Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Skarżysko-Kamienna r. GKI EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w SEKTORZE IV Gminy Skarżysko-Kamienna i ich zagospodarowanie Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej, jako Zamawiający informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), że w dniu r. wpłynęło zapytanie o treści: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych w SEKTORZE III i IV Gminy Skarżysko-Kamienna i ich zagospodarowanie (znak sprawy: GKI EZ, GKI EZ). Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w imieniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ ) w zakresie przedstawionym poniżej. (1.) Zgodnie z 9 ust. 7 Ogólnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ): Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca, w przypadku zaistnienia ważnego powodu, w szczególności wykonywania umowy w sposób sprzeczny z jej treścią. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie ważnego powodu, w przypadku wystąpienia którego stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy? Ponadto, proszę o doprecyzowanie, jak należy rozumieć przypadek wykonywania umowy w sposób sprzeczny z jej treścią, co w 9 ust. 7 Ogólnych Postanowień Umowy zostało wskazane jako przykład ważnego powodu uprawniającego stronę do wypowiedzenia umowy? Brak precyzji w omawianym zakresie utrudnia Wykonawcy właściwą ocenę ryzyka gospodarczego związanego z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (2.) Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 6 Ogólnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ): Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewywiązywanie się z uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wskazanych w art. 3b i art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości kary należnej gminie Skarżysko-Kamienna.Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2 Bacząc na powyższe, proszę o wyjaśnienie, czy wysokość kary umownej jaką wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewywiązywanie się z obowiązku uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wskazanych w art. 3b i art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostanie określona na poziomie równym wysokości kary pieniężnej, jaką będzie musiała uiścić gmina Skarżysko-Kamienna? Przy obecnym kształcie treści SIWZ nie można przewidzieć nie tylko wysokości ewentualnej kary umownej, ale nawet sposobu dokonania wymiaru jej wysokości. (3.) Zgodnie z pkt 10 ppkt 3 Załącznika nr 9 do SIWZ: Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej, w zakresie wymagań dotyczących pojemników na odpady komunalne zmieszane obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych pojemnikach, również innych niż zakupione u Wykonawcy ( ). Wnoszę o wyjaśnienie, czy obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru odpadów zgromadzonych w każdym pojemniku innym niż zakupiony u Wykonawcy? Wskazuję, iż nałożenie na Wykonawcę obowiązku odpadów zgromadzonych w każdym dowolnym pojemniku spowoduje znaczną dezorganizację świadczenia usługi. Skoro pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zapewnia właściciel zaś Wykonawca ma dokonywać odbioru odpadów zgromadzonych w każdym pojemniku, w tym również innym niż zakupiony u Wykonawcy?, to proszę o modyfikację pkt 10 ppkt 3 Załącznika nr 9 do SIWZ, poprzez dodanie zastrzeżenia, iż Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej, w zakresie wymagań dotyczących pojemników na odpady komunalne zmieszane obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych pojemnikach, również innych niż zakupione u Wykonawcy, pod warunkiem ich zgodności z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Skarżysko-Kamienna. Taki zapis uszczegółowi opis przedmiotu zamówienia, a przy tym pozwoli uniknąć sytuacji, w których mieszkańcy będą usiłowali wystawiać odpady w nienormatywnych pojemnikach (np. wykonanych samodzielnie z beczki po oleju lub innych tego rodzaju konstrukcji). * * * W przypadku wymagającym ingerencji w treść opublikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy wnoszę o zmodyfikowanie stosownych postanowień SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (jeżeli będzie to konieczne). Mając na uwadze wielkość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. O D P O W I E D Ź Ad. pkt. 1 Zamawiający wykreśla w zał. Nr 7 w 9 ust. 7.

3 Ad. pkt. 2 Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kary umownej za niewywiązywanie się z uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wskazanych w art. 3 b i art. 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie równa wysokości ewentualnej kary przyznanej Gminie Skarżysko-Kamienna Zamawiający tym samym nadaje nowe brzmienie 6 ust. 1 pkt. 6 Istotnych dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ( załącznik Nr 7 do SIWZ ): Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewywiązanie się z uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wskazanych w art. 3b i art. 3 c ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości kary należnej Gminie Skarżysko -Kamienna. Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach liczona jako iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg]. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wynika to z uzasadnienia do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, które określa, że zgodnie z art. 9 z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina, która nie osiągnie wyznaczonego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej obliczanej jako iloczyn stawki opłaty za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, określanej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w MG, wymaganej do osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Ad. pkt. 3 Ad. pkt. 4 Zamawiający nie dokonuje zmiany treści pkt 10 ppkt 3 załącznika Nr 9 do SIWZ. Gmina ma obowiązek odebrania wszystkich odpadów jakie wyprodukują mieszkańcy. Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm. ) informuję o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: I. Dotyczy załącznika Nr 1 - Warunki przetargowe. a) W załączniku nr 1 Warunki przetargowe w pkt. XX.3. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dopisuje się lit. g o treści: Zamawiający w celu zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy zobowiązuje

4 Wykonawcę do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnego ubezpieczenia OC w wysokości zgodnej z polisą przewidującą sumę gwarancyjną min ,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią polisę ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. b) Pkt. XX.5. otrzymuje nowe brzmienie: Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w zał. Nr 7 do SIWZ c) w pkt. XXII zał. Nr 1 do SIWZ zmienia się numer zał. z nr 5 na nr 7. II. Dotyczy załącznika Nr 7 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego : a) 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści: Zamawiający w celu zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy zobowiązuje Wykonawcę do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnego ubezpieczenia OC w wysokości zgodnej z polisą przewidującą sumę gwarancyjną min ,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednia polisę ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. b) Zamawiający wykreśla w zał. Nr 7 w 9 ust. 7. c) Zamawiający nadaje nowe brzmienie 6 ust. 1 pkt. 6: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewywiązanie się z uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wskazanych w art. 3b i art. 3 c ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości kary należnej Gminie Skarżysko -Kamienna. Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach liczona jako iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

5 III. Dotyczy załącznika Nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - pkt 14 lit. f otrzymuje brzmienie: Zamawiający w celu zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy zobowiązuje Wykonawcę do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnego ubezpieczenia OC w wysokości zgodnej z polisą przewidującą sumę gwarancyjną min ,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednia polisę ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. W pozostałym zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazał wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ tj. W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach tym samym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj lub lub drogą elektroniczną na adres Otrzymują: 1. Adresat. 2. a/a.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI tel.: (0-29) 71-42-335; fax: (0-29) 71-42-299

Bardziej szczegółowo

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo