5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 04 grudnia 2012 roku Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 45/ZP/2011, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na złożone w dniu 30 listopada 2012 r. pytania bez ujawniania ich pochodzenia. 1. W odniesieniu do opisu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych wskazanych w SIWZ w Załączniku nr 1 Charakterystyka Zamawiającego pkt. 8 prosimy o opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w pozostałych lokalizacjach tj. poza Skierniewicami i Bełchatowem. Odp.: Całodobowa ochrona firmy ochroniarskiej grupy interwencyjnych w filii w Skierniewicach i Bełchatowie po zamknięciu przychodni. System czujek ruchu połączonych w system alarmowy, monitoring z nagrywaniem oraz całodobowa ochrona firmy ochroniarskiej w pozostałych lokalizacjach. Obiekty o małej wartości, w której nie ma mienia o większej wartości podlegają ochronie firmy ochroniarskiej na zasadzie cyklicznych obchodów obiektów, bez specjalnego systemu czujek i kamer. 2. W odniesieniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Zakres minimalny, Załącznik nr 3 zwracamy się z prośbą o wykreślenie Klauzuli Nr 1: daty składki. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. klauzuli. 3. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą załącznik nr 3 pkt 1 prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego jest objęcie ochroną szkód nie objętych zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC badacza i sponsora Odp.: Zamawiający potwierdza, że jego intencją jest objęcie ochroną szkód nie objętych zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC badacza i sponsora. 4. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą załącznik Nr 3 pkt II 4, 5 i 6 prosimy o przeniesienie tego rodzaju szkód do zakresu określonego w punkcie III ww. załącznika. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na propozycje przeniesienia powyższych zapisów z pkt II do pkt III i jednocześnie modyfikuje w tym zakresie SIWZ. 5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą załącznik nr 4 pkt II 3 prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. Poza wyłączeniami określonymi w o.w.u. Wykonawca nie odpowiada ponadto za szkody: 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, Strona 1 z 10

2 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.. 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 05 grudnia 2012 na 12 grudnia Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 05 grudnia na dzień 12 grudnia roku. Termin składania ofert do godz.: 12:00, termin otwarcia ofert o godz.: 12:15, 12 grudnia 2012 r. 7. W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w SIWZ w Załączniku nr 1 Charakterystyka Zamawiającego pkt. 8, bardzo prosimy o podanie SU poszczególnych budynków. Odp.: Wszystkie budynki użytkowane przez Zamawiającego, objęte ochroną ubezpieczeniową są własnością Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i przekazane w użytkowanie, z obowiązkiem ubezpieczania lub własnością innych podmiotów, bez takiej konieczności. Wartość ubezpieczanych budynków podano na stronie 32 SIWZ w tabeli w pkt IX: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: pozycje 1, 2 i 3. Zamawiający nie ma możliwości bardziej szczegółowego rozbicia podanych kwot na poszczególne, wyodrębnione budynki. Podane kwoty wynikają bądź z ogólnego zestawienia wartości środków pozabilansowych przekazanych przez UM w Łodzi lub dokonanej wyceny budynków jako całego zwartego kompleksu. 8. W odniesieniu do budynków posiadających w konstrukcji elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia znajdującego się w nich, Odp.: Elementy drewniane w konstrukcji budynku znajdują się w lokalizacji w Skierniewicach konstrukcja więźby dachowej nad żelbetowym stropem. Poszycie dachu papa termozgrzewalna na deskowaniu. Ww. elementy znajdują się dwie kondygnacje powyżej lokalu zajmowanego przez Zamawiającego. Administrator budynku nie posiada żadnych informacji co do zabezpieczenia tych elementów środkami ogniochronnymi lub poprowadzenia instalacji elektrycznej w uniepalnionych przewodach, jednak wszystkie rozdzielnie są odizolowane od części palnych konstrukcji budynku wcześniej obiekt był własnością MSW. Wartość zgromadzonych tam środków trwałych to kwota: ,03 PLN. W lokalizacji przy ulicy Sterlinga 1/3 występują elementy drewniane w stropach jak i w dachu obiektu. Nie są one zabezpieczone w żaden spo- Strona 2 z 10

3 sób środkami ogniochronnymi. Zabezpieczenia instalacji elektrycznej jak wyżej. Wartość zgromadzonych tam środków trwałych to kwota: ,13 PLN. 9. Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w poszczególnych lokalizacjach. Odp.: Zabezpieczenia przeciw przepięciowe w poszczególnych lokalizacjach są zgodne z obowiązującymi przepisami dla obiektów ochrony zdrowia. Dodatkowo sprzęt elektroniczny zabezpieczany jest przez system UPS ów lub listew zabezpieczających przed skutkami przepięć. 10. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego (z podaniem wartości poszczególnego sprzętu), Odp.: Szczegółowy wykaz ubezpieczanego mienia w tej grupie ryzyka zostanie dostarczony Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę. W ubezpieczeniu EEI na pozycję 1 składają się: głowice gamma kamer, pozostałe pozycje zgodnie z zapisami SIWZ. 11. W odniesieniu do zapisów Umowy Załącznik nr 10 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia 5. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 5 ze wzoru umowy. 12. Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z postanowieniami 6 załącznika nr 10 zmiana warunków umowy uzależniona jest od zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy Odp.: Zamawiający potwierdza, że zmiana warunków umowy uzależniona jest od zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. Mówi o tym jednoznacznie 8 ww. Umowy. 13. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wskazanego w Załączniku Nr 3 o ochronę posiadanego sprzętu przeciw pożarowego prosimy o potwierdzenie, iż wysokość limitów dla ww. zdarzenia wskazana w Załączniku Nr 4 ma zastosowanie również do zakresu minimalnego. Ponadto prosimy o określenie wg jakiej wartości ubezpieczeniowej i w jakim systemie ubezpieczenia ma być ubezpieczone to mienie? Odp.: Załącznik Nr 3 zawiera jedynie opis minimalnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia. Natomiast wszystkie obowiązujące sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczeniowe oraz minimalne wartości poziomy ryzyka zawarte są w Załączniku Nr 4. Zatem są one obowiązujące w całym postępowaniu. System ubezpieczenia dla sprzętu przeciw pożarowego należy przyjąć jako ubezpieczenie na I ryzyko. 14. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wskazanego w Załączniku Nr 3 o następstwa aktów terroryzmu oraz pokrycie kosztów ewakuacji, prosimy o określenie jaki jest wymagany limit w warunkach minimalnych. Odp.: Załącznik Nr 3 zawiera jedynie opis minimalnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia. Natomiast wszystkie obowiązujące sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczeniowe oraz minimalne wartości poziomy ryzyka zawarte są w Załączniku Nr 4. Zatem są one obowiązujące w całym postępowaniu. 15. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia po szkodzie zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ww. klauzuli do zakresu oczekiwanego, a jeśli nie to czy dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części nie- Strona 3 z 10

4 zdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Dotyczy zarówno AR jak i EEI Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie ww. klauzuli do zakresu oczekiwanego, i nie dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ powyższą. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że powyższa klauzula jest tożsama dla ubezpieczenia AR i EEI. Dotyczy to również ograniczeń określonych w Załączniku Nr 4 pkt IX, tabela sublimitów ubezpieczenia. 16. W odniesieniu do Klauzuli terminu dokonania oględzin zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ww. klauzuli do zakresu oczekiwanego, Dotyczy zarówno AR jak i EEI. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie ww. klauzuli do zakresu oczekiwanego. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że powyższa klauzula jest tożsama dla ubezpieczenia AR i EEI. 17. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: Klauzula 147 Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że: sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia Strona 4 z 10

5 18. W odniesieniu do Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: Klauzula 104 Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu 19. W odniesieniu do Klauzuli dewastacji/wandalizmu zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 20. W odniesieniu do Klauzuli ubytków wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych wskutek awarii oraz przerw w dostawie energii zamieszczonej w SIWZ w Załączniku nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH / POMIESZCZENIACH KLIMATYZACYJNYCH* Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach: 1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciel na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. Strona 5 z 10

6 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.* 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*, b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego* c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł 5. Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,- zł 6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. 21. W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł 22. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców zamieszczonej w SIWZ w Załączniku Nr 5 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: Strona 6 z 10

7 KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 23. W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia pozycja Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania KŚT 4 6 i 8, prosimy o informację, czy w ramach tego mienia uwzględniono również sprzęt elektroniczny w tym medyczny. Jeśli tak to prosimy o podanie jego wartości ( w podziale na sprzęt elektroniczny i medyczny sprzęt elektroniczny). Ponadto zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku Nr 4, pkt IX, w tabeli wykazie środków trwałych do ubezpieczenia w pozycji 4 zawarto łączną wartość środków trwałych z grupy KŚT 4 6. Składają się na nią: 1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania (grupa 4 KŚT): ,95 PLN 2. W tym zespoły komputerowe (grupa 491 KŚT): ,55 PLN 3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT): ,33 PLN 4. Urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT): ,06 PLN 5. Sprzęt medyczny jak i laboratoryjny (grupa 802 i 803 KŚT) oraz pozostały (reszta grupy 8 KŚT) podano w pozycji 5 ww. tabeli. Zamawiający na obecnym etapie nie ma możliwości szczegółowego wyodrębnienia ze sprzętu medycznego, elektronicznego sprzętu medycznego. Jest to niemożliwe ze względu na jego specyfikę. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio re- Strona 7 z 10

8 gulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. 24. W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w Załączniku Nr 3 do SIWZ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zakresu ubezpieczenia poprzez dodanie poniższego zapisu: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia powyższego doprecyzowania w ramach Załącznika Nr 4 fakultatywnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia. 25. W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w Załączniku Nr 3 do SIWZ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości i nieruchomości zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zakresu ubezpieczenia poprzez dodanie poniższego zapisu: Klauzula Nr 7 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) w gruntach; 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Klauzula Nr 8 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; Strona 8 z 10

9 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia powyższego doprecyzowania w ramach Załącznika Nr 4 fakultatywnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia. 26. W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w Załączniku Nr 3 do SIWZ VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzeniem parkingu zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zakresu ubezpieczenia poprzez dodanie poniższego zapisu: Klauzula Nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego; 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 3) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia powyższego doprecyzowania w ramach Załącznika Nr 4 fakultatywnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia. 27. Wykonawca prosi o podanie sum ubezpieczenia zgłoszonych pojazdów do ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem wartości BRUTTO/NETTO. Odp.: Zgłaszane do ubezpieczenia pojazdy są ubezpieczane z uwzględnieniem wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) i wynoszą odpowiednio dla poszczególnych pojazdów: 1. EL9697G: ,00 PLN 2. EL517M: ,00 PLN 28. Wykonawca prosi o podanie sumy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w ubezpieczeniu pojazdów. Odp.: W ubezpieczeniu NNW należy przyjąć wielkość sumy ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN. 29. Czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, posiadających elementy drewniane w konstrukcji spełnione są i w jakim zakresie wymagania określone w poniższych punktach: 1. Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą? Strona 9 z 10

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo