LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2

3 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach (I półrocze). Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Kontroler Justyna Goszcz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 14 czerwca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1,2) Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o., ul. Żelazna 90, Warszawa (do 14 grudnia 2012 r. Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), zwane dalej Centrum lub CMŻ. Wojciech Puzyna, Prezes Zarządu od 14 grudnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 3-6) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 realizację przez Centrum programu profilaktyki raka szyjki macicy. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. Uzasadnienie W okresie objętym kontrolą Centrum stworzyło właściwe warunki do realizacji oceny ogólnej programu profilaktyki raka szyjki macicy na etapie podstawowym, diagnostycznym i pogłębionej diagnostyki. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, badania mikroskopowe materiału z szyjki macicy i pogłębiona diagnostyka (kolposkopia) prowadzone były w odpowiednio wyposażonych Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Pracowni Patomorfologii przez wykwalifikowany personel medyczny. Dokumentacja przedłożona przez Centrum do NFZ, na realizację świadczeń w ramach AOS 2, dotyczących pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego i w ramach PPZ 3 dotyczących programu profilaktyki raka szyjki macicy etap diagnostyczny i etap pogłębionej diagnostyki, spełniała wymogi określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i profilaktycznych programów zdrowotnych oraz w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Zawarte w wyżej wymienionej dokumentacji dane były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nie umożliwieniu pacjentkom umawiania się na wizyty drogą elektroniczną, błędach i opóźnieniach w przesyłaniu kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (sprawozdania MZ/N-1a) do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów oraz nie wdrożeniu w CMŻ ewidencji księgowej kosztów w pozostałych ośrodkach kosztów działalności podstawowej (m.in. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. 3 Profilaktyczne Programy Zdrowotne

4 związanych z realizacją w badanym okresie programów zdrowotnych raka szyjki macicy) w podziale na procedury medyczne. III. Opis ustalonego stanu faktycznego W latach (I półrocze) w Centrum realizowana była profilaktyka raka szyjki macicy na etapie podstawowym, polegającym na pobieraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, na etapie diagnostycznym polegającym na wykonywaniu badań mikroskopowych materiału z szyjki macicy oraz na etapie pogłębionej diagnostyki-kolposkopii. (dowód: akta kontroli str ) Ocena realizacji umów zawartych z Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Opis faktycznego stanu W okresie objętym kontrolą udzielanie świadczeń w zakresie realizacji profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy) pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego zakres skojarzony i w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne program profilaktyki raka szyjki macicy (etap diagnostyczny i etap pogłębionej diagnostyki) dokonywane było na podstawie umów zawartych pomiędzy MOW NFZ i Centrum Żelazna 4. (dowód: akta kontroli str ) Złożone przez Centrum oferty na realizację świadczeń w ramach AOS, w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w ramach Profilaktycznych Programów Zdrowotnych wraz z aktualizacjami spełniały warunki określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia i zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i profilaktyczne programy zdrowotne. W okresie objętym kontrolą miejscem realizacji świadczeń wykonywanych w ramach profilaktyki raka szyjki macicy była Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Pracownia Patomorfologii w Dziale Diagnostyki Medycznej. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , ) W badanym okresie świadczenia w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie podstawowym według stanu na 31 grudnia 2011 r., na 31 grudnia 2012 r. i na 24 czerwca 2013 r. wykonywane były odpowiednio przez 14 (3,65 etatu), 16 (3,81 etatu) i 19 (3,79 etatu), lekarzy specjalistów ginekologii i położnictwa, 9 (1,41 etatu), 7 (1,01 etatu) i 3 (0,11 etatu), lekarzy ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz 2 położne (odpowiednio 1,69; 1,18 i 1,18 etatu), posiadające dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w 4 Umowy zawarte w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne: na 2009 r. nr /09 z 26 stycznia 2009 r., na 2010 r. aneks nr 1/2010do umowy nr /09 z 27 stycznia 2010 r., (zmiana nr umowy: /10), na 2011 r. aneks nr 5 do umowy nr /10 z 25 stycznia 2011 r., (zmiana nr umowy: /11), na 2012 r. umowa 10/PRO/2012 nr /12 z 6 lutego 2012 r., na 2013 r. umowa nr /12 z 28 stycznia 2013 r. Umowy zawarte w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: na 2009 r. umowa nr 07R /09 ( /06) z 6 lutego 2009 r., na 2010 r. Aneks nr 1/2010 do umowy nr 07R /09 z 18 lutego 2010 r., (zmiana nr umowy: 07R /10), na 2011 r. umowa nr 07R /11 z 3 lutego 2011 r., na 2012 r. Aneks nr 1/2012 do umowy nr 07R /12 z 7 lutego 2012 r., na 2013 r. Aneks nr 7/2012 do umowy nr 07R /12 z 14 stycznia 2013 r. (zmiana nr umowy na 07R /13)

5 zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy. Świadczenia w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym według stanu na 31 grudnia 2011 r., na 31 grudnia 2012 r. i na 24 czerwca 2013 r. wykonywane były odpowiednio przez 3 (1,16 etatu), 2 (0,96 etatu) i 2 (0,96 etatu) lekarzy specjalistów patomorfologii lub anatomii patologicznej. Świadczenia w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w etapie pogłębionej diagnostyki według stanu na 31 grudnia 2011 r., na 31 grudnia 2012 r. i na 24 czerwca 2013 r. wykonywane były przez jednego lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii odpowiednio na 0,13; 0,18 i 0,18 etatu. Personel został wykazany przez CMŻ w dokumentacji aktualizującej umowy w rodzaju AOS i PPZ. W przypadku zmian personalnych dotyczących zatrudnionych lekarzy i położnych lub ich rozkładu czasu pracy, Centrum informowało o tym fakcie MOW NFZ. (dowód: akta kontroli str. 633, ) W latach Centrum posiadało sprzęt medyczny, określony w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i profilaktycznych programów zdrowotnych oraz w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i profilaktyczne programy zdrowotne, wykazany w ofertach oraz w umowach zawartych z NFZ. (dowód: akta kontroli str ) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne: Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w CMŻ było wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (w dniu 30 września 2004 r. pod numerem 1680). (dowód: akta kontroli str. 294) W badanym okresie CMŻ nie zlecało wykonywania świadczeń w ramach profilaktyki raka szyjki macicy innym podmiotom. (dowód: akta kontroli str , ) W 2009 r. zakontraktowano 668 świadczeń 5 w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy etap podstawowy o wartości ,00 zł; w 2010 r. 596 świadczeń o wartości ,00 zł; w 2011 r. 283 świadczenia o wartości 7 641,00 zł; w 2012 r. 315 świadczeń o wartości 8 505,00 zł i 298 świadczeń o wartości 8 046,00 zł w 2013 r. Liczba i wartość wykonanych świadczeń wyniosła: 667 świadczeń o wartości ,00 zł w 2009 r., 452 świadczenia o wartości ,00 zł w 2010 r., 283 świadczenia o wartości 7 641,00 zł w 2011 r., 315 świadczeń o wartości 8 505,00 zł w 2012 r. i 89 świadczeń o wartości 1 971,00 zł w 2013 r. (do 26 czerwca). Liczba i wartość zakontraktowanych świadczeń w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy etap diagnostyki cytologicznej wyniosła świadczenia o wartości ,00 zł w 2009 r., świadczeń o wartości ,50 zł w 2010 r., świadczeń o wartości ,00 zł w 2011 r., świadczeń o wartości ,50 zł w 2012 r. i świadczeń o wartości ,00 zł w 2013 r. Liczba i wartość wykonanych świadczeń wynosiła świadczeń o wartości ,00 zł w 2009 r., świadczeń o wartości ,50 zł w 2010 r., świadczeń o wartości ,50 zł w 2011 r., świadczeń o wartości ,50 zł w 2012 r. i 732 świadczenia o wartości ,00 zł w 2013 r. (do 26 czerwca). 5 Liczba świadczeń przeliczona z ilości zakontraktowanych punktów.

6 W 2009 r. zakontraktowano świadczenia w etapie pogłębionej diagnostyki w liczbie 444 punktów o wartości 4 440,00 zł, w 2010 r. 177 punktów o wartości 1 770,00 zł, w 2011 r. 132 punkty o wartości 1 320,00 zł, w 2012 r. 88 punktów o wartości 880,00 zł, w 2013 r. 134 punkty o wartości 1 340,00 zł. Liczba i wartość wykonanych świadczeń wyniosła: 45 świadczeń o wartości 3 790,00 zł w 2009 r., 23 świadczenia o wartości 1 770,00 zł w 2010 r., 12 świadczeń o wartości 1 320,00 zł w 2011 r., 3 świadczenia o wartości 210,00 zł w 2012 r. i 0 świadczeń w 2013 r. (do 26 czerwca). (dowód: akta kontroli str , , ) W etapie podstawowym w roku 2010 liczba wykonanych świadczeń była niższa od liczby zakontraktowanych o 24%. Do 26 czerwca 2013 r. wykonano 30% z zakontraktowanej liczby świadczeń. W etapie diagnostyki cytologicznej w roku 2009 liczba wykonanych świadczeń była niższa od liczby zakontraktowanych o 5%. Do 26 czerwca 2013 r. wykonano 36% z zakontraktowanej liczby świadczeń. W etapie pogłębionej diagnostyki w roku 2009 liczba wykonanych świadczeń była niższa od zakontraktowanych o 15%, w roku 2012 o 76%. Do 26 czerwca 2013 r. nie wykonano żadnego świadczenia. (dowód: akta kontroli str ) Prezes Zarządu Centrum (w latach Dyrektor Szpitala) wyjaśnił, że liczba i wartość wykonanych świadczeń oraz wynikająca z nich ogólna wartość wykonanej umowy z zakresu profilaktyki szyjki macicy jest uzależniona od zgłaszalności pacjentów uprawnionych do skorzystania ze świadczeń w ramach przedmiotowego programu. Centrum nie informowało MOW NFZ w formie pisma/zawiadomienia o możliwości niezrealizowania umowy. Realizacja umowy jest monitorowana w czasie rzeczywistym w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) przez NFZ oraz przez realizatora programu. (dowód: akta kontroli str. 649) Liczba kobiet, u których wykonano badania cytologiczne wynosiła w 2009 r., w 2010 r., w 2011 r., w 2012 r. i 733 w 2013 r. (do 24 czerwca). Liczba kobiet z prawidłowym wynikiem badania cytologicznego wynosiła: w 2009 r., w 2010 r., w 2011 r., w 2012 r., 711 w 2013 r. (do 24czerwca). Liczba kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego wynosiła: 365 w 2009 r., 442 w 2010 r., 167 w 2011 r., 134 w 2012 r., 22 w 2013 r. (do 24 czerwca). Liczba kobiet skierowanych do etapu pogłębionej diagnostyki wynosiła: 196 w 2009 r., 174 w 2010 r., 63 w 2011 r., 66 w 2012 r., 6 w 2013 r. (do 24 czerwca) (dowód: akta kontroli str. 632) W toku realizacji przez CMŻ programu raka szyjki macicy w latach nie rozpoznano stanu nowotworu złośliwego szyjki macicy. Zgłoszenia do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów dotyczyły leczenia szpitalnego. (dowód: akta kontroli str. 641,643) Ustalone 1. W toku kontroli ustalono, że nie funkcjonował system umożliwiający pacjentkom nieprawidłowości umawianie się drogą elektroniczną na wizyty. Uruchomiony od dnia 4 września 2013 r. (w trakcie kontroli NIK) tymczasowy system e-rejestracji polegał na elektronicznym przekazaniu danych kontaktowych przez pacjentkę. Umówienie się na wizytę następowało telefonicznie.

7 Stosownie do postanowień art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 6 od 1 stycznia 2013 r. świadczeniodawca prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczenia jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty. Prezes Zarządu wyjaśnił, że Centrum od 1 stycznia 2013 umożliwiało świadczeniobiorcom zapisywanie się na wizyty drogą elektroniczną. Od dnia 15 lipca 2013 r nastąpiło zawieszenie działalności firmy odpowiedzialnej za portal Wizyty 24.pl o czym CM Żelazna nie zostało uprzedzone. W związku z tym grafiki i usługi dostępne dla Pacjentów zostały zablokowane. System informatyczny Przychodni CM Żelazna nie jest zintegrowany z zapisami dotychczas prowadzonymi przez portal Wizyty24.pl, w związku z czym CM Żelazna posiada jedynie informacje, zapisane w plikach Excel prowadzonych przez Rejestrację, zawierające listę osób zapisanych z portalu Wizyty24.pl od dnia 1 stycznia 2013 r. (dowód: akta kontroli str , ,721,723) 2. W okresie objętym kontrolą 136 spośród 265 kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (sprawozdania MZ/N-1a) Centrum przekazało Wojewódzkiemu Rejestrowi Nowotworów z opóźnieniem wynoszącym od jednego dnia do trzech i pół roku. Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie programów badań statystycznych statystyki publicznej na lata , podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu złośliwego powinny przesyłać karty zgłoszenia nowotworu złośliwego raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby. Prezes Zarządu wyjaśnił, że Centrum dokłada starań, aby dotrzymywać terminów sprawozdawczych przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, zdarzają się jednak sytuacje obiektywne uniemożliwiające przygotowanie KZNZ MZ/N-1 i przekazanie do Rejestru Nowotworów w określonym w przepisach terminie. Centrum dokłada również starań, aby sprawozdania MZ/N-1a wypełniane były zgodnie z Instrukcją wypełniania Karty Zgłoszenia Nowotworów Złośliwych MZ/N-1a, w związku ze stwierdzonymi przypadkami błędnej interpretacji Instrukcji wypełniania Karty Zgłoszenia Nowotworów Złośliwych MZ/N-1a podjęte zostały działania zapobiegawcze pracownicy Centrum, w szczególności lekarze, zostaną zobowiązani do ponownego zapoznania się ze stosownymi przepisami oraz przeszkoleni w zakresie prawidłowego wypełniania KZNZ. (dowód: akta kontroli str , ) Uwagi dotyczące badanej działalności w tym zakresie. Czas pracy dwóch lekarzy patomorfologów wykazany w kartach pracy z 2011 r. nie był zgodny z harmonogramem zasoby stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr /06 ( /11) zawartej z MOW NFZ w rodzaju świadczeń Profilaktyczne Programy Zdrowotne. CMŻ nie zgłosiło do MOW NFZ zmian (dowód: akta kontroli str , ) W latach (I półrocze) nie prowadzono w Szpitalu im. Św. Zofii ewidencji księgowej kosztów w pozostałych ośrodkach kosztów działalności podstawowej (m.in. związanych z realizacją w badanym okresie programów zdrowotnych raka szyjki macicy w ramach umów z NFZ) w podziale na procedury medyczne, mimo, że zgodnie z 1 ust. 1 pkt 2 oraz 1 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i 6 Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz ze zm. 7 Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz ze zm., Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14 ze zm., Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz ze zm., Dz.U. z 2012 r., poz.1391 ze zm. (załącznik punkt 1.29 Zdrowie i Ochrona Zdrowia, punkt 8)

8 Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 8 szpital zobowiązany był do ustalenia i wdrożenia takiej ewidencji kosztów. Prezes Zarządu wyjaśnił, że realizacja poszczególnych etapów programu profilaktyki raka szyjki macicy jest prowadzona w ramach działalności podstawowej Centrum, przez właściwe komórki organizacyjne. Centrum nie prowadzi osobnej ewidencji kosztów związanych z realizacją programu i umowy z MOW NFZ w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. (dowód: akta kontroli str. 631,722, ,741, , ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej pozyskanej ze środków Ministerstwa Zdrowia na rozwój radioterapii onkologicznej. Opis faktycznego stanu W okresie objętym kontrolą Centrum nie posiadało pracowni do radioterapii i nie otrzymywało z Ministerstwa Zdrowia środków na zakup sprzętu do radioterapii onkologicznej. (dowód: akta kontroli str. 721) IV. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 9, wnosi o: 1) wdrożenie systemu umożliwiającego świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, 2) prawidłowe wypełnianie i terminowe przekazywanie do Krajowego Rejestru Nowotworów sprawozdań MZ/N-1a. 8 Dz. U. Nr 164, poz uchylone z dniem 1 lipca 2011 r. 9 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

9 V. Pozostałe informacje i pouczenia Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Kontroler Justyna Goszcz specjalista kp. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie podpis podpis

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 grudnia 2008 r. P/08/098 LWR-41031-4 /2008 Pan

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Łódź, dnia listopada 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK

Bardziej szczegółowo

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/12/2007 Kontraktowanie i wydatkowanie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY-41021-01/08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n.

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Olsztyn, dnia.10.2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy.

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH ETAPU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONYWANEJ W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LOP /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4101-06-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych Jednostka

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-11-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-21-02/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-21-02/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-02/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-11-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-11-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-11-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-023-02/2011 P/11/094 Gdańsk, 18 stycznia 2012 r. Pan Marian Kentner Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Kielce, dnia listopada 2008 r. P/08/098 LKI-41012-2-08 Pan Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/003 Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 09 stycznia 2008 r. P/07/101 LPO 41038-1-2007 Pan Lesław Lenartowicz

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 5 stycznia 2011 r. Pani Mariola Madler Litera Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz sp. z o.o. w Kobierzycach LWR-

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101 24 02/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101 24 02/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101 24 02/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Jednostka

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/165 Realizacja i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r. Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-020-02/2014 P/14/076 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-020-02/2014 P/14/076 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-020-02/2014 P/14/076 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/076 Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-11-03/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-11-03/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-11-03/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/132 - Programy terapeutyczne i lekowe finansowane ze

Bardziej szczegółowo

PRO/10/04/2004 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA - zawarta w..., dnia...

PRO/10/04/2004 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA - zawarta w..., dnia... Załącznik nr do uchwały Nr 175 Zarządu NFZ PRO/10/04/004 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA - zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-016-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-016-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-016-04/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-11-02/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-11-02/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-11-02/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/019 Efekty wspierania

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33%

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33% Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 23 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Krystyna Nierobisz Chrzanowska, ul. Puszkina 22, 66

Bardziej szczegółowo

Kolejki oczekujących NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH

Kolejki oczekujących NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH Kolejki oczekujących NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DOTYCZĄCE PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH Świadczeniodawca: nie umieszcza na liście oczekujących

Bardziej szczegółowo