EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy"

Transkrypt

1 EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy, zwanej dalej: Akcją, jest Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej: Organizatorem Akcja będzie trwała od dnia 15 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Jest to okres, w którym należy dokonać zakupu Produktów promocyjnych określonych w niniejszym Regulaminie objętych Akcją Celem Akcji jest promocja wszystkich produktów karmy suchej Perfect Fit w gramaturze 280g, 750g i 1,4kg z promocyjną naklejką na froncie opakowania Gwarancja efektów albo zwrot pieniędzy (dalej łącznie, jako Produkty Promocyjne ). Akcją są objęte wyłącznie Produkty Promocyjne nabyte przez Uczestnika w punkcie sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania Akcji, o którym mowa w pkt Regulaminu. W Akcji nie będą brały udziału Produkty Promocyjne przecenione z uwagi na ich niepełnowartościowość. II. ZASADY OGÓLNE 2.1. Akcja polega na tym, że Organizator zapewnia, iż w wyniku podawania swojemu kotu Produktu Promocyjnego przez okres 3 tygodni zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu Produktów Promocyjnych, w tym w odpowiedniej ilości i rodzaju przewidzianym dla kota Uczestnika, powinno się zaobserwować u tego kota następujące 3 efekty wynikające z właściwości Produktu Promocyjnego: (i) Produkt Promocyjny smakuje kotu, (ii) lśniąca sierść, i (iii) dobre trawienie Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, które w chwili rozpoczęcia Akcji mają pełną zdolność do czynności prawnych, które nabyły produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. Osoba zgłaszająca udział w Akcji ( Uczestnik ) może uczestniczyć w Akcji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz. Osoba zgłaszająca udział w Akcji musi być właścicielem zgłaszanego kota, o którym mowa w pkt. 2.4 poniżej, i stale zajmować się zgłoszonym kotem W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: zstępnych, wstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia Warunkiem udziału w Akcji jest: 1) nabycie Produktów Promocyjnych przez Uczestnika w czasie trwania Akcji (wskazanym w ust. 1.2 powyżej) w punkcie sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Osoba zgłaszająca udział w Akcji (tj. Uczestnik) musi być właścicielem kota objętego Akcją i stale zajmować się zgłoszonym kotem,

2 3) żywienie przez okres 3 tygodni kota Uczestnika wyłącznie w/w Produktami Promocyjnymi zgodnie z zaleceniami na opakowaniu tych Produktów Promocyjnych oraz w ilości i rodzaju odpowiedniej dla tego kota i prowadzenie w tym okresie obserwacji zmian w jego wyglądzie, 4) zapoznanie się przez Uczestnika z zasadami niniejszego Regulaminu i ich przestrzeganie, 5) przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia Weryfikacyjnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 6) zachowanie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych objętych Akcją (paragon, rachunek lub faktura VAT) Zgłoszenia udziału w Akcji niespełniające kryteriów uczestnictwa w Akcji, nie będą brane pod uwagę. Organizator będzie uprawniony do weryfikacji na każdym etapie Akcji okoliczności spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji. III. ZGŁOSZENIE WERYFIKACYJNE 3.1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Akcji, i którzy po okresie 3 tygodni podawania Produktów Promocyjnych nie zauważyli u swojego kota pojawienia się bądź trwania 3 efektów (karma smakuje kotu, zapewnia prawidłowe trawienie, lśniącą sierść), wynikających z właściwości karmy Produktów Promocyjnych, uprawieni są do zgłoszenia reklamacji celem uzyskania zwrotu kosztów nabycia zapasu Produktów Promocyjnych dla kota Uczestnika na okres 3 tygodni ( Zgłoszenie Weryfikacyjne ). Zwrot kosztów nabycia zapasów Produktów Promocyjnych rozumiany jest, jako (i) zwrot ceny nabycia Produktów Promocyjnych w ilości stanowiącej zapas karmy dla kota Uczestnika uczestniczącego w Akcji na okres 3 tygodni, oraz (ii) zwrot kosztów przesłania Zgłoszenia Weryfikacyjnego do Organizatora. Łączna jednorazowa maksymalna kwota zwrotu kosztów nabycia zapasów Produktów Promocyjnych wynosi 40,00 zł brutto. Refundacja kosztów, o której mowa powyżej, będzie przysługiwała Uczestnikom, którzy jako pierwsi zgłosili swój udział w Akcji. Łączna kwota zwrotów kosztów (refundacji) na rzecz Uczestników przewidziana w Akcji nie będzie przekraczać ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr) Do każdego Zgłoszenia Weryfikacyjnego należy również załączyć kopię dowodu zakupu (paragon, rachunek lub faktura VAT) Produktów Promocyjnych odpowiadających zapotrzebowaniu kota Uczestnika uczestniczącego w Akcji na okres 3 tygodni zawierający datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę Produktu Promocyjnego (lub numer SKU pozwalający na identyfikację Produktu Promocyjnego). Zakup Produktów Promocyjnych objętych Zgłoszeniem Weryfikacyjnym może być dokonany jednorazowo lub kilkukrotnie, przy czym data dokonania zakupu Produktów Promocyjnych musi przypadać w terminie Akcji wskazanym w ust. 1.2). Poza tym, pierwszy zakup Produktów Promocyjnych musi być dokonany przynajmniej na 3 tygodnie przed wysłaniem Zgłoszenia Weryfikacyjnego, a ostatni zakup Produktów Promocyjnych w ramach kwoty objętej Zgłoszeniem Weryfikacyjnym musi być dokonany na minimum tydzień przed złożeniem Zgłoszenia Weryfikacyjnego Zgłoszenie Weryfikacyjne powinno być przesłane drogą pocztową na adres: Marketing House, ul. Marynarska 11, Warszawa z dopiskiem na kopercie Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy do dnia r. Zgłoszenie weryfikacyjne powinno spełniać warunki określone w pkt. 3.4 i 3.5 poniżej Zgłoszenie Weryfikacyjne powinno być przesyłane z wykorzystaniem wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej przy czym Zgłoszenie Weryfikacyjne powinno zawierać napisane czytelnie:

3 a) imię i nazwisko uczestnika, b) adres zamieszkania uczestnika, zawierający kod pocztowy, c) adres mailowy lub nr telefonu, d) oświadczenie uczestnika, że zapoznał się z regulaminem Akcji i akceptuje jego postanowienia; e) markę i szczegółową nazwę Produktu; g) wagę kota h) wiek kota i) uzupełnioną ankietę reklamacyjną dostępną na stronie internetowej z odpowiedziami na pytania: 1. Czy jesteś opiekunem kota? 2. Czy karmiłeś swojego pupila przez okres 3 tygodni karmą Perfect Fit? 3. Czy zachowałeś paragony potwierdzające zakup karmy Perfect Fit? 4. Zaznacz, jeśli po karmieniu swojego kota przez okres 3 tygodni karmą Perfect Fit nie zauważyłeś pozytywnych oznak zdrowia w następującym obszarze/ obszarach? j) pisemną informację opisującą jak były używane Produkty Promocyjne i dlaczego Uczestnik ocenia efekt ich użycia negatywnie w minimum 5 zdaniach. k) wybór odnośnie sposobu dokonania zwrotu kosztów tj. przekaz pocztowy lub przelew na rachunek bankowy; jeżeli wskazany zostanie przelew na rachunek bankowy wówczas należy podać numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika, na który Uczestnik chciałby otrzymać zwrot kosztów. Wzór Zgłoszenia Weryfikacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór ten będzie także dostępny w czasie trwania Akcji (wskazanym w ust powyżej) na stronie internetowej: m) podpis uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń Uczestnika, o których mowa w punkcie powyżej Nie będą rozpatrywane przez Organizatora Zgłoszenia Weryfikacyjne nie zawierające wszystkich wymaganych elementów i załączników, nieczytelnie lub niezgodne z Regulaminem Akcji. Nie będą rozpatrywane Zgłoszenia Weryfikacyjne: 1) nie zawierające odpowiedzi na wszystkie pytania wymienione w ust ) zawierające dowody nabycia Produktów Promocyjnych, z których nie wynika, że Produkt Promocyjny został nabyty w czasie trwania Akcji i przed dokonaniem Zgłoszenia Weryfikacyjnego Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Weryfikacyjne. W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia Weryfikacyjnego przez jednego Uczestnika Akcji rozpatrzeniu przez Organizatora będzie podlegało tylko to Zgłoszenie Weryfikacyjne, które Organizator otrzyma, jako pierwsze. Przez Zgłoszenie Weryfikacyjne przesłane przez jednego Uczestnika rozumie się Zgłoszenie Weryfikacyjne przesłane przez osobę fizyczną identyfikującą tymi

4 samymi danymi osobowymi. W razie wątpliwości Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o przesłanie dodatkowych danych w celu umożliwienia ich identyfikacji W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia Weryfikacyjnego z jednego gospodarstwa domowego rozpatrywane będzie tylko pierwsze otrzymane Zgłoszenie Weryfikacyjne. Przez Zgłoszenie Weryfikacyjne przesłane z jednego gospodarstwa domowego rozumie się Zgłoszenia Weryfikacyjne przesłane przez Uczestników posiadających ten sam adres zamieszkania. W wypadku, gdy z tego samego gospodarstwa domowego przesłane zostanie więcej niż jedno Zgłoszenie weryfikacyjne będzie brane pod uwagę Zgłoszenie Weryfikacyjne, które Organizator otrzymał, jako pierwsze Ten sam kot może być zgłoszony do Akcji na podstawie Zgłoszenia Weryfikacyjnego tylko jeden raz. W wypadku, gdy inny Uczestnik Akcji zgłosi ponownie tego samego kota w Zgłoszeniu Weryfikacyjnym będzie brane pod uwagę Zgłoszenie Weryfikacyjne dotyczące danego kota, które Organizator otrzymał, jako pierwsze Zgłoszenia Weryfikacyjne będą oceniane przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do powołania komisji w celu oceny poprawności Zgłoszeń Weryfikacyjnych. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest udostępnienie Organizatorowi, na jego prośbę, informacji lub dokumentów umożliwiających weryfikację Zgłoszeń Weryfikacyjnych, tj. okazanie oryginału dowodu zakupu (np. rachunku lub faktury dokumentujących nabycie Produktów Promocyjnych). W przypadku nadesłania prawidłowego Zgłoszenia Weryfikacyjnego, zostanie ono zweryfikowane także pod kątem odpowiedzi udzielonych w ankiecie reklamacyjnej stanowiącej cześć Zgłoszenia Weryfikacyjnego Jeżeli Organizator analizując odpowiedzi udzielone w Zgłoszeniu Weryfikacyjnym stwierdzi, iż Uczestnik podawał swojemu kotu Produkt Promocyjny zgodnie z zaleceniami i postanowieniami Regulaminu, co umożliwiało wystąpienie 3 efektów (karma smakuje kotu, dobre trawienie, lśniąca sierść) po podaniu Produktu Promocyjnego, a mimo to efekty te nie wystąpiły, Zgłoszenie Weryfikacyjne zostanie rozpatrzone pozytywnie. Uczestnik, który nadesłał pozytywnie rozpatrzone Zgłoszenie Weryfikacyjne, otrzyma zwrot kosztów brutto zakupu zapasu Produktów Promocyjnych na okres 3 tygodni (odpowiadającego wadze karmionego kota) obliczony na podstawie nadesłanego dowodu zakupu, a także zwrot kosztów przesłania Zgłoszenia Weryfikacyjnego do maksymalnej łącznej kwoty dla jednego Uczestnika wynoszącej 40,00 PLN (słownie: czterdziestu złotych 00/100 gr) brutto. Powyższa kwota uwzględnia podatek VAT wynikający z kosztów zakupu Produktu poniesionych przez Uczestnika. Powyższa kwota nazywana jest w niniejszym regulaminie Zwrotem Kosztów Organizator prześle Zwrot Kosztów - w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia Weryfikacyjnego przez Organizatora W przypadku, gdy Zgłoszenie Weryfikacyjne nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Zwrot Kosztów nie należy się, a Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym o odmowie przyznania mu Zwrotu Kosztów przez Organizatora i jego przyczynie. Zawiadomienie o odmowie przyznania Zwrotu Kosztów zostanie przesłane do Uczestnika pocztą poleconą w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Weryfikacyjnego przez Organizatora Uczestnicy zobowiązują się do udzielania poprawnych, rzetelnych i prawdziwych informacji w Zgłoszeniu Weryfikacyjnym.

5 3.15 Zwrot kosztów będzie realizowany przez Organizatora w kolejności wpływu spełniających warunki niniejszego regulaminu Zgłoszeń Weryfikacyjnych, do momentu, gdy łączna kwota zrealizowanych zwrotów kosztów (refundacji) na rzecz Uczestników nie przekroczy ,00 zł (słownie sto tysięcy złotych 00/100 gr). O zakończeniu Akcji z w/w przyczyny Organizator powiadomi na stronie Takie powiadomienie nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników. Uczestnicy, którzy dokonali już zakupu Produktu Promocyjnego przed ogłoszeniem przez Organizatora o wyczerpaniu puli nagród przeznaczonej na Akcję, będą mieli prawo do wzięcia udziału w Akcji na warunkach określonych w Regulaminie. W takim przypadku Uczestnik przedstawić Organizatorowi dowód, na okoliczność dokonania zakupu Produktu Promocyjnego przed dniem ogłoszenia wyczerpania puli nagród. IV. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU AKCJI 4.1. Ewentualne reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości, jak również określenie, czego domaga się uczestnik Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi Uczestnik o sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w ust powyżej oraz na stronie internetowej pod adresem: Regulamin można także otrzymać przesyłając na adres: Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, z dopiskiem Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy, zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje Uczestników Akcji z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji Dane osobowe podane przez Uczestników w Zgłoszeniach Weryfikacyjnych przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Administratorem danych jest Mars Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszkach-Parcel 42 ( Sochaczew), wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS o numerze NIP , kapitale zakładowym w wysokości

6 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania. Administrator danych osobowych zapewnia ochronę danych osobowych uczestnika Akcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Otrzymanie przez Uczestnika Zwrotu Kosztów nie wyłącza roszczeń Uczestnika przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa W przypadku, gdy Organizator stwierdzi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem Uczestnika, stwierdzającego dokonanie naruszeń, będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Akcji na każdym jej etapie. W przypadku wykluczenia Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Zwrotu Kosztów. Organizator

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo