Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SisTrade Software Consulting, S.A. MES Sistrade SCADA & SFC STEROWANIE PRODUKCJ G ÓWNE CECHY :: Analiza, projektowanie i instalacja infrastruktury :: Gromadzenie danych produkcji za pomoc¹ konsoli lub PC przemys³owych :: Gromadzenie danych produkcji za pomoc¹ automatyki przemys³owej :: SCADA - nadzór przemys³owy :: Planowanie produkcji :: Kontrola jakoœci :: Zarz¹dzanie surowcami :: Zapis produkcji :: Analiza i Statystyki ERP MIS 100% WEB SQL Server SISTRADE jest jednym z ogólnoœwiatowych wiod¹cych dostawców systemów pobierania wszelkiego rodzaju danych z maszyn produkcyjnych, kontroli i nadzoru produkcji w trybie on-line. Tego rodzaju rozwi¹zania nosz¹ nazwê Sistrade SCADA i Sterowanie produkcj¹ (SFC), b¹dÿ MES (Manufacturing Execution System). Systemy SCADA (angielska etymologia: Supervisory Control and Data Acquisition) to s¹ systemy do monitorowania i nadzorowania urz¹dzeñ uczestnicz¹cych w ³añcuchu technologicznym danego przedsiêbiorstwa. Pobór danych odbywa siê dziêki sterownikom wejœcia/wyjœcia oraz specjalnym zaprogramowaniu PLC (Programmable Logic Controller). Systemy MES, dostosowane do sterowania produkcj¹ i pobierania danych z maszyn, pozwalaj¹ perfekcyjnie planowaæ zlecenia produkcyjne, dotrzymywaæ ich terminu realizacji, prognozowaæ na kiedy dane zlecenie zostanie wykonane, alarmowaæ o przekroczeniu terminu wykonania danej pracy, monitorowaæ proces produkcji w czasie rzeczywostym, kontrolowaæ przep³yw materia³ów i tym samym dokonaæ bardziej wydajnej kontroli produkcji. W ka dym wypadku SCADA jest uzupe³nieniem systemów zarz¹dzania i kontroli produkcji. ANALIZA, PROJEKTOWANIE I INSTALACJA INFRASTRUKTURY SISTRADE oferuje przeprowadzenie kompletnego projektu polegaj¹cego na stw orzeniu systemu MES. Obejmuje to fazê kontroli urz¹dzeñ, analizê przep³ywu informacji pomiêdzy maszynami a systemem zarz¹dzania [rzedsiêbiorstwem. Kolejnym etapem jest instalacja odpowiednich czujników na maszynie. Ostatni¹ faza to potwierdzenie wiarygodnoœci otrzymywanych danych. SISTRADE mo e siê poszczyciæ bogatym doœwiadczeniem w zznajomoœci ró nych rozwi¹zañ kooperuj¹cych z systemem MES, czyli: terminale z interfejsem Ethernet, bezprzewodowe PDT, laserowe czytników kodów kreskowych, ekrany dotykowe (touch screen), automaty najnowszej generacji, inne urz¹dzenia wejœcia i wyjœcia, system RFID, itp. W wiêkszoœci projektów, pobór danych z maszyn produkcyjnych oparty jest na stworzeniu tzw. Gniazd produkcyjnych. Jest to po³¹czenie urz¹dzenia wyœw ietlaj¹cego (komputer PC lub panel dotykowy), czytnika kodów kreskowych oraz ewentualnie etykietowej drukarki termicznej. Do tego dochodzi instalacja p³yty PLC lub sensora pobieraj¹cego dane bezpoœrednio z maszyny lub kompleksowej linii produkcyjnej. Obróbka tych danych odbywa siê w serwerze gromadz¹cym dane, z zainstalowanym oprogramowaniem Sistrade ERP.

2 POBÓR DANYCH Z PRODUKCJI ZA POMOC URZ DZEÑ WEJŒCIA/WYJŒCIA (CZYTNIK KODÓW PASKOWYCH ORAZ KOMPUTER) Poprzez stworzenia gniazda produkcyjnego, czyli po³¹czenie urz¹dzenia wyœwietlaj¹cego z urz¹dzeniem wejœcia (czytnik kodów kreskowych b¹dÿ panel dotykowy), operator ma mo liwoœæ wprowadzania informacji o szczegó³ach zwi¹zanych ze zleceniem. Informuje o rodzaju materia³ów zu ytych do produkcji, odpadach, czynnoœciach konserwacyjnych, czasie pracy, innych zdarzeniach powi¹zanych z procesem produkcyjnym. Przyk³adowy ekran zarz¹dzaj¹cy produkcj¹, montowany przy gnieÿdzie produkcyjnym. Logo firmy Pracownicy pracuj¹cy w chwili obecnej nad danym zleceniem produkcyjnym. Interfejs dotykowy z wieloma funkcjami Informacja o stanie Workcenter (lub tylko maszyny) Zlecenie produkcyjne w toku i klient docelowy Informacje do wprowadzenia przez operatowa w danym gnieÿdzie produkcyjnym: Monitorowanie czasu zleceñ produkcyjnych (Pocz¹tek/ Koniec pracy); Pocz¹tek/koniec operacji (dzia³alnoœci produkcyjnej); Czynnoœci zwi¹zane z maszyn¹; Przydzia³ pracowników do danej maszyny; Pocz¹tek/koniec zdarzeñ (bezproduktywne dzia³ania); Indywidualne dane potrzebne dla zarz¹du firmy; Zapis produkcji; Kontrola jakoœci i zg³aszanie odpadu. Wydajnoœæ: OEE, produkcje, Œrednia prêdkoœæ chwilowa, na wykresie, Temperatura i wilgotnoœæ powietrza w czasie rzeczywistym. Równie u ywana do zapisu produkcji i kontroli jakoœci. Dane o przebiegu produkcji i przestojów GROMADZENIE DANYCH PRODUKCJI ZA POMOC AUTOMATYKI PRZEMYS OWEJ W celu uzyskania dok³adnych i bardzo prezcyzyjnych informacji z maszyn wskazane jest zainstalowanie czujników oraz uk³adu PLC na maszynie. Dziêki temu uzyskujemy informacje bardzo precyzyjne, pozdawione b³êdu ludzkiego. Jeœli maszyna zapewnia port komunikacyjny kompatybilny z oprogramowaniem Sistrade, wówczas tworzone jest po³¹czenie, umo liwiaj¹ce uzyskanie danych bezpoœrednio z urz¹dzeniach. Taka sytuacja istnieje w nowszych modelach maszyn. Jeœli maszyna nie jest w stanie dostarczyæ takich informacji, wówczas nastêpuje instalacja zestawu czujników oraz specjalnie zaprogramow anego uk³adu PLC. Tym sposobem istnieje mo liwoœæ uzyskania danych wejœciowych do systemu informatycznego Sugerowana budowa zazwyczaj obejmuje instalacjê sieci (Compobus/D, DeviceNet i CompoNet), w której to przewód sprzê ony jest z wieloma kartami wejœæ/ wyjœæ cyfrowych/analogowych. Ka da z tych kart ³¹czy grupê maszyn. Karty s¹ umieszczone w strategicznym miejscu, aby zminimalizowaæ d³ugoœæ. W ka dej maszynie znajduje siê miejsce do centralizacji sygna³ów w celu u³atwienia ewentualnego transportu, ruchu maszyny lub zmiany sygna³ów. Przyk³ad sieci zwanej CompoNet. Przyk³adowe informacje, które mo na uzyskaæ z danego po³¹czenia: Stan funkcjonowania urz¹dzenia; Prêdkoœæ chwilowa; Œrednia prêdkoœæ; Wyprodukowana iloœæ; Czas i stan produkcji; Czasy przestoju i nieproduktywnoœci; Przyczyny zatrzymania; Zu yta iloœæ (w zale noœci od wyprodukowanej iloœci, system mo e obliczyæ w³¹czon¹ iloœæ surowca lub pó³produktu uwzglêdniaj¹c czynniki wczeœniej okreœlone); Inne informacje.

3 SCADA NADZÓR PRZEMYS OWY SCADA jest w pe³ni konfigurowalnym zestawem narzêdzi oprogramowania Sistrade. Modu³ jest na tyle elastyczny aby dopasowaæ do profilu ka dej z prowadzonych dzia³alnoœci oraz zaadaptowaæ do do ró nych maszyn. Nadrzêdnym celem jest graficzne monitorowania w czasie rzeczywistym stanu produkcji. Jednoczeœnie widzimy które maszyny w chwili obecnej pracuj¹, które maj¹ przestoje. Mo emy usyskaæ informacje o powodach przestojów oraz alarmowaæ czy produkcja zostanie wykonana w terminie. Dziêki synoptycznym tablicom, ka dy z procesów mo e byæ monitorowany. Tablice te s¹ zaprojektowane przez Sistrade Rozmieszczenie, a nastêpnie uruchomione w Sistrade Nadzór. Wyniki mog¹ byæ dowolnie sprametryzowane pod potrzeby klienta. Graficzny podgl¹d maszyny, dobór kolorystyki do poszczególnych alarmów, wyœwietlanie na planie hali produkcyjnej to tylko niektóre przyk³ady umo liwiaj¹ce graficzne zobrazowanie informacji uzyskanych z maszyn. Pod wzglêdem funkcji wyodrêbniamy: Lokalny lub zdalny nadzór, podgl¹d wieleu hal produkcyjnych; Informacje o aktualnym stanie pracy urz¹dzenia; Identyfikacja pracowników, którzy pracuj¹ na danej maszynie; Zlecenia produkcyjne, które s¹ w toku; Iloœci wyprodukowane i odrzucone; Operacje dokonywane na ka dym zleceniu produkcyjnym; Wydarzenia i wypadki na maszynê i na zlecenie produkcyjne; Wyœwietlanie prêdkoœci maszyny w czasie rzeczywistym; Wykresy historii prêdkoœci; Zapis zatrzymañ automatycznych i ich przyczyny; Czas rzeczywisty dostosowania i produkcji; Analiza op³acalnoœci; WskaŸniki ob³o enia; Analiza czasu produktywnego w porównaniu z bezproduktywnym; Dochody na maszynê; Przewidywany czas zakoñczenia produkcji. Monitorowanie oparte o WWW, ró nych zak³adów na ca³ym œwiecie. Po "przybyciu" do danego pañstwa, monitorowane s¹ zak³ady w tym pañstwie Kolory i ikony reprezentuj¹ stan maszyny: w toku pracy; z lub bez zlecenia produkcyjnego; w utrzymaniu; itp. Po klikniêciu na maszynê, jasne jest, kto pracuje, jakie zlecenie jest w toku produkcji, przyczyny zatrzymania i zu ycie materia³ów. PLANOWANIE PRODUKCJI W celu pomocy kierownikowi produkcji w planowaniu zleceñ produkcyjnych i terminów dostaw, SISTRADE oferuje swoim klientom narzêdzie niezbêdne do planowania poszczególnych operacji produkcyjnych. Oprogramowanie Sistrade do planowania produkcji jest systemem wspomagania decyzji w procesie planowania zleceñ produkcyjnych, umo liwiaj¹ce przydzielenia poszczególnych operacji na dane maszyny produkcyjne Kolejnoœæ dzia³añ zale y od wczeœniej ustalonych kryteriów i priorytetów. Priorytetem mo e byæ np. bezwzglêdne zachowanie terminu dostawy wykonanej pracy. Modu³ ten zawiera algorytm podpowiedzi dla procesu planowania zleceñ produkcji, który umo liwia: Wybór zleceñ lub zleceñ produkcyjnych do planowania; Wybór kryteriów rozpisania harmonogramu i kolejnoœci dzia³añ; Wskazanie gniazda produkcyjnego, który jest bardziej adekwatny do wykonywania pracy, zgodnie z kolejnoœci¹ planowanych operacji/dzia³añ, a tak e pozwalaj¹c u ytkownikowi wybraæ inne gniazdo produkcyjne, które to jest zgodne z profilem pracy. Dane zlecenie mo e byæ procentowe podzielone i równolegle wykonane na kilku maszynach; Wskazanie optymalnej kolejnoœci realizacji zleceñ produkcyjnych, dziêki czemu planiœci maj¹ doskona³e narzêdzie do unikniêcia niepotrzebnych przestojów na wszelakich maszynach zgromadzonych w firmie. Podstawowe funkcje: G³ówny plan produkcji; Rozpisanie harmonogramu ZP i/lub zamówieñ; Podgl¹d zleceñ produkcyjnych na wykresie Gantta; Zapis czynnoœci w formacie tabelarycznym lub graficznym; Symulacja ró nych sytuacji; Planowanie zadañ; Planowanie w systemie drag-and-drop na wykresie Gantta; Ustawianie czasu operacji; Ustalenie podwykonawców okreœlonej dzia³alnoœci; Dynamiczne planowanie z indeksowaniem pocz¹tków/ koñców i opóÿnieñ produkcji; Synchronizacja z systemem MES. Iloœæ wyprodukowanego nak³adu Po³¹czenie z maszynami w czasie rzeczywistym - sygnalizacja zleceñ przekraczaj¹cych za³o ony termin realizacji Kolejnoœæ prac do umieszczenia w maszynie. Planowanie oparte na dynamicznym poborze danych z maszyn w czasie rzeczywistym Kolory operacji ukazuj¹ ró ne stadia trwania zlecenia produkcyjnego

4 KONTROLA JAKOŒCI Jednym z wymogów poprawnego sterowania i zarzadzania produkcj¹ jest bie ¹ca kontrola jakoœci wykonanych produktów. Oczekiwania te spe³nia oprogramowanie Sistrade, które to w momencie parametryzacji, konfigurowany jest zestaw parametrów do bie ¹cej kontroli produkcji. Kontrolowana mo e byæ poprawnoœæ pracy, waga, iloœæ, usterki mechaniczne. Wszystkie parametry konfigurowane s¹ w zale noœci od oczekiwañ klienta. Dlao ka dego badanego parametru mo na okreœliæ przedzia³y tolerancji. System Sistrade mo e generowaæ raporty, certyfikaty, etykiety informuj¹ce czy produkt jest poprawny. Ewentualnie wskazywaæ odchy³kê od za³o onej normy. W ramach bie ¹cej kontroli jakoœci, wa na jest równie gospodarka odpadami. W ka dej chwili i na ka dym etapie produkcji, u ytkownik mo e informowaæ system o powsta³ych odpadach zwi¹zane ze zleceniem produkcyjnym. Funkcje, które uwa amy za najbardziej interesuj¹ce: Ustawianie parametrów jakoœci wed³ug rodzaju procesu; Okreœlenie przedzia³ów tolerancji w wartoœciach bezwzglêdnych lub w procentach; Przyjazny interfejs do zapisywania jakoœci; Historia kontroli jakoœci; Reklasyfikacje; Certyfikaty jakoœci; Identyfikacja u ytkownika, data, czas, w którym badanie zosta³o wykonane; Interfejs zoptymalizowany dla ekranu dotykowego i PDT; Mo liwoœæ pod³¹czenia do urz¹dzeñ pomiarowych. System zapewnia zestaw statystyk, takich jak: Analiza odpadów na dan¹ zmianê oraz zlecenie produkcyjne; Zapisy niezgodnoœci na zmianê, na maszynê i zlecenie produkcyjne; Graficzna analiza uszkodzeñ; Statystyki reklasyfikowanych produktów; Niezgodnoœci. Uwierzytelnianie u ytkownika, który dokonuje samokontroli Pod³¹czenie do urz¹dzeñ pomiarowych, takich jak rejestracja wagi. Parametry testów wizualnych. U ytkownik wprowadza test zgodnie lub niezgodnie z wizualnym rezultatem Parametry testów pomiarowych. Mog¹ byæ wprowadzane rêcznie lub po³¹czone z urz¹dzeniami pomiarowymi. ZARZ DZANIE SUROWCAMI Kolejnym narzêdziem, w zestawie rozwi¹zañ niezbêdnych do kontroli i zarz¹dzania produkcj¹, znajduje siê rozwi¹zanie przeznaczone do zarz¹dzanie surowcami. System posiada interfejs, który pozwala okreœliæ surowce niezbêdne do wykonania danego procesu produkcji. Istnieje mo liwoœæ wyboru rodzaju, prtii, szar y danego produktu. Ka dy pó³produkt mo e otrzymaæ indywidualny kod kreskowy. Dziêki temu jest on widzialny na ka dym etapie wykonania produktu koñcowego. Istotne cechy danego procesu: Okreœlenie struktur drzewa produktu wielosk³adnikowego; Bie ¹ce zu ycie pó³produktu oraz nadanie b¹dÿ odczyt kodu kreskowego; Zu ycie automatyczne na podstawie wyprodukowanych iloœci; Potwierdzenie wyjœcia zapasów; Okreœlenie sk³adu od pocz¹tku ZP; Chwilowe zu ycia na maszynê, na zmianê; Ró ne ostrze enia dla umieszczania surowców na ZP i na maszynê. Operator maszyny okreœla w czasie produkcji, jaki sk³ad umieœciæ w maszynie. Gdy s¹ zapisywane wyprodukowane iloœci, mo e istnieæ automatyczny zapis zu yæ surowców, zgodny ze struktur¹ drzewa produktu. Umieszczenie surowców w maszynie, potwierdza odczyt kodu kreskowego partii do zu ycia. System mo e dokonaæ pobrania, zgodnie z wyprodukowan¹ iloœci¹, online, na podstawie licznika maszyny lub rêcznie, za pomoc¹ czytnika kodów kreskowych.

5 ZAPIS PRODUKCJI Wykonana produkcja mo e byæ zapisywania w dwojaki sposób. Manualnie - poprzez wprowadzenie wyprodukowanej iloœci do komputera. Automatycznie - poprzez odczyt z zamontowanych czujników i uk³adu PLC. W praktyce, je eli mamy czujnik, fotokomórkê lub jakikolwiek inny sygna³, który urz¹dzenie wysy³a system mo e je przetworzyæ celem uzyskania potrzebnych informacji. Oprogramowanie Sistrade mo na równie pod³¹czyæ urz¹dzenia pomiarowe. Dziêki temu np. mo e nastêpowaæ identyfikacja produkcji po wadze. Sistrade mo e tworzyæ etykiety z kodami paskowymi lub RFID dla surowców, pó³produktów i wyrobów gotowych. Mo na równie tworzyæ etykiety przeznaczone do œledzenia ruchu palet b¹dÿ zestawów opakowañ. Istotne cechy danego procesu: Zapis wyprodukowanych iloœci w konsoli przemys³owej; Zapis wyprodukowanych iloœci za pomoc¹ automatyki przemys³owej; Obliczanie wydajnoœci w zale noœci od czasu produkcji lub prêdkoœci; Pod³¹czanie urz¹dzeñ wa ¹cych do ustalenia faktycznej wagi; Produkcje w dwóch jednostkach pomiaru (np. m, kg); Monitorowanie procesu produkcji. Lista produkcji na maszynê i zlecenie produkcyjne. System wykrywa i oblicza wyprodukowane metry i kilogramy. ANALIZA PRODUKCJI I ZATRZYMAÑ I/LUB WYDARZEÑ Automatyczne wydanie etykiet termicznych na rodzaj wyrobu Po³¹czenie z wagami do obliczenia masy brutto, netto i ciê aru opakowania. Wskazuje okres czasu, gdy ka da maszyna zosta³a zatrzymana, dowody i poziom zaawansowania. Rozk³ad iloœci produkowanych na maszynê i w ci¹gu miesi¹ca Graficznie wskazuje % czasu zatrzymania dla ka dego rodzaju zdarzenia. Podgl¹d na maszynê, zmianê, sekcjê i miesi¹c, itp. CA KOWITA EFEKTYWNOŒÆ MASZYN I URZ DZEÑ (O.E.E.) WskaŸnik, który wskazuje % produktu wytworzonego vs. maksymalna iloœæ, która mog³a byæ wytworzona OEE = % Dostêpnoœæ * % Efektywnoœæ * % Jakoœæ WskaŸnik, który wskazuje % czasu produkcji w procesie w porównaniu z czasem, w którym mog³o byæ wyprodukowane. WskaŸnik, który wskazuje % produktu zgodnych vs. niezgodnych. Modelo: Sistrade SCADASFC Esta informaç o pode ser alterada sem aviso prévio, e n o constitui qualquer obrigaç o por parte da Sistrade.

6 Dalsze analizy i statystyki SISTRADE MES: Analiza graficzna produkcji na maszynê i na zmianê; WskaŸniki dostêpnoœci na maszynê, sekcjê i na zmianê; Wydajnoœæ na maszynê, sekcjê i na zmianê; WskaŸniki jakoœci na maszynê, sekcjê i na zmianê; Dostêpnoœæ na maszynê, sekcjê i na zmianê; O.E.E. (Ca³kowita efektywnoœæ maszyn i urz¹dzeñ); Analiza graficzna produkcji na maszynê, sekcjê i na zmianê; Analiza graficzna zatrzymañ na maszynê, sekcjê i na zmianê; Tygodniowe podsumowanie maszyny; Tygodniowe podsumowanie pracownika; WskaŸnik ob³o enia na maszynê; Wydajnoœæ na zmianê i na pracownika; Kontrola ostatniego opakowania do partii surowca. STATYSTYKI Wykres czasowych odchyleñ pomiêdzy tym, co by³o zaplanowane i co zosta³o wyprodukowane, na ka de ZP w toku produkcji. System posiada modu³ kart wyników do prezentowania informacji w sposób bardziej przyjazny i jako wykres Wykres informuje o stanie ka dego zlecenia produkcyjnego, które s¹ w toku produkcji. Co zosta³o zrobione, co jeszcze pozosta³o do zrobienia i co jest teraz w toku. CECHY TECHNOLOGICZNE Oprogramowanie przeznaczone do przemys³u wytwórczego; Dostêpne w wielu jêzykach (PT, ES, EN, FR, AL, PL, ); Oprogramowanie Portugalskie 100% oparte o WWW / Internet od 2000 roku; Zawiera programy dla automatów/ PLC do sterowania i automatycznego gromadzenia danych; Licencja dla nieograniczonej liczby u ytkowników i nieograniczonej liczby zak³adów; U ywa relacyjnej bazy danych systemu zarz¹dzania Microsoft SQL Server 2008; Raporty dostêpne w HTML, PDF, XML, CSV, XLS i innych formatach; Minimalne wymagania dla sprzêtu i oprogramowania, zarówno dla serwera lub komputerów u ytkowników; Intuicyjny, przyjazny interfejs i bardzo bogata funkcjonalnoœæ; Wsparcie wewnêtrzne dla Extensible Markup Language (XML); Praktyczne narzêdzia Business Intelligence (BI). Modu³ systemu ERP MIS Sistrade Print: :: Kalkulacja :: Zarz¹dzanie sprzeda ¹ :: Zarz¹dzanie finansami :: Magazyn i zakupy :: Zarz¹dzanie produkcj¹ :: SCADA :: Planowanie :: Mobile Picking :: E-biznes :: Balanced Scorecards :: Konserwacja wyposa enia :: Kontrola jakoœci :: Mobile Business :: JDF SisTrade Software Consulting, S.A. SISTRADE - Software Consulting, S.A. PORTO: R. Manuel Pinto de Azevedo 64B, Porto, Portugal T LISBOA: Av. António Augusto de Aguiar 148, 4 C, Lisboa, Portugal T MADRID: Ribera del Loira, 46 - Bloque 2, Planta 0, Madrid, Espanha T

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety:

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety: PlusFlex IT-Concepts Automatyzacja i usprawnienie procesów Główne zalety: Elastyczny, skalowalny system Standard internetowy Prosta dystrybucja danych do operatorów Przyjazny interfejs operatora Prosta

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 8/2017. miejscowość, data. Nazwa oferenta... Adres oferenta NIP ...

Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 8/2017. miejscowość, data. Nazwa oferenta... Adres oferenta NIP ... Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 8/2017 miejscowość, data Nazwa oferenta Adres oferenta NIP REGON Adres e -mail Nr tel.: Cena oferty netto: Wartość VAT: Cena oferty brutto: Termin

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM Uruchomienie KROK 2 Wyjmij zabezpieczenie. KROK 4 Zamknij pokrywê. KROK 1 Zdejmij pokrywê. KROK 3 Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona.

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz

Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz C-LON Integracja Systemów Informacyjnych Sp. z o.o Dostawca całkowitych rozwiązań do zarządzania produkcją Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz Ograniczenia zewnętrzne (współczesny rynek):

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt. GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o. Palikówka 198, PL 36-073 Strażów NIP 5170282359; REGON 180408359; KRS 0000303322 tel. 048-(0)17-7721-386, 7721-387, tel./fax.048-(0)17-7724-385 e-mail: sruby@zps.pl,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Został stworzony w oparciu o standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej mające na celu zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

DANLAB Wyposa enie laboratorium

DANLAB Wyposa enie laboratorium Inkubatory CO 2 Panel sterowania Regulator PID z elektronicznym wywietlaczem wyposa ony w ekran dotykowy pozwala u ytkownikowi na szybki i ³atwy dostêp do menu. Umo liwia rejestracjê danych temperatury,

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl MIKSTE ul.wojkowicka - CzeladŸ tel. () fax. () info@mikster.pl nr seryjny:... STACJA ZLEWCZA SZ- Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu. Gwarancji udziela siê na

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca 02 Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Daikin zapewnia nowe rozwiązanie przeznaczone do monitorowania i sterowania głównymi funkcjami jednostek wewnętrznych. System

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Żaluzje poziome MK-006/A MK-003 WYKROJNIK TRZYOPERACYJNY MASKOWNICY MK-005/1 DZIURKOWNIK-FIX RG25/50

Narzędzia. Żaluzje poziome MK-006/A MK-003 WYKROJNIK TRZYOPERACYJNY MASKOWNICY MK-005/1 DZIURKOWNIK-FIX RG25/50 Żaluzje poziome MK-006/A Wykrojnik zespolony czterooperacyjny (wykrojnik + rozcinak). Umożliwia następujące operacje dla rynny górnej i dolnej: cięcie na długość rynny górnej, wykrawanie otworów pod przelotki

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu Miejsce wdrożenia Oprogramowanie HMI/SCADA ifix zostało wdrożone w kopalni bazaltu znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Zmiany w wersji 4.0

Produkcja by CTI. Zmiany w wersji 4.0 Produkcja by CTI Zmiany w wersji 4.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Moduły dodatkowe... 2 3. Obsługa magazynów... 3 4. Przypisanie pracowników do zlecenia... 4 5. Obliczanie ceny wyrobu gotowego... 5 5.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne.

easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne. easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne. y OEE-Urządzenie do mierzenia i analizy produkcji maszyn Urządzenie do mierzenia produkcji poszczególnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu...

TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu... TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu... T.I.G. - Technische Informationssysteme GmbH jest austriackim dostawcą systemów, który od 15 lat tworzy i dostarcza oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM e-flownet Portal informacje ogólne» E-FLOWNET PORTAL TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DLA:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Systemy i oprogramowanie SCADA Gdańsk, 2015 Systemy SCADA SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone w zakładzie producenta maszyn szklarskich P.P.P. Komplex

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Jedyny w Polsce tak nowoczesny system. wyœwietlania tekstu oparty o TABLET

Jedyny w Polsce tak nowoczesny system. wyœwietlania tekstu oparty o TABLET Jedyny w Polsce tak nowoczesny system wyœwietlania tekstu oparty o TABLET System bezprzewodowy z ekranem diodowym / ledowym Cechy wyró niaj¹ce rzutnik RDUCH BELLS&CLOCKS: Wyœwietlanie jednoczeœnie 10-ciu

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT. Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013

Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT. Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013 Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013 Grzegorz Fijałka Ludzie,x informacja,= optymalizacja Rola automatyki i IT Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB

Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB Główne zalety rozwiązania Potwierdzenia wykonywane przez pracowników produkcji (lub kontroli jakości) bez konieczności logowania do SAP za pomocą

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH SERVER Klucze dostępne 24/7, ale tylko dla autoryzowanych użytkowników Rozwiązanie standalone oparte o oprogramowanie Windows CE Pełny audyt pobrań i zwrotów kluczy, a

Bardziej szczegółowo