udzielili pogorzelcom doraźnej pomocy i wydali zarządzenia w sprawie odbudowy Jerozolima, PAT. spalonych domostw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "udzielili pogorzelcom doraźnej pomocy i wydali zarządzenia w sprawie odbudowy Jerozolima, PAT. spalonych domostw."

Transkrypt

1 ' S s S i t a ß e i m s g t m n y t t i Medern Wydanie D CENA P0JEDYŃC2. EGZEMPL.8 G/h nil.,,,umiliiwiihui) DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA*ENSACVJNE POWIEŚCI.gromi ROK V. ŚRODA, 20 MAJA 1936 NR. 138 mówi generał Wehib Pasza Kair, PAT. nie wezwany przez cesarza abisyńskiego Doradca wojskowy negusa turecki ge- do Jerozolimy. Wehib Pasza oświadczył cerat Wehib Pasza, który w tych dniach w rozmowie dziennikarzami, że wojna Przybył do P o rt Saidu, został telegraficz- abisyńska nie jest jeszcze ukończona. 118 w sztuczne Jezioro Addis Abeba, PAT. elektrycznej, opartej na sile wodnej, któ- Agencja Stefan! podaje, że władze raby mogła obsługiwać znaczne połacie yłoskie organizują energicznie życie w Afryki wshcodniej. Addis Abebie. Oddziały Banku Włoskiego otworzyły już swe kasy, umożliwiając Powrót rannych wymianę walut i inne operacje bankowe. Równocześnie prowadzone są badania Neapol PAT. bad organizacją e sądownictwa,, które bę- Zawiinął' tu stärokf,.& źraw '.:1 KłótegO' dzie podobne"*)- sadownictwa^w Erytreji. Pokładzie znajduje M* 620 ohoryoh i rannych Wydano zarządzenia przeciwko działają- z Afryki Wschodniej. c<śj spekulacji walutowej. Całe miasto opanowane jest jakoby gorączką interesu. Technicy włoscy badają możliwości obrócenia pustyni Dankali znajdującej się '40 metrów poniżej poziomu morza w je-?- ro sztuczne przez przeprowadzenie 'vielkiego kanału od Meder do Morza Czerwonego. Urzeczywistnienie tego Programu miałoby niezwykle doniosłe s«utki dla całej północno wschodniej Abi- ;A'P.ii. Pustynia otrzymałaby klimat łagoopy? Stworzonoby możliwość instalacji Pemeitólratje antywłoswe w Nowym Jorku Nowy Jork, PAT. W Haarlem. inunzyńsikiei dz>i'wcy Nowego Jorku, odbyła się dem onstracja antyw łoska m urzynów. P re y mzdraszaniu demonstrantów policję, jeden m urzyn został ranny, zaś trzej policjanci odnieśli obrażenia od kamieni, rzucanych przez tłum* Dokonano licznych aresztow ań. Rozruchy uliczne w Atenach. Policja, jak widzimy, nie żałuje wcale palek gumowych... ^ t r a s z l i m p pożar S z c z u r owej9 7 g o s p o d a r s WO iu d zi Bez daebm mad ź l o i r a H M i W o l g n i u Kraków, W poniedziałek około północy wy- Pl,chł pożar w zabudowaniach Franciszka Cholewy w Szcżurowej w pow. brzes- kim.. Pożar rozszerzył się gwałtownie i zniszczy* 18 domów mieszkalnych, 24 stodoły i 14 stajen.,, W akcji ratunkowej brały udział oko- 'lcztie straże wiejskie oraz straże ogniowe Tarnowa i Brześcia. Nad ranem pożar zdołano opanować. W czasie akcji ratunkowej 6 osób zostało poparzonych. Straty wynoszą około zł. W nocy przybył na miejsce pożaru starosta brzeski Baranowski i kierował akcją ratunkową. W ciągu dnia przyjechali do Szczurowej wojewoda Gnoiński, z wicewojewodą Małaszyńskim, którzy W arszawa, PAT. W duräu 18 bm- w domu Anny Tysizmfak w B ystrzycy, pow- kostopofekiego pow stał pożar, k tó ry w krótkim czasie pnzemósł się na udzielili pogorzelcom doraźnej pomocy i wydali zarządzenia w sprawie odbudowy Jerozolima, PAT. spalonych domostw. Około 100 ludzi jest bez dachu nad Pogrzeb zabitego onegdaj obyw atela głową. austriackiego dał powód do nowych zajść. przemówienie nowego premiera Z w&mtemmm eite Warszawa, PAT. siedział źle na lufie, to koledzy pożyczali... Przemówienie p. prem jera gen. dr. Fe- mu swego bagnetu, jeżeli miał pustą ładownicę, to każdy dorzucił mu po łódce na czę tam na przedzie, abyście mnie wsparli, tę pewność, że kiedy usłyszycie; że ja wal- Icjana Sławoj-Składkowskiego, wygło- Sz ne na w alnym zjeździć Koła Piątaków. boi do ładownicy, jeżeli manierka dzwoniła abyście mi pomogli, abym czuł również, w dniu 17 b. m.: Koledzy! jak dzwon, bo była pusta, to dawali mu kaw y lub chociażby wody, ażeby coś miał że nie jestem sam, że wy mnie rozumiecie, że wy mi dajecie możność, jeżeli nie zwycięstwa, to w ytrzym ania w walce. Przyszedłem tu zameldować, wam, że na patrolu. rozkazu Prezydenta i gen. Rydza-śmigłe- Ale nie to było najważniejsze. Tych nieprzyjaciół napewno będę. zostałem premjerem. r.,..., Przyszedłem ^ - s j r rów Najważniejszem było to, że idący na przed sobą miał. T o jest bezrobocie, to, b l. ażeby, pokrzepić się w aszą o- patrol czuł za sobą oparcie swoich kole- jest brak zgody wśród nas, to chęć krytyccnośeią, żeby zaczerpnąć ducha Ko men- gów. Byli za nim koledzy z jego sitwy, by- kowania wszystkich, to cały szereg rzeczy, aiita, który napew no wśród nas w na- ła za nim jego sekcja, był za nim jego które trzeba będzie zwalczyć, obradach bierze udział. (Zebrani pluton. Proszę was, Koledzy, bardzo o pomoc i, staią.) Przyszedłem zaczerpnąć ducha m endanta dlatego, że idę do walki. Wypomnijmy sobie, Koledzy, yło dawniej z walką. Jeżeli ktoś z nas szedł " tedy koledzy mu pomagali, jeżeli bagnet w asze siły. Dzisiaj, Koledzy, z rozkazu śmigłego idę na patrol. Przyrzekam wam. *:e nie jak to pójdę w czasie patrolowania od chałupy do chałupy szukać jajek i sera. Będę tym, na patrol, to który będzie patrolowały aby ochraniać sąsiednie zabudow ania. Ogółem spaliło się 97 gospodarstw, przyczem spłonęło 37 domów mieszkalnych, o raz 87 budynków gospodarskich. S traty w ynoszą popad złotych- Mmmm s i i e r c l e w ÜVflSNW ifi w tej walce. Jeżeli nie pomożecie mi, to byłbym głupi, gdybym myślał, że zwyciężę.. Jeżeli pomożecie mi, to wtedy możliwe jest, że zbudzi się Polska taką, jaką Komendant kazał nam widzieć w dniu 6-ym sierpnia ; Grupa złożona z około 1000 Arabów, która przybyła, by uczestniczyć w nabożeństwie żałobnem w kościele katolickim starego miasta, wpadła w wściekłość, gdy trumnę przewieziono bezpośrednio z kostnicy na cmentarz katolicki Tłum Arabów skierował się na cmentarz i odebrał trumnę. Policja rozproszyła zebranych, którzy pozostawili trumnę. Ja zato, Koledzy, chcę od was, bym miał Dla ochrony linji k o le jo w e jw y d a n o specjalne zarządzenia. Na drodze Jerozol! ma Haifa wszystkie pojazdy kontrolowane są przez samochody z żołnierzami. Oddziały wojskowe patrolują na drodze Jerozolima Jaffa. W dniu wczorajszym położone w bez- pośredniem sąsiedztwie koncesji niemieckiej w Jerozolimie wielkie składy benzyny i olejów znalazły się w niebezpieczeństwie, ponieważ podpalony został bliski skład drzewa. Na szczęście ogień zdołano ugasić. W związku z tym pożarem aresztow a no pod zarzutem podpalenia pew nego szofera żyda. Stan wyjątków został zaostrzony. >

2 i Str. Z,S 1 t U M ü KOS z r IN r Środa 20 m aja 16 Dziś B ernardyna. Ju tro W niebow stąpienie W schód słońca g- 3, m. 57. Zachód słońca g. 19. m- 56. Długość dnia g. 15, m. 59. H v o n i f ä s a k a Redakcja i administracja: K atowice, ulica Sobieskiego I I, tel A REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATOWICACH: ŚRODA: g. 20 Rozkoszna dziewczyna" (p r ie d s t sprzedane). CZWARTEK: g. 42 Poranek muzyczny K, P; W. j g. 16 Szesnostolatka ; g. 20 W ystąp Cyrulika W arszawskiego", A TEATR POLSKI NA PROWINCJI: CHORZÓW: czw artek, 21 b. m., g. 20 Rożkbsżńa dziewczyna". CHORZÓW: piątek, 22 b. m., g. 20 Szesnastolatka". KNURÓW: poniedz., 25 b. m., g. 20 Rozkoszna dziewczyna". A REPERTUAR TEATRU D O M U LUDOWE GO W CHORZOWIE: W piątek, 22 b. m., g. 20 gościnny w ystęp T eatru Polsk. z Katowic Szesnastolatka". REPERTUAR KIN: CYRK STANIEWSKICH w Katowicach na Placu Andrzeja prezentuje Miasteczko t Cyrk Liliputów. KATOWICE. Capitól: Mężczyźni M * m ęlltk i". Colosseum:,,Folies B ergere, ii, Chevalier. t&sihst Jedna z tysiąca, od 20 bin. Ä dieü \ Rlalfo: Sam oćhó d nr: 99. Stylowy: Nie oddam dżiecka. Unióh: ^AłigielAiŚ wesele. KATÓW ICE-bOłiticttife; Atiantib:,;No66»iM eiiskib" oraz wspaniały nadprogram. Bajka: Najpiękniejszy dzień mego życia" oraz w spaniały dodatek dźwiękowy. CHORZÓW I. Apollo: M elodie z nad D unaju" i Niew idzialny prom ień", Colosseum: G runt to forsa" i Mleczna droga". Riallo: Panienka z poste-restante" i Bunt zw ierząt". Delta: Jaśnie pan szofer" i Roześmiane oczy. Roxy: T a albo żadna" i M alowana zasłona". MYSŁOWICE. Casino: Ostąjłnia m iłość". Odeon: Nieśmiertelne m elodje". Helios: Księżniczka Czardasza" i Człowiek W ilk". SZOPIENICE. Colosseum: A. B. C. m iłości" I Czerwona dam a". PIOTROWICE. M etropoł: B urza nad św iatem ". WLK. HAJDUKI. Śląskie: W acuś" i Książę Woroncow. Rialto: Nie miała baba kłopotu i Niebezpieczna próba". ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: M onika" I Samochód 99. Colosseum: Niewidzialny prom ień" 1 Dwie sieroty ". SIEMIANOWICE. Apollo: Legjon nieustraszonych". KOCIIŁOWICE RADOSZOWY. Bajka: F lip i F lap ", Żona z ogłoszenia" i Spełnione sny". SZARLEJ. Apollo: K ochaj tylko m nie I dobry nadprogram. - TARN. GÓRY. Nowości: Indyjscy piechurzy". LUBLINIEC. Apollo: T urandot" i bogaty nadprogram. RUDA ŚL. Apollo: Czy Lucyna to dziew czyna" 1 nadprogram. Piast: W iedeń m iasto moich m arzeń" i O statni sygnał". MIKOŁÓW. A drja: Straszny dw ór" i nadprogram. PAWŁÓW. Eden: D odek na froncie" i Skradziono człowieka". NOWA W IEŚ. Słońce: K aprys Markizy Pom pad our i Czy kobiety pow inny być piękne". Sienkiewicz: Oczy czarne i Tajem nica doktora H andlera. P iast: W pogoni za szczęściem. BIELSZOWICE.. Śląskie: M anewry m iłosne" i Książę W oroncow ". KNURÓW. Casino: N apad na Kongo" i Amfitrion'% Śląskie: B ohaterow ie Sybiru" i nadprogram. CHROPACZÓW. M etropoł: T a albo żadna" i O rzeł czy reszka". CZERWIONKA. Apollo: N apad na Kongo" i nadprogram. RYBNIK. Apollo: Kochany łobuz" i Potw ór". Palace: Miłość w m asce" i Księżniczka O bara". Helios: M etropolitan" i Cowboy m ilionerem ". BIERTUŁTOWY. Helios: W ypraw y krzyżow e". RYDUŁTOWY. Polonia: W esoła Zuzanna" i Ludzie w tunelu". PSZÓW. Apollo: H rabia Monte Christo i nadprogram. RADZIONKÓW. Casino: Pod paląceiń niebem Argentyny" i Tajem nica m ałej Shirley". ÜADJÖ: ŚRODA, 20 m aja 1936 r. Katowice Pieśń poranna i gim nastyka Hejnały śląskie Płyty Sygnał czasu Gdzie się kształcić pogadanka Koncert południowy Chwilka gospodarstw a domowego Płyty W iadomości giełdowe Płyty Rozmowa M ajsterklepki z Lepigliną: Przydałby się teraz k ajak " pogadanka dla dzieci starszych Pieśni ludowe Recital skrzypcowy Piosenki z daw nych lat Ogrodnik śląski pogadanka wygi. W ładysalw W łosik Płyty Położenie Śląska w Europie odczyt Wiadomości sportowe Godzina Zagłębia Dąbrowskiego Koncert chopinowski Recital śpiewaczy Muzyka taneczna. NOWY CZŁONEK KOMISJI MIESZA NEJ. W miejsce zmarłego przed niedawnym czasem przedstawiciela Rzeszy niemieckiej w Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska śp. hr. Praszm y, w poniedziałek wprowadzono w urząd wiceprezesa rejencji dr. Schwendy ego. OSTATNIA WYWIADÓWKA W GIM NAZJUM KATOLICKIEM. Konferencja w y w iad owcza dla rodziców uczni gimnazjum katolickiego im- Sw- Jacka w Katowicach, ostatnia w bież, roku szkolnym, odbędzie się w dzisiejszą środę, 20 bm- od godz ,30- GOŚCIE Z NADREN.II. w dniu 19 bm. zw iedz szyb F rez. M ościcki" ' dyrektorowi kopalń państw ow ych w N adrenii, a m ianow icie: gem. dym- Leisting, dyr- Redecker i Zuchwała kradzież 5000 zł, przp oleieailsii bankowem W Deutsche Bank w Katowicach przy ul. Piłsudskiego, dokonano zuchwałej kradzieży. W godzinach południowych w poniedziałek, odbierał przy okienku kasowem urzędnik jednej z większych instytucyj przemysłowych, p. K., 25 tys, złotych. W chwili, gdy po przeliczeniu całej sumy, urzędnik w kładał paczki banknotów do teczki, zauważył ku swemu przerażeniu, że skradziono mu jedną paczkę banknotów po 50 zł., zawiera, jącą 5 tys. złotych. Natychm iast wszczął alarm, lecz złodzieja nie zdołano przytrzym ać. Poszukuje go policja. Urzędnik poszkodowanej instytucji, ponieważ w Chwili kradzieży zajęty był przeliczaniem pieniędzy, nie zauważył, kto kołb niego stał podówczas i może wchodzić w ra chubę, jako spraw ca kradzieży, co oczywiście utrudiiia policji śledztwo. (AJS) Załoga Kop. faniow ier proiesłafe Robotnicy grożą strajkiem W niedzielę odbyto się w Bóguśzówleaćh żeibraitiife protestacyjne ćakw ram thićżćj i urzędniczej kop- Szyby Jamkowjcd. Pó wozdanńtt. R ady zakładow ej i przeirhówi&hila-sh przedstaw icieli zw iązków zaw odow ych robotniczych, p- Prandztocha i Z. Z- P- U., p. Guta (przedstaw icieli ewiązkiu pracow ników um y słow ych Z- Z Z. rniie było, mimo. że większość urzędników kopalni Szyby Janków ice" jest zorganizow ana w Z- Z. Z ) zebrami z oburzeniem stwierdzili» że zastępca o- Komisarza Deniobiliiziacyjinego nie zajął w yraźnego stanow iska do sp raw y unieruchom ienia kopalni, uw ażając ją e a przesądzona. W rezolucji domaga ją się zebrani ponow nego uruchom ienia pokładu 340 m- i usunięcia ze stanow iska dyrektora mż- Buzka, który zam yka zakład za zakładem i przyczynia się w ten sposób do pow iększenia bezrobocia. W końcu zebrani postanowili utw orzyć m iejscową komisję m iędzyzw iązkow ą, w celu podjęcia w spólnej dalszej obrony zagrożonego w arsztatu pracy, utrzym ującego lud ności- HE Codziennie przewozi sie 60 # pasażerów Śląskich WiądtitótiśbihfcH Sthtkslycźnych ogłoszono dane, obrazujące kolejowy ruch pasażerski w okręgu Dyrekcji Kolei P aństwowych w Katowicach. W roku 1935 przewieziono ogółem 21,5 mllj. osób, przyczem n a,p o ciągi pospieszne przypada zaledwie 64 tys. Przew ażająca część pasażerów jeździła za biletami klasy III., a tylko 1,4 milj. za biletam i klasy II i 1715 osób klasy I. Przeciętna liczba miesięczna przewiezionych pasażerów wynosiła 1,6 miij. W iększe odchylenie od tej liczby w ykazują ńa kolejach śląskich jfeöjdiife itiiesiąć lipiec i sierjjićń, ć8 iłiiriidćży się okreśhm w akacyjnym w szkołach, a zatem zmniejszeniem się ilości biletów, wykupywanych przez młodzież szkolną, dojeżdżającą do szkół. Ruch pasażerski na kolejach górnośląskich jest silnie rozwinięty, o czem świadczy to, że na 1 mieszkańca przypadają w calem państwie tylko 4 przejazdy rocznie, na Górnym Śląsku zaś 19, a więc praw ie 5 razy więcej. Koleje w dyrekcji katow ickiej przewożą dziennie około pasażerów. Zapasy Jugosław ja Polska. Na zdjęciu drużyna Jugosławji stoi, poniżej drużyna Polski klęczy, w środku sędzia niemiecki. Wystawa m odeli latających Dnia 18 hm. otw arto wystawę modeli szybowcowych i latających, zorganizowaną w modelarniach Obw. Miejskiego L. O. P. P. przez młodzież szkolną. W ystawa zaw iera mnóstwo modeli latających oraz modeli szybowcowych i dział Obr. Przeciwgazowej i Przeciwlotniczej. Modele, w ykonane są przez młodzież szkolną z dużą starannością. W ielka ilość modeli, którą z trudem zdołano Umieścić w dużej sali Miejskiego Instytutu Handlowego, świadczy o olbrzymiem zainteresow aniu się młodzieży szkolnej pracam i nad rozwojem szybownictwa. W y stawa ta jest pierwszą tego rodzaju n& terenie m. Chorzowa i wywołaał wśród młodzieży duże zainteresowanie. Wycieczka dziennikarska w Goczałkowicach W niedzielę staraniem Klubu Spraw ozdaw ców Sejmu śląskiego baw iła w Goczałkowicach-Zdroju, w po w. pszczyńskim, wycieczka z udziałem kilkunastu dyr. Uhlembuck- Goście zapoznali się z najnpwszeimi, urządzeniam i teohniozmemi kopalń, oprow adzani-przez dyrektorów : Zakrzew skiego i Barcelota- I. KURS KATOLICKO -SPOŁECZN Y DLA MĘŻÓW W KOKOSZYCACH. W środę, 20-go boi., o godz. 17-tej rozpocznie się w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach 1. na Śląsku kurs katolicko-społeczny dla członków kierownictw oddziałowych mężów, który będzie trwać do niedzieli 24. bm. włącznie. Na kurs zgłosiło się około 40 uczestników. Jeden z głównych referatów wygłosi J. E. ks. biskup Adamski. dziennikarzy ze śląska w raz z rodzinami. Po przybyciu wycieczki autobusem śi. Liniij Autobusowych na miejsce, przywitał gości w imieniu Zakładu Zdrojowego dyr. Olszewski oraz lekarz zdrojowy dr. Sroka, poczem udano się na śniadanie do Hotelu Prezydent. Skolei dyrektor zakładu oprow adzał uczestników wycieczki po zakładzie, który w ostatnim czasie został gruntownie odnowiony. Podczas oprow a dzania dziennikarzom pokazano najnow sze urządzenia, łazienki inhalatorjum, parówkę solankową itd. Po zwiedzeniu pięknej okolicy Goczałkowic dyrekcja zakładu podejm owała gości obiadem w salach Domu Zdrojowego, gdzie spędzono kilka miłych chwil. Zaznaczyć należy, że w myśl porozumienia z miejscową w ładzą gminną, kuracjusze przebyw ający w Goczałkowicach do 4 tygodni, płacą zależnie od wielkości rodziny 5 do 9 zł. na rzecz gminy. Dzieci do 14 lat oraz służba zwolnione są od opłaty. W szelkie w pływ y z pobierania taksy kuracyjnej w myśl postanowień W y działu Pow iatow ego przewidziane będą na dalszą rozbudow ę zdroju, istniejącego już od przeszło 70 lat. Obecnie już czynione są starania w kierunku opracow a nia planów rozbudow y tej pięknej miejscowości kuracyjnej, posiadającej dogodną komunikację kolejową i autobusową ńa. linji Katowice Bieteko. Sąsiedztwo wysokiego pasm a górskiego i rozległych lasów pszczyńskich nadają klimatowi Goczałkowic właściwości strefy podgórskiej. Dobroczynny w pływ klimatu odczuwają przedewszystkiem dzieci ze wzmożoną pobudliwością oraz wrażliwe osoby dorosłe, jak reumatycy, artretycy, sklerotycy, nie znoszący silniejszych bodźców klimatycznych. BEZROBOTNY FRONCEK W KINIE APOLLO W RYBNIKU Staraniem naszej redakcji odbędzie się w środę 20 bm. dla czytelników Polonii i Siedmin Groszy przedstaw ienie w kinie Apollo w Rybniku. W yświetlane będą dwa filmy p. t. Potw ór oraz Kochany łobuz. Początek o godz, Bilety za dopłatą 20 gr. nabyć można w księgarni Polonii" w Rybniku, Zamkowa 8. Podczas przedstaw ienia Bezrobotny Fróncek rozdaw ać będzie swe przygody. Gwałtowna burza nad Rybnikiem Podczas burzy; przechodzącej w poniedziałek nad Rybnikiem i okolicą uderzył piorun w zabudow anie W ojciecha B ujaka w Rybniku (ul. Chwałowicka), wskutek czego pow stał olbrzymi pożar. Spaliła się doszczętnie stodoła wraz t przyległym chlewem oraz m aszynam i i narzędziami rolniczemi, większą ilością słomy oraz paszy dla zwierząt. Bydło znajdujące się w stajni, zdołano w ostatniej chwili wyprowadzić. Pbw stała szkoda sięga 4000 zł., którą pokryje ubezpieczenie. Również w W odzisławiu uderzył piorun w przewody elektryczne, które znacznie uszkodził, zaś w Turzy piorun poniszczył kilka drzew, (k) l Piskał do 66$t6M W V P äräfja N. M. P. w Piekarach organizują na bińażielę 7 fczfeżwća jiielgrżymkę pociągiem popńiarnym ds Częstochowy. Ö ile Się zgłosi 500 iicżpśtiiików, ktiśźta prżejiizdu W olue śtrdńy wynosić będą tylko 3 zł. W pielgrzymce mbgą brać udział także w ierni z innych paraf i j. Zgłaszać się należy do soboty 23 m aja u kościelnego p. Ciska, albo u p. Kosza, Piekary Śląskie, ul. M arjackä 69, lub w kiosku przy kościele N. M. P. Umyfiowo-chore dziecko utonęło W poniedziałek wydarzył się w Szerokiej, w pow. pszczyńskim, tragiczny w ypadek śmierci dziecka. Umysłowo upośledzona Zofja W yżgotówna, lat 7 w padła do dołu, napełnionego wodą, ponosząc śmierć w skutek udaru serca. Ecłate W dmi# 29 manca.br. w ydarzył Się na szosie w H erbach Śląskich nieszczęśliw y w ypadek- K rytycznego dnia niejaki Sukiennik z H erbów Polskich i jego. znajom y udali się na row erach szosą do Lublińca- Jechali oni tuż obok siebie- Za mimi podążał sam ochód osobow y, Antoniego P laży z H erbów Śląskich, który, jadąc szosą przepisow o dojeżdżał do row erzystów, przyczem najechał na row erzystów. W skutek nagłego zaham ow ania samochodu. pękła oporna, a sam ochód w yw rócił się, przyczem P łaza doznał złam ania obojczyka i jednego żebra. Sukiennik zaś złam ania lewej ręki i jednego żebra- S praw a oparła się obecnie o sąd- Na wniosek obrony oskarżonego w łaściciela samochodu, P łazy, rozpraw a została przerw ana celem przeprow adzenia i zadem onstrow ania w ypadku na miejscu- W i zja lokalna odbędzie się we w torek, 26 bm» o godz- 10 w celu ustalenia w łaściw ej przyczyny w ypadku, (pg) Próbna klasyfikacja zwierząt rzeźnych Z polecenia M inisterstw a Rolnictw a i Reform Rolnych, Śląska Izba Rolnicza przepro-. w adza na terenie W ojew ództw a Śląskiego próbną klasyfikację zw ierząt rzeźnych. Akcja ta będzie trw ała około 3 m iesięcy i odbyw a się na terenie Centralnej T argow icy w M y słowicach- Z Izbą Rolniczą w spółpracują w tym zakresie Izba PrzenL-H andlow a i Izba Rzemieślnicza- P róbna klasyfikacja ma na celu uzyskanie m ateriałów do ustalenia jednolitej kią" syflkacjl zw ierząt rzeźnych dla całej Polski* by w ten sposób m ożna było ustalić w jednakow y sposób notow ania cen- O prócz śląsk a prace w tym kierunku prow adzone są na terende W arszaw y i paru m iast prow incjonalnych- w OGŁOSZENIE w P 0 L 0 N 1 1 i SIEDMIU GROSZACH" to pewny klient w sklepie.

3 Nr '5. 3 6; S JEDEM GROSZ Y Str. 3 * SADOWE ECHA PONUREM OICOBOlSTWA W dniu 3 lutego br. doszło w Chropaczowic, V pow. świętochlowickim, do ponurego ojcobójstwa. Krytycznego dnia około godz. 24-tej 28-letni Leon Szeliga, zaczaiwszy się pod zabudow a niam i gospodarskiem i rodziców, napadł na przechodzącego podwórzem ojca, 69 letniego Jana, którego kilkakrotnie uderzył ciężką rurą wodociągową, zabijając go. Mordercę przytrzym ała w ezwana na m iejsce policja i następnie osadziła we więzieniu sądowem. W e w torek Leon Szeliga, zasiadł na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Chorzowie, gdzie oświadczył, iż nie przypom ina sobie przebiegu zajścia, bowiem był silnie pijany. O skarżony podał pozatem, że jakkolwiek był synem bardzo zamożnych rodziców, to jednak nie dawano mu n a utrzym anie, a traktow any był po macoszemu, co było powodem bardzo częstych sprzeczek i bójek. Sąd przesłuchał miejscowego proboszcza ks. Cedzicha, który zeznał, iż osk. Szeliga żalił się kilkakrotnie przed nim na złe traktow anie go ze strony zabitego i z tego powodu rozpaczał, nosząc się z zamiarem pozbawienia się życia. Ksiądz zdołał jednak młodzieńca zawsze pocieszyć i pow strzym ać od złych zamiarów. Repośredni świadkowie zajścia podali przed sądem, że oskarżony był kilkakrotnie pijany w krytycznym dniu i m iał scysję z ojcem, który «policzkował go, a następnie wyrzucił na ulicę. Oskarżony należał do ludzi spokojnych, jednak kiedy był pijany, w ypraw iał większe aw antury, kłócąc się z rodzicam i spowodu rzekomego upośledzenia go przy ewtl. podziale m ajątkowym. Dalsi świadkowie zeznali, że kilka miesięcy Przed ojcobójstwem osk. Leon Szeliga został pobity po głowie i od tego czasu w yprawiał dość Echa burzy w lublinietkiem W edług dotychczas zebranych danych, szkody w yrządzone przez ostatnia burzę gradową. w środę dnia 13 hm- w Lu-bliinieckiem, w ynoszą ogółem około 300 tys. zł. Z tego Przypada na rolnictwo około 170 tys. zł., sa dow nictwo zł-, zł. szkody na inspektach, a et. na zniszczone dachy. w Cleroi»«Hcz wie dziwne rzeczy, a m. in. rozbierał się do kalesonów i wybiegał na ulicę. Sąd przesłuchał dalszych świadków z pośród członków rodziny Szeligów i krewnych, co przeciągnęło się do wieczora. Sąd odczytał następnie orzeczenie, wydane przez lekarzy psychjalrów w Lublińcu, którzy badali stan umysłowy osk. Leona Szeligi. Z orzeczenia wynika, że oskarżony jest niepoczytalny. Niemniej jednak w treści orzeczenia sąd dopatrzył się pewnej niejasności, to też odroczył rozprawę i w dniu 30 bm. przesłucha lekarzy, którzy badali osk. Szeligę. Bandyci napadli I obrabowali wracassęcegcłi m w^pfuwg zl s*ziei Niezwykły wypadek wydarzył się w poniedziałek na drodze koło Slńpncj, pod Mysłowicami. W racający z wyprawy złodziejskiej z Brzęczkowie dw aj złodzieje, napadnięci zostali obok m ostu w Slupnej przez trzech nieznanych osobników, którzy zażądali w ydania łupu. Między napadniętym i złodziejami a napast- nikam i wywiązała się bójka, w czasie której jeden z napastników ugodził nożem w bok 26-Ietnlego W iktora Kulicza. Kulicza znaleźli przechodnie następnego ra na nad brzegiem Przem szy i w stanie beznadziejnym odstawili go do szpitala. Sprawcy n a padu zbiegli. (K) Interesujący proces o zniesławienie w Mikołowie Na w okandzie Sądu Grodzkiego w Mikołowie znalazła się ciekaw a spraw a o zniesławienie- P rzed niedaw nym czasem zw ołano d-o Jaśkow ie, w pow. pszczyńskim., w alne zebranie m iejscow ej grupy Związku Pow stańców Śląskich w celu dokonania w yboru now ego zareądu- Na tem tle doszło do ostrej sprzeczki, w w yniku której kilku członków zw iązku opuściło zebranie. Po chwili w targnęło na salę kilku młodych lu d z i. z członkiem Związku Pow stańców Śląskich. Edw ardem Kalabisem na czele; którzy w szczęli wielką aw anturę, a następu»" zniew ażyli prezesa związku, P aw ła Syrnickicgo, krzycząc: S-yrnieki nie m oże być prezesem Zw iązku P o w stańców Śląskich, bo jesit H eim atstreuerem "- Całe zajście spow odow ało wielkie zam ieszanie i konsternację, bow iem na»obraniu obecny był dowódca baonu pszczyńskiego i jeden z posłów sanacyjnych- Sąd w ysłuchał jedynie strony, pcezem odroczył rozpraw ę, albowiem stw ierdzono, że oskarżeni skierow ali do sądu skargę w zajem ną. m specjalną KAWĘ zbożow ą znajdowały się banknoty na tysiąc zł., oraz kilkadziesiąt sztuk obligacyj, których rabusie nie zauw ażyli. Książkę z pieniędzmi mieli w rękach i przełożyli ją na inne miejsce, a jednak gotów ki nie zauważyli. Policja po dochodzeniu aresztow ała w czoraj spraw ców tego w łam ania, w osobach: Stanisława Ciocha z Dąbrowy, (Polna 3) i Jana Korca, ze Strzemieszyc, (Kolejowa 10). Pechowi włamywacze ze Strzemieszyc Meo«trotny rowerka r o z p r u li k a s ę i z o s t a w i l i p i e n i ą i z W łam anie, dokonane do K asy C hrześcijańskiej Spółdzielni Pieniężnej w Strzemieszycach, o czem przed kilku dniami obszernie donosiliśmy w yw ołało niebywałe poruszenie wśród mieszkańców Strzemieszyc. Kasa nie poniosła strat bo była ubezpieczona. Ustalenie szczegółów w łam a nia w yw ołało pow szechną wesołość, w łam yw acze bowiem po rozpruciu dw uch kas pancernych zrabowali około tysiąca zł., oraz dwie obligacje Pożyczki Inw estycyjnej, poczem zbiegli. O kazało się, że w książce kasow ej leżącej w kasie W poniedziałek rano w y d arzy ł się w Piotrowicach, w pow. pszczyńskim, nieszczęśliw y w ypadek, którem u uległ 49-letni R obert Piecha zam. w P iotrow i cach (Skalna 12). Na ul. 3-go M aja Piecha w jechał row erem na przejeżdżający oddział kawalerii i dostał się pod kopyta koni, przyczem doznał złamania dwuch żeber. Nasza stała czytelniczka p. Jutfaiina Laykiewiczowa z Kończyc obchodzi 20. bm. 50-lecie sw ych urodzin. Krwauia strzelanina w lasie pod Kielcami Jeden &mndi$tm za bitu, dru&i eiężba wannu W związku z napadami barmyckiemi na nadleśnictwa w Kieleckiem, władze bezpieczeństw a zarządziły częste patrolowanie dróg i leżących na ustroniu miejscowości. W czoraj w lasach koło wsi Duże Doły, przechodził służbowo posterunkowy Antoni Skwarek; z posterunku w Bodzentynie, w towarzystwie miejscowego gajowego. W pewnej chwili, policjant spostrzegł jakichś czterech obcych mężczyzn, przem ykających się w z aro. ślaćh. Gdy policjant zbliżył się z gajowym, nieznajomi zasypali ich gęstym ogniem z rew olw e rów. Posterunkow y Skwarek 1 gajow y zdołali z otw artej przestrzeni dobiec dó drzew i, u- krywszy się. zaczęli ostrzeliwać się bandytom. Strzelanina trw ała około.dwu godzin. Pod gęstym ogniem policjanta padł trupem jeden z przeciwników, drugi zaś odniósł ciężką ranę. Bandyci zabraw szy rannego tow arzysza, ostrze- 1iw ujęć się w dalszym ciągu, zdołali zbiec. Przy zabitym bandycie, którego tożsamości nie zdołano ustalić, znaleziono rew olw er systemu N agan" oraz zapas 70 kul. Istnieje podejrzenie, iż bandyci, z którymi stoczył walkę policjant z gajowym, są spraw cami krw aw ego napadu na nadleśnictwo Złota Wieś, gdzie po zrabowaniu z" kasy pieniędzy, zamordowano nadleśniczego Jemiołę i poraniono sekretarza Piankę, oraz urzędniczkę Janinę Karwowską. Humet ZUPEŁNA GWARANCJA. W uj Nikodem musi Wykonywać w cyrku n ajróżniejszego rodzaju czynności. Dyrekcja przygotowuje 6 o * y numer. Proszę włożyć tę k a mizelkę - mówi dyrektor. Będą do pana slrze- Oli... nic się panu nie m o re stać, bo kam izelka jest opatentow ana i gw aranc j e zupełną odporność na kule. No, a jeśli jednak eoś się stanie? pyta wuj Nikodem niepewnym głosem. ~ To wówczas publiczność otrzym a zwrot pieniędzy za bilety. d a r n i e b io s. ~ Panie doktorze, zda *c tai się, że mój mąż cierpi na, jak ąś dziwną chorobę: nieraz mówię do mego godzinam i, a on n,0' słyszy! To nie choroba, pro- Pani, to godny za rości dar niebios! Ko b ie c a l o g ik a. ~~ Ty m nie już nie kochasz!. Skąd ci to przyszło O głowy?,'~~ Bo jak można ko nać kobietę, która ma Pietnodną suknię? 152 drogą, zabrał im ją zły los. Nie w yobrażasz sobie, Maniu, jak byliśm y sobie bliscy w ostatnich czasach.' Byłaś zbyt zaabsorbowana własnem swojem szczęściem, a potem troską o pozbawionego pracy narzeczonego, abyś m ogła w ejrzeć w przykładne moje pożycie z żoną. W ierz mi, Marjo, że śmierć żony jest dla mnie ciężkim ciosem i bolesną stratą. '. - W iedziała, dobrze,- że kłam ał przed sam ym sobą i że ją również chciał okłam ać. Przecież od długiego czasu stał się dla matki obojętnym, a w ostatnich miesiącach m atka nie rozm aw iała z nim naw et. Dlaczego więc tak akcentow ał sw e przyw iązanie do żony? Czy usiłow ał uspokoić w łasne sumienie? Słuchała jego zapewnień, nie znajdując na nie odpowiedzi. W olała milczeć wobec m ajestatu śmierci. Heilman zajął się wszystkiemi czynnościami, związanemi z pogrzebem. Na drugi dzień po śmierci żony poszedł do Urzędu spadkowego i złożył tam ostatnią jej wolę, którą jakoby własnoręcznie napisała przed paru tygodniami. Testam ent był schowany do koperty, zapieczętow anej w łasną jej pieczątką. Żona prosiła go, by złożył testam ent w Urzędzie, bezzw łocznie po jej śmierci. O tem w szystkiem Mar ja nic nie wiedziała. O ile możności unikała Heilman a ' czekała na przyjazd brata. Hans przyjechał tegoż dnia wieczorem i zaraz udał się do m ieszkania matki. Nie potrzebow ał już TU WYCIĄĆ! 149 Nasyciła sw ą dumę, ale złamała sobie Serce. Rolę sw ą odegrała dobrze, czy jednak osiągnęła zadośćuczynienie? W idziała jego tw arz bladą i przerażone oczy, trafiła go w samo serce i pokrzyżow ała jego plany. Przekonał się, że nie tak łatwo złowić złotą rybkę, jakby mu się zdawało, że potrafiła w yślizgnąć się z zastawionych na nią sieci. Ale czy była rada z osiągniętego tryum fu? Czy jej serce nie w ołało za nim: Stój! P ow róć, skłamałam przed tobą!... 1 choć wiem, że kochasz inną, to jednak pójdę za tobą, jak w ierny pies". W stała powoli i przeszła do swego pokoju, pogrążona w bezgraniczną rozpacz. W iedziała tylko jedno, że jest nieszczęśliwą. Ale musi w y trw ać i przeboleć. ROZDZIAŁ 19. CIERPIENIA. Pełen czarnych myśli powrócił Mans do dom u. I on szukał samotności. Siadł przy biurku, ukrył tw arz w dłoniach i siedział bez ruchu, w niemej kontemplacji, pytając siebie samego, czy nie był to tylko zły sen, czyżby istotnie igrała tylko jego uczuciami, flirtując z nim zalotnie przez całe lato? A teraz jedzje do W iednia, by zaręczyć się z człowiekiem, o którym tylko tyle wie, że jest dla niej odpowiednią partją? Czyż mógł przypuszczać, że Gertruda skłamała przed nim, że to kłam stwo rozdarło jej serce, że wcale nie m yślała wychodzić zam ąż za kogoś in-

4 » tr. 4,» i 1,- Li L -u u «U» Z 1 Wszyscy ministrowie są już i i o i s w i «i s t a n ó w I s im s c ib Pułk. Kot wiceministrem! Warszawa, Tel. wł. W kołach politycznych słychać, iż S. prezes Banku Polskiego płk Adam Koc mianowany będzie wiceministrem Spraw Wojskowych. Stanowisko to opróżnione zostało przez gen. Sławoj-Składkowskie* go. Płk. Kocowi podlegać mają sprawy gospodarcze i przemysłowe, związane z zaopatrzeniem i uzbrojeniem armii. Podatek od dodatków dla kolejarzy W arszaw a, Tel- wł. Jak wiadomo, m inister skarbu zezwol.il, a - by z dniem 1 bm. zniesiono pobieranie podatku specjalnego od dodatku godzimowo-kiiometrow ego i nocnego w służbie kolejow ej. Po ra z pierw szy zatem podatek specjalny od obu pow yższych w ynagrodzeń dodatkow ych ule będzie pobierany w czerw cu przy w ypłacie dodatków za ufaj- Zabiegi pracow ników kolejow ych o zw rot podatku specjalnego, pobranego od dodatków służbow ych w okresie 1 grudnia 1935 r. do 30 kw ietnia br. nie odniosły skutku. 150 Warszawa, Tel. wł. Po objęciu dziś urzędow ania przez ministra przemysłu i handlu p. Antoniego Romana, w szyscy ministrowie są już na swoich stanowiskach. Rząd jest w komplecie i w najbliższych dniach oczekiwać należy decyzyj w wielu ważnych sprawach. P rasa zagraniczna w dalszym ciągu pośw ięca wiele miejsca sytuacji w ew nętrznej w Polsce. W związku z ostatnią zmianą w rządzie zw racają przedewszystkiem uw agę na dominiującą rolę, jaką odgryw a obecnie generalny inspektor sił zbrojnych, gen. Rydz-śmigły. Potwierdzeniem tego poglądu może być pierwsze krótkie o- św iadczenie nowego premjera, gen. Sław oj-składkowskiego, złożone na niedzielnym walnym zjeździe Koła Piątaków. P. prem jer mówił między in nem i: Dziś, koledzy, razem z p. gen. Rydzem-śmigłym idziemy na patrol..." Przemówienie to podała pułkow nikow ska G azeta Polska". W ciągu poniedziałku przem ówienie uległo autoryzacji i zmienono w niem zdanie, że p. prem jer idzie na patrol nie razem, ale pod rozkazem gen. Rydza-śm igłego. P o praw ka ta posiada znaczenie i dowodzi, jak z biegiem czasu zacierają się różne przepisy, a w zrasta znaczenie generalnego inspektora sił zbrojnych. W ybory dokonane wśród piątaków " są również bardzo charakterystyczne. Do zarządu i sądu koleżeńskiego w ybrani zostali przedstawiciele wszystkich ugrupow ań sanacyjnych. Są tam oprócz przed- ściałkowski i Poniatowski. Podkreślono stawicieli grupy pułkow ników " również więc w tych w yborach solidarność obozu napraw iacze (p. M alski) oraz pp. Ko- rządowego. Dwie zbrodnie pod Warszawa Z i n i l a m i» z «B S t f r x I il p> e s stfw ic S ie! W arszaw a, Tel. wt. W Zielonce pod W arszaw ą (zamieszkiwał 33-letni m alarz pokojow y, Józef G artner- G artner często upijał się i w stanie nietrzeźw ym znęcał się przedewsz-irstkieim nad swoim 14-letmiim w ychow ankiem, M ieczysławem Pełl-esrmiim i jego młodszem rodzeństw em, o- raz nad m atką chłopca, a sw oją kochanką, A leksandrą Pellegrini, z którą żył od 6-chi lat- Chłopiec, nie mogąc nadal znosić tych cierpień, uplanow ał zbrodnię. Kiedy w czoraj G artner przyszedł pijany do mieszkania, pobił chłopca i udał się na spoczynek, Mieczysław Pellegrini poszedł do sypialni i tam zarąbał siekierą sw ego prześladow cę- Chłopca aresztow ano- W e wsi Pasków, w now. błońskim pod W arszaw ą, 24-1 etn i W ładysław P ietraszek pasł krow y- Jedna z nich w eszła na pastw i sko, należące do w łaściciela folwarku, Stanisław a Hilina. Hilin, ujrzaw szy obcą krow ę na swojem pastw isku w yjął rew olw er i strzelił kilkakrotnie w stronę pastucha. Jedna z kul trafiła P ietraszka w głow ę. Ranny w krótce zm arł. Ziemianina aresztow ano i osadzono w areszcie w Grodzisku. Z e zjazdu Sir. Ludowego w I f i r o l c o w i e K raków, Tel. wł. W K rakow ie obradow ał w ub- niedzielę zjazd okręgow y Stronnictw a Ludowego z Małopolski i Śląska, przy udziale członków zarządów pow iatow ych Stronnictw a Ludowego z 39 pow iatów : Zjazdow i przew odniczył p rezes zarządu okręgow ego, B ronisław G ruszka. R eferat polityczny w ygłosił prof. Kot, a spraw ozdanie organizacyjne i referat organizacyjny G ruszka. W dyskusji przem aw iało kilkudziesięciu delegatów pow iatow ych. którzy przedstaw ili beznadziejne położenie wsi. W odpowiedzi na głosy w dyskusji zabrał głos. urzędujący prezes Stronnictw a, R ataj. W przyjętej na zjeźdizie rezolucji podniesiono. że jedynie oparcie s# y państw a na najzdrow szym żyw iole chłopskim może zabezpieczyć norm alny jego rozw ój i przyszłość. W rezolucji zebrani dom agają się umożliwienia pow rotu do kraju em igrantów politycznych. Niemcy zwlekają z odpowiedzią Londyn, (PAT) Times donosi: Ambasador brytyjski w Berlinie, odbył z kanclerzem H itlerem w zeszłym tygodniu dłti gą rozmowę, po której członkowie gabinetu brytyjskiego doszli do przekonania, że nie należy spodziewać się żadnej odpowiedzi Niemice na kw estjonarjusz brytyjski przed objęciem urzędow ania przez nowy rząd francuski. Kan clerz H itler pragnie dowiedzieć się, czy nowy rząd francuski zajm ie wobec paktu francusko- sowieckiego to samo stanowisko, jakie zajm u je rząd obecny i dopóki sytuacja nie zostanie całkowicie w yjaśniona, nie chce udzielić żadnych ostatecznych zapewnień co do swego stanowiska wobec kwestji paktu o nieagresji z Sowietami. W tych w arunkach członkowie gabinetu brytyjskiego uw ażają, że w izyta lorda Halifaxa w Berlinie nie byłaby w chwili obecnej celowa. Gotów będzie on jednak udać się do Berlina, skoro tylko rząd brytyjski uzna, że tego rodzaju akcja jest pożądana". Aresztowania wśród oficerów w H i s z i B e m e i i i Madryt, PAT. W edług informacyj ze źródeł pryw atnych, liczba oficerów i żołnierzy aresztowanych wczoraj w Alcala 1 Menares wynosi ciu aresztow anych przewieźć TU WYClĄCt miano do więzienia w ojskow ego w M a drycie, a 18 do więzienia w Guadalajara. W edług zebranych informacyj spraw a przedstaw ia się w sposób następujący: W wyniku starcia pomiędzy socjalista 151 *Ni. l.>0 -Cl. ó-.jl. mi a faszystami, w koszarach pułku ka* walerji nr. 1 skrył się pewien faszysta. Oficerowie tego pułku zamanifestować mieli swe sympatje dla faszystów tak, iż doszło między nimi a żywiołami lewicowemi ludności miasta do kilku starć. Pewien rotmistrz strzelać miał z okna swego mieszkania do grupy robotników, raniąc 9-ciu z nich. Grupa oficerów, która udała się do ratusza, poleciła burm istrzowi przywrócić porządek. Burmistrz poskarżył się na zachowanie oficerów władzom w Madrycie, a wówczas rząd postanowił zmienić miejsca pobytu obu pułków. Gdy oficerowie odmówili w ydania rozkazu wyjazdu, zostali aresztowani bez oporu. Organizacje robotnicze w ydały początkowo zarządzenie w sprawie strajku powszechnego, odwołały je jednak później, aby nie utrudniać akcji rządu. Zapewniają, że zawieszenie inspektora generalnego armji Rodriguez del Barrio jest następstwem zajść w Alcala i Menares. Handel pohłe-meoiedd Warszawa, Tel. wł. Jak słychać, wywóz z polski do Niemiec ma być ustalony na miesiąc czerwiec w sumie 15 mili. zł- Pertraktacje nad ustaleniem czerwcowej kwoty wymiany handlowej toczą się w Berlinie. Ostatnie t y godnie przyniosły znaczne ożywienie w polsko-niemieckich obrotach handlowych. Wprowadzenie w Polsce ograniczeń dewizowych i przywozowych zahamowało i utrudniło tranzakcje handlowe z wielu krajami, ale ułatwiło jednocześnie z Niemcami, z którymi wymiana handlowa odbywa się na zasadzie clearingu. S&afek Batory" w K openhadze Kopenhaga, PAT. W drodze do A m eryki zaw inął dziś rano do tutejszego portu statek B atory. Na powitam,ie transatlantyku polskiego zebrała s.ę na molo liczna publiceność, a w śród niej zam ieszkali w Kopenhadze Polacy- W imieniu poselstw a R. P. pow itał przybyłych _ na pokładzie statku sekr- legacyjny Baliński- P rzed południem zw iedzano port kopenhaski, poczem na pokładzie B atory" odbyło się śniadanie, w ydane przez linję G dynia A m eryka - W śniadaniu tein weiął udział poseł R- P- w Kopenhadze z małżonką, konsul Rudiger, członkow ie poselstw a, poseł Stanów Zjednoczonych w Danii, dyr- departam entu kopenhaskiego, członkow ie duńskiej Tow. Wischodnio-Azjatyckiiego, przedstawiciele duńskich w ładz em igracyjnych łtp. Następnie B atory odpłynął w dalszą drogę- Liczba bezrobotnych W arszaw a PAT. Liczba bezrobotnych na terenie całego kraju w ynosiła w edług danych Biur Pośrednictw a P racy. Funduszu P ra c y w dniu 15 bmokoło_ osoby. Bezrobocie zm niejszyło się w ięc w ciągu Ostatnich 15-tu dni o osoby- W porów naniu z tym okresem ubiegłego roku. liczba bezrobotnych zm niejszyła się o osób- Humox nego! Bo lale m ogła m yśleć o zamąż,pójściu, doznaw szy tyle zaw odu i upokorzenia? Nie zastanaw iała się nad tern, czy potrafi przeboleć to kłam stwo, czy go nie spotka w W iedniu, a on czy się nie dowie, że nie jest zaręczona. Słow a G ertrudy przyjął w dobrej w ierze i w alczy ł teraz z gorzkiem rozczarow aniem, widząc coraz jaśniej, jak głęboko ją kochał. Czuł ją w swych ramionach, czuł jej gorące usta, jej kształtną kibić. Ale to była tylko igraszka, zalotność, nic więcej. Czy na to tak długo czekał, aby oddać swe serce pustej lalce, aby dać się om otać zwykłej zalotnicy? O trzym ał bolesne uderzenie, tak, bardzo bolesne i nic prócz pustki nie widział przed sobą. Cafemi dniami siedział w odrętwieniu, nie m a jąc do niczego ochoty. Jego bogactw o nie przyniosło mu szczęścia. T ylko w latach m łodzieńczych, gdy żył jeszcze ojciec, był prawdziwie szczęśliw y. Potem w szystko już było szare w jego życiu. Gdy pracow ał bez w ytchnienia, hen daleko,za oceanem, przeżył w ów czas najlepsze swe lata. A dziś, gdy sięgnął po szczęście, prysnełn ono jak bańka mvd'ana... Dziś ma w sercu pustkę, żyje b»z celu, bez nadziei lepszego futra! W tym nastroju ducha przetrw ał wiele dni, bliski zwątpienia i niechęci do życia. Zastanawiał się, czy nie w rócić do Ameryki i nie szukać zapomnienia w gorączce pracy. Tutaj, w sąsiedztwie D w orów, gdzie spędził tyle dni radosnych i tyle zazn-ał goryczy, z pew nością nie w y trzy m a dłużej. W śród tych rozw ażań nad dalszem swem życiem, zaszedł wypadek, który odwrócił bieg jego myśli w inną stronę. O trzym ał depeszę od siostry: Dziś o szóstej rano umarła m atka. P rzy' jedź, proszą, natychm iast. Mar ja. A więc ma jeszcze coś do spełnienia w życiu: zem stę za ojca! Rozkazał spakować kufry na dłuższy pobyt w Wiedniu, gdzie czekają na niego zwłoki matki, gdzie go oczekuje siostra i szw agier i gdzie bawi... ona, jego Gertruda... napewno już zaręczona z kimś innym. 7ar«m ął zęby w bezgranicznym bólu. KONIEC HEILMANA. 3. ani Melanja nie mogła już powrócić do zdrow ia. R O Z D Z IA Ł 20. Jej życie dobiegało kresu. Śmierci w yglądała jak wyzwolenia, a w ostat- niem tchnieniu w ygładziły się ry sy jej tw arzy. Marja opiekowała się nią czule do ostatniej chwili i ujrzała na jej tw arzy uśmiech wdzięczności i błogosław ieństw a. Przeczuw ając śmierć żony. Heilman pomyślał o zabezpieczeniu się. Gdy Marja zawiadomiła go 0 śmierci matki, biegał po pokoju jak komediant, zadowolony, że dobrze odegrał sw ą rolę. Akurat teraz rzekł do niej, gdy tak dobrze z sobą żyliśmy, gdy M elanja tak mi by ła GENTLEMAN. Późną nocą, gdzieś na przedmieściu spotyka złodziej zapóźnionego przechodnia. Przepraszam pana najm ocniej pyta złodziej która jest godzina? Pięć m inut po drugiej odpowiada przechodzeń, spojrzawszy na złoty zegarek. Bardzo panu uprzejmie dziękuję odpowiada za pańską grzeczność, ale ja m am krótka pamięć, zechce pan łaskawie dać mi zegarek, ba zanim zajdę do domu, napewno zapom nę o tenli co mi pan powiedział. WĄTPLIW E. Czy nie kupiłaby pani tego mydła, jest * świetne m ydło toaletowa zachw ala przekupie uliczny. Dziękuję, nie potrzeba mi odpowiada dama wyniośle. Czy naw et i w niedzielę nie? WŁAŚCIWY MOMENT. Teraz nic mogę r " szyć, ani ręką, ani nogą Na to odzywa się synek: To ja teraz mogę tatusiowi powiedzieć, kt zbił lustro w salonie!

5 404) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI W ybitny lekarz polski z Poznańskiego, dr. Żorski, zmuszony byl wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźnił się z sławnymi naczelnikami szczepów Indjan, z którymi podstępnie został porw any przez korsarzy i w y w ieziony na bezludną w yspę. Gdy po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trw ały tam krw aw e walki o panowanie. Z jednej strony był M eksykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz M aksymiljan austrjacki, popierany przez Francuzów. Żorski i jego to w arzysze stanęli po stronie Juareza. Pew nego dnia do lekarza nazwiskiem Hilario, mieszkającego w charakterze zakonnika w klasztorze della B arbara, przybyli Gasparino Korlejo i Henriko Landola. Dowiedzieli się oni, że w klasztorze znajduje się Pablo Kortejo, jego córka Józefina, oraz dr. Żorski, M a. riano, B aw ole Czoło, Niedźwiedzie Serce i inni. Byli oni przez niego uwięzieni. Hilario m a zam iar i ich również uwięzić, narazie jednak udaje ich przyjaciół. Do fortu G uadeloupe przybył Czarny Gerard, który przyw ożąc olbrzymie bogactw a, oświadczył się o rękę Rezedilli. ga. Dostałbym pomnik i tablicę na m urze dom u, gdzie m ieszkałem. Dzieci, jadę do Juareza. W szystko sprzedam, ale to w szystko i zostanę pułkownikiem. Ju arez ma mi tyle do zawdzięczenia, że nie odrzuci chyba mojej prośby... M oże w dwa tygodnie później siedział poczciwy hacjendero Pedro Arbellez w swoim pokoju i spoglądał przez okno. Postarzał się wprawdzie, ale wyzdrowiał już zupełnie i nawet m ógłby uchodzić jeszcze za dziarskiego, gdyby nie pew na m elancholja i jakiś sm utek w twarzy. T ęsknota jego córki za narzeczonym nie dała mu spokoju i gryzła go. W tej chwili ujrzał g arstk ę jeźdźców w północnej stronie, zdążających drogą do hacjendy. N a przędzie jechało dw uch m ężczyzn i jakaś dam a( To niemożliwe, musisz się pan mylić. N iestety nie. I Żorski i inni jego tow arzysze poginęli. Nie mamy pojęcia, co się z nimi stało. K tó rzy to inni? L ek arz w ym ienił ich nazwiska. Do djabła, to znow u jakaś nowa aw antura. P roszę ze m ną, w ejdźmy do ogrodu, może będzie pań tak łaskaw opow iedzieć mi w szystko dokładnie. L ek arz poszedł za nim i opow iedział mu, co się zdarzyło przed przybyciem Grzm iącej S trzały aż do ta jem niczego zniknięcia stareg o hrabie- G erard słuchał w milczeniu. Dopiero jak lekarz skończył swoje spraw ozdanie, zapytał: Szukano hrabiego? N aturalnie szukaliśm y. Poszedł na górę i kazał sobie pokazać pokój hrabiego. Ram y okna były stare. Dokładnie można było poznać zagłębienie jakby od lasso, na którem coś ciężkiego było spuszczane. Pod oknem, gdzie był skład kam ieni i dokąd nikt nje zachodził, ujrzał rów nież, wprawdzie zastarzałe, ale dosyć w yraźne ślady stóp ludzkich, zagłębienia podczas wspinania się na palcach i odciski obcasów, kiedy ciężar składali na ziemię. W szyscy zgrom adzili się koło niego, przy p atru jąc się ciekawie jego dziw nym poszukiw aniom. W ytłum aczył im pobieżnie znalezione ślady, decydując w końcu: T ęd y przez okno spuścili nieprzytom nego hrabiego i tu czekało na skrępow anego dwuch ludzi, którzy go Stąd wynieśli. Ależ hrabia był zd ró w! przerw ał mu hacjendero. Tak, ale ów rzekom y syn sędziego, o którego dowiadywał się lord Lindsay bez skutku, m usiał być oprysz kiem, który wpraw ił starego hrabiego* w stan nieprzytom ności. Ależ on mu oddał pierścień M a M yślałem, żeś się zdecydował! o dparł Gerard. T a k, chciałem, ale ze złości tylko. Szkoda. riano, k tó ry w a rt był kilkanaście tysięcy. D laczego szkoda? Bo byłbym to kupił i podarow ał To m ógł zrobić tern łatwiej, iż m ojej siostrze. był przekonany, że go sobie później Człowieku, to szaleństw o! odbierze. O nie. Mój szwagier i siostra W yjechał sam jeden za dnia. tęsknią za jakiem ś miejscem, gdzieby Chciał swoim wspólnikom dać mogli osiąść na stałe. O boje są niezamożni, a ja m am aż zanadto, dlate Ach, że mnie to wówczas nie' czas do ucieczki i chciał was oszukać. go przyszła mi myśl do głowy, żeby to wpadło do głowy! lam entow ał A r- najlepiej było, gdybyśm y ja i ty ojcze, bellez. Ale ktoby się m ógł spodziew ać! Z araz w yszlę ludzi do Som bre dstąpili im tę posiadłość, a sam i przenieśli się gdzieindziej. re to j w kierunku S anta Jaga. _ 7 ". H m! zam ruczał Pirneęo, Kto, to, może być?. spytał Ąrballez,... r Tylko bez pospiechu, kochany Nieźle, ale gdzie się przenieść? D o M eksyku, do Nowego Jorku, w tyle za nimi postępowało dwanaście I skutek? - sennor. W asi.ludzie popsuliby tylko do Londynu, Paryża, albo Drezna... jucznych koni z trzem a poganiaczam i. Żaden. całą spraw ę. W y sta rcz y tylko jeden. Albo do P irn a! przerw ał mu K to to może być? spytał Ar- T o niepraw dopodobne! N ie odkry to żadnych śladów? pieczna w ypraw a! Jed en? Ależ to bardzo niebez stary, w ykrzykując z radości. D zieci, to idea! Co to za idea! H urra! Co bellez starą M arję H erm oyes, która ani na chwilę go nie opuszczała. Żadnych. C hętnie się podejm ę tego niebezpieczeństwa, bo chodzi tu o życie oni pow iedzą w Pirna, jak m nie zobaczą! ła zapytana, w yglądając także na ró bodaj odciski kopyt końskich. tylu dzielnych ludzi. Zobaczym y niedługo! odpar M usiano przecież coś zobaczyć, P rzybrał zamyśloną minę. wninę. Jadą naszą drogą, więc w stąpią zapew ne do nas. Przecież hrabia nie wyskoczył W łaściw ie nie powinienem ci Ach, na to nikt nie zważał. S ta ry P irn ero począł trząść głową. Ale, jak ja tam się ukażę, jako co? T o sęk! Jeźdźcy, nadjechawszy bliżej, dali oknem? pozwalać na taką wyprawę, ale jeżeli P rzecież jesteś kupcem, kochany ojcze. dziedziniec. M ożna sobie wyobrazić A drzwi? Rezedilla jest odważna i ma koniom ostrogi i w galopie wjechali na Okno było zamknięte. Rezedilla... K upcem? Kupcem każdy może zdziwienie hacjendera, kiedy poznał Drzwi, o ile mi się zdaje, były dobre serce, ona się tem u nie sprzeciwi! przerw ał mu Gerard. być, to nic szczególnego. P irn e ra i uciechę Em m y, kiedy zobaczyła G erarda i Rezedillę. o tw a rte! A w ięc hacjendero? Dziwne. Nie było w tedy żadnego Strzelca w pobliżu, któryby zbadał Rezedilli. P o krótkim nam yśle od W szystkich oczy skierowały się ku 1 T ego nie rozum ieją. Zapanował powszechny ruch, nowi- ' M oże posiadaczem plantacji? ślady? rzekła: tania, opowiadania i pytania, którym Nie. W szystko potraciło głowy - W praw dzie niechętnie się zgadzam na to, ale chodzi tu o tak w aż T o także do niczego. Ach, ja- nie było końca. w obec tego niezw ykłego wypadku. bym coś w iedział! T ylko jeden pozostał zupełnie spokojny, był nim Czarny Gerard. Po się tu ta j jaki podejrzany człow iek? jedno proszę cię tylko, szanuj się i nie Może na dzień przedtem kręcił ną rzecz, że nie mogę ci odradzać. O Cóż takiego? P rzecież tu w forcie była walka... przedstaw ieniu hacjendero wyszedł z Nie. narażaj się zbytnio na niebezpieczeństwa. T o praw da. izby, bo nie m ógł w ytrzym ać w zam Nie było nikogo obcego? - I ja także walczyłem. kniętym pokoju. P rzed drzw iam i spotkał lekarza B ertolda,któ ry jeszcze cią K to taki? jestem sam jeden i wiem, jakie obo Owszem. Był. Nie bój się, moja droga. Nie 1 H m! m ruknął Gerard. 1 I to dzielnie. gle razem ze swym kolegą W ilm anem Syn alkalda, w ysłany przez M a w iązki w ziąłem na siebie, więc przyrzekam ci być ostrożny. 1 H m! ' i z Pepi i Zilli siedział w hacjendzie. riano do starego hrabiego. Jak b y m chciał dokładnie szukać, znalazłoby się parę zabliźnionych wołał lekarz. M onsieur M ason, pan O nie, przeciw nie. T en poseł zonero. Ach, co za niespodzianka! za Aha, zaczyna się rozjaśniać. Kiedy w yruszasz?, spytał P ir cigć i krech. w yzdrow iał, jak widzę, zupełnie. sta ł dla nas także zagadką. Dzisiaj już za późno, bo już H m! B ogu dzięki! odparł zapytany. W łaśnie przybyłem z Pirnero parł strzelec z uśm iechem, pełnym po rankiem. H a, pojm uję to dobrze! od zmrok zapada, więc ju tro wczesnym * O dszukam Juareza i... i... i... ' C zegóż ty chcesz od Juareza? i z Rezedillą. litow ania. Czego on chciał od h rabiegozwał się A rbellez. P rzecież nie sam jeden? ode ' spytała R ezedilla zdziwiona. I ci są tu ta j? spytał zdziw iony lekarz. Sennor M ariano przysłał go, aby H m, samem u byłoby najłatw iej, J u a re z jest przecież prezydentem, więc może nadaw ać szarże i ho- Tak! oznajm ił, że złapali Józefę i że spodziew ają się w krótce pochw ycić rów jednego lub dw uch vaqueros, aby mo ale aby was uspokoić, wezmę ze sobą tiory po d łu g upodobania. W jakim interesie? * A tybyś chciał tego? Hm, to wizyta. Pirnero jest spokrew niony z Arbellezem. W łaśnie te K to to był ten poseł? rzy. nież Pablo K ortejo. gli w am donieść, jeżeli się coś w yda N aturalnie. * Jak iejże to szarży? raz rozm aw iają na górze i w ypytują Pow iedział, że jest synem sędziego z Som brereto. rzystw ie Rezedilli i zanim się rozeszli Cały w ieczór był G erard w tow a No, m ógłby mnie zamianować się z taką skrzętnością, że musiałem Porucznikiem. uciec na świeże powietrze, bo mi aż w I wyście mu uw ierzyli? na spoczynek, musiał jej przyrzec, że Ż artu jesz chyba, ojcze? głowie trzeszczy. Ale co z innymi? N aturalnie. W ylegitym ow ał się nie wyruszy, nie pożegnawszy się z Ż artuję? No, porucznikiem w Nie widać tu nikogo z naszych znajomych? K ie d y o d je c h a ł? W swoim pokoju chodził jeszcze pierścieniem sennora M ariano. nią. tym w ieku to rzeczywiście trochę niestosowne, ale kapitanem, m ajorem lub Kogo pan ma na myśli?, Na drugi dzień. długo, rozw ażając wszystko dokładnie. Pułkownikiem." Do stokroć! Coby za Żorskiego. Był kto z nim? Zagasił lam pę i otw orzył okno, spoglądając na tysiące gwiazd, które dosyć tw arze porobili w P irna. jakby z powozu wysiadł m eksykański pułkownik Z niknął? Jakto, odjechał? H m! m ruknął strzelec. jasno oświecały drzew a ogrodu. Zniknął. Nie. 1 Przyznał się wkońcu, że był przed Nie. Zaginął, musiało mu się Przebacz mi pan, że zaraz sie zajm ę laty g nauce u szew ca W erenpfenni- przytrafić jakieś nieszczęście* tą spraw ą (Ciąg dalszy nastąpi).

6 Str. 6 Tabelo wygranych na loterii Państwowej I i 11 ciągnienie Główne wygrane zł. n r.; zł. n r.: zł. n r.: zł. n r Wygrane po 209 zł ? % l S ? I? o S ) ]5l i N 84 6 I <<'.< % ] U l r S M oil S U g U l ' S S ( SIEDEM GROSZY N r '5. 36, Zawsze t wszędzie pam iętaj że szczęście sprzyja kolekturze że tara padają stale wielkie wygrane lii ciągnienie Główne wygrane KAFTAIA Katowice, św. Jana 16 Chorzów I. Wolności 26 Bielsko Wzgórze 21 W bieżącej Loterji padły już 11 f i S S H Ä Ä S i B S B 3 wielkie wygrane: źł. na Nr zł. na Nr zł , - na nr ltd U ( ( S il S Sl ' ! , Ö S ta ła w y g ra n a d z ie n n a zł z ł.: SIS z ł.: & z ł.: z ł.: %ł.: Wygrane po 203 zł ' ? y IOOO Ó l I ] % ' eel ' IV ciągnienie W ygrane po 26¾ zł Ś : Odammedzi cedakąi B. C. nr Dowie się pan w.miejscow ym urzędzie gmimiym; bo oplata za wodę jest w poszczególnych gminach różna- Stały czytelnik. Lędziny. Pain się myli, bo m rów ki nie roznoszą krwawej, m szycy, przeciw nie tępią mszyce i in,me- robactw o. Lokator, Radzionków 1- Jeśli jest umow a z b. w łaścicielką, że koszty.zaprow adzenia św iatła elektrycznego mogą być e czynszu potrącone, to owszem, jeżeli takiej umowy niema. to instalacji sam ej nic wolno ruszać przy w yprow adzeniu się z mieszkania. Mieszkanie musi być w ypow iedziane na jeden miesiąc Z* j 2 's. O, S- m aturzysty. W spółczuję pa,nu- Nie trać pan nadziei- W ojsko i tak pana nie minie. Zgłoś się. pan do w ojska na ochotnika- Abo«, nr Spraw a.zaopatrzenia em erytalnego pnzeipadla- M itiacd ma tysiąc milionów. K- T- nr Niech się pan zgłosi z papierami wojsko w emi osobiście do starosty powiatowego- oraz P. K. U-, jako władz, kompetentnych w spraw ie uzyskania orzeczonej renty wojskow ej. P- O- Piotrow ice. Dziwię sie bardzo, że pan te w szystkie braki spostrzegł dopiero po dokonanem kupnie- Pow inien p a n, był wiedzieć, że podatek od przyrostu m ajątkow ego nłaci nowoniabywea; a nie', spr,zadający, Podatek wojskow y też pana nie minie, bo jest pan w laścicelem domu i posiada majątek- J- B. 99- P, 1) Ma pan praw o do tyła kosztów, ile sąd.panu przyznał, co pan więcej, zapłacił adw okatow i, to pana osobista sprawa. 2) Mąż p o n o si. odpow iedzialność za żonę i koszta jej procesu, musi zapłacić- Ab on. nr. 6096, Szopienice- W iem y tylko tyle, że od uchw alenia do zrealizow ania projektu każdego, upłynie sporo czasu- Któż to przew idzi i odgadnie? 4, G ospodarzow i, wolno w y:powiedeieć,' a lokatorow i w olno się bronić. Sąd rozstrzygnie. Jest to lekkom yślność nie zaw rzeć n,a objeikt dzierżaw ny w artości złżadnej um ow y pisemnej. Abon. nr Nie podaje pani, czy pani opłacała em erytalne ubezpieczenie pracow ników um ysłow ych (składki miesięczne) czv ubezpieczenie pracow ników fizycznych (inw a lidzkie składki tygodniowe)- Z ubezpieczenia prac. umysł-, przysługuje pani w razie zanmż- pójścia jednorazow a odpraw a (lecz wniosek trzeba w ystosow ać w ciągu roku od zaw arcia ślubu); z ubeapieczeniia inw alidzkiego nieni odpraw y.. Abon. nr , Św iętochłowice, Na pierw niecli parni- sobie z głow y w ybije jakie uprawnienia do 'zaoipatrsen.ia ze strony pat Suwa za ideow ą pracę agentki frakcji rew oh Cy,Jnni Partii PPS- w latach 19C Takich ofiar jest w Polsce tysiące- Coz mają pow iedzieć te liczne rzesze praco* n.kow i bojow ników dla polskości ze Śląska W szak pand przekonała sdę z odipowiedt otrzym anych z. M inisterstw a z. W arszaw y w ojew ództw a Sb. że spraw a pani je st nieoc wołam 1e prz esądzona. ł7 - Abon. nr Bytków. Nie podaje pa <toiy urząd pana. zatrudnia i który wypiąć panu pobory. Trudno zatem orzec, czy inspel torowi Pracy przysługuje praw o sprzeciw przy obsadzaniu służby.

7 Koszykarze poznańscy powrócili do kraju Co m ów i o su k ce sie tren er drużyny p. K łyszejk o W poniedziałek wieczorem bawili w Katowicach w przejeździć z Budapesztu do Poznania koszykarze poznańscy, którzy wygrali międzynarodowy turniej koszykówki w Genewie, a ostatnio rozegrali dwa spotkania szczypiómia- «a w Budapeszcie z olimpijskim teamem W ę gier, a nie jak podał PAT z olimpijską drużyną koszykówki. W rozmowie z przedstawicielami naszej redakcji trener Polskiego Związku Piłki Ręcznej P. Kłyszejko, wyjaśnił, że na Węgrzech drużyna poznańska w koszykówkę wogóle nie grała. Jesteśmy bardzo zmęczeni mówi! p. Kłyszejko ale bardzo zadowoleni. W Gene, X Skwmm Kr a k ó w n a c z t e r e c h f r o n t a c h. K apitan związkowy KOZPN., p. Delekta, u- stalił składy reprezentacji Krakowa na dzień 21 bm. w którym to dniu walczyć będzie na czterech frontach z Łodzią, Śląskiem, okr. Kieleckim i wreszcie w Krakowie z Bielskiem. Przeciw ko Łodzi wystąpi drużyna następująca: W łodek, Doniec, Pająk, Bialik Griin- berg Ziszka, Sarna Pazurek II W oźniak Szeliga Polus. Przeciwko Śląskowi: Madejski, Sitko Szutrułaś, Góra - W ilczkiewicz Lesiak, Riesner Kopeć Artur, Pazurek I Łyko: Przeciw ko okr. Kieleckiemu: Mytnik, W ójcicki Szczepanik, Grabarz Reder Kunstlinger, Lam ot Szary W alicki Piątek Skóra. W reszcie na mecz z Bielskiem: Koźmin, Stankusz Lasota, Jezierski Kret Soldan, Habowski Stępień Kossok Pamuła. Na czwartkowy występ w Warszawie, nletniecka jedenastka Śląska Opolskiego została zestawiona z następujących graczy: Kur- Panek (09 Bytom). Br echo y (09 Bytom) Mach ner (V. P. B. Wroclaw), Przybił la Schaffom (09 Bytom) Kindder (Wrocław 06), GcebeJ (Wrocławski P. C.) Malik Gnze-?chiik (09 Bytom) Schamischa Drobny (Racibórz 03). Po,zatem wyjeżdża jeszcze Peter ( Brega" Brzeg). Jak widać w zespole tym niema graczy mistrzowskiej jedenastki Vor- Waerts Rasensport z Gliwic- VI mistrzostwo Polski w piłce wodnej Zarząd Polskiego Zw- Pływackiego zatwierdził terminarz gier Waterpolo o mistrzostwo Polski na rok bież. Rozgrywki rc znaczny się 6 czerwca br-, a zakończone zostaną *5 sierpnia br. Pierwsze mecze rozegrane zostaną według następującego programu: 6 czerwca AZS. Makkabi w W ar szawie- 7 czerwca Legia Makkabi w Warszawie i Hakoah EKS. w Bielsku. 11 czerwca EKS. Hakoah w Katowicach i AZS- Leg ja w Warszawie czerwca Makkabi Hakoah w Krakowie. 16 czerwca Legja EKS. w Warszawie. 20 czerwca EKS. AZS. w Katowicach. 21 czerwicą Hakoah AZS- w Bielsku. Bo dnia 12 liipca br. wszystkie okręgi pływa,ckie zgłosić mają do PZP- mistrzów klasy A w Poszczególnych okręgach. Amerykańscy i japońscy pływacy w Polsce P ertraktacje Pol. Zw. Pływackiego z związ kami am erykańskim i japońskim doprow adzone zostały do pozytywnego rezultatu. Przedtem związek japoński zdecydował się na start swej olim pijskiej drużyny w W arszawie w pierw s*ycb dnich sierpnia, zaś ostatnio związek ame kański zaw iadom ił zarząd P. Z. Pływackiego 6 Sotów jest przysłać swą drużynę d W arsza *y n a zawody w drugiej połowie sierpnia. Do tego dochodzi jeszcze Wecz P olska A ustrja sawie już zakontraktow any 29 sierpnia w W ar wie początkowo mało się z nam; liczono. Zespól nasz i berliński uważano za najsłabsze. To też w ciągu odnoszenia zwycięstw zainteresowanie Polakami bardzo rosło, a trzeba panu wiedzieć, że na niektórych spotkaniach było tam 5 6 tysięcy widzów. Jaki zespół był w Genewie najgroźniejszy? Paryża. Ale wygraliśmy z nim. Po Estonji i Ło<%y$e Francuzi są dla nas najbardziej niebezpiecznym rywalem. Sądzi pan, że płatne miejsce na Olimpja- -&ie mamy zapewnione.,, Przypuszczam, że tak. Powinniśmy zająć czwarte miejsce, po USA, Kanadzie i Japonji. Gramy obecnie systemem amerykańskim, który jest w tej chwili najlepszy. P o. dobny system stosują również Estończycy. A jak to było w Budapeszcie? Za przeciwnika mieliśmy olimpijską drużynę szczypiórniaka. Na pierwszem spotkaniu nie było wcale widzów, gdyż nie było ono w o góle reklamowane. Drugie odbyło się wspólnie z zawodami kolarskiemi. Węgrzy, które mecze te wygrali, traktowali je jako jeden z etapów przygotowawczych do Olimpjądy. Gra. liśmy krótko, po koszykowemu, i mieliśmy w polu przewagę. Węgrzy strzelali jednak znacz, nie lepiej, a nasz bramkarz Hofman bronił doskonale. Popierajcie Polski Fm iosz Olimpijski! Polski Komitet Olimpijski kom unikuje. Zbiórka na Polski Fundusz Olimpijski staje się coraz bardziej piekącą potrzebą chwili naszego sportu. Sprawę należy postawić jasno: o ile każdy miłośnik sportu, oraz związki, kluby, organizacje 1 społeczeństwo nie zasilą wydatnie kas Funduszu, reprezentacja Polski na Igrzyska w Berlinie nie będzie mogła być ani jakościowo, ani też ilościowo reprezentow ana tak jak wymaga tego nasz prestiż narodow y 1 spsrlowy. Dlatego też Polski Komitet Olim pijski apeluje do społeczeństwa, zwłaszcza sportowego, aby nic zapom niało o zasileniu Polskiego Fundu szu Olimpijskiego. Nieci: każdy, kom u zależy, aby biało - czerwona chorągiew narodow a łopotała jaknajczęściej na maszcie zwycięstw w Berlinie, zakupi sprzedawany na boiskach i w sklepach sporto wyeh żeton olimpijski. Równocześnie komunikujem y, że ciekawa gra tow arzyska O lim pjada, z której zysk zasili Polski Fundusz Olimpijski, jest już do nabycia w całej Polsce. Notabene każdy nabywca tej gry autom a tycznie bierze udział w losowaniu na bezpłatny wyjazd na Igrzyska do Berlina. Tak więc, nabyw ając za 4.90 zł. grę Olimpjada, każdy może zdobyć paszport i bilety kolejowe z Polski do Berlina. Turniej piłkarski juniorów W roku bieżącym odbędzie się poraź pierwszy turniej piłkarski o mistrzostwo junjorów. Mistrzoswa okręgowe mają być ukończone do dnia 26 lipca br. Mistrzowie okręgów rozegrają zawody o mistrzostwo Polski w drugiej połowie sierpnia, na obozie, zorganizowanym o mistrzostwo Polski przez P.Z. P. N. przy pomocy P. U. W. F: Gracze drużyn junjorów, biorących udział w turnieju, muszą być zgłoszeni do P. Z. P. N. Do kategorji junjorów roku bież. zaliczeni zo. stali gracze urodzeni w latach 1919 i 1920 oraz dobrze wyrobieni fizycznie z rocznika Czy nastąpi reorganizacja rozgrywek o puhar BNewIsra? W diniu 27 liipca br. w Londynie zbiorą się na dorocznej naradzie przedstaw iciele Związków Tenisow ych tych państw, które biorą u* dział w turnieju o puhar Davisa. N a porządek dzienny posiedzenia w płynęły już dziś liczne wnioski. Jeden e w niosków dom aga się utw orzenia strefy Pacyfiku, do której zaliczone zostałyby państw a: A ustralia, Nowa-Zelandja, Jaip on ja, EKpiny Siam, Chiny i ew- Ind je- Strefa ta. na w zór strefy am e rykańskiej, podzielona zostałaby na dwie podstrefy. Cel utw orzenia tej nowel strefy z podgrupam i polega na chęci oszczędzania w ym ienionym państw om w ysokich kosztów, zw ią- * zan-ych z rozgryw aniem meczów w strefie a- m-ery kański ej bądź Europejskiej. C zechosłow acja domaga się w specjalnym wniosku neutralnych sędziów na rozgryw ki o puhar. Niemcy dom agają się, aby zw ycięzca pulta,ru zobow iązany był w następnym roku do udziału w e w szystkich rozgryw kach, podobnie, jak inne państwa- Jak wiadomo, dotychczas obow iązuje przepis, że państwo, dzierżące w swoich rękach puhar D avisa bierze u- dziiął.: dopiero w.mecżu, ostatecznym ze zw-y- > cięzcą rozgryw ki miiędzystrefowej. 0 puhar Davisa Pierwsza runda o puhar Davisa została zakończona. W poniedziałek w W iedniu została ostatecznie wyelim inowana drużyna polska, która spotkanie z Austrją przegrała 3:2. O statnią grę przegrał Tłoczyński do Metaxy po 2 i półgodzinej walce, w stosunku 4:6, 6:8, 6:3, 5:7, 3:6. A ustrja spotka się następnie z Belgją. Jugoslaw ja niespodziewanie wyeliminowała Czechosłowację na meczu w Zagrzebiu, w sto sunku 3:2. Puncec pokonał Hechta 6:2, 4:6, 1:6 6:4, 6:2, a Pallada Sibę 6:2, 6:2, 6:4. lekkoatleci śląscy przy pracy O statniej niedzieli odbyło się na Śląsku szereg zaw odów lekkoatletycznych. Zawodnicy KP W- K atow ice startow ali na zaw odach propagandow ych KP W- w T arnow skich Górach- Uzyskano tam kilka niezłych w yników, choć bieżnia i skocznia były fatalne. Chmiel przebiegł 100 mtr- w 11,4, a w skoku w zw yż po uzyskaniu 178 zrezygnow ał z dalszych skoków. Jarosz uzyskał w &koku w dal 6-42, a O rłow ski łatw o w ygrał bieg 1500 m tr. Du L aurans 400 m tr. w 58 s. W K ryw aidzie Sokoli okręgu VIII odbyli zaw ody w konkurencjach seniorów i junjorów. Oto w yniki: Skok w zw yż: 1) Zuber 1,60 m- 2) Gwóźdź I,60 m- (w roizgr. 1,65 m-)- 3) Dusza 1,55 m. Bieg 400 m- przez plotki: 1) Frank 1:9,4 s. 2) Wnziosok 1:10,6 s- Pchnięcie kulą: 1) K arw at m- 2) W y- rebek 11,61 m- 3) D yka 10,66 m. Bieg m-: 1) Kolenda 17:25,8 m - 2) Bonk 18:22,5 m. 3) Potem pa- Bieg 800 m : 1) Konkol 2:10,5 m- 2) Hora 2:11,5 m- 3) Leistner- Bieg 110 m. przez płotki: 1) K arw at 18,9 s. 2) Z uber 21,4 s- 3) Gwóźdź 25 s. Bieg 100 nv: 1) F ojt 11,6 s- 2) B ednorz II.9 s. 3) Zuber. Rzut dyskiem : l) Wyroibek 33,07 m. 2) K arw at 31,92 ni- 3) Balon m- Bieg 400 m-: 1) Leistner 57,1 S. 2) H ora 58,5 s- 3) S auk. Rzut oszczepem : 1) D yka 54,70 m- 2) W ieczorek 43,20 m- 3) Kempa 42,52 m. Bieg m>: 1) Kremiec 4:30 s. 2) Konkol 4:43 s. 3) Gzempiel. Skok o tyczce: 1) Tunk 2,95 m- 2) Glania 2,75 m- 3) Mociniec 2,65 m- Bieg 200 m-: 1) Fojt 25,1 s. 2) Bednorz 26,1 s. 3) Ciiupek Tadeusz, Orz- Skok w dal: 1) Zuber 5,52 m- 2) Cieślik 5,40 m- 3) Zuber 5,36 m..wyniki junjorów.skok w zw yż: 1) W oźni,czka 1,60 m. 2) Apel 1,55 m- 3 ). Chromik 1,45 m- Kula: l) P ytlik 11,80 m. 2) Chromik 10,92 m- 3) W o ź n ia k a 10,26 m- Bieg 60 m-: 1) Appel 7,8 s- 2) Gacka 8,2 s 3) Piszczek. R zut oszczepem : 1) P ytlik 38,53 m. 2) Dusza 36,70 m- 3) Stysz 32,70 m- Bieg 100 no: 1) Apel 12,5 s- 2) W oźniczka 12,7 s. 3) G acka 13,1 s- R zut dyskiem : Pytlik 33,45 m- 2) Dusza 30,34 m. 3) Kubiczek 28,64 m. Bieg 500 m.: 1) A,pel 1:20,5 s- 2) Ghruśmk 1:22,5 s. 3) Bednorz. Sk k w dal: 1) Pytlik 5,71 m 2) W oźniczka 5,50 m. 3) Bednorz 4,95 m. Bieg 1.500, m-: 1) B alcarek 5:11,4 s. 2) Bojda Jain 5:16,1 s- ZAWODY LEKKOATLETYCZNE JUNJORÓW SOKÓŁ ŁAGIEWNIKI SOKÓŁ ZGODA 40:48 60 mtr-: 1) Kopeć (Zg) 7,4-2) Białas (Lag) 7,8. 3) A nders (Zg) 8,2, 4) Rybka- 100 mtr-: 1) B iałas (Lag) 13,0-2) Tw ardoch (Zg) 13,6. 3) R ybka (Lag). 300 m tr.: 1) Lab us (Zg) 44,4. 2) T eister (Zg) 46,9-3) Bies (Lag) 48,l- 4) R ybka (Lag). 4X 100 m tr.: 1) Zgoda 51,6-2) Łagiewniki 55,0. Kula: 1) Bies (Ł) 10,32-2) Anders (Zg) 10,30-3) T w ardoch (Zg) 10,10-4) Białas (Ł) 9,50. Oszczep: 1) S trzelczyk (Zg) 41,53. 2) Anders (Zg) 35,95. 3) B ies (Lag) 34,28. 4) Milek tzg) 28,53. D yskiem : 1) B iałas (Lag) 36,70-2) Anders (Zg) 34,80. 3) Bies (Ł) 31,03. 4) Kopeć (Zg) 30,80- Skok w zw yż: 1) Białas (Lag) 1,45. 2) G rabe (Zg) 1,45-3) Bies (Zg) 1,40-4) Kopeć (Zg) 1,35. Skok w dal: l) Kopeć (Zg) 5,55. 2) Białas 5,37. 3) G rabe (Ł) 5,01. 4) Bies mtr. w nucie dyskiem Na zawodach lekoatletycznych w L ipską niemiecki rekordzista świata Schroeder uzyskał w dysku wspaniały wynik 52,40 m tr. W alasiewiczówna za pierwszym startem tegorocznym w yrównała w biegu na 80 m tr. rekord światowy, uzyskując 10,8. Dziś ostatni dzień zgłoszeń na mecz Chelsea Wisła Dziś upływ a term in w ykupienia biletów na m ecz Chelsea W isła. Zgłoszenia do: W agons Lits Cook, K atowice, ul. Dyrekcyjna. Cena przejazdu zł, Sport na Śląsku Z BOISK RYBNICKICH A KLASA: KS- P ierw szy C hwałowice Strzelec 23 C zerw ionka 2:1. KS- B łyskaw ica Ema kop. I KS. Jan ko wice 5:1- TS. 20 Rybnik M- P- W odzisław 4:3. Polonia Pszów Silesia Paruszow iec 2:1. Naprzód 23 R ydułtow y KS. Römer kopalnia 4:0- B KLASA: Jedność Popielów M- P- Godów 6:1. Czarni G orzyce 32 Radziejów 4:1. G wiazda Skrzyszów PW - i W F. Nlewi adom 3:1- Concordiia I-I K nurów 27" Gołkowice 0:3 w. k- R. T. G. S- Radlin Śląsk G lożyny 3 6. B KLASA: Ruch O rzepo wice KS. Pogoń kol- Biała 0:0- G arbarnia Rybnik P ow staniec Dziinu-erz 3:0 w- k- M. P. Łaziska Silesia Lubonia 3:0- TABELA ROZGRYWEK KLASY A POD- OKRĘGU RYBNIK Gier P kt. St. br. 1) N aprzód R ydułtow y :22 2) Silesia Paruszow iec :21 3) B łyskaw ica Ema kop :36 4) T. S. 20 Rybnik :23 5) Strzelec 23 C zerw :21 6) Pierw sey Chwałowice :27 7) M. Pow st- W lodzislaw :37 8) Polonia Pszów, :41 9) Kopalnia R öm er :30 IO) I K.S. S zyby Janków. W 3 9:49 Strzelec Kalety KS. Odra Miasteczko 1:5 (1:1). Zaw ody o m istrzostw o B-ligj. Bram ki dila O dry strzelili: Zmieszkoł 3 i Fleiszer 2, dla S trzelca Hypa. ZS- Szczygtow ice ZS- Żory rozegrały spotkanie piłkarskie, zakończone w ygraną Żor w stosunku 0:8 (0:2). Bram ki strzebli: Jabłonka, Podkowiik, Szae.paniak i Kocurek- Sędzia p- Nowak z Ceerwionki. P rzed kilku dniami odbyło się zebranie origa-nńzacyijme Kola Sportow ego P racow ników Skarbow ych w K atowicach Prezesem Kola w ybrano p. dr. Golonkę. Treningi drużyny piłkarskiej przeprow adzane są na boisku Naprzodu w Załężu w poniedziałki i czw artki od 16-tej- K orespondencję w spraw ie rozgryw ania m eczów należy kierow ać do p. Polewczyńsikięgo, K atowice, Unzad S karbow y 3, tej , w ew. 21. Legja Bielszowice urizadza w czw artek w ielki turniej palanta, w którym w ezm ą u- dziial: RKS. Bielszowice, Jedność Kochio wice, Sokół Koebtowice, KSM- Debicńsko i Siła M ieszkowice. Bieg na przełaj PZP, urządzony w MiU-rckach w ygrał W ukamawowioz a Katowic, przed Allman em z C horzow a i Św,i orczykiem z H ajduków. Spotkanie piłkarskie PZ P. M ysłow i ce Strzelec Murek,i dato w ynik 1:10. Gospodarze grali bardzo brutalnie- Siatków ka: PZ P. H ajduki KS- M urcki 2:1, PZP- Siem ianowice PZP- Chorzów 1:2. Szopienice M ysłow ice 1:2, M-ystowice Chorzów 2:1, Hajduki Myslowi-ce 2:1. Z K. K. S. Pogoń sekcji lekkoatletycznej. W dniu 22 m aja br. odbędzie się w dom u sportowym przy ul. Kilińskiego, nadzwyezajne walne zebranie sekcji. Na porządku dziennym : w y bór nowego kierownictwa. Przybycie wszystkich członków obowiązkowe. Początek o godz. 19,30. Pierw sze spotkanie tenisowe o mistrzostwo drużynowe Krakowa zakończyło się zw ycięstw em AZS. mad KKT- w stosunku 9:5. W drużynie AZS- grali po raz pierw szy: Maszew ski i G ajew ski z daw nej sekcji tenisow ej Sokola krakow skiego. Mfiadomeśd zagraniczne Na zawodach lekkoatletycznych w Tokio, 18-letnda Japonka, Koima ustanow iła now y rekord krajow y w pchnięciu kulą, wynikiem 11,90 m tr. Z Tokio w yruszyła w tych dniach olimpijska ekspedycja w ioślarska Japonji, która przybędizie do Berlina 2 czerw ca br. W skład ekspedycji wchodzi ósem ka C esarskiego Uniw ersytetu Tokijskiego, oraz czw órka ze sternikiem U niw ersytetu Wa-seda w To-kio. Zarząd Holenderskiego Związku Piłki Nożnej postanowił nie brać udziału w olimpjadzie w Berlinie.

8 S tr 8 N f (5.? Czy ziemia zdobędzie drugi Księżyc? O d H r g c i e o s o M ł w e i i» l «s m e Dnia 12-go lutego znany łow ca" planet, E. D elporte, astronom obserw atorium w Uccle w Belgii, odkrył przy pom ocy fotografii now e, nieznane dotychczas ciało niebieskie, posuw ające się niezw ykle szybko na tle gw iazd konstelacji R aka. O bjekt D elporta posiada obecnie jasność 12,5 w ielkości gw iazdow ej, a w ięc jest w idzialny naw et zapom ocą niew ielkich instrum entów. P o odkryciu na kliszy był on śledzony przez tegoż obserw atora w Uccle rów nież 13-go, 14-go i 17-go lutego. Ną podstaw ie tych obserw acyj, o- publikow anych przez C entrale T elegram ów A stronom icznych w Kopenhadze, A. K ahrstedt (Berlin-Dahlen) obliczył już drogę w przestrzeni now ego ciała niebieskiego, przyczem otrzym ał godne uwagi wyniki. Praw dopodobnie m am y tu do czynienia z now ą m ałą planetą o bardzo oryginalnej. dotychczas jeszcze niespotykanej orbicie- Planeta ta okrąża słońce bardzo szybko, bo raz na 1,57 roku. Biegnie w ty m ' sam ym kierunku, co w szystkie planety, po silnie w ydłużonej elipsie, położonej niemal dokładnie w płaszczyźnie ekliptyki, przyczem, dążąc do periheljum, w k racza nietylkó w obręb drogi ziemskiej, lecz. ponadto przecina drogę W enus i podchodzi do orbity M erkurego; w aphe- Ijum natom iast w y d ala się poza drogę M arsa. T ak osobliwej orbity nie stw ierdzono dotychczas jeszcze u żadnej z m a łych planet, które, jak w iadom o, z reguły trzym ają się z daleka od ziemi i słońca, krążąc w rozległych przestrzeniach, zaw arty ch pom iędzy drogam i M arsa i Jowisza. Objekt D elporta biegnie obecnie w pobliżu ziemi, w ty m sam ym mniej w ięcej kierunku co glob ziemski, przesuw ając się na niebie o trzy pozorne tarcze księżyca na dobę. P oniew aż płaszczyzna jego drogi leży dokładnie w płaszczyźnie dróg planet, orbita zaś krzyżuje się dw ukrotnie podczas każdego obiegu z drogam i M arsa, ziemi i W enery, przeto łatw o mo- N0T0WÄN1Ä GIEŁDY W ARSZAW SKIEJ z dnia 19 m aja 1936 r. Papiery państw ow e: 5 proc, poi- konwepsyijna ,50. 7 proc. poi- statoifeać- 62,50 64,00 drobne- 4. i pół proc- L- Z. Ziemskie Kred- ser- V- 45, , i pół proc- Z tot- Pozo- Ziem skie Kred- ser. K- 45,50-3 proc- poż inw estycyjna I. em- pojed. 65,50- I eim- serie 71,50- II em. pojed- 65,50. II em- ser je 71,50- Dewizy: -Hołairidja Kopenhaga 118,05- Londyn 26,45- N owy Jo rk czek 5,31 i siedem ósmych. N ow y Jork katod 5,32- Oslo 132,90- P ary ż 35,01. P rag a Sztokholm 136,25. Szw ajcaria 172,00- Hiszpania 72,58- Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Poż- Dtlkm owska 81.00, to ż - dolarowa 70-25, poż. statui i iizac , poż- w arszaw ska 61.25, poż- śląska że się zdarzyć, że objelct ten zostanie w przyszłości schw ytany" przez jedną z w ym ienionych planet i zam ieniony na jej satelitę. W ó w czas albo M ars zyskałby trzeci księżyc, albo ziem ia drugi, albo w reszcie W enus, dotąd sam otnie przem ierzająca przestrzenie m iędzyplanetarne, otrzym ałaby stałego tow arzysza. P o dobne fakty m ają już swój precedens w system ie słonecznym, jak św iadczą o tern w steczne ruchy dokoła planet ósm ego i dziew iątego księżyca Jow isza, oraz dziew iątego księżyca Saturna. K siężyce te kiedyś niew ątpliw ie samodzielnie okrążały słońce w charakterze m ałych planet, zanim zostały m u odebrane przez wielkie m asy w ym ienionych planet podczas znacznego zbliżenia się do nich. w yścigu kolarskiego Siedmiu G roszy" w Poznaniu. U góry: Zbiórka zaw odników ; w środku: przed startem ; u dołu: Komisja sędziowska. Przygody Bezrobotnego Froncka N a r a t y J r EXPRESS " " S Ł * KROMCZYŃSKI POZNAŃ, ŚW. MARCIN 47 flaiesb-eim ** n a ł l e p s s D r o w e r gm & toszenia. WAPNO PALONE budow lane oraz m iał wa* plenny do nabycia w firm ie E ltes. Zakłam Idy W apienne w Będzinie, tel 235 i 595. Do-i staw a własnemi końmi. 4350, MASZYNY do pisania, biurow e 1 walizkowe o«kazyjnie i n a raty sprzedaje Remont, Katowice, Dworcowa MASZYNY do szycia Singera" i inne specjał-* ne raereżkamki, d z te k a rk h płisówki, o k rę tk i ROW ERY, LODOW NIE poleca najtaniej:,,se-* omidhamdimaichiiine, K atow ice, igłiwficka 24a- 4577«KAFLARZE potrzebni do kaflam i zakładów ceram icznych Radoszów" w Kochłowicach, teł WYPOŻYCZĘ do dom u maszynę do nauczenia się maszynopisom. Po ukończeniu w skazuje się posadę biurową. Zgłoszenia piśm ienne Siedem Groszy pod 26t0d FOTOGRAF z k artą rzem ieślniczą i licencją n a Górny Śląsk poszukuje posady. O ferty do Siedem Groszy pod 2609d CZELADNIKA krawieckiego poszukuje na du«że sztuki od zaraz. Nowak Kochłowice, P iłsudskiego ZA obelgę rzuconą na P anią Switałową i napad na mieszkanie p. nadgórnika Świtały przepraszam i odwołuję. Nowak St FORTEPIAN 235 zł. sprzedam. Siemianowice, Bytomska 63 p arter prawo ZAWIADOMIENIE. Podaję do wiadomości, że p. Józef Mozgalik z W ilczy Górnej nie jest dzierżawcą m ojej cegielni i nie m a wogóle p ra. w a do inkasow ania pieniędzy za cegłę, ani za zaległe rachunki. Jednocześnie uniew ażniam pieczątkę firm ow ą p. n. Józef Mozgalik, Cegielnia Parow a W ielopole. Józefa Ośłizlokowa, Cegielnia Parow a, W ielopole SKŁAD kolonjalny z mieszakniem sprzedam. Zgłoszenia Siedem Groszy Chorzów pod T a nio SPRZEDAM harm onjum duże nadające się do mniejszego kościoła. O ferty do Siedem Groszy pod nr " BUDOW1SKO przy dworcu sprzedam, szek Orzesze. _ B arto 4636 UNIEWAŻNIAM zgubioną książeczkę wojskową P. K. U. Żywiec na nazwisko Rudolf Skalski Gilowice MB&nmfeie S i e d e m Przybył Froucek już do Gdyni z swym rowerem naprawionym żegna Się więc z kapitanem I z łfatiysem załzawionym.-. Oto mknie do Chropaczowal Ciapek w ielce zatęskniony każde drzewko tutaj w Polsce obwąchuje na w sze strony- Froncek lęka się o pieska, by się gdzie nie zgubił łucka więc Co chwilę się obraca 1 mu gwiżdże wprost do ucha. Którymś razem zapatrzony tak nieszczęśnic pokierował, że łeb o przydrożne drzewo fatalnie pokiereszował. MiESIECZNY ABONAMEMf-7 GROSZY" Z DOSTAWA DO DO M U PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTĘ W KRAJU Z ł.2.31 rprzy ZAMÓWIENIU W URZĘDZIE POCZT. ZŁ.241 I S 1 D n i r l? 0 S Z E, ; w «7 G R O S Z A C 1 nrm^cu,xmiarze 3 5 m m m m. I Ł. 2 C O G Ł O S Z E N I A D R O B N E 2 0 GR. Z A SŁ O Y Y C Drukiem f nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia" S. A. w Katowicach. Redaktor odpowiedzialny: Stanislaw N

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y f C & J - O /P. ZA STĘ Wydi Y R E K T O R A OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, pakiet 159, s. 1 KARTA:... Z KLASY:...

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, pakiet 159, s. 1 KARTA:... Z KLASY:... polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, pakiet 59, s. Wakacyjne zabawy Posłuchaj opowiadania Lato w mieście. Lato w mieście W zeszłym roku Ada i Jaś spędzili lato w swoim

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Rozumiem, że prezentem dla pani miał być wspólny wyjazd, tak? Na to wychodzi. A zdarzały się takie wyjazdy?

Rozumiem, że prezentem dla pani miał być wspólny wyjazd, tak? Na to wychodzi. A zdarzały się takie wyjazdy? Praga Cieszyłam się jak dziecko. Po tylu latach Doczekałam się. Mój mąż spytał mnie: Jaki chcesz prezent na rocznicę?. Czy chce pani powiedzieć, że nigdy wcześniej? Jakby pan wiedział, przez pięćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

MINISTER W arszawa, dnia 3 w rześnia 2018 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MINISTER W arszawa, dnia 3 w rześnia 2018 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER W arszawa, dnia 3 w rześnia 2018 r. BON-YII.5280.6.4.2018.UK Pan Adam Kondzior Przew odniczący Zarządu Polskiego Forum Osób N iepełnospraw nych Stosow nie do postanow ień zarządzenia N r 2 M inistra

Bardziej szczegółowo

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą.

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB & Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE 1982-1993 SYGNATURA: DWZ AM 1-112 opracowała: Agnieszka Niedziałek DWZ AM 1 Zarządzenia dotyczące współpracy z zagranicą. Korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice, Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne do.

Drodzy Rodzice, Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne do. Kochana Mamo, Kochany Tato, Szliście z nami przez całe nasze życie, chroniliście przed złem, dawaliście ciepło i otuchę, uczyliście trudnej sztuki życiowej mądrości, zaszczepialiście w nas Wasze piękno

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie?

Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie? 1 z 5 2017-03-27 15:15 Szuk aj w serwisie Biznes Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie? Czwartek, 23 lutego (06:00) Dodaj do zakładek w Pow ołanie strażnika praw przedsiębiorców - m.in. naruszanych podczas

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa (Woj. Śląskie) ul. Wysoka 9

Częstochowa (Woj. Śląskie) ul. Wysoka 9 Częstochowa (Woj. Śląskie) ul. Wysoka 9 Kościół pw. św. Antoniego z Padwy i św. Teresy od Dzieciątka Jezus Sanktuarium św. Antoniego z Padwy Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich

Bardziej szczegółowo

9 STYCZNIA Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. J,15,13 10 STYCZNIA Już Was nie nazywam

9 STYCZNIA Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. J,15,13 10 STYCZNIA Już Was nie nazywam Wiara jest łaską, którą otrzymujesz Boga, ale wiara to także decyzja twojego serca, które mówi, tak, wierzę, że Bóg mnie kocha. Tak, wierzę, że moje życie może się zmienić. Tak, wierzę, że Bóg może przywrócić

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO ZOO. 1. Tata 2. Mama 3. Witek 4. Jacek 5. Zosia 6. Azor 7. Słoń

WYCIECZKA DO ZOO. 1. Tata 2. Mama 3. Witek 4. Jacek 5. Zosia 6. Azor 7. Słoń WYCIECZKA DO ZOO 1 Tata 2 Mama 3 Witek 4 Jacek 5 Zosia 6 Azor 7 Słoń Uczestnicy zabawy siadają na krzesłach (krzesła należy ułożyć jak na rysunku powyżej) Prowadzący zabawę ma za zadanie czytać tekst a

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Wybuch butli z gazem. Kamienica do rozbiórki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci

Wybuch butli z gazem. Kamienica do rozbiórki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci Wybuch butli z gazem. Kamienica do rozbiórki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci Napisano dnia: 2018-01-25 18:45:12 W czwartek, 25 stycznia 2018 roku tuż przed godziną 13. na ulicy Mickiewicza w Mirsku doszło

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215 Tadeusz Kantor Tadeusz KANTOR Alaube żeby tylko ta chwila szczególna nie uleciała, jest przed świtem godzina 4 ta nad ranem - ta szczególna chwila, która jest w ą t i

Bardziej szczegółowo

(m iejsce zatrudnienia, stanow isko lub funkcja)

(m iejsce zatrudnienia, stanow isko lub funkcja) SEKRETA Zbig OWIATU OM Rak O ŚW IA D C Z E N IE M A JĄ T K O W E członka zarządu pow iatu, sekretarza pow iatu, skarbnika pow iatu, kierow nika jednostki organizacyjnej pow iatu, osoby zarządzającej i

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie Pieśń: O zbawcza Hostio Panie, Jezu Chryste, wierzymy, że jesteś tutaj z nami, ukryty w tej drobinie chleba. Ty sam nas zapewniłeś, kiedy biorąc chleb w swoje ręce,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2240/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2240/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 2240/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-;'.. DĄBRÓWKA u l. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo). mazowieckie Nr 0050.248.2014 ZARZĄDZENIE NR 248/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: zmiany

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

Mojżesz i plagi egipskie (część 1) Ks. Wyjścia, rozdziały 7-9

Mojżesz i plagi egipskie (część 1) Ks. Wyjścia, rozdziały 7-9 Mojżesz i plagi egipskie (część 1) Ks. Wyjścia, rozdziały 7-9 Ks. Wyjścia 7,8-12 Bóg polecił Mojżeszowi i Aaronowi, aby poszli wcześnie rano nad brzeg Nilu, aby spotkać tam faraona. Mieli mu przekazać

Bardziej szczegółowo

JASEŁKA ( żywy obraz : żłóbek z Dzieciątkiem, Matka Boża, Józef, Aniołowie, Pasterze ) PASTERZ I Cicha, dziwna jakaś noc, niepotrzebny mi dziś koc,

JASEŁKA ( żywy obraz : żłóbek z Dzieciątkiem, Matka Boża, Józef, Aniołowie, Pasterze ) PASTERZ I Cicha, dziwna jakaś noc, niepotrzebny mi dziś koc, JASEŁKA ( żywy obraz : żłóbek z Dzieciątkiem, Matka Boża, Józef, Aniołowie, Pasterze ) PASTERZ I Cicha, dziwna jakaś noc, niepotrzebny mi dziś koc, nie potrafię zasnąć wcale! Dziwny spokój mnie nachodzi,

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych 8 polska wersja: naukapoprzezzabawewordpresscom Prawdomównosc `` Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj Jeśli zawsze mówimy prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami Oto opowieść o

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych 8 polska wersja: naukapoprzezzabawewordpresscom Prawdomównosc Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj Jeśli zawsze mówimy prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami Oto opowieść o kimś,

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Komentarz dzienny, Czwartek, 5 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Czwartek był bardzo ubogi w publikacji danych makro. W USA podano jedynie informację o noworejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Mimo, że wszyscy oczekują, że przestanę pić i źle się czuję z tą presją to całkowicie akceptuje siebie i swoje decyzje

Mimo, że wszyscy oczekują, że przestanę pić i źle się czuję z tą presją to całkowicie akceptuje siebie i swoje decyzje MATERIAL ZE STRONY: http://www.eft.net.pl/ POTRZEBA KONTROLI Mimo, że muszę kontrolować siebie i swoje zachowanie to w pełni akceptuję siebie i to, że muszę się kontrolować Mimo, że boję się stracić kontrolę

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Celm er - nazwisko rodowe Piekańska Ja, niżej podpisany(a),... (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Agnieszka Celm er - nazwisko rodowe Piekańska Ja, niżej podpisany(a),... (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) O ŚW IADCZENIE M AJĄTK OW E członka zar pqwi»ty) ą ^ - ętęr^p^owlaęu, s^ aj ^ ika-p ew iatth jtierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zatjządzająeeg o -powiatową

Bardziej szczegółowo

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 Prezentacja Małgorzata Hornicka Bad Freienwalde Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Uczestnicząc w programie Erasmus + odbyłam

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie (...) rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie (...) rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Bóg troszczy się o każde swoje dziecko

Bóg troszczy się o każde swoje dziecko Bóg troszczy się o każde swoje dziecko Pieśń: Upadnij na kolana Na samym początku naszej adoracji przywitajmy się z Panem Jezusem ukrytym w tej małej okruszynie chleba. On pragnie dziś spotkać się z każdym

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/31088,sluzby-wzorowo-dbaly-o-bezpieczenstwo-podczas-co P24-w-Katowicach.html 2019-06-08, 11:02 Służby wzorowo dbały

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek Friedrichshafen 2014 Wjazd pełen miłych niespodzianek Do piątku wieczora nie wiedziałem jeszcze czy pojadę, ale udało mi się wrócić na firmę, więc po powrocie do domu szybkie pakowanie i rano o 6.15 wyjazd.

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Anioł Nakręcany. - Dla Blanki - Tekst: Maciej Trawnicki Rysunki: Róża Trawnicka

Anioł Nakręcany. - Dla Blanki - Tekst: Maciej Trawnicki Rysunki: Róża Trawnicka Maciej Trawnicki Anioł Nakręcany - Dla Blanki - Tekst: Maciej Trawnicki Rysunki: Róża Trawnicka Wersja Demonstracyjna Wydawnictwo Psychoskok Konin 2018 2 Maciej Trawnicki Anioł Nakręcany Copyright by Maciej

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

WDOWA I SĘDZIA WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE

WDOWA I SĘDZIA WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE Ew. Łukasza 18,1-8; 1 List do Tesaloniczan 5,17-18; List do Kolosan 4,2 Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, Mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 marca 2019 r. zarządza się co następuje:

z dnia 1 marca 2019 r. zarządza się co następuje: ZARZĄDZENIE NR 173/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Drugi z kolei wyjazd w ramach programu unijnego COMENIUS-Achieve! rozpoczął się dnia 30 kwietnia 2013 na lotnisku Kraków-Balice.

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JAKUB U LABANA 10. JAKUB U LABANA

STARY TESTAMENT. JAKUB U LABANA 10. JAKUB U LABANA JAKUB U LABANA 46 Rebeka wysłała syna Jakuba do swojego brata. Izaak z Rebeką nie chcieli również, aby ich syn ożenił się z Kananejką czyli taką kobietą, która nie była z ich narodu i mieszkała w Kanaanie.

Bardziej szczegółowo

Wszystko to zostało razem zapakowane i przygotowane do wysłania.

Wszystko to zostało razem zapakowane i przygotowane do wysłania. Witajcie, Zastanawiałem się od czego zacząć, bo od mojej prośby do Was o wsparcie mnie w przygotowaniu pomocy dzieciom i młodzieży w mieście Embu w Kenii minęło już prawie trzy miesiące, a mnie się wydaje

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo