PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM"

Transkrypt

1 PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje możliwość zakupu materiałów o wartości przewyższającej zł zaliczanych do środków trwałych. Należy jednak pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących crossfinancingu. Zgodnie z Rozdziałem 4.13 Podrozdział 13 Cross-financing Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem dotyczą przede wszystkim: a) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) pojazdów oraz mebli; b) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyższa od 350 zł; c) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyższa od 350 zł, celem przekazania uczestnikom projektów PO KL; d) dostosowywania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanymi projektami w ramach PO KL. Ponadto, zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12: Wartość cross financingu nie przekracza 20% wartości ogółem projektu. Pytanie nr 2: Jeśli jako beneficjent występuje szkoła z odpowiednimi uprawnieniami od organu prowadzącego, czy do przetargu na prowadzenie zajęć mogą startować nauczyciele z tej szkoły? Zatrudnianie nauczycieli do projektów PO KL w ramach stosunku pracy musi być zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1992 roku Karta Nauczyciela.

2 Zgodnie z Rozdziałem 2. Zatrudnianie personelu Faq dotyczącego kwalifikowalności: Jeśli pracownik jest zatrudniony u beneficjenta na podstawie umowy o pracę poza projektem, to zawarcie z takim pracownikiem przez tego beneficjenta umowy cywilnoprawnej w ramach projektu jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy (np. szkolenia / wykłady realizowane w weekendy) oraz pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w podrozdz pkt. 2 nowych Wytycznych, tj.: jest to zgodne z przepisami krajowymi, tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, chyba że przepisy pragmatyk służbowych stanowią odrębnie; zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony; zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej; osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. Natomiast jeśli pracownik jest zatrudniony u beneficjenta na podstawie umowy o pracę w ramach projektu, to zawarcie umowy cywilnoprawnej w ramach tego samego projektu jest niedopuszczalne. Zgodnie z zapisami Podrozdz. 4.5 Sekcja 1 pkt. 2) nowych Wytycznych wszystkie obowiązki i zadania realizowane przez pracownika beneficjenta w ramach jednego lub więcej projektów powinny być ujęte w jednej umowie o pracę. Jeżeli beneficjent chce zaangażować dotychczasowego pracownika będącego personelem projektu do realizacji innych zadań w ramach projektu, należy zmienić mu zakres obowiązków w ramach stosunku pracy. WUP w Poznaniu informuje, iż instytucją właściwą do rozstrzygania wątpliwości dotyczących zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych jest Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a, adres strony internetowej WUP w Poznaniu zawiadamia, iż to Projektodawca odpowiada za prawidłowe przygotowanie projektu zgodnie z wytycznymi oraz dokumentami programowymi PO KL oraz prawodawstwem krajowym i wspólnotowym. Pytanie nr 3: Czy wszystkie zakupy w ramach cross financingu muszą być obejmowane pełnym przetargiem? Czy pomoce dydaktyczne, których wartość jest mniejsza od 340 zł również muszą być objęte pełnym przetargiem?

3 Zgodnie z Rozdziałem Sekcja 3 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje: a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik nr 1 do Wytycznych, przy czym dotyczy to podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, albo b) zasadę konkurencyjności w rozumieniu podsekcji , przy czym dotyczy to wszystkich podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. O tym, czy Beneficjent stosuje PZP decyduje ustawa. W pewnym przypadku Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności. Ponadto, zgodnie z Rozdziałem Podsekcja 1 Zasada konkurencyjności omawianego dokumentu: 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem pkt Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu; b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. Dodatkowo, zgodnie z Rozdziałem Zasada efektywnego zarządzania finansami Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wytyczne nakładają na beneficjenta obowiązek rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto (tj. bez podatku VAT), chyba że zakup usługi lub towaru jest ponoszony zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w sytuacji korzystania przez beneficjenta z wyłączeń ze stosowania PZP lub zasady konkurencyjności zobowiązany jest do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, w celu potwierdzenia ceny

4 rynkowej danego zamówienia. Oznacza to, że zasada efektywnego zarządzania finansami ma zastosowanie w przypadku angażowania (na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdyż taka forma angażowania personelu oznacza zakup usługi) personelu zarządzającego projektem lub personelu, z którym beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. W przypadku towarów lub usług o wartości do 20 tys. zł netto, beneficjent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rozeznania rynku, co nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za ponoszenie wydatków w racjonalnej wysokości. Próg 20 tys. zł netto dotyczy zakupu danej usługi lub towaru w ramach projektu, bez względu na liczbę sztuk zakupywanych w ramach projektu, przy czym dotyczy to wyłącznie usług i towarów o tożsamych parametrach. Jeżeli zatem beneficjent przykładowo przewiduje w projekcie zakup 7 identycznych komputerów, to jeżeli łączna wartość tych komputerów przekracza 20 tys. zł netto, istnieje obowiązek przeprowadzenia procederu rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu. Jeżeli jednak beneficjent zakładałby zakup dwóch urządzeń kserograficznych o różnych parametrach technicznych, nie ma obowiązku sumowania wartości tych towarów i sprawdzenia ich łącznej wartości. Pytanie nr 4: Wkład własny beneficjenta w jakiej formie umieścić go w szczegółowym budżecie projektu? Dokumentacja konkursowa nie podaje przykładu. Wkład własny ujmujemy wpisując go w Szczegółowym budżecie projektu we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pod konkretnym zadaniem wpisując nazwę zadania i dopisując obok wkład własny. Ponadto, w punkcie 4.2 Wkład własny w Budżecie projektu należy wpisać kwotę planowanego wkładu własnego. Zgodnie z Rozdziałem 2.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12: Zgodnie z kryterium dostępu do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (projektodawcy) lub Partnera w wysokości 12,75% wartości projektu, bez względu na formę prawną projektodawcy. Równocześnie IOK zaznacza, iż Beneficjent jest zobowiązany do zaznaczenia w Szczegółowym budżecie projektu, które wydatki będą stanowiły wkład własny Beneficjenta

5 lub Partnera. Ponadto należy pamiętać, iż wartość wkładu własnego wskazana we wniosku o dofinansowanie w części IV Budżet projektu oraz w Szczegółowym budżecie projektu musi być tożsama. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL: 4.2 Wkład własny należy wskazać wartość wkładu własnego, w tym wkładu niepieniężnego; wysokość wkładu prywatnego wynika z budżetu szczegółowego i dotyczy wyłącznie wkładu do jakiego zobowiązany jest przedsiębiorca, któremu udzielana jest pomoc publiczna w ramach projektu PO KL minimalna wartość wkładu własnego określona jest w dokumentacji konkursowej; wartość wkładu własnego nie musi stanowić sumy pól i 4.2.2; w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w ramach projektu udzielana jest pomoc publiczna oraz dodatkowo projektodawca, nie będący beneficjentem pomocy publicznej, zobowiązany jest na podstawie dokumentacji konkursowej do wniesienia wkładu własnego; w tym wkład niepieniężny należy określić wartość wkładu niepieniężnego, rozumianego jako wniesienie do projektu określonych składników majątku projektodawcy, tj. nieruchomości, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy, zgodnie ze sposobem wyceny wartości wkładu określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W polu tym nie należy wykazywać wydatków odnoszących się do wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią; Pytanie nr 5: Jak rozumieć zapis Dokumentacji konkursowej: Program rozwojowy szkół, w szczególności zajęcia dodatkowe? Celem realizacji drugiego typu projektu w ramach Działania 9.2 PO KL należy zrealizować program rozwojowy danej szkoły. Aby program rozwojowy został zrealizowany, musi spełniać łącznie wszystkie przesłanki opisane poniżej. Zgodnie z Rozdziałem 1.1. Przedmiot konkursu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12: W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: ( )

6 Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące (typ operacji 2): - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a), - doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) (b), - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych (c), - efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego (d), - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) (e), - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki zawodowe) (f), - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia (g), - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (h), - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (i). Ponadto, zgodnie z omawianym Rozdziałem: Programy rozwojowe szkół i placówek realizowane w Działaniu 9.2 spełniają łącznie następujące cechy: 1. kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki i jej uczniów (szkół/placówek i ich uczniów);

7 2. kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki (szkół/placówek); 3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania; 4. działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) lub kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego i stanowią co najmniej70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w projekcie; 5. zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa. Pytanie nr 6: Czy w ramach pierwszego typu projektu: Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu, kwalifikowalne są koszty wynagrodzenia opiekuna praktyk? Kosztem kwalifikowalnym jest zarówno pokrycie kosztów opiekuna stażu, jak i kosztów opiekuna praktyk. Pytanie nr 7: Czy kwalifikowalne są koszty zatrudnienia opiekuna stażu i praktyk, z ramienia przedsiębiorstwa, do którego delegowani są uczniowie? W nawiązaniu do powyższego pytania kosztem kwalifikowalnym jest zarówno pokrycie kosztów opiekuna stażu, jak i kosztów opiekuna praktyk. Pytanie nr 8: Drugi typ projektu programy rozwojowe szkól i placówek prowadzących kształcenia zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, punkt (c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; (d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy

8 (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących). Czy w ramach tego typu projektu dopuszcza się realizację zajęć dodatkowych (nie wyrównawczych) w ramach przedmiotów zawodowych? Np. na lokalnym rynku pracy prężnie funkcjonują przedsiębiorstwa produkcyjne sektor lotniczy. Czy w ramach realizacji niniejszego typu projektu jest możliwość utworzenia klas patronackich (z programem nastawionym na kształcenie przyszłych pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych - sektor lotniczy) z rozszerzonym programem i zajęciami pozalekcyjnymi? Czy nauczyciele pracujący w szkołach mogą prowadzić odpłatnie (zajęcia finansowane w ramach projektu) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów? W ramach ww. typu wsparcia istnieje możliwość utworzenia w ramach projektu klas patronackich z rozszerzonym programem i zajęciami pozalekcyjnymi. W ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12 realizowane mogą być projekty obejmujące: programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące (typ operacji 2): dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a) ( ) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych (c) ( ). Pytanie nr 9: Na podstawie jakiej umowy powinni być zatrudniani nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe w ramach Działania 9.2? Odpowiadając na pytanie, dotyczące zatrudniania nauczycieli w ramach projektu, WUP w Poznaniu zawiadamia, iż celem zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu, należy zastosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Karty Nauczyciela oraz inne przepisy prawa krajowego, m.in. kodeks pracy. Pytanie nr 10: Jedną z cech, jaką powinny spełniać programy rozwojowe jest kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub

9 rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły /placówki oświatowej (szkól/placówek oświatowych). Czy przez trwałe przyczynienie się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki można rozumieć wydanie certyfikatów (potwierdzających nabyte umiejętności) uczniom biorącym udział w projekcie? Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w Priorytecie IX kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek oświatowych). Oznacza to, iż w zależności od analizy potrzeb i polityki edukacyjnej danej szkoły lub placówki oświatowej może ona stworzyć program rozwojowy ukierunkowany na: reformę szkoły, w celu podniesienia jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty i/lub program rozwojowy ukierunkowany na rozszerzenie oferty edukacyjnej, w celu dopasowania tej oferty do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Kompleksowe podejście do rozszerzenia oferty edukacyjnej i/lub reformy danej szkoły oznacza systemowe podejście do rozwoju szkoły lub placówki oświatowej. Kompleksowość odnosi się zarówno do diagnozy potrzeb, jak i działań podejmowanych w wyniku tej diagnozy. Należy ją rozpatrywać w kontekście wszystkich elementów wniosku oraz w kontekście celów i wartości dodanej projektu. Należy zaznaczyć, że programem rozwojowym w żadnym z powyższych rodzajów programów rozwojowych nie mogą być np. jedynie zajęcia z j. obcego czy też zajęcia sportowe, bo mimo że podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej danej szkoły, to nie będzie to systemowe podejście do rozszerzenia oferty edukacyjnej. Program rozwojowy powinien w sposób całościowy (systemowy) i trwały przyczyniać się do rozwoju szkoły/placówki oświatowej. Program rozwojowy powinien zatem koncentrować się na wywołaniu efektu trwałej zmiany pracy szkoły (np. wprowadzeniu nowych elementów nauczania, mechanizmów dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, itp.). Efekt trwałej zmiany pracy szkoły może również wynikać z osiągniętych rezultatów miękkich programu rozwojowego (np. doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli zdobyte podczas realizacji programu rozwojowego są wykorzystywane w dalszej działalności szkoły). Należy jednocześnie zaznaczyć, że program rozwojowy finansowany z EFS nie powinien zastępować działań, które do tej pory były realizowane ze środków organu prowadzącego. Możliwe jest natomiast rozszerzenie lub modyfikacja programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych, w przypadku, gdy posiadają one takie programy.

10 Pytanie nr 11: Czy w ramach Działania 9.2 można kształcić nauczycieli, wychowawców, opiekunów? Są to grupy docelowe, które nie zostały wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL, a których wsparcie w ramach 9.2 służy prawidłowej i kompleksowej realizacji danego projektu. W szczególności należy tu wymienić możliwość szkolenia nauczycieli, wychowawców i opiekunów, których obecność niezbędna jest w przypadku projektów związanych z realizacją programów rozwojowych szkół zawodowych. Kształcenie tych osób nie będzie celem ani główną częścią składową takiego projektu. Przesłanką do wpisania takiego kosztu będzie niedostępność na rynku pracy osób spełniających wymagania niezbędne do realizacji zajęć, o których mowa w projekcie lub przesłanki przemawiające na rzecz trwałości projektu (możliwość wykorzystania przeszkolonych kadr do działań podejmowanych po zakończeniu finansowania z EFS. Zgodnie z rozdziałem Dokumentacji konkursowej dla przedmiotowego konkursu, projekty realizowane w ramach Działania 9.2 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); partnerzy społeczno gospodarczy; pracodawcy. W związku z powyższym, nauczyciele mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach Działania 9.2 PO KL. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż kształcenie nauczycieli, wychowawców, opiekunów nie może być ani celem, ani główną częścią składową projektu. Dodatkowo, warto pamiętać, aby były to krótkie formy, ponieważ realizacja dłuższych form wsparcia (m.in. studia podyplomowe) jest możliwa do realizacji w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL. Pytanie nr 12: Czy w Działaniu 9.2 jest możliwe zorganizowanie wycieczki o charakterze wycieczki przedmiotowej?

11 Wycieczki edukacyjne zorganizowane w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach projektu pod warunkiem, że Beneficjent uzasadni potrzebę ich realizacji, będą się one wpisywały w realizacje celów projektu oraz w program rozwojowy szkoły. Pytanie nr 13: Czy w Działaniu 9.2 jest możliwy zakup podręczników zawodowych dla wszystkich uczniów na cały cykl kształcenia? W ramach projektu jest możliwy zakup podręczników zawodowych dla uczniów czy też innych materiałów dydaktycznych, z zastrzeżeniem, iż jest to wydatek niezbędny do realizacji projektu, poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pytanie nr 14: Czy w Działaniu 9.2 jest możliwa wymiana międzynarodowa, zorganizowanie wizyt studyjnych, które polegałyby na wyjeździe młodzieży np. do Niemiec w celu zapoznania się ze specyfiką pracy w sektorze lotniczym? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, WUP w Poznaniu zaznacza, iż projekty powinny być realizowane wyłącznie na terytorium kraju. W przypadku, gdy jest to uzasadnione celem projektu, możliwe jest realizowanie projektu lub jego części poza granicami kraju, przy czym konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego we wniosku o dofinansowanie projektu (ze wskazaniem możliwie szczegółowo planowanego miejsca realizacji projektu) i przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia. Pytanie nr 15: Czy w ramach Działania 9.2 jest możliwe zapłacenie uczniom za praktyki zawodowe lub staże w ramach współpracy z pracodawcami? Zgodnie z Dokumentacją konkursową dla ww. konkursu otwartego, za udział w stażu uczniowie będą otrzymywać stypendium stażowe, w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Okres realizacji staży nie powinien być krótszy niż 150h miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

12 Pytanie nr 16: Jakie materiały dydaktyczne są możliwe do zakupu w ramach Działania 9.2? W ramach projektu jest możliwy zakup podręczników zawodowych dla uczniów czy też innych materiałów dydaktycznych, z zastrzeżeniem, iż jest to wydatek niezbędny do realizacji projektu, poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pytanie nr 17: Na podstawie jakiej umowy może być zatrudniona księgowa projektu pracownik wnioskodawcy, która będzie rozliczała projekt? Odnosząc się do pytania, dotyczącego kosztów związanych z obsługą księgową projektu należy przypomnieć, że wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu stanowi zawsze koszt pośredni w ramach projektu. Zatrudnienie personelu projektu powinno odbywać się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest zaangażowanie do wykonywania czynności w ramach kosztów pośrednich w projekcie nowej osoby na umowę o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub na umowę cywilnoprawną. Podkreślić jednak należy, że umowa cywilnoprawna dla obecnego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę z tym samym zakresem obowiązków nie jest dopuszczalna ze względu na niezgodność z prawem. Pytanie nr 18: Czy kosztem kwalifikowanym mogą być bilety autobusowe za dojazd uczniów do przedsiębiorstw (na praktyki, staże)? Kosztem kwalifikowalnym będą wydatki na bilety autobusowe na dojazd uczniów do przedsiębiorstw w ramach praktyk czy też staży. Pytanie nr 19: Czy aby projekt był dopuszczony do oceny formalnej musi zawierać doradztwo, crossfinancing oraz współpracę z przedsiębiorstwami staże? W Planie Działania poszczególne typy projektów w ramach 2 działają rozłącznie? Planowaliśmy projekt, który miałby na celu

13 wyrównanie szans dla uczniów naszej placówki oraz uzyskanie nowych umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji na rynku pracy. W przypadku realizacji drugiego typu projektu: 2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych, - efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego, - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki zawodowe), - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Należy zastosować następujące kryteria dostępu: Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 2013 roku, a zakończenie realizacji projektu przypada najpóźniej na 30 czerwca 2015 roku. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze

14 województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w wysokości 12,75% wartości projektu. Jednym z elementów projektu będzie działanie związane z doradztwem zawodowym dla uczniów szkół i placówek. Jednym z elementów w projekcie będzie działanie nastawione na współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie zorganizowania staży/praktyk zawodowych dla 70% osób objętych wsparciem. Wartość cross financingu nie przekracza 20% wartości ogółem projektu. W związku z powyższym, w ramach drugiego typu operacji należy stażami objąć minimum 70% uczestników projektu, zrealizować doradztwo zawodowe, a poziom cross-financingu nie powinien przekroczyć 20% wartości projektu. Pytanie nr 20: Planowana rekrutacja w projekcie będzie miała charakter wewnętrzny ze względu na to, że projekt skierowany jest dla naszych uczniów czy w związku z tym musimy objąć projektem określoną liczbę uczniów? W ramach projektu należy podać dokładną liczbę uczniów, którą planujemy objąć wsparciem, w tym wypadku liczbę uczniów, którzy będą korzystali ze wsparcia.

15 Zgodnie z Rozdziałem 3.2. Wymagania odnośnie grupy docelowej Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12: Projekty realizowane w ramach Działania 9.2 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); partnerzy społeczno gospodarczy; pracodawcy. Ponadto, w punkcie Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL należy wpisać liczbę osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach omawianego Działania. Zgodnie z Rozdziałem 3.2 Grupy docelowe Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: W punkcie 3.2 wniosku należy opisać osoby i/lub instytucje, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić uwzględniając specyfikę objętej wsparciem grupy oraz

16 założone w pkt i cele projektu wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w SzOP PO KL i w dokumentacji konkursowej. Projektodawca powinien opisać grupę docelową w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SzOP PO KL oraz w dokumentacji konkursowej. Informacje na temat osób planowanych do objęcia wsparciem nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców zapisanych w SzOP PO KL, powinny być znacznie bardziej szczegółowe (powinny przede wszystkim odnosić się do określonych w pkt wniosku kategorii i podkategorii grup docelowych oraz planowanej do objęcia wsparciem liczby osób). Nie należy również uzasadniać wyboru grup docelowych poprzez odwołanie się tylko i wyłącznie do typu projektu zawartego w SzOP, gdyż zostało już ono sformułowane w PO KL. Pytanie nr 21: Wkład własny w projekt będą stanowiły sale dydaktyczne oraz pracownie komputerowe. Wkład rozliczony na etapie końcowego wniosku o płatność będzie stanowić 12,75% natomiast w zaplanowanym budżecie mam różnicę wynikającą z zaokrągleń (mam 50508,90 winno być 50508,98) czy będzie to potraktowane jako błąd na ocenie formalnej? Zgodnie z kryterium dostępu: Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w wysokości 12,75% wartości projektu. Wartość wkładu własnego będzie obliczana w następujący sposób: Wartość ogółem x 12,75% = wartość wkładu własnego (uwzględniona w umowie o dofinansowanie projektu). W przypadku niewniesienia wkładu w kwocie wskazanej w umowie, IP może proporcjonalnie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania. Pytanie nr 22: W realizowanym obecnie projekcie na podstawie wyboru ofert stwierdzono, że stawki rynkowe odbiegają od tych w podręczniku przygotowanym przez WUP w związku z czym operujemy na stawkach rynkowych czy będzie miało to wpływ na ocenę projektu?

17 Nie istnieje podręcznik stworzony przez WUP w Poznaniu dotyczący stawek rynkowych w projektach PO KL. Ponadto, jeśli na podstawie rozeznania rynku okaże się, że ceny są zawyżone w stosunku do cen rynkowych, należy to uzasadnić. Pytanie nr 23: W projekcie określono wskaźnik główny jako: "wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie kompetencji zawodowych 96 uczniów PCEUiP na kierunkach: tech. Mechanik, tech. Mechatronik, tech. syst. i urządzeń energetyki odnawialnej, tech. Mechanik - lotniczy ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów placówki", czy wskaźnik jest odpowiedni do danego działania? Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskaźniki proponowane dla Działania 9.2: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu. W ramach Działania 9.2 PO KL w przypadku realizacji typu operacji nr 2 należy obligatoryjnie ująć wskaźnik nr 1 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe. Natomiast w obu typach projektów należy uwzględnić również pozostałe wskaźniki Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych oraz Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu. Można określić również dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego typu wsparcia lub grupy docelowej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w ramach Działania 9.2 PO KL grupy docelowej nie stanowią szkoły dla dorosłych, ani szkoły policealne, które są składową PCEUiP. Pytanie nr 24: W szczegółowych kryteriach dostępu do operacji 2: Jednym z elementów w projekcie będzie działanie nastawione na współpracę z przedsiębiorcami w zakresie zorganizowania

18 staży/praktyk zawodowych dla 70% osób objętych wsparciem czy przez to trzeba rozumieć podpisanie umów z pracodawcami, a co się z tym wiąże przewidzieć dla nich wynagrodzenia. Pod pojęciem praktyk określona jest liczba godzin dla ucznia? Szczegółowe uregulowania dotyczące praktycznej nauki zawodu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu. W przedmiotowym dokumencie ustalono, jakie koszty umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu są kwalifikowalne. Pytanie nr 25: Wskazówki dotyczące zachowania zasady SMART? Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Cel główny i cele szczegółowe projektu powinny charakteryzować się cechami zgodnymi z koncepcją SMART: S specific szczegółowe, konkretne cele powinny być szczegółowo i jednoznacznie określone, dotyczyć konkretnych problemów; M measurable mierzalne cele powinny zostać sformułowane w sposób pozwalający na ustalenie wskaźnika/wskaźników ich pomiaru; A acceptable/accurate akceptowalne/trafne cele powinny być określane z uwzględnieniem otoczenia społecznego, w którym realizowany będzie projekt, a przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych projektu. Trafność odnosi się do zdiagnozowanego/ych w punkcie wniosku problemu/problemów i wskazuje, że cele muszą bezpośrednio wynikać z opisanej wcześniej sytuacji problemowej oraz starać się obejmować wszystkie przyczyny powstania problemu/problemów (kompleksowość). Rzetelna analiza jest nie tylko podstawą do określenia celów, ale również wpływa na dobór odpowiednich form wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu. W tym kontekście pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu/problemów zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. R realistic realistyczne możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie mogą się odnosić do zadań i obszarów, które nie będą objęte projektem). Zadania przedstawione w punkcie 3.3 wniosku, które projektodawca zamierza zrealizować, powinny być ściśle związane z celami projektu i w oczywisty sposób zmierzać do ich osiągnięcia.

19 T time-bound określone w czasie każdy cel powinien zawierać w swojej konstrukcji termin, w jakim ma być osiągnięty (informację o przybliżonym terminie, w którym wszystkie zadania zostaną zrealizowane, a zaplanowane cele osiągnięte). Cecha ta jest ściśle związane z jednym z podstawowych parametrów każdego projektu, jakim jest czas (obok zasobów i budżetu). Każde przedsięwzięcie projektowe musi być ściśle określone w czasie. Czas, w jakim projekt ma zostać zrealizowany powinien być odpowiednio dobrany do problemów i potrzeb, na które odpowiedź stanowi projekt. Pytanie nr 26: Wskazówki dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn? Zgodnie z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL, Standard minimum, FAQ aktualizacja: Spełnienie standardu minimum i zagwarantowanie, że zasada równości szans kobiet i mężczyzn zostanie spełniona w naszym projekcie jest możliwe tylko wtedy, gdy myśląc o PO KL rozpoczynamy najpierw prace nad projektem, a dopiero później nad wypełnieniem wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków. Skupienie się na drugim kroku w oderwaniu od pierwszego zdecydowanie zmniejsza nasze szanse na spełnienie standardu minimum.

20

21 Pytanie nr 27: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższego zapisu dokumentacji: Wkład własny może pochodzić ze środków: publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). prywatnych (np. środków własnych beneficjenta będącego podmiotem prywatnym). O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/ prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera/uczestnika wnoszącego wkład. Z powyższego opisu wstępnie zrozumieliśmy, że jeśli projekt jest realizowany przez firmę, czyli podmiot prywatny, to wkład będzie zakwalifikowany jako wkład prywatny. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku, jeśli projekt będzie realizowany przez firmę w szkole a wkładem będzie wynajem sal lekcyjnych w szkole na potrzeby realizacji projektu (szkoła nie będzie partnerem). Czy w takim przypadku ujmujemy wkład własny jako wkład publiczny z JST? Zgodnie z Rozdziałem Wkład własny Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/ prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera/uczestnika wnoszącego wkład. W związku z powyższym m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna, organizacje pozarządowe wykazujące wkład własny zawsze kwalifikują go jako wkład prywatny bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środki własne, dotacje z budżetu państwa lub jst, itp.). Należy zauważyć, że w przypadku projektów realizowanych przez beneficjenta prywatnego, wkład własny może pochodzić ze środków publicznych (np. jst) w przypadku gdy wnosi go partner będący jednostką sektora finansów publicznych (np. jst). W omawianej sytuacji wynajem sal lekcyjnych w szkole na potrzeby realizacji projektu należy zawrzeć partnerstwo z jednostką samorządu terytorialnego. Wówczas wkład własny powinien być oznaczony jako publiczny. Pytanie nr 28: Poproszę o rzeczową informację co należy rozumieć pod pojęciem produkt a rezultat?

22 Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Struktura wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wskaźniki monitorowania PO KL, podobnie jak mierniki innych programów operacyjnych realizowanych w latach , można podzielić na trzy podstawowe grupy ze względu na poziom wdrażania Programu, tj.: Wskaźniki produktu odnoszą się do danego projektu oraz są wyrażone w jednostkach fizycznych lub walutowych, np.: liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem. Są one mierzone na poziomie projektu, tzn. w ramach części sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatność, a następnie ich wartości są agregowane na wyższe poziomy wdrażania, tj. Działanie, Priorytet i Program. Wskaźniki produktu są podstawowymi wskaźnikami monitorowania projektu i są określane przez projektodawcę we wniosku aplikacyjnym. Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośredniego efektu działań podejmowanych w ramach Programu (w krótkim okresie) wobec uczestników projektów, np.: odsetek pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje. Za ich pomiar odpowiadają Instytucje Pośredniczące II-ego stopnia, Instytucje Pośredniczące oraz beneficjenci systemowi (w niektórych przypadkach za pomiar wskaźników rezultatu mogą odpowiadać głównie beneficjenci konkursowi). W Podręczniku każdorazowo wskazano instytucję, która odpowiada za pomiar danego wskaźnika rezultatu. Wskaźniki rezultatu mogą być: wyrażone w jednostkach fizycznych mierzone tak jak wskaźniki produktu, wyrażone w wartościach procentowych liczone głównie na podstawie osiągniętych wskaźników produktu (licznik) oraz danych dotyczących liczebności danej populacji w województwie lub w Polsce (mianownik) Wskaźniki kontekstowe pokazują kontekst społeczno-gospodarczy w obszarach interwencji Programu, np.: stopa bezrobocia długookresowego, wskaźnik zatrudnienia. Są one monitorowane na poziomie celu głównego i celów strategicznych Programu. Za pomiar wskaźników kontekstowych odpowiada Instytucja Zarządzająca, a źródłem informacji do ich mierzenia jest przede wszystkim statystyka publiczna (np. dane GUS, EUROSTAT, OECD). Mając na uwadze fakt, iż wskaźniki kontekstowe są monitorowane przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z definicjami obowiązującymi w ramach statystyki publicznej nie zostały one opisane w niniejszym opracowaniu. Strukturę wskaźników monitorowania PO KL prezentuje poniższy diagram.

23 Wskaźniki monitorowania celu głównego oraz celów strategicznych (wskaźniki kontekstowe) IP WSKAŹNIKI PO KL Wskaźniki monitorowania Działań (wskaźniki produktu) Beneficjent Wskaźniki monitorowania Priorytetów (wskaźniki produktu i rezultatu) IP Pytanie nr 29: Czy osoba będąca personelem zarządzającym projektu może być wykonawcą zamówienia (części działań dotyczących zadania merytorycznego). Zgodnie z Rozdziałem 3.1 Podrozdział 1 Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki: a) są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; b) są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); c) zostały faktycznie poniesione; d) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych oraz zaliczek dla wykonawców poniesionych zgodnie z sekcją pkt. 4, o ile ten warunek ma zastosowanie;

24 e) dotyczą towarów lub usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny, zgodnie z sekcją 3.1.3, o ile ten warunek ma zastosowanie; f) odnoszą się do okresu kwalifikowalności wydatków i są poniesione w tym okresie, z zastrzeżeniem podrozdziału 3.2 pkt. 6 i 8; g) są udokumentowane, z zastrzeżeniem podrozdziału 4.2 i podrozdziału 4.4 pkt. 3a; h) są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, z uwzględnieniem zasad konstruowania budżetu, o których mowa w podrozdziale 3.4; i) są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych, tj.: i. nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach PO KL w podrozdziale 4.1, ii. zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych; j) są zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki i Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; k) są zgodne z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Ponadto, w przedstawionej sytuacji należy zwrócić uwagę na brak możliwości wykonywania funkcji kontrolnych przez personel zarządzający nad wykonawcą zamówień, ponieważ nie może kontrolować samego siebie. Pytanie nr 30: Czy Szkoła (jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego) może rozliczać koszty pośrednie ryczałtowo? Szkoła może rozliczać koszty pośrednie zarówno ryczałtem, jak i na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Zgodnie z Rozdziałem Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zgodnie z Wytycznymi, wysokość ryczałtu w ramach danego projektu wynosi: a. 9% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, b. 8% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie,

25 c. 7% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln zł włącznie, d. 5% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie, e. 4% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln zł. ( ) We wniosku o dofinansowanie projektu po zaznaczeniu opcji rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem (w szczegółowym budżecie projektu), beneficjent ma możliwość wybrania limitu kosztów pośrednich właściwego dla danej wartości projektu. Beneficjent nie przedstawia przy tym uzasadnienia ani metodologii dla tak wyliczonych kosztów pośrednich. Jednocześnie na podstawie wybranego limitu oraz wartości kosztów bezpośrednich, które nie są zlecane na zewnątrz następuje automatyczne wyliczenie kwoty kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Beneficjent nie ma możliwości wybrania limitu kosztów pośrednich innego niż przysługuje mu zgodnie z Wytycznymi. W przypadku, gdy beneficjent chce rozliczać niższe koszty pośrednie niż przysługujące mu na podstawie Wytycznych, powinien zmienić sposób rozliczania kosztów pośrednich z ryczałtu na wydatki rzeczywiście poniesione. Dodatkowo, zgodnie z Rozdziałem 3.4. Wymagania finansowe Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12: W przypadku podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku (podmiotów nowopowstałych) istnieje wymóg rozliczenia kosztów pośrednich wyłącznie na podstawie poniesionych wydatków. Pytanie nr 31: W Dokumentacji konkursowej jednym z kryteriów dostępu jest: Kryterium rodzaju realizowanych działań, stosuje się do typu operacji 2; a w uzupełnieniu pisze, jednym z elementów w projekcie będzie działanie nastawione na współpracę z przedsiębiorcami w zakresie zorganizowania staży/praktyk zawodowych dla 70 % osób objętych wsparciem a moim zdaniem typ operacji 2 dotyczy programów rozwojowych szkół i nie koniecznie musi zawierać działania związane z realizacja staży/praktyk dla uczniów -proszę o interpretację tego zapisu. W Planie działania dla Priorytetu IX PO KL na rok 2012 zastosowano kryterium dostępu dla drugiego typu operacji (program rozwojowy szkoły), co sprawia, iż każdy plan rozwojowy szkoły musi zawierać elementy dotyczące stażu/ praktyki zawodowej.

26 Pytanie nr 32: Planujemy pokrycie wkładem własnym części wydatków bezpośrednich i części wydatków pośrednich w jaki sposób zaznaczyć to w Szczegółowym budżecie projektu.

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo