CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy, działa przy jednym z wojewódzkich ośrodków koordynujących (nazywanych dalej WOK). Zadania centralnego ośrodka koordynującego: Centralny ośrodek koordynujący realizuje wszystkie zadania etapu diagnostycznego, oraz: A/ kieruje pracą wojewódzkich ośrodków koordynujących B/ prowadzi ciągły nadzór merytoryczny i kontroli jakości realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy w poszczególnych regionach (województwach) C/ przeprowadza wizytacje podległych WOK D/ prowadzi działania edukacyjne i doskonali kwalifikacje podległej kadry specjalistów E/ modyfikuje ostateczny kształt realizacji programu F/ okresowo weryfikuje podległe kadry kierownicze WOK H/ opracowuje roczne sprawozdanie z działania programu Ad. A COK kontroluje pracę podległych mu WOK poprzez formułowanie zadań na bieżący okres 12 miesięcznej działalności i rozliczanie realizacji zadań za miniony okres rocznej realizacji programu profilaktyki. Odbywa się to na zwołanej przez kierownika COK konferencji, gdzie zapraszani są kierownicy lub osoby przez nich upoważnione, reprezentujące każdy z 16 WOK działających w Polsce. Programem konferencji jest: Analiza wykonania założeń za miniony okres 12 miesięcy realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, tj. - liczby wykonanych badań - zgłaszalności kobiet indywidualnie zapraszanych do udziału w programie - jakości cytodiagnostyki (odsetek wyników nieprawidłowych, wyniki wtórnej oceny wyników nieprawidłowych oraz 10% wtórnej oceny wyników prawidłowych) - liczby wykonanych badań kolposkopowych - liczby rozpoznanych śródnabłonkowych neoplazji szyjki macicy, raków przedinwazyjnych i inwazyjnych Analiza kosztów 12 miesięcznej realizacji programu; - koszty funkcjonowania WOK - koszty indywidualnego zapraszania kobiet do udziału w programie profilaktyki 1

2 - koszt prowadzenia cytodiagnostyki -koszty weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologicznych (kolposkopia, biopsja, badanie patomorfologiczne) - koszty zakupu specjalistycznego sprzętu - koszty działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną - koszty podnoszenia kwalifikacji zespołu realizującego program Analiza bieżącego funkcjonowania centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programie Przedstawienie przez zespół COK zadań i etapów ich realizacji i budżetu na kolejne 12 miesięcy realizowania programu profilaktyki: - określenie liczby badań do wykonania w każdym regionie podległym pod odpowiedni WOK - przedstawienie planu szkoleń specjalistycznych na kolejny rok - przedstawienie planu wizytacji WOK - omówienie bieżących modyfikacji realizowania programu Ad. B/ Prowadzenie przez COK ciągłego nadzoru i kontroli jakości pracy WOK odbywa się przez: - analizę realizowania 12-miesięcznych zadań prowadzenia programu profilaktyki - ocenę bieżącego uzupełniania centralnej bazy danych - wizytację WOK Ad. C/ Wizytacje WOK przez przedstawicieli COK odbywają się co 12 miesięcy. Celem wizytacji jest: - ocena warunków pracy WOK (baza lokalowa, specjalistyczny sprzęt, kadra) - analiza bieżących potrzeb dotyczących w/w punktów - ocena stanu bieżącej realizacji programu Ad. D/ Prowadzenie działań edukacyjnych i doskonalenie kwalifikacji podległej kadry specjalistów jest realizowane zarówno przez struktury realizujące Ogólnopolski program populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy (COK, WOK) oraz realizatorów programu Podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia funkcjonującego w ramach Sektorowego programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich. W ramach działania COK i WOK prowadzony będzie system szkolenia lekarzy-ginekologów realizujących etap podstawowy. Szkolenie to ma zapoznać realizatorów etapu podstawowego z zasadami prowadzenia programu ze szczególnym uwzględnieniem: 2

3 - stosowania jednorazowych wzierników oraz szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych - pobierania wymazów cytologicznych, utrwalania, przechowywania, przekazywania preparatów - wypełniania odpowiedniej dokumentacji - odbioru wyniku wymazu cytologicznego opisanego w systemie TBS - interpretacji wyników wymazów cytologicznych - wyznaczania indywidualnego trybu kontroli w sytuacji kwalifikowania kobiety do grupy podwyższonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy - skierowania kobiety do dalszej diagnostyki w wojewódzkim ośrodku koordynującym w sytuacji nieprawidłowego wyniku wymazu cytologicznego - zbierania wywiadu i uzupełnienia komputerowej bazy danych. Kursy kolposkopowe i algorytmy postępowania diagnostycznego W zakresie działania COK znajduje się organizacja i prowadzenie kursów kolposkopowych oraz algorytmu postępowania diagnostycznego w sytuacji nieprawidłowego wyniku cytologicznego. Program szkolenia: 1.Omówienie klasyfikacji wymazów cytologicznych The Bethesda System 2.Wyniki nieprawidłowe wg TBS 3.Przykłady nieprawidłowych wyników cytologicznych i odpowiadające im obrazy kolposkopowe 4.Algorytmy postępowania diagnostycznego w sytuacji nieprawidłowych wyników cytologicznych 5.Nowe kierunki rozwoju etapu diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy Zadania edukacyjne COK prowadzi centralnie, jak również za pomocą WOK, według ściśle określonego rocznego planu. Ad E/ COK proponuje Ministrowi Zdrowia dotyczącą zmian w programie profilaktyki. Modyfikacje powinny mieć charakter: - bieżącej analizy zaistniałych trudności przy wdrażaniu programu - korekty nieprawidłowości działania systemu - propozycji zmian dotyczących wojewódzkich realizatorów programu - propozycji zmian nakładów budżetowych niezbędnych do realizacji programu - udoskonalania metodyki badań - wprowadzania nowych usprawnień diagnostycznych; sprzęt, programy komputerowe itp. 3

4 Ad. F COK przeprowadza okresową kontrolę i weryfikuje podległe mu kadry realizujące program profilaktyki raka szyjki macicy poprzez: - wizytację ośrodka raz na 12 miesięcy - analizę i podsumowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań programu - weryfikacji WOK po każdych 3 kolejnych latach jego funkcjonowania Ad G/ COK przeprowadza roczną analizę realizacji założeń programu opartą o zestawienie danych zgłaszanych przez WOK w zakresie: - liczby wykonanych badań - zgłaszalności kobiet indywidualnie zapraszanych do udziału w programie - odsetka nieprawidłowych wyników wymazów cytologicznych - wyników weryfikacji nieprawidłowych wymazów cytologicznych, czyli liczby wykrytych i rozpoznanych śródnabłonkowych neoplazji szyjki macicy, raków przedinwazyjnych i inwazyjnych. Ad h/ COK opracowuje roczne sprawozdanie z działalności programu, w którym ujęte są: - liczba kobiet w populacji objętej programem - liczba kobiet, które zgłosiły się na badanie cytologiczne w ramach programu profilaktycznego - liczba kobiet z prawidłowym wynikiem badania cytologicznego, - liczba kobiet, u których wykryto zmiany łagodne - liczba kobiet z podejrzeniem raka szyjki macicy - liczba kobiet z rozpoznaną śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy - liczba kobiet, u których rozpoznano raka szyjki macicy - liczba wykonanych kolposkopii/ biopsji celowanej - ocena % wykonania planowanych badań przez poszczególne WOK i całościowo - ocena % zgłaszalności kobiet w przeliczeniu na liczbę indywidualnych zaproszeń w ujęciu WOK i całościowo - ocena % nieprawidłowych wyników - analiza % udziału wyników cytologicznych nieprawidłowych potwierdzonych weryfikacja patomorfologiczną - analiza kosztów rocznej realizacji programu - analiza niezbędnych zakupów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia - podsumowanie działalności szkoleniowej W skład struktury COK wchodzi: A/ kierownik COK B/ z-ca kierownika COK (kierujący WOK przy którym działa COK) C/ szef sekretariatu COK D/ referent do sprawy komputerowej bazy danych (2-3 osoby) 4

5 E/ referent do spraw szkolenia oraz nadzoru WOK (1 osoba) Kryteria wyboru (oceny ofert) Centralnego Ośrodka Koordynującego: 1.Oferent powinien zapewnić realizację podstawowych zadań COK, które polegają na: A/kierowaniu pracą wojewódzkich ośrodków koordynujących B/prowadzeniu ciągłego nadzoru merytorycznego i kontroli jakości realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy w poszczególnych regionach (województwach) C/przeprowadzaniu wizytacji podległych WOK D/prowadzeniu działań edukacyjnych i doskonalenie kwalifikacji podległej kadry specjalistów E/modyfikowaniu ostatecznego kształtu realizacji programu F/okresowemu weryfikowaniu podległych kadr kierowniczych WOK G/ocenie i rozliczaniu centralnej realizacji programu H/opracowaniu rocznego sprawozdania z działania programu 2.Oferent powinien dysponować: A/ co najmniej 3-letnim doświadczeniem praktycznym w kierowaniu dużym zespołem badawczym realizującym określone zadania z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, onkologii ginekologicznej potwierdzone np. uzyskaniem i realizacją grantów naukowych (KBN, międzynarodowych) organizowaniem placówek medycznych wykonujących badania przesiewowe itp. (dotyczy kierownika COK) B/ szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu onkologii ginekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, wczesnego wykrywania, rozpoznawania i leczenia raka szyjki macicy, potwierdzoną przebytymi kursami, szkoleniami, stażem pracy na oddziale specjalistycznym, osiągnięciami naukowymi w tej dziedzinie, posiadanymi specjalizacjami itp. (dotyczy kierownika COK) C/ znajomością i uznaniem środowiska przyszłych realizatorów programu profilaktyki tzn. lekarzy ginekologów pierwszego kontaktu, ginekologów- kolposkopistów, patomorfologów, cytotechników itd. (członek samorządu lekarskiego, towarzystw naukowych, korporacji zawodowych itp.) 3.Oferent powinien zapewnić: A/ wyspecjalizowaną kadrą dysponującą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu badań przesiewowych z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, w tym: 5

6 - lekarza ginekologa-kolposkopistę, dysponującego doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu badań przesiewowych, który będzie pełnił obowiązki zastępcy kierownika COK i kierował WOK B/ zespół dysponujący doświadczeniem w pracy administracyjnej, w tym: - prowadzeniu sekretariatu - obsłudze komputerowej bazy danych - organizowaniu szkoleń i kursów - prowadzeniu specjalistycznej dokumentacji medycznej C/ podstawowe przygotowanie logistyczne do organizacji COK, w tym: - własna bazę lokalową umożliwiającą organizację pracy sekretariatu COK, instalowanie centralnej bazy danych o programie, archiwum - własne zaplecze dydaktyczne, zapewniające możliwość organizowania kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu warunków realizacji programu (sale wykładowe, seminaryjne, hotel dla kursantów, możliwości zapewnienia wyżywienia). 6

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Diagnoza problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ mgr Aneta Krawiec Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo