FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji dot budowy hali kupieckiej wraz z częścią biurowo usługową w obrębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, składam niniejszą ofertę i oświadczam, że: 1 Na podstawie warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością 2 Zapoznałem się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ, w tym w projekcie umowy, OPZ w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 3 Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 4 Zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 5 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ 6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę ryczałtową: Strona 20

2 brutto złotych: (słownie:) podatek VAT w wysokości: %, netto złotych: (słownie:), z czego za: a) wykonanie I etapu przedmiotu zamówienia tj pełnienie roli Członka Komisji Przetargowej Zamawiającego w postępowaniu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy w formule projektuj i buduj - kwota ryczałtowa: brutto złotych: (słownie:) podatek VAT w wysokości: %, netto złotych: (słownie:) b) za wykonanie II etapu przedmiotu zamówienia tj zarządzanie projektem, tj czynny udział przy opracowywaniu dokumentacji technicznej zgodnie z zapisami pfu i SIWZ Generalnego Wykonawcy oraz kontrolowanie prac archeologicznych, które Generalnego Wykonawca winien wykonać w trakcie opracowywania dokumentacji, jako prace przygotowawcze nie wymagające pozwolenia na budowę - kwota ryczałtowa: brutto złotych: (słownie:) podatek VAT w wysokości: %, netto złotych: (słownie:) c) za wykonanie III etapu przedmiotu zamówienia tj nadzór prac związanych z realizacją inwestycji od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do momentu rozliczenia inwestycji - kwota ryczałtowa: brutto złotych: (słownie:) podatek VAT w wysokości: %, netto złotych: (słownie:) d) za wykonanie IV etapu przedmiotu zamówienia tj usługi w zakresie gwarancji przedmiotu zamówienia tj (36 miesięcy) - kwota ryczałtowa: brutto złotych: (słownie:) Strona 21

3 podatek VAT w wysokości: %, netto złotych: (słownie:) 7 Podana łączna cena ofertowa obejmuje całość (wszystkie koszty) realizacji zamówienia opisanego w SIWZ 8 Oferuję wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ tj: I etap - do 3 miesięcy od podpisania umowy na Inwestora Zastępczego pełnienie roli Członka Komisji Przetargowej Zamawiającego w postępowaniu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy w formule projektuj i buduj, II i III etap - do 16 miesięcy od podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą w formule projektuj i buduj do czasu ostatecznego rozliczenia tegoż Przedsięwzięcia, zgodnie z datą podpisania protokołu odbioru końcowego IV etap okres gwarancji- 36 miesięcy liczony w następnym dniu po dacie wykazanej w protokole odbioru końcowego Przedsięwzięcia w formule projektuj i buduj 9 Udzielam gwarancji jakości świadczonych usług na okres na okres 36 miesięcy liczony w następnym dniu po dacie wykazanej w protokole odbioru końcowego Przedsięwzięcia w formule projektuj i buduj 10 Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi w całości/ powierzę podwykonawcom wykonanie następującej (następujących) części zamówienia**: (wskazanie/ zwięzły opis części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom) 11 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym jak i zamówienia na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj (w całości lub zakończonej części) i godzę się na to bez dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ 12 Oświadczam, iż przyjmuję do realizacji zamówienia warunki określone w OPZ Załącznik nr 9 w zakresie wymagań biurowych, posiadanego sprzętu, w tym oprogramowania, środków łączności i środków transportu 13 W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 14 Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum* 15 Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego * * niepotrzebne skreślić Data : Strona 22

4 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART 22 UST1 USTAWY PZP Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki określone w art 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r Nr 223, poz 1655 ze zmianami), dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie określonym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot postępowania na Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji dot budowy hali kupieckiej wraz z częścią biurowo usługową w obrębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Znak postępowania: ZP/PN/1/2010/ZPK Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art 297 kodeksu karnego * - niepotrzebne skreślić Data : Strona 23

5 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Stosownie do treści art 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r Nr 223, poz 1655 z późn zm) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji dot budowy hali kupieckiej wraz z częścią biurowo usługową w obrębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu, Znak postępowania: ZP/PN/1/2010/ZPK, na podstawie art 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art 297 kodeksu karnego Data : Strona 24

6 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 2 ppkt 1) lit a) do c) działu VII SIWZ L p NAZWA ZAMÓWIENIA, MIEJSCE WYKONANIA ZAKRES WYKONANYCH USŁUG (ZE SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĄ O ZAKRESIE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI) Z PODANIEM POWIERZCHNI Daty wykonania Od dz; mm; rok Do dz; mm; rok PODMIOT ZAMAWIAJĄCY (NAZWA, ADRES, NR TELEFONU DO KONTAKTU) i związane z nim inne dane NAZWA GENERALNEGO WYKONAWCY W FORMULE PROJEKTUJ I BUDUJ DATA ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM ZAMAWIAJĄCYM A GENERALNYM WYKONAWCĄ W FORMULE PROJEKTUJ I BUDUJ (patrz UWAGA) WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO PRZEZ INWESTORA ZASTĘPCZEGO / WARTOŚĆ INWESTYCJI DOŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY/OD DANE DO DYSPOZYCJI PRZEZ INNY PODMIOT własne / oddane do dyspozycji* Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie UWAGA: W kolumnie 3: Zakres wykonanych usług należy wpisać zakres zrealizowanego zamówienia W przypadku gdy podany przez Wykonawcę zakres jest szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, należy go rozpisać wskazując w nim również na zakres wymagany przez Zamawiającego W takim przypadku w kolumnie 9: Wartość netto zamówienia należy wpisać wyłącznie wartość wymaganego przez Zamawiającego zakresu zamówienia W kolumnie 8: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą należy wpisać datę podpisania umowy oraz datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie nadzorowanej przez Inwestora Zastępczego Inwestycji * - niepotrzebne skreślić Data : Strona 18 kupieckiej wraz z częścią biurowo usługową w obrębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu

7 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB (EKSPERTÓW) które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym w pkt 2 ppkt 2) lit a) i) działu VII SIWZ Zakres wykonywanych czynności / Imię i Nazwisko Wykształce nie Posiadane kwalifikacje zawodowe (min ich zakres, znamiona dokumentu np data, numer ) Nazwa i przedmiot zamówienia (min powierzchnia) / wartość w PLN netto Doświadczenie Formuła projektuj i buduj / inna formuła Zakres wykonanych usług / pełnione funkcje w procesie inwestycyjny m Osoby będące w dyspozycji Wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot własne / oddane do dyspozycji* własne / oddane do dyspozycji* Niezależnie od ww wykazu do oferty można dołączyć inne informacje, potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz przynależność do właściwych izb samorządu zawodowego osób wskazanych w wykazie UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunków o których mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2) lit a) i) SIWZ Ilość wierszy w powyższej tabeli można dostosować do ilości osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagane warunki * - niepotrzebne skreślić Data : Strona 26

8 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR Dołączając informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (według wzoru załączonego do niniejszego oświadczenia), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert prosimy to zrobic zgodnei z poniższym wzorem INFORMACJA banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadane przez wykonawcę środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy (do przedstawienia na papierze firmowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) Do: ARAW SA ul Ofiar Oświęcimskich Wrocław Nazwa zamówienia: WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI DOT BUDOWY HALI KUPIECKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO USŁUGOWĄ W OBRĘBIE ULIC: NAMYSŁOWSKIEJ, DOLNEJ ORAZ JEDNOŚCI NARODOWEJ WE WROCŁAWIU W RAMACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Numer zamówienia: Szanowni Państwo, My, niżej podpisani, niniejszym informujemy, że [nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / składającego ofertę wspólną z innymi Wykonawcami], posiadacz rachunku w naszym banku / kasie oszczędnościowo-kredytowej [posiada na tym rachunku środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: złotych )] / [uzyska w naszym banku / kasie oszczędnościowo-kredytowej kredyt w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: złotych )] w przypadku przyznania mu Kontraktu na realizację ww zamówienia publicznego Sporządzono w, dnia // Nazwisko i imię: W imieniu: Podpis: [pieczęć banku / pieczęć kasy oszczędnościowo-kredytowej] Strona 27

9 Załącznik nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA Stosownie do treści 11 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2009r nr 226, poz 1817), oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji dot budowy hali kupieckiej wraz z częścią biurowo usługową w obrębie ulic: Namysłowskiej, Dolnej oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Znak postępowania: ZP/PN/1/2010/ZPK posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art 297 kodeksu karnego Data : Strona 28

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zamówienia: Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo