za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku Sektor bankowy Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Działalność Banku BPH SA Działalność na rynku bankowości detalicznej Podsumowanie trzech ostatnich lat Podsumowanie działań w 2005 roku Sprzedaż strategicznych produktów Działalność kredytowa w segmencie Klientów biznesowych Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) Bankowość transakcyjna Produkty skarbowe Finansowanie strukturalne Finansowanie nieruchomości komercyjnych Leasing Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym Osiągnięcia Pionu Rynków Międzynarodowych Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych Współpraca z Klientami w zakresie komercyjnych instrumentów dłużnych Współpraca z Klientami w zakresie usług powierniczych Działalność na rynku międzybankowym Kadry Zatrudnienie Rekrutacja Szkolenia Relacje ze związkami zawodowymi Wprowadzenie Funduszu Pomocy dla pracowników Rozwój technologii bankowych Grupa Kapitałowa Banku BPH SA Grupa Banku BPH w 2005 roku Kontynuacja procesu konsolidacji i restrukturyzacji Grupy leasingowej Banku BPH SA Restrukturyzacja PBK Inwestycje SA (PBKI) poprzez rozwój specjalistycznej działalności leasingowej Pozostałe istotne wydarzenia 2005 roku w ramach Grupy Banku BPH Informacja o spółkach Grupy objętych konsolidacją sprawozdań finansowych Wyniki finansowe Banku BPH SA za 2005 rok Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana Wynik na działalności operacyjnej Banku BPH SA Koszty działalności Banku BPH SA Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Banku BPH SA Aktywa Pasywa Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2006 roku Raport dotyczący ryzyka Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Dodatkowe informacje Struktura własnościowa i władze Banku Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku BPH SA Struktura akcjonariatu Organy władzy Banku Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

3 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA Wyszczególnienie (tys. zł) Zmiana (%) Rachunek zysków i strat - Wynik z tytułu odsetek ,1% - Wynik z tytułu prowizji ,0% - Wynik handlowy ,7% - Wynik na działalności bankowej* ,7% - Odpisy na utratę wartości ,2% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,0% - Zysk brutto ,4% - Zysk netto ,6% Bilans - Suma bilansowa ,7% - Należności od klientów netto** ,2% - Zobowiązania wobec klientów ,7% - Kapitał własny ,4% Wskaźniki (%) - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 20,2 17,9 +2,3 pp - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 16,2 14,3 +1,9 pp - Rentowność aktywów (ROA) 1,8 1,6 +0,2 pp - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3,4 3,6-0,2 pp - Wskaźnik Koszty/Dochody 49,4 53,4-4,0 pp - Współczynnik wypłacalności 12,36 14,32-1,96 pp */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości Bank BPH SA jest trzecim pod względem wielkości aktywów, a drugim pod względem wolumenu kredytów, innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się bankiem uniwersalnym w Polsce. Inwestorem strategicznym Banku BPH jest Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), którego podmiotem dominującym jest Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG z siedzibą w Monachium (HVB). Z kolei HVB należy do grupy kapitałowej, w której jednostką nadrzędną jest włoski bank UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit, UCI). W 2005 r. Bank BPH osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, opisane szerzej w rozdziale Wyniki finansowe Banku BPH SA za 2005 rok. Dzięki dynamicznemu rozwojowi biznesu we wszystkich segmentach rynku (przedstawionemu w kolejnych rozdziałach pt.: Działalność na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, na rynku pieniężnym i kapitałowym ) Bank zdecydowanie umocnił swoją pozycję konkurencyjną. 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku Tempo wzrostu gospodarczego w 2005 r. ukształtowało się na poziomie 3,2%. Najwyższą realną dynamikę PKB, która wyniosła 4,2% r/r, zanotowano w IV kwartale roku. W porównaniu do roku poprzedniego siłą wiodącą w polskiej gospodarce był nadal eksport towarów i usług, którego udział wyniósł ok. 2,7 pp. Dynamika realna popytu krajowego ukształtowała się na poziomie 1,9% wobec 5,9% rok wcześniej głównie ze względu na niższą w porównaniu do 2004 r. konsumpcję prywatną sektora gospodarstw domowych (realny wzrost o 2,3% wobec 4% w 2004 r.) oraz znaczne zmniejszenie skali przyrostu zapasów (ich wkład we wzrost PKB w 2005 r. wyniósł 1,1 pp., podczas gdy w 2004 r. był on dodatni i wynosił 1,6 pp.). Brak zagrożeń inflacyjnych ze strony popytu wewnętrznego, w połączeniu z malejącym wskaźnikiem cen towarów i usług (spadek z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu) skłonił Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do pięciokrotnej obniżki stóp procentowych w 2005 r., łącznie o 200 pb. Stopa referencyjna NBP wynosiła na koniec grudnia 4,5% wobec 6,5% w styczniu 2005 r. Największe cięcia stóp procentowych miały miejsce w pierwszej połowie roku (łącznie o 150 pb.), kiedy to GUS opublikował dalekie od oczekiwań dane na temat wzrostu gospodarczego. Wraz z poprawą wskaźników makroekonomicznych RPP stała się bardziej powściągliwa i ostatnich obniżek w roku 2005 dokonała w lipcu i sierpniu, łącznie o 50 pb. Redukcjom stóp procentowych towarzyszyły zmiany nastawienia w polityce pieniężnej: z restrykcyjnego w styczniu na łagodne w lutym, następnie w kwietniu z łagodnego na neutralne, po czym w czerwcu nastąpił powrót do nastawienia łagodnego, które zostało utrzymane do końca roku. Główną przyczyną zmiany nastawienia RPP w czerwcu z neutralnego na łagodne oraz dokonania trzeciej z kolei obniżki stóp procentowych o 50 pb. było znacznie większe niż oczekiwano spowolnienie wzrostu PKB w I kwartale (do 2,1% r/r z 3,9% r/r w IV kwartale 2004 r.). Na bardzo niskim poziomie ukształtowały się zarówno nakłady brutto na środki trwałe (wzrost tylko o 1,2% r/r), jak i popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych (wzrost o 1,7% r/r). Informacje te skłoniły rynek do obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego w całym 2005 r. W II kwartale tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 2,8% r/r, niemniej zarówno dynamika konsumpcji, jak i inwestycji, pozostała się na poziomie niewiele wyższym w sto- Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

4 sunku do kwartału poprzedniego. Poprawa wskaźników makroekonomicznych nastąpiła dopiero w drugiej połowie roku, choć należy podkreślić, iż jego pierwsza połowa zaburzana była przez efekty statystyczne z okresu przed i po wstąpieniu Polski do UE. W III kwartale tempo wzrostu PKB osiągnęło 3,7% r/r, przy czym z jednej strony przyspieszeniu uległa dynamika popytu krajowego, z drugiej zaś na relatywnie wysokim poziomie (mimo niekorzystnego kursu walutowego) utrzymał się eksport. Ostatni kwartał 2005 r. przyniósł dalsze przyspieszenie wzrostu PKB do 4,2% r/r, w tym zarówno konsumpcji prywatnej (wzrost o 3,1% r/r), jak też inwestycji (dynamika na bardzo wysokim poziomie 9,8% r/r). Jednocześnie na skutek znaczącego przyspieszenia importu w IV kwartale odnotowany został negatywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy (jego wkład wyniósł -0,8 pp.). Na tempo wzrostu spożycia indywidualnego gospodarstw domowych w poszczególnych kwartałach 2005 r. wskazywały statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, której dynamika realna w II kwartale ukształtowała się na poziomie niższym niż w I kwartale (-3,2% r/r w porównaniu do 0,4% r/r w I kwartale), po czym nastąpiło jej odbicie w drugim półroczu (+4,1% r/r w III kwartale i +5,4% r/r w IV kwartale). Niższy od notowanego rok wcześniej popyt konsumpcyjny wynikał głównie z jego bardzo słabych wyników w pierwszym półroczu, co w dużym stopniu powodowane było bardzo niskimi płacami. Stopa bezrobocia malała bowiem z miesiąca na miesiąc: z 19,4% w styczniu do najniższego w 2005 r. poziomu 17,3% w listopadzie. W sektorze przedsiębiorstw dopiero w maju zanotowano pierwszy niewielki realny wzrost wynagrodzeń (o 0,5% r/r). Kolejne miesiące przyniosły już wyraźniejsze realne wzrosty płac (do 5,9% r/r w listopadzie), na co zapewne duży wpływ miała zmniejszająca się stopa inflacji. Malejąca inflacja przyczyniła się również do spadku rentowności na krajowej krzywej stóp procentowych. W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2005 r. rentowności papierów dwuletnich spadły o ok. 155 pb., a papierów pięcioletnich o 115 pb., zaś rentowności papierów dziesięcioletnich o 72 pb. Wskutek tych zmian doszło do dalszej normalizacji kształtu krzywej. Dynamika roczna inwestycji na poziomie 6,2%, odpowiadających ogólnie rzecz ujmując za stabilność wzrostu gospodarczego, okazała się lepsza niż tego oczekiwano tuż po publikacji danych GUS za I kwartał 2005 roku. Zanotowano wówczas najwolniejsze tempo ich wzrostu (1,2% r/r), po czym w kolejnych kwartałach ulegało ono umiarkowanemu przyspieszeniu: do 3,8% r/r w II kwartale i 5,7% r/r w III kwartale. W IV kwartale dynamika inwestycji osiągnęła 9,8% r/r, co jest wielkością nienotowaną od wielu lat. Aktywność inwestycyjna w gospodarce, w tym głównie sektora przedsiębiorstw, którego udział w inwestycjach krajowych ogółem wynosi ponad 50%, mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby nie spore problemy z pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych UE z jednej strony, z drugiej zaś niepewność co do warunków inwestycyjnych po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Nieco lepiej z pozyskiwaniem środków pomocowych UE radziły sobie samorządy. Ostatecznie wykorzystanie środków unijnych w 2005 r. ukształtowało się na poziomie zaledwie 7,42% całej kwoty przyznanej Polsce na lata (przy zainteresowaniu rzędu 162,3%). Nadal bardzo silną pozycję w rozwoju polskiej gospodarki w 2005 r. miał eksport towarów i usług. Jego wkład we wzrost PKB, szczególnie w II i III kwartale, znacznie przewyższał udział całego popytu krajowego. Roczna kontrybucja eksportu towarów i usług wyniosła ok. 2,7 pp., podczas gdy wkład popytu wewnętrznego osiągnął 1,9 pp. To właśnie dzięki silnej dynamice eksportu w 2005 r. utrzymał się jego dodatni wkład netto (tj. różnica między eksportem i importem) we wzroście gospodarczym. Dynamika importu towarów i usług, co prawda z kwartału na kwartał ulegała stopniowej poprawie (podążając za powoli rosnącą dynamiką konsumpcji i inwestycji), jednakże gwałtowne jej zwiększenie nastąpiło dopiero w IV kwartale i fakt ten należy wiązać przede wszystkim ze skokowym wzrostem inwestycji. 3. Sektor bankowy Roczna dynamika podaży pieniądza mierzona agregatem M3 pozostawała na umiarkowanym poziomie i na koniec roku wyniosła 10,3%. Depozyty ogółem wzrosły w tym czasie o 9,3%, a kredyty ogółem o 11,8%. W 2005 r. zaobserwowano nieznaczny wzrost dynamiki depozytów gospodarstw domowych. Ich roczna dynamika wyniosła na koniec roku 3,5%. Dynamika depozytów przedsiębiorstw pozostawała przez cały rok na wysokim poziomie i wyniosła w grudniu 2005 r. 16,8%. Wolumeny kredytów gospodarstw domowych charakteryzowały się przez cały rok wysoką dynamiką i jedynie w październiku ich przyrost spadł do 7,4% (efekt zwiększonej akcji kredytowej w październiku 2004 r. pod ofertę PKO BP). Na koniec roku zmiana tej wielkości w porównaniu do grudnia 2004 r. wyniosła 22,9%. Podobnie jak w poprzednim roku szybko rosły wolumeny kredytów Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

5 hipotecznych (na koniec roku dynamika przekroczyła 40%). Po spadku rocznej dynamiki kredytów przedsiębiorstw na początku roku, druga połowa roku przyniosła nieznaczne ożywienie w tym segmencie. Na koniec 2005 r. kredyty przedsiębiorstw przyrosły o 2,8%. Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 gospodarstwa domowe, LO przedsiębiorstwa, PO kwi 04 Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 wrz 04 lut 05 gospodarstwa domowe, LO przedsiębiorstwa, PO lut 05 lip 05 lip 05 gru 05 gru Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Rok 2005 był już trzecim z rzędu bardzo udanym rokiem dla posiadaczy akcji notowanych na warszawskiej giełdzie. W ciągu 12 miesięcy główny indeks giełdy (WIG) wzrósł o 33,3%, a indeks WIG20, grupujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek, zyskał na wartości 35%. Wzrosty obu indeksów były większe niż w 2004 r., a w przypadku WIG20 był to najwyższy wzrost od 1999 r. Indeks WIG20 po raz pierwszy od pięciu lat zanotował wyższą stopę zwrotu od indeksu WIG. Jest to tym bardziej ciekawe, że WIG20 jest indeksem cenowym, czyli uwzględnia tylko zachowanie kursów akcji, podczas gdy WIG jest indeksem dochodowym i poza kursami akcji obejmuje również dywidendy wypłacane przez spółki, a właśnie ich łączna wartość w ub.r. była największa w historii GPW. Zmiana indeksu branży bankowej (WIG-Banki) była zbliżona do zmiany głównych indeksów. Zyskał on na wartości 33,2%. Był to również największy wzrost wartości tego indeksu od 1999 r. Wśród indeksów sektorowych najwyższy, bo aż ponad 62% wzrost zanotował WIG- Budownictwo. Stopę zwrotu powyżej WIG-Banki miał też indeks WIG-Media (+40%). Zmiany w przypadku pozostałych indeksów branżowych mieściły się w przedziale od +0,8% do +21%. W relatywnie niewielkim stopniu zmienił się indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, który wzrósł o 6,7%, podczas gdy w 2004 r. osiągnął on rekordowy wzrost. W perspektywie całego roku, średniej wielkości spółki zyskiwały na wartości mniej niż duże indeks MIDWIG zanotował wzrost o 27,5%. Wzrosty cen akcji nie były równomiernie rozłożone w Podaż pieniądza M3 (% r/r) czasie. Pierwsze trzy tygodnie minionego roku przyniosły pogorszenie notowań. Pod koniec stycznia rozpoczęła się 113 zwyżka cen akcji, ale potrwała tylko do końca lutego. Z 110 początkiem marca ponownie doszło do spadku cen Spadki zakończyły się tuż po publikacji wyników spółek za I kwartał. W połowie maja wyznaczone zostały minima cenowe i od tego czasu rynek już dosyć systematycznie 101 zyskiwał na wartości, a ze wszystkich następnych miesię- 98 cy tylko październik był spadkowy. sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 Warszawska giełda już czwarty rok z rzędu zachowywała się lepiej niż rynki dojrzałe - główne zachodnioeuropejskie indeksy zyskały w 2005 r. między 16% a 26%, natomiast 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w systemie notowań ciągłych. Wchodzą w skład indeksów WIG20, WIG i WIG-Banki, a przy tym należą do grupy kilku najbardziej płynnych walorów giełdy warszawskiej. Globalne Kwity Depozytowe Banku (GDR) są notowane na London Stock Exchange. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

6 zmiany indeksów rynków akcji USA mieściły się w przedziale od 0 do +4%. Najistotniejszym powodem relatywnej siły polskiego rynku było duże zainteresowanie globalnych inwestorów akcjami emerging markets (poczynając od rynków Europy Środkowo-Wschodniej, a kończąc na Ameryce Południowej). Wyraźnie pozytywny wpływ na notowania akcji miały też nienotowane dotąd wyniki finansowe większości dużych spółek oraz napływ rekordowych środków do krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2005 r. udział pakietu akcji Banku BPH SA w portfelu indeksu WIG20 wynosił 7,2% i był to szósty pod względem wielkości udział w tym indeksie. Udział pakietu akcji Banku w indeksie WIG wyniósł 4,1%, co również dawało szóstą pozycję. W subindeksie sektorowym WIG-Banki pakiet akcji Banku BPH miał udział 13,6% i był trzecim pod względem wielkości udziałem. Kurs akcji Banku BPH SA w 2005 r. zachowywał się zdecydowanie lepiej niż najważniejsze indeksy GPW oraz subindeks sektorowy WIG-Banki. Na pierwszej sesji 2005 r., 3 stycznia, kurs akcji Banku na zamknięciu notowań miał wartość 501 zł, a na ostatniej sesji, 30 grudnia, kurs zamknięcia osiągnął 750,5 zł. W całym 2005 roku kurs akcji Banku wzrósł więc o 49,8%. Akcje Banku drugi rok z rzędu przyniosły wyższą stopę zwrotu od głównych indeksów giełdowych czy subindeksu sektora bankowego. Relatywna siła akcji Banku BPH w stosunku do całego rynku akcji była efektem bardzo dobrych wyników finansowych samego Banku oraz dobrej koniunktury w całym sektorze bankowym. Kurs akcji Banku podlegał tendencjom obserwowanym na całym rynku, a w niektórych przypadkach te tendencje wyprzedzał. Najwyższą cenę na zamknięciu sesji w 2005 r. akcje Banku osiągnęły 27 grudnia 777 zł. Minimum w cenach zamknięcia na poziomie 461 zł akcje Banku wyznaczyły 25 stycznia. Średni kurs zamknięcia w całym roku wyniósł 580 zł. Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG20 i WIG-Banki na GPW w 2005 r. (wykresy wystandaryzowane) Działalność Banku BPH SA 5.1 Działalność na rynku bankowości detalicznej W 2005 roku bankowość detaliczna zademonstrowała bardzo wysoką dynamikę sprzedaży w połączeniu z silnym wzrostem rentowności. Zwiększenie przychodów kolejny rok z rzędu było dwucyfrowe. Dynamika wyniku roku 2005 osiągnęła prawie 20%, także dzięki ścisłej kontroli kosztów działania oraz dalszej poprawie jakości portfela kredytowego. Efektywny model zarządzania kosztami wraz ze wzrostem przychodów przyczynił się do obniżenia wskaźnika Koszty/Dochody (K/D) o kolejne 2 pp. (do poziomu 44%). Sukcesy sprzedażowe Banku BPH SA obrazują następujące dane: wzrost kredytów hipotecznych o 40% (powtórzenie wyniku z poprzedniego roku), wzrost kredytów i depozytów dla Klientów biznesowych odpowiednio o 21% i 28%, ponad dwukrotny wzrost portfela produktów inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane i obligacje własne) do ponad 4,4 mld zł, 142 tys. nowych pakietów SEZAM, 386 tys. nowych rachunków internetowych i użytkowników Call Center, 118 tys. nowych kart kredytowych. Przychód Pionu Detalicznego (mln zł) + 15% Dynamiczna sprzedaż była podstawowym czynnikiem zwiększenia przychodów o 15%, w tym: wyniku odsetkowego o 13% i wyniku prowizyjnego o 17% Bank BPH Rel. WIG20 Rel. WIG-Banki Kontynuacja trendu wzrostowego przychodów była przede wszystkim zasługą rozwoju działalności kredytowej (kredyty hipoteczne, konsumpcyjne, dla Klientów biznesowych), wspartego sukcesami sprzedażowymi w zakresie produktów inwestycyjnych (BPH TFI i lokaty strukturyzowane). Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

7 Wielkość przychodów przypadająca na 1 etat w 2005 r. była wyższa o 33 tys. PLN (+15%) w porównaniu do poprzedniego roku. Każdy doradca średnio pozyskał 118 nowych Klientów. Marża odsetkowa Kredyty (%) Efekt spadku marży został częściowo zrekompensowany przyrostem wolumenów o 9% w skali roku (tradycyjne depozyty bankowe) oraz przychodami z alternatywnych produktów oszczędnościowych (fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane). 3,10% + 0,35 pp. 3,45% Podsumowanie trzech ostatnich lat Ostatni kwartał 2005 r. był dwunastym z rzędu kwartałem nieprzerwanego, zrównoważonego wzrostu przychodów. Roczne przychody zrealizowane przez Pion Detaliczny w roku 2005 były o prawie 0,5 mld zł wyższe od przychodów osiągniętych w roku 2002 (+37% wzrost). Kwartalne przychody Pionu Detalicznego w okresie W roku 2005 portfel kredytów Pionu Detalicznego wykazywał dużą dynamikę wzrostu wolumenu (+28%). Towarzyszyła temu dalsza poprawa rentowności marża odsetkowa na kredytach zwiększyła się o 0,35 pp. W rezultacie wynik odsetkowy na kredytach zwiększył się o 39% w skali roku i po raz pierwszy przewyższył poziom wyniku odsetkowego na depozytach kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw % % +18% % 2002 Marża odsetkowa uległa poprawie zarówno w segmencie Klientów biznesowych (+0,6 pp.), jak i w segmencie osób fizycznych (+0,1 pp.). Wpływ kurczących się marż na kredytach hipotecznych (rosnąca presja konkurencyjna) został zniwelowany poprzez rozwój działalności w zakresie kredytów konsumpcyjnych (pożyczki gotówkowe i karty kredytowe). W tym czasie podwojona została wartość portfela kredytowego Pionu Detalicznego. Największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się kredyty hipoteczne, w zakresie których Bank BPH SA zajął wiodącą pozycję na rynku z ponad 19% udziałem. Istotnym czynnikiem sukcesu była akwizycja nowych Klientów. W porównaniu z rokiem 2002 liczba Klientów detalicznych wzrosła o 41%. Marża odsetkowa Depozyty (%) 2,64% - 0,28 pp. 2,36% Wzrost przychodów oraz synergie kosztowe osiągnięte w następstwie przeprowadzonej w 2001 r. fuzji przyczyniły się do spadku wskaźnika K/D o 23 pp. z 67% do 44%. W rezultacie wynik operacyjny po kosztach i ryzyku zwiększył się 3 krotnie. Przychód na etat (tys. zł) + 56% Istotny wpływ na kształtowanie się wysokości marż odsetkowych na depozytach w 2005 r. miało pięć decyzji RPP obniżających podstawową stopę procentową banku centralnego łącznie o 200 pb.). Marża odsetkowa na depozytach Pionu Detalicznego obniżyła się o 28 pb Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

8 Przychód na oddział (mln zł) + 40% 3,8 nych i średniozamożnych oraz poprawę efektywności obsługi Klienta masowego (up-selling i migracja do alternatywnych kanałów dystrybucji). Harmonium (tys.) 2,7 + 42% Klienci na etat % W ciągu 12 miesięcy liczba pakietów Harmonium zwiększyła się o 38 tysięcy. Stały się one jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów tego typu na rynku - korzysta z nich już co 14-ta firma w Polsce. W tym czasie Bank pozyskał również 23 tysiące nowych Klientów biznesowych, do czego przyczyniła się wspierana marketingowo atrakcyjna oferta szybkich kredytów dla firm Podsumowanie działań w 2005 roku Liczba ROR (tys.) + 12% Efektem postępu w rozpoznaniu potrzeb Klientów był wzrost liczby ROR o 142 tys. rachunków, co pozwoliło na utrzymanie około 8% udziału w rynku. Przyrost liczby rachunków był skutkiem aktywnej sprzedaży krzyżowej (cross-selling), zwłaszcza w oparciu o produkty kredytowe, oraz promocji kont osobistych w kampaniach marketingowych Konto 0 zł i Sezam- Max. Praktycznie w całości wzrost ten nastąpił w wyniku sprzedaży pakietów kolorowych, będącej wyrazem szczególnej uwagi skierowanej na pozyskiwanie Klientów zamoż- W 2005 r. Klienci Banku wykazywali rosnące zainteresowanie elektronicznymi kanałami dystrybucji. Łączna liczba umów o korzystanie z internetu i call center podniosła się o 386 tys. sztuk (+59% wobec roku 2004). Platforma internetowa Banku BPH SA charakteryzuje się jedną z najszerszych funkcjonalności na rynku. W jednym miejscu przez 24 godziny na dobę Klienci mają dostęp do rachunków bankowych, brokerskich, funduszy inwestycyjnych, planów lokacyjnych oraz środków zgromadzonych na 10 dniowej (wzrost wolumenu z 1,9 do 2,6 mld zł w ciągu roku). Bank nieustannie poszerza funkcjonalność platformy. W ostatnim roku wprowadzono 30 nowych funkcji (m.in. powiadomienia SMS dla kart kredytowych, rozbudowa sekcji obsługi Lokat i Kart, archiwalne kursy walut, zarządzanie wyciągami, przelew polecenie zapłaty, przelew z Banku BPH do płatności internetowych, nowe przelewy zagraniczne, archiwum wiadomości powitalnych). Jednocześnie dokonano szeregu modyfikacji dla zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa (np. wprowadzenie haseł maskowanych, kodów SMS, kart/czytników i obsługa certyfikatów kwalifikowanych). Rezultatem działań poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo platformy jest znaczący wzrost Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

9 stopnia jej wykorzystania. Liczba rachunków z dostępem przez internet osiągnęła 29% (+11 pp.) dla Klientów indywidualnych i 50% (+11 pp.) dla Klientów biznesowych. Średnia liczba transakcji internetowych przeprowadzonych przez aktywnego Klienta detalicznego wzrosła w porównaniu do 2004 roku o 43%. Pomimo rosnącej roli internetu infolinia ( ) pozostaje jednym z najbardziej odwiedzanych serwisów. W 2005 r. teleoperatorzy infolinii odebrali 5,9 mln telefonów. Liczba rozmów wychodzących (do Klientów) wzrosła o około 40%. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów powstało ok. 20 kolejnych serwisów. Liczba umów Internet (tys.) + 76% Sieć agencji rozwija się bardzo dynamicznie. Na koniec 2005 r. działało już 375 agencji (141 w makroregionie południowym, 108 w zachodnim, 70 w północnowschodnim oraz 56 w stołecznym). Równolegle Bank realizuje projekt uruchamiania w 7 największych miastach Polski nowoczesnych oddziałów zatrudniających do 7 pracowników. W 2005 r. otwarto 22 placówek nowego typu, a łączna liczba oddziałów wzrosła do Sprzedaż strategicznych produktów Kredyty mieszkaniowe Ostatnie 12 miesięcy to rekordowy pod kątem sprzedaży okres. Liczba rachunków zwiększyła się o 32 tys. sztuk, co oznacza, że na koniec 2005 r. z kredytów hipotecznych Banku BPH korzystało 120 tysięcy osób. W sytuacji nasilającej się konkurencji i umacniającej się złotówki, Bank BPH utrzymał w roku 2005 silną drugą pozycję na rynku kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych dla Klientów indywidualnych z udziałem 19,2%. Udziały rynkowe kolejnych banków nie przekraczały 10%. Kredyty hipoteczne (mld zł) Liczba umów Call center (tys.) + 48% 563 7,0 + 40% 9, Coraz ważniejszym źródłem sprzedaży (szczególnie kredytów hipotecznych, gotówkowych i samochodowych oraz kart kredytowych) stają się partnerzy sprzedaży i przedstawiciele finansowi. Bank BPH SA od połowy 2004 roku otwiera placówki partnerskie prowadzące działalność pod logo Partner BPH. Są one włączone do głównego systemu operacyjnego Banku i w trybie on-line oferują 90% produktów sprzedawanych osobom fizycznym przez oddziały, m.in. rachunki wpłaty i wypłaty gotówkowe, przelewy, lokaty terminowe, kredyty. Funkcjonalność bankowego systemu informatycznego pozwala agencjom na pracę również w soboty i niedziele. Karty kredytowe Kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu liczby kart o 46% i zadłużenia o 44%, były: szeroka oferta (w tym kart typu co-brands i affinity), aktywny cross-selling, wsparcie reklamowe (kampanie 116 dni bez odsetek i Bez opłat przez całe życie ; ta ostatnia promowała możliwość zwolnienia z opłat przy realizowaniu określonego poziomu obrotów), rozwój programu rabatowego. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

10 Jednocześnie Bank konsekwentnie poszerzał swoją ofertę, m.in. o: kartę kredytową BPH-INTERIA.PL "W Twoim wydaniu", czyli pierwszą w Polsce kartę kredytową, która daje posiadaczom możliwość wyboru wysokości oprocentowania i opłat. Klienci korzystający z kredytu mogą zdecydować się na niskie oprocentowanie, zaś Klienci terminowo spłacający całość zadłużenia mogą korzystać z karty bez żadnych opłat za użytkowanie, nowe prestiżowe karty: MasterCard Platinum i MasterCard World Signia. BPH TFI wartość aktywów (mln zł) + 159% Liczba bezgotówkowych transakcji kartowych na 1 klienta (bez transakcji bankomatowych) zwiększyła się o 28%. Liczba kart kredytowych (tys.) % Działalność kredytowa w segmencie Klientów biznesowych Bank BPH SA stale poprawia ofertę i od dłuższego czasu znacznie zwiększa dostępność kredytów dla Klientów biznesowych. Przykładem takiego podejścia jest wprowadzenie oferty szybkich kredytów dla firm i uproszczenie procesu kredytowego. Skrócił się czas uzyskania kredytu (decyzja nawet w 1 dzień) przy składaniu przez Klienta mniejszej liczby dokumentów oraz bez wymogu przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń. Przełożyło się to na wysoką dynamikę zadłużenia Klientów biznesowych (ponad 20%) Fundusze inwestycyjne BPH TFI Rok 2005 przyniósł prawdziwy boom na rynku funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów zarządzanych przez wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwiększyła się o 23,6 mld zł i przekroczyła 62 mld zł (+62%). BPH TFI należało do najdynamiczniej rozwijających się towarzystw wartość aktywów zwiększyła się ponad 2,5- krotnie do poziomu 3,8 mld zł. Udział w rynku podskoczył o 2,3 pp. z 3,9% do 6,2%, co pozwoliło na zajęcie piątej pozycji na rynku (z dziewiątej rok wcześniej). Sukces sprzedażowy wystąpił dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Bankiem i Towarzystwem oraz szerokiej ofercie produktowej, obejmującej fundusze otwarte, plany lokacyjne, fundusz zamknięty nieruchomości oraz dwie kolejne edycje funduszu Bezpieczna Inwestycja. Bank BPH pozostaje liderem finansowania unijnego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z udziałem na poziomie 16,3%. W trzecim rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Bank ponownie zajął pierwszą lokatę wśród 38 banków komercyjnych współpracujących z PARP oraz ponad 600 banków spółdzielczych pod względem liczby kredytów udzielonych projektom, które otrzymały dotację unijną w ramach najpopularniejszego unijnego programu inwestycyjnego dla MŚP. Było to możliwe nie tylko dzięki atrakcyjnej ofercie kredytowej (Euro Ekspres Kredyt, Kredyt Unijny), ale też aktywnej działalności informacyjnej. Bank zorganizował kilkadziesiąt szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców oraz samorządów Działalność Biura Maklerskiego 2005 rok przyniósł w działalności Biura Maklerskiego następujące sukcesy: 15 przeprowadzonych ofert akcji, o zgłoszonym popycie ponad 7,1 mld zł, udział w największych ofertach na rynku pierwotnym 2005 (Zelmer, Polmos Lublin, Polmos Białystok, LOTOS, PGNiG, ZAP) i średnio 20% udział w rynku, Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

11 obroty na rynku giełdowym akcji wyższe o 67%, wzrost obrotów na rynku kontraktów terminowych o 45%, liczba użytkowników systemu internetowego przekroczyła 20 tys., największa w Polsce liczba prowadzonych rachunków brokerskich tys. i 21% udział w rynku. 5.2 Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) Rok 2005 to okres konsekwentnej realizacji strategii, której jednym z celów jest kreowanie wizerunku Banku jako instytucji godnej zaufania, stawiającej sobie za nadrzędny cel wysoką jakość usług oraz w pełni zindywidualizowane i partnerskie podejście do Klientów korporacyjnych. Wprowadzanie wysoce zaawansowanych narzędzi zarządzania relacjami z Klientami (CRM - Customer Relationship Management) pozwala na optymalizację procesu współpracy z Klientami korporacyjnymi. Wysoki priorytet nadany w 2004 r. działaniom związanym z wykorzystaniem europejskich funduszy pomocowych przeznaczonych dla polskich przedsiębiorstw przełożył się w 2005 r. na podpisanie umów z Klientami na łączną kwotę 430 mln zł w promesach i 74 mln zł w kredytach. Pozycjonuje to Bank BPH po raz trzeci na 1 miejscu wśród banków współpracujących z PARP, o czym mowa była w podrozdziale Rozwój przedsięwzięć biznesowych wspierających realizację celów przychodowych Banku skutecznie wpłynął na wyniki roku Średnioroczny wolumen kredytów korporacyjnych przekroczył 17 mld zł i był wyższy o blisko 6% wobec roku Natomiast średnioroczny wolumen depozytów od Klientów korporacyjnych wzrósł o 17% w stosunku do roku poprzedniego. Depozyty i kredyty (stany średnie) 11,2 13, ,3 17,2 Badanie rynku bankowego pn. Monitor Finansowy przeprowadzone przez firmę GfK Polonia potwierdza czołową pozycję Banku wśród Klientów korporacyjnych. W badaniu przeprowadzonym w 2005 r. wśród przedsiębiorstw o obrotach powyżej 10 mln zł, 13% ankietowanych wskazało Bank BPH jako głównego dostawcę produktów bankowych, natomiast 15% ankietowanych zadeklarowało chęć rozszerzenia współpracy z Bankiem. Wysoka jakość usług świadczona Klientom korporacyjnym to jeden z głównych priorytetów przyjętych w strategii Banku. Mając na uwadze realizację tego założenia, powołana została nowa jednostka organizacyjna BPH BusinessLine tworząca Biuro Zintegrowanej Obsługi Klienta Korporacyjnego. O tym, że rozwiązania oferowane przez PBKiFN należą do najlepszych w kraju świadczy nie tylko bardzo wysoki poziom akceptacji rozwiązań produktowych wśród Klientów korporacyjnych, ale również uznanie ze strony obiektywnych ekspertów, czego wyrazem są przyznane Bankowi liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: BusinessNet produkt bankowości internetowej został wyróżniony Medalem Europejskim w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. System odniósł sukces nie tylko na rynku polskim, czego dowodem są międzynarodowe nagrody m.in. główna nagroda w konkursie The European Banking Technology Awards Bank BPH jest pierwszym bankiem w Polsce, który otrzymał tę nagrodę. Jako pierwszy w kraju otrzymał również tytuł Najlepszego banku internetowego dla korporacji w Polsce w konkursie miesięcznika Global Finance (w kategorii Best Corporate/ Institutional Internet Banks). Finansowanie handlu zostało wyróżnione nagrodami: Global Finance Award Best Trade Finance Bank In Poland oraz Indywidualność Roku przez Krajową Izbę Gospodarczą. Nagroda Europrodukt w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Europrodukt - za zintegrowany pakiet międzynarodowych elektronicznych usług dla Klientów korporacyjnych. Pakiet obejmuje system bankowości internetowej BusinessNet, usługi GAITS i EuropaKonto. Depozyty Kredyty Usługi powiernicze zostały w ub.r. docenione przez magazyn Global Finance, który przyznał Bankowi tytuł najlepszego powiernika na rynku polskim, jak też Global Inwestor, czy branżowy magazyn Global Cu- Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

12 stodian, co szczegółowo zostało opisane w podrozdziale Finansowanie deweloperów mieszkaniowych Banku zostało wyróżnione przez Polski Związek Firm Deweloperskich w kategorii Najwyższy Wzrost Notowań w III Edycji Banków Kredytujących Deweloperskie Przedsięwzięcia Mieszkaniowe w 2005 roku. W VIII edycji Nagrody Rynków Zagranicznych pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP prof. Marka Belki, Bank uhonorowany został nagrodą Laur Eksportera do tytułu Wybitny Polski Eksporter za utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju eksportu na przestrzeni ostatnich lat, pozyskiwanie nowych rynków zbytu i doniosły wkład w rozwój polskiego handlu zagranicznego. Wiceprezesowi Zarządu Banku Mariuszowi Grendowiczowi przyznany został tytuł i indywidualna nagroda Eurolidera w uznaniu talentu i umiejętności oraz osobistego sukcesu w wykreowaniu polskiej firmy o standardzie nowoczesnego przedsiębiorstwa Unii Europejskiej, jak też dla indywidualnego wizerunku nowoczesnego, solidnego biznesmena Bankowość transakcyjna W Bankowości transakcyjnej rok 2005 stał w Banku pod znakiem: rozszerzenia i modyfikacji bazy produktowej w odpowiedzi na potrzeby Klientów, elektronizacji i automatyzacji istniejących produktów, podnoszenia jakości i dalszej dynamicznej sprzedaży produktów transakcyjnych. Bankowość elektroniczna i internetowa W roku 2005 kontynuowane były działania mające na celu uzyskanie pozycji wiodącego banku na polskim rynku w zakresie najbardziej konkurencyjnej i innowacyjnej oferty usług bankowości elektronicznej dla Klientów korporacyjnych. Oferowana przez Bank BPH platforma internetowa BusinessNet wdrożona została w grupie ponad 2500 przedsiębiorstw, umożliwiając im realizację transakcji płatniczych, zarządzanie bieżącą płynnością, komunikację z Bankiem oraz obsługę szeregu produktów z zakresu zarządzania należnościami. Szczególnie znacząco wzrosło w ub.r. wykorzystanie produktów Banku służących do identyfikacji wpłat masowych, jak i samego Polecenia Zapłaty, którego sukces sprzedażowy był możliwy dzięki wdrożeniu przez Bank szeregu nowych rozwiązań systemowych poszerzających wachlarz funkcjonalności i równocześnie wspierających sprzedaż. Liczba Klientów usługi kompleksowego przetwarzania płatności masowych wzrosła o 45% przy równoczesnym dynamicznym wzroście liczby transakcji w porównaniu do grudnia 2004 roku. Wdrożenie usługi pozwalającej na realizację zleceń wypłaty gotówki znalazły szczególne uznanie wśród firm z branży ubezpieczeniowej. Zaowocowało ono nawiązaniem współpracy z grupą 8 dużych towarzystw ubezpieczeniowych. Finansowanie handlu Bank BPH reagując na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu finansowania handlu zagranicznego, wdrożył w 2005 r. unikalne na polskim rynku rozwiązanie systemowe pozwalające na elektroniczną obsługę transakcji z zakresu produktów handlu zagranicznego. Nowa usługa, nieposiadająca odpowiednika w żadnym innym banku działającym na polskim rynku, zyskała uznanie zarówno ze strony naszych Klientów, jak i ekspertów branżowych. Rok 2005 był również okresem dynamicznego rozwoju oferty w zakresie produktów dyskontowych dzięki uruchomieniu nowych programów finansowania dostawców i odbiorców oraz wdrożeniu technologii pozwalających na automatyczną obsługę masowych operacji dyskontowych Produkty skarbowe Bank odnotował w 2005 r. 31% r/r wzrost dochodów ze sprzedaży pochodnych transakcji skarbowych oraz dłużnych papierów wartościowych. Efekt ten został osiągnięty poprzez konsekwentną realizację procesu rozwoju sprzedaży produktów skarbowych, ze szczególnym naciskiem na transakcje pochodne rynku walutowego. Szczegółowy opis dokonań w zakresie bankowości skarbowej znajduje się w rozdziale Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych Finansowanie strukturalne Bank ugruntował swoją pozycję wiodącego organizatora transakcji kredytowych organizowanych w formule konsorcjalnej. Dowodem tego jest pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych organizatorów kredytów konsorcjalnych w 2005 r., opublikowanej przez dziennik Rzeczypospolita ( ). Klasyfikacja uwzględnia liczbę zorganizowanych transakcji (konsorcjów), jak również Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

13 kwoty zaangażowań i największy udział w pojedynczej umowie. Bank zorganizował bądź współorganizował kredyty konsorcjalne na łączną wartość prawie 2 mld zł. Transakcje obejmowały zarówno duże kredyty organizowane na Eurorynku i przeznaczane na cele ogólne kredytobiorców, jak również produkty kredytowe dopasowywane do specyficznych potrzeb, takich jak: finansowanie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, restrukturyzacje przedsiębiorstw i źródeł finansowania, czy finansowanie pomostowe. W ub.r. Bank szczególnie zwiększył liczbę i wolumen (ponad 750 mln zł) transakcji finansowania przejęć i wykupów przedsiębiorstw, stając się jednym z czołowych organizatorów finansowania dla funduszy private equity. Wzrosła również liczba transakcji kredytowych aranżowanych na rzecz średniej wielkości klientów korporacyjnych. Zawarte transakcje kredytowe otwierały możliwość skutecznego plasowania produktów hedgingowych oraz powiązanych z rachunkiem Finansowanie nieruchomości komercyjnych W 2005 roku zaobserwowano znaczącą aktywność na rynku inwestorskim, w szczególności funduszy inwestycyjnych zainteresowanych kupnem nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych. Silna konkurencja znalazła swoje odbicie także w zwiększonych oczekiwaniach wobec instytucji finansowych oferujących usługi w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych. Pomimo negatywnych czynników rynkowych aktywne działania sprzedażowe Banku w połączeniu z atrakcyjną ofertą zaowocowały przekroczeniem zakładanego na 2005 r. przychodu, przy czym dochody prowizyjne wzrosły w stosunku do 2004 roku o 75%. Sukces Banku BPH w obszarze nieruchomości komercyjnych potwierdza przeprowadzenie wielu nowych transakcji Leasing BPH Leasing jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek leasingowych na polskim rynku, a na jej rozwój istotny wpływ ma proces cross-sellingu w sieci sprzedaży Banku BPH. Udział BPH Leasing w rynku usług leasingowych stale rośnie: z 1,3% w 2001 r. do ok. 6,5% w 2005 roku. Jednocześnie ponad 19% dynamika wzrostu sprzedaży BPH Leasing w ub.r. była jedną z większych w całej branży. 5.3 Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym Osiągnięcia Pionu Rynków Międzynarodowych W roku 2005 Pion Rynków Międzynarodowych odnotował 24% wzrost zysku przed opodatkowaniem w stosunku do roku poprzedniego (z uwzględnieniem wyników Obszaru Sprzedaży Pionu Rynków Międzynarodowych i Departamentu Powierniczego, które są w całości alokowane do segmentów branżowych Korporacyjnego i Detalicznego). Dzięki konsekwentnej realizacji strategii wzrostu dochodów ze sprzedaży produktów skarbowych i usług powierniczych Pion Rynków Międzynarodowych odnotował dalszy wzrost udziału przychodów netto z tego tytułu, z 17% w 2001 r. i 39% w 2004 r. do 48% w roku Struktura przychodów netto PRM z uwzględnieniem Obszaru Sprzedaży PRM i Departamentu Powierniczego w latach % 38% Sprzedaż produktów skarbowy ch i usług powierniczy ch Działalność handlowa i inwestycyjna Pozy cje strukturalne 48% 29% 23% 23% Wykonanie 2004 Wykonanie 2005 W omawianym okresie wszystkie jednostki organizacyjne Pionu Rynków Międzynarodowych wypracowały łącznie 27% zysku Banku BPH przed opodatkowaniem. Pion Rynków Międzynarodowych z wyłączeniem Obszaru Sprzedaży oraz Departamentu Powierniczego zgodnie z raportem segmentowym uzyskał zwrot z kapitału przed opodatkowaniem w wysokości 81,6%. Wskaźnik Kosztów Bezpośrednich do Całkowitych Dochodów Ekonomicznych Pionu Rynków Międzynarodowych (z uwzględnieniem wyników Obszaru Sprzedaży Pionu Rynków Międzynarodowych i Departamentu Powierniczego alokowanych do segmentów branżowych Korporacyjnego i Detalicznego) wyniósł 10%. Natomiast wskaźnik Kosztów Całkowitych do Całkowitych Dochodów Ekonomicznych Pionu Rynków Międzynarodowych (z uwzględnieniem kosztów Centrali) wyniósł 22%. W okresie sprawozdawczym 99,9% transakcji skarbowych (w tym strukturyzowanych transakcji pochodnych) było obsługiwanych automatycznie (STP) z użyciem w pełni zintegrowanych systemów front, back-office i księgi głównej. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

14 Wykorzystując zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR 39) w 2005 r. wprowadzono nową kategorię księgową Fair Value Option, która umożliwia dokładniejsze odzwierciedlenie wyników z zarządzania pozycjami ryzyka w rachunku zysków i strat Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych W 2005 r. Obszar Sprzedaży Pionu Rynków Międzynarodowych odnotował 65% wzrost dochodów ze sprzedaży pochodnych transakcji skarbowych oraz dłużnych papierów wartościowych w stosunku do wyników uzyskanych w 2004 r. Mimo rosnącej konkurencji i saturacji rynku, Pion Rynków Międzynarodowych skutecznie realizuje długofalową strategię wzrostu w tym obszarze. W porównaniu do roku 2001 dochody z tego tytułu były większe o 2.930%, a ich średni roczny wzrost (CAGR) w okresie wyniósł 134,6%. Procentowy wzrost przychodów netto Obszaru Sprzedaży Pionu Rynków Międzynarodowych z pochodnych transakcji skarbowych i papierów dłużnych w okresie Wzrost przychodów netto r/r x% % wzrost rocznych dochodów +318% +213% +40% +65% Przy chody ze sprzedaży pochodny ch transakcji skarbowy ch oraz dłużny ch papierów wartościowych w Obszarze Sprzedaży, odniesione do roku bazowego 2001=100 Udział przychodów netto ze sprzedaży pochodnych transakcji skarbowych i dłużnych papierów wartościowych w łącznych przychodach netto Obszaru Sprzedaży Pionu Rynków Międzynarodowych wzrósł jednocześnie z 14% w 2001 r. do 47% w roku 2004 i 57% w roku Tak dynamiczny przyrost dochodów ze sprzedaży transakcji pochodnych przyczynił się do uzyskania 38% wzrostu łącznych dochodów ze sprzedaży produktów skarbowych w Pionie Rynków Międzynarodowych w roku 2005 w stosunku do 2004 (oraz 627% wzrost wobec wyników uzyskanych 2001 r.). Dochody z tytułu sprzedaży produktów skarbowych realizowane przez Pion Rynków Międzynarodowych są w całości alokowane do wyników segmentów branżowych Korporacyjnego i Detalicznego. Do sukcesów odniesionych w 2005 r. należy zaliczyć udane wdrożenie projektu strategicznego polegającego na zwiększeniu efektywności sprzedaży produktów pochodnych prowadzonej za pośrednictwem pracowników centrów korporacyjnych. Warto dodać, że Pion Rynków Międzynarodowych oraz Pion Bankowości Detalicznej w ub.r. przeprowadziły wspólnie ponad 10 różnych emisji strukturyzowanych certyfikatów depozytowych o łącznym nominale ponad 570 mln zł Współpraca z Klientami w zakresie komercyjnych instrumentów dłużnych Na rynku komercyjnych instrumentów dłużnych w roku 2005 utrzymywały się trendy zaobserwowane rok wcześniej, tj.: wzrost wartości rynku jako całości, zwiększający się udział papierów komercyjnych o średnim i długim terminie, kosztem segmentu krótkoterminowego, dalsze wydłużanie terminów zapadalności emitowanych komercyjnych instrumentów dłużnych. Rynek komercyjnych instrumentów dłużnych wzrósł o 9% w porównaniu do 2004 r. z poziomu 23,2 mld zł do 25,2 mld zł. Jedynym obszarem wzrostu był segment średnio i długoterminowy, który zwiększył się o ponad 20% (z 13,2 mld zł do 16,2 mld zł). W tym czasie rynek krótkoterminowy zmniejszył się o ponad 10% (z 10 mld zł do 8,6 mld zł) rok był kolejnym rokiem spadku liczby emitentów na rynku krótkoterminowym oraz nowych programów emisji. W 2004 r. na rynku krótkoterminowym było 193 aktywnych emitentów, zaś na koniec ub.r. liczba ta wyniosła jedynie 184. Kolejnym fenomenem była malejąca liczba nowych transakcji. W 2004 r. ustanowiono 21 nowych programów, natomiast w 2005 r. pojawiło się ich tylko 19 i dodatkowo jedynie 5 z nich miało wartość nie mniejszą niż 100 mln zł. Bank BPH w roku 2005 umocnił swoją wiodącą pozycję na rynku komercyjnych instrumentów dłużnych. Bank BPH był w tym okresie niezaprzeczalnym liderem na rynku średnio i długoterminowych obligacji korporacyjnych, przeprowadzając 18 emisji papierów wartościowych o terminie wykupu od 2 do 12 lat. Łączna kwota emisji zorganizowanych przez Bank wyniosła mln zł, co stanowiło blisko 63% wszystkich emisji przeprowadzonych na polskim rynku w tym czasie. Ponadto, z 53% udziałem w rynku Bank był w 2005 r. największym organizatorem emisji obligacji i listów za- Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

15 stawnych dla podmiotów z sektora bankowego. W ramach publicznego programu hipotecznych listów zastawnych o wartości 3 mld zł zorganizowanego dla BPH Banku Hipotecznego SA wspólnie z Biurem Maklerskim Banku BPH oraz CAIB Securities SA, Bank BPH przeprowadził 2 udane emisje 5-letnich hipotecznych listów zastawnych w obrocie publicznym na łączną kwotę 600 mln zł. Oprócz tego, według Fitch Polska, Bank BPH z kwotą 1 493,13 mln zł zajął 2 miejsce w rankingu pod względem wartości wyemitowanych i niezapadłych krótkoterminowych instrumentów dłużnych na koniec roku W okresie Bank zwiększył swój udział w tym segmencie rynku z 0,9% do 17,2%. W 2005 r. Bank BPH zorganizował lub uczestniczył w ustanowieniu 5 nowych programów, w tym największego dla Polkomtel SA na kwotę 1 mld zł Współpraca z Klientami w zakresie usług powierniczych W okresie sprawozdawczym Departament Powierniczy w Pionie Rynków Międzynarodowych uzyskał 21,5% wzrost dochodów w porównaniu do roku Dochody te są w całości alokowane do wyników segmentu branżowego Korporacyjnego i nie zawierają marż z transakcji walutowych. W okresie dochody te zwiększyły się łącznie o 351%, a ich średni roczny wzrost (CAGR) wyniósł 45,7%. W 2005 r. Bank umocnił swoją pozycję na rynku usług powierniczych. Dzięki pozyskaniu nowych Klientów oraz dynamicznemu wzrostowi wartości indeksów na GPW wartość rynkowa aktywów powierniczych Klientów Banku na koniec 2005 r. wzrosła o 86% w porównaniu z 2004 r. osiągając stan 69,3 mld zł. W tym czasie Bank BPH z sukcesem zakończył wdrożenie projektu obsługi zdalnych uczestników giełdy. Zaowocowało to rozliczeniem pierwszej transakcji zdalnego uczestnika w Polsce oraz obsługą 50% podmiotów tego typu działających na polskim rynku. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. 41,4% aktywów powierniczych w Departamencie Powierniczym należało do Klientów pozyskanych od 2002 r. Dzięki wysokiej jakości oferowanych usług rozliczeniowych w 2005 r. Bank BPH przejął obsługę jednego z czołowych amerykańskich banków inwestycyjnych dokonujących transakcji na naszym rynku. Bank po raz trzeci z rzędu i czwarty w dotychczasowej historii otrzymał zaszczytny status Top Rated w rankingu magazynu Global Custodian uzyskując we wszystkich punktowanych kategoriach lepszą punktację niż w 2004 r. oraz liczne pochlebne opinie Klientów (np. działa gładko i bez problemów, ich wiedza pozwala nam czuć się bezpiecznie, jeden z najbardziej proaktywnych banków w zakresie usług powierniczych ). Ten wynik stawia Bank BPH w ścisłej czołówce podmiotów obsługujących zagranicznych Klientów instytucjonalnych. Kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług są czołowe miejsca w rankingach innych specjalistycznych magazynów (Global Investor i Global Finance w rankingach Best Sub- Custodian in Poland). Na polu usług powierniczych świadczonych dla krajowych instytucji finansowych sukcesem było przejęcie obsługi kolejnego funduszu emerytalnego OFE Hestia. Bank został pionierem w zakresie usług depozytariusza dla funduszy sekurytyzacyjnych Działalność na rynku międzybankowym W 2005 r. Obszar Skarbu Pionu Rynków Międzynarodowych odnotował wzrost wolumenów transakcji we wszystkich segmentach rynku międzybankowego o 31% w stosunku do roku Bank BPH utrzymał czołową pozycję na rynku transakcji pochodnych stopy procentowej. Według danych NBP w 2005 r. udział Banku w poszczególnych segmentach rynku stopy procentowej wyniósł odpowiednio: 24% - transakcje IRS (Interest Rate Swap) 16% - transakcje FRA (Forward Rate Agreement) W porównaniu z 2004 r. zaobserwowano wzrost udziału Banku na rynku transakcji zamiany stopy procentowej IRS, co wynikało m.in. z nawiązania nowych kontaktów handlowych z zagranicznymi uczestnikami rynku oraz rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Bank zachował także silną pozycję na rynku walutowym. Według danych NBP udział Banku w obrotach rynku walutowego w 2005 r. wyniósł 21,3%. Ekonomiści Banku BPH Ryszard Petru oraz Marcin Mrowiec zostali w ub.r. wielokrotnie sklasyfikowani przez gazetę Puls Biznesu na 1 miejscu w miesięcznych rankingach prognoz walutowych. Natomiast według dziennika Parkiet Zespół Analiz Makroekonomicznych Banku BPH zajął 2 miejsce w rankingu prognoz makroekonomicznych roku 2005 tylko nieznacznie ustępując zwycięzcy. W związku z dalszym wzrostem działalności kredytowej Banku oraz towarzyszącym mu dynamicznym wzrostem zapotrzebowania segmentu Klienta detalicznego na Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

16 kredyty długoterminowe, Bank BPH pozyskał w 2005 r. średnio i długoterminowe finansowanie z rynku finansowego na łączną kwotę mld EUR (4 890 mld zł wg kursu z dnia pozyskania środków). W celu zwiększenia efektywności zarządzania płynnością strukturalną Bank ustanowił program EMTN umożliwiający sprawne i ekonomiczne pozyskiwanie finansowania w formie emisji obligacji na rynku zagranicznym. W ramach tego programu w 2005 r. Bank BPH wyemitował euroobligacje o łącznej wartości 1 mld EUR i zapadalności 5 lat. Z kwotą zadłużenia 4 608,6 mld zł na dzień 31 grudnia 2005 r.. Bank BPH jest największym emitentem własnych papierów dłużnych w sektorze. W ub.r. Bank pozyskiwał również finansowanie z rynku w formie pożyczek bilateralnych oraz poprzez emisje certyfikatów depozytowych. 6. Kadry 6.1 Zatrudnienie W roku 2005 po raz pierwszy od czasu fuzji BPH i PBK nastąpił wzrost zatrudnienia w Banku w porównaniu z rokiem poprzednim. Zatrudnienie wg stanu na r. (bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych) wyniosło 9 893,92 etatów, co stanowi 3% wzrost w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku Jest to z jednej strony skutkiem realizacji strategii Banku polegającej na rozwoju sieci placówek, a z drugiej - szeregu innych projektów strategicznych w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia. Zatrudnienie w etatach bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych Jednostki organizacyjne Oddziały detaliczne (łącznie z CAK i CWD) Wzrost / spadek (etaty) (etaty) % 6 475, ,77 2% Oddziały detaliczne 5 854, ,84 3% CAK i CWD 621,33 676,93-9% Centra Korporacyjne 488, % Makroregiony korporacyjne i detaliczne % Centrala 2 655, ,19 6% Biuro Maklerskie ,6-2% Kasa Mieszkaniowa % RAZEM Bank BPH SA 9 893, ,56 3% Pracownicy Banku BPH to ludzie młodzi i dobrze wykształceni. Średnia wieku pozostała na niezmienionym wobec 2004 r. poziomie i wynosi 37 lat. Natomiast odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł o kolejne 2 pp. i wynosi już 65%. Kobiety stanowią 73% zatrudnionych (74% rok wcześniej), a mężczyźni 27%. Naczelną dewizę polityki personalnej Banku wyraża teza, że Ludzie stanowią najcenniejszy zasób Banku i klucz do jego sukcesu. Działania Pionu Zasobów Ludzkich (PZL) mają na celu takie ukształtowanie pracowników, aby w pełni utożsamiali się z Bankiem, jego strategią i celami. Dlatego też pożądani są pracownicy zorientowani na osiąganie wyników, rozwój i podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie odpowiedzialności, rozwiązywanie problemów, wprowadzanie zmian i usprawnień, a także etyczne zachowanie. Dla osiągnięcia tych celów stosuje się nowoczesne narzędzia pozyskiwania i zarządzania personelem. Szczególną rolę odgrywa polityka szkoleniowa. Jej głównym zadaniem jest podnoszenie wartości zatrudnionych w Banku pracowników kreując i rozwijając w odpowiedni sposób ich umiejętności zawodowe i personalne. 6.2 Rekrutacja W roku 2005 Bank w dalszym ciągu pogłębiał współpracę ze środowiskami akademickimi starając się pozyskiwać w ten sposób najlepszych studentów i absolwentów wiodących uczelni wyższych. Dzięki płatnym programom stażowym (13 edycja) i (1 edycja) w ub.r. podjęło w Banku pracę 241 osób. Dodatkowo w programie 3-miesięcznych praktyk letnich pod nazwą (4 edycja) uczestniczyły 242 osoby, z których znaczna część po zakończeniu praktyk kontynuuje współpracę z Bankiem. O rosnącej pozycji Banku wśród młodych osób jako poszukiwanego pracodawcy świadczy jego awans z 26 miejsca za 2003 r. na 12 za 2004 r. w najbardziej prestiżowym rankingu "Pracodawca Roku" organizowanym przez AIESEC. Ubiegłoroczne wyniki nie zostały jeszcze opublikowane. 6.3 Szkolenia Działalność rozwojowa koncentrowała się w minionym roku na doskonaleniu kompetencji i kwalifikacji wspierających inicjatywy strategiczne Banku BPH oraz podnoszących jakość relacji z Klientami. Duży nacisk położony został więc na pracowników front-office, reprezentujących Bank przed Klientem. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

17 W Pionie Bankowości Detalicznej: zakończona została I edycja projektu szkoleniowego Akademia Sprzedaży, rozpoczęły się cykle działań rozwojowych z zakresu wdrażania i doskonalenia standardów jakości w oddziałach Banku. W ich ramach odbył się cykl szkoleń kadry menedżerskiej z zakresu coachingu standardów jakości oraz wyszkolenie trenerów wewnętrznych i szkolenia wdrożeniowe dla doradców, wystartowała Akademia Sprzedaży dla KiD s, czyli aktywizacja sprzedażowa grupy zawodowej Kasjerów i Dysponentów, wspierająca modernizację placówek Banku, przeprowadzono zakrojony na szeroka skalę projekt szkoleniowy e-learningowo-stacjonarny wspierający wdrożenie CRM, kontynuowane były szkolenia dla nowych doradców wspierające projekt uruchamiania nowych oddziałów oraz w projekcie nadal odbywały się szkolenia e-learningowe z zakresu produktów i narzędzi (nowe produkty, procedury, Aurum, CRM), przeprowadzony został projekt badawczo-rozwojowy kadry menedżerskiej w oparciu o metodologię Development Center oraz doskonalenie istotnych biznesowo kompetencji. W Pionie Bankowości Korporacyjnej: kontynuowano projekt doskonalenia kompetencji sprzedażowych doradców Klienta korporacyjnego oraz kadry menedżerskiej Pionu, przeprowadzono projekt szkoleniowy skoncentrowany na rozwijaniu współpracy z klientem wewnętrznym szkolenia dla doradców, analityków i kadry menedżerskiej. Dwa projekty centralne dla ok pracowników i kadry menedżerskiej Banku pn.: Letnia Szkoła Doskonalenia i Akademia Ambitnych koncentrowały się na doskonaleniu kompetencji istotnych dla realizacji zadań strategicznych i biznesowych, które kadra menedżerska wskazuje w ocenie pracowniczej jako najistotniejsze dla rozwoju. Rok 2005 był rokiem intensywnego wdrażania elektronicznej metodologii szkolenia na odległość, czyli e-learningu. Aż ponad uczestników przeszkolonych zostało w następujących dziedzinach: produktowo-technicznej, w tym: kredyty (Aurum, Projekt Bazylea), nowe produkty detaliczne, prawo i procedury oraz narzędzia zarządzania sprzedażą, umiejętności miękkich (pilotaż), doskonalenia technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi biurowych, badania potencjału rozwojowego oraz testów badania efektywności szkoleń. 6.4 Relacje ze związkami zawodowymi W styczniu 2005 r. związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z Bankiem. Spór został przyjęty w części dotyczącej wewnątrzzakładowego prawa pracy tj. wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Etap negocjacji został zamknięty protokołem rozbieżności. Po wyznaczeniu mediatora przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy rozpoczął się etap mediacji w sporze zbiorowym. 6.5 Wprowadzenie Funduszu Pomocy dla pracowników W ramach polityki Banku udzielania pomocy i wspierania pracowników w rozwiązywaniu problemów przekraczających ich możliwości finansowe, w ub.r. został utworzony w ciężar rachunku zysków i strat tzw. Fundusz Pomocy dla pracowników Banku. Z funduszu będą mogły korzystać osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, czy też losowej. Rok 2005 minął pod znakiem inwestycji w pracownika i jego rozwój. Zostało to dostrzeżone i w rezultacie Bank został laureatem dwóch prestiżowych nagród. Pierwsza to Godło Inwestor w Kapitał Ludzki w IV edycji programu organizowanego przez Instytutu Zarządzania i TNS OBOP. Godło Konkursu jest nagrodą za całokształt działalności szkoleniowej, a w szczególności projekt "Akademii Sprzedaży". Drugą nagrodą było wyróżnienie w VI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, m.in. za projekt e-learning. 7. Rozwój technologii bankowych W Obszarze Informatyki wykonane zostały w ub.r. zadania, które przyniosły poprawę poziomu komputeryzacji Banku oraz jego przewagi konkurencyjnej. Działania rozwojowe i inwestycyjne dotyczyły opisanych poniżej przedsięwzięć: 1) rozbudowa kanałów dystrybucji, poprzez: Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

18 rozwój i unowocześnianie platformy internetowej (Sezam dla Klienta detalicznego i BusinessNet dla Klienta korporacyjnego), co pozwoliło osiągnąć szybki i znaczący wzrostu liczby Klientów korzystających z tego nowoczesnego kanału dystrybucji (na koniec 2005 r. liczba Klientów wynosiła ok. 500 tysięcy). 2) Wdrożenie systemów wsparcia sprzedaży produktów: Aurum kompleksowy system wspierający proces przygotowania i realizacji decyzji kredytowej. System ten ma za zadanie wsparcie informatyczne doradców i analityków Centrów Analiz Kredytowych w zakresie automatyzacji procesu kredytowego dla wybranej grupy produktów. W systemie odwzorowany jest cały proces od rozpoznania potrzeb Klienta do wypłaty środków. W tle zaszyta jest cała funkcjonalność związana z oceną zdolności kredytowej, sprawdzaniem Klienta w bazach (BIK/MIG BR/MIG DZ), analizą sprawozdań finansowych, scoringiem, ustanawianiem zabezpieczeń zgodnie z wymogami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II); Narzędzia wspomagające przygotowanie decyzji kredytowych, ocenę ryzyka oraz gromadzenie informacji scoringowych przez analityków i doradców pracujących w terenie; CRM - narzędzia wspomagające obsługę Klienta i analizę jego potrzeb. Wdrożenie systemu spowodowało usystematyzowanie wiedzy o Kliencie i stworzenie metod analitycznych dla określenia skłonności do zakupu produktu przez grupę Klientów lub potencjalnych Klientów. CRM stworzył jedno źródło danych dla doradców zastępujące kilka rozproszonych systemów. W ramach projektu wyodrębniono podprojekt CRM Pionu Bankowości Detalicznej i CRM Pionu Bankowości Korporacyjnej. Wdrożenie CRM detalicznego podniosło efektywność wykorzystania dotychczasowych kanałów dystrybucji w procesie sprzedaży oraz pozyskiwania nowych Klientów. W jego ramach zbudowano: - CRM operacyjny: system wsparcia sprzedaży aplikacja zintegrowana z platformą internetową, poprzez którą odbywa się realizacja wszelkich działań sprzedażowych i marketingowych; rejestracja kontaktów z Klientami Banku w sieci oddziałów i w Call Centre, - CRM analityczny: niezależne repozytorium danych marketingowych współpracujące z istniejącą już wcześniej Hurtownią danych (integracja danych o Klientach napływających z różnych źródeł aplikacji bankowych oraz kompleksowy zbiór informacji o wynikach wszystkich kampanii i akcji marketingowych). Moduł analityczny pracujący na bazie aplikacji dostarczonej przez renomowanego w świecie dostawcę technologii typu Business Intelligence, pozwala analizować za pomocą najnowocześniejszych narzędzi dane na temat zachowania Klientów, a na tej podstawie antycypować prawdopodobieństwo np. zakupu kolejnego produktu lub prawdopodobieństwo odejścia niektórych Klientów. System zarządzania kampaniami to aplikacja dostosowana do specyficznych potrzeb Banku, która umożliwia przygotowywanie, planowanie i definiowanie celów kampanii, wyznaczanie optymalnych grup docelowych, a następnie realizację i monitorowanie wszelkich działań marketingowych wykonywanych poprzez system wsparcia sprzedaży. CRM Pionu Bankowości Korporacyjnej służący do zarządzania relacjami z Klientami korporacyjnymi Banku BPH został zrealizowany w całości przez pracowników IT Banku. 3) Realizacja szeregu projektów wsparcia zarządzania: Projekt SAP, którego wdrożenie obejmuje następujące moduły: Zarządzanie nieruchomościami (RE) - zawiera wszystkie etapy, włączając nabycie i dysponowanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości, techniczne zarządzanie budynkami i ich utrzymaniem, kontrolowanie i raportowanie inwestycji. Zarządzanie nieruchomościami umożliwia aplikacja SAP Real Estate Management, będąca częścią usług korporacyjnych mysap ERP; Controlling - rachunkowość zarządcza (CO) - zarządza raportowaniem, analizą i kontrolą wydatków. Jest to najważniejszy obszar zarządzania i oceny wydajności finansowej; Rachunkowość finansowa (FI) - pokrywa procesy rachunkowe w obszarze administracji i wsparcia Banku, rachunkowość finansową, rachunki płatne i należne do zapłaty, controlling oraz wszystkie raporty i analizy, które są częścią zintegrowanego systemu ERP. Oznacza to, że operacje zakupu, sprzedaży, inwestycje i listy płac są przekazywane automatycznie i w czasie rzeczywistym do księgi głównej i obiektów kontrolingowych; Środki trwałe (FI-AA) - komponent systemu SAP R/3 służącym zarządzaniu i nadzorowaniu środków trwałych. W ramach Rachunkowości Finansowej funkcjonuje on jako uzupełniająca księga główna, zawierająca szczegółowe informacje na temat gromadzonych środków trwałych. Poza dostarczaniem danych księgowych, system koncentruje się przede wszystkim na przetwarzaniu danych operacyjnych na potrzeby strategicznych decyzji w obszarze środków trwałych; Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

19 Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM) - aplikacja składa się z kilku modułów, umożliwiających obsługę kontrahentów. Służy również do kierowania i zarządzania procesem zakupu materiałów i usług dla całego Banku. Moduł Zaopatrzenie i Logistyka pomaga zarządzać całym procesem biznesowym począwszy od zgłaszania zapotrzebowań, aż do elastycznego systemu płatności, włączając także zarządzanie przepływem materiałów. Moduł Zaopatrzenia w mysap ERP to całościowe zarządzanie zapasami oraz inteligentne raportowanie zadań związanych z zaopatrzeniem; Sprzedaż i Dystrybucja (SD) - moduł umożliwia Bankowi zarządzanie zadaniami skupiającymi się na obsłudze Klientów, począwszy od sprzedaży produktów i usług, a skończywszy na zarządzaniu usługami specjalistycznymi; Hurtownia danych (BW) - Business Intelligence gromadzi wszystkie informacje, aby umożliwić ich analizę oraz tworzyć raporty. Pomaga wyciągać wnioski, które mogą usprawnić operacje biznesowe. Pozwala wykorzystać wszystkie informacje zebrane w Banku, aby zarządzać i analizować poszczególne aspekty działalności od początku do końca. Projekt MIS rozwinął posiadany system sprawozdawczości zarządczej zbudowany na centralnej hurtowni danych Banku do Zintegrowanej Platformy Sprawozdawczej aramis, włączając tym samym do ww. platformy sprawozdawczej funkcjonalność generowania sprawozdawczości obligatoryjnej i dla inwestora. Zintegrowana Platforma Sprawozdawcza aramis składa się z następujących komponentów: - Centralna Hurtownia Danych Banku - zbudowana na platformie bazodanowej w systemie SAS. Hurtownia jest zasilana w cyklu dekadowym i miesięcznym z systemów źródłowych eksploatowanych w Banku. Umożliwia ona również naliczanie średnich dziennych i służy do gromadzenia przetworzonych danych w czasie; - System Sprawozdawczości Obligatoryjnej i Inwestorskiej; - - Biblioteka Raportów Zarządczych - portal intranetowy udostępniający wg nadanych praw dostępu użytkownikom dane w zakresie informacji zarządczej (raporty standardowe, analizy wielowymiarowe, narzędzia do kalkulacji/ symulacji danych biznesowych), dokumentację eksploatacyjną. Wdrożenie projektu Management Planning & Control (MPC), będącego narzędziem scentralizowanego i zintegrowanego prognozowania i budżetowania przychodów, kosztów i pozycji bilansowych. 4) Rozwój systemów wspierających pracę Banku zgodnie z wymaganiami rozwijającej się infrastruktury Banku: zakończenie procesu zwiększania przepustowości sieci informatycznej, modernizacja głównych serwerów Banku podnoszących moce produkcyjne systemu informatycznego, rozpoczęcie wdrożenia systemu zarządzania i oceny ryzyka systemów IT, ujednolicenie w ramach projektu Przygotowanie stanowisk pracy do nowych zadań biznesowych wszystkich stanowisk pracy według jednego przyjętego przez Bank standardu, pozwalające na zarządzanie nimi przez jeden zespół administratorów. 5) Dostosowanie systemów Banku do wymagań zewnętrznych (np. wdrożenia efektywnej stopy procentowej). 6) Konsolidacja umów z kluczowymi dostawcami, w wyniku której uzyskano znaczące upusty i zoptymalizowano koszty utrzymania urządzeń i oprogramowania. 8. Grupa Kapitałowa Banku BPH SA 8.1 Grupa Banku BPH w 2005 roku Skład Grupy Kapitałowej Banku BPH SA na dzień 31 grudnia 2005 roku kształtował się następująco: Skład Grupy Kapitałowej Banku Podmiot Udział % Banku w głosach na WZA/ZW spółki Jednostka dominująca Bank BPH Spółka Akcyjna Jednostki zależne objęte konsolidacją BPH Bank Hipoteczny SA 99,941% BPH Finance plc 99,998% BPH PBK Leasing SA 80,100% Jednostki pośrednio zależne zależne od BPH PBK Leasing SA PBK Leasing SA 80,100% BPH Leasing SA 80,100% BPH Auto Finanse SA* 80,100% Jednostki zależne nieobjęte konsolidacją BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o. 100,00% Final Holding Sp. z o. o.** 100,00% Centrum Usług Księgowych Sp. z o. o. 100,00% PBK Property Sp. z o.o. 99,995% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o. o. 98,000% BPH Real Estate SA*** 100,00% Jednostki pośrednio zależne zależne od Final Holding Sp. z o.o. Media Magnus Sp. z o.o. 100,00% Final SA 99,775% Asset SA w likwidacji 100,00% Jednostki zależne od Asset SA w likwidacji Bancom Sp. z o.o. 99,688% Motosoft Sp. z o.o. 90,909% PKBL SA w upadłości 84,790% Eratech SA 75,394% Jednostki pośrednio zależne zależne od PBK Property Sp. z o.o. FPB Media Sp. z o.o. 99,995% Jednostki pośrednio zależne - zależne od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 50,148% Udział w jednostkach pośrednio zależnych liczony metodą proporcjonalną *poprzednia nazwa PBK Inwestycje SA **poprzednia nazwa BPH PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. ***poprzednia nazwa Atut Finanse SA Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

20 Od momentu przeprowadzonej pięć lat temu fuzji banków trwa proces porządkowania i restrukturyzacji Grupy kapitałowej Banku BPH SA. Działania 2005 roku polegały zarówno na pozbyciu się zaangażowań w spółkach bez znaczenia strategicznego dla Grupy, jak też wzmocnieniu bazy kapitałowej tych podmiotów zależnych, które dla realizacji strategii Banku mają znaczenie kluczowe. Ponadto, konsekwentnie prowadzony jest projekt outsourcingu niektórych rodzajów działalności w ramach Grupy Banku BPH. Spośród istotnych wydarzeń roku 2005 na szczególną uwagę zasługują: 8.2 Kontynuacja procesu konsolidacji i restrukturyzacji Grupy leasingowej Banku BPH SA Proces konsolidacji i restrukturyzacji działalności leasingowej w Grupie Banku BPH dobiega końca. Obecna struktura Grupy leasingowej Banku przedstawia się następująco: BPH PBK Leasing SA, w której Bank BPH ma 80,1% w kapitale zakładowym, a która z kolei posiada 100% w kapitale zakładowym: BPH Auto Finanse SA spółki prowadzącej działalność w zakresie produktów leasingowych związanych ze środkami transportu, BPH Leasing SA - rozwijającej ogólną wielosegmentową działalność leasingową tj. leasing maszyn, urządzeń, taboru kolejowego, komputerów, sprzętu biurowego itp., oraz PBK Leasing SA - spółka zostanie połączona z BPH Leasing SA w 2006 roku. W 2005 r. dwukrotne został podwyższony kapitał spółki BPH PBK Leasing SA: (i) we wrześniu poprzez emisję akcji serii G objętych w całości przez Bank w zamian za wkład niepieniężny o wartości ponad 116 mln zł oraz (ii) w listopadzie - w drodze emisji akcji serii H opłaconych w całości przez Bank gotówką. Po rejestracji kapitał zakładowy spółki wynosi 207,7 mln zł, a udział Banku BPH w kapitale zakładowym i głosach na WZA BPH PBK Leasing SA wynosi 100%. Innym istotnym wydarzeniem w Grupie leasingowej była sprzedaż przez Bank 19,9% akcji spółki BPH PBK Leasing SA na rzecz BA-CA Leasing GmbH, spółki zależnej od BA-CA. Łączna cena za zbywane akcje wyniosła 47,4 mln zł i została określona w oparciu o wycenę dokonaną przez niezależnego biegłego. Zysk na sprzedaży akcji wykazany w sprawozdaniu jednostkowym Banku wyniósł zł. Po transakcji Bank BPH posiada 80,1% akcji uprawniających do 80,1% głosów na WZA BPH PBK Leasing SA. Grupa leasingowa powiększyła się w ub.r. o jeden wyspecjalizowany podmiot BPH Auto Finanse SA, którego głównym zadaniem jest rozwój działalności leasingowej pojazdów mechanicznych oraz świadczenie usług zarządzania flotami pojazdów dla Klientów korporacyjnych (car fleet management). Spółka powstała na bazie PBK Inwestycje SA, po jej wniesieniu przez Bank aportem do podmiotu holdingowego BPH PBK Leasing SA. Wyodrębnienie tej spółki było uzasadnione specyfiką produktową leasingu środków transportu, odmiennością procesów pomiaru i szacowania ryzyka oraz odrębną siecią sprzedaży. 8.3 Restrukturyzacja PBK Inwestycje SA (PBKI) poprzez rozwój specjalistycznej działalności leasingowej W 2005 r. zakończyła się restrukturyzacji PBKI poprzez rozwój specjalistycznej działalności leasingowej, jako strategii zapewniającej zwrot nakładów poniesionych do tej pory przez Bank BPH na działalność tej spółki. PBKI w nowym kształcie koncentruje się na leasingu pojazdów mechanicznych. Realizacja tego projektu musiała być jednak poprzedzona szeregiem zmian strukturalnych wewnątrz PBKI, a przede wszystkim wydzieleniem posiadanego portfela inwestycyjnego do innego podmiotu. Portfel PBKI został przeniesiony do Final Holding Sp. z o.o. (poprzednia nazwa BPH PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.) wówczas jeszcze spółki zależnej od PBKI, a następnie sprzedanej do Banku. Jednocześnie spółka PKBI została wzmocniona kapitałowo, jak też jej nazwa uległa zmianie na BPH Auto Finanse SA. Podwyższenia kapitału dokonano w drodze emisji 1,2 mln akcji o cenie emisyjnej 125 zł każda, opłaconych w całości przez Bank gotówką. Z kwoty 150 mln zł na kapitał zakładowy spółki zostało przeznaczone 120 mln zł, natomiast pozostałe 30 mln zł zwiększyło kapitał zapasowy spółki. Po rejestracji kapitał zakładowy wynosi tys. zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 100 zł każda, uprawniających do takiej samej liczby głosów na WZA. Udział Banku BPH w kapitale zakładowym i głosach na WZA BPH Auto Finanse SA wynosi 100%. We wrześniu spółka BPH Auto Finanse została wniesiona do BPH PBK Leasing SA. Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok 17 lutego 2016 r Bank Handlowy w Warszawie SA Wyniki skonsolidowane za 2015 rok wwwcitihandlowypl Bank Handlowy w Warszawie SA 1 Podsumowanie 2015 roku Bezpieczeństwo, stabilność i wzrost: Zysk netto 626

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Trzy kwartały 2007: Stabilny wzrost wszystkich linii biznesowych Wyniki Grupy BZBK S.A. za 3 kwartały 2007 roku Listopad 2007 Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Kwartalne wskaźniki ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo