Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady POSTĘPOWANIA 2013"

Transkrypt

1 Zasady POSTĘPOWANIA 2013

2 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników oraz społeczności, w których funkcjonujemy. Postępowanie, które jest zgodne z zasadami, spójne i przejrzyste, sprawia, że Klienci Citi Handlowy czują się z nami bezpiecznie i widzą w nas godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego partnera. Zasady Postępowania Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. powinny towarzyszyć nam w codziennej pracy. Są przydatnym przewodnikiem, który pomaga nam dokonywać właściwych wyborów i postępować zgodnie z najwyższymi standardami. Zachęcam do tego, aby mieć je zawsze pod ręką. Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu Banku

3 Dotyczy tylko nowo przyjętych pracowników: Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/-am się z Zasadami Postępowania Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej Bank lub Bank Handlowy ) i rozumiem, że mam obowiązek przestrzegania zawartych w nich zasad i przepisów, z uwzględnieniem wszelkich dokonywanych zmian. Jestem świadomy/-a, że aktualna wersja Zasad Postępowania jest dostępna w portalu Źródło, w części dotyczącej Regulacji wewnętrznych. Rozumiem, że moje zobowiązanie do przestrzegania Zasad Postępowania nie stanowi umowy o pracę ani nie może być interpretowane jako umowa o pracę czy gwarancja ciągłości zatrudnienia. Podpis: Data: Nazwisko drukowanymi literami: Numer GEID: Niniejszy formularz, wypełniony i podpisany, należy oddać przedstawicielowi Departamentu Operacji Kadrowych w ciągu 30 dni od otrzymania. Niedopełnienie powyższego wymogu nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania Zasad Postępowania i wszystkich zawartych w nich zapisów. Nie będzie też mieć wpływu na obowiązywanie Zasad Postępowania wobec każdego pracownika Banku. 01

4

5 Spis treści Wstęp 04 Zgłaszanie problemów natury etycznej 07 Kontakt z Linią Etyczną 08 Zakaz działań odwetowych w miejscu pracy 09 Nadużycia i oszustwa 09 Postępowania wyjaśniające 09 Jak prowadzimy działalność 10 Procedura eskalacji problemów biznesowych 10 Uczciwa i swobodna konkurencja 11 Ochrona majątku Banku 11 Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym 11 Zgłaszanie podejrzanych działań 12 Przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) 13 Przepisy antybojkotowe 14 Sankcje i embarga 14 Przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja 15 Transakcje wiązane 15 Poufność i ochrona informacji o klientach 15 Uczciwe traktowanie 17 Obowiązki powiernicze 17 Relacje z dostawcami 17 Sprawozdawczość finansowa i podatkowa 18 Ciągłość pracy 18 Zaangażowanie w ochronę środowiska 19 Postępowanie w miejscu pracy 20 Ochrona informacji o pracownikach Banku 20 Dyskryminacja i molestowanie 21 Zasady uczciwego traktowania pracowników i zróżnicowania zatrudnienia 22 Środki komunikacji, sprzęt, systemy i usługi 22 Bezpieczeństwo w miejscu pracy 23 Ochrona danych osobowych i informacji poufnych 23 Zarządzanie wydatkami 24 Kontakty ze środkami masowego przekazu i wystąpienia publiczne 25 Wykorzystywanie nazwy, obiektów i kontaktów Banku 26 Tworzenie dokumentacji i informacji oraz zarządzanie nimi 26 Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 27 Bariery informacyjne 28 Inwestycje pracowników oraz osób powiązanych w wartościowe instrumenty finansowe Banku Handlowego i innych spółek 28 Zobowiązanie do pokrycia kosztów obsługi prawnej 29 Konflikty interesów 30 Prezenty oraz imprezy rozrywkowe 31 Działalność polityczna i jej finansowanie 32 Darowizny na cele charytatywne 32 Działalność biznesowa poza Bankiem 33 Zatrudnianie krewnych 33 Wykorzystywanie potencjału biznesowego 34 Transakcje z powiązanymi stronami 34 Transakcje prywatne 34 Podsumowanie 35 Przydatne adresy i numery telefonów 36 Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A

6 Wstęp Jako pracownicy i przedstawiciele Banku Handlowego ponosimy wspólną odpowiedzialność za ochronę reputacji Banku jako uczciwej firmy. W kontaktach z klientami, współpracownikami, udziałowcami, społecznościami i sobą nawzajem powinniśmy się zawsze kierować najwyższymi standardami etyki i postępować w sposób profesjonalny. Prosimy o podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o niniejsze Zasady Postępowania oraz o zgłaszanie wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących postępowania własnego bądź innych osób za pośrednictwem Linii Etycznej Banku Handlowego lub innych danych kontaktowych podanych w treści Zasad.

7 Jak prowadzimy działalność Staramy się jak najlepiej dbać o interesy naszych klientów, udziałowców i społeczności przy użyciu prostych, kreatywnych i odpowiedzialnych rozwiązań finansowych. Sprawiedliwe i niedyskryminujące traktowanie klientów jest głęboko zakorzenione w naszej głównej zasadzie odpowiedzialnych finansów. Wszystkie nasze produkty, usługi i programy są odzwierciedleniem zobowiązania do obsługi klientów w sposób uczciwy, przejrzysty, rozważny i rzetelny. Aby wypełniać to zobowiązanie, musimy słuchać naszych klientów, poznawać ich potrzeby i oferować im odpowiednie rozwiązania. W ten sposób zyskamy to, co najważniejsze ich zaufanie. Powinniśmy też respektować aspekty kulturowe i aktywnie działać na rzecz społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Jesteśmy zobowiązani postępować w sposób transparentny, rozważny i godny zaufania, szanując i kultywując w ten sposób tradycję Banku Handlowego. Postępowanie w miejscu pracy Aspirujemy do miana merytokracji złożonej z utalentowanych ludzi, niezmiennie wykazujących się dążeniem do doskonałości, inicjatywą i odwagą. Wymaga to od nas stworzenia pracownikom optymalnych szans na realizację ich potencjału oraz pielęgnowania naszej niezwykłej różnorodności. Musimy zatem traktować współpracowników z szacunkiem, wspólnie dążyć do sukcesów i przyjmować odpowiedzialność za porażki. najwyższymi standardami etyki osobistej i zawodowej, a także z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami przyjętymi w Banku. Zasady tej nigdy nie wolno nam narażać na szwank, czy to dla korzyści osobistych, czy też rzekomych korzyści Banku. Podejmując pracę w lub na rzecz Banku Handlowego, każdy pracownik odpowiada sam za swoje postępowanie, w tym za przestrzeganie prawa, niniejszych Zasad Postępowania oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku. Etyczne postępowanie Zasady Postępowania stanowią ogólny przegląd najważniejszych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku mają odzwierciedlenie w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Banku. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za zaznajomienie się z tymi regulacjami, i jest zobowiązany ich przestrzegać. Pracownik, który ma pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki niniejsze Zasady lub regulacje wewnętrzne Banku odnoszą się do niego lub innych osób, powinien omówić je ze swoim przełożonym, prawnikiem z Pionu Prawnego, pracownikiem Departamentu Monitoringu Zgodności lub przedstawicielem Pionu Zarządzania Kadrami. Jeżeli występuje sprzeczność pomiędzy Zasadami Postępowania a przepisami prawa powszechnego lub wątpliwości dotyczące interpretacji Pyt.: Gdzie można znaleźć regulacje wewnętrzne Banku? Odp.: W portalu Źródło, w części Regulacje wewnętrzne : Pracownicy są zobowiązani zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi Banku oraz ich przestrzegać. Pytania dotyczące sposobu, w jaki odnoszą się one do konkretnych osób, prosimy omawiać ze swoim przełożonym bądź pracownikami Pionu Prawnego lub Departamentu Monitoringu Zgodności. Konflikt interesów Naszym obowiązkiem jest przedkładać długoterminowe cele Banku nad krótkoterminowe zyski i osiągać jak najwyższe wyniki finansowe dla naszych akcjonariuszy. Oczekuje się od nas, jako pracowników lub przedstawicieli Banku Handlowego, postępowania zgodnego z Handlowym. Poszczególne jednostki organizacyjne mogą posiadać również własne regulacje wewnętrzne, których należy przestrzegać. W szczególności banki, brokerzy i inne licencjonowane instytucje podlegają określonym przepisom i ograniczeniom dotyczącym zakresu ich działalności. Ograniczenia te obowiązujących przepisów, pracownicy mogą zwrócić się z prośbą o opinię do Pionu Prawnego. Jeżeli istnieją różnice pomiędzy regulacjami wewnętrznymi Banku, odnoszącymi się do pracownika, a przepisami prawa, należy stosować się do przepisów prawa. 05

8 Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszych Zasadach Postępowania, przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Banku Handlowym może powodować odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych przypadkach prowadzić do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Ze względu na dobro naszych klientów i interesariuszy oraz nasze zobowiązania prawne i wynikające z innych przepisów oczekuje się od nas posiadania i rozwijania umiejętności oraz wiedzy związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, a także znajomości odnoszących się do nich regulacji. Pomocne są w tym szkolenia. Jeśli od osoby na danym stanowisku oczekuje się lub wymaga odbycia szkolenia, należy je odbyć terminowo. Ponadto pracownicy są zobowiązani wypełniać wszelkie wymogi dotyczące szkoleń i certyfikacji ustalone przez przepisy prawa. Zasady Postępowania zostały przyjęte przez Zarząd Banku Handlowego i obowiązują każdego pracownika Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zaznajomienia się z treścią niniejszych Zasad i postępowania zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami. Także inne osoby, wykonujące określone usługi na rzecz Banku, mogą na mocy kontraktu lub innej umowy być zobowiązane do przestrzegania niniejszych Zasad. Sytuacje, w których możliwe są odstępstwa od regulacji wewnętrznych Banku, są szczegółowo określone w stosownym dokumencie, łącznie z procedurą uzyskiwania na nie zgody. Niniejsze Zasady Postępowania nie stanowią umowy o pracę ani nie mogą być interpretowane jako umowa o pracę czy gwarancja ciągłości zatrudnienia. 06

9 Zgłaszanie problemów natury etycznej Postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etycznymi jest podstawowym obowiązkiem pracownika i każdy z nas jest zobowiązany przestrzegać niniejszych Zasad Postępowania. Bank Handlowy zachęca swoich pracowników do zgłaszania wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących działań nieetycznych, dyskryminacji i molestowania oraz do zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia tych lub innych przepisów i regulacji. Wczesna identyfikacja i rozwiązywanie zgłoszonych problemów mają zasadnicze znaczenie dla wywiązywania się przez Bank ze swoich zobowiązań wobec klientów, pracowników i akcjonariuszy. Zasady Postępowania stanowią wprowadzenie do najważniejszych przepisów, które powinny być znane pracownikom. Pracownicy muszą również znać szczegółowe przepisy, procedury i regulacje obowiązujące w Banku Handlowym. Należy zaznaczyć, że Bank nie jest w stanie przewidzieć każdego problemu, na który może natknąć się pracownik. W miejscu pracy mogą powstawać sytuacje, dla których nie ma ustalonej procedury postępowania. Dlatego przed podjęciem działań, należy zadać sobie pytanie: Czy dana sytuacja wydaje się być w jakiś sposób niewłaściwa? Czy moje postępowanie jest zgodne z Zasadami Postępowania, obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Banku? W jaki sposób moja decyzja wpłynie na innych? Czy podjęcie przeze mnie określonych działań lub ich zaniechanie mogłoby sprawiać wrażenie nadużycia? Jakie konsekwencje mogłyby wyniknąć z mojego działania lub zaniechania? W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyboru najlepszego sposobu działania w konkretnych sytuacjach lub w przypadku uzasadnionych podejrzeń bądź informacji o potencjalnym naruszeniu przepisów prawa lub norm etycznych i regulacji obowiązujących w Banku należy niezwłocznie skontaktować się z jedną z następujących osób lub jednostek: osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie naruszenia procedur lub przepisów wewnątrzbankowych, dyrektorem jednostki organizacyjnej Banku, właściwej ze względu na przedmiot procedury lub przepisu, bądź osobą wymienioną w dokumencie, swoim przełożonym lub innym członkiem kadry kierowniczej, przedstawicielem Pionu Zarządzania Kadrami, pracownikiem Pionu Prawnego, pracownikiem Departamentu Monitoringu Zgodności, linią etyczną Banku Handlowego: - za pośrednictwem poczty elektronicznej: *EM PL linia etyczna- telefonicznie: listownie: Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa - faksem: pracownikiem Departamentem Audytu, pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Banku, Zarządem Banku Handlowego w Warszawie S.A. za pośrednictwem sekretariatu, 07

10 Kontakt z Linią Etyczną Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej: *EM PL linia etyczna telefonicznie: listownie: Linia Etyczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. ul. Senatorska Warszawa faksem: Pyt.: Jak inaczej niż telefonicznie mogę zgłosić wątpliwości? Odp.: Można je przesłać pocztą elektroniczną, listownie bądź faksem. Wszelkie kontakty z pracownikiem oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny w stopniu pozwalającym na zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie dozwolonym prawem informacje o zauważonych nieprawidłowościach można przekazywać anonimowo. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jeżeli pracownik zechce pozostać anonimowy, Bank może nie być w stanie uzyskać dodatkowych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub właściwego zareagowania na zgłoszony problem. Więcej informacji na ten temat umieszczono na końcu niniejszych Zasad Postępowania. Jeżeli pracownik zgłosił problem etyczny i uważa, że nie podjęto w tej sprawie żadnych działań, powinien ponownie zgłosić go do innej osoby lub jednostki spośród podanych na wykazie. Jeżeli pracownik ma obawy przed zgłoszeniem swoich uwag do wyżej wymienionych osób lub jednostek organizacyjnych, może skontaktować się z Biurem ds. Etyki Citi, zlokalizowanym w USA. Z Biurem ds. Etyki Citi można się skontaktować: 08 telefonicznie, łącząc się z Infolinią ds. Etyki pod bezpłatnym numerem (czynnym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z możliwością rozmowy w różnych językach): lub pod numerem (dzwoniąc bezpośrednio lub na koszt rozmówcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres w formie zgłoszenia internetowego na stronie: ethics_hotline.html listownie na adres: Biuro ds. Etyki Citi One Court Square Long Island City, NY USA faksem pod numerem:

11 Zakaz działań odwetowych w miejscu pracy Zabrania się działań odwetowych w stosunku do jakiegokolwiek pracownika z powodu zgłoszenia wątpliwości w dobrej wierze lub udziału w dochodzeniu. Każda osoba, przekonana, że ona lub ktoś z jej współpracowników, doświadczył odwetu za zgłoszenie wątpliwości w dobrej wierze, powinna poinformować o tym pracownika Linii Etycznej Banku lub którąkolwiek z osób kontaktowych wymienionych w niniejszych Zasadach. Choć w sytuacji potencjalnego niewłaściwego, nielegalnego lub nieetycznego zachowania milczenie może wydawać się łatwiejsze, należy zgłosić wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące postępowania własnego lub innych osób. Bank polega na pracownikach w kwestii przestrzegania wartości i standardów opisanych w niniejszych Zasadach i innych regulacjach wewnętrznych, a także w zakresie ochrony reputacji Banku. We wszystkich postępowaniach wyjaśniających Bank Handlowy respektuje prawa każdej ze stron, wynikające z obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. Bank zabrania stosowania odwetu w stosunku do osób zgłaszających w dobrej wierze uwagi lub pytania dotyczące etyki, dyskryminacji bądź molestowania, lub zgłaszających podejrzane naruszenia innych stosownych przepisów, regulacji wewnętrznych lub zasad, a także uczestniczących w dochodzeniu odnośnie takich kwestii. Nadużycia i oszustwa Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie podejrzenia oszustwa lub próby oszustwa, niewyjaśnionego zniknięcia funduszy bądź papierów wartościowych albo jakiegokolwiek innego podejrzenia działalności przestępczej, kontaktując się z bezpośrednim przełożonym, pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Banku, Pionem Prawnym, pracownikiem Departamentu Monitoringu Zgodności lub przedstawicielem Pionu Zarządzania Kadrami. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Zarządzeniu nr 116/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 20 czerwca 2013 roku Procedura dotycząca identyfikacji i monitorowania ryzyka nadużyć finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz Zarządzeniu nr 49/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 19 lutego 2008 r. Zasady prowadzenia dochodzeń wewnętrznych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających przez Biuro Bezpieczeństwa Banku, które dostępne są na stronie intranetowej Banku. Postępowania wyjaśniające Pracownicy zobowiązani są do pełnej współpracy we wszystkich wewnętrznych lub zewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, między innymi w sprawach dotyczących naruszenia norm etycznych lub skarg związanych z dyskryminacją bądź molestowaniem. Pracownicy nie powinni nigdy ukrywać, zniekształcać lub zatajać informacji istotnych dla toczącego się postępowania. Ponadto od pracowników oczekuje się zachowania i strzeżenia poufności postępowania w możliwym zakresie. Składanie fałszywych oświadczeń lub przekazywanie mylących informacji audytorom wewnętrznym lub zewnętrznym, osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające, prawnikom, władzom nadzorczym Banku oraz organom państwowym może być podstawą do stosunku odpowiedzialności porządkowej pracownika lub do rozwiązania stosunku pracy, jak również może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. 09

12 Jak prowadzimy działalność Procedura eskalacji problemów biznesowych Sprawą zasadniczej wagi dla Banku Handlowego oraz jego reputacji jest właściwa ocena i kierowanie się rozsądkiem przez pracowników we wszystkich działaniach oraz analiza potencjalnych skutków dokonywanych transakcji. Obowiązkiem pracowników jest zgłaszanie wszelkich problemów biznesowych, potencjalnie zagrażających Bankowi albo jego reputacji, swoim przełożonym, prawnikowi, pracownikowi Departamentu Niezależnej Kontroli i Ryzyka Operacyjnego, prawnikowi z Pionu Prawnego lub pracownikowi Departamentu Monitoringu Zgodności. Właściwe postępowanie jest podstawą tożsamości i reputacji Banku Handlowego. Z myślą o utrzymywaniu naszych standardów wszyscy mamy obowiązek zgłaszania wątpliwości dotyczących faktycznych lub potencjalnych zagrożeń dla Banku.

13 Uczciwa i swobodna konkurencja Bank Handlowy popiera swobodę handlu i uczciwą konkurencję na rynkach finansowych. Bank nie toleruje podejmowania jakichkolwiek prób manipulacji na rynkach lub manipulacji cenami papierów wartościowych, opcji, kontraktów terminowych i innych instrumentów finansowych. Celem Banku jest uczciwe i otwarte działanie we wszystkich swoich relacjach biznesowych, w tym w relacjach ze wszystkimi instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Ochrona majątku Banku Pracownicy są odpowiedzialni za ochronę zasobów materialnych i niematerialnych, powierzonych im przez Bank Handlowy. Majątek Banku może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą Banku. W skład majątku wchodzą: gotówka, papiery wartościowe, własność materialna, usługi, plany biznesowe, dane klientów, pracowników, dostawców i dystrybutorów, własność intelektualna (programy komputerowe, modele i inne elementy) oraz wszelkie inne dane osobowe i informacje poufne lub zastrzeżone. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Bank nabywa autorskie prawa majątkowe, w tym wszelkie prawa do technologii, oprogramowania, wynalazków, utworów, usprawnień, odkryć, wiedzy specjalistycznej, projektów oraz prawa autorskie, które powstały w związku z wykonywaniem przez pracownika bądź grupę, w której pracował, obowiązków pracowniczych, a pracownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić stosowną ochronę własności intelektualnej związanej z wyżej wymienionymi elementami. W przypadku ustania stosunku pracy z Bankiem z jakiegokolwiek powodu autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych lub uzyskanych w ramach stosunku pracy z Bankiem pozostają wyłączną własnością Banku Handlowego w granicach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Sprzeniewierzenie majątku Banku, marnotrawstwo lub nienależyta staranność, czy też bezprawne jego wykorzystanie, a także ujawnienie poufnych informacji stanowią naruszenie zobowiązań wobec Banku i mogą skutkować odpowiedzialnością Pracownika za szkodę w mieniu Banku Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Zarządzeniu nr 49/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 19 lutego 2008 roku Zasady Prowadzenia Dochodzeń Wewnętrznych i Wewnętrznych Postępowań Wyjaśniających Przez Biuro Bezpieczeństwa Banku oraz Zarządzeniu nr 116/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 20 czerwca 2013 roku Procedura dotycząca identyfikacji i monitorowania ryzyka nadużyć finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym Praktyki korupcyjne względem osób pełniących funkcje publiczne są zakazane. Zabronione jest w szczególności dokonywanie wszelkich nieuzasadnionych zapłat, obietnic zapłaty lub propozycji zatrudnienia, a także niewłaściwego przekazywanie innych rodzajów wartościowych darowizn na rzecz urzędników państwowych (w tym osób zatrudnionych przez lub reprezentujących zagraniczny rząd, członków zagranicznych partii politycznych, urzędników międzynarodowych organizacji publicznych, kandydatów na urząd za granicą oraz pracowników przedsiębiorstw państwowych) czy jakichkolwiek innych osób z zamiarem uzyskania lub zachowania korzyści biznesowych bądź wpływania na czynności urzędowe. W żadnym wypadku nie wolno oferować, obiecywać ani wręczać niczego wartościowego, włącznie z ofertą zatrudnienia, urzędnikowi państwowemu, członkowi jego rodziny, stronie trzeciej lub organizacji charytatywnej sugerowanej przez tego urzędnika, po to, by osoba ta podjęła oficjalne działania lub zaniechała ich, lub by nakłonić obdarowanego do współpracy z Bankiem Handlowym. W Banku pracownicy powinni stosować się do przepisów zawartych w Zasadach Przeciwdziałania Praktykom Korupcyjnym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Zarządzenie 87/MZ z 31 maja 2007 ze zmianami). Dokładnie te same zakazy dotyczą płatności przekazywanych pośrednio przez prawnika, doradcę, brokera, wykonawcę lub inną stronę trzecią, a obowiązkiem pracownika jest świadomość działań podejmowanych przez taką osobę w jego imieniu. 11

14 Pyt.: Co oznacza korzyść majątkowa? Odp.: Korzyść majątkowa oznacza jakąkolwiek korzyść, finansową lub inną. Nie odnosi się wyłącznie do gotówki, ale obejmuje również prezenty, rozrywkę, usługi, udogodnienia, propozycje zatrudnienia itp. Nie istnieje minimalna kwota lub próg wartości, po której przekroczeniu dana płatność lub prezent mogą zostać uznane za niezgodne z prawem. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym obowiązkiem każdego pracownika jest stosowanie się do wszystkich wymagań w zakresie uzyskiwania uprzedniej zgody Departamentu Monitoringu Zgodności oraz zgłaszania swoich działań zgodnie z Zarządzeniem 87/MZ/2007 Żaden z pracowników ani jakakolwiek inna osoba działająca w imieniu Banku nie może oferować, obiecywać ani wręczać płatności lub innych wartościowych darowizn mających na celu wywarcie niewłaściwego wpływu czy sprawiających wrażenie wywierania niewłaściwego wpływu na urzędnika państwowego lub jakąkolwiek inną osobę, bądź uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Prezesa Zarządu Banku z dnia 31 maja 2007 roku Zasady Przeciwdziałania Praktykom Korupcyjnym w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Programie AML obowiązującym w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zarządzeniu nr 22/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 4 lutego 2010 roku. Zgłaszanie podejrzanych działań 12 W większości krajów, instytucje finansowe, za pośrednictwem swoich pracowników, mają obowiązek identyfikacji i zgłaszania do organów rządowych wszelkich podejrzanych rachunków bankowych lub transakcji, które mogą być związane z nielegalną działalnością, m.in. z praniem pieniędzy, finansowaniem terrorystów, nielegalnym obrotem papierami wartościowymi, wykorzystywaniem lub nadużywaniem informacji poufnych, oszustwami, sprzeniewierzaniem funduszy i innymi przestępstwami. Pracownicy Banku Handlowego mają obowiązek zgłaszania transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy bądź finansowanie terroryzmu do Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności. Zgłoszenia należy przekazywać na skrzynkę *EM PL AML. Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu jako jedyna jednostka w Banku raportuje transakcje podejrzane do Głównego Inspektora Informacji Finansowej jednostki utworzonej z ramienia Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnej za walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce. Każdy pracownik odpowiada za znajomość procedur oraz za ich przestrzeganie. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami, transakcjami lub dokumentami finansowymi. Wszelkie niejasności w tym zakresie wyjaśnia Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności.

15 Przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) Pranie pieniędzy jest problemem ogólnoświatowym, rodzącym poważne konsekwencje na rynku finansowym. Pranie pieniędzy to proces zamiany nielegalnych dochodów na środki o udokumentowanym pochodzeniu z legalnych źródeł, które mogą wejść do legalnego obrotu. Zjawisko to nie ogranicza się do transakcji gotówkowych, ale może obejmować również instrumenty monetarne oraz inne dochody z niedozwolonej działalności. Finansowanie przekazywać na skrzynkę *EM PL AML zgodnie z Programem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zarządzeniem nr 22/MZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 4 lutego 2010 roku. Przepisy, w tym postanowienia regulacji wewnętrznych Banku, dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i obowiązujące w Banku Handlowym Wszyscy pracownicy zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur swojej jednostki organizacyjnej, w tym tych wymagających zachowania należytej staranności przy akceptowaniu relacji z klientem i poszczególnych transakcji. Żadna relacja z klientem ani transakcja nie są uzasadnieniem dla naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa Banku w zakresie Pyt.: Co jeśli mój współpracownik ma inne zdanie niż ja w sprawie konieczności zgłoszenia nietypowej transakcji z klientem? Odp.: Należy zgłosić sprawę przełożonemu lub BUCO w swojej jednostce bądź bezpośrednio do Biura AML. Każdy pracownik ma obowiązek rozpoznawać i zgłaszać potencjalnie nietypowe lub podejrzane transakcje. Może to pomóc w ochronie pracownika i Banku przed ewentualnym udziałem w wątpliwych lub nielegalnych działaniach. terroryzmu obejmuje finansowanie terrorystów, zamachów terrorystycznych oraz organizacji terrorystycznych. Terroryzm może być finansowany za pomocą środków zarówno z legalnych, jak i nielegalnych źródeł. Wszyscy pracownicy Banku muszą dokładać wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wykorzystywania produktów i usług Banku do operacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz aby wszelkie podejrzane czynności były bezzwłocznie raportowane do odpowiedniej jednostki. W Banku Handlowym jednostką tą jest Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności. Zgłoszenia należy mają na celu zabezpieczenie Banku przed wykorzystywaniem go do prania pieniędzy. Przepisy te podkreślają znaczenie zrozumienia, z kim Bank wchodzi w relacje handlowe (Program Poznaj Swojego Klienta ), określenia stron biorących udział w transakcji, a także monitorowania określonych działań i transakcji w poszukiwaniu wszelkiej nietypowej aktywności. przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu czy innych przestępstw. Bank Handlowy dokłada wszelkich starań, aby skutecznie popierać inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa w granicach określonych przez właściwe przepisy prawa. Do obowiązków pracownika należy zachowanie odpowiedniego poziomu staranności przy nawiązywaniu relacji z klientem oraz, jeśli dotyczy, transakcji indywidualnych. Żadna relacja z klientem nie może być powodem naruszenia obowiązku walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi rodzajami działalności przestępczej. 13

16 Sankcje i embarga Obowiązujące w Banku Handlowym w Warszawie S.A. zasady postępowania wobec podmiotów objętych międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi i handlowymi określa Zarządzenie 1/MZ Zasady postępowania wobec podmiotów objętych międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi i handlowymi. Bank stosuje się do międzynarodowych i amerykańskich sankcji ekonomicznych i embarg, które zabraniają nawiązywania stosunków gospodarczych z pewnymi krajami i podmiotami objętymi sankcjami, w szczególności organizacjami związanymi z ruchem terrorystycznym i handlem narkotykami. Przepisy antybojkotowe Prawo USA zabrania podmiotom amerykańskim podejmowania działań lub zawierania umów, których wynikiem byłoby rozszerzenie nieusankcjonowanego bojkotu na kraje przyjazne USA. Zakazowi temu podlegają podmioty znajdujące się w Stanach Zjednoczonych (zarówno osoby fizyczne, jak i firmy), amerykańscy obywatele i osoby na stałe zamieszkujące w USA, znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie, oraz wiele jednostek zależnych firm amerykańskich za granicą. Przepisy te zabraniają następujących działań (oraz zawierania umów skutkujących takimi działaniami), które rozszerzałyby akcje bojkotu nieaprobowane przez USA: (1) odmawiania współpracy gospodarczej z innymi osobami lub firmami (np. z powodu ich narodowości); (2) dyskryminacji przy zatrudnianiu; (3) udzielania informacji dotyczących rasy, religii, płci lub kraju pochodzenia obywateli USA; (4) udzielania informacji na temat powiązań lub relacji biznesowych dowolnej osoby z bojkotowanym krajem lub z dowolną osobą, o której istnieje przekonanie, że znajduje się na czarnej liście kraju bojkotującego; (5) używania akredytyw zawierających zakazane postanowienia bojkotowe. Bank jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich żądań o podjęcie działań oraz wszelkich prób zawarcia umowy, która skutkowałaby działaniami niezgodnymi z niniejszym zakazem w zakresie dozwolonym prawem. Pracownicy powinni również zdawać sobie sprawę, że wnioski nakłaniające do bojkotu mogą przybierać ukrytą formę. Utrzymywanie kontaktów gospodarczych z władzami i organizacjami krajów objętych sankcjami, jak również z osobami fizycznymi bądź podmiotami działającymi w ich imieniu, jest zabronione. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Departamencie Monitoringu Zgodności na skrzynkę *EM PL AML. Sankcje te mogą także ograniczać prawo do inwestowania w podlegających im krajach, jak również prawo do handlu towarowego oraz handlu technologiami i usługami (w tym usługami finansowymi) z tymi krajami. Więcej informacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 197/PT Prezesa Zarządu Banku z dnia 7 listopada 2005 r., zawierającym Procedury Kompleksowej Kontroli Zgodności, obowiązujące w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (zwanym dalej BHW ) dla Produktów obsługi i finansowania transakcji handlowych oferowanych Klientom Pionu Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw oraz związane z tym zasady postępowania (zwane dalej Procedurami Kompleksowej Kontroli Zgodności ). Pracownicy powinni również zdawać sobie sprawę, że wnioski nakłaniające do bojkotu mogą przybierać ukrytą formę. Pracownicy powinni zgłaszać potencjalne naruszenia przepisów antybojkotowych do Departamentu Monitoringu Zgodności. 14 Więcej informacji na temat zastosowania przepisów antybojkotowych w Banku znajduje się w Zarządzeniu nr 197/PT Prezesa Zarządu Banku z dnia 7 listopada 2005 r., zawierającym Procedury Kompleksowej Kontroli Zgodności, obowiązujące w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (zwanym dalej BHW ) dla Produktów obsługi i finansowania transakcji handlowych oferowanych Klientom Pionu Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw oraz związane z tym zasady postępowania (zwane dalej Procedurami Kompleksowej Kontroli Zgodności ).

17 Przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja Działalność Banku Handlowego podlega skomplikowanym przepisom prawnym, które mają na celu przestrzeganie zasad wolnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami i ochronę konsumenta przed nieuczciwymi umowami i praktykami biznesowymi. Pracownicy powinni posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i zawsze stosować się do nich. Należy unikać sytuacji stwarzających warunki dla niezgodnych z prawem, antykonkurencyjnych działań. Należą do nich na przykład: propozycje podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną odnośnie ujawniania cen lub innych konkurencyjnych informacji rynkowych albo też dzielenia się rynkami bądź klientami; prowadzenie przez klientów lub potencjalnych klientów działań mających na celu uniemożliwienie Bankowi Handlowemu współpracy lub zawierania umów z innymi klientami; przekazywanie na spotkaniach poufnych informacji, mających znaczenie dla konkurencyjności firmy, takich jak ceny, polityka cenowa, koszty i strategie marketingowe. Transakcje wiązane Informowanie klienta lub sugerowanie mu, że cena lub dostępność produktu lub usługi Banku Handlowego jest uzależniona od zgody klienta na zakup od Banku innego produktu lub usługi ( sprzedaż wiązana ) może być w określonych przypadkach sprzeczne z prawem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących transakcji wiązanych, w tym ich zastosowania w konkretnej sytuacji, lub wszelkich obowiązujących zasad i procedur, należy zwrócić się o poradę do pracownika Pionu Prawnego lub pracownika Departamentu Monitoringu Zgodności. Pracownik Banku powinien unikać prowadzenia z podmiotami konkurencyjnymi lub klientami rozmów na tematy rodzące podejrzenia w zakresie naruszania przepisów antymonopolowych. W takich przypadkach pracownik powinien poprosić rozmówcę o natychmiastowe przerwanie rozmowy oraz wstrzymanie się od wszelkich rozmów na ten temat. W razie konieczności należy wyjść lub w inny sposób zakończyć rozmowę i natychmiast zgłosić sprawę do prawnika właściwego dla swej jednostki organizacyjnej lub Pionu Prawnego Banku. Poufność i ochrona informacji o klientach Bank zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji na temat swoich klientów oraz do właściwego ich wykorzystywania. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe klientów w sposób umożliwiający nam oferowanie im produktów i usług, w zakresie dozwolonym prawem. Mając to na względzie, dokładamy wszelkich starań, aby wdrażać i utrzymywać odpowiednie systemy i technologie oraz właściwie szkolić pracowników mających dostęp do takich informacji. Dostawcy Banku, z których usług korzystamy, mają również obowiązek ochrony poufnego charakteru danych, w tym danych osobowych i poufnych, które od nas otrzymują. Bank przestrzega przepisów dotyczących poufnego charakteru i bezpieczeństwa informacji. Przestrzegamy również naszych własnych rygorystycznych norm w tym względzie, między innymi regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych i zasad bezpieczeństwa informacji. Pracownik Banku jest zobowiązany chronić wszelkie dane osobowe i poufne naszych klientów, dbając, aby informacje te były wykorzystywane tylko do uzasadnionych celów związanych z wykonywaną pracą, udostępniane wyłącznie upoważnionym osobom i organizacjom, oraz w prawidłowy i bezpieczny sposób przechowywane. Przepisy w tej dziedzinie zmieniają się bardzo szybko i pracownicy powinni zwracać się do Biura ds. Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zarządzeniem nr 67/PO Zasady ochrony danych osobowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., prawnika z Pionu Prawnego lub pracownika Departamentu Monitoringu Zgodności właściwego dla swej jednostki organizacyjnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zarządzeniu nr 67/PO Prezesa Zarządu Banku z dnia 20 marca 2008 toku Zasady ochrony danych osobowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. 15

18 Pracownik jest zobowiązany do ochrony danych osobowych oraz informacji dotyczących klientów, dostawców i dystrybutorów Banku. W tym celu: Należy właściwie zabezpieczyć dostęp do stanowiska pracy, komputera, laptopa, telefonów, poczty głosowej, urządzeń BlackBerry i faksu. W żadnym wypadku nie należy udostępniać swoich haseł współpracownikom, logować się na komputerach współpracowników lub pozwalać im na logowanie się na swoim komputerze, nawet jeśli pozostaje się w pobliżu i często zmienia się hasła. Nie należy omawiać spraw wrażliwych, poufnych lub zastrzeżonych w miejscach publicznych, w tym obszarach otwartych w miejscu pracy, takich jak boksy, ani przez system głośnomówiący telefonu, w komunikacji publicznej lub w Internecie. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń łącznościowych lub komunikatorów. Nie należy z nich korzystać w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi Banku. 16

19 Uczciwe traktowanie Bank Handlowy zobowiązuje się do właściwego traktowania swych klientów, dostawców, konkurencji i pracowników. Żadna osoba występująca w imieniu Banku nie ma prawa wykorzystywać innych osób poprzez manipulację, zatajanie faktów, niewłaściwe wykorzystywanie informacji poufnych, składanie fałszywych oświadczeń o istotnych faktach lub poprzez inne nieuczciwe działania bądź praktyki. Bank Handlowy zobowiązuje się podejmować decyzje kredytowe w oparciu o obiektywne kryteria. Obowiązki powiernicze Bank ma prawo do wykonywania czynności powierniczych. Pracownik ma obowiązek działania w najlepszym interesie swoich klientów, stawiając je ponad interes własny, podmiotów powiązanych czy współpracowników. Powiernik ma także obowiązek postępować rozważnie, traktować klientów sprawiedliwie, utrzymywać poufny charakter informacji o kliencie, chronić powierzony majątek oraz podawać stosowne informacje w sposób pełny. Obowiązek ten dotyczy, między innymi, informowania klientów o wszelkich konfliktach interesów lub, jeśli wymaga tego prawo, unikania tego typu konfliktów. Relacje z dostawcami Aby jak najlepiej wykorzystywać kapitał Banku Handlowego i zwiększać jego siłę nabywczą, mając przy tym na uwadze zapewnianie korzyści naszym klientom i akcjonariuszom, Bank przy zakupie wszelkich dóbr i usług kieruje się cenami, jakością, dostępnością towaru, warunkami sprzedaży i jakością obsługi. W kontaktach z dostawcą lub klientem nie wolno kierować się zasadą coś za coś lub sugerować, że jakieś transakcje lub usługi mogą zostać zaniechane lub zaoferowane w zamian za jakąkolwiek korzyść finansową lub korzyść innego rodzaju. Wszelkie transakcje z kontrahentami lub klientami Banku muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadą cen wolnorynkowych i odpowiednimi przepisami prawa. Ponadto, muszą być one prowadzone zgodnie z Polityką zakupów produktów i usług oraz z zasadami zarządzania współpracą z Dostawcami w Banku Handlowym w Warszawie S.A., zawartymi w Zarządzeniu nr 261/DZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 18 grudnia 2012 r. Umowy o świadczeniu usług i/lub kupna towarów muszą być podpisywane za pośrednictwem Departamentu Zakupów w Banku Handlowym. Zawierane transakcje muszą spełniać warunki konkurencyjności rynkowej oraz być zgodne z obowiązującym prawem. W ramach Programu Zróżnicowania Dostawców, zawartego w Polityce zakupów produktów i usług oraz Zasadach Zarządzania Współpracą z Dostawcami Banku Handlowego w Warszawie S.A., Bank zachęca do korzystania z usług dostawców bez stosowania względem nich jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych. 17

20 Dostawcy i usługodawcy są zobowiązani przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji wewnętrznych Banku Handlowego oraz niniejszych Zasad Postępowania, zachowując poufność w relacjach z Bankiem, z wyjątkiem przypadków uzyskania zgody i upoważnienia na ujawnienie informacji. Zachęca się dostawców do propagowania i przestrzegania wytycznych etycznych, społecznych i dotyczących ochrony środowiska w swoich organizacjach, jak również w całym łańcuchu dostawczym. Relacje z dostawcami mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom lub zobowiązaniom do ujawnienia informacji na mocy przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub na mocy innych przepisów prawa. Pracownicy Banku Handlowego, odpowiadający za relacje z dostawcami lub klientami, nie powinni nigdy sugerować dostawcom lub klientom, że mogliby oni za pomocą niedozwolonych środków wpłynąć na decyzje dotyczące zamówień w Banku. Wystosowując do dostawcy lub klienta ofertę współpracy, nie wolno kierować się zasadą coś za coś lub sugerować, że jakieś transakcje lub usługi mogą zostać zaniechane lub zaoferowane w zamian za przystąpienie do innej transakcji. Należy unikać faktycznych lub pozornych konfliktów interesów w obrębie procesów dotyczących zamówień. Jeśli ich uniknięcie lub przewidzenie nie jest możliwe, należy je niezwłocznie ujawnić. Informacje związane z zamówieniami towarów lub usług przez Bank podlegają procedurom dotyczącym informacji poufnych i zastrzeżonych. Mogą one być ujawniane jedynie osobom upoważnionym i nie wolno ich ujawniać na zewnątrz Banku, za wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wszelkie przekazywanie informacji na temat dostawców musi być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. W Banku obowiązuje regulacja wewnętrzna dotycząca współpracy z dostawcami. Stanowi ona Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/DZ Prezesa Zarządu Banku z dnia 18 grudnia 2012 r. Zasady wyboru dostawców towarów i usług oraz realizacji zakupów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa Sprawozdania finansowe muszą zawsze być przygotowywane zgodnie z przyjętymi zasadami księgowości i rachunkowości oraz rzetelnie przedstawiać sytuację finansową Banku Handlowego i uzyskiwane przez niego wyniki finansowe. Bank odpowiada za prawidłowe sporządzanie i prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz składanie zeznań podatkowych zgodnie z przepisami prawa. Oprócz niniejszych Zasad, pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową, jak również pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie danych do tych procesów oraz w nich uczestniczących, obowiązują między innymi: Zarządzenie nr 39/PF Prezesa Zarządu Banku z dnia 22 lutego 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości stosowane w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Ciągłość pracy Bank Handlowy posiada plany utrzymania ciągłości pracy, mające na celu minimalizację strat finansowych oraz reagowanie na potrzeby rynku i klientów na wypadek przerw w dostawie energii, pożaru i innych klęsk, kryzysów, zakłóceń lub nagłych wypadków. Bank musi być przygotowany na każdą ewentualność zakłócenia normalnego trybu pracy. Pracownicy Banku powinni znać nazwisko swojego koordynatora do spraw zapewnienia ciągłości pracy oraz procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zapewniania ciągłości pracy w swojej jednostce organizacyjnej. 18 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku nr 199/PO/2007 z dnia 5 października 2007 r. Zasady i standardy zapewnienia ciągłości działalności biznesowej w Banku Handlowym w Warszawie S.A..

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Anna Wojciechowska-Nowak

Anna Wojciechowska-Nowak Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Anna Wojciechowska-Nowak Warszawa 2012 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo