pod uwagę średnią cenę połączeń przedstawionych w cennikach operatorów (po wykorzystaniu abonamentu) świadczonych przez operatorów alternatywnych w ramach usługi WLR, była ona w 2008 r. najczęściej korzystniejsza w porównaniu do cen Telekomunikacji Polskiej. Połączenia lokalne w Telefonii Dialog były o 19% niŝsze niŝ w TP, zaś w Tele2 aŝ o ok. 54%. Połączenia międzystrefowe świadczone przez te spółki były niŝsze odpowiednio o 0,7% i 22%. Przy powyŝszym porównaniu cen połączeń bazowano na samych tylko cenach przedstawionych w cennikach operatorów, które w planach z darmowymi minutami pobierane były po wykorzystaniu abonamentu. Jeśli jednak pod uwagę weźmiemy równieŝ abonament i wszystkie moŝliwe do wykorzystania darmowe minuty połączeń w nim zawarte, faktyczny koszt połączenia będzie niŝszy. Wyliczona w taki sposób średnia cena połączeń lokalnych realizowanych w sieci operatorów wyniosła 0,18 zł za minutę połączenia i była o ok. 15% niŝsza niŝ opłata przedstawiona w cenniku (0,22 zł). W przypadku połączeń międzystrefowych średnia cena połączeń zawartych w abonamencie była o ok. 16% niŝsza niŝ średnia opłata poza abonamentem. Analizując średnie ceny połączeń w abonamencie, realizowanych w ramach WLR, zauwaŝono, iŝ zarówno w przypadku połączeń lokalnych, jak i międzystrefowych, były one o 18% niŝsze niŝ analogiczne opłaty za połączenia świadczone we własnej sieci operatora. i usług połączeń międzynarodowych przewidywały róŝne opcje taryfowe w zaleŝności od kraju, z którym następowało połączenie. Operatorzy, walcząc o klientów, wprowadzali nowe plany taryfowe proponując w nich coraz niŝsze ceny. Porównując rok 2008 z rokiem 2005, Telekomunikacja Polska obniŝyła opłaty za połączenia średnio o 43%, nie było to jednak wynikiem zmniejszenia opłat w obowiązujących planach taryfowych, a wprowadzeniem nowego planu pod nazwą plan domowy tp Telefonia Dialog zmniejszyła ceny za ww. połączenia o ok. 55%, a Netia S.A. obniŝyła je o 64% r. Porównując plany taryfowe operatorów telefonii stacjonarnej metodą koszykową OECD stwierdzono, iŝ dany plan taryfowy jest mniej lub bardziej opłacalny w zaleŝności od wielkości ruchu telefonicznego. Do najkorzystniejszych planów taryfowych dla usług oferowanych w sieci operatora naleŝały dwa plany Telefonii Dialog tj. Taryfa Twoje wieczory i weekendy Max oraz Taryfa Domowa Profil Twoje 120 minut oraz Plan domowy tp Telekomunikacji Polskiej. Najmniej korzystnie przedstawiały się natomiast Plan tp socjalny oraz dwie taryfy Netii tj. Telefon do Wygadania i Telefon 60. Atrakcyjniejsze ceny w stosunku do najtańszych planów w sieciach operatorów oferowano dla usług świadczonych w oparciu o WLR. Tele2 było w stanie zaoferować korzystniejszy od planu Telefonii Dialog cennik Telefon Podstawowy. Alternatywą dla usług świadczonych przez operatorów tradycyjnej telefonii stacjonarnej staje się telefonia internetowa VoIP. Do korzystania z usług świadczonych w technologii VoIP 19

20 zachęca brak konieczności podpisywania umów na świadczenie tych usług oraz brak opłat abonamentowych. Konsument ponosi opłaty jedynie za wykonane połączenia. Zarówno wprowadzenie usługi WLR, jak równieŝ moŝliwość korzystania z alternatywnych w stosunku do tradycyjnej telefonii stacjonarnej form połączeń (VoIP) powoduje, iŝ konsumenci otrzymują coraz atrakcyjniejsze oferty, zarówno w postaci zmniejszających się cen opłat za połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe, jak równieŝ moŝliwości wyboru najdogodniejszej dla siebie formy połączeń. Mimo rosnącej konkurencji na rynku telefonii stacjonarnej daje się jednak zauwaŝyć zmniejszający się popyt na te usługi. Nie bez znaczenia w tej kwestii pozostają pręŝnie rozwijające się usługi na rynku telefonii ruchomej. Coraz ciekawsze oferty, jak równieŝ spadające ceny połączeń w sieciach mobilnych powodują, iŝ popyt na usługi telefonii stacjonarnej maleje, zaś wiele gospodarstw domowych rezygnuje z tego rodzaju usług na rzecz telefonii ruchomej. Opracowanie: Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 20

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Wstęp oraz podstawowe wnioski Niniejsza analiza została opracowana

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM..

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam Cennik ryfa Dużo Rozmawiam Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych 1 marca 2011 r. Wstęp Jednym z podstawowych celów polityki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Spokojna

Cennik Taryfa Spokojna Cennik ryfa Spokojna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Definicje koszyków taryfowych OECD 2000

Definicje koszyków taryfowych OECD 2000 Definicje koszyków taryfowych OECD 2000 Poniżej, na podstawie [2], przedstawione zostaną zmodyfikowane definicje koszyków taryfowych OECD opracowane w oparciu o doświadczenia OECD w tej dziedzinie sięgające

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A.

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. CZĘŚĆ 1. Plan taryfowy standardowy Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Opłaty jednorazowe VAT a) 1 do 3 100,00 23,00 123,00 b) od

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ceny usług telefonicznych w sieciach stacjonarnych w Polsce

Ceny usług telefonicznych w sieciach stacjonarnych w Polsce w sieciach stacjonarnych w Polsce Barbara Bartoszewska Przedstawiono porównanie cen usług telefonicznych świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania.

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania. Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A CZĘŚĆ Plan taryfowy standardowy Rozdział Opłaty jednorazowe opłaty jednorazowe Udostępnienie numeru dostępowego usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 r.

Warszawa, czerwiec 2010 r. Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec r. Spis treści 1. Cel analizy... 3 2. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wiązane oferty taryfowe TP a interes abonentów i rozwój konkurencji

Wiązane oferty taryfowe TP a interes abonentów i rozwój konkurencji Dr inż. Jerzy Kubasik Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Wiązane oferty taryfowe TP a interes abonentów i rozwój konkurencji 1. Wprowadzenie Celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

promocja Lekki Internet

promocja Lekki Internet Ostatnia aktualizacja: 01.10.2010 r. promocja Lekki Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie

Regulamin Usługi Internet w Telefonie Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 26 stycznia 2011 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Koszyki OECD. Metodologia porównywania taryf telekomunikacyjnych. Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji

Koszyki OECD. Metodologia porównywania taryf telekomunikacyjnych. Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji ZAGADNIENIA PRAWNE i EKONOMICZNE w TELEKOMUNIKACJI Dr inż. Jerzy Kubasik Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji Wykład XI-XII:

Bardziej szczegółowo

Play domowy Telefon stacjonarny w Play

Play domowy Telefon stacjonarny w Play Play domowy Telefon stacjonarny w Play Nowa usługa ł łatwa t do aktywacji i nie wymagająca instalacji której Klient używa ż w: lub specjalnym telefonie stacjonarnym na kartę SIM za 199 zł poza promocją

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet SMS do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z usługi

Regulamin usługi Pakiet SMS do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z usługi Regulamin usługi Pakiet SMS do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z usługi 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona dla Abonentów Oferty LongPlay, oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2009 r.

Warszawa, kwiecień 2009 r. Raport o cenach usług telefonii ruchomej w Polsce Warszawa, kwiecień 2009 r. 1/20 Spis treści 1. Zakres i cel raportu... 3 2. Ceny w Polsce... 3 2.1. Metoda... 3 2.2. Połączenia głosowe... 4 2.3. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów obowiązuje od 16 marzec 2010 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów obowiązuje od 16 marzec 2010 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów obowiązuje od 16 marzec 2010 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA: 800 (bezpłatne połączenia dla osób dzwoniących)

INFOLINIA: 800 (bezpłatne połączenia dla osób dzwoniących) INFOLINIA: 800 (bezpłatne połączenia dla osób dzwoniących) 1. Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 800 Opłata za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0800 w przypadku umowy

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi dodatkowe dla Dopasowanych Planów dla Domu obowiązuje od dnia r.

cennik usług telekomunikacyjnych usługi dodatkowe dla Dopasowanych Planów dla Domu obowiązuje od dnia r. cennik usług telekomunikacyjnych usługi dodatkowe dla Dopasowanych Planów dla Domu obowiązuje od dnia 26.09.2012 r. Spis treści: Część I. Usługi dodatkowe...2 Część II. Usługi uzupełniające...5 1. Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Analiza cen usług wiązanych w Polsce + Analiza cen usług wiązanych w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r.

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO obowiązuje od 26 listopada 2009r. do 30 listopada 2009 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus)

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus) Monitoring mediów Oferta sieci komórkowych dla firm (Orange, Era, Plus) 1 Pan Jan Kowalski założył nową, własną działalność gospodarczą. W swojej pracy potrzebuje stałego kontaktu ze swoimi kontrahentami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r. Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Promocja wiosenna obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Zmieniony dnia 1 stycznia 2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 Warszawa, 12 stycznia 2005 roku POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 TELEFONIA STACJONARNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL Abo obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL Abo obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL Abo obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo