Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady POSTĘPOWANIA 2013"

Transkrypt

1 Zasady POSTĘPOWANIA 2013

2 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników oraz społeczności, w których funkcjonujemy. Postępowanie, które jest zgodne z zasadami, spójne i przejrzyste, sprawia, że Klienci Citi Handlowy czują się z nami bezpiecznie i widzą w nas godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego partnera. Zasady Postępowania Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. powinny towarzyszyć nam w codziennej pracy. Są przydatnym przewodnikiem, który pomaga nam dokonywać właściwych wyborów i postępować zgodnie z najwyższymi standardami. Zachęcam do tego, aby mieć je zawsze pod ręką. Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu Banku

3 Dotyczy tylko nowo przyjętych pracowników: Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/-am się z Zasadami Postępowania Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej Bank lub Bank Handlowy ) i rozumiem, że mam obowiązek przestrzegania zawartych w nich zasad i przepisów, z uwzględnieniem wszelkich dokonywanych zmian. Jestem świadomy/-a, że aktualna wersja Zasad Postępowania jest dostępna w portalu Źródło, w części dotyczącej Regulacji wewnętrznych. Rozumiem, że moje zobowiązanie do przestrzegania Zasad Postępowania nie stanowi umowy o pracę ani nie może być interpretowane jako umowa o pracę czy gwarancja ciągłości zatrudnienia. Podpis: Data: Nazwisko drukowanymi literami: Numer GEID: Niniejszy formularz, wypełniony i podpisany, należy oddać przedstawicielowi Departamentu Operacji Kadrowych w ciągu 30 dni od otrzymania. Niedopełnienie powyższego wymogu nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania Zasad Postępowania i wszystkich zawartych w nich zapisów. Nie będzie też mieć wpływu na obowiązywanie Zasad Postępowania wobec każdego pracownika Banku. 01

4

5 Spis treści Wstęp 04 Zgłaszanie problemów natury etycznej 07 Kontakt z Linią Etyczną 08 Zakaz działań odwetowych w miejscu pracy 09 Nadużycia i oszustwa 09 Postępowania wyjaśniające 09 Jak prowadzimy działalność 10 Procedura eskalacji problemów biznesowych 10 Uczciwa i swobodna konkurencja 11 Ochrona majątku Banku 11 Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym 11 Zgłaszanie podejrzanych działań 12 Przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) 13 Przepisy antybojkotowe 14 Sankcje i embarga 14 Przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja 15 Transakcje wiązane 15 Poufność i ochrona informacji o klientach 15 Uczciwe traktowanie 17 Obowiązki powiernicze 17 Relacje z dostawcami 17 Sprawozdawczość finansowa i podatkowa 18 Ciągłość pracy 18 Zaangażowanie w ochronę środowiska 19 Postępowanie w miejscu pracy 20 Ochrona informacji o pracownikach Banku 20 Dyskryminacja i molestowanie 21 Zasady uczciwego traktowania pracowników i zróżnicowania zatrudnienia 22 Środki komunikacji, sprzęt, systemy i usługi 22 Bezpieczeństwo w miejscu pracy 23 Ochrona danych osobowych i informacji poufnych 23 Zarządzanie wydatkami 24 Kontakty ze środkami masowego przekazu i wystąpienia publiczne 25 Wykorzystywanie nazwy, obiektów i kontaktów Banku 26 Tworzenie dokumentacji i informacji oraz zarządzanie nimi 26 Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 27 Bariery informacyjne 28 Inwestycje pracowników oraz osób powiązanych w wartościowe instrumenty finansowe Banku Handlowego i innych spółek 28 Zobowiązanie do pokrycia kosztów obsługi prawnej 29 Konflikty interesów 30 Prezenty oraz imprezy rozrywkowe 31 Działalność polityczna i jej finansowanie 32 Darowizny na cele charytatywne 32 Działalność biznesowa poza Bankiem 33 Zatrudnianie krewnych 33 Wykorzystywanie potencjału biznesowego 34 Transakcje z powiązanymi stronami 34 Transakcje prywatne 34 Podsumowanie 35 Przydatne adresy i numery telefonów 36 Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A

6 Wstęp Jako pracownicy i przedstawiciele Banku Handlowego ponosimy wspólną odpowiedzialność za ochronę reputacji Banku jako uczciwej firmy. W kontaktach z klientami, współpracownikami, udziałowcami, społecznościami i sobą nawzajem powinniśmy się zawsze kierować najwyższymi standardami etyki i postępować w sposób profesjonalny. Prosimy o podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o niniejsze Zasady Postępowania oraz o zgłaszanie wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących postępowania własnego bądź innych osób za pośrednictwem Linii Etycznej Banku Handlowego lub innych danych kontaktowych podanych w treści Zasad.

7 Jak prowadzimy działalność Staramy się jak najlepiej dbać o interesy naszych klientów, udziałowców i społeczności przy użyciu prostych, kreatywnych i odpowiedzialnych rozwiązań finansowych. Sprawiedliwe i niedyskryminujące traktowanie klientów jest głęboko zakorzenione w naszej głównej zasadzie odpowiedzialnych finansów. Wszystkie nasze produkty, usługi i programy są odzwierciedleniem zobowiązania do obsługi klientów w sposób uczciwy, przejrzysty, rozważny i rzetelny. Aby wypełniać to zobowiązanie, musimy słuchać naszych klientów, poznawać ich potrzeby i oferować im odpowiednie rozwiązania. W ten sposób zyskamy to, co najważniejsze ich zaufanie. Powinniśmy też respektować aspekty kulturowe i aktywnie działać na rzecz społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Jesteśmy zobowiązani postępować w sposób transparentny, rozważny i godny zaufania, szanując i kultywując w ten sposób tradycję Banku Handlowego. Postępowanie w miejscu pracy Aspirujemy do miana merytokracji złożonej z utalentowanych ludzi, niezmiennie wykazujących się dążeniem do doskonałości, inicjatywą i odwagą. Wymaga to od nas stworzenia pracownikom optymalnych szans na realizację ich potencjału oraz pielęgnowania naszej niezwykłej różnorodności. Musimy zatem traktować współpracowników z szacunkiem, wspólnie dążyć do sukcesów i przyjmować odpowiedzialność za porażki. najwyższymi standardami etyki osobistej i zawodowej, a także z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami przyjętymi w Banku. Zasady tej nigdy nie wolno nam narażać na szwank, czy to dla korzyści osobistych, czy też rzekomych korzyści Banku. Podejmując pracę w lub na rzecz Banku Handlowego, każdy pracownik odpowiada sam za swoje postępowanie, w tym za przestrzeganie prawa, niniejszych Zasad Postępowania oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku. Etyczne postępowanie Zasady Postępowania stanowią ogólny przegląd najważniejszych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku mają odzwierciedlenie w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Banku. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za zaznajomienie się z tymi regulacjami, i jest zobowiązany ich przestrzegać. Pracownik, który ma pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki niniejsze Zasady lub regulacje wewnętrzne Banku odnoszą się do niego lub innych osób, powinien omówić je ze swoim przełożonym, prawnikiem z Pionu Prawnego, pracownikiem Departamentu Monitoringu Zgodności lub przedstawicielem Pionu Zarządzania Kadrami. Jeżeli występuje sprzeczność pomiędzy Zasadami Postępowania a przepisami prawa powszechnego lub wątpliwości dotyczące interpretacji Pyt.: Gdzie można znaleźć regulacje wewnętrzne Banku? Odp.: W portalu Źródło, w części Regulacje wewnętrzne : Pracownicy są zobowiązani zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi Banku oraz ich przestrzegać. Pytania dotyczące sposobu, w jaki odnoszą się one do konkretnych osób, prosimy omawiać ze swoim przełożonym bądź pracownikami Pionu Prawnego lub Departamentu Monitoringu Zgodności. Konflikt interesów Naszym obowiązkiem jest przedkładać długoterminowe cele Banku nad krótkoterminowe zyski i osiągać jak najwyższe wyniki finansowe dla naszych akcjonariuszy. Oczekuje się od nas, jako pracowników lub przedstawicieli Banku Handlowego, postępowania zgodnego z Handlowym. Poszczególne jednostki organizacyjne mogą posiadać również własne regulacje wewnętrzne, których należy przestrzegać. W szczególności banki, brokerzy i inne licencjonowane instytucje podlegają określonym przepisom i ograniczeniom dotyczącym zakresu ich działalności. Ograniczenia te obowiązujących przepisów, pracownicy mogą zwrócić się z prośbą o opinię do Pionu Prawnego. Jeżeli istnieją różnice pomiędzy regulacjami wewnętrznymi Banku, odnoszącymi się do pracownika, a przepisami prawa, należy stosować się do przepisów prawa. 05

8 Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszych Zasadach Postępowania, przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Banku Handlowym może powodować odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych przypadkach prowadzić do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Ze względu na dobro naszych klientów i interesariuszy oraz nasze zobowiązania prawne i wynikające z innych przepisów oczekuje się od nas posiadania i rozwijania umiejętności oraz wiedzy związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, a także znajomości odnoszących się do nich regulacji. Pomocne są w tym szkolenia. Jeśli od osoby na danym stanowisku oczekuje się lub wymaga odbycia szkolenia, należy je odbyć terminowo. Ponadto pracownicy są zobowiązani wypełniać wszelkie wymogi dotyczące szkoleń i certyfikacji ustalone przez przepisy prawa. Zasady Postępowania zostały przyjęte przez Zarząd Banku Handlowego i obowiązują każdego pracownika Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zaznajomienia się z treścią niniejszych Zasad i postępowania zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami. Także inne osoby, wykonujące określone usługi na rzecz Banku, mogą na mocy kontraktu lub innej umowy być zobowiązane do przestrzegania niniejszych Zasad. Sytuacje, w których możliwe są odstępstwa od regulacji wewnętrznych Banku, są szczegółowo określone w stosownym dokumencie, łącznie z procedurą uzyskiwania na nie zgody. Niniejsze Zasady Postępowania nie stanowią umowy o pracę ani nie mogą być interpretowane jako umowa o pracę czy gwarancja ciągłości zatrudnienia. 06

9 Zgłaszanie problemów natury etycznej Postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etycznymi jest podstawowym obowiązkiem pracownika i każdy z nas jest zobowiązany przestrzegać niniejszych Zasad Postępowania. Bank Handlowy zachęca swoich pracowników do zgłaszania wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących działań nieetycznych, dyskryminacji i molestowania oraz do zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia tych lub innych przepisów i regulacji. Wczesna identyfikacja i rozwiązywanie zgłoszonych problemów mają zasadnicze znaczenie dla wywiązywania się przez Bank ze swoich zobowiązań wobec klientów, pracowników i akcjonariuszy. Zasady Postępowania stanowią wprowadzenie do najważniejszych przepisów, które powinny być znane pracownikom. Pracownicy muszą również znać szczegółowe przepisy, procedury i regulacje obowiązujące w Banku Handlowym. Należy zaznaczyć, że Bank nie jest w stanie przewidzieć każdego problemu, na który może natknąć się pracownik. W miejscu pracy mogą powstawać sytuacje, dla których nie ma ustalonej procedury postępowania. Dlatego przed podjęciem działań, należy zadać sobie pytanie: Czy dana sytuacja wydaje się być w jakiś sposób niewłaściwa? Czy moje postępowanie jest zgodne z Zasadami Postępowania, obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Banku? W jaki sposób moja decyzja wpłynie na innych? Czy podjęcie przeze mnie określonych działań lub ich zaniechanie mogłoby sprawiać wrażenie nadużycia? Jakie konsekwencje mogłyby wyniknąć z mojego działania lub zaniechania? W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyboru najlepszego sposobu działania w konkretnych sytuacjach lub w przypadku uzasadnionych podejrzeń bądź informacji o potencjalnym naruszeniu przepisów prawa lub norm etycznych i regulacji obowiązujących w Banku należy niezwłocznie skontaktować się z jedną z następujących osób lub jednostek: osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie naruszenia procedur lub przepisów wewnątrzbankowych, dyrektorem jednostki organizacyjnej Banku, właściwej ze względu na przedmiot procedury lub przepisu, bądź osobą wymienioną w dokumencie, swoim przełożonym lub innym członkiem kadry kierowniczej, przedstawicielem Pionu Zarządzania Kadrami, pracownikiem Pionu Prawnego, pracownikiem Departamentu Monitoringu Zgodności, linią etyczną Banku Handlowego: - za pośrednictwem poczty elektronicznej: *EM PL linia etyczna- telefonicznie: listownie: Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa - faksem: pracownikiem Departamentem Audytu, pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Banku, Zarządem Banku Handlowego w Warszawie S.A. za pośrednictwem sekretariatu, 07

10 Kontakt z Linią Etyczną Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej: *EM PL linia etyczna telefonicznie: listownie: Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. ul. Senatorska Warszawa faksem: Pyt.: Jak inaczej niż telefonicznie mogę zgłosić wątpliwości? Odp.: Można je przesłać pocztą elektroniczną, listownie bądź faksem. Wszelkie kontakty z pracownikiem oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny w stopniu pozwalającym na zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie dozwolonym prawem informacje o zauważonych nieprawidłowościach można przekazywać anonimowo. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jeżeli pracownik zechce pozostać anonimowy, Bank może nie być w stanie uzyskać dodatkowych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub właściwego zareagowania na zgłoszony problem. Więcej informacji na ten temat umieszczono na końcu niniejszych Zasad Postępowania. Jeżeli pracownik zgłosił problem etyczny i uważa, że nie podjęto w tej sprawie żadnych działań, powinien ponownie zgłosić go do innej osoby lub jednostki spośród podanych na wykazie. Jeżeli pracownik ma obawy przed zgłoszeniem swoich uwag do wyżej wymienionych osób lub jednostek organizacyjnych, może skontaktować się z Biurem ds. Etyki Citi, zlokalizowanym w USA. Z Biurem ds. Etyki Citi można się skontaktować: 08 telefonicznie, łącząc się z Infolinią ds. Etyki pod bezpłatnym numerem (czynnym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z możliwością rozmowy w różnych językach): lub pod numerem (dzwoniąc bezpośrednio lub na koszt rozmówcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres w formie zgłoszenia internetowego na stronie: ethics_hotline.html listownie na adres: Biuro ds. Etyki Citi One Court Square Long Island City, NY USA faksem pod numerem:

11 Zakaz działań odwetowych w miejscu pracy Zabrania się działań odwetowych w stosunku do jakiegokolwiek pracownika z powodu zgłoszenia wątpliwości w dobrej wierze lub udziału w dochodzeniu. Każda osoba, przekonana, że ona lub ktoś z jej współpracowników, doświadczył odwetu za zgłoszenie wątpliwości w dobrej wierze, powinna poinformować o tym pracownika Linii Etycznej Banku lub którąkolwiek z osób kontaktowych wymienionych w niniejszych Zasadach. Choć w sytuacji potencjalnego niewłaściwego, nielegalnego lub nieetycznego zachowania milczenie może wydawać się łatwiejsze, należy zgłosić wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące postępowania własnego lub innych osób. Bank polega na pracownikach w kwestii przestrzegania wartości i standardów opisanych w niniejszych Zasadach i innych regulacjach wewnętrznych, a także w zakresie ochrony reputacji Banku. We wszystkich postępowaniach wyjaśniających Bank Handlowy respektuje prawa każdej ze stron, wynikające z obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. Bank zabrania stosowania odwetu w stosunku do osób zgłaszających w dobrej wierze uwagi lub pytania dotyczące etyki, dyskryminacji bądź molestowania, lub zgłaszających podejrzane naruszenia innych stosownych przepisów, regulacji wewnętrznych lub zasad, a także uczestniczących w dochodzeniu odnośnie takich kwestii. Nadużycia i oszustwa Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie podejrzenia oszustwa lub próby oszustwa, niewyjaśnionego zniknięcia funduszy bądź papierów wartościowych albo jakiegokolwiek innego podejrzenia działalności przestępczej, kontaktując się z bezpośrednim przełożonym, pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Banku, Pionem Prawnym, pracownikiem Departamentu Monitoringu Zgodności lub przedstawicielem Pionu Zarządzania Kadrami. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Zarządzeniu nr 116/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 20 czerwca 2013 roku Procedura dotycząca identyfikacji i monitorowania ryzyka nadużyć finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz Zarządzeniu nr 49/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 19 lutego 2008 r. Zasady prowadzenia dochodzeń wewnętrznych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających przez Biuro Bezpieczeństwa Banku, które dostępne są na stronie intranetowej Banku. Postępowania wyjaśniające Pracownicy zobowiązani są do pełnej współpracy we wszystkich wewnętrznych lub zewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, między innymi w sprawach dotyczących naruszenia norm etycznych lub skarg związanych z dyskryminacją bądź molestowaniem. Pracownicy nie powinni nigdy ukrywać, zniekształcać lub zatajać informacji istotnych dla toczącego się postępowania. Ponadto od pracowników oczekuje się zachowania i strzeżenia poufności postępowania w możliwym zakresie. Składanie fałszywych oświadczeń lub przekazywanie mylących informacji audytorom wewnętrznym lub zewnętrznym, osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające, prawnikom, władzom nadzorczym Banku oraz organom państwowym może być podstawą do stosunku odpowiedzialności porządkowej pracownika lub do rozwiązania stosunku pracy, jak również może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. 09

12 Jak prowadzimy działalność Procedura eskalacji problemów biznesowych Sprawą zasadniczej wagi dla Banku Handlowego oraz jego reputacji jest właściwa ocena i kierowanie się rozsądkiem przez pracowników we wszystkich działaniach oraz analiza potencjalnych skutków dokonywanych transakcji. Obowiązkiem pracowników jest zgłaszanie wszelkich problemów biznesowych, potencjalnie zagrażających Bankowi albo jego reputacji, swoim przełożonym, prawnikowi, pracownikowi Departamentu Niezależnej Kontroli i Ryzyka Operacyjnego, prawnikowi z Pionu Prawnego lub pracownikowi Departamentu Monitoringu Zgodności. Właściwe postępowanie jest podstawą tożsamości i reputacji Banku Handlowego. Z myślą o utrzymywaniu naszych standardów wszyscy mamy obowiązek zgłaszania wątpliwości dotyczących faktycznych lub potencjalnych zagrożeń dla Banku.

13 Uczciwa i swobodna konkurencja Bank Handlowy popiera swobodę handlu i uczciwą konkurencję na rynkach finansowych. Bank nie toleruje podejmowania jakichkolwiek prób manipulacji na rynkach lub manipulacji cenami papierów wartościowych, opcji, kontraktów terminowych i innych instrumentów finansowych. Celem Banku jest uczciwe i otwarte działanie we wszystkich swoich relacjach biznesowych, w tym w relacjach ze wszystkimi instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Ochrona majątku Banku Pracownicy są odpowiedzialni za ochronę zasobów materialnych i niematerialnych, powierzonych im przez Bank Handlowy. Majątek Banku może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą Banku. W skład majątku wchodzą: gotówka, papiery wartościowe, własność materialna, usługi, plany biznesowe, dane klientów, pracowników, dostawców i dystrybutorów, własność intelektualna (programy komputerowe, modele i inne elementy) oraz wszelkie inne dane osobowe i informacje poufne lub zastrzeżone. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Bank nabywa autorskie prawa majątkowe, w tym wszelkie prawa do technologii, oprogramowania, wynalazków, utworów, usprawnień, odkryć, wiedzy specjalistycznej, projektów oraz prawa autorskie, które powstały w związku z wykonywaniem przez pracownika bądź grupę, w której pracował, obowiązków pracowniczych, a pracownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić stosowną ochronę własności intelektualnej związanej z wyżej wymienionymi elementami. W przypadku ustania stosunku pracy z Bankiem z jakiegokolwiek powodu autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych lub uzyskanych w ramach stosunku pracy z Bankiem pozostają wyłączną własnością Banku Handlowego w granicach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Sprzeniewierzenie majątku Banku, marnotrawstwo lub nienależyta staranność, czy też bezprawne jego wykorzystanie, a także ujawnienie poufnych informacji stanowią naruszenie zobowiązań wobec Banku i mogą skutkować odpowiedzialnością Pracownika za szkodę w mieniu Banku Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Zarządzeniu nr 49/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 19 lutego 2008 roku Zasady Prowadzenia Dochodzeń Wewnętrznych i Wewnętrznych Postępowań Wyjaśniających Przez Biuro Bezpieczeństwa Banku oraz Zarządzeniu nr 116/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 20 czerwca 2013 roku Procedura dotycząca identyfikacji i monitorowania ryzyka nadużyć finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym Praktyki korupcyjne względem osób pełniących funkcje publiczne są zakazane. Zabronione jest w szczególności dokonywanie wszelkich nieuzasadnionych zapłat, obietnic zapłaty lub propozycji zatrudnienia, a także niewłaściwego przekazywanie innych rodzajów wartościowych darowizn na rzecz urzędników państwowych (w tym osób zatrudnionych przez lub reprezentujących zagraniczny rząd, członków zagranicznych partii politycznych, urzędników międzynarodowych organizacji publicznych, kandydatów na urząd za granicą oraz pracowników przedsiębiorstw państwowych) czy jakichkolwiek innych osób z zamiarem uzyskania lub zachowania korzyści biznesowych bądź wpływania na czynności urzędowe. W żadnym wypadku nie wolno oferować, obiecywać ani wręczać niczego wartościowego, włącznie z ofertą zatrudnienia, urzędnikowi państwowemu, członkowi jego rodziny, stronie trzeciej lub organizacji charytatywnej sugerowanej przez tego urzędnika, po to, by osoba ta podjęła oficjalne działania lub zaniechała ich, lub by nakłonić obdarowanego do współpracy z Bankiem Handlowym. W Banku pracownicy powinni stosować się do przepisów zawartych w Zasadach Przeciwdziałania Praktykom Korupcyjnym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Zarządzenie 87/MZ z 31 maja 2007 ze zmianami). Dokładnie te same zakazy dotyczą płatności przekazywanych pośrednio przez prawnika, doradcę, brokera, wykonawcę lub inną stronę trzecią, a obowiązkiem pracownika jest świadomość działań podejmowanych przez taką osobę w jego imieniu. 11

14 Pyt.: Co oznacza korzyść majątkowa? Odp.: Korzyść majątkowa oznacza jakąkolwiek korzyść, finansową lub inną. Nie odnosi się wyłącznie do gotówki, ale obejmuje również prezenty, rozrywkę, usługi, udogodnienia, propozycje zatrudnienia itp. Nie istnieje minimalna kwota lub próg wartości, po której przekroczeniu dana płatność lub prezent mogą zostać uznane za niezgodne z prawem. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym obowiązkiem każdego pracownika jest stosowanie się do wszystkich wymagań w zakresie uzyskiwania uprzedniej zgody Departamentu Monitoringu Zgodności oraz zgłaszania swoich działań zgodnie z Zarządzeniem 87/MZ/2007 Żaden z pracowników ani jakakolwiek inna osoba działająca w imieniu Banku nie może oferować, obiecywać ani wręczać płatności lub innych wartościowych darowizn mających na celu wywarcie niewłaściwego wpływu czy sprawiających wrażenie wywierania niewłaściwego wpływu na urzędnika państwowego lub jakąkolwiek inną osobę, bądź uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Prezesa Zarządu Banku z dnia 31 maja 2007 roku Zasady Przeciwdziałania Praktykom Korupcyjnym w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Programie AML obowiązującym w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zarządzeniu nr 22/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 4 lutego 2010 roku. Zgłaszanie podejrzanych działań 12 W większości krajów, instytucje finansowe, za pośrednictwem swoich pracowników, mają obowiązek identyfikacji i zgłaszania do organów rządowych wszelkich podejrzanych rachunków bankowych lub transakcji, które mogą być związane z nielegalną działalnością, m.in. z praniem pieniędzy, finansowaniem terrorystów, nielegalnym obrotem papierami wartościowymi, wykorzystywaniem lub nadużywaniem informacji poufnych, oszustwami, sprzeniewierzaniem funduszy i innymi przestępstwami. Pracownicy Banku Handlowego mają obowiązek zgłaszania transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy bądź finansowanie terroryzmu do Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności. Zgłoszenia należy przekazywać na skrzynkę *EM PL AML. Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu jako jedyna jednostka w Banku raportuje transakcje podejrzane do Głównego Inspektora Informacji Finansowej jednostki utworzonej z ramienia Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnej za walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce. Każdy pracownik odpowiada za znajomość procedur oraz za ich przestrzeganie. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami, transakcjami lub dokumentami finansowymi. Wszelkie niejasności w tym zakresie wyjaśnia Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności.

15 Przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) Pranie pieniędzy jest problemem ogólnoświatowym, rodzącym poważne konsekwencje na rynku finansowym. Pranie pieniędzy to proces zamiany nielegalnych dochodów na środki o udokumentowanym pochodzeniu z legalnych źródeł, które mogą wejść do legalnego obrotu. Zjawisko to nie ogranicza się do transakcji gotówkowych, ale może obejmować również instrumenty monetarne oraz inne dochody z niedozwolonej działalności. Finansowanie przekazywać na skrzynkę *EM PL AML zgodnie z Programem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zarządzeniem nr 22/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 4 lutego 2010 roku. Przepisy, w tym postanowienia regulacji wewnętrznych Banku, dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i obowiązujące w Banku Handlowym Wszyscy pracownicy zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur swojej jednostki organizacyjnej, w tym tych wymagających zachowania należytej staranności przy akceptowaniu relacji z klientem i poszczególnych transakcji. Żadna relacja z klientem ani transakcja nie są uzasadnieniem dla naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa Banku w zakresie Pyt.: Co jeśli mój współpracownik ma inne zdanie niż ja w sprawie konieczności zgłoszenia nietypowej transakcji z klientem? Odp.: Należy zgłosić sprawę przełożonemu lub BUCO w swojej jednostce bądź bezpośrednio do Biura AML. Każdy pracownik ma obowiązek rozpoznawać i zgłaszać potencjalnie nietypowe lub podejrzane transakcje. Może to pomóc w ochronie pracownika i Banku przed ewentualnym udziałem w wątpliwych lub nielegalnych działaniach. terroryzmu obejmuje finansowanie terrorystów, zamachów terrorystycznych oraz organizacji terrorystycznych. Terroryzm może być finansowany za pomocą środków zarówno z legalnych, jak i nielegalnych źródeł. Wszyscy pracownicy Banku muszą dokładać wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wykorzystywania produktów i usług Banku do operacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz aby wszelkie podejrzane czynności były bezzwłocznie raportowane do odpowiedniej jednostki. W Banku Handlowym jednostką tą jest Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności. Zgłoszenia należy mają na celu zabezpieczenie Banku przed wykorzystywaniem go do prania pieniędzy. Przepisy te podkreślają znaczenie zrozumienia, z kim Bank wchodzi w relacje handlowe (Program Poznaj Swojego Klienta ), określenia stron biorących udział w transakcji, a także monitorowania określonych działań i transakcji w poszukiwaniu wszelkiej nietypowej aktywności. przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu czy innych przestępstw. Bank Handlowy dokłada wszelkich starań, aby skutecznie popierać inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa w granicach określonych przez właściwe przepisy prawa. Do obowiązków pracownika należy zachowanie odpowiedniego poziomu staranności przy nawiązywaniu relacji z klientem oraz, jeśli dotyczy, transakcji indywidualnych. Żadna relacja z klientem nie może być powodem naruszenia obowiązku walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi rodzajami działalności przestępczej. 13

16 Sankcje i embarga Obowiązujące w Banku Handlowym w Warszawie S.A. zasady postępowania wobec podmiotów objętych międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi i handlowymi określa Zarządzenie 1/MZ Zasady postępowania wobec podmiotów objętych międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi i handlowymi. Bank stosuje się do międzynarodowych i amerykańskich sankcji ekonomicznych i embarg, które zabraniają nawiązywania stosunków gospodarczych z pewnymi krajami i podmiotami objętymi sankcjami, w szczególności organizacjami związanymi z ruchem terrorystycznym i handlem narkotykami. Przepisy antybojkotowe Prawo USA zabrania podmiotom amerykańskim podejmowania działań lub zawierania umów, których wynikiem byłoby rozszerzenie nieusankcjonowanego bojkotu na kraje przyjazne USA. Zakazowi temu podlegają podmioty znajdujące się w Stanach Zjednoczonych (zarówno osoby fizyczne, jak i firmy), amerykańscy obywatele i osoby na stałe zamieszkujące w USA, znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie, oraz wiele jednostek zależnych firm amerykańskich za granicą. Przepisy te zabraniają następujących działań (oraz zawierania umów skutkujących takimi działaniami), które rozszerzałyby akcje bojkotu nieaprobowane przez USA: (1) odmawiania współpracy gospodarczej z innymi osobami lub firmami (np. z powodu ich narodowości); (2) dyskryminacji przy zatrudnianiu; (3) udzielania informacji dotyczących rasy, religii, płci lub kraju pochodzenia obywateli USA; (4) udzielania informacji na temat powiązań lub relacji biznesowych dowolnej osoby z bojkotowanym krajem lub z dowolną osobą, o której istnieje przekonanie, że znajduje się na czarnej liście kraju bojkotującego; (5) używania akredytyw zawierających zakazane postanowienia bojkotowe. Bank jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich żądań o podjęcie działań oraz wszelkich prób zawarcia umowy, która skutkowałaby działaniami niezgodnymi z niniejszym zakazem w zakresie dozwolonym prawem. Pracownicy powinni również zdawać sobie sprawę, że wnioski nakłaniające do bojkotu mogą przybierać ukrytą formę. Utrzymywanie kontaktów gospodarczych z władzami i organizacjami krajów objętych sankcjami, jak również z osobami fizycznymi bądź podmiotami działającymi w ich imieniu, jest zabronione. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności na skrzynkę *EM PL AML. Sankcje te mogą także ograniczać prawo do inwestowania w podlegających im krajach, jak również prawo do handlu towarowego oraz handlu technologiami i usługami (w tym usługami finansowymi) z tymi krajami. Więcej informacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 197/PT Prezesa Zarządu Banku z dnia 7 listopada 2005 r., zawierającym Procedury Kompleksowej Kontroli Zgodności, obowiązujące w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (zwanym dalej BHW ) dla Produktów obsługi i finansowania transakcji handlowych oferowanych Klientom Pionu Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw oraz związane z tym zasady postępowania (zwane dalej Procedurami Kompleksowej Kontroli Zgodności ). Pracownicy powinni również zdawać sobie sprawę, że wnioski nakłaniające do bojkotu mogą przybierać ukrytą formę. Pracownicy powinni zgłaszać potencjalne naruszenia przepisów antybojkotowych do Departamentu Monitoringu Zgodności. 14 Więcej informacji na temat zastosowania przepisów antybojkotowych w Banku znajduje się w Zarządzeniu nr 197/PT Prezesa Zarządu Banku z dnia 7 listopada 2005 r., zawierającym Procedury Kompleksowej Kontroli Zgodności, obowiązujące w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (zwanym dalej BHW ) dla Produktów obsługi i finansowania transakcji handlowych oferowanych Klientom Pionu Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw oraz związane z tym zasady postępowania (zwane dalej Procedurami Kompleksowej Kontroli Zgodności ).

17 Przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja Działalność Banku Handlowego podlega skomplikowanym przepisom prawnym, które mają na celu przestrzeganie zasad wolnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami i ochronę konsumenta przed nieuczciwymi umowami i praktykami biznesowymi. Pracownicy powinni posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i zawsze stosować się do nich. Należy unikać sytuacji stwarzających warunki dla niezgodnych z prawem, antykonkurencyjnych działań. Należą do nich na przykład: propozycje podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną odnośnie ujawniania cen lub innych konkurencyjnych informacji rynkowych albo też dzielenia się rynkami bądź klientami; prowadzenie przez klientów lub potencjalnych klientów działań mających na celu uniemożliwienie Bankowi Handlowemu współpracy lub zawierania umów z innymi klientami; przekazywanie na spotkaniach poufnych informacji, mających znaczenie dla konkurencyjności firmy, takich jak ceny, polityka cenowa, koszty i strategie marketingowe. Transakcje wiązane Informowanie klienta lub sugerowanie mu, że cena lub dostępność produktu lub usługi Banku Handlowego jest uzależniona od zgody klienta na zakup od Banku innego produktu lub usługi ( sprzedaż wiązana ) może być w określonych przypadkach sprzeczne z prawem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących transakcji wiązanych, w tym ich zastosowania w konkretnej sytuacji, lub wszelkich obowiązujących zasad i procedur, należy zwrócić się o poradę do pracownika Pionu Prawnego lub pracownika Departamentu Monitoringu Zgodności. Pracownik Banku powinien unikać prowadzenia z podmiotami konkurencyjnymi lub klientami rozmów na tematy rodzące podejrzenia w zakresie naruszania przepisów antymonopolowych. W takich przypadkach pracownik powinien poprosić rozmówcę o natychmiastowe przerwanie rozmowy oraz wstrzymanie się od wszelkich rozmów na ten temat. W razie konieczności należy wyjść lub w inny sposób zakończyć rozmowę i natychmiast zgłosić sprawę do prawnika właściwego dla swej jednostki organizacyjnej lub Pionu Prawnego Banku. Poufność i ochrona informacji o klientach Bank zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji na temat swoich klientów oraz do właściwego ich wykorzystywania. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe klientów w sposób umożliwiający nam oferowanie im produktów i usług, w zakresie dozwolonym prawem. Mając to na względzie, dokładamy wszelkich starań, aby wdrażać i utrzymywać odpowiednie systemy i technologie oraz właściwie szkolić pracowników mających dostęp do takich informacji. Dostawcy Banku, z których usług korzystamy, mają również obowiązek ochrony poufnego charakteru danych, w tym danych osobowych i poufnych, które od nas otrzymują. Bank przestrzega przepisów dotyczących poufnego charakteru i bezpieczeństwa informacji. Przestrzegamy również naszych własnych rygorystycznych norm w tym względzie, między innymi regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych i zasad bezpieczeństwa informacji. Pracownik Banku jest zobowiązany chronić wszelkie dane osobowe i poufne naszych klientów, dbając, aby informacje te były wykorzystywane tylko do uzasadnionych celów związanych z wykonywaną pracą, udostępniane wyłącznie upoważnionym osobom i organizacjom, oraz w prawidłowy i bezpieczny sposób przechowywane. Przepisy w tej dziedzinie zmieniają się bardzo szybko i pracownicy powinni zwracać się do Biura ds. Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zarządzeniem nr 67/PO Zasady ochrony danych osobowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., prawnika z Pionu Prawnego lub pracownika Departamentu Monitoringu Zgodności właściwego dla swej jednostki organizacyjnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zarządzeniu nr 67/PO Prezesa Zarządu Banku z dnia 20 marca 2008 toku Zasady ochrony danych osobowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. 15

18 Pracownik jest zobowiązany do ochrony danych osobowych oraz informacji dotyczących klientów, dostawców i dystrybutorów Banku. W tym celu: Należy właściwie zabezpieczyć dostęp do stanowiska pracy, komputera, laptopa, telefonów, poczty głosowej, urządzeń BlackBerry i faksu. W żadnym wypadku nie należy udostępniać swoich haseł współpracownikom, logować się na komputerach współpracowników lub pozwalać im na logowanie się na swoim komputerze, nawet jeśli pozostaje się w pobliżu i często zmienia się hasła. Nie należy omawiać spraw wrażliwych, poufnych lub zastrzeżonych w miejscach publicznych, w tym obszarach otwartych w miejscu pracy, takich jak boksy, ani przez system głośnomówiący telefonu, w komunikacji publicznej lub w Internecie. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń łącznościowych lub komunikatorów. Nie należy z nich korzystać w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi Banku. 16

19 Uczciwe traktowanie Bank Handlowy zobowiązuje się do właściwego traktowania swych klientów, dostawców, konkurencji i pracowników. Żadna osoba występująca w imieniu Banku nie ma prawa wykorzystywać innych osób poprzez manipulację, zatajanie faktów, niewłaściwe wykorzystywanie informacji poufnych, składanie fałszywych oświadczeń o istotnych faktach lub poprzez inne nieuczciwe działania bądź praktyki. Bank Handlowy zobowiązuje się podejmować decyzje kredytowe w oparciu o obiektywne kryteria. Obowiązki powiernicze Bank ma prawo do wykonywania czynności powierniczych. Pracownik ma obowiązek działania w najlepszym interesie swoich klientów, stawiając je ponad interes własny, podmiotów powiązanych czy współpracowników. Powiernik ma także obowiązek postępować rozważnie, traktować klientów sprawiedliwie, utrzymywać poufny charakter informacji o kliencie, chronić powierzony majątek oraz podawać stosowne informacje w sposób pełny. Obowiązek ten dotyczy, między innymi, informowania klientów o wszelkich konfliktach interesów lub, jeśli wymaga tego prawo, unikania tego typu konfliktów. Relacje z dostawcami Aby jak najlepiej wykorzystywać kapitał Banku Handlowego i zwiększać jego siłę nabywczą, mając przy tym na uwadze zapewnianie korzyści naszym klientom i akcjonariuszom, Bank przy zakupie wszelkich dóbr i usług kieruje się cenami, jakością, dostępnością towaru, warunkami sprzedaży i jakością obsługi. W kontaktach z dostawcą lub klientem nie wolno kierować się zasadą coś za coś lub sugerować, że jakieś transakcje lub usługi mogą zostać zaniechane lub zaoferowane w zamian za jakąkolwiek korzyść finansową lub korzyść innego rodzaju. Wszelkie transakcje z kontrahentami lub klientami Banku muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadą cen wolnorynkowych i odpowiednimi przepisami prawa. Ponadto, muszą być one prowadzone zgodnie z Polityką zakupów produktów i usług oraz z zasadami zarządzania współpracą z Dostawcami w Banku Handlowym w Warszawie S.A., zawartymi w Zarządzeniu nr 261/DZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 18 grudnia 2012 r. Umowy o świadczeniu usług i/lub kupna towarów muszą być podpisywane za pośrednictwem Departamentu Zakupów w Banku Handlowym. Zawierane transakcje muszą spełniać warunki konkurencyjności rynkowej oraz być zgodne z obowiązującym prawem. W ramach Programu Zróżnicowania Dostawców, zawartego w Polityce zakupów produktów i usług oraz Zasadach Zarządzania Współpracą z Dostawcami Banku Handlowego w Warszawie S.A., Bank zachęca do korzystania z usług dostawców bez stosowania względem nich jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych. 17

20 Dostawcy i usługodawcy są zobowiązani przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji wewnętrznych Banku Handlowego oraz niniejszych Zasad Postępowania, zachowując poufność w relacjach z Bankiem, z wyjątkiem przypadków uzyskania zgody i upoważnienia na ujawnienie informacji. Zachęca się dostawców do propagowania i przestrzegania wytycznych etycznych, społecznych i dotyczących ochrony środowiska w swoich organizacjach, jak również w całym łańcuchu dostawczym. Relacje z dostawcami mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom lub zobowiązaniom do ujawnienia informacji na mocy przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub na mocy innych przepisów prawa. Pracownicy Banku Handlowego, odpowiadający za relacje z dostawcami lub klientami, nie powinni nigdy sugerować dostawcom lub klientom, że mogliby oni za pomocą niedozwolonych środków wpłynąć na decyzje dotyczące zamówień w Banku. Wystosowując do dostawcy lub klienta ofertę współpracy, nie wolno kierować się zasadą coś za coś lub sugerować, że jakieś transakcje lub usługi mogą zostać zaniechane lub zaoferowane w zamian za przystąpienie do innej transakcji. Należy unikać faktycznych lub pozornych konfliktów interesów w obrębie procesów dotyczących zamówień. Jeśli ich uniknięcie lub przewidzenie nie jest możliwe, należy je niezwłocznie ujawnić. Informacje związane z zamówieniami towarów lub usług przez Bank podlegają procedurom dotyczącym informacji poufnych i zastrzeżonych. Mogą one być ujawniane jedynie osobom upoważnionym i nie wolno ich ujawniać na zewnątrz Banku, za wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wszelkie przekazywanie informacji na temat dostawców musi być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. W Banku obowiązuje regulacja wewnętrzna dotycząca współpracy z dostawcami. Stanowi ona Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/DZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 18 grudnia 2012 r. Zasady wyboru dostawców towarów i usług oraz realizacji zakupów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa Sprawozdania finansowe muszą zawsze być przygotowywane zgodnie z przyjętymi zasadami księgowości i rachunkowości oraz rzetelnie przedstawiać sytuację finansową Banku Handlowego i uzyskiwane przez niego wyniki finansowe. Bank odpowiada za prawidłowe sporządzanie i prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz składanie zeznań podatkowych zgodnie z przepisami prawa. Oprócz niniejszych Zasad, pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową, jak również pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie danych do tych procesów oraz w nich uczestniczących, obowiązują między innymi: Zarządzenie nr 39/PF Prezesa Zarządu Banku z dnia 22 lutego 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości stosowane w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Ciągłość pracy Bank Handlowy posiada plany utrzymania ciągłości pracy, mające na celu minimalizację strat finansowych oraz reagowanie na potrzeby rynku i klientów na wypadek przerw w dostawie energii, pożaru i innych klęsk, kryzysów, zakłóceń lub nagłych wypadków. Bank musi być przygotowany na każdą ewentualność zakłócenia normalnego trybu pracy. Pracownicy Banku powinni znać nazwisko swojego koordynatora do spraw zapewnienia ciągłości pracy oraz procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zapewniania ciągłości pracy w swojej jednostce organizacyjnej. 18 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku nr 199/PO/2007 z dnia 5 października 2007 r. Zasady i standardy zapewnienia ciągłości działalności biznesowej w Banku Handlowym w Warszawie S.A..

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Szanowni Współpracownicy, Przez 200 lat udało nam się zbudować silne relacje z klientami, udziałowcami oraz społecznościami dzięki świadczeniu doskonałych usług i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni S ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym Warszawa, 18 lipiec 2017 1 S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne.3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ANG BIZNES

KODEKS ETYKI ANG BIZNES KODEKS ETYKI ANG BIZNES Partnerzy/współpracownicy/ludzie 1. Dobra atmosfera w pracy jest dla nas bardzo ważna. Budujemy ją poprzez: pozytywne i pełne szacunku relacje z Partnerami; przyjazne nastawienie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r.

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Łambinowice. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/stop-korupcji/profilaktyka-korupcyjna/2905,przydatne-defini cje.html Wygenerowano: Wtorek, 14 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Osieku Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kod postępowania obowiązujący

Kod postępowania obowiązujący Kod postępowania obowiązujący Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania wyraźnie określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot biorący udział

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. z dnia 31 stycznia 2013 r. PG1.KM.0142.002.13 ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo