za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku Sektor bankowy Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Działalność Banku BPH SA Działalność na rynku bankowości detalicznej Podsumowanie trzech ostatnich lat Podsumowanie działań w 2005 roku Sprzedaż strategicznych produktów Działalność kredytowa w segmencie Klientów biznesowych Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) Bankowość transakcyjna Produkty skarbowe Finansowanie strukturalne Finansowanie nieruchomości komercyjnych Leasing Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym Osiągnięcia Pionu Rynków Międzynarodowych Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych Współpraca z Klientami w zakresie komercyjnych instrumentów dłużnych Współpraca z Klientami w zakresie usług powierniczych Działalność na rynku międzybankowym Kadry Zatrudnienie Rekrutacja Szkolenia Relacje ze związkami zawodowymi Wprowadzenie Funduszu Pomocy dla pracowników Rozwój technologii bankowych Grupa Kapitałowa Banku BPH SA Grupa Banku BPH w 2005 roku Kontynuacja procesu konsolidacji i restrukturyzacji Grupy leasingowej Banku BPH SA Restrukturyzacja PBK Inwestycje SA (PBKI) poprzez rozwój specjalistycznej działalności leasingowej Pozostałe istotne wydarzenia 2005 roku w ramach Grupy Banku BPH Informacja o spółkach Grupy objętych konsolidacją sprawozdań finansowych Wyniki finansowe Banku BPH SA za 2005 rok Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana Wynik na działalności operacyjnej Banku BPH SA Koszty działalności Banku BPH SA Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Banku BPH SA Aktywa Pasywa Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2006 roku Raport dotyczący ryzyka Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Dodatkowe informacje Struktura własnościowa i władze Banku Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku BPH SA Struktura akcjonariatu Organy władzy Banku Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

3 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA Wyszczególnienie (tys. zł) Zmiana (%) Rachunek zysków i strat - Wynik z tytułu odsetek ,1% - Wynik z tytułu prowizji ,0% - Wynik handlowy ,7% - Wynik na działalności bankowej* ,7% - Odpisy na utratę wartości ,2% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,0% - Zysk brutto ,4% - Zysk netto ,6% Bilans - Suma bilansowa ,7% - Należności od klientów netto** ,2% - Zobowiązania wobec klientów ,7% - Kapitał własny ,4% Wskaźniki (%) - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 20,2 17,9 +2,3 pp - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 16,2 14,3 +1,9 pp - Rentowność aktywów (ROA) 1,8 1,6 +0,2 pp - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3,4 3,6-0,2 pp - Wskaźnik Koszty/Dochody 49,4 53,4-4,0 pp - Współczynnik wypłacalności 12,36 14,32-1,96 pp */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości Bank BPH SA jest trzecim pod względem wielkości aktywów, a drugim pod względem wolumenu kredytów, innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się bankiem uniwersalnym w Polsce. Inwestorem strategicznym Banku BPH jest Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), którego podmiotem dominującym jest Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG z siedzibą w Monachium (HVB). Z kolei HVB należy do grupy kapitałowej, w której jednostką nadrzędną jest włoski bank UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit, UCI). W 2005 r. Bank BPH osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, opisane szerzej w rozdziale Wyniki finansowe Banku BPH SA za 2005 rok. Dzięki dynamicznemu rozwojowi biznesu we wszystkich segmentach rynku (przedstawionemu w kolejnych rozdziałach pt.: Działalność na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, na rynku pieniężnym i kapitałowym ) Bank zdecydowanie umocnił swoją pozycję konkurencyjną. 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku Tempo wzrostu gospodarczego w 2005 r. ukształtowało się na poziomie 3,2%. Najwyższą realną dynamikę PKB, która wyniosła 4,2% r/r, zanotowano w IV kwartale roku. W porównaniu do roku poprzedniego siłą wiodącą w polskiej gospodarce był nadal eksport towarów i usług, którego udział wyniósł ok. 2,7 pp. Dynamika realna popytu krajowego ukształtowała się na poziomie 1,9% wobec 5,9% rok wcześniej głównie ze względu na niższą w porównaniu do 2004 r. konsumpcję prywatną sektora gospodarstw domowych (realny wzrost o 2,3% wobec 4% w 2004 r.) oraz znaczne zmniejszenie skali przyrostu zapasów (ich wkład we wzrost PKB w 2005 r. wyniósł 1,1 pp., podczas gdy w 2004 r. był on dodatni i wynosił 1,6 pp.). Brak zagrożeń inflacyjnych ze strony popytu wewnętrznego, w połączeniu z malejącym wskaźnikiem cen towarów i usług (spadek z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu) skłonił Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do pięciokrotnej obniżki stóp procentowych w 2005 r., łącznie o 200 pb. Stopa referencyjna NBP wynosiła na koniec grudnia 4,5% wobec 6,5% w styczniu 2005 r. Największe cięcia stóp procentowych miały miejsce w pierwszej połowie roku (łącznie o 150 pb.), kiedy to GUS opublikował dalekie od oczekiwań dane na temat wzrostu gospodarczego. Wraz z poprawą wskaźników makroekonomicznych RPP stała się bardziej powściągliwa i ostatnich obniżek w roku 2005 dokonała w lipcu i sierpniu, łącznie o 50 pb. Redukcjom stóp procentowych towarzyszyły zmiany nastawienia w polityce pieniężnej: z restrykcyjnego w styczniu na łagodne w lutym, następnie w kwietniu z łagodnego na neutralne, po czym w czerwcu nastąpił powrót do nastawienia łagodnego, które zostało utrzymane do końca roku. Główną przyczyną zmiany nastawienia RPP w czerwcu z neutralnego na łagodne oraz dokonania trzeciej z kolei obniżki stóp procentowych o 50 pb. było znacznie większe niż oczekiwano spowolnienie wzrostu PKB w I kwartale (do 2,1% r/r z 3,9% r/r w IV kwartale 2004 r.). Na bardzo niskim poziomie ukształtowały się zarówno nakłady brutto na środki trwałe (wzrost tylko o 1,2% r/r), jak i popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych (wzrost o 1,7% r/r). Informacje te skłoniły rynek do obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego w całym 2005 r. W II kwartale tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 2,8% r/r, niemniej zarówno dynamika konsumpcji, jak i inwestycji, pozostała się na poziomie niewiele wyższym w sto- Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

4 sunku do kwartału poprzedniego. Poprawa wskaźników makroekonomicznych nastąpiła dopiero w drugiej połowie roku, choć należy podkreślić, iż jego pierwsza połowa zaburzana była przez efekty statystyczne z okresu przed i po wstąpieniu Polski do UE. W III kwartale tempo wzrostu PKB osiągnęło 3,7% r/r, przy czym z jednej strony przyspieszeniu uległa dynamika popytu krajowego, z drugiej zaś na relatywnie wysokim poziomie (mimo niekorzystnego kursu walutowego) utrzymał się eksport. Ostatni kwartał 2005 r. przyniósł dalsze przyspieszenie wzrostu PKB do 4,2% r/r, w tym zarówno konsumpcji prywatnej (wzrost o 3,1% r/r), jak też inwestycji (dynamika na bardzo wysokim poziomie 9,8% r/r). Jednocześnie na skutek znaczącego przyspieszenia importu w IV kwartale odnotowany został negatywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy (jego wkład wyniósł -0,8 pp.). Na tempo wzrostu spożycia indywidualnego gospodarstw domowych w poszczególnych kwartałach 2005 r. wskazywały statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, której dynamika realna w II kwartale ukształtowała się na poziomie niższym niż w I kwartale (-3,2% r/r w porównaniu do 0,4% r/r w I kwartale), po czym nastąpiło jej odbicie w drugim półroczu (+4,1% r/r w III kwartale i +5,4% r/r w IV kwartale). Niższy od notowanego rok wcześniej popyt konsumpcyjny wynikał głównie z jego bardzo słabych wyników w pierwszym półroczu, co w dużym stopniu powodowane było bardzo niskimi płacami. Stopa bezrobocia malała bowiem z miesiąca na miesiąc: z 19,4% w styczniu do najniższego w 2005 r. poziomu 17,3% w listopadzie. W sektorze przedsiębiorstw dopiero w maju zanotowano pierwszy niewielki realny wzrost wynagrodzeń (o 0,5% r/r). Kolejne miesiące przyniosły już wyraźniejsze realne wzrosty płac (do 5,9% r/r w listopadzie), na co zapewne duży wpływ miała zmniejszająca się stopa inflacji. Malejąca inflacja przyczyniła się również do spadku rentowności na krajowej krzywej stóp procentowych. W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2005 r. rentowności papierów dwuletnich spadły o ok. 155 pb., a papierów pięcioletnich o 115 pb., zaś rentowności papierów dziesięcioletnich o 72 pb. Wskutek tych zmian doszło do dalszej normalizacji kształtu krzywej. Dynamika roczna inwestycji na poziomie 6,2%, odpowiadających ogólnie rzecz ujmując za stabilność wzrostu gospodarczego, okazała się lepsza niż tego oczekiwano tuż po publikacji danych GUS za I kwartał 2005 roku. Zanotowano wówczas najwolniejsze tempo ich wzrostu (1,2% r/r), po czym w kolejnych kwartałach ulegało ono umiarkowanemu przyspieszeniu: do 3,8% r/r w II kwartale i 5,7% r/r w III kwartale. W IV kwartale dynamika inwestycji osiągnęła 9,8% r/r, co jest wielkością nienotowaną od wielu lat. Aktywność inwestycyjna w gospodarce, w tym głównie sektora przedsiębiorstw, którego udział w inwestycjach krajowych ogółem wynosi ponad 50%, mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby nie spore problemy z pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych UE z jednej strony, z drugiej zaś niepewność co do warunków inwestycyjnych po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Nieco lepiej z pozyskiwaniem środków pomocowych UE radziły sobie samorządy. Ostatecznie wykorzystanie środków unijnych w 2005 r. ukształtowało się na poziomie zaledwie 7,42% całej kwoty przyznanej Polsce na lata (przy zainteresowaniu rzędu 162,3%). Nadal bardzo silną pozycję w rozwoju polskiej gospodarki w 2005 r. miał eksport towarów i usług. Jego wkład we wzrost PKB, szczególnie w II i III kwartale, znacznie przewyższał udział całego popytu krajowego. Roczna kontrybucja eksportu towarów i usług wyniosła ok. 2,7 pp., podczas gdy wkład popytu wewnętrznego osiągnął 1,9 pp. To właśnie dzięki silnej dynamice eksportu w 2005 r. utrzymał się jego dodatni wkład netto (tj. różnica między eksportem i importem) we wzroście gospodarczym. Dynamika importu towarów i usług, co prawda z kwartału na kwartał ulegała stopniowej poprawie (podążając za powoli rosnącą dynamiką konsumpcji i inwestycji), jednakże gwałtowne jej zwiększenie nastąpiło dopiero w IV kwartale i fakt ten należy wiązać przede wszystkim ze skokowym wzrostem inwestycji. 3. Sektor bankowy Roczna dynamika podaży pieniądza mierzona agregatem M3 pozostawała na umiarkowanym poziomie i na koniec roku wyniosła 10,3%. Depozyty ogółem wzrosły w tym czasie o 9,3%, a kredyty ogółem o 11,8%. W 2005 r. zaobserwowano nieznaczny wzrost dynamiki depozytów gospodarstw domowych. Ich roczna dynamika wyniosła na koniec roku 3,5%. Dynamika depozytów przedsiębiorstw pozostawała przez cały rok na wysokim poziomie i wyniosła w grudniu 2005 r. 16,8%. Wolumeny kredytów gospodarstw domowych charakteryzowały się przez cały rok wysoką dynamiką i jedynie w październiku ich przyrost spadł do 7,4% (efekt zwiększonej akcji kredytowej w październiku 2004 r. pod ofertę PKO BP). Na koniec roku zmiana tej wielkości w porównaniu do grudnia 2004 r. wyniosła 22,9%. Podobnie jak w poprzednim roku szybko rosły wolumeny kredytów Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

5 hipotecznych (na koniec roku dynamika przekroczyła 40%). Po spadku rocznej dynamiki kredytów przedsiębiorstw na początku roku, druga połowa roku przyniosła nieznaczne ożywienie w tym segmencie. Na koniec 2005 r. kredyty przedsiębiorstw przyrosły o 2,8%. Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 gospodarstwa domowe, LO przedsiębiorstwa, PO kwi 04 Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 wrz 04 lut 05 gospodarstwa domowe, LO przedsiębiorstwa, PO lut 05 lip 05 lip 05 gru 05 gru Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Rok 2005 był już trzecim z rzędu bardzo udanym rokiem dla posiadaczy akcji notowanych na warszawskiej giełdzie. W ciągu 12 miesięcy główny indeks giełdy (WIG) wzrósł o 33,3%, a indeks WIG20, grupujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek, zyskał na wartości 35%. Wzrosty obu indeksów były większe niż w 2004 r., a w przypadku WIG20 był to najwyższy wzrost od 1999 r. Indeks WIG20 po raz pierwszy od pięciu lat zanotował wyższą stopę zwrotu od indeksu WIG. Jest to tym bardziej ciekawe, że WIG20 jest indeksem cenowym, czyli uwzględnia tylko zachowanie kursów akcji, podczas gdy WIG jest indeksem dochodowym i poza kursami akcji obejmuje również dywidendy wypłacane przez spółki, a właśnie ich łączna wartość w ub.r. była największa w historii GPW. Zmiana indeksu branży bankowej (WIG-Banki) była zbliżona do zmiany głównych indeksów. Zyskał on na wartości 33,2%. Był to również największy wzrost wartości tego indeksu od 1999 r. Wśród indeksów sektorowych najwyższy, bo aż ponad 62% wzrost zanotował WIG- Budownictwo. Stopę zwrotu powyżej WIG-Banki miał też indeks WIG-Media (+40%). Zmiany w przypadku pozostałych indeksów branżowych mieściły się w przedziale od +0,8% do +21%. W relatywnie niewielkim stopniu zmienił się indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, który wzrósł o 6,7%, podczas gdy w 2004 r. osiągnął on rekordowy wzrost. W perspektywie całego roku, średniej wielkości spółki zyskiwały na wartości mniej niż duże indeks MIDWIG zanotował wzrost o 27,5%. Wzrosty cen akcji nie były równomiernie rozłożone w Podaż pieniądza M3 (% r/r) czasie. Pierwsze trzy tygodnie minionego roku przyniosły pogorszenie notowań. Pod koniec stycznia rozpoczęła się 113 zwyżka cen akcji, ale potrwała tylko do końca lutego. Z 110 początkiem marca ponownie doszło do spadku cen Spadki zakończyły się tuż po publikacji wyników spółek za I kwartał. W połowie maja wyznaczone zostały minima cenowe i od tego czasu rynek już dosyć systematycznie 101 zyskiwał na wartości, a ze wszystkich następnych miesię- 98 cy tylko październik był spadkowy. sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 Warszawska giełda już czwarty rok z rzędu zachowywała się lepiej niż rynki dojrzałe - główne zachodnioeuropejskie indeksy zyskały w 2005 r. między 16% a 26%, natomiast 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w systemie notowań ciągłych. Wchodzą w skład indeksów WIG20, WIG i WIG-Banki, a przy tym należą do grupy kilku najbardziej płynnych walorów giełdy warszawskiej. Globalne Kwity Depozytowe Banku (GDR) są notowane na London Stock Exchange. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

6 zmiany indeksów rynków akcji USA mieściły się w przedziale od 0 do +4%. Najistotniejszym powodem relatywnej siły polskiego rynku było duże zainteresowanie globalnych inwestorów akcjami emerging markets (poczynając od rynków Europy Środkowo-Wschodniej, a kończąc na Ameryce Południowej). Wyraźnie pozytywny wpływ na notowania akcji miały też nienotowane dotąd wyniki finansowe większości dużych spółek oraz napływ rekordowych środków do krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2005 r. udział pakietu akcji Banku BPH SA w portfelu indeksu WIG20 wynosił 7,2% i był to szósty pod względem wielkości udział w tym indeksie. Udział pakietu akcji Banku w indeksie WIG wyniósł 4,1%, co również dawało szóstą pozycję. W subindeksie sektorowym WIG-Banki pakiet akcji Banku BPH miał udział 13,6% i był trzecim pod względem wielkości udziałem. Kurs akcji Banku BPH SA w 2005 r. zachowywał się zdecydowanie lepiej niż najważniejsze indeksy GPW oraz subindeks sektorowy WIG-Banki. Na pierwszej sesji 2005 r., 3 stycznia, kurs akcji Banku na zamknięciu notowań miał wartość 501 zł, a na ostatniej sesji, 30 grudnia, kurs zamknięcia osiągnął 750,5 zł. W całym 2005 roku kurs akcji Banku wzrósł więc o 49,8%. Akcje Banku drugi rok z rzędu przyniosły wyższą stopę zwrotu od głównych indeksów giełdowych czy subindeksu sektora bankowego. Relatywna siła akcji Banku BPH w stosunku do całego rynku akcji była efektem bardzo dobrych wyników finansowych samego Banku oraz dobrej koniunktury w całym sektorze bankowym. Kurs akcji Banku podlegał tendencjom obserwowanym na całym rynku, a w niektórych przypadkach te tendencje wyprzedzał. Najwyższą cenę na zamknięciu sesji w 2005 r. akcje Banku osiągnęły 27 grudnia 777 zł. Minimum w cenach zamknięcia na poziomie 461 zł akcje Banku wyznaczyły 25 stycznia. Średni kurs zamknięcia w całym roku wyniósł 580 zł. Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG20 i WIG-Banki na GPW w 2005 r. (wykresy wystandaryzowane) Działalność Banku BPH SA 5.1 Działalność na rynku bankowości detalicznej W 2005 roku bankowość detaliczna zademonstrowała bardzo wysoką dynamikę sprzedaży w połączeniu z silnym wzrostem rentowności. Zwiększenie przychodów kolejny rok z rzędu było dwucyfrowe. Dynamika wyniku roku 2005 osiągnęła prawie 20%, także dzięki ścisłej kontroli kosztów działania oraz dalszej poprawie jakości portfela kredytowego. Efektywny model zarządzania kosztami wraz ze wzrostem przychodów przyczynił się do obniżenia wskaźnika Koszty/Dochody (K/D) o kolejne 2 pp. (do poziomu 44%). Sukcesy sprzedażowe Banku BPH SA obrazują następujące dane: wzrost kredytów hipotecznych o 40% (powtórzenie wyniku z poprzedniego roku), wzrost kredytów i depozytów dla Klientów biznesowych odpowiednio o 21% i 28%, ponad dwukrotny wzrost portfela produktów inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane i obligacje własne) do ponad 4,4 mld zł, 142 tys. nowych pakietów SEZAM, 386 tys. nowych rachunków internetowych i użytkowników Call Center, 118 tys. nowych kart kredytowych. Przychód Pionu Detalicznego (mln zł) + 15% Dynamiczna sprzedaż była podstawowym czynnikiem zwiększenia przychodów o 15%, w tym: wyniku odsetkowego o 13% i wyniku prowizyjnego o 17% Bank BPH Rel. WIG20 Rel. WIG-Banki Kontynuacja trendu wzrostowego przychodów była przede wszystkim zasługą rozwoju działalności kredytowej (kredyty hipoteczne, konsumpcyjne, dla Klientów biznesowych), wspartego sukcesami sprzedażowymi w zakresie produktów inwestycyjnych (BPH TFI i lokaty strukturyzowane). Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

7 Wielkość przychodów przypadająca na 1 etat w 2005 r. była wyższa o 33 tys. PLN (+15%) w porównaniu do poprzedniego roku. Każdy doradca średnio pozyskał 118 nowych Klientów. Marża odsetkowa Kredyty (%) Efekt spadku marży został częściowo zrekompensowany przyrostem wolumenów o 9% w skali roku (tradycyjne depozyty bankowe) oraz przychodami z alternatywnych produktów oszczędnościowych (fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane). 3,10% + 0,35 pp. 3,45% Podsumowanie trzech ostatnich lat Ostatni kwartał 2005 r. był dwunastym z rzędu kwartałem nieprzerwanego, zrównoważonego wzrostu przychodów. Roczne przychody zrealizowane przez Pion Detaliczny w roku 2005 były o prawie 0,5 mld zł wyższe od przychodów osiągniętych w roku 2002 (+37% wzrost). Kwartalne przychody Pionu Detalicznego w okresie W roku 2005 portfel kredytów Pionu Detalicznego wykazywał dużą dynamikę wzrostu wolumenu (+28%). Towarzyszyła temu dalsza poprawa rentowności marża odsetkowa na kredytach zwiększyła się o 0,35 pp. W rezultacie wynik odsetkowy na kredytach zwiększył się o 39% w skali roku i po raz pierwszy przewyższył poziom wyniku odsetkowego na depozytach kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw % % +18% % 2002 Marża odsetkowa uległa poprawie zarówno w segmencie Klientów biznesowych (+0,6 pp.), jak i w segmencie osób fizycznych (+0,1 pp.). Wpływ kurczących się marż na kredytach hipotecznych (rosnąca presja konkurencyjna) został zniwelowany poprzez rozwój działalności w zakresie kredytów konsumpcyjnych (pożyczki gotówkowe i karty kredytowe). W tym czasie podwojona została wartość portfela kredytowego Pionu Detalicznego. Największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się kredyty hipoteczne, w zakresie których Bank BPH SA zajął wiodącą pozycję na rynku z ponad 19% udziałem. Istotnym czynnikiem sukcesu była akwizycja nowych Klientów. W porównaniu z rokiem 2002 liczba Klientów detalicznych wzrosła o 41%. Marża odsetkowa Depozyty (%) 2,64% - 0,28 pp. 2,36% Wzrost przychodów oraz synergie kosztowe osiągnięte w następstwie przeprowadzonej w 2001 r. fuzji przyczyniły się do spadku wskaźnika K/D o 23 pp. z 67% do 44%. W rezultacie wynik operacyjny po kosztach i ryzyku zwiększył się 3 krotnie. Przychód na etat (tys. zł) + 56% Istotny wpływ na kształtowanie się wysokości marż odsetkowych na depozytach w 2005 r. miało pięć decyzji RPP obniżających podstawową stopę procentową banku centralnego łącznie o 200 pb.). Marża odsetkowa na depozytach Pionu Detalicznego obniżyła się o 28 pb Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

8 Przychód na oddział (mln zł) + 40% 3,8 nych i średniozamożnych oraz poprawę efektywności obsługi Klienta masowego (up-selling i migracja do alternatywnych kanałów dystrybucji). Harmonium (tys.) 2,7 + 42% Klienci na etat % W ciągu 12 miesięcy liczba pakietów Harmonium zwiększyła się o 38 tysięcy. Stały się one jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów tego typu na rynku - korzysta z nich już co 14-ta firma w Polsce. W tym czasie Bank pozyskał również 23 tysiące nowych Klientów biznesowych, do czego przyczyniła się wspierana marketingowo atrakcyjna oferta szybkich kredytów dla firm Podsumowanie działań w 2005 roku Liczba ROR (tys.) + 12% Efektem postępu w rozpoznaniu potrzeb Klientów był wzrost liczby ROR o 142 tys. rachunków, co pozwoliło na utrzymanie około 8% udziału w rynku. Przyrost liczby rachunków był skutkiem aktywnej sprzedaży krzyżowej (cross-selling), zwłaszcza w oparciu o produkty kredytowe, oraz promocji kont osobistych w kampaniach marketingowych Konto 0 zł i Sezam- Max. Praktycznie w całości wzrost ten nastąpił w wyniku sprzedaży pakietów kolorowych, będącej wyrazem szczególnej uwagi skierowanej na pozyskiwanie Klientów zamoż- W 2005 r. Klienci Banku wykazywali rosnące zainteresowanie elektronicznymi kanałami dystrybucji. Łączna liczba umów o korzystanie z internetu i call center podniosła się o 386 tys. sztuk (+59% wobec roku 2004). Platforma internetowa Banku BPH SA charakteryzuje się jedną z najszerszych funkcjonalności na rynku. W jednym miejscu przez 24 godziny na dobę Klienci mają dostęp do rachunków bankowych, brokerskich, funduszy inwestycyjnych, planów lokacyjnych oraz środków zgromadzonych na 10 dniowej (wzrost wolumenu z 1,9 do 2,6 mld zł w ciągu roku). Bank nieustannie poszerza funkcjonalność platformy. W ostatnim roku wprowadzono 30 nowych funkcji (m.in. powiadomienia SMS dla kart kredytowych, rozbudowa sekcji obsługi Lokat i Kart, archiwalne kursy walut, zarządzanie wyciągami, przelew polecenie zapłaty, przelew z Banku BPH do płatności internetowych, nowe przelewy zagraniczne, archiwum wiadomości powitalnych). Jednocześnie dokonano szeregu modyfikacji dla zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa (np. wprowadzenie haseł maskowanych, kodów SMS, kart/czytników i obsługa certyfikatów kwalifikowanych). Rezultatem działań poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo platformy jest znaczący wzrost Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

9 stopnia jej wykorzystania. Liczba rachunków z dostępem przez internet osiągnęła 29% (+11 pp.) dla Klientów indywidualnych i 50% (+11 pp.) dla Klientów biznesowych. Średnia liczba transakcji internetowych przeprowadzonych przez aktywnego Klienta detalicznego wzrosła w porównaniu do 2004 roku o 43%. Pomimo rosnącej roli internetu infolinia ( ) pozostaje jednym z najbardziej odwiedzanych serwisów. W 2005 r. teleoperatorzy infolinii odebrali 5,9 mln telefonów. Liczba rozmów wychodzących (do Klientów) wzrosła o około 40%. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów powstało ok. 20 kolejnych serwisów. Liczba umów Internet (tys.) + 76% Sieć agencji rozwija się bardzo dynamicznie. Na koniec 2005 r. działało już 375 agencji (141 w makroregionie południowym, 108 w zachodnim, 70 w północnowschodnim oraz 56 w stołecznym). Równolegle Bank realizuje projekt uruchamiania w 7 największych miastach Polski nowoczesnych oddziałów zatrudniających do 7 pracowników. W 2005 r. otwarto 22 placówek nowego typu, a łączna liczba oddziałów wzrosła do Sprzedaż strategicznych produktów Kredyty mieszkaniowe Ostatnie 12 miesięcy to rekordowy pod kątem sprzedaży okres. Liczba rachunków zwiększyła się o 32 tys. sztuk, co oznacza, że na koniec 2005 r. z kredytów hipotecznych Banku BPH korzystało 120 tysięcy osób. W sytuacji nasilającej się konkurencji i umacniającej się złotówki, Bank BPH utrzymał w roku 2005 silną drugą pozycję na rynku kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych dla Klientów indywidualnych z udziałem 19,2%. Udziały rynkowe kolejnych banków nie przekraczały 10%. Kredyty hipoteczne (mld zł) Liczba umów Call center (tys.) + 48% 563 7,0 + 40% 9, Coraz ważniejszym źródłem sprzedaży (szczególnie kredytów hipotecznych, gotówkowych i samochodowych oraz kart kredytowych) stają się partnerzy sprzedaży i przedstawiciele finansowi. Bank BPH SA od połowy 2004 roku otwiera placówki partnerskie prowadzące działalność pod logo Partner BPH. Są one włączone do głównego systemu operacyjnego Banku i w trybie on-line oferują 90% produktów sprzedawanych osobom fizycznym przez oddziały, m.in. rachunki wpłaty i wypłaty gotówkowe, przelewy, lokaty terminowe, kredyty. Funkcjonalność bankowego systemu informatycznego pozwala agencjom na pracę również w soboty i niedziele. Karty kredytowe Kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu liczby kart o 46% i zadłużenia o 44%, były: szeroka oferta (w tym kart typu co-brands i affinity), aktywny cross-selling, wsparcie reklamowe (kampanie 116 dni bez odsetek i Bez opłat przez całe życie ; ta ostatnia promowała możliwość zwolnienia z opłat przy realizowaniu określonego poziomu obrotów), rozwój programu rabatowego. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

10 Jednocześnie Bank konsekwentnie poszerzał swoją ofertę, m.in. o: kartę kredytową BPH-INTERIA.PL "W Twoim wydaniu", czyli pierwszą w Polsce kartę kredytową, która daje posiadaczom możliwość wyboru wysokości oprocentowania i opłat. Klienci korzystający z kredytu mogą zdecydować się na niskie oprocentowanie, zaś Klienci terminowo spłacający całość zadłużenia mogą korzystać z karty bez żadnych opłat za użytkowanie, nowe prestiżowe karty: MasterCard Platinum i MasterCard World Signia. BPH TFI wartość aktywów (mln zł) + 159% Liczba bezgotówkowych transakcji kartowych na 1 klienta (bez transakcji bankomatowych) zwiększyła się o 28%. Liczba kart kredytowych (tys.) % Działalność kredytowa w segmencie Klientów biznesowych Bank BPH SA stale poprawia ofertę i od dłuższego czasu znacznie zwiększa dostępność kredytów dla Klientów biznesowych. Przykładem takiego podejścia jest wprowadzenie oferty szybkich kredytów dla firm i uproszczenie procesu kredytowego. Skrócił się czas uzyskania kredytu (decyzja nawet w 1 dzień) przy składaniu przez Klienta mniejszej liczby dokumentów oraz bez wymogu przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń. Przełożyło się to na wysoką dynamikę zadłużenia Klientów biznesowych (ponad 20%) Fundusze inwestycyjne BPH TFI Rok 2005 przyniósł prawdziwy boom na rynku funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów zarządzanych przez wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwiększyła się o 23,6 mld zł i przekroczyła 62 mld zł (+62%). BPH TFI należało do najdynamiczniej rozwijających się towarzystw wartość aktywów zwiększyła się ponad 2,5- krotnie do poziomu 3,8 mld zł. Udział w rynku podskoczył o 2,3 pp. z 3,9% do 6,2%, co pozwoliło na zajęcie piątej pozycji na rynku (z dziewiątej rok wcześniej). Sukces sprzedażowy wystąpił dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Bankiem i Towarzystwem oraz szerokiej ofercie produktowej, obejmującej fundusze otwarte, plany lokacyjne, fundusz zamknięty nieruchomości oraz dwie kolejne edycje funduszu Bezpieczna Inwestycja. Bank BPH pozostaje liderem finansowania unijnego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z udziałem na poziomie 16,3%. W trzecim rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Bank ponownie zajął pierwszą lokatę wśród 38 banków komercyjnych współpracujących z PARP oraz ponad 600 banków spółdzielczych pod względem liczby kredytów udzielonych projektom, które otrzymały dotację unijną w ramach najpopularniejszego unijnego programu inwestycyjnego dla MŚP. Było to możliwe nie tylko dzięki atrakcyjnej ofercie kredytowej (Euro Ekspres Kredyt, Kredyt Unijny), ale też aktywnej działalności informacyjnej. Bank zorganizował kilkadziesiąt szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców oraz samorządów Działalność Biura Maklerskiego 2005 rok przyniósł w działalności Biura Maklerskiego następujące sukcesy: 15 przeprowadzonych ofert akcji, o zgłoszonym popycie ponad 7,1 mld zł, udział w największych ofertach na rynku pierwotnym 2005 (Zelmer, Polmos Lublin, Polmos Białystok, LOTOS, PGNiG, ZAP) i średnio 20% udział w rynku, Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo