promocja Lekki Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "promocja Lekki Internet"

Transkrypt

1 Ostatnia aktualizacja: r. promocja Lekki Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C

2 SPIS TREŚCI 1 Promocje Lekki Internet Na czym polega promocja Lekki Internet? Jakie opłaty miesięczne ponosi Klient korzystający z promocji Lekki Internet? Kto moŝe skorzystać z? Czy z mogą skorzystać Klienci, którzy podpisali aneks do umowy a aneks nie wszedł jeszcze w Ŝycie? Na jaki czas moŝe zostać podpisana umowa? Czy Klient, który nie chce otrzymywać e- faktury moŝe korzystać z promocji Lekki Internet? Jaki są zasady odstąpienia/rozwiązania umowy? Czy umowa zostaje automatycznie przedłuŝona po okresie promocji? Jakie koszty ponosi Klient przy wcześniejszej rezygnacji? Gdzie Klient moŝe zamówić nową Promocję? Czy promocja Lekki Internet łączy się z programem dla pracowników? Czy Klient w trakcie trwania umowy moŝe zmienić opcję Neostrady? Jakie są argumenty sprzedaŝowe dla Lekki Internet? Gdzie Klient uzyska wsparcie techniczne, jeŝeli pojawią się problemy z działaniem usługi? Czy w przypadku Klientów migrujących z promocji, które nie są juŝ świadczone prze TP do promocji Lekki Internet nadal będzie świadczona bezpłatna usługa e-bezpieczeństwo w cenie Neostrady? Jak będzie systemowe rozwiązane przejście dla Klientów z obecnej oferty na nową ofertę? Czy na skutek migracji abonament płacony przez Klienta moŝe się zmniejszyć? Czy Klient będzie mógł przejść do nowej oferty z 36 miesięcznych umów lojalnościowych? Czy moŝna wycofać dotychczas podpisany aneks? Czy po przejściu na nową ofertę promocyjną Klient podpisuje nową umowę czy aneks do umowy i jaki będzie termin wejścia w Ŝycie oraz zakończenia umowy? Czy po przejściu na nową promocję Klient ponosi koszt aktywacji? Czy Klient będzie mógł przejść na krótszy kontrakt niŝ ten, z którego obecnie korzysta? Czy w promocji Lekki Internetbędą oferowane gadŝety? Czy w migracji na nową promocję w czasie trwania kontraktu będą oferowane gadŝety? Czy nowa promocja obejmuje równieŝ opcję 256 kbs?

3 1 Promocje Lekki Internet 1 Na czym polega promocja Lekki Internet? Promocja Lekki Internet to oferta szerokopasmowego dostępu do Internetu w opcji do 512 oraz do 1024 w wariancie z umową na 12 lub 24 miesiące. W ramach promocji Klient ma zapewnione atrakcyjne stawki abonamentu. Oferta skierowana jest do nowych Klientów oraz obecnie korzystających z usługi Neostrada. Zasady promocji Lekki Internet : Neostrada do wyboru w opcji do 512 oraz 1024, umowa na czas określony 12 lub 24 miesiące, obniŝona opłata aktywacyjna dla Klientów, którzy jednocześnie ze złoŝeniem zamówienia na usługę Neostrada, złoŝą zamówienie na dostarczanie faktury w formie elektronicznej (e-faktura): o 19,90 zł z VAT dla umów zawartych na 24miesiące, o 49,90 zł z VAT dla umów zawartych na 12 wprowadzenie promocyjnej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi Neostrada, w ramach umowy 24 miesięcznej dwa pierwsze miesiące bez opłaty abonamentowej, Celem promocji jest: pozyskanie nowych Klientów lojalizacja Klientów z umowami na czas nieokreślony utrzymanie Klientów, którym kończy się umowa na czas określony. 2 Jakie opłaty miesięczne ponosi Klient korzystający z promocji Lekki Internet? Opcja usługi neostrada Wariant umowy o świadczenie usługi neostrada Miesięczna opłata abonamentowa - dotyczy dwóch pierwszych (bez VAT) Miesięczna opłata abonamentowa - dotyczy dwóch pierwszych (zł z 22% VAT) Wartość VAT dotyczy dwóch pierwszych Miesięczna opłata abonamentowa dotyczy pozostałych (bez VAT) Miesięczna opłata abonamentowa dotyczy pozostałych (zł z 22% VAT) Wartość VAT dotyczy pozostałych do 512 do miesiące 0,00 0,00 0,00 36,07 44,01 7, ,07 44,01 7,94 36,07 44,01 7,94 24 miesiące 0,00 0,00 0,00 36,07 44,01 7, ,07 44,01 7,94 36,07 44,01 7,94 3

4 3 Kto moŝe skorzystać z? Promocja skierowana jest do: nowych Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złoŝą zamówienie na usługę Neostrada w dostępnych opcjach prędkości na czas określony 12 lub 24miesiące. obecnych Abonentów usługi Neostrada, którym w okresie obowiązywania do zakończenia umowy o świadczenie usługi Neostrada, zawartej na czas określony, zostało nie więcej niŝ 150* dni i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące, abonentów korzystających z usługi Neostrada na warunkach promocji, które nie są juŝ oferowane przez TP i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝą okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące. Klient moŝe przejść do nowej promocji pozostawiając dotychczasową opcję prędkości (wariant dostępny od 11 października 2010r do 31 grudnia 2010 r.) lub zmieniający opcję wyŝszą (opcja dostępna od 11 października 2010 r.) UWAGA aneks nie moŝe być zawarty na okres krótszy, niŝ czas pozostały do końca obecnie obowiązującej umowy Abonentów usługi Neostrada w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w okresie obowiązywania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada na 12 lub 24 miesiące. Rodzaj Klienta TAK/NIE Uwagi Indywidualny SOHO Biznes WLR Nowy TAK TAK TAK TAK TAK Obecny TAK Abonentów usługi Neostrada, którym w okresie obowiązywania do zakończenia umowy o świadczenie usługi Neostrada, zawartej na czas określony, zostało nie więcej niŝ 150* dni i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące, Abonentów korzystających z usługi Neostrada na warunkach promocji, które nie są juŝ oferowane przez TP i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące w dotychczasowej opcji usługi lub zmieniający opcję wyŝszą; UWAGA w takim przypadku aneks nie moŝe być zawarty na okres krótszy, niŝ czas pozostały do końca obecnie obowiązującej umowy - opcja dostępna od 11 października 2010 r. Abonentów usługi Neostrada w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w okresie obowiązywania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada na 12 lub 24 miesiące. 4 Czy z mogą skorzystać Klienci, którzy podpisali aneks do umowy a aneks nie wszedł jeszcze w Ŝycie? Tak. JeŜeli aneks nie wszedł w Ŝycie Klient powinien złoŝyć rezygnacje pisemną z aneksu oraz podpisać nowy aneks w ramach promocji Lekki Internet. 5 Na jaki czas moŝe zostać podpisana umowa? umowa zawierana jest na czas określony 12 lub 24 miesiące. jeŝeli Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli, co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, umowa stanie się umową na czas nieokreślony. Klienta będzie wtedy obowiązywała cena z cennika Neostrady dla opcji na czas nieokreślony. 4

5 6 Czy Klient, który nie chce otrzymywać e- faktury moŝe korzystać z promocji Lekki Internet? Tak. Jednak, jeŝeli jest to nowy Klient usługi Neostrada opłata aktywacyjna lub opłata aktywacyjna i instalacyjne w takim przypadku naliczona jest zgodnie z cennikiem Neostrady i będzie wynosiła: o opłata aktywacyjna 112,87 zł lub, o opłata aktywacyjna i instalacyjna 305 zł. JeŜeli jest to Klient, który juŝ korzysta z oferty Neostrada nie ponosi opłaty aktywacyjnej, więc nie będzie w trakcie podpisywania aneksu do umowy musiał zdecydować się na e-fakturę. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe e- faktura jest wygodną i nowoczesną formą otrzymywania faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego naleŝy zachęcić Klienta do s e- faktury. 7 Jaki są zasady odstąpienia/rozwiązania umowy? Rezygnacja z Oferty umowa moŝe być rozwiązana, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, wymagana jest forma pisemna, Klient moŝe złoŝyć rezygnacje w salonie sprzedaŝy tp lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny TP, rozwiązanie umowy przed terminem jej zakończenia wiąŝe się z naliczeniem opłat dodatkowych. Odstąpienie od umowy na Ofertę w ciągu 10 dni moŝliwe odstąpienie od umowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa (data liczy się od dnia podpisania umowy do dnia nadania odstąpienia pocztą (data stempla pocztowego) lub dnia przekazania odstąpienia do salonu sprzedaŝy tp) Rezygnacja z podpisanego aneksu: rezygnacja z aneksu bez konsekwencji prawno-finansowych jest moŝliwa przed wejściem w Ŝycie warunków, na jakich aneks został zawarty. Z aneksu, który juŝ wszedł w Ŝycie Klient moŝe zrezygnować na rezygnacji z umowy lojalnościowej, rezygnacja z aneksu nie oznacza rezygnacji z usługi Neostrada, wymagana jest forma pisemna, Klient moŝe złoŝyć rezygnację z aneksu w salonie sprzedaŝy tp lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny TP. 8 Czy umowa zostaje automatycznie przedłuŝona po okresie promocji? Świadczenie usługi Neostrada uwaŝane będzie za przedłuŝone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli, co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Od grudnia 2010 nowa funkcjonalność automatyczne przedłuŝenie umowy. Klienci, którzy zawrą kontrakty od grudnia 2010 będą mieli automatycznie przedłuŝane kontrakty na następne 6, o ile nie złoŝą rezygnacji lub nie przedłuŝą umowy na kolejny okres. Od tego zapisu będzie moŝna odstąpić, ale tylko na wyraźne Ŝyczenie Klienta. 9 Jakie koszty ponosi Klient przy wcześniejszej rezygnacji? W przypadku rozwiązania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciąŝony następującymi karami: o karą umowną związaną z przyznaną w ramach ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej oraz opłat abonamentowych, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (dotyczy tylko nowych Klientów usługi Neostrada). Kara umowna będzie naliczana w przypadku rozwiązania umowy w okresie pierwszych 12 lub 24 5

6 obowiązywania umowy na usługę Neostrada, w zaleŝności od wariantu umowy wybranego przez Abonenta; oraz o karą umowną, związaną z przyznaną w ramach ulgą w zakresie opłaty abonamentowej, w wysokości liczonej jako suma opłat abonamentowych pozostałych do zakończenia okresu, na jaki została zawarta umowa, nie wyŝszą jednak niŝ wysokość przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. o TP moŝe wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36 od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta w przypadku rezygnacji przez Klienta z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa Abonentowi zostanie skorygowana odpowiednio opłata aktywacyjna do wysokości 112,87 zł lub opłata aktywacyjna i instalacyjna do wysokości 305 zł. ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej lub opłaty za aktywację i instalację Ulgi w zakresie opłat za aktywację i instalację dla usługi neostrada w dla usługi neostrada świadczonej na łączu TP z usługą telefoniczną świadczonej na łączu TP bez usługi telefonicznej Wariant umowy o świadczenie usługi neostrada, zawartej w Kwota ulgi (z 22% VAT) 24 miesiące 92, ,97 24 miesiące 285, ,10 ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do Oferty standardowej) Ulgi na opłaty abonamentowe dla usługi neostrada w Opcja usługi neostrada do 512 do 1024 Wariant umowy o świadczenie usługi neostrada 24 miesiące miesiące 12 Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej, przyznanej w (zł z 22% VAT) Kwota całkowitej ulgi przyznanej przy przedłuŝeniu Umowy na kolejny czas określony - 6 (zł z 22% VAT) 2686,12 649, ,06 649, ,88 815, ,94 815,94 6

7 10 Gdzie Klient moŝe zamówić nową Promocję? Kanały sprzedaŝy z uwzględnieniem działań klienta Kanał sprzedaŝy Rodzaj Zakup lub aktywacja Rezygnacja lub dezaktywacja Migracja lub modyfikacja Sprawdzenie statusu salon TP TAK TAK TAK TAK salon sprzedaŝy salon Orange TAK TAK TAK TAK telesprzedaŝ TAK NIE TAK NIE telesprzedaŝ i utrzymanie utrzymanie TAK NIE TAK NIE sprzedaŝ bezpośrednia Centrum SprzedaŜy Bezpośredniej (CSB) TAK NIE TAK NIE sprzedaŝ pośrednia firmy Door to Door (D2) TAK NIE TAK NIE sprzedaŝ internetowa portal tp TAK NIE TAK TAK inne błękitna linia tp TAK NIE TAK TAK Centrum Obsługi Telefonicznej TAK NIE TAK TAK 11 Jakie są interakcje produktowe promocji Lekki Internet? Promocja łączy się: Dozwolone interakcje produktowe Łączy się z produktem/promocją Uwagi Zamów neostrade tp przez WWW Oferta "Program - neostrada tp dla pracowników TP" We wszystkich opcjach promocji Lekki Internet zniŝka pracownicza w wysokości 50% rabatu na miesięczną opłatę abonamentową za usługę neostrada naliczana będzie od pierwszego okresu obniŝki abonamentowej wynikającej z promocji. livebox tp Promocja Plan tp od 0 zł pakiety e-bezpieczeństwo 7

8 Promocja nie łączy się: Niedozwolone interakcje produktowe - wykluczenia Nie łączy się z produktem/promocją Uwagi Promocja z gadŝetem ISDN plan socjalny oraz inne usługi i plany telefoniczne tp, których regulaminy lub cenniki wykluczają moŝliwość 11 Czy promocja Lekki Internet łączy się z programem dla pracowników? Tak. We wszystkich opcjach promocji Lekki Internet zniŝka pracownicza naliczana będzie od pierwszego okresu obniŝki abonamentowej wynikającej z promocji. 12 Czy Klient w trakcie trwania umowy moŝe zmienić opcję Neostrady? Klient promocji moŝe w okresie obowiązywania umowy dokonać następujących migracji: zmiany opcji na wyŝszą lub niŝszą, w ramach opcji objętych niniejszą promocją. Zmiana opcji podlega następującym uwarunkowaniom: o nie wpływa na okres obowiązywania umowy; o skutkuje zmianą kwoty opłaty miesięcznej na właściwą dla nowej prędkości w ramach ; o zmiana opcji na niŝszą jest związana z opłatą dodatkową według Cennika; zmiany opcji na wyŝszą niŝ opcje dostępne w promocji - przejście do promocji Wymarzony Internet. Zmiana opcji nie wpływa na okres obowiązywania umowy. zmiany opcji na wyŝszą lub niŝszą w przypadku Klienta, któremu do końca umowy pozostało 150 dni lub mniej polega na podpisaniu aneksu na ofertę Neostrady dostępną na rynku, w trakcie obowiązywania umowy lojalnościowej Klient ma moŝliwość przejścia do poniŝszych ofert z równoczesną zmianą prędkości: o Usługa dostępu do Internetu i neofon o Neostrada + usługa tv - abonenci usługi Neostrada, którym od daty podpisania umowy o świadczenie usługi Neostrada, upłynęło nie mniej niŝ 90 dni, o Internet z usługą tv i telefonią internetową - abonenci usługi Neostrada, którym od daty podpisania umowy o świadczenie usługi Neostrada, upłynęło nie mniej niŝ 90 dni Zastosowane są zasady migracji zdefiniowane przy tych ofertach. 13 Jakie są argumenty sprzedaŝowe dla Lekki Internet? Kupując Neostradę w promocji Lekki Internet Klient zyskuje: atrakcyjne stawki abonamentu niską opłatę aktywacyjną tylko 19,90 zł lub 49,90 zł e fakturę nowoczesną i wygodną formę otrzymywania faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach umowy 24 miesięcznej dwa pierwsze miesiące bez opłaty abonamentowej 8

9 W ramach oferty Neostrada Klient ma zapewnione: atrakcyjne ceny modemów - najtańszy modem juŝ od 19 zł gwarancję ceny Klient ma moŝliwość zmiany oferty w trakcie obowiązywania umowy gwarancję bezpieczeństwa w sieci z certyfikatem UKE - Usługa bezpieczny dostęp świadczona jest w ramach opłaty abonamentowej. Obejmuje blokadę ruchu na portach (25, 135, 137, 138, 139, 445) - blokada portów, które są najczęściej wykorzystywane do atakowania i przejmowania kontroli nad komputerami bezprzewodowy Internet w całym domu wykorzystując modem Livebox jako router Klient ma moŝliwość bezprzewodowego Internetu na kilku komputerach moŝliwość zmiany opcji usługi w zaleŝności od potrzeb Klienta brak limitu wysyłania i pobierania danych do 50 Mb przestrzeni dyskowej w ramach usług hostingowych ( ,www) całodobowa pomoc techniczną pod numerem Centrum Obsługi Telefonicznej Dodatkowo oferta umoŝliwia: Klient podpisując umową na Promocje Lekki Internet ma prawo skorzystać z promocji Plan tp od 0 zł i tym samym nie płacić za abonament telefoniczny nawet przez 3 miesiące oszczędność na opłacie za abonament telefoniczny nawet 270 zł Zdobywanie punktów w programie PAYBACK Przy zakupie promocji Lekki Internet Klient otrzymuje następujące punkty: o 100 pkt PAYBACK za podpisanie nowej umowy na usługę Neostrada lub przedłuŝenie obecnej o o 300 pkt PAYBACK za zamówienie e-faktury Dodatkowo, co miesiąc: 1 pkt PAYBACK za kaŝde 2 zł z wartości kwoty opłaty abonamentowej usługi Neostrada, 50 pkt PAYBACK za korzystanie z usługi e- faktura 14 Gdzie Klient uzyska wsparcie techniczne, jeŝeli pojawią się problemy z działaniem usługi? Wsparcie techniczne Klient uzyska: pod numerem Centrum Obsługi Telefonicznej Centrum Obsługi Telefonicznej (koszt połączenia według Cennika Usług Telekomunikacyjnych TP albo taryfy operatora świadczącego połączenie) 15 Czy w przypadku Klientów migrujących z promocji, które nie są juŝ świadczone prze TP do promocji Lekki Internet nadal będzie świadczona bezpłatna usługa e-bezpieczeństwo w cenie Neostrady? Nie, usługa e-bezpieczeństwo nie będzie dostępna bezpłatnie w pakiecie z Neostadą. Klient będzie mógł z usługi e-bezpieczeństwo dalej korzystać. Za usługę będzie pobierana opłata zgodna z cennikiem. 16 Jak będzie systemowe rozwiązane przejście dla Klientów z obecnej oferty na nową ofertę? Klient, który jest związany okresem lojalnościowym będzie mógł migrować na nową promocję, pod warunkiem, Ŝe nie obniŝy posiadanej opcji prędkości. Do końca 2010 roku będzie istniała moŝliwość migracji na nową promocję na tą samą prędkość dla kaŝdego Klienta Neostrady. Dodatkowo na stałe zostaje wprowadzona moŝliwość migracji na wyŝszą prędkość na warunkach obowiązującej w danej chwili promocji. Klient, który chce migrować na nową promocję będzie podpisywał aneks do umowy. Warunkiem jest nieskracanie okresu lojalnościowego Klienta. Czyli jeŝeli Klient ma umowę 24 miesięczną i jest w 4 miesiącu, moŝe przedłuŝyć umowę na 24 miesiące, opcja 12 miesięczna jest dla niego niedostępna. JeŜeli Klient jest w 14 miesiącu, moŝe przejść na nową promocję z 12 miesięcznym okresem 9

10 lojalnościowym, gdyŝ w praktyce oznacza to zwiększenie o 2 miesiące okresu lojalnościowego. Klienci migrują na nowy cennik. 17 Czy na skutek migracji abonament płacony przez Klienta moŝe się zmniejszyć? Tak. W większości sytuacji będziemy mieli do czynienia ze spadkiem płaconego przez Klienta abonamentu, nawet, gdy prędkość świadczonej usługi wzrośnie. 18 Czy Klient będzie mógł przejść do nowej oferty z 36 miesięcznych umów lojalnościowych? Tak, pod warunkiem, Ŝe minęło przynajmniej 12 umowy. Wtedy przejście do nowej promocji wraz z odnowieniem kontraktu na 24 miesiące nie będzie skutkowało skróceniem kontraktu. 19 Czy moŝna wycofać dotychczas podpisany aneks? Tak, pod warunkiem, Ŝe do wejścia w Ŝycie aneksu zostało więcej niŝ 30 dni. JeŜeli aneks wchodzi w Ŝycie za 30 dni lub mniej, zamówienie zaczęło się procesować i anulacja jest niemoŝliwa. W takim wypadku Klient ma moŝliwość migrowania do nowej promocji po wejściu jego aneksu w Ŝycie. 20 Czy po przejściu na nową ofertę promocyjną Klient podpisuje nową umowę czy aneks do umowy i jaki będzie termin wejścia w Ŝycie oraz zakończenia umowy? Klient podpisuje aneks do obecnej umowy. Umowa wejdzie w Ŝycie od kolejnego okresu rozliczeniowego, natomiast zakończenie umowy nastąpi, w zaleŝności od wybranego kontraktu za 12 lub 24 miesiące. Warunkiem migracji jest, aby długość kontraktu nie uległa skróceniu. Czyli jeŝeli Klient ma umowę 24 miesięczną i jest w 4 miesiącu, moŝe przedłuŝyć umowę na 24 miesiące, opcja 12 miesięczna jest dla niego niedostępna. JeŜeli Klient jest w 14 miesiącu, moŝe przejść na nową promocję z 12 miesięcznym okresem lojalnościowym, gdyŝ w praktyce oznacza to zwiększenie o 2 miesiące okresu lojalnościowego. Klienci migrują na nowy cennik. 21 Czy po przejściu na nową promocję Klient ponosi koszt aktywacji? Nie, Klient nie ponosi kosztów aktywacji. 22 Czy Klient będzie mógł przejść na krótszy kontrakt niŝ ten, z którego obecnie korzysta? Nie, okres lojalnościowy nie moŝe ulec skróceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Klient posiada kontrakt 24 miesięczny i trwa on juŝ ponad 12. Wtedy Klient ma moŝliwość podpisania nowego kontraktu na 12, gdyŝ nie spowoduje to skrócenie okresu lojalnościowego. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku kontraktów 36 miesięcznych (po upływie 12 miesiącach moŝna przedłuŝyć na 24 miesiące, a po upływie minimum 24 moŝna przedłuŝyć nawet na 12 ). 23 Czy w promocji Lekki Internetbędą oferowane gadŝety? Nie,. Pojawiają się tylko w nowej sprzedaŝy przez stronę internetową 24 Czy w migracji na nową promocję w czasie trwania kontraktu będą oferowane gadŝety? Nie, gadŝety nie będą oferowane w tej funkcjonalności. 25 Czy nowa promocja obejmuje równieŝ opcję 256 kbs? Nie, opcja 256 kbs zostaje wycofana ze sprzedaŝy. 10

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

sklep Internetowy lub Telesales, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. V niniejszego

sklep Internetowy lub Telesales, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. V niniejszego Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA L 1000 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

PLAY INTERNET 49,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy: Usługa Internet bez limitu - w ramach Abonamentu przez 3 miesiące

PLAY INTERNET 49,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy: Usługa Internet bez limitu - w ramach Abonamentu przez 3 miesiące REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LUB TELESPRZEDAŻY Obowiązuje od 12.08.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III BSA/WLR Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia 4.11.2013 r. do 31.12.2014 r. 1.2. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE dla Abonentów w sklepie internetowym obowiązuje od 26.03.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE dla Abonentów w sklepie internetowym obowiązuje od 26.03.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE dla Abonentów w sklepie internetowym obowiązuje od 26.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE dla Abonentów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby,

Bardziej szczegółowo

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje:

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje: Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE tylko SIM testuj za 0 zł przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA II 4.0+ W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 25 września 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA II 4.0+ W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 25 września 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA II 4.0+ W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 25 września 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii

Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje: a) zwiększony limit transmisji danych na zasadach określonych w pkt.

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje: a) zwiększony limit transmisji danych na zasadach określonych w pkt. Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE tylko SIM 19,99 przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.04.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA 4.0 Z PENDRIVEM obowiązuje od 16 maja 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA 4.0 Z PENDRIVEM obowiązuje od 16 maja 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA 4.0 Z PENDRIVEM obowiązuje od 16 maja 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

NAZWA TARYFY PLAY INTERNET 69,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy:

NAZWA TARYFY PLAY INTERNET 69,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy: REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PLAY INTERNET Z ZESTAWEM PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LUB TELESPRZEDAŻY Obowiązuje od 12.08.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby, będące przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo