Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 8 grafika i animacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 8 grafika i animacja"

Transkrypt

1 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 8 grafika i animacja Grafika Kształty Najprostszy sposób rysowania własnej zawartości w WPF, to wykorzystanie kształtów. Shapes klasy reprezentujące linie, elipsy, prostokąty, wielokąty (prymitywy, kształty podstawowe). Wszystkie one traktowane są jak elementy: Są zorganizowane w ten sam sposób co inne elementy (umieszczane w kontenerze układu, przeważnie Canvas). Obsługują te same zdarzenia, co inne elementy (a także wspierają tooltipy, menu kontekstowe, etc.). Odpowiadają za rysowanie samych siebie (i automatycznie reagują na zmianę właściwości). Marek Tabędzki 1/62

2 Klasy kształtów Każdy kształt dziedziczy z abstrakcyjnej klasy System.Windows.Shapes.Shape: Rectangle prostokąt Ellipse elipsa Line odcinek Polyline połączony ciąg odcinków Polygon zamknięty kształt z ciągu połączonych odcinków Path pozwala na łączenie w jednym elemencie wielu innych kształtów Najważniejsze właściwości: Fill pędzel do namalowania zawartości (wnętrza) kształtu Stroke pędzel do namalowania krawędzi kształtu StrokeThickness grubość krawędzi. Jest rozdzielana po równo na obie strony. Marek Tabędzki 2/62

3 Rectangle, Ellipse Wystarczy zdefiniować rozmiar kształtu (a także Fill lub/i Stroke, aby kształt stał się widoczny): <StackPanel> <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue" Height="50" Width="100" Margin="5" HorizontalAlignment="Left"/> <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue" Height="50" Width="100" Margin="5" HorizontalAlignment="Left"/> </StackPanel> Marek Tabędzki 3/62

4 Rectangle dodaje dwie własności: RadiusX i RadiusY (pozwalają na rysowanie zaokrąglonych narożników). <StackPanel> <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue" Height="50" Width="100" Margin="5" HorizontalAlignment="Left"/> <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue" Height="50" Width="100" Margin="5" HorizontalAlignment="Left" RadiusX="15" RadiusY="15"/> </StackPanel> Marek Tabędzki 4/62

5 Rozmieszczanie kształtów Przeważnie rozmiar i położenie kształtów określa się ręcznie. Możemy też pozwolić, by kształt dopasował się do dostępnego miejsca: <Grid> <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue"></Ellipse> </Grid> Marek Tabędzki 5/62

6 Określając wartość własności Stretch: Fill dopasowanie wysokości i szerokości do dostępnego miejsca. None bez dopasowania. Uniform dopasowanie proporcjonalne (tak, by kształt mieścił się w kontenerze). Jeśli określimy wysokość i szerokość, będą traktowane jako górne ograniczenie. UniformToFill podobnie, ale każdy z wymiarów ma wypełnić dostępną przestrzeń (część kształtu może zostać ucięta). Marek Tabędzki 6/62

7 Położenie kształtów jest określane na tych samych zasadach, co innych elementów: rządzi nim kontener. Największą kontrolę nad położeniem daje Canvas: <Canvas> <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue" Canvas.Left="100" Canvas.Top="50" Width="100" Height="50"/> <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue" Canvas.Left="30" Canvas.Top="40" Width="100" Height="50"/> </Canvas> (uwaga: kolejność definicji ma znaczenie, gdy kształty nakładają się na siebie) (uwaga: Cansa nie musi być elementem najwyższego poziomu możemy umieścić go np. w komórce Grida). Marek Tabędzki 7/62

8 Viewbox Jest sposobem na połączenie precyzyjnego rozmieszczania kształtów i skalowania do dostępnego rozmiaru. Viewbox to Decorator, przyjmujący pojedyncze dziecko (może nim być kontener z dalszymi elementami), które skaluje, dopasowując do dostępnej przestrzeni. Najbardziej opłacalne w wypadku grupy kształtów: <Grid Margin="5"> <Viewbox Stretch="UniformToFill"> <Canvas Width="50" Height="50"> <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue" Canvas.Left="5" Canvas.Top="5" Width="40" Height="40"/> </Canvas> </Viewbox> </Grid> Marek Tabędzki 8/62

9 (Viebox skaluje całą zawartość: nie tylko rozmiar samego kształtu, ale i np. grubość krawędzi, a także kontrolki, które w nim umieścimy). Własność Viewbox.Stretch domyślnie ustawiona jest na Uniform, ale można też użyć Fill i UniformToFill, aby zmienić sposób skalowania zawartości, a także StretchDirection (poza Both mamy UpOnly, aby tylko powiększać i DownOnly aby tylko zmniejszać). Uwaga: element umieszczony w ViewBoxie musi mieć określony rozmiar, aby Viewbox wiedział jak go przeskalować (tzn. jaki jest jego rozmiar bazowy). Marek Tabędzki 9/62

10 Line Własności X1, Y1 oraz X2, Y2 określają współrzędne początkowego i końcowego punktu linii. <Grid Margin="5"> <Line Stroke="Blue" X1="0" Y1="0" X2="100" Y2="10"/> </Grid> Dla linii określamy tylko właność Stroke (Fill nie jest brany pod uwagę). Współrzędne są określane w odniesieniu do lewego, górnego narożnika kontenera (plus Margin), w którym umieszczono kształt. W przeciwieństwie do Rectangle i Ellipse, możemy rysować linie poza kontenerem (np. podając ujemne współrzędne). Nie możemy za to ustawić dla nich marginesu i alignmentu. Nadal możemy określić położenie punktu początkowego linii w Canvasie przy pomocy Canvas.Top, Canvas.Left a rozmiar przy pomocy Width i Height. Marek Tabędzki 10/62

11 Polyline Pozwala narysować linię łamaną. Definiujemy ją przy pomocy listy współrzędnych X i Y. Można podać ją jako kolekcję punktów: <Polyline Stroke="MediumBlue" StrokeThickness="5"> <Polyline.Points> <PointCollection> <Point X="10" Y="110"/> <Point X="30" Y="120"/> <Point X="50" Y="100"/> <Point X="70" Y="140"/> <Point X="90" Y="80"/> <Point X="110" Y="170"/> <Point X="130" Y="50"/> <Point X="150" Y="170"/> <Point X="170" Y="80"/> <Point X="190" Y="140"/> </PointCollection> </Polyline.Points> </Polyline> Marek Tabędzki 11/62

12 Albo w skróconej formie, jako wartości oddzielane spacjami (przecinek między X a Y jest opcjonalny). <Polyline Stroke="MediumBlue" StrokeThickness="5" Points="10,90 30,100 50,80 70,120 90,60 110, ,30 150, ,60 190,120"/> Marek Tabędzki 12/62

13 Polygon Działa niemal tak samo jak Polyline. Jedyna różnica: Polygon jest krzywą zamkniętą (sam dodaje ostatni segment, łączący punkt końcowy z początkowym). Może używać pędzla wypełnienia (Fill). <Polygon Stroke="MediumBlue" Fill="LightBlue" StrokeThickness="5" Points="20,85 30,100 50,80 70,120 90,60 110, ,30 150, ,60 180,130"/> Marek Tabędzki 13/62

14 Są dwa sposoby wypełniania Polygonu. Domyślny: <Polygon Stroke="MediumBlue" Fill="LightBlue" FillRule="EvenOdd" StrokeThickness="5" Points="95,20 160,150 20,70 180,60 50,160"/> Marek Tabędzki 14/62

15 <Polygon Stroke="MediumBlue" Fill="LightBlue" FillRule="Nonzero" StrokeThickness="5" Points="95,20 160,150 20,70 180,60 50,160"/> Marek Tabędzki 15/62

16 Line Caps, Line Joins W wypadku rysowania linii możemy określić kształt zakończeń StrokeStartLineCap i StrokeEndLineCap: Flat (domyślne), Round, Square i Triangle (wszystkie zwiększają długość linii o ½ szerokości). <Canvas> <Polyline StrokeEndLineCap="Flat" Stroke="MediumBlue" StrokeThickness="20" Points="20,40 40,60 80,20 100,40 200,40"/> <Polyline StrokeEndLineCap="Round".../> <Polyline StrokeEndLineCap="Square".../> <Polyline StrokeEndLineCap="Triangle".../> </Canvas> Marek Tabędzki 16/62

17 StrokeLineJoin pozwala określić kształt łączeń (wierzchołków łamanej) Miter (domyślny), Bevel (ścięte narożniki), Round (zaokrąglone). Miter pozwala podać StrokeMiterLimit, który ogranicza wydłużanie narożników (wartość 1 to maksymalnie ½ szerokości linii). <Canvas> <Polyline Stroke="MediumBlue" StrokeThickness="20" StrokeLineJoin="Miter" Points="20,20 140,40 40,60 60,80"/> <Polyline StrokeLineJoin="Bevel".../> <Polyline StrokeLineJoin="Round".../> <Polyline StrokeLineJoin="Miter" StrokeMiterLimit="3".../> </Canvas> Marek Tabędzki 17/62

18 Dashes <Canvas> <Polyline StrokeDashArray="1".../> <Polyline StrokeDashArray="1 2".../> <Polyline StrokeDashArray="2 1".../> <Polyline StrokeDashArray=" ".../> <Polyline StrokeDashArray="5 2 1".../> <Polyline StrokeDashArray="2 2" StrokeDashCap="Round".../> </Canvas> StrokeDashArray pozwala zdefiniować dowolny wzór linii przerywanej podajemy wartości, określające długość segmentu i przerwy między segmentami. Liczba tych wartości nie musi być parzysta. StrokeDashCap pozwala określić kształt zakończeń segmentów (uwaga na długość zwiększoną o ½ szerokości). StrokeDashOffset pozwala zacząć przerywaną od wybranej wartości wzorca. Marek Tabędzki 18/62

19 Pixel Snapping Uwaga: wymiary podajemy zawsze w jednostkach logicznych (1/96 cala). Mogą być to liczby całkowite. W zależności od urządzenia nie muszą się one tłumaczyć na faktyczne położenie pixeli. Domyślnie jest to niwelowane przez antyaliasing. Gdy nie jest to pożądane, można włączyć opcję SnapsToDevicePixels (można to ustawić osobno dla każdego kształtu) powoduje ona zaokrąglenie wartości do faktycznych pikseli urządzenia. Brushes Pędzle używane są zarówno do rysowania tła (background), pierwszego planu (foreground), krawędzi (border) elementów, jak też wypełnienia (fill) oraz obwiedni (stroke) kształtów. Pędzle obsługują powiadamianie o zmianie (gdy zmodyfikujemy pędzel, wszystkie elementy, które go używają, powinny się odrysować). Obsługują półprzeźroczystość (własność Opacity). Klasa SystemBrushes udostępnia pędzle używające kolorów systemowych (zdefiniowanych w ustawieniach użytkownika). Marek Tabędzki 19/62

20 Dostępne rodzaje pędzli: SolidColorBrush najprostszym rodzaj pędzla: wypełnia zawartość jednolitym kolorem. Jest on stosowany domyślnie, gdy podajemy sam kolor jako wartość własności w XAMLu. LinearGradientBrush, RadialGradientBrush wypełnienie gradientowe. ImageBrush wypełnienie przy pomocy obrazka. DrawingBrush wypełnienie przy użyciu własnej grafiki (np. kształtów). VisualBrush wypełnianie przy użyciu dowolnego obiektu typu Visual (a więc np. również elementów interfejsu przydatne do różnych efektów specjalnych). LinearGradientBrush Wymaga podania listy elementów GradientStop (każdy element to kolejny kolor). <Rectangle> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush> <GradientStop Color="LightBlue" Offset="0" /> <GradientStop Color="MediumBlue" Offset="1" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> Marek Tabędzki 20/62

21 Offset określa położenie każdego koloru, można w ten sposób sterować szerokością przejścia: <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush> <GradientStop Color="LightBlue" Offset="0.3" /> <GradientStop Color="MediumBlue" Offset="0.7" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> StartPoint i EndPoint pozwalają sterować kierunkiem gradientu. <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,0"> <GradientStop Color="LightBlue" Offset="0" /> <GradientStop Color="MediumBlue" Offset="1" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> Marek Tabędzki 21/62

22 <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1"> <GradientStop Color="LightBlue" Offset="0" /> <GradientStop Color="MediumBlue" Offset="1" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,0.2" SpreadMethod="Reflect"> <GradientStop Color="LightBlue" Offset="0" /> <GradientStop Color="MediumBlue" Offset="1" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> Marek Tabędzki 22/62

23 <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,0.2" SpreadMethod="Repeat"> <GradientStop Color="LightBlue" Offset="0" /> <GradientStop Color="MediumBlue" Offset="1" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> Można określić więcej kolorów składowych: <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <LinearGradientBrush StartPoint="0,1" EndPoint="0,0"> <GradientStop Color="Red" Offset="0" /> <GradientStop Color="White" Offset="0.5" /> <GradientStop Color="Black" Offset="1" /> </LinearGradientBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> (Uwaga: oczywiście, takiego pędzla możemy używać nie tylko do rysowania kształtów, ale i np. tekstu, krawędzi, etc.) Marek Tabędzki 23/62

24 RadialGradientBrush Kolory definiuje się, jak w LinearGradientBrush. Różnica polega na określeniu pozycji. <Ellipse Margin="3"> <Ellipse.Fill> <RadialGradientBrush> <GradientStop Color="Yellow" Offset="0" /> <GradientStop Color="Red" Offset="1" /> </RadialGradientBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> <Ellipse Margin="3"> <Ellipse.Fill> <RadialGradientBrush Center="0.2,0.8"> <GradientStop Color="Yellow" Offset="0" /> <GradientStop Color="Red" Offset="1" /> </RadialGradientBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> Marek Tabędzki 24/62

25 <Ellipse Margin="3"> <Ellipse.Fill> <RadialGradientBrush GradientOrigin="0.2,0.8"> <GradientStop Color="Yellow" Offset="0" /> <GradientStop Color="Red" Offset="1" /> </RadialGradientBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> <Ellipse Margin="3"> <Ellipse.Fill> <RadialGradientBrush RadiusX="0.25" RadiusY="1"> <GradientStop Color="Yellow" Offset="0" /> <GradientStop Color="Red" Offset="1" /> </RadialGradientBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> Marek Tabędzki 25/62

26 ImageBrush <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <ImageBrush ImageSource="happy_face.png"> </ImageBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> Viewbox pozwala wskazać fragment obrazka do użycia w roli pędzla (koordynaty względne). <Rectangle Margin="3"> <Rectangle.Fill> <ImageBrush ImageSource="happy_face.png" Viewbox=" "> </ImageBrush> </Rectangle.Fill> </Rectangle> Marek Tabędzki 26/62

27 Tiled ImageBrush Viewport określa względny rozmiar pojedynczego obrazka (a tym samym ile powtórzeń znajdzie się w wypełnianym obszarze niezależnie od jego rozmiaru). <Ellipse Margin="3" Stroke="Black"> <Ellipse.Fill> <ImageBrush ImageSource="happy_face.png" TileMode="Tile" Viewport="0,0 0.4,0.5"> </ImageBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> <Ellipse Margin="3" Stroke="Black"> <Ellipse.Fill> <ImageBrush ImageSource="happy_face.png" TileMode="FlipXY" Viewport="0,0 0.4,0.5"> </ImageBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> Marek Tabędzki 27/62

28 Ustawienie ViewportUnits jako Absolute spowoduje, że obrazek nie będzie skalowany, a powtarzany ilość razy zależną od rozmiaru figury. <Ellipse Margin="3" Stroke="Black"> <Ellipse.Fill> <ImageBrush ImageSource="happy_face.png" ViewportUnits="Absolute" TileMode="Tile" Viewport="0,0 48,48"> </ImageBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> Marek Tabędzki 28/62

29 VisualBrush Pozwala pobrać obraz dowolnego elementu i używać go jako pędzla. Uwaga: kopiuje to tylko wygląd elementu, skopiowane kontrolki nie dadzą się używać. Pędzel reaguje na zmianę wyglądu kontrolki (np. naciśnięcie przycisku, wpisanie wartości do pola tekstowego). <StackPanel> <Button Margin="3" Name="ok">OK</Button> <Rectangle Margin="3" Height="{Binding ElementName=ok, Path=ActualHeight}"> <Rectangle.Fill> <VisualBrush Visual="{Binding ElementName=ok}"/> </Rectangle.Fill> </Rectangle> <Rectangle Margin="3" Height="50"> <Rectangle.Fill> <VisualBrush Visual="{Binding ElementName=ok}"/> </Rectangle.Fill> </Rectangle> </StackPanel> Jest to używane np. aby pokazać podgląd zawartości okna, wygenerować miniaturę, albo do efektów specjalnych (odbicia, cienie, animacje). Marek Tabędzki 29/62

30 Transforms Transformacje afiniczne. Wszystkie klasy dziedziczą z System.Windows.Media.Transform. TranslateTransform translacja (własności X i Y) RotateTransform obrót (Angle, CenterX, CenterY) ScaleTransform skalowanie (ScaleX, ScaleY, CenterX, CenterY) SkewTransform pochylenie (AngleX, AngleY, CenterX, CenterX) MatrixTransform dowolne przekształcenie z wykorzystaniem własnej macierzy przekształcenia (Matrix) TransformGroup łączy kilka transformacji (ich kolejność jest ważna) Aby transformować kształt należy ustawić własność RenderTransform. W obrocie określamy kąt: <Canvas Margin="3"> <Rectangle Stroke="DarkBlue" Width="150" Height="20"> <Rectangle.RenderTransform> <RotateTransform Angle="10"/> </Rectangle.RenderTransform> </Rectangle>... </Canvas> Marek Tabędzki 30/62

31 Można też wybrać środek obrotu: <Canvas Margin="3"> <Rectangle Stroke="DarkBlue" Width="150" Height="20"> <Rectangle.RenderTransform> <RotateTransform Angle="10" CenterX="75" CenterY="10"/> </Rectangle.RenderTransform> </Rectangle>... </Canvas> Środek można też wskazać jako wartość względną: <Canvas Margin="3"> <Rectangle Stroke="DarkBlue" Width="150" Height="20" RenderTransformOrigin="0.2,0.5"> <Rectangle.RenderTransform> <RotateTransform Angle="10" /> </Rectangle.RenderTransform> </Rectangle>... </Canvas> Marek Tabędzki 31/62

32 Transforming Elements Te same transformacje mogą być stosowane również w stosunku do elementów: <Button Margin="3" Name="ok" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> <Button.RenderTransform> <TransformGroup> <SkewTransform AngleX="-45" /> <RotateTransform Angle="30"/> <TranslateTransform Y="50"/> </TransformGroup> </Button.RenderTransform> OK</Button> Dostępne jest jeszcze LayoutTransform, które jest aplikowane przed ułożeniem zawartości. <StackPanel> <Button Margin="3" Name="ok" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> <Button.LayoutTransform> <TransformGroup> <RotateTransform Angle="45"/> </TransformGroup> </Button.LayoutTransform> OK</Button> </StackPanel> Marek Tabędzki 32/62

33 Transparency Sposoby na efekt przeźroczystości: Własność Opacity elementu (od 1 nieprzejrzysty do 0 całkowicie przeźroczysty). Opacity pędzla wówczas dotyczy tylko tego, co jest rysowane tym pędzlem. Użycie koloru o wartości alfa mniejszej niż 255 (często daje lepsze efekty niż ustawienie Opacity). <StackPanel Background="LawnGreen"> <Button Margin="3"> Nieprzejrzysty </Button> <Button Margin="3" Opacity="0.5" Background="Yellow"> Półprzeźroczysty </Button> <Button Margin="3" Background="#80FFFF00"> Półprzeźroczysty kolor </Button> </StackPanel> Marek Tabędzki 33/62

34 Opacity Masks W odróżnieniu od Opacity, która ustawia jeden poziom przeźroczystości dla całego elementu, Opacity Mask pozwala na bardziej urozmaicone efekty. Akceptuje dowolny pędzel i używa jego kanału alfa (kolor nie jest ważny) by określić przezroczystość. <StackPanel Background="LawnGreen"> <Button Margin="3" Padding="3"> <Button.OpacityMask> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1"> <GradientStop Color="# " Offset="0"/> <GradientStop Color="#ff000000" Offset="1"/> </LinearGradientBrush> </Button.OpacityMask> Opacity Mask </Button> </StackPanel> Marek Tabędzki 34/62

35 Wykorzystanie do efektu lustra: <StackPanel> <Button Margin="3" Name="ok">Naciśnij mnie</button> <Rectangle Margin="3" Height="{Binding ElementName=ok, Path=ActualHeight}" RenderTransformOrigin="0,0.5"> <Rectangle.Fill> <VisualBrush Visual="{Binding ElementName=ok}"/> </Rectangle.Fill> <Rectangle.RenderTransform> <ScaleTransform ScaleY="-1"/> </Rectangle.RenderTransform> <Rectangle.OpacityMask> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1"> <GradientStop Color="Transparent" Offset="0.3"/> <GradientStop Color="# " Offset="1"/> </LinearGradientBrush> </Rectangle.OpacityMask> </Rectangle> </StackPanel> Marek Tabędzki 35/62

36 Ścieżki i geometrie Path to najbardziej złożony z dostępnych kształtów (shapes). Może zastąpić dowolne z innych kształtów, a także umożliwia łączenie kształtów oraz posługiwanie się krzywymi. Klasa Path ma własność Data, pobierającą obiekt typu Geometry. Definiuje on kształt (lub kształty) wchodzące w skład ścieżki. Proste geometrie: LineGeometry linia prosta. RectangleGeometry odpowiednik kształtu Rectangle. EllipseGeometry elipsa. Geometrie złożone: GeometryGroup dodaje dowolną liczbę geometrii do jednej ścieżki. CombinedGeometry łączy dwie geometrie w jedne kształt. Pozwala wybrać sposób połączenia. PathGeometry reprezentuje złożoną figurę (otwartą lub zamkniętą), składającą się z sekwencji łuków, odcinków i krzywych. Marek Tabędzki 36/62

37 Ścieżka jako zamiennik kształtu: <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue" Width="100" Height="50" /> <Line Stroke="Blue" X1="0" Y1="0" X2="10" Y2="100"/> <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue" Width="100" Height="50" HorizontalAlignment="Left"/> <Path Fill="Yellow" Stroke="Blue"> <Path.Data> <RectangleGeometry Rect="0,0 100,50"/> </Path.Data> </Path> <Path Fill="Yellow" Stroke="Blue"> <Path.Data> <LineGeometry StartPoint="0,0" EndPoint="10,100"/> </Path.Data> </Path> <Path Fill="Yellow" Stroke="Blue"> <Path.Data> <EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="25" Center="50,25"/> </Path.Data> </Path> W tej chwili jedyna widoczna korzyść to to, że nie musimy umieszczać ich w Canvas. Prawdziwe możliwości pojawiają się gdy zechcemy połączyć kilka geometrii. Marek Tabędzki 37/62

38 Łączenie kształtów przy pomocy GeometryGroup To najprostszy sposób połączenie geometrii: <Path Fill="Yellow" Stroke="Blue" Margin="5" Canvas.Top="10" Canvas.Left="10" > <Path.Data> <GeometryGroup> <RectangleGeometry Rect="0,0 100,100"/> <EllipseGeometry Center="150,50" RadiusX="35" RadiusY="25"/> </GeometryGroup> </Path.Data> </Path> Plusy: jeden obiekt zamiast dwóch większa wydajność (jeden element złożony działa szybciej niż wiele elementów prostych) grupy kształtów można definiować w zasobach i wykorzystywać w innych elementach ścieżkach Marek Tabędzki 38/62

39 Bardziej urozmaicone sposoby łączenia kształtów oferuje CombinedGeometry Może ona łączyć tylko dwie geometrie (własności Geometry1 i Geometry2). GeometryCombineMode określa wykonywaną na nich operację: Union suma Intersect część wspólna Xor alternatywa wykluczająca Exclude różnica <Path Fill="Yellow" Stroke="Blue" Canvas.Top="40" Canvas.Left="20"> <Path.Data> <CombinedGeometry GeometryCombineMode="Union"> <CombinedGeometry.Geometry1> <RectangleGeometry Rect="0,0 100,100"/> </CombinedGeometry.Geometry1> <CombinedGeometry.Geometry2> <EllipseGeometry Center="80,10" RadiusX="35" RadiusY="35"/> </CombinedGeometry.Geometry2> </CombinedGeometry> </Path.Data> </Path> Marek Tabędzki 39/62

40 GeometryCombineMode="Intersect" GeometryCombineMode="Xor" GeometryCombineMode="Exclude" Marek Tabędzki 40/62

41 Bardziej złożone kształty należy składać z kilku CombinedGeometry. <CombinedGeometry GeometryCombineMode="Union"> <CombinedGeometry.Geometry1> <CombinedGeometry GeometryCombineMode="Exclude"> <CombinedGeometry.Geometry1> <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="50" RadiusY="50"/> </CombinedGeometry.Geometry1> <CombinedGeometry.Geometry2> <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="40" RadiusY="40"/> </CombinedGeometry.Geometry2> </CombinedGeometry> </CombinedGeometry.Geometry1> <CombinedGeometry.Geometry2> <RectangleGeometry Rect="0,45,100,10"> <RectangleGeometry.Transform> <RotateTransform Angle="-45" CenterX="50" CenterY="50"/> </RectangleGeometry.Transform> </RectangleGeometry> </CombinedGeometry.Geometry2> </CombinedGeometry> Marek Tabędzki 41/62

42 Efekt: Marek Tabędzki 42/62

43 Geometry Mini-Language Pozwala zdefiniować geometrię w formie tekstu zawierającego ciąg poleceń. Każde polecenie to litera i wartości liczbowe oddzielane spacjami. Ścieżka jest wówczas zbiorem połączonych linii i krzywych mogących tworzyć zamknięte lub otwarte obszary. Przykład: <Path Stroke="Blue" StrokeThickness="5" Data="M 20,20 L 90,50 L 50,90 Z"/> Przecinki są opcjonalne, ale poprawiają czytelność. Marek Tabędzki 43/62

44 Dostępne polecenia: F value ustawia własność Geometry.FillRule (0 oznacza EvenOdd, 1 Nonzero). Może pojawić się tylko na początku stringu. M x,y tworzy nową ścieżkę i ustawia punkt startowy. Musi pojawić się przed jakąkolwiek inną (poza F), ale może pojawić się też później, by przemieścić punkt startowy (M znaczy Move). L x,y tworzy odcinek (linię) do wskazanego punktu H x tworzy poziomy odcinek V y tworzy pionowy odcinek A radiusx, radiusy degrees islargearc, isclockwise x,y tworzy łuk elipsy do wskazanego punktu, podajemy promienie elipsy i wybieramy która część nas interesuje C x1,y1 x2,y2 x,y tworzy krzywą Beziera z punktami kontrolnymi x1,y1 i x2,y2 Q x1, y1 x,y prostsza forma krzywej Beziera (Quadratic Bezier), z jednym punktem kontrolnym S x2,y2 x,y tworzy kolejny segment Beziera, wykorzystując ostatni punkt kontrolny z poprzedniej krzywej (Smooth Bezier) Z kończy PathFigure i ustawia powoduje jej zamknięcie (nie jest obowiązkowe, jeśli chcemy mieć figurę otwartą) Polecenie zapisane małymi znakami oznacza, że parametry są podane względem poprzedniego punktu (a nie wartości absolutne). Marek Tabędzki 44/62

45 Animacje Animacje w WPF definiuje się przeważnie w sposób deklaratywny (w XAML). Stworzenie animacji wymaga określenia jaka właściwość elementu w jaki sposób ma się zmieniać w czasie. Ograniczenie: animacje dotyczą tylko dependency properties (a co za tym idzie, nie da się uzyskać w ten sposób efektów, których nie osiągniemy modyfikując własności, np. nie można animacją dodawać elementów do okna). Mogą one służyć uatrakcyjnieniu standardowej aplikacji, ale nie nadają się np. do gier. Każda animacja operuje na pojedynczej własności. Animowanie własności wymaga użycia klasy animacji właściwej dla typu tej własności. Klasy animacji: zmieniających pewną wartość na drodze liniowej interpolacji (z wartości From do wartości To lub zwiększając wartość aktualną o By), np. DoubleAnimation zmieniających pewną wartość w określonych punktach czasu, np. DoubleAnimationUsingKeyFrames animacje wykorzystujące ścieżkę (PathGeometry), np. DoubleAnimationUsingPath Nie ma klas do animowania własności typu wyliczeniowego (np. HorizontalAlignment). Zazwyczaj nie animuje się też typów referencyjnych (np. Brush zamiast tego używa się np. ColorAnimation, DoubleAnimation do animacji własności pędzla). Marek Tabędzki 45/62

46 Przykład: Animacja w XAMLu definiowana jest w obiekcie storyboard. Reprezentuje on przebieg animacji, pozwala na grupowanie kilku animacji, kontrolowanie animacji. Do uruchomienia animacji konieczny jest EventTrigger. Jego zadaniem jest odpalenie animacji. <Window.Triggers> <EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation From="0" To="300" Duration="0:0:1" Storyboard.TargetName="pr" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"/> <DoubleAnimation From="0" To="200" Duration="0:0:1" Storyboard.TargetName="pr" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"/> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger> </Window.Triggers> Marek Tabędzki 46/62

47 <Canvas> <Rectangle Name="pr" Width="20" Height="20" Fill="Orange" Stroke="Black" StrokeThickness="2"/> </Canvas> Marek Tabędzki 47/62

48 Inne właściwości animacji: <Storyboard> <DoubleAnimation From="0" To="300" BeginTime="0:0:2" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever" AccelerationRatio="0.2" DecelerationRatio="0.2" Duration="0:0:1" Storyboard.TargetName="pr" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"/> <DoubleAnimation From="0" To="200" BeginTime="0:0:2" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever" AccelerationRatio="0.2" DecelerationRatio="0.2" Duration="0:0:1" Storyboard.TargetName="pr" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"/> </Storyboard> Marek Tabędzki 48/62

49 Posługiwanie się animacjami Co animować? Jeśli chcemy, by elementy pojawiały się i znikały: Opacity. Jeśli chcemy przemieszczać elementy: Canvas.Left, Canvas.Top (jeśli kontenerem jest Canvas), ewentualnie Margin lub/i Padding (przy pomocy ThicknessAnimation), ewentualnie MinWidth i MinHeight kolumny lub wiersza w Gridzie. RenderTransform aby przemieszczać (TranslateTransform), obracać (RotateTransform), skalować (ScaleTransform) elementy. Działają szybciej niż animacja własności określających rozmiar czy pozycję. ColorAnimation aby modyfikować własności pędzla. Marek Tabędzki 49/62

50 Animacja transformacji Każdy element ma dwa rodzaje transformacji: RenderTransform (stosowana przed wyświetleniem obiektu) i LayoutTransform (stosowana przed ułożeniem elementów przez kontener). (Animacja nie może stworzyć transformacji, a jedynie animować własności istniejącej.) Przykład: obracający się przycisk. <Button RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> <Button.RenderTransform> <RotateTransform/> </Button.RenderTransform> OK </Button> Marek Tabędzki 50/62

51 EventTrigger do uruchomienia animacji: <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Angle" To="360" Duration= "0:0:1" RepeatBehavior="Forever"/> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger> Marek Tabędzki 51/62

52 I do zakończenia (powrotu do stanu początkowego nie określamy wartości docelowej): <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseLeave"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Angle" Duration="0:0:0.2"/> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger> Marek Tabędzki 52/62

53 Parametry przycisku możemy ustawić w stylu: <Style TargetType="Button"> <Setter Property="Margin" Value="3" /> <Setter Property="Padding" Value="20,3"/> <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/> <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/> <Setter Property="RenderTransformOrigin" Value="0.5,0.5"/> <Setter Property="RenderTransform"> <Setter.Value> <RotateTransform></RotateTransform> </Setter.Value> </Setter> <Style.Triggers> <EventTrigger... <EventTrigger... </Style.Triggers> </Style> Marek Tabędzki 53/62

54 Teraz każdy z przycisków będzie używał tej animacji: <StackPanel> <Button>jeden</Button> <Button>dwa</Button> <Button>trzy</Button> <Button>cztery</Button> <Button>pięć</Button> </StackPanel> Marek Tabędzki 54/62

55 Jeśli wymienimy RenderTransform na LayoutTransform: Marek Tabędzki 55/62

56 Animowanie pędzli Kolor pędzla animujemy przy pomocy klasy ColorAnimation. Wymaga stworzenia pędzla: <Ellipse Stretch="Uniform" Margin="3" Name="elipsa"> <Ellipse.Fill> <RadialGradientBrush> <GradientStop Color="Yellow" Offset="0"/> <GradientStop Color="LawnGreen" Offset="1"/> </RadialGradientBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse> Marek Tabędzki 56/62

57 Teraz możemy ustawić jego właściwości: <BeginStoryboard> <Storyboard> <ColorAnimation Storyboard.TargetName="elipsa" To="DeepSkyBlue" Storyboard.TargetProperty= "Fill.GradientStops[1].Color" Duration="0:0:1" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"/> </Storyboard> </BeginStoryboard> Marek Tabędzki 57/62

58 PointAnimation pozwala przemieszczać punkt (działa to jak DoubleAnimation składowej X i Y). Dzięki temu możemy np. modyfikować kształt figury zbudowanej z punktów. W poniższym przykładzie animujemy centralny punkt gradientu radialnego. <PointAnimation Storyboard.TargetName="elipsa" Storyboard.TargetProperty="Fill.GradientOrigin" From="0.7,0.3" To="0.3,0.7" Duration="0:0:1" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever" /> Marek Tabędzki 58/62

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Pro Android Flash Tłumaczenie: Łukasz Schmidt ISBN: 978-83-246-3920-5 Original edition copyright 2011 by Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, and Paul Trani. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik do wersji Pivot Animator 4.1 Intuicyjny program do animacji stickmanów pod Windows Autor oryginału: Peter Bone Wersja polska: Foley (P.D.)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Warsztaty Świat 3D w Javie Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Java jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania, który w połączeniu z wirtualną maszyną Javy daje aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo