promocja Lekki Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "promocja Lekki Internet"

Transkrypt

1 Ostatnia aktualizacja: r. promocja Lekki Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C

2 SPIS TREŚCI 1 Promocje Lekki Internet Na czym polega promocja Lekki Internet? Jakie opłaty miesięczne ponosi Klient korzystający z promocji Lekki Internet? Kto moŝe skorzystać z? Czy z mogą skorzystać Klienci, którzy podpisali aneks do umowy a aneks nie wszedł jeszcze w Ŝycie? Na jaki czas moŝe zostać podpisana umowa? Czy Klient, który nie chce otrzymywać e- faktury moŝe korzystać z promocji Lekki Internet? Jaki są zasady odstąpienia/rozwiązania umowy? Czy umowa zostaje automatycznie przedłuŝona po okresie promocji? Jakie koszty ponosi Klient przy wcześniejszej rezygnacji? Gdzie Klient moŝe zamówić nową Promocję? Czy promocja Lekki Internet łączy się z programem dla pracowników? Czy Klient w trakcie trwania umowy moŝe zmienić opcję Neostrady? Jakie są argumenty sprzedaŝowe dla Lekki Internet? Gdzie Klient uzyska wsparcie techniczne, jeŝeli pojawią się problemy z działaniem usługi? Czy w przypadku Klientów migrujących z promocji, które nie są juŝ świadczone prze TP do promocji Lekki Internet nadal będzie świadczona bezpłatna usługa e-bezpieczeństwo w cenie Neostrady? Jak będzie systemowe rozwiązane przejście dla Klientów z obecnej oferty na nową ofertę? Czy na skutek migracji abonament płacony przez Klienta moŝe się zmniejszyć? Czy Klient będzie mógł przejść do nowej oferty z 36 miesięcznych umów lojalnościowych? Czy moŝna wycofać dotychczas podpisany aneks? Czy po przejściu na nową ofertę promocyjną Klient podpisuje nową umowę czy aneks do umowy i jaki będzie termin wejścia w Ŝycie oraz zakończenia umowy? Czy po przejściu na nową promocję Klient ponosi koszt aktywacji? Czy Klient będzie mógł przejść na krótszy kontrakt niŝ ten, z którego obecnie korzysta? Czy w promocji Lekki Internetbędą oferowane gadŝety? Czy w migracji na nową promocję w czasie trwania kontraktu będą oferowane gadŝety? Czy nowa promocja obejmuje równieŝ opcję 256 kbs?

3 1 Promocje Lekki Internet 1 Na czym polega promocja Lekki Internet? Promocja Lekki Internet to oferta szerokopasmowego dostępu do Internetu w opcji do 512 oraz do 1024 w wariancie z umową na 12 lub 24 miesiące. W ramach promocji Klient ma zapewnione atrakcyjne stawki abonamentu. Oferta skierowana jest do nowych Klientów oraz obecnie korzystających z usługi Neostrada. Zasady promocji Lekki Internet : Neostrada do wyboru w opcji do 512 oraz 1024, umowa na czas określony 12 lub 24 miesiące, obniŝona opłata aktywacyjna dla Klientów, którzy jednocześnie ze złoŝeniem zamówienia na usługę Neostrada, złoŝą zamówienie na dostarczanie faktury w formie elektronicznej (e-faktura): o 19,90 zł z VAT dla umów zawartych na 24miesiące, o 49,90 zł z VAT dla umów zawartych na 12 wprowadzenie promocyjnej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi Neostrada, w ramach umowy 24 miesięcznej dwa pierwsze miesiące bez opłaty abonamentowej, Celem promocji jest: pozyskanie nowych Klientów lojalizacja Klientów z umowami na czas nieokreślony utrzymanie Klientów, którym kończy się umowa na czas określony. 2 Jakie opłaty miesięczne ponosi Klient korzystający z promocji Lekki Internet? Opcja usługi neostrada Wariant umowy o świadczenie usługi neostrada Miesięczna opłata abonamentowa - dotyczy dwóch pierwszych (bez VAT) Miesięczna opłata abonamentowa - dotyczy dwóch pierwszych (zł z 22% VAT) Wartość VAT dotyczy dwóch pierwszych Miesięczna opłata abonamentowa dotyczy pozostałych (bez VAT) Miesięczna opłata abonamentowa dotyczy pozostałych (zł z 22% VAT) Wartość VAT dotyczy pozostałych do 512 do miesiące 0,00 0,00 0,00 36,07 44,01 7, ,07 44,01 7,94 36,07 44,01 7,94 24 miesiące 0,00 0,00 0,00 36,07 44,01 7, ,07 44,01 7,94 36,07 44,01 7,94 3

4 3 Kto moŝe skorzystać z? Promocja skierowana jest do: nowych Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złoŝą zamówienie na usługę Neostrada w dostępnych opcjach prędkości na czas określony 12 lub 24miesiące. obecnych Abonentów usługi Neostrada, którym w okresie obowiązywania do zakończenia umowy o świadczenie usługi Neostrada, zawartej na czas określony, zostało nie więcej niŝ 150* dni i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące, abonentów korzystających z usługi Neostrada na warunkach promocji, które nie są juŝ oferowane przez TP i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝą okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące. Klient moŝe przejść do nowej promocji pozostawiając dotychczasową opcję prędkości (wariant dostępny od 11 października 2010r do 31 grudnia 2010 r.) lub zmieniający opcję wyŝszą (opcja dostępna od 11 października 2010 r.) UWAGA aneks nie moŝe być zawarty na okres krótszy, niŝ czas pozostały do końca obecnie obowiązującej umowy Abonentów usługi Neostrada w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w okresie obowiązywania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada na 12 lub 24 miesiące. Rodzaj Klienta TAK/NIE Uwagi Indywidualny SOHO Biznes WLR Nowy TAK TAK TAK TAK TAK Obecny TAK Abonentów usługi Neostrada, którym w okresie obowiązywania do zakończenia umowy o świadczenie usługi Neostrada, zawartej na czas określony, zostało nie więcej niŝ 150* dni i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące, Abonentów korzystających z usługi Neostrada na warunkach promocji, które nie są juŝ oferowane przez TP i którzy w czasie trwania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada, przedłuŝający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 lub 24 miesiące w dotychczasowej opcji usługi lub zmieniający opcję wyŝszą; UWAGA w takim przypadku aneks nie moŝe być zawarty na okres krótszy, niŝ czas pozostały do końca obecnie obowiązującej umowy - opcja dostępna od 11 października 2010 r. Abonentów usługi Neostrada w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w okresie obowiązywania podpiszą aneks do umowy o świadczenie usługi Neostrada na 12 lub 24 miesiące. 4 Czy z mogą skorzystać Klienci, którzy podpisali aneks do umowy a aneks nie wszedł jeszcze w Ŝycie? Tak. JeŜeli aneks nie wszedł w Ŝycie Klient powinien złoŝyć rezygnacje pisemną z aneksu oraz podpisać nowy aneks w ramach promocji Lekki Internet. 5 Na jaki czas moŝe zostać podpisana umowa? umowa zawierana jest na czas określony 12 lub 24 miesiące. jeŝeli Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli, co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, umowa stanie się umową na czas nieokreślony. Klienta będzie wtedy obowiązywała cena z cennika Neostrady dla opcji na czas nieokreślony. 4

5 6 Czy Klient, który nie chce otrzymywać e- faktury moŝe korzystać z promocji Lekki Internet? Tak. Jednak, jeŝeli jest to nowy Klient usługi Neostrada opłata aktywacyjna lub opłata aktywacyjna i instalacyjne w takim przypadku naliczona jest zgodnie z cennikiem Neostrady i będzie wynosiła: o opłata aktywacyjna 112,87 zł lub, o opłata aktywacyjna i instalacyjna 305 zł. JeŜeli jest to Klient, który juŝ korzysta z oferty Neostrada nie ponosi opłaty aktywacyjnej, więc nie będzie w trakcie podpisywania aneksu do umowy musiał zdecydować się na e-fakturę. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe e- faktura jest wygodną i nowoczesną formą otrzymywania faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego naleŝy zachęcić Klienta do s e- faktury. 7 Jaki są zasady odstąpienia/rozwiązania umowy? Rezygnacja z Oferty umowa moŝe być rozwiązana, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, wymagana jest forma pisemna, Klient moŝe złoŝyć rezygnacje w salonie sprzedaŝy tp lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny TP, rozwiązanie umowy przed terminem jej zakończenia wiąŝe się z naliczeniem opłat dodatkowych. Odstąpienie od umowy na Ofertę w ciągu 10 dni moŝliwe odstąpienie od umowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa (data liczy się od dnia podpisania umowy do dnia nadania odstąpienia pocztą (data stempla pocztowego) lub dnia przekazania odstąpienia do salonu sprzedaŝy tp) Rezygnacja z podpisanego aneksu: rezygnacja z aneksu bez konsekwencji prawno-finansowych jest moŝliwa przed wejściem w Ŝycie warunków, na jakich aneks został zawarty. Z aneksu, który juŝ wszedł w Ŝycie Klient moŝe zrezygnować na rezygnacji z umowy lojalnościowej, rezygnacja z aneksu nie oznacza rezygnacji z usługi Neostrada, wymagana jest forma pisemna, Klient moŝe złoŝyć rezygnację z aneksu w salonie sprzedaŝy tp lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny TP. 8 Czy umowa zostaje automatycznie przedłuŝona po okresie promocji? Świadczenie usługi Neostrada uwaŝane będzie za przedłuŝone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli, co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Od grudnia 2010 nowa funkcjonalność automatyczne przedłuŝenie umowy. Klienci, którzy zawrą kontrakty od grudnia 2010 będą mieli automatycznie przedłuŝane kontrakty na następne 6, o ile nie złoŝą rezygnacji lub nie przedłuŝą umowy na kolejny okres. Od tego zapisu będzie moŝna odstąpić, ale tylko na wyraźne Ŝyczenie Klienta. 9 Jakie koszty ponosi Klient przy wcześniejszej rezygnacji? W przypadku rozwiązania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciąŝony następującymi karami: o karą umowną związaną z przyznaną w ramach ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej oraz opłat abonamentowych, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (dotyczy tylko nowych Klientów usługi Neostrada). Kara umowna będzie naliczana w przypadku rozwiązania umowy w okresie pierwszych 12 lub 24 5

6 obowiązywania umowy na usługę Neostrada, w zaleŝności od wariantu umowy wybranego przez Abonenta; oraz o karą umowną, związaną z przyznaną w ramach ulgą w zakresie opłaty abonamentowej, w wysokości liczonej jako suma opłat abonamentowych pozostałych do zakończenia okresu, na jaki została zawarta umowa, nie wyŝszą jednak niŝ wysokość przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. o TP moŝe wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36 od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta w przypadku rezygnacji przez Klienta z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa Abonentowi zostanie skorygowana odpowiednio opłata aktywacyjna do wysokości 112,87 zł lub opłata aktywacyjna i instalacyjna do wysokości 305 zł. ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej lub opłaty za aktywację i instalację Ulgi w zakresie opłat za aktywację i instalację dla usługi neostrada w dla usługi neostrada świadczonej na łączu TP z usługą telefoniczną świadczonej na łączu TP bez usługi telefonicznej Wariant umowy o świadczenie usługi neostrada, zawartej w Kwota ulgi (z 22% VAT) 24 miesiące 92, ,97 24 miesiące 285, ,10 ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do Oferty standardowej) Ulgi na opłaty abonamentowe dla usługi neostrada w Opcja usługi neostrada do 512 do 1024 Wariant umowy o świadczenie usługi neostrada 24 miesiące miesiące 12 Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej, przyznanej w (zł z 22% VAT) Kwota całkowitej ulgi przyznanej przy przedłuŝeniu Umowy na kolejny czas określony - 6 (zł z 22% VAT) 2686,12 649, ,06 649, ,88 815, ,94 815,94 6

7 10 Gdzie Klient moŝe zamówić nową Promocję? Kanały sprzedaŝy z uwzględnieniem działań klienta Kanał sprzedaŝy Rodzaj Zakup lub aktywacja Rezygnacja lub dezaktywacja Migracja lub modyfikacja Sprawdzenie statusu salon TP TAK TAK TAK TAK salon sprzedaŝy salon Orange TAK TAK TAK TAK telesprzedaŝ TAK NIE TAK NIE telesprzedaŝ i utrzymanie utrzymanie TAK NIE TAK NIE sprzedaŝ bezpośrednia Centrum SprzedaŜy Bezpośredniej (CSB) TAK NIE TAK NIE sprzedaŝ pośrednia firmy Door to Door (D2) TAK NIE TAK NIE sprzedaŝ internetowa portal tp TAK NIE TAK TAK inne błękitna linia tp TAK NIE TAK TAK Centrum Obsługi Telefonicznej TAK NIE TAK TAK 11 Jakie są interakcje produktowe promocji Lekki Internet? Promocja łączy się: Dozwolone interakcje produktowe Łączy się z produktem/promocją Uwagi Zamów neostrade tp przez WWW Oferta "Program - neostrada tp dla pracowników TP" We wszystkich opcjach promocji Lekki Internet zniŝka pracownicza w wysokości 50% rabatu na miesięczną opłatę abonamentową za usługę neostrada naliczana będzie od pierwszego okresu obniŝki abonamentowej wynikającej z promocji. livebox tp Promocja Plan tp od 0 zł pakiety e-bezpieczeństwo 7

8 Promocja nie łączy się: Niedozwolone interakcje produktowe - wykluczenia Nie łączy się z produktem/promocją Uwagi Promocja z gadŝetem ISDN plan socjalny oraz inne usługi i plany telefoniczne tp, których regulaminy lub cenniki wykluczają moŝliwość 11 Czy promocja Lekki Internet łączy się z programem dla pracowników? Tak. We wszystkich opcjach promocji Lekki Internet zniŝka pracownicza naliczana będzie od pierwszego okresu obniŝki abonamentowej wynikającej z promocji. 12 Czy Klient w trakcie trwania umowy moŝe zmienić opcję Neostrady? Klient promocji moŝe w okresie obowiązywania umowy dokonać następujących migracji: zmiany opcji na wyŝszą lub niŝszą, w ramach opcji objętych niniejszą promocją. Zmiana opcji podlega następującym uwarunkowaniom: o nie wpływa na okres obowiązywania umowy; o skutkuje zmianą kwoty opłaty miesięcznej na właściwą dla nowej prędkości w ramach ; o zmiana opcji na niŝszą jest związana z opłatą dodatkową według Cennika; zmiany opcji na wyŝszą niŝ opcje dostępne w promocji - przejście do promocji Wymarzony Internet. Zmiana opcji nie wpływa na okres obowiązywania umowy. zmiany opcji na wyŝszą lub niŝszą w przypadku Klienta, któremu do końca umowy pozostało 150 dni lub mniej polega na podpisaniu aneksu na ofertę Neostrady dostępną na rynku, w trakcie obowiązywania umowy lojalnościowej Klient ma moŝliwość przejścia do poniŝszych ofert z równoczesną zmianą prędkości: o Usługa dostępu do Internetu i neofon o Neostrada + usługa tv - abonenci usługi Neostrada, którym od daty podpisania umowy o świadczenie usługi Neostrada, upłynęło nie mniej niŝ 90 dni, o Internet z usługą tv i telefonią internetową - abonenci usługi Neostrada, którym od daty podpisania umowy o świadczenie usługi Neostrada, upłynęło nie mniej niŝ 90 dni Zastosowane są zasady migracji zdefiniowane przy tych ofertach. 13 Jakie są argumenty sprzedaŝowe dla Lekki Internet? Kupując Neostradę w promocji Lekki Internet Klient zyskuje: atrakcyjne stawki abonamentu niską opłatę aktywacyjną tylko 19,90 zł lub 49,90 zł e fakturę nowoczesną i wygodną formę otrzymywania faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach umowy 24 miesięcznej dwa pierwsze miesiące bez opłaty abonamentowej 8

9 W ramach oferty Neostrada Klient ma zapewnione: atrakcyjne ceny modemów - najtańszy modem juŝ od 19 zł gwarancję ceny Klient ma moŝliwość zmiany oferty w trakcie obowiązywania umowy gwarancję bezpieczeństwa w sieci z certyfikatem UKE - Usługa bezpieczny dostęp świadczona jest w ramach opłaty abonamentowej. Obejmuje blokadę ruchu na portach (25, 135, 137, 138, 139, 445) - blokada portów, które są najczęściej wykorzystywane do atakowania i przejmowania kontroli nad komputerami bezprzewodowy Internet w całym domu wykorzystując modem Livebox jako router Klient ma moŝliwość bezprzewodowego Internetu na kilku komputerach moŝliwość zmiany opcji usługi w zaleŝności od potrzeb Klienta brak limitu wysyłania i pobierania danych do 50 Mb przestrzeni dyskowej w ramach usług hostingowych ( ,www) całodobowa pomoc techniczną pod numerem Centrum Obsługi Telefonicznej Dodatkowo oferta umoŝliwia: Klient podpisując umową na Promocje Lekki Internet ma prawo skorzystać z promocji Plan tp od 0 zł i tym samym nie płacić za abonament telefoniczny nawet przez 3 miesiące oszczędność na opłacie za abonament telefoniczny nawet 270 zł Zdobywanie punktów w programie PAYBACK Przy zakupie promocji Lekki Internet Klient otrzymuje następujące punkty: o 100 pkt PAYBACK za podpisanie nowej umowy na usługę Neostrada lub przedłuŝenie obecnej o o 300 pkt PAYBACK za zamówienie e-faktury Dodatkowo, co miesiąc: 1 pkt PAYBACK za kaŝde 2 zł z wartości kwoty opłaty abonamentowej usługi Neostrada, 50 pkt PAYBACK za korzystanie z usługi e- faktura 14 Gdzie Klient uzyska wsparcie techniczne, jeŝeli pojawią się problemy z działaniem usługi? Wsparcie techniczne Klient uzyska: pod numerem Centrum Obsługi Telefonicznej Centrum Obsługi Telefonicznej (koszt połączenia według Cennika Usług Telekomunikacyjnych TP albo taryfy operatora świadczącego połączenie) 15 Czy w przypadku Klientów migrujących z promocji, które nie są juŝ świadczone prze TP do promocji Lekki Internet nadal będzie świadczona bezpłatna usługa e-bezpieczeństwo w cenie Neostrady? Nie, usługa e-bezpieczeństwo nie będzie dostępna bezpłatnie w pakiecie z Neostadą. Klient będzie mógł z usługi e-bezpieczeństwo dalej korzystać. Za usługę będzie pobierana opłata zgodna z cennikiem. 16 Jak będzie systemowe rozwiązane przejście dla Klientów z obecnej oferty na nową ofertę? Klient, który jest związany okresem lojalnościowym będzie mógł migrować na nową promocję, pod warunkiem, Ŝe nie obniŝy posiadanej opcji prędkości. Do końca 2010 roku będzie istniała moŝliwość migracji na nową promocję na tą samą prędkość dla kaŝdego Klienta Neostrady. Dodatkowo na stałe zostaje wprowadzona moŝliwość migracji na wyŝszą prędkość na warunkach obowiązującej w danej chwili promocji. Klient, który chce migrować na nową promocję będzie podpisywał aneks do umowy. Warunkiem jest nieskracanie okresu lojalnościowego Klienta. Czyli jeŝeli Klient ma umowę 24 miesięczną i jest w 4 miesiącu, moŝe przedłuŝyć umowę na 24 miesiące, opcja 12 miesięczna jest dla niego niedostępna. JeŜeli Klient jest w 14 miesiącu, moŝe przejść na nową promocję z 12 miesięcznym okresem 9

10 lojalnościowym, gdyŝ w praktyce oznacza to zwiększenie o 2 miesiące okresu lojalnościowego. Klienci migrują na nowy cennik. 17 Czy na skutek migracji abonament płacony przez Klienta moŝe się zmniejszyć? Tak. W większości sytuacji będziemy mieli do czynienia ze spadkiem płaconego przez Klienta abonamentu, nawet, gdy prędkość świadczonej usługi wzrośnie. 18 Czy Klient będzie mógł przejść do nowej oferty z 36 miesięcznych umów lojalnościowych? Tak, pod warunkiem, Ŝe minęło przynajmniej 12 umowy. Wtedy przejście do nowej promocji wraz z odnowieniem kontraktu na 24 miesiące nie będzie skutkowało skróceniem kontraktu. 19 Czy moŝna wycofać dotychczas podpisany aneks? Tak, pod warunkiem, Ŝe do wejścia w Ŝycie aneksu zostało więcej niŝ 30 dni. JeŜeli aneks wchodzi w Ŝycie za 30 dni lub mniej, zamówienie zaczęło się procesować i anulacja jest niemoŝliwa. W takim wypadku Klient ma moŝliwość migrowania do nowej promocji po wejściu jego aneksu w Ŝycie. 20 Czy po przejściu na nową ofertę promocyjną Klient podpisuje nową umowę czy aneks do umowy i jaki będzie termin wejścia w Ŝycie oraz zakończenia umowy? Klient podpisuje aneks do obecnej umowy. Umowa wejdzie w Ŝycie od kolejnego okresu rozliczeniowego, natomiast zakończenie umowy nastąpi, w zaleŝności od wybranego kontraktu za 12 lub 24 miesiące. Warunkiem migracji jest, aby długość kontraktu nie uległa skróceniu. Czyli jeŝeli Klient ma umowę 24 miesięczną i jest w 4 miesiącu, moŝe przedłuŝyć umowę na 24 miesiące, opcja 12 miesięczna jest dla niego niedostępna. JeŜeli Klient jest w 14 miesiącu, moŝe przejść na nową promocję z 12 miesięcznym okresem lojalnościowym, gdyŝ w praktyce oznacza to zwiększenie o 2 miesiące okresu lojalnościowego. Klienci migrują na nowy cennik. 21 Czy po przejściu na nową promocję Klient ponosi koszt aktywacji? Nie, Klient nie ponosi kosztów aktywacji. 22 Czy Klient będzie mógł przejść na krótszy kontrakt niŝ ten, z którego obecnie korzysta? Nie, okres lojalnościowy nie moŝe ulec skróceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Klient posiada kontrakt 24 miesięczny i trwa on juŝ ponad 12. Wtedy Klient ma moŝliwość podpisania nowego kontraktu na 12, gdyŝ nie spowoduje to skrócenie okresu lojalnościowego. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku kontraktów 36 miesięcznych (po upływie 12 miesiącach moŝna przedłuŝyć na 24 miesiące, a po upływie minimum 24 moŝna przedłuŝyć nawet na 12 ). 23 Czy w promocji Lekki Internetbędą oferowane gadŝety? Nie,. Pojawiają się tylko w nowej sprzedaŝy przez stronę internetową 24 Czy w migracji na nową promocję w czasie trwania kontraktu będą oferowane gadŝety? Nie, gadŝety nie będą oferowane w tej funkcjonalności. 25 Czy nowa promocja obejmuje równieŝ opcję 256 kbs? Nie, opcja 256 kbs zostaje wycofana ze sprzedaŝy. 10

Promocja Wymarzony Internet

Promocja Wymarzony Internet Ostatnia aktualizacja: 1.10.2010 r. Promocja Wymarzony Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C SPIS

Bardziej szczegółowo

promocja domowy w dobrej cenie

promocja domowy w dobrej cenie Ostatnia aktualizacja: 30.12.2010 r. promocja domowy w dobrej cenie najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy

neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy cennik usługi neostrada tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada tp instalacja i aktywacja usługi neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia 08..0r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej.

cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej. cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej. Rozdzia Op aty jednorazowe aktywacyjna 168,99 168,99 168,99

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej cennik usługi neostrada tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej Op aty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1 neostrada tp instalacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Op ata koƒcowa 1 2 3

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Op ata koƒcowa 1 2 3 cennik usługi neostrada tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Op aty instalacyjne i aktywacyjne neostrada tp instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

jak skorzystać? 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na Okres zastrzeżony 12 lub 24 miesięcy Umowy lub aneksu

jak skorzystać? 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na Okres zastrzeżony 12 lub 24 miesięcy Umowy lub aneksu Regulamin promocji "Orange FreeNet" obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania jak skorzystać? 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na Okres zastrzeżony 12 lub 24 miesięcy Umowy lub aneksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 28 maja 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm

Regulamin Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm Regulamin Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm obowiązuje od 4 kwietnia 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD)

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD) REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy INTERNET + TV HD) 1. Organizatorem promocji jest firma ITALNET Sebastian Hazlik z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 16A, zwana dalej Operatorem. 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje:

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje: WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. W zakresie usług Netii SA: Promocja gwarantuje: 1) obniŝoną opłatę za aktywację Usługi Internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone Bis

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone Bis Regulamin Oferty Promocyjnej Bis w Telesales lub Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA 4.0 iphone Bis. w Telesales lub sklep Internetowy. obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA 4.0 iphone Bis. w Telesales lub sklep Internetowy. obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA 4.0 iphone Bis w Telesales lub sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny (DSL) 11.02.2010

Era Internet Stacjonarny (DSL) 11.02.2010 Era Internet Stacjonarny (DSL) 11.02.2010 Era Internet Stacjonarny Dla kogo? Era Internet Stacjonarny to usługa dostępu do Internetu w technologii ADSL (jak Neostrada TP) Stały i szybki dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze z Operatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej Regulamin promocji więcej za mniej 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji więcej za mniej, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Usługa Pakiety Internet w Red Bull MOBILE (zwana dalej Usługa ) przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna dla Abonentów Play obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna dla Abonentów Play obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Promocja wiosenna dla Abonentów Play obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Zmieniony dnia 1 stycznia 2011r Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r.

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Umowa bez telefonu 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

PLAY INTERNET DLA FIRM 39,99. 64,99 PLN (79,94 PLN z VAT) Abonament po rabatach 2 : 39,99 PLN (49,19 PLN z VAT) 19,99 PLN (24,59 PLN z VAT)

PLAY INTERNET DLA FIRM 39,99. 64,99 PLN (79,94 PLN z VAT) Abonament po rabatach 2 : 39,99 PLN (49,19 PLN z VAT) 19,99 PLN (24,59 PLN z VAT) REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ DLA FIRM DLA ABONENTÓW PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM TELESPRZE- DAŻY Obowiązuje od 05.11.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77

1 2 3 4 5 1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77 cennik usługi Dostęp do Internetu DSL Cennik usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy po dniu 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2.

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2. cennik dostęp do internetu DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne Wyszczególnienie tytułu opłaty Podatek z podatkiem 1. Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO obowiązuje od 26 listopada 2009r. do 30 listopada 2009 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online obowiązuje od 01.03.2011 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online obowiązuje od 01.03.2011 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online obowiązuje od 01.03.2011 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej naleŝy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA iphone z Internetem

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA iphone z Internetem Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA iphone z Internetem obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeŝeniem

Bardziej szczegółowo

11 8000 Dobry numer Kompendium wiedzy o produkcie

11 8000 Dobry numer Kompendium wiedzy o produkcie 11 8000 Dobry numer Kompendium wiedzy o produkcie OPIS PRODUKTU / PROMOCJI [Charakterystyka produktu / promocji; wykorzystywane technologie; w przypadku oferty ze sprzętem parametry techniczne; rys] 11

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A.

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. Tabela 1. Opłaty instalacyjne. Poz. PKWiU Wyszczególnienie tytułu opłaty Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Promocja wiosenna obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Zmieniony dnia 1 stycznia 2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta obowiązuje od 01.03.2011 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super Stan Darmowy Tylko SIM w sklepie Internetowym obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super Stan Darmowy Tylko SIM w sklepie Internetowym obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super Stan Darmowy Tylko SIM w sklepie Internetowym obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA Unlimited obowiązuje od 18 października 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA Unlimited obowiązuje od 18 października 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA obowiązuje od 18 października 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon dla Abonentów (129) w sklepie internetowym obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon dla Abonentów (129) w sklepie internetowym obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon dla Abonentów (129) w sklepie internetowym obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Jesienna

Regulamin Promocji Promocja Jesienna 1. Organizatorem promocji Promocja Jesienna jest Łukasz Wajs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: CITYLAN z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Sturnego 8, NIP: 9231568136, REGON: 411496840

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z telefonem (99) obowiązuje od 25 kwietnia 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z telefonem (99) obowiązuje od 25 kwietnia 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z telefonem (99) obowiązuje od 25 kwietnia 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeŝeniem pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem w Sklepie Internetowym obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem w Sklepie Internetowym obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem w Sklepie Internetowym obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie

Regulamin Usługi Internet w Telefonie Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 26 stycznia 2011 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 1.08.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r.

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r. Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super All Inclusive MAX Tylko SIM obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Super All Inclusive MAX Tylko SIM obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Super All Inclusive MAX Tylko SIM obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeŝeniem pkt.

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 31.03.2014 r. do 31.12.2014 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

LongPlay II 49 (All Inclusive MAX 65)

LongPlay II 49 (All Inclusive MAX 65) Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive MAX 30.03 obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej moŝna skorzystać zawierając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III 114,99 obowiązuje od 22 października 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III 114,99 obowiązuje od 22 października 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III 114,99 obowiązuje od 22 października 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 obowiązuje od 18 czerwca 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 obowiązuje od 18 czerwca 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 obowiązuje od 18 czerwca 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy FORMUŁA RODZINA UNLIMITED

Bardziej szczegółowo

świadczone są w ramach umowy zawartej w formie pisemnej i zawrą z P4 Umowę o

świadczone są w ramach umowy zawartej w formie pisemnej i zawrą z P4 Umowę o Oferta Promocyjna Super Stan Darmowy 30.03 obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeŝeniem pkt. 2 poniŝej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes na Start z rabatem 1. Oferta Promocyjna Biznes na Start

Bardziej szczegółowo

Mini Ethernet. Start Ethernet

Mini Ethernet. Start Ethernet Internet dla budynków jednorodzinnych pobierania w nocy Parametry pobierania w dzień wysyłania [KBit] Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Mini Start Basic Optimum Max 1 2 4 8 12 0,5 1 2 4

Bardziej szczegółowo

INTERNET. OFERTA PROMOCYJNA ważna od 01.09.2005 r. do 31.10.2005 r. wybierz jedną z promocji :

INTERNET. OFERTA PROMOCYJNA ważna od 01.09.2005 r. do 31.10.2005 r. wybierz jedną z promocji : Media-Com Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Długa 19 NIP: 646-25-04-548 REGON : 277497508 KRS : 0000200157 tel.: +48-32-326-46-18, fax : +48-32-325-05-81 http://www.media-com.com.pl/ info@media-com.com.pl INTERNET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 29.12013 r. Cennik usług SOKOLNET świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A. LUTY 2014 SPIS TREŚCI A. Opłaty. 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo