Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01."

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL /13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną; Beneficjent (Projektodawca)- Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego; Komisja Oceny Wniosków- Komisja powoływana przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy) oraz WUP w Lublinie. Pomoc publiczna- wszelka pomoc przyznana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Przedsiębiorca- zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Rozdział I Zasady ogólne dotyczące środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Wsparcie środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Beneficjentowi pomocy jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 2. Uczestnicy/czki mogą otrzymać pomoc finansową na rozwój przedsiębiorczości w różnej wysokości w zależności od potrzeb uzasadnionych w biznesplanie, ale nie wyższej niż ,00 zł. Jej wysokość będzie uzależniona od wykazanych potrzeb w oparciu o ocenę wniosku i kapitałochłonność biznesu, tak aby zapewnić najwyższą efektywność. 3. O przyznanie tych środków może ubiegać się każdy/a uczestnik/czka projektu, który/a ukończy wsparcie szkoleniowo doradcze oraz złoży wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami. 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną udzielone 56 uczestniczkom (31 kobiet, 25 mężczyzn) spośród 70. Wyboru dokona Komisja Oceny Wniosków w oparciu o karty oceny merytorycznej, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. 5. Projektodawca dopuszcza możliwość udzielenia większej ilości dotacji inwestycyjnych w sytuacji, gdy powstaną oszczędności wynikające z niższej kwoty środków jakie przyznane zostaną 56 uczestnikom/czkom (np. w wyniku ubiegania się o kwotę niższą niż maksymalna, uznania przez KOW części wydatków za nieuzasadnione lub zawyżone). W tym wypadku kolejną osobą uprawnioną do otrzymania wsparcia inwestycyjnego jest osoba z najwyższą ilością otrzymanych punktów, bez obowiązywania kryterium płci. 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta pomocy (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), nie mogą natomiast służyć

2 pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. kosztów czynszu, reklamy, promocji czy ubezpieczenia). 2. Środki obrotowe stanowić mogą nie więcej niż 50% dotacji inwestycyjnej. 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości jest objęte zasadami pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis. 2. Wszelkie wydatki poniesione przez uczestników/czki projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego są kosztami niekwalifikowanymi Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z powiatowego urzędu pracy, dotacja w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6.2 lub Poddziałaniu 8.1.2) 2. Beneficjenci pomocy którzy otrzymają bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej ramach Działania PO KL nie są zobligowani do stosowania zasad dotyczących oznaczania projektów i oznaczania miejsca pracy czy materiałów zakupionych w ramach dotacji. Mają natomiast możliwość poinformowania opinii publicznej iż ich firma powstała przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. 4. Uczestnik/czka projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub gdy z winy uczestnika/czki projektu zostały naruszone inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. Rozdział II Zasady udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą otrzymać wyłącznie uczestnicy/czki projektu, które łącznie spełnią poniższe wymagania: a. ukończą podstawowe wsparcie szkoleniowe z frekwencją nie niższą iż 80%; b. uzyskają pozytywny wynik egzaminu; c. złożą poprawny pod względem formalnym wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z wymaganymi załącznikami według wzorów zamieszczonych na stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu; d. uzyskają liczbę punktów uprawniającą do otrzymania dofinansowania; e. zarejestrują działalność gospodarczą; f. zawrą Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości; g. udzielą zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. 2. W ostatecznej klasyfikacji uzyskać można 130 punktów, które podlegają przeliczeniu wagowemu do 100 według następującego wzoru: Forma podlegająca ocenie liczba Waga współczynnik punktów/max procentowa wagi punktowej wynik/max Biznesplan Karta Oceny Merytorycznej % 0,7 70 Predyspozycje Karta Oceny Psychologa 20 20% 1 20 Udział w projekcie Karta Oceny Uczestnika 20 10% 0,5 10 Razem 100

3 2. Karta Oceny Uczestnika/czki stanowi zważoną do łącznej sumy 10 punktów liczbę punktów uzyskanych z frekwencji oraz wynik egzaminu. Punktacja obecności: 100% obecności 10 punktów 95-99% obecności 8 punktów 90-94% obecności 6 punktów 85-89% obecności 4 punkty 80-84% obecności 2 punkty 0-79% obecności 0 punktów Warunkiem zaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie min. 60% punktów. Punktacja egzaminu: % - 10 punktów 94-90% - 9 punktów 89-85% - 8 punktów 84-80% - 7 punktów 79-75% - 6 punktów 74-70% - 5 punktów 69-65% - 4 punkty 64-60% - 3 punkty 59-0% - 0 punktów 3. Karta Oceny Psychologa stanowi zważoną do łącznej sumy 20 punktów liczbę punktów uzyskanych na podstawie testów psychometrycznych oraz opinii psychologa dokonywanej na podstawie rozmowy w trakcie wsparcia indywidualnego doradczego. 4. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów w danej liście rankingowej otrzyma dwa lub więcej wniosków, o ich kolejności na liście decyduje ilość punktów otrzymanych w następujących punktach Karty Oceny Merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego: V Plan ekonomiczno-finansowy, IV Plan inwestycyjny, III Projekt przedsięwzięcia, I Dane wnioskodawcy, II Skrócony opis przedsięwzięcia. 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, (zwanego dalej Wnioskiem) złożonego przez Beneficjenta pomocy. 2. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani są do złożenia dokumentów osobiście z uwagi na fakt potwierdzania tożsamości i weryfikacji numeru PESEL podczas składania wniosków. 3. Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty: a. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in.: oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis, b. potwierdzenie wykonania min. 80 % godzin wsparcia szkoleniowo - doradczego, c. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, d. harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, e. zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, f. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

4 1. Uczestniczka w celu wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w postaci: a. poręczenie b. weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c. gwarancja bankowa d. zastaw na prawach lub rzeczach e. blokada rachunku bankowego f. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika 2. Poręczycielem może być osoba fizyczna ze stałym dochodem brutto (z tytułu umowy o pracę na czas, umowy cywilnoprawnej, prowadzonej działalności gospodarczej, renty stałej z tytułu niezdolności do pracy, emerytury) w wysokości co najmniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 3. W przypadku braku osoby spełniającej wyżej wskazane wymagania, poręczycielami mogą być dwie lub więcej osób fizycznych, których suma dochodów odpowiada określonemu w pkt W przypadku pozostawania przez poręczycieli w związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej poręczenie wymaga zgody współmałżonka. 5. Poręczycielem może być małżonek/ka uczestnika/czki projektu wyłącznie w sytuacji posiadania rozdzielności majątkowej. Niemniej w przypadku występowania małżonki/ka uczestnika/czki projektu obligatoryjne wymagany jest dodatkowy poręczyciel. 6. Zasady wnoszenia zabezpieczeń szczegółowo wskazane zostaną w Regulaminie zabezpieczeń. Rozdział III Komisja Oceny Wniosków Komisja Oceny Wniosków składa się z od 4 do 20 członków: przewodnicząca/y oraz członkowie. Komisja będzie dokonywać oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 1. Komisja obraduje na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. 2. Komisja zwoływana jest w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków. Decyzja Komisji Oceny Wniosków zostanie podjęta na podstawie oceny merytorycznej wniosków wraz z załącznikami Wstępne listy rankingowe (kobiety i mężczyźni) publikowane są na stronie internetowej projektu. 2. Uczestniczki projektu otrzymują Karty Oceny Merytorycznej wraz z przyznaną liczbą punktów i uzasadnieniami poszczególnych części biznesplanu. Zastrzega się, że uczestniczki otrzymują Karty Oceny Merytorycznej bez ujawniania nazwiska oceniającego. 3. Dokumenty o których mowa w pkt.2 przesyłane są drogą elektroniczną w formie PDF w dniu publikacji wstępnych list rankingowych. Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na elektroniczną formę przekazywania informacji pisemnych poprzez akceptację niniejszego regulaminu. 4. Po zakończeniu procedury odwoławczej publikowane są ostateczne listy rankingowe. Rozdział IV Procedura odwoławcza 1. Uczestnicy/czki poinformowani/e zostaną pisemnie o wynikach oceny formalnej. Uczestnik/czka, którgo/ej wniosek o przyznanie wsparcia finansowego został odrzucony na

5 etapie oceny formalnej uzyska możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów według specyfikacji wskazanej w piśmie. 2. Uczestnicy/czki poinformowane zostaną o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z zapisami Rozdziału III Uczestnicy/czki, którzy/re nie zgadzają się z otrzymaną oceną mogą złożyć odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie pięciu dni roboczych liczonych od dnia opublikowania wstępnych list rankingowych. 4. Uczestnicy/czki projektu mają prawo złożyć odwołanie od Karty Oceny Merytorycznej, Karty Oceny Uczestnika, Podsumowania punktacji. Odwołanie nie przysługuje od Karty Oceny Psychologa. 1. Odwołania w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia kierowane są odpowiednio do: a. kierownika projektu w przypadku odwołań od decyzji formalnych b. Przewodniczącego KOW w przypadku odwołań merytorycznych 2. Odwołania merytoryczne kierowane są przez Przewodniczącego/ą KOW do członka Komisji Oceny Wniosków, który nie dokonywał oceny danego wniosku. 3. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 4. Informacje o wynikach oceny Komisji Oceny Wniosków wydanej na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie jest przekazywana uczestniczkom pisemnie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia. Rozdział V Procedura wypłacania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Płatności dokonywane są na rachunek Beneficjenta pomocy wskazany w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 2. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są beneficjentowi pomocy w dwóch transzach, z których pierwsza wynosi maksymalnie 80% dotacji, po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Druga transza w pozostałej kwocie wypłacana jest po rozliczeniu środków finansowych otrzymanych pierwszą transzą. 3. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, który powinien zakładać jej zakończenie w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy czym okres ten nie powinien przekraczać 4 miesięcy od momentu podpisania umowy. 4. Dokładny termin wydatkowania środków powinien zostać zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy, złożony do Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonym w umowie. Rozdział VI Procedura wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Rozliczenie środków następuje poprzez: - złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, - szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych

6 - pozytywny wynik kontroli. 2. Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości, o których mowa wyżej Beneficjent pomocy powinien przedstawić najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 3. Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie. Jednocześnie istnieje obowiązek przeznaczania całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Beneficjenta pomocy będącego płatnikiem podatku VAT i dotyczy on zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego. Obowiązek monitorowania odzyskiwanego podatku VAT dotyczy jedynie jednorazowego zwrotu zapłaconego podatku w okresie objętym realizacja projektu. Rozdział VIII Wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone 1. Uczestnik/czka projektu, wraz z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości ma możliwość ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe. 2. Podstawą udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego i jego pozytywne rozpatrzenie. 3. Wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego rozpatrywane są przez Komisję Oceny Wniosków wraz z wnioskami o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest w maksymalnej wysokości 7.200,00 zł na okres 6 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego i wypłacane jest w miesięcznych transzach w wysokości do 1.200,00 zł miesięcznie. 5. Środki podstawowego wsparcia pomostowego przeznaczone mogą być na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzoną działalnością w szczególności na: a. ZUS b. czynsz c. opłaty eksploatacyjne d. paliwo e. promocja i reklama f. ubezpieczenia. 1. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika/czki projektu istnieje możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego składanego do Projektodawcy w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Decyzję o zasadności przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego podejmuje Projektodawca. 4. W ramach projektu Recepta na zwolnienie przewidziano możliwość uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego dla 8 Beneficjentów/ek Pomocy. 5. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest w maksymalnej wysokości 7.200,00 zł na okres 6 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego i wypłacane jest w miesięcznych transzach w wysokości do 1.200,00 zł miesięcznie. 6. Środki przedłużonego wsparcia pomostowego przeznaczone mogą być na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzoną działalnością w szczególności na:

7 a. ZUS b. czynsz c. opłaty eksploatacyjne d. paliwo e. promocja i reklama f. ubezpieczenia. Wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone rozliczane jest na podstawie zestawienia wydatków. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Beneficjent/ka Pomocy ma obowiązek informowania Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego o wszelkich zmianach danych teleadresowych, zmianach statusu i innych informacji mających wpływ na uczestnictwo w projekcie. W przypadku dokonania zmian w dokumentacji konkursowej, wytycznych, dokumentach programowych, zmianach prawa i regulaminu przez IP i instytucje wobec niego nadrzędne warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez Uczestniczkę bądź też Beneficjentkę Pomocy stosownego aneksu do umów przez nią zawartych, których przedmiotem są zmiany wprowadzane wytycznymi. Uczestnik/czka projektu nie może po raz kolejny przystąpić do udziału w niniejszym projekcie. 4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 roku Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie zgodnie z obowiązującymi procedurami. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej projektu W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego. 2. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych, wytycznych oraz zmianach prawa w zakresie dotyczącym niniejszego projektu. 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu ul. Czerskiej 18/390, Warszawa. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30/ /-/ Bartosz Witkowski Prezes Zarządu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo