Niniejszym informujemy, że w toku procedury przetargowej w przetargu nieograniczonego sygn. ZP-O11-MMa wpłynęły pytania od oferentów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszym informujemy, że w toku procedury przetargowej w przetargu nieograniczonego sygn. ZP-O11-MMa-2-2014 wpłynęły pytania od oferentów."

Transkrypt

1 Gliwice, dnia r. O11/ZKZ/2014 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót budowlanych w zakresie Budowy SE 110kV Zabrze, SE 110/20/6kV Płaskowicka - sygn. ZP-O11-MMa : Niniejszym informujemy, że w toku procedury przetargowej w przetargu nieograniczonego sygn. ZP-O11-MMa wpłynęły pytania od oferentów. Poniżej podajemy wyjaśnienia do zapytań oferentów: 1. W trakcie wizji lokalnej zauważono, że przez teren, na którym ma powstać stacja Płaskowicka przebiegają szynoprzewody na estakadzie. Przedstawiciel Zamawiającego zapewniał, że szynoprzewody nie kolidują z planowaną budową, jednakże po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzamy, że kolidują one z drogą dojazdową do transformatora nr 2. Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do tego zagadnienia. Odpowiedź: Istniejący szynoprzewód na estakadzie znajduje się na granicy utwardzonego terenu pod zabudowę tymczasowego dojazdu transformatora do stanowiska. Wykonawca ma wycenić tymczasowe rozebranie szynoprzewodu. Na etapie wykonawstwa generalny wykonawca winien dokonać uzgodnień sposobu transportu i montażu transformatora ze służbami operacyjnymi wybranej firmy transportowej. 2. Dotyczy projektu P/2453. Czy na pewno połączenia budowanego węzła SDH BG-30 w SE Zabrze będzie podłączone z istniejącym ringiem SDH interfejsami STM-1 (Porty B i C w opisie technicznym i na rysunku ) Odpowiedź: Wymienione porty powinny mieć interfejsy STM Czy w związku z tym, że zaistniał problem miejsca na przełącznice nowobudowanych kabli światłowodowych w istniejącej szafie 19 w RE Zabrze, (wybudowano nowy kabel światłowodowy SE Rokitnica RE Zabrze (nie ujęty w projekcie), konieczność utrzymania w trakcie budowy łączności po istniejących kablach światłowodowych),przewiduje się zabudowę nowej szafy 19 w pomieszczeniu łączności w RE Zabrze? Odpowiedź: Tak, przewiduje się zabudowę nowej szafy 19 wraz z montażem tras kablowych, nawiązujących do istniejących szaf, należy też, pomalować pomieszczenie, naprawić podłogę technologiczną i zabudować klimatyzację uwzględnić koszty materiałów i prac w ofercie.

2 Strona 2 z 6 4. W odniesieniu do zapisów par.13 projektu umowy wraz z postanowieniami zał. 8 do umowy Formy zabezpieczenia zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w oddzielnym dokumencie na okres rękojmi i gwarancji jakości w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy (po odbiorze końcowym zadania), pod rygorem realizacji uprawnień z pierwszej gwarancji wniesionej z tyt. Zabezpieczenia NWU w okresie realizacji zamówienia, które zgodnie z postanowieniem pkt. 3 załącznika nr 8 do umowy będzie obowiązywało do 30. dnia po odbiorze końcowy, zatem zostanie zachowana ciągłość zabezpieczenia. Wniosek uzasadniamy limitami terminowymi stosowanymi przez instytucje finansowe wystawiające gwarancje, które pokrywają tak długiego okresu ważności zabezpieczeń (29 miesięcy okres realizacji umowy + 60 miesięcy okresu rękojmi i gwarancji jakości, tj. łącznie ok. 89 miesięcy). Odpowiedź: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian, 5. Z uwagi na stosowane przez instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) ograniczenia terminowe dla udzielanych zabezpieczeń w formie gwarancji (maksymalny okres obowiązywania dla pojedynczej gwarancji wynosi 60 miesięcy), zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia z tyt. gwarancji jakości i rękojmi na częściowe okresy obowiązywania, tj. w następujących po sobie gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, przy czym okres ważności pierwszej gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz pod warunkiem złożenia kolejnego zabezpieczenia, obowiązującego od upływu terminu ważności poprzedniego zabezpieczenia do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi + 15 dni, w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego zabezpieczenia. Odpowiedź: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 6. Z uwagi na stosowane przez instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) ograniczenia terminowe dla udzielanych zabezpieczeń w formie gwarancji (maksymalny okres obowiązywania dla pojedynczej gwarancji wynosi 60 miesięcy), zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia z tyt. gwarancji jakości i rękojmi na częściowe okresy obowiązywania, tj. w następujących po sobie gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, przy czym okres ważności pierwszej gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz pod warunkiem złożenia kolejnego zabezpieczenia, obowiązującego od upływu terminu ważności poprzedniego zabezpieczenia do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi + 15 dni, w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego zabezpieczenia. Odpowiedź: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 7. Zgodnie z art. 149 ust. 1 i 3 ustawy PZP Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości w związku z tym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż ww. postanowienie znajduje zastosowanie dla przedmiotowego postępowania. Odpowiedź: Tak, ww postanowienie ma zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu.

3 Strona 3 z 6 8. Postanowienie par. 12 ust. 2 projektu umowy zobowiązuje wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia ( ) na cały okres obowiązywania niniejszej umowy zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający dopuszcza przedłożenie posiadanej przez wykonawcę generalnej polisy OC, spełniającej wymogi wskazane w ust. 1, z rocznym terminem obowiązywania upływającym przed planowanym terminem zakończenia przedmiotu zamówieni, pod warunkiem zapewnienia kontynuacji ww. polisy na kolejne roczne okresy i zachowania ciągłości ubezpieczenia na niepogorszonych warunkach, aż do zakończenia okresu obowiązywania umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 9. W odniesieniu do zapisu par 12 ust. 2 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówienia zamawiający będzie wymagał od wykonawcy posiadania polisy z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż zł, tj. taką jakiej wymaga na etapie składania ofert celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odpowiedź: Nie; będzie to kwota równa wynagrodzeniu tj. cenie oferty. 10. W odniesieniu do par 12 ust. 1.1 projektu u mowy zwracamy się z potwierdzeniem, że intencją zamawiającego jest wymóg posiadania polisy OC obejmującej swym zakresem odpowiedzialność m. in. Za szkody osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz OC pracodawcy. Odpowiedź: TAK. Pozostałe ryzyka z Umowy określone w 12 ust. 1 i W odniesieniu do zapisu par 12 ust. 1.4 c) projektu umowy zwracamy się z zapytaniem, dla zakresu szkód wyrządzonych w mieniu powierzonym podczas transportu wystarczające jest posiadanie przez wykonawcę polisy CAGRO z limitem odpowiedzialności adekwatnym do wartości realizowanych w ramach niniejszego kontraktu transportów. Odpowiedź: Zamawiający nie zna zapisów posiadanej przez wykonawcy polisy CAGRO. Według informacji ogólnych Centrum Ubezpieczeń: Ubezpieczenie CARGO jest to ubezpieczenie mienia (towaru, ładunku) w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym wykonywanym na terenie RP lub poza nim. Ubezpieczenie CARGO chroni właściciela towaru przed finansowymi skutkami utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru. Jeśli tak jest, to ubezpieczenie CAGRO chroni właściciela mienia, ale nie chroni mienia powierzonego przez Zamawiającego. Dlatego też ubezpieczenie to powinno być w Polisie OC (patrz umowa) jeśli tego nie ma w Polisie OC to należy się dodatkowo ubezpieczyć. 12. W odniesieniu do zapisu par 19 ust. 1. Wzoru umowy (zał. Nr 11 do SIWZ) zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający wyraża zgodę na dokonanie przez wykonawcę przelewu wierzytelności przysługujących mu w związku z realizacją przedmiotowej umowy na rzecz instytucji finansowych (banków, towarzystw ubezpieczeniowych) tytułem zabezpieczenia umowy kredytowej lub o linię gwarancyjną? Odpowiedź: Ewentualne wyrażenie zgody na cesję może nastąpić po podpisaniu umowy z wykonawcą, na warunkach określonych w par. 19.

4 Strona 4 z W odpowiedzi na pytanie 4 w dokumencie: (I Odpowiedzi na pytania do SIWZ_ pdf) Zamawiający stwierdził, że kompletne obwody wtórne ( ) wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnice 20 kv i 6 kv dostarczone będą bez obwodów wtórnych i w zakresie wykonawcy jest dostawa i montaż, obok terminali zabezpieczeniowych, również wszystkich elementów tych obwodów (przekaźniki pomocnicze, styczniki, przyciski, przełączniki, zabezpieczenie łukochronne, wyłączniki nadprądowe, złączki, okablowanie celek? Odpowiedź: Rozdzielnice 20kV oraz 6 kv dostarczone będą bez obwodów wtórnych (czyt. terminali zabezpieczeniowych). W zakresie Wykonawcy jest dostawa wyłącznie terminali zabezpieczeniowych. W zakresie Wykonawcy nie jest dostawa elementów: przekaźników pomocniczych, - styczników, - przycisków, - przełączników, -zabezpieczeń łukochronnych, - wyłączników nadprądowych, - złączek, - okablowania celek. 14. W odpowiedzi na pytanie 11 w dokumencie: (I Odpowiedzi na pytania do SIWZ_ pdf) Zamawiający napisał, że należy zabudować całość obwodów wtórnych za wyjątkiem kompletów zabezpieczeń odcinkowych i dalej Nie przewiduje się zabudowy kompletów zabezpieczeń w szafach SE 110kV Zabrze i stacjach sąsiednich dla pól linii realizowanych w etapie 2. Ponieważ zdania te są sprzeczne prosimy o jednoznaczne określenie, czy w szafach zabezpieczeniowych SE Zabrze przewidzianych dla drugiego etapu należy dostarczyć i zamontować terminale zabezpieczeniowe łącznie z półkompletami zabezpieczeń odcinkowych, czy nie? Odpowiedź: W SE Zabrze należy zabudować wszystkie zabezpieczenia oraz drugie półkomplety zabezpieczeń odcinkowych w SE EC 1, w SE Mikulczyce oraz w SE Wentylatory. 15. W odpowiedzi na pytanie 3 i 18 w dokumencie: (I Odpowiedzi na pytania do SIWZ_ pdf) Zamawiający stwierdził, że prace opisane w tomie dokumentacji P2433a związane z wymianą linki odgromowej na OPGW w relacji SE Wentylatory istniejący słup 23A oraz wyprowadzenie linii światłowodowej do SE Wentylatory nie wchodzą do pierwszego etapu prac i nie należy ich uwzględniać w ofercie. Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 46 zamawiający stwierdził, że prace te wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy prace te należy uwzględnić w ofercie, czy nie? Odpowiedź: Tak. Prace w zakresie wymiany przewodu AFL na OPGW relacji SE Wentylatory - istniejący słup nr 23A linii Zalewisko Halemba oraz wprowadzenie linii światłowodowej do SE Wentylatory należy ująć w ofercie. 16. W odpowiedzi na pytanie 18 w dokumencie: (I Odpowiedzi na pytania do SIWZ_ pdf) Zamawiający stwierdził, że w związku z tym, że nie należy uwzględniać w ofercie prac określonych w tomach dokumentacji nr P/2433a, P/2434a, P/2435a, P/2496a, P/2497a, P/2498a, P/2499a, P/2500a zamieszcza NOWY Formularz oferty Formularz Wyceny. Tymczasem nowy formularz w dalszym ciągu zawiera pozycje dotyczące ww. tomów dokumentacji. Czy oznacza to, że pozycji tych po prostu należy nie wypełniać? Odpowiedź: Należy w formularzu uwzględnić pozycje dotyczące tomów: a (Wprowadzenie_linii_swiatlowodowej_do_SE_Wentylatory patrz pytanie 3), a (SE Wentylatory zabudowa zabezpieczenia odcinkowego do Zabrza patrz pytanie 2),

5 Strona 5 z W związku z modyfikacją SIWZ prosimy o udostępnienie zaktualizowanego Załącznika nr 1 do SIWZ_Formularz Oferty. Odpowiedź: Na podstawie pkt SIWZ Zamawiający dokonuje uzupełnienia materiałów przetargowych o zaktualizowany Załącznika nr 1 do SIWZ (plik o nazwie: NOWY_Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz Oferty ), stanowiący załącznik do niniejszego pisma. 18. W załączniku nr 7 do umowy jest zapis aby wykonawca na własny koszt odebrał u dostawcy powierzone przez zamawiającego materiały. Natomiast wg SIWZ dostawy inwestorskie będą loko budowa. Proszę o wyjaśnienie który zapis jest właściwy. Jeżeli wykonawca ma odebrać urządzenia u dostawców, to proszę podać osoby do kontaktu wraz z adresami i nr telefonów dostawców? Odpowiedź: Aparatura Dostawca Magazyn Kontakt Transformator WN Polimex Mostostal *) Kierownik projektu TAURON Wyłącznik WN Olmex Odłączniki - poziomoobrotowe ZWAE - pantografowe Przekładniki ABB Rozdzielnia 20kV Elektrobudowa Rozdzielnia 6kV Elektrobudowa Izolatory wsporcze 110kV ZAPEL Elektroskandia, Gliwice, ul. Portowa Tel Ogranicznik przepięć 72,5kV Olmex Elektroskandia, Gliwice, ul. Portowa Tel Przewody rurowe Olmex Elektroskandia, Gliwice, ul. Portowa Tel *) Transformatory będą przechowywane (na koszt Zamawiającego) w magazynie u Dostawcy transformatorów, do momentu gotowości stanowisk na SE Płaskowicka. Wszystkie urządzenia z adnotacją będą zmagazynowane w magazynie na terenie Elektrociepłowni Zabrze. Wykonawca w swojej ofercie musi ująć koszty załadunku, transportu z tego magazynu, ubezpieczenia i rozładunku na budowie (SE Zabrze). Wszystkie urządzenia z adnotacją Elektroskandia Gliwice, ul. Portowa będą zmagazynowane w Gliwicach. W ofercie należy uwzględnić koszty załadunku, transportu z tego magazynu (magazyn Elektroskandii, ul. Portowa, Gliwice), ubezpieczenia i rozładunku na budowie (SE Zabrze). 19. Czy zamawiający po dostarczeniu transformatorów mocy na budowę oraz po ustawieniu na stanowisku wykona pomiary pomontażowe? Do tej pory zawsze dostawca oferował, ustawienie i pomiary pomontażowe. Odpowiedź: Po ponownym zweryfikowaniu umowy pomiędzy dostawcą transformatorów a Zamawiającym informujemy, że koszty pomiarów pomontażowych, ustawienia i montażu tzw. ciężkiego wykona Zamawiający.

6 Strona 6 z Czy zamawiający pokrywa koszty nadzoru nad montażem i napełnieniem gazem SF6 pięciu sztuk wyłączników 110 kv typu 8E1-II. Odpowiedź: Zamawiający nie pokrywa koszów nadzoru nad montażem i napełnieniem gazem SF6 pięciu sztuk wyłączników. Prace te należy zlecić TAURON Serwis S.A. Gliwice, a koszty te należy uwzględnić w ofercie. 21. Czy przekładniki 110 kv dostarczone przez zamawiającego są wzorcowane. Jeśli nie, to kto ponosi koszty wzorcowania? Odpowiedź: Dostarczane przekładniki przez Zamawiającego nie są wzorcowane. Koszty wzorcowania ponosi Wykonawca. 22. W SIWZ w załączniku nr 7 do umowy jest błędnie podany typ przekładników napięciowych 110 kv. Wg projektu powinno być PV123. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w SIWZ oraz w załączniku jest błędny typ przekładnika. Poprawny typ: PV Czy rozdzielnica 20 kv (12 pół) oraz rozdzielnica 6 kv (30 pól) dostarczana przez zamawiającego loko budowa uwzględnia rozładunek i ustawienie na obiekcie? Odpowiedź: Odpowiedź w pkt 19. Koszty rozładunku i ustawienia na obiekcie ponosi Wykonawca. 24. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w udzielonych odpowiedziach na pytania 13 i 46. Odpowiedź: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana przewodu AFL na OPGW relacji SE Wentylatory - ist. słupa nr 23A linii Zalewisko Halemba oraz wprowadzenie linii światłowodowej do SE Wentylatory. Nie należy ujmować w ofercie kosztów demontażu istniejącej stacji SE EC Zabrze (SE EC1) oraz kosztów demontażu odczepu z linii Zabrze-Mikulczyce do SE EC Zabrze (SE EC1). 25. Czy w ofercie należy uwzględnić koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew. Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę 2 torowej linii napowietrznej 110 kv relacji SE Zabrze Mikulczyce, SE Zabrze EC Czy w zakresie zadania jest dostawa dławików zwarciowych o parametrach jak w odpowiedziach z dnia Odpowiedź: W zakresie zadania jest zabudowa dławików zwarciowych bez obudowy dla R-6kV w SE Płaskowicka wraz z wykonaniem wygrodzenia. 27. W związku z przetargiem na budowę SE Zabrze i SE Płaskowicka Postępowanie ZP-O11- MMa w załączniku nr 10 do SIWZ jest przypis na dole strony, że wykaz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie należy załączyć osobno dla każdego ZADANIA. Ponieważ nie ma możliwości składania ofert częściowych, czy podany zapis jest obowiązujący. Odpowiedź: Zapis ten nie jest obowiązujący. Na podstawie pkt SIWZ Zamawiający dokonuje uzupełnienia materiałów przetargowych o zaktualizowany Załącznik nr 10 do SIWZ (plik pdf o nazwie: NOWY_Załącznik nr 10 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykonanych prac_referencje), stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 669/W/15/Tczew, Starogard Gdański, Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 669/W/15/Tczew, Starogard Gdański, Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 669/W/15/Tczew, Starogard Gdański, Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 634/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 634/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 634/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo