Polski Most Krzemowy Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP Poddziałanie PO IG. Michał Marciniak Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Most Krzemowy Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP Poddziałanie 6.2.1 PO IG. Michał Marciniak Warszawa, 18.12.2015 r."

Transkrypt

1 2015 Polski Most Krzemowy Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP Poddziałanie PO IG Michał Marciniak Warszawa, r.

2 Polski Most Krzemowy Adresat wsparcia: - mikro, mali i średni przedsiębiorcy, - prowadzący działalność w branżach wysokich technologii, - będący we wczesnej fazie rozwoju (na rynku nie krócej niż 1 rok, nie dłużej niż 10 lat), - posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności eksportowej. Działania: - wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe ww. firm, - powiązanie ww. firm z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu działającymi w Dolinie Krzemowej. Czas realizacji Projektu: - I runda, styczeń 2014 wrzesień 2015, - II runda, listopad 2014 wrzesień Czas realizacji ewaluacji: październik grudzień 2015.

3 Cele badania Ocena stopnia realizacji celów Projektu, w tym osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu. Odtworzenie teorii Projektu czy konstrukcja Projektu (założenia, zasoby, sposób realizacji, itp.) umożliwiały osiągnięcie zakładanych celów? Ocena sposobu realizacji Projektu. Ocena wpływu realizacji Projektu na beneficjentów (w jakim obszarze zaszły zmiany, jaki był ich charakter, itp.) Wypracowanie zaleceń dla przyszłych działań o zbliżonym charakterze.

4 Metody badawcze Analiza danych zastanych Badanie jakościowe: (triada) z przedstawicielami PARP, (TDI) z przedstawicielem WPHiI w San Francisco Badanie jakościowe (IDI/TDI) z mentorami/ekspertami (n=18) Badanie jakościowe (IDI/TDI) z przedsiębiorcami uczestniczącymi w I i II etapie Projektu (n=13) oraz uczestnikami III etapu Projektu (n=25) Badanie ilościowe (CAWI) na próbie przedsiębiorców uczestniczących w projekcie (n=48)

5 Cele Projektu Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Wspieranie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw prowadzących lub podejmujących działalność innowacyjną. Projekt miał charakter pilotażowy celem było zatem również zweryfikowanie przyjętego modelu wsparcia przedsiębiorstw.

6 Struktura Projektu (I) III Etap program akceleracyjny I Etap szkolenie otwierające II Etap obóz przygotowawczy

7 Struktura Projektu (II) I Etap szkolenie otwierające Obejmowały zagadnienia związane ze specyfiką prowadzenia działalności na rynku amerykańskim: Aspekty kulturowe, Komunikacja, Prowadzenie negocjacji Zagadnienia formalno prawne Modele biznesowe, Strategie marketingowe, Strategie poszukiwania klientów i inwestorów Trwało 8 godzin i było prowadzone przez polskich i amerykańskich ekspertów.

8 Struktura Projektu (III) II Etap obóz przygotowawczy Miał formę warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców (5 dni szkoleniowych) oraz sesji mentoringowych Przedsiębiorcy wspólnie z ekspertami amerykańskimi pracowali nad udoskonaleniem strategii, produktu/usługi. Opracowane przez przedsiębiorców projekty były oceniane przez dwóch ekspertów. Najlepsi przedsiębiorcy (najlepsze projekty) były kierowane do wzięcia udziału w Programie Akceleracyjnym.

9 Struktura Projektu (IV) III Etap program akceleracyjny Pobyt w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej (przez około 1 miesiąc). Możliwość nieodpłatnego korzystania z pełnej infrastruktury biurowej, wsparcie na zakup usług mentorskich/eksperckich, ale musieli we własnym zakresie opłacić przylot i pobyt w Stanach Zjednoczonych. Możliwość uczestniczenia w sesjach prezentacyjnych, spotkaniach biznesowych, spotkaniach networkingowych. Korzystanie z usług mentorskich i eksperckich z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, ochrony własności przemysłowej, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych.

10 Struktura Projektu partnerzy Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Nadzór i kontrola nad całością Projektu. Organizowanie działań na terenie Polski. US MAC instytucja akceleracyjna Partner merytoryczny programu szkoleniowo-doradczego w Polsce. Udział w procesie wyboru firm do II i III etapu Projektu. Nadzór realizacji działań prowadzonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Przygotowanie biura w Dolinie Krzemowej. Opieka nad beneficjentami (uczestnikami programu akceleracyjnego). Bieżące kontakty z US MAC, mentorami / ekspertami świadczącymi usługi dla benficjentów w Dolinie Krzemowej. Współpraca z PARP na zasadach komercyjnych zakup usług.

11 Charakterystyka beneficjentów

12 Charakterystyka ogółu beneficjentów W Projekcie wzięły udział 72 firmy, w tym 31 we wszystkich trzech etapach Projektu. Przewaga firm z Warszawy (32%), Wrocławia (12%), Krakowa (11%). Mikroprzedsiębiorstwa (71%), małe firmy (22%), firmy średniej wielkości (7%). Przeważały firmy IT (89%), podmioty działające na rynku dłużej niż 3 lata (52%) i na rynku zagranicznym od 1 roku do 3 lat (47%).

13 Charakterystyka beneficjentów udział w poszczególnych etapach Projektu I runda II runda I Etap szkolenie otwierające II Etap obóz przygotowawczy III Etap program akceleracyjny 17 14

14 Charakterystyka beneficjentów III etapu (I) Charakterystyka beneficjentów III etapu wskazuje na trafność przyjętego modelu Projektu. Do programu akceleracyjnego przystępowały przedsiębiorstwa wyróżniające się na tle ogółu populacji beneficjentów pod względem: posiadania produktów znajdujących się w fazie komercyjnej, wypełniających lukę rynkową, posiadania jasno zdefiniowanej strategii działania na rynku Stanów Zjednoczonych. Częściej, niż wynika to ze struktury ogółu populacji, beneficjenci III etapu projektu to firmy o relatywnie długim stażem rynkowym (od 7 do 10 lat).

15 Charakterystyka beneficjentów III etapu (II) Z rozmów przeprowadzonych z mentorami wynika, że beneficjenci III etapu, to często osoby charakteryzujące się. silną determinacją w dążeniu do wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych.

16 Charakterystyka beneficjentów III etapu (III) Niemniej, niektórzy mentorzy wypowiadali również krytyczne uwagi pod adresem części beneficjentów. Uwagi te przede wszystkim dotyczyły dwóch obszarów: Osobowość - niechęć do stosowania się do sugestii i uwag mentora / eksperta. Przygotowanie merytoryczne - brak zauważalnych efektów udziału w II etapie, być może w skutek długiej przerwy pomiędzy II i III etapem Projektu. Ponadto, nie zawsze mentorzy byli przekonani do tego, że plany biznesowe przedsiębiorców dojrzały do wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych.

17 Ocena stopnia realizacji celów Projektu, w tym osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu

18 Ocena stopnia osiągnięcia celów Projektu Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. Wspieranie polskiego eksportu oraz polskich inwestycji za granicą. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Zwiększenie udziału innowacyjnych polskich produktów na rynku międzynarodowym. Ze względu na charakter oczekiwanych efektów przyjęto, że będą one mierzalne w 2017 r., aczkolwiek liczba podpisanych umów z amerykańskimi partnerami wskazuje na duże prawdopodobieństwo osiągnięcia tych celów.

19 Ocena stopnia osiągnięcia wskaźników produktu (I) Założone Osiągnięte Liczba przeprowadzonych szkoleń otwierających. Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych. Liczba zorganizowanych obozów szkoleniowych. Liczba uczestników obozów szkoleniowych

20 Ocena stopnia osiągnięcia wskaźników produktu (II) Liczba przedsiębiorców uczestniczących w programie akceleracyjnym na terenie Stanów Zjednoczonych. Przyjęta wartość n =37 Wartość osiągnięta n=31 Rezygnacja 10 przedsiębiorców z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Częściowo konsekwencja konieczności samodzielnego pokrywania przez przedsiębiorcę kosztów przelotu i pobytu w Stanach Zjednoczonych.

21 Ocena stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu Założone Osiągnięte Zawarcie umów gospodarczych przez uczestników obozu akceleracyjnego 3 12 Wprowadzenie zmian w systemie zarządzania, marketingu, sprzedaży, produkcie/usłudze w firmach uczestniczących w II lub III etapie Projektu Liczba wypracowanych dobrych praktyk w zakresie zakładania i prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych. 1 2

22 Ogólna ocena Projektu perspektywa beneficjentów

23 Ogólna ocena Projektu perspektywa beneficjentów, etap II Ocena elementów boot campu 97% 76% 76% 79% 81% Badanie CAWI, uczestnicy II etapu Projektu, n=37 76% badanych poleciłoby udział w bootcamp innym przedsiębiorcom

24 Ogólna ocena Projektu perspektywa beneficjentów, etap III Ocena elementów programu akceleracyjnego 96% 69% 43% 44% 74% Badanie CAWI, uczestnicy III etapu Projektu, n=22 74% badanych poleciłoby udział w programie akceleracyjnym innym przedsiębiorcom

25 Efekty Projektu perspektywa beneficjentów

26 Efekty udziału w Projekcie perspektywa beneficjentów (I) Efekty Projektu były zróżnicowane w zależności od etapu uczestnictwa i doświadczenia beneficjentów w zakresie działalności eksportowej. I Etap szkolenie otwierające Zdobycie ogólnej wiedzy na temat kroków, które należy podjąć by zaistnieć na rynku amerykańskim. Pierwsza weryfikacja pomysłu biznesowego niektórzy przedsiębiorcy na tym etapie uświadamiali sobie nieadekwatność przyjętej strategii do warunków/potrzeb rynku Stanów Zjednoczonych. Etap pozytywnie oceniany przez początkujących eksporterów nabycie nowej wiedzy. Etap krytycznie oceniany przez doświadczonych eksporterów brak pozyskania nowej wiedzy.

27 Efekty udziału w Projekcie perspektywa beneficjentów (I) II Etap obóz przygotowawczy Ceniony za możliwość dopracowania produktu, strategii marketingowej. W przypadku niektórych uczestników nastąpiła rewizja planów eksportowych, strategii, produktu/usługi. Nabycie umiejętności prezentowania pomysłów biznesowych. Zbyt krótkie sesje mentoringowe. Doświadczeni eksporterzy byli zdania, że przekazywana wiedza była zbyt ogólna. Nie zawsze trafna selekcja do programu akceleracyjnego.

28 Efekty udziału w Projekcie perspektywa beneficjentów (II) III Etap program akceleracyjny Kontakty z mentorami i ekspertami. Spotkania z potencjalnymi inwestorami, klientami. Nawiązanie współpracy formalnej lub nieformalnej. Zapoznanie się z amerykańską kulturą biznesu. Zmiany w zakresie: marketingu, sprzedaży, cech produktu/usługi, zarządzania firmą Ograniczona liczba mentorów. Niektórzy beneficjenci odnieśli wrażenie, że mentor nie znał dobrze ich planów biznesowych (był nieprzygotowany) Wyższy poziom zadowolenia z usług mentorskich wśród beneficjentów, którzy samodzielnie poszukali mentora.

29 Efekty udziału w Projekcie perspektywa beneficjentów (III) Prosimy wskazać obszary funkcjonowania firmy, w których w wyniku udziału w Programie akceleracyjnym (Etap III) wprowadzili Państwo zmiany. n=22, badani mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź

30 Efekty udziału w Projekcie współpraca z amerykańskimi partnerami, informacje szczegółowe 38% uczestników programu akceleracyjnego podpisało umowy z amerykańskimi partnerami. Wszyscy uczestnicy programu akceleracyjnego twierdzili, że nawiązali kontakty nieformalne. Przeciętna liczba kontaktów to około 2-5 na firmę. Wśród firm, z którymi kontaktują się beneficjenci są również firmy globalne, takie jak: Procter and Gamble, Oracle, HP. Żaden z beneficjentów nie odnotował jeszcze wymiernych korzyści współpracy z amerykańskimi partnerami jest na to zbyt wcześnie, ale 75% ankietowanych jest zadowolonych z dotychczasowej współpracy. 60% ankietowanych chce poszerzyć zakres współpracy.

31 Wnioski i rekomendacje

32 Wnioski (I) Realizację założonych wartości wskaźników należy ocenić pozytywnie, poza jednym obszarem, w który nie udało się osiągnąć założonej wartości. Zasoby oraz założenia Projektu umożliwiły realizację założonych celów, jednak część z nich stanowiła pewne ograniczenia. Zasoby, które należy ocenić, jako te, które w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia celów to zasoby ludzkie. Największe ograniczenia zidentyfikowano w zakresie zasobów finansowych i organizacyjnych. Pozytywnie należy ocenić kaskadowość Projektu dzięki temu rzeczywiście w programie akceleracyjnym brały udział (z reguły) najbardziej wartościowe projekty. Pozytywnie należy ocenić merytoryczny sposób oceny projektów przed III etapem Projektu, choć system oceny powinien zostać nieco wzmocniony.

33 Wnioski (II) Beneficjenci na ogół pozytywnie oceniali wszystkie etapy projektu. Najbardziej wartościowe etapy dla beneficjentów to etap II oraz etap III. Udział w tych etapach skutkował pozytywnymi zmianami po stronie beneficjentów: wzrost wiedzy o rynku amerykańskim, zmiany w strategii, marketingu, produkcie/usłudze, nabycie umiejętności prezentowania pomysłów/strategii biznesowych nawiązanie kontaktów formalnych i nieformalnych z amerykańskimi partnerami. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy można się spodziewać, że nastąpi skonkretyzowanie korzyści ze współpracy z amerykańskimi partnerami, np. w postaci wzrostu wolumenu sprzedaży polskich produktów na rynku amerykańskim.

34 Problemy zidentyfikowane w trakcie badania Zbyt duży formalizm przedsiębiorcy skarżyli się, że dwukrotnie wypełniali według nich te same dokumenty. Ceny usług mentorskich na rynku amerykańskim są relatywnie wysokie i zdarzało się, że były nieadekwatne do wysokości wsparcia, które otrzymali przedsiębiorcy. Prowadziło to do wydłużenia procesu wyszukiwania mentora, co miało znaczenie zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy odwlekali wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Kumulacja wyjazdów do Stanów Zjednoczonych pod koniec terminu realizacji Projektu. Skutkowało to tym, że cześć przedsiębiorców i mentorów została zmuszona do realizacji zaplanowanych działań w krótkim czasie. Ograniczało to skuteczność realizowanych działań. Według mentorów niektórzy beneficjenci nie byli gotowi do wzięcia udziału w programie akceleracyjnym. Dezaktualizacja wiedzy (u niektórych beneficjentów) pozyskanej w II etapie Projektu odwlekali wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Dla mniejszych firm problemem była konieczność samofinansowania kosztów pobytu w Stanach Zjednoczonych. Zdarzały się z tego powodu rezygnacje z udziału w programie akceleracyjnym.

35 Rekomendacje (I) 1. Rekomenduje się uproszczenie procedur aplikacyjnych, szczególnie w I etapie Projektu. Odejście od składania wniosków aplikacyjnych w I etapie szkoleniu otwierającym, aby był on otwarty dla wszystkich, traktując je jako seminarium, konferencję dla przedsiębiorców. Przez niektórych beneficjentów (uczestników badania jakościowego) etap ten był traktowany, jako spotkanie o charakterze informacyjno promocyjnym. Jednocześnie konieczność wypełniania na etapie I wniosków aplikacyjnych skutkowała tym, że nawet w przypadku przedsiębiorców, którzy nie byli pewni swoich szans na rynku amerykańskim, uruchamiały się kłopotliwe procedury administracyjne, w tym związane z pomocą de minimis.

36 Rekomendacje (II) 2. Ze względu na fakt, że w Projekcie uczestniczyli przedsiębiorcy o zróżnicowanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych rekomendujemy, aby w podobnych projektach wyznaczyć dwie ścieżki realizacyjne. Pierwsza dedykowana firmom o dużym doświadczeniu w działaniach na rynkach zagranicznych. Druga dedykowana firmom o niewielkim doświadczeniu w działaniach na rynkach zagranicznych. Ścieżki te powinny się różnić zakresem tematycznym i intensywnością wsparcia warsztatowo szkoleniowego. Jak pokazały wyniki badania ewaluacyjnego doświadczeni eksporterzy często zwracali uwagę, że przekazywane informacje były im znane wcześniej. Analogiczne głosy nie pojawiały się ze strony eksporterów o niewielkim doświadczeniu.

37 Rekomendacje (III) 3. Oprócz doświadczenia w działaniach na rynkach zagranicznych ważną kwestią jest dojrzałość produktu/usługi, która była kierowana na rynek amerykański. Element ten powinien być również uwzględniony na etapie przyporządkowywania potencjalnych beneficjentów do ścieżek warsztatowo szkoleniowych projektu. Firmy posiadające dojrzałe produkty/usługi powinny w większym stopniu skupiać się na nauce, doskonaleniu warsztatu sprzedażowego, rozwijaniu networkingu, itp. W przypadku mniej dojrzałych produktów/usług oprócz ww. działań projekt powinien uwzględniać również aspekty związane z modyfikacją (dopracowaniem) produktów/usług.

38 Rekomendacje (IV) 4. Rekomendowane jest wzmocnienie systemu oceny wniosków o udział w programie akceleracyjnym. Dobrym rozwiązaniem jest wzięcie pod uwagę w przypadku oceny wniosków do III etapu opinii eksperta, który prowadzi bootcamp i poprzez współpracę z przedsiębiorcami zna ich potencjał. Rozważenia wymaga wprowadzenie wymogu prezentacji (pitch) przedsiębiorcy już na II etapie Projektu. Prezentacje powinny być oceniane przez ekspertów/mentorów z rynku docelowego. 5. W celu poprawy efektywności Projektu rekomenduje się zwiększenie liczby zajęć praktycznych i warsztatowych z ekspertami (mentorami) podczas obozu przygotowawczego (bootcamp-u).

39 Rekomendacje (V) 6. Wśród beneficjentów Projektu dominowali przedstawiciele IT/ICT. Branża ta stanowi jedną z kilku zaliczanych do branż wysokich technologii. Dlatego rekomenduje się podjęcie działań, które zwiększyły by udział w Projekcie przedstawicieli innych branż wysokich technologii. Proponowane działania to: wzmocnienie kampanii informacyjno promocyjnej kierowanej do firm z innych niż IT/ICT branż wysokich technologii, ewentualnie promowanie firm z innych niż IT/ICT branż wysokich technologii na etapie wniosku aplikacyjnego (np. dodatkowe punkty).

40 Rekomendacje (VI) 7. Rekomenduje się, aby w przyszłych projektach przeprowadzić bardziej szczegółową analizę warunków finansowych (kosztu usług mentorskich) na rynkach docelowych. Jak pokazały wyniki badania wysokie koszty usług mentorskich w Stanach Zjednoczonych skutkowały trudnościami na etapie rekrutacji mentorów. 8. Zakładając, że w przyszłych projektach liczba beneficjentów będzie wyższa od odnotowanej w Projekcie Polski Most Krzemowy warto wzmocnić zasoby ludzkie po stronie Partnera Projektu (w przypadku PMK, partnerem był Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji).

41 Dziękuję za uwagę!

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Sukces czy porażka? Trzy kluczowe czynniki porażki na nowym rynku: 1. Brak produktu / Niedopasowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych 24.06. R U S Z A N A B Ó R W N I O S K Ó W O D O F I N A N S O W A N I E P R O J E K T Ó W Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw Edycja 03/2016: Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Nowe działania PARP w POWER Warszawa, 29 września 2017 roku

Nowe działania PARP w POWER Warszawa, 29 września 2017 roku 2017 Nowe działania PARP w POWER 2018+ Warszawa, 29 września 2017 roku Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Cel szczegółowy 1: Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach Obszar:

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy Pomorski Broker Eksportowy Kompleksowy system wsparcia eksportu w województwie pomorskim Dla kogo? Projekt adresowany jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) posiadających SIEDZIBĘ w województwie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Polskie Mosty Technologiczne

Polskie Mosty Technologiczne Polskie Mosty Technologiczne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1. Elżbieta Krzyżanowska

Bardziej szczegółowo

Polskie Mosty Technologiczne

Polskie Mosty Technologiczne Polskie Mosty Technologiczne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1. Elżbieta Krzyżanowska

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland O programie AccelerApp_Poland to 10 tygodniowy program wspierania międzynarodowej akceleracji, realizowany przez Fraunhofer MOEZ. Jego celem jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Doradztwo proinnowacyjne

Doradztwo proinnowacyjne Doradztwo proinnowacyjne Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 04.09.2014 r. Płaszczyzny na których wdrażane są zmiany stanowiące innowacje dla przedsiębiorstwa Zmiany mogą być wdrażane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1 SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny SUSTMAN sustainable management

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska

w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU MŚP w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska Niniejsze Zasady określają przebieg procesu rekrutacji i udziału mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa Szkolenia dla Liderów innowacji, Brokerów technologicznych, Menedżerów innowacji,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej w USA

Regulamin rekrutacji. Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej w USA Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Biuro Główne w Zielonej Górze ul. Reja 6 65-078 Zielona Góra tel./fax +48 68 327 18 81 biuro@opzl.pl; www.opzl.pl Regulamin rekrutacji Wyjazd lubuskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP 2014-2020 Bydgoszcz, 28.09.2015 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązańpomoc doradcza dla MSP Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 lipca

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA dla MŚP

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA dla MŚP dla MŚP dla MŚP Spis treści: Informacje o Programie Polska Wschodniaslajd 3 slajd 4 11 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓWslajd 5 12 INTERNACJONALIZACJA MŚPslajd 8 13 PONADREGIONALNE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2015 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Doświadczenia i teraźniejszość Bon na innowacje Nawiązanie/ inicjowanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU załącznik do Uchwały nr /XIII/06 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 0-00 z dnia 0 maja 06 roku Poddziałanie.. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 2.1.2, typ projektu 2. Wykaz usług

Poddziałanie 2.1.2, typ projektu 2. Wykaz usług Poddziałanie 2.1.2, typ projektu 2 Wykaz usług 1. Usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP Nazwa usługi 1.1. Doradztwo w zakresie strategii: 1.1.1. Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa 1.1.2. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MIT Enterprise Forum Poland to program akceleracyjny o formule nonequity, który pomaga startupom w komercjalizacji ich technologii.

MIT Enterprise Forum Poland to program akceleracyjny o formule nonequity, który pomaga startupom w komercjalizacji ich technologii. MIT Enterprise Forum Poland to program akceleracyjny o formule nonequity, który pomaga startupom w komercjalizacji ich technologii. Projekt adresowany jest do innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP 2014 Bożena Lublioska Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP Młodzi Innowacyjni, 13 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 2.3.3 PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 1. W jaki sposób możliwe jest zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku rezerwacji miejsca na targach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie

Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie 2016 Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020 Aneta Zielińska-Sroka Sekcja Informacji Departament Komunikacji i marketingu Olsztyn, 28 października 2016 r. PARP w perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Á Á JAKIE SPECJALNOŚCI

Á Á JAKIE SPECJALNOŚCI KIERUNEK MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Marketing i komunikacja rynkowa to kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy Acuarius Consulting Sp. z o.o Zakres usług firmy O firmie Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach na rzecz handlu zagranicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych

Bardziej szczegółowo

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r.

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r. 2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Maciej Szałaj Warszawa, 3 XII 2010 r. Programy wdrażane przez PARP w obecnej perspektywie finansowej Udział PARP

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych w województwie mazowieckim

Założenia sytemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych w województwie mazowieckim Założenia sytemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych w województwie mazowieckim Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

1 Przygotowanie wniosku do PUP doposażenie stanowiska pracy, bony

1 Przygotowanie wniosku do PUP doposażenie stanowiska pracy, bony Oferta dla firm Oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi doradcze w zakresie finansów, pozwalające skutecznie zaplanować i zrealizować

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Efektywna komercjalizacja w PW na przykładzie spółek Spin-off

Efektywna komercjalizacja w PW na przykładzie spółek Spin-off Efektywna komercjalizacja w PW na przykładzie spółek Spin-off Mgr inż. Dariusz Kołoda Broker Technologii Instytut Badań Stosowanych PW Sp. z o.o. Instytut Badań Stosowanych PW Sp. z o.o. Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Inkubator innowacji społecznych w obszarze przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy.

Inkubator innowacji społecznych w obszarze przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. Inkubator innowacji społecznych w obszarze przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. Projekt Partnerski Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Innowacje społeczne definicje

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo