Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych"

Transkrypt

1 Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009

2 SPIS TREŚCI WSTĘP SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM PREFERENCJE KONSUMENTÓW SUBSTYTUCJA CENOWA USŁUG GŁOSOWYCH... 9 PODSUMOWANIE

3 Wstęp Substytucja jest zjawiskiem zastępowania, w procesie produkcji dóbr i usług (substytucja podaŝowa) lub ich konsumpcji (substytucja popytowa), jednego rodzaju usług - innymi. Aby mówić o zjawisku substytucji pomiędzy usługami musi ono występować zarówno ze strony popytu jak i podaŝy. W niniejszej analizie skupimy się jednak na substytucji ze strony konsumenta, czyli substytucji popytowej. Substytucja popytowa występuje w przypadku zastępowania jednych usług innymi ze względu na ich cechy, zastosowanie lub przydatność do określonego celu. Na rynku telekomunikacyjnym zjawisko to odnosi się przede wszystkim do zastępowania usług głosowych w telefonii stacjonarnej tymi samymi usługami telefonii ruchomej, tak zwane zjawisko fixed-mobile substitution. JeŜeli więc zarówno telefon stacjonarny jak i telefon komórkowy dostarczają uŝytkownikom końcowym usług o takich samych cechach i zastosowaniu, powoduje to, iŝ są one toŝsame w ocenie konsumenta i moŝna mówić o substytucji między tymi usługami. W pierwszej części niniejszego opracowania została przedstawiona sytuacja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, pokazująca postępujący trend zastępowania telefonii stacjonarnej telefonią ruchomą, następnie przedstawione zostały preferencje konsumentów w tym zakresie oraz zostało rozpatrzone występowanie zjawiska substytucji cenowej porównanie cen za połączenie głosowe w sieciach stacjonarnych i komórkowych. 1. Substytucja usług głosowych na polskim rynku telekomunikacyjnym Zjawisko substytucji pomiędzy usługami telefonii stacjonarnej a usługami telefonii ruchomej to tendencja światowa, ale jest ona szczególnie charakterystyczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i państw, w których rozwój telefonii ruchomej rozpoczynał się przy niskiej penetracji telefonii stacjonarnej. W Polsce operatorzy telefonii ruchomej rozpoczęli działalność na rynku w 1996 r., a penetracja na rynku telefonii stacjonarnej wynosiła wówczas 16,9% 1. Penetracja ta zwiększała się z roku na rok osiągając najwyŝszy poziom w roku 2005 (31,3%), natomiast w kolejnych latach wielkość ta zmniejszała się średnio o 2% rocznie. Na koniec 2008 roku liczba abonentów telefonii stacjonarnej w Polsce wyniosła 9,6 mln 2, dając penetrację na poziomie 25,3%. Malejąca od kilu lat liczba abonentów oraz przychodów ze świadczonych usług telefonii stacjonarnej na rzecz rosnącego udziału telefonii ruchomej to wynik między innymi zjawiska substytucji. Według danych na koniec 2008 roku statystycznie kaŝdy Polak posiadał przynajmniej jeden telefon komórkowy, gdyŝ nominalna penetracja na 100 mieszkańców wyniosła ponad 115% 3, a rzeczywista ponad 97%. 1 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 2 Na podstawie formularzy informacyjnych przesłanych przez operatorów telekomunikacyjnych na dzień 20 kwietnia 2009r. 3 Nominalna penetracja dotyczy uŝytkowników zarejestrowanych przez operatorów według stanu na grudzień 2008 roku, rzeczywista penetracja, pomniejszona o tzw. nieaktywnych uŝytkowników, tj. uŝytkowników usług przedpłaconych (pre-paid), którzy nie realizowali usług w 4 kwartale 2008 r. wyniosła 97,2%. 3

4 Wykres 1 Penetracja telefonii ruchomej oraz telefonii stacjonarnej na przestrzeni lat % 100% 80% 76,4% 96,3% 108,6% 115,2% 60% 40% 31,3% 29,9% 26,9% 25,3% 20% 0% penetracja telefonii ruchomej penetracja telefonii stacjonarnej Źródło: UKE. Telefonia ruchoma zdobywa z roku na rok coraz więcej abonentów oraz, w przeciwieństwie do telefonii stacjonarnej, wzrasta jej udział pod względem przychodów w rynku telekomunikacyjnym. Tendencja ta wskazuje na występowanie zjawiska zrównania uŝyteczności usług głosowych w telefonii stacjonarnej z usługami telefonii ruchomej. Niewątpliwie wpływ na ten trend ma funkcjonalność usług telefonii ruchomej oraz stale rosnąca jakość połączeń, dająca ponadto uŝytkownikom mobilność i przez to swobodę miejsca wykonywania połączeń. Rozpoczęcie uŝytkowania usług oferowanych przez operatorów sieci ruchomych jest równieŝ łatwiejsze i nie zdeterminowane zasięgiem sieci miedzianej operatora świadczącego usługi w sieci stacjonarnej. Usługi głosowe świadczone przez operatorów sieci ruchomych są teŝ z reguły bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb uŝytkowników usług głosowych, co zostało opisane w dalszej części, opisującej preferencje konsumentów. Oprócz funkcjonalnego zrównania uŝyteczności usług głosowych w sieci stacjonarnej i w sieci ruchomej, waŝna jest równieŝ ich cenowa zaleŝność. Według teorii ekonomii dwie usługi są substytutami, gdy spadek cen jednej usługi powoduje spadek popytu na drugą usługę. W celu zbadania tej zaleŝności, na poniŝszym wykresie przedstawiono wpływ zmiany średnich cen rynkowych za minutę połączenia na wielkość ruchu (całkowity czas połączeń w milionach minut) na przestrzeni lat Średnia cena rynkowa wyliczona została dla obydwóch segmentów jako stosunek przychodów do całkowitego czasu trwania połączeń wychodzących. 4

5 Wykres 2 Wielkość ruchu (mln min) oraz średnie ceny połączeń (zł/min) na rynku telefonii stacjonarnej oraz ruchomej na przestrzeni lat , średnia cena [zł min] 1,00 0,80 0,60 0,40 0, wielkość ruchu [mln min] 0, Wielkość ruchu - rynek stacjonarny Średnia cena na minutę (r. stacjonarny) Wielkość ruchu - rynek ruchomy Średnia cena na minutę (r. ruchomy) Źródło: UKE. Zatem jak wynika z powyŝszego wykresu spadek cen na rynku telefonii ruchomej powodował spadek wielkości ruchu na rynku telefonii stacjonarnej, co świadczy o występowaniu zjawiska substytucji pomiędzy tymi usługami. Temat substytucji cenowej, na podstawie wybranych cenników, został szerzej omówiony w punkcie 3 niniejszego opracowania. 2. Preferencje konsumentów Jak zostało wspomniane, na wzrost popytu na róŝne dobra czy usługi nie wpływa jedynie spadek cen, ale równieŝ poziom dochodów konsumentów oraz czynniki pozarynkowe, takie jak preferencje konsumentów (gusty i przyzwyczajenia). Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Indicator na zlecenie UKE wskazują na znaczny spadek zainteresowania wykonywaniem połączeń z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych (F2M, ang. Fixed to Mobile) przez abonentów. 5

6 Wykres 3 Częstotliwość wykonywania połączeń typu F2M przez abonentów operatorów sieci stacjonarnych w Polsce w latach 2005 i 2008 (w %) 40 36, [%] ,2 16,7 14,5 6, ,3 6,9 7,9 5,1 6,7 11,5 5 0 Codziennie 3-5 razy w tygodniu 1-3 razy w miesiącu 1-2 razy na kwartał raz na pół roku jeszcze rzadziej Źródło: Indicator na zlecenie UKE. W 2008 roku znacznie zmniejszyła się liczba wykonywanych połączeń F2M. Odnotowano 1/3 mniej połączeń kierowanych do sieci ruchomych wykonywanych w ciągu tygodnia (dla kategorii codziennie i 3-5 razy w tygodniu), przy czym największy spadek dotyczy liczby połączeń wykonywanych codziennie; ponad dwukrotnie zmalała liczba wykonywanych połączeń 1 2 razy na kwartał, natomiast o 72% wzrosła liczba połączeń F2M wykonywanych sporadycznie czyli rzadziej niŝ raz na pół roku. Niewątpliwie zmiany te są wynikiem istotnych spadków cen jakie nastąpiły pomiędzy rokiem 2005 a 2008, gdyŝ nadal głównym czynnikiem, którym kieruje się konsument podejmujący decyzję o wyborze lub zmianie operatora zarówno stacjonarnego jak i komórkowego, pozostaje atrakcyjność cenowa oferty. Jak wynika z badania w 2008 (podobnie jak w 2005 roku), dla prawie 60% konsumentów głównym kryterium decydującym o wyborze nowego operatora stacjonarnego, nadal pozostawała atrakcyjność cenowa oferty. Na drugim miejscu jest to atrakcyjność promocji i rabatów oferowanych przez operatorów, w dalszej kolejności renoma firmy i zakres oferowanych usług, przy czym dla uŝytkowników telefonii ruchomej trzecim co do waŝności, kryterium wyboru, jest atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych. Obecnie, pomimo znacznego spadku cen połączeń kierowanych do sieci ruchomych przekonanie o niekorzystnych relacjach cenowych nadal istnieje, o czym świadczy spadek częstotliwości wykonywania połączeń typu F2M. 6

7 Wykres 4 Kryteria zmiany/ponownego wyboru operatora telefonii ruchomej atrakcyjność cenowa oferty 30,9 36,8 48,1 59,6 atrakcyjność promocji i rabatów 34,3 36,8 50,4 53,1 atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych 37,3 44,4 renoma firmy świadczącej usługi 29 37,1 szerokość zakresu oferowanych usług 33,4 32,1 44,7 46,3 dostępność obsługi, dostępność linii informacyjnych dla abonenta 31 31,7 37,1 40,4 rekomendacja znajomych / rodziny 25,8 33,4 34,2 38 Źródło: Indicator na zlecenie UKE bardzo waŝne 2008 waŝne 2005 bardzo waŝne 2005 waŝne Wykres 5 Kryteria zmiany/ponownego wyboru operatora telefonii stacjonarnej atrakcyjność cenowa oferty 29,1 29,4 56,1 59,7 atrakcyjność promocji i rabatów 35,8 35,5 49,2 47,8 dostępność obsługi, linii informacyjnych 21 25,8 30,4 39,2 szerokość zakresu oferowanych usług 34,2 31,4 29,7 46,3 renoma firmy świadczącej usługi 24,9 23,4 36,2 48,2 rekomendacja znajomych / rodziny 18,4 33,8 41,2 47,2 Źródło: Indicator na zlecenie UKE bardzo waŝne 2008 waŝne 2005 bardzo waŝne 2005 waŝne 7

8 Znaczna róŝnica w stosunku do roku 2005 widoczna jest stopień przypadku stopnia waŝności kryterium opisanego jako rekomendacje rodziny, znajomych w 2008 ponad dwukrotnie mniej konsumentów uwaŝało ten czynnik za bardzo waŝny, natomiast prawie dwa razy więcej uŝytkowników niŝ w 2005 roku ceniło sobie dostępność obsługi klienta oraz linii informacyjnych i traktowało ten czynnik jako mający duŝy wpływ na wybór lub zmianę operatora telefonii stacjonarnej. Spadek liczby połączeń głosowych wykonywanych z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych jak równieŝ malejąca liczba łączy stacjonarnych jest równieŝ konsekwencją wysokiej penetracji usług mobilnych. Wśród przyczyn nieposiadania bądź rezygnacji z usług telefonii stacjonarnej respondenci badania podkreślają, iŝ telefon komórkowy wystarcza im wystarcza jak równieŝ jest on lepiej dostosowany do ich potrzeb (Wykres 6 i 7). Wykres 6 Przyczyny nieposiadania telefonu stacjonarnego wystarcza telefon komórkowy jest za drogi wystarcza telefon w miejsu pracy nie jest potrzebny uŝywa telefonu rodziny mieszkającej w pobliŝu mieszka tu tymczasowo niedawno się wprowadził i jeszcze nie ma korzysta z budek telefonicznych inny powód oczekuje na przyłączenie telefonu 4,3 4,3 4 2,6 4 1,3 1,4 1,2 0,5 4,3 9,8 14,3 9,5 12,6 16,5 9, ,4 51,1 79, Źródło: Indicator na zlecenie UKE. Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi. Wykres 7 Przyczyny rezygnacji z telefonu stacjonarnego była za droga 59,5 59,7 kupiłem (am) telefon komórkowy, lepiej odpowiada moim potrzebom 19,4 51,9 nie była mi potrzebna 3,2 24,4 inny powód zła jakość połączeń zła obsługa operatora 4,2 2,7 1,6 2,3 9,7 8, Źródło: Indicator na zlecenie UKE

9 Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi. Jak moŝna wnioskować na podstawie badania, w ocenie konsumenta usługi głosowe świadczone przez operatorów sieci ruchomych i stacjonarnych są substytutem, gdyŝ są one toŝsame ze względu na spełniane funkcje, usługami a dodatkowo pozwalają na korzystanie z innych usług niŝ głosowe, na przykład MMS oraz zapewniają abonentowi mobilność i swobodę korzystania z tych usług w dowolnym miejscu. Dodatkowo, konsumenci zamieszkujący obszary słabiej zurbanizowane, nieposiadający sieci stacjonarnych w swojej okolicy z pewnością uznają usługi telefonii ruchomej za satysfakcjonujący substytut. Świadczyć o tym moŝe równieŝ spadek odsetka respondentów oczekujących na przyłączenie do sieci stacjonarnej - z ponad 4% w 2005 do 0,5% w Natomiast jeśli chodzi o substytucję usługi głosowej pod względem ceny, zwłaszcza w przypadku połączeń F2M, występują znaczne róŝnice, które pomimo wyników badania wskazujących na znaczne migracje pomiędzy sieciami nadal stanowią przeszkodę do uznania tych usług za substytuty przez mniej zamoŝnych uŝytkowników. Wysokie ceny stosowane przez operatorów sieci stacjonarnych do sieci ruchomych spowodowały większą opłacalność wykonywania połączeń w ramach sieci ruchomych (M2M, ang. Mobile to Mobile) a przez to gwałtowny wzrost wykorzystania telefonów komórkowych. 3. Substytucja cenowa usług głosowych Zjawisko substytucji - negatywne dla operatorów sieci stacjonarnych - potęgowane jest istnieniem znacznej różnicy w kosztach realizacji połączeń wewnątrz sieci komórkowej i połączeń z sieci stacjonarnej do sieci mobilnej. Różnice te wynikają z wysokości stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich stawek za zakańczanie połączeń w sieci mobilnej (MTR, ang. Mobile Termination Rates). Jednym z celów działań podejmowanych przez Prezesa UKE, jest stopniowe obniŝanie stawek MTR poprzez wydawanie kolejnych decyzji w zakresie zmiany stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, które jest niewątpliwie korzystne dla operatorów sieci stacjonarnej, gdyż daje moŝliwość skutecznego konkurowania z ofertami operatorów mobilnych i ograniczenia zjawiska fixed-mobile substitution. Aby ten pozytywny dla operatorów stacjonarnych efekt mógł być zrealizowany, muszą oni skonsumować obniżki stawek MTR poprzez obniżki stawek detalicznych za połączenie do sieci mobilnych. Celem zbadania czy usługi głosowe świadczone przez operatorów sieci ruchomych i stacjonarnych są substytucyjne cenowo, przeprowadzono porównanie stawek za połączenia wykonywane wewnątrz tych sieci, jak i pomiędzy nimi, dla planów taryfowych ze zbliŝoną opłatą abonamentową. Do porównania cen połączeń wykonywanych z sieci stacjonarnych typu F2F (ang. Fixed to Fixed) i F2M (ang. Fixed to Mobile) oraz z sieci mobilnych typu M2M (ang. Mobile to Mobile) i M2F (ang. Mobile to Fixed), wzięto ceny brutto za minutę połączenia realizowanego w dni robocze w godzinach szczytu (od 8.00 do 18.00) w ramach abonamentu jak równieŝ poza abonamentem. Do zestawienia opłat za połączenia wybrano plany taryfowe z opłatą abonamentową z przedziału od 50 do 65 zł brutto, ze względu na największą popularność planów o takiej wysokości w telefonii stacjonarnej. Wybrane plany taryfowe zaczerpnięto z dostępnych na dzień 20 kwietnia 2009 roku cenników 9

10 zamieszczonych na stronach internetowych największych, pod względem liczby abonentów, operatorów sieci stacjonarnych oraz ruchomych: Telekomunikacja Polska S.A. Plan domowy tp 60 Netia S.A. Lepszy Telefon 50 Telefonia Dialog S.A. Taryfa Domowa Twoje 120 minu PTK Centertel Sp. z o.o. Orange abonament 55 Polkomtel S.A. Taryfa Syberyjska 55 PTC Sp. z o.o. Nowa Era 60 P4 Sp. z o.o. One Play W wymienionych powyŝej planach taryfowych w ramach opłaty abonamentowej operatorzy oferują pakiety minut do wykorzystania na połączenia do sieci stacjonarnych, jak i sieci ruchomych po określonych stawkach za minutę połączenia: Tabela 1 Zestawienie analizowanych planów taryfowych poszczególnych operatorów pod względem kwoty miesięcznego abonamentu, liczby minut wliczonych w abonament oraz stawki za minutę połączenia w abonamencie (w zł/min) Operator stacjonarny TP Plan taryfowy Plan domowy tp 60 Kwota aboname ntu (zł brutto na miesiąc) Liczba minut do wykorzystania na połączenia w ramach abonamentu (wymiennie 4 ) F2F Stawka (zł/min) F2M Do Orange, Era, Plus Stawka (zł/min) F2M do Play Stawka (zł/min) ,83 brak - brak - Netia Dialog Lepszy Telefon 50 Taryfa Domowa Twoje 120 minut 50 *) 129 0, , , , , ,50 Operator komórkowy Plan taryfowy Kwota aboname ntu (zł brutto na miesiąc) Liczba minut do wykorzystania na połączenia w ramach abonamentu (wymiennie) M2F Stawka (zł/min) M2M do Orange, Era, Plus Stawka (zł/min) M2M do Play Stawka (zł/min) PTK Centertel Orange abonament , , ,74 Polkomtel Taryfa Syberyjska , , ,61 4 Abonent wykonując połączenie do sieci ruchomych lub do sieci stacjonarnych obniŝa dany pakiet minut o wykorzystaną ilość minut. Przykładowo Telefonia Dialog oferuje w planie Twoje 120 minut pakiet 120 minut na połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe wymienny na 40 minut połączeń do sieci komórkowych, tzn. 1 minuta połączenia do sieci komórkowych równa jest 3 minutom połączenia do sieci stacjonarnych. 10

11 PTC Nowa Era , , ,50 P4 One Play , , ,39 *) do wykorzystania 45 zł na połączenia do sieci stacjonarnych i ruchomych w ramach abonamentu Źródło: UKE na podstawie wybranych cenników dostępnych na stronach internetowych operatorów na dzień r. Na poniŝszym wykresie zestawiono stawki za minutowe połączenie w ramach abonamentu w zaleŝności od rodzaju połączenia (Wykres 8) oraz wynikającą z nich liczbę minut do wykorzystania w ramach abonamentu (Wykres 9) wybranych planów taryfowych poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych. Wykres 8 Zestawienie opłat za połączenie, w zaleŝności od jego rodzaju, w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej (zł/min) 1,60 1,5 F2F lokalne 1,40 F2F międzystrefowe F2M do Orange, Era, Plus 1,20 F2M do Play M2M do Orange, Era, Plus 1,00 0,80 0,83 0,9 0,74 M2M do Play M2F 0,60 0,5 0,55 0,55 0,61 0,5 0,40 0,35 0,39 0,20 0,00 TP Netia Dialog Orange Plus Era Play Źródło: UKE. Oferowane przez operatorów stacjonarnych stawki za połączenia typu F2M w ramach abonamentu (wyliczone jako stosunek opłaty abonamentowej do liczby minut zawartych w abonamencie), są zdecydowanie wyŝsze niŝ stawki M2M oraz M2F w sieciach ruchomych. Stawka F2M w Telefonii Dialog jest dwa razy wyŝsza od stawki M2M oferowanej przez sieć Orange, która to ma najwyŝszą, z operatorów ruchomych, opłatę za połączenie wykonywane do sieci Play w ramach abonamentu. Stawka ta kształtuje się na poziomie 0,74 zł za minutę i jest o 48% wyŝsza od średniej stawki oferowanej przez pozostałych operatorów ruchomych. Warto zaznaczyć, iŝ PTK Centertel jako jedyny operator z analizowanych w tym opracowaniu róŝnicuje stawki w ramach abonamentu ze względu na sieć do której wykonywane jest połączenie. Natomiast najkorzystniejszy z prezentowanych planów taryfowych sieci ruchomych jest plan oferowany w sieci Play, gdyŝ cena za wszystkie połączenia typu M2M oraz M2F w ramach abonamentu wynosi 0,39 zł. 11

12 Wykres 9 Liczba minut do wykorzystania na połączenia do sieci stacjonarnych oraz sieci komórkowych (wymiennie) w ramach kwoty abonamentowej (na miesiąc) liczba minut wliczonych w abonament [min] zł zł zł zł zł zł zł wysokość opłaty abonamentowej [zł] 0 TP Netia Dialog Orange Plus Era Play 0 liczba minut na stacjonarne w ramach abonamentu liczba minut do sieci Orange, Era, Plus w ramach abonamentu liczba minut do sieci Play w ramach abonamentu abonament Źródło: UKE. TP jako jedyny operator nie oferuje w ramach opłaty abonamentowej minut do wykorzystania na połączenia do sieci ruchomych. Pozostali operatorzy stacjonarni oferują dwa razy więcej minut na połączenia typu F2F niŝ TP, a ponadto oferują pakiety minut (od 40 do 50 minut) na połączenia typu F2M, jednakŝe jak wspomniano wyŝej, te połączenia są znacznie droŝsze niŝ połączenia do sieci stacjonarnych (F2F). Natomiast najkorzystniejszy pod względem minut wliczonych w abonament z prezentowanych planów taryfowych jest plan oferowany w sieci Play, gdzie abonent ma moŝliwość wykonania aŝ 129 minut, niezaleŝnie od typu sieci do której kieruje połączenie. Opłaty za połączenia wychodzące z sieci stacjonarnych oraz sieci ruchomych w wybranych planach taryfowych (w dni robocze w godzinach szczytu) po wykorzystaniu pakietu minut w ramach abonamentu, kształtują się następująco: 12

13 Wykres 10 Zestawienie opłat za połączenie, w zaleŝności od jego rodzaju, po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament (zł/min) 1,4 1,2 1 0,8 1,04 0,9 0,84 0,75 F2F lokalne F2F międzystrefowe F2M do Orange, Era, Plus F2M do Play M2M do Orange, Era, Plus M2F M2M do Play 0,72 0,72 0,6 0,4 0,4 0,35 0,37 0,55 0,48 0,59 0,39 0,2 0,17 0,16 0 TP Netia Dialog Orange Plus Era Play Źródło: UKE. Ceny za połączenia F2M w obecnie (maj 2009 r.) obowiązujących planach taryfowych TP S.A. (połączenia F2M nie są wliczone w opłatę abonamentową), dla klientów indywidualnych zostały obniŝone lecz tylko za połączenia kierowane do operatorów sieci zasiedziałych tj. Plusa, Ery i Orange i wynoszą 0,40 zł za minutę, nie zmieniła się zaś wielkość cen za połączenia kierowane do sieci Play (1,04zł za minutę. U pozostałych operatorów telefonii stacjonarnej stawki F2M poza abonamentem są wyŝsze niŝ u TP i średnio wynoszą 0,87 zł za minutę połączenia (w ramach abonamentu od 0,9 do 1,5 zł). Natomiast, z przedstawionych powyŝej planów taryfowych operatorów sieci ruchomych, najniŝszą stawkę oferuje operator sieci Play, gdzie za minutę połączenia, niezaleŝnie do której sieci jest kierowane, uŝytkownik zapłaci 0,39 zł. Natomiast uŝytkownicy sieci Orange, Era, Plus za minutę połączenia typu M2M między swoimi sieciami zapłacą średnio 0,54 zł a za połączenie kierowane do sieci Play średnio 0,73 zł za minutę. Operatorzy telefonii ruchomej oferują takŝe w ramach promocji pakiety dodatkowych minut do wykorzystania na przykład do wybranych osób lub w weekendy, wówczas koszt minuty waha się od kilku do kilkunastu groszy za minutę połączenia. Przykładowo operator sieci Plus, przy wybranym abonamencie 55 zł, oferuje za dodatkową kwotą 10 zł pakiety minut na wybrane numery od 30 do 5 tys. minut wówczas koszt minuty kształtuje się od 33 gr brutto za minutę do 0,2 gr brutto za minutę. Największe obniŝki cen za połączenia typu M2M odnotowano w 2006 roku względem roku 2005, co spowodowało wzrost abonentów sieci ruchomych (np. u operatorów sieci Orange 13

14 oraz Era spadek cen średnio o 46% spowodował wzrost liczby abonentów średnio o 24% 5 ). Następne znaczne spadki cen nastąpiły w 2008 roku w stosunku do 2007 roku. Wysoką elastyczność cenową, czyli wyŝszą procentową zmianę popytu od procentowej zmiany ceny, widać na przykładzie operatora Play, która w związku z obniŝeniem cen w 2008 o 20% w stosunku do 2007 roku, zdobył ponad 2 razy więcej abonentów. Analizując zatem tylko wybrane plany taryfowe, mające na celu zobrazowanie ogólnej tendencji na rynku, widać, Ŝe abonent telefonii stacjonarnej moŝe zapłacić nawet 1,50 zł za minutę połączenia do sieci ruchomej w ramach abonamentu. Poza abonamentem natomiast stawki są juŝ duŝo niŝsze i za minutę abonent zapłaci od 0,40 do 1,04 zł w zaleŝności od operatora sieci ruchomej do którego kierowane jest połączenie. U operatorów komórkowych stawki za połączenia kierowane do sieci stacjonarnej są takie same jak za połączenia wewnątrz tych sieci i kształtują się od 0,39 zł do ok. 0,75 zł w ramach abonamentu jak i poza nim. Dlatego konsumenci preferują wykonywanie połączeń z telefonu komórkowego do sieci ruchomych jak i stacjonarnych, niŝ z posiadanego telefonu stacjonarnego. Podsumowanie Podsumowując powyŝsze, za substytucyjnością usług głosowych w telefonii stacjonarnej i ruchomej niewątpliwie przemawiają zatem następujące fakty: występowanie elastyczności mieszanej: spadek cen na rynku telefonii ruchomej spowodował spadek wielkości ruchu na rynku telefonii stacjonarnej, występowanie elastyczności cenowej popytu: spadek cen na rynku telefonii ruchomej powoduje wzrost popytu na te usługi (wzrost liczby abonentów, wzrost wolumenu ruchu) substytucja popytowa: preferencje konsumentów świadczą o funkcjonalnej równowaŝności tych usług oraz kierowanie się konsumentów przede wszystkim ceną przy decyzji o zastąpieniu usług stacjonarnych usługami w sieci ruchomej, Analizując substytucję usługi głosowej pod względem ceny, u operatorów stacjonarnych jak i ruchomych, nadal występują znaczne róŝnice. Z reguły uŝytkownik posiadający jednocześnie telefon stacjonarny i ruchomy, w przypadku połączeń do sieci ruchomej skorzysta raczej z telefonu komórkowego, zwłaszcza jeśli jest uŝytkownikiem planu taryfowego w sieci stacjonarnej nie zawierającego Ŝadnych minut do wykorzystania na takie połączenia. Kolejnym substytutem jest zdobywająca popularność wśród polskich konsumentów jak równieŝ i na całym świecie Telefonia internetowa. Zarówno w ocenie konsumentów i dostawców usług usługi w technologii VoIP maja szanse w niedalekiej przyszłości równieŝ stanowić substytut dla tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Obecnie juŝ moŝna mówić o substytucji cenowej tych usług ze względu na cenę połączenia jednak ze względu na konieczność podłączenia szerokopasmowego, nie moŝna jeszcze mówić o pełnej substytucji funkcjonalnej względem telefonii stacjonarnej czy ruchomej. Zaostrzająca się konkurencja na szeroko rozumianym rynku telekomunikacyjnym oraz postęp technologiczny generujący nowe rozwiązania niewątpliwie przyspieszają rozwój usług konwergentnych, które w efekcie, zwłaszcza z punktu widzenia konsumenta, spowodują pełną substytucję usług głosowych, niezaleŝnie od wykorzystywanych w tym celu technologii. 5 Źródło: Teligen, porównanie stawek na podstawie podstawowych planów taryfowych Ery i Orange, których opłata abonamentowa jest w granicach od 50 zł do 60 zł brutto stawka za minutę połączenia typu M2M oraz M2F w godzinach szczytu po wykorzystaniu minut w ramach abonamentu. 14

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych 1 marca 2011 r. Wstęp Jednym z podstawowych celów polityki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r.

Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Kwiecień, 2009 1 WSTĘP... 3 1. METODOLOGIA... 4 2. ANALIZA OPŁAT ZA POŁĄCZENIA LOKALNE I MIĘDZYSTREFOWE... 6 2.1. PORÓWNANIE CEN USŁUG TELEFONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2009 r.

Warszawa, kwiecień 2009 r. Raport o cenach usług telefonii ruchomej w Polsce Warszawa, kwiecień 2009 r. 1/20 Spis treści 1. Zakres i cel raportu... 3 2. Ceny w Polsce... 3 2.1. Metoda... 3 2.2. Połączenia głosowe... 4 2.3. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Raport o usługach telefonii ruchomej w u międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Spis treści. 1. Przedmiot i cel raportu... 3 2. Opłaty w u regulowanym... 3 3. Średnie stawki

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus)

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus) Monitoring mediów Oferta sieci komórkowych dla firm (Orange, Era, Plus) 1 Pan Jan Kowalski założył nową, własną działalność gospodarczą. W swojej pracy potrzebuje stałego kontaktu ze swoimi kontrahentami.

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Analiza cen usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Spis treści 1. Przedmiot, cel, zakres analizy...3 2. Opłaty w roamingu regulowanym...4

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Spokojna

Cennik Taryfa Spokojna Cennik ryfa Spokojna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam Cennik ryfa Dużo Rozmawiam Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA)

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, wrzesień 2013 Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Analiza cen usług wiązanych w Polsce + Analiza cen usług wiązanych w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez PBS DGA sp. z o.o. CBM INDICATOR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS)

Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DEPARTAMENT DETALICZNEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO WYDZIAŁ USŁUG DETALICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA + Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 215 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Oferty Promocyjnej dla Ofert LongPlay, LongPlay SMS, LongPlay TELEFON, Play Premium

Szczegóły Oferty Promocyjnej dla Ofert LongPlay, LongPlay SMS, LongPlay TELEFON, Play Premium Regulamin Oferty Promocyjnej odkodowany PLAY dostępnej dla Ofert LongPlay, LongPlay SMS, LongPlay TELEFON, Play Premium, Play Mixtura (Plan Cenowy II) i Play domowy. obowiązuje od 29.07.2010r. do odwołania.

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 kwietnia 2009 r.

Warszawa, 8 kwietnia 2009 r. Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych - świadczących usługi przedpłacone - okresów na doładowanie kont uŝytkowników usług

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. Spis treści: Sopot, grudzień 2009 1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 r.

Warszawa, maj 2010 r. Raport w sprawie okresów waŝności konta uŝytkownika oraz zasad odzyskania niewykorzystanych środków na koncie określonych w ofertach dostawców usług przedpłaconych (pre-paid) Warszawa, maj 2010 r. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Wstęp oraz podstawowe wnioski Niniejsza analiza została opracowana

Bardziej szczegółowo

Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich

Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich Moderator: Krzysztof Kołodziej, Delegata Paneliści: Tomasz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 Warszawa, 12 stycznia 2005 roku POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 TELEFONIA STACJONARNA

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów obowiązuje od 16 marzec 2010 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów obowiązuje od 16 marzec 2010 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów obowiązuje od 16 marzec 2010 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Stan darmowy w LongPlay dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet Biznes 2 Stan na r.

Pakiet Biznes 2 Stan na r. Pakiet Biznes 2 Stan na 30.03.2015r. 1. Opłaty jednorazowe (aktywacje): 1 Przyłączenie do sieci teleinformatycznej każdego zakończenia sieci 1,00 zł 0,23 zł 1,23 zł 2 Instalacja usługi Voice2Email * 5,00

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2006 roku okiem konsumentów

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2006 roku okiem konsumentów Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2006 roku okiem konsumentów Na podstawie badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator Sp. z o.o. W grudniu 2006 roku na zlecenie

Bardziej szczegółowo

10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010

10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010 10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015 GRZEGORZ BERNATEK, ŁUKASZ IDRIAN, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2010 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Spis treści 1. Przedmiot raportu... 3 2. Opłaty w roamingu regulowanym... 3 3. Usługi hurtowe...

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

promocja Lekki Internet

promocja Lekki Internet Ostatnia aktualizacja: 01.10.2010 r. promocja Lekki Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. Sopot, grudzień 2009 1 Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie Warszawa. Biuro Obsługi Abonenta:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie Warszawa. Biuro Obsługi Abonenta: Numer materiału: 1706921. Oddano do druku 07.01.2006 r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Biuro Obsługi Abonenta: 602 900 000 (opłata zgodna z

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009)

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009) Rybnik, 21 maj 2009 r. 44-200 RYBNIK, UL. 3-GO MAJA 12 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Wykonawcy odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo