Budowa aplikacji w technologii.net wykład 11 Animacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa aplikacji w technologii.net wykład 11 Animacje"

Transkrypt

1 Budowa aplikacji w technologii.net wykład 11 Animacje 1/52 Wykonanie animacji w Windows Forms, MFS, Swingu, etc. opierało się na timerach i własnej funkcji rysującej: 1. Stworzenie timera, który co określoną liczbę milisekund odpala zdarzenie. 2. W reakcji na zdarzenie timera, należy dokonać wymaganych przez animację obliczeń, zmian parametrów, etc. (np. jeśli animujemy obracające się logo zwiększamy kąt obrotu o stały stopień). 3. Następnie unieważniamy zawartość okna. Zmusi to system do wywołania naszej procedury rysującej. 4. W tej procedurze rysujemy kolejną klatkę animacji.

2 2/52 Wiążą się z tym problemy: Procedura rysująca odpowiada za wyświetlanie pikseli, nie kontrolek zatem zawartość animacji musi być rysowana ręcznie (w WPF animacji podlegają dowolne własności elementów). Dodanie kolejnej animacji komplikuje kod (w WPF można składać bardziej złożone animacji z kilku prostszych). Stały framerate (ustawiony w timerze). Jego modyfikacja pociąga za sobą zmianę procedury obliczającej kolejną klatkę. Bardziej złożone sposoby animacji (np. przemieszczanie po ścieżce) wymagają bardziej złożonego kodu (w WPF animacje definiuje się w XAMLu). W WPF model jest prostszy, gdyż okna samo dba o aktualizację swej zawartości, gdy zmienią się własności elementów. Ponadto nie wymaga ręcznej zmiany własności w reakcji na zdarzenia timera. Zamiast tego animacje definiuje się w sposób deklaratywny. Animacja własności Animacja w WPF nie wymaga zajmowania się serią klatek. Zamiast tego określamy jaka własność elementu w jaki sposób ma się zmieniać w czasie. Ograniczenie: animacje dotyczą tylko dependency properties (a co za tym idzie, nie da się uzyskać w ten sposób efektów, których nie osiągniemy modyfikując własności, np. nie można animacją dodawać elementów do okna). Mogą one służyć uatrakcyjnieniu standardowej aplikacji, ale nie nadają się np. do gier.

3 3/52 Podstawy Każda animacja operuje na pojedynczej własności. Animowanie własności wymaga użycia klasy animacji właściwej dla typu tej własności. Klasy animacji: zmieniających pewną wartość na drodze liniowej interpolacji (z wartości From do wartości To lub zwiększając wartość aktualną o By): ByteAnimation ColorAnimation DecimalAnimation DoubleAnimation Int16Animation Int32Animation Int64Animation PointAnimation Point3DAnimation QuarternionAnimation RectAnimation Rotation3DAnimation SingleAnimation SizeAnimation ThicknessAnimation VectorAnimation Vector3DAnimation

4 zmieniających pewną wartość w określonych punktach czasu: BooleanAnimationUsingKeyFrames ByteAnimationUsingKeyFrames CharAnimationUsingKeyFrames ColorAnimationUsingKeyFrames DecimalAnimationUsingKeyFrames DoubleAnimationUsingKeyFrames Int16AnimationUsingKeyFrames Int32AnimationUsingKeyFrames Int64AnimationUsingKeyFrames MatrixAnimationUsingKeyFrames ObjectAnimationUsingKeyFrames PointAnimationUsingKeyFrames Point3DAnimationUsingKeyFrames QuarternionAnimationUsingKeyFrames RectAnimationUsingKeyFrames Rotation3DAnimationUsingKeyFrames SingleAnimationUsingKeyFrames SizeAnimationUsingKeyFrames StringAnimationUsingKeyFrames ThicknessAnimationUsingKeyFrames VectorAnimationUsingKeyFrames Vector3DAnimationUsingKeyFrames 4/52

5 5/52 animacje wykorzystujące ścieżkę (PathGeometry): DoubleAnimationUsingPath MatrixAnimationUsingPath PointAnimationUsingPath Możliwe jest też tworzenie własnych klas animacji. Nie ma klas do animowania własności typu wyliczeniowego (np. HorizontalAlignment). Zazwyczaj nie animuje się też typów referencyjnych (np. Brush zamiast tego używa się np. ColorAnimation, DoubleAnimation do animacji własności pędzla). Animacje w kodzie Wymaga stworzenia obiektu animacji, ustawienia własności i odpalenia jej przy pomocy metody BeginAnimation() (zadeklarowanej w interfejsie IAnimatable). <Grid> <Button Name="cmdPowiększ" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Padding="3" Click="PowiększClick" >Powiększ</Button> </Grid>

6 private void PowiększClick(object sender, RoutedEventArgs e) { DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.from = cmdpowiększ.actualwidth; anim.to = this.width - 30; anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(3); cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim); } 6/52

7 7/52 From początkowa wartość własności (gdybyśmy ustawili tu stałą wartość, wówczas własność zostałaby zresetowana do niej na początku animacji): anim.from = 160; Jeśli jej nie określimy, animacja zaczyna się od wartości aktualnej (ale musiała być ona wcześniej jawnie ustawiona: w kodzie, w XAMLu lub przez settera, ale nie przez kontener). private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) { cmdpowiększ.width = cmdpowiększ.actualwidth; } To wartość końcowa. Podobnie jak From, można ją opuścić. Oznaczać to będzie powrót do początkowej wartości (czyli aktualnej wartości, nie licząc animacji). DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(3); cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim);

8 8/52 Aby to zadziałało, aktualna wartość szerokości już musiała zostać zmodyfikowana przez jakąś animację. Możemy to wykorzystać, aby stworzyć animację powrotu (wykorzystując zdarzenie Completed, oznaczające zakończenie animacji): private void PowiększClick(object sender, RoutedEventArgs e) { } DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.to = this.width - 30; anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(3); anim.completed += anim_completed; cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim); void anim_completed(object sender, EventArgs e) { DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(3); cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim); }

9 9/52 Inne rozwiązanie (automatyczny powrót do pierwotnej własności odwrócenie animacji): anim.autoreverse = true; Inne rozwiązanie (powrót do pierwotnej własności bez animacji): anim.fillbehavior = FillBehavior.Stop; Animacja po zakończeniu nadal istnieje i ma wpływ na aktualną wartość własności. Aby zlikwidować wpływ animacji, należy usunąć jej obiekt: cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, null); By można użyć, zamiast podawania To. Zmienia własność o podaną wartość. anim.by = 100; odpowiada to: anim.to = cmdpowiększ.width + 100;

10 10/52 Podobny efekt można osiągnąć ustawiając flagę IsAdditive: DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.from = 0; anim.to = 100; anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(3); anim.isadditive = true; cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim); Duration określamy czas trwania a nie szybkość animacji zatem powiększanie przycisku zawsze będzie trwało 3 sekundy, niezależnie od rozmiaru okna. Uwaga: na własności nie można wykonywać kilku animacja na raz (odpalenie kolejnej, przerywa poprzednią). Może spowodować to wrażenie, że animacja zwolniła gdyż dla nowej animacji znów ustawiono czas trwania 3 sekundy. Można odpalić (niezależnie) animacje różnych własności elementu: cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty,...); cmdpowiększ.beginanimation(button.heightproperty,...);

11 11/52 Inne własności animacji: BeginTime wymusza opóźnienie rozpoczęcia animacji (TimeSpan). SpeedRatio szybkość animacji, domyślnie 1. AccelerationRatio, DecelerationRatio do animacji nieliniowej, która przyśpiesza na początku, a zwalnia na końcu. Wartości od 0 do 1 określają jaką część czasu trwania ma zająć przyśpieszanie lub zwalnianie. DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.to = this.width - 30; anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(5); anim.accelerationratio = 0.3; anim.decelerationratio = 0.3; cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim);

12 12/52 RepeatBehavior pozwala powtarzać animację określoną liczbę razy, przez określony czas lub bez końca (RepeatBehavior.Forever). lub: DoubleAnimation anim = new DoubleAnimation(); anim.to = this.width - 30; anim.duration = TimeSpan.FromSeconds(0.5); anim.autoreverse = true; anim.repeatbehavior = new RepeatBehavior(3); cmdpowiększ.beginanimation(button.widthproperty, anim); anim.repeatbehavior = new RepeatBehavior(TimeSpan.FromSeconds(2.5)); Można ustawić flagę IsCumulative, wówczas kolejne powtórzenie animacji rozpocznie się od ostatniego stanu poprzedniej (a nie stanu początkowego działa to jak domyślne ustawienie IsAdditive dla kolejnych powtórzeń).

13 13/52 Animacje w XAMLu Animacja w XAMLu definiowana jest w obiekcie storyboard. Reprezentuje on przebieg animacji, pozwala na grupowanie kilku animacji, kontrolowanie animacji. Ponadto pełni podobną rolę, co wywołanie metody BeginAnimation(). <Storyboard TargetName="cmdPowiększ" TargetProperty="Width"> <DoubleAnimation From="160" To="300" Duration="0:0:5" /> </Storyboard> Inny wariant (TargetName i TargetProperty to własności dołączone): <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdPowiększ" Storyboard.TargetProperty="Width" From="160" To="300" Duration="0:0:5" /> </Storyboard>

14 Do uruchomienia animacji konieczny jest EventTrigger. Jego zadaniem jest odpalenie animacji. (EventTrigger nie musi znajdować sie w Stylu.) <Button Padding="3" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Width="160"> <Button.Triggers> <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation To="300" Duration="0:0:5" Storyboard.TargetProperty="Width" /> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger> </Button.Triggers> Powiększ </Button> Nie musimy określać TargetName wówczas automatycznie użyty zostanie element, w którym zagnieżdżono storyboard. 14/52

15 15/52 W XAMLu nie ma obsługi wyrażeń, dlatego wartość docelowa została ustawiona na stałą. Wartość tę można odczytać z innej własności przy pomocy bindingu:... To="{Binding ElementName=window,Path=Width}"... Jeśli chcemy bardziej złożonych obliczeń, powinniśmy napisać własnego IValueConvertera lub stworzyć własność zależnościową do której będziemy mogli dowiązać i która zajmie się obliczeniami. Poza EventTriggerem możemy również używać PropertyTriggerów: <Style x:key="powiększalski"><style.triggers> <Trigger Property="Button.IsPressed" Value="True"> <Trigger.EnterActions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation.../> </Storyboard> </BeginStoryboard> </Trigger.EnterActions> </Trigger> </Style.Triggers></Style>

16 16/52... <Button... Style="{StaticResource powiększalski}"> Powiększ </Button> Trigger.EnterActions to akcje wykonywane, w chwili gdy własność przyjmuje wskazaną wartość. Trigger.ExitActions są wykonywane, gdy następuje utrata tej wartości (wracamy do false). Wszystkie animacje umieszczone w storyboard są automatycznie synchronizowane: <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Width" By="100" Duration="0:0:0.5" /> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Height" By="50" Duration="0:0:0.5" /> </Storyboard> Możemy korzystać ze SpeedRatio, aby przyśpieszyć niektóre animacje, BeginTime, aby opóźnić rozpoczęcie innych, etc.

17 17/52 Przykład wykorzystanie do animacji przejścia (między dwoma obrazkami). Obrazki umieszczamy w Gridzie jeden na drugim: <Grid> <Image Source="Gra o tron.jpg" /> <Image Source="Zew Cthulhu.jpg" Name="second" /> </Grid> W momencie ładowania okienka uruchamiamy animację zmieniającą przeźroczystość górnego obrazka: <Window.Triggers> <EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard Storyboard.TargetName="second"> <DoubleAnimation Duration="0:0:5" Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="0" /> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger> </Window.Triggers>

18 18/52

19 19/52 Ciekawszym rozwiązaniem jest wykorzystanie i animowanie maski przeźroczystości. <Image Source="Zew Cthulhu.jpg" Name="second"> <Image.OpacityMask> <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,0"> <GradientStop Offset="0" Color="Transparent" x:name="transparentstop" /> <GradientStop Offset="0" Color="Black" x:name="visiblestop" /> </LinearGradientBrush> </Image.OpacityMask> </Image>... <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="visibleStop" Storyboard.TargetProperty="Offset" From="0" To="1.2" Duration="0:0:6" /> <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="transparentStop" Storyboard.TargetProperty="Offset" BeginTime="0:0:1" From="0" To="1" Duration="0:0:5" /> </Storyboard>

20 20/52

21 21/52 WPF daje możliwość kontrolowania animacji przy pomocy następujących klas akcji: PauseStoryboard ResumeStoryboard StopStoryboard (zatrzymanie nie jest równoważne zakończeniu, bo nie zachowuje końcowej wartości własności, a wraca do początkowej) SeekStoryboard (skok do wskazanej pozycji) SetStoryboardSpeedRatio SkipStoryboardToFill (skok do końca) RemoveStoryboard (zatrzymuje i usuwa) Dodajmy przyciski do kontroli animacji: <DockPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" DockPanel.Dock="Bottom"> <Button Name="cmdStart" >Start</Button> <Button Name="cmdPause">Pause</Button> <Button Name="cmdResume">Resume</Button> <Button Name="cmdStop">Stop</Button> </StackPanel> <Grid Margin="3"> <Image.../> <Image.../> </Grid> </DockPanel>

22 22/52 Następnie event trigger do uruchomienia animacji: <Window.Triggers> <EventTrigger SourceName="cmdStart" RoutedEvent="Button.Click"> <BeginStoryboard Name="fadeStoryboardBegin"> <Storyboard>... </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger>... </Window.Triggers>

23 23/52 W podobny sposób event triggery do pozostałych akcji (podajemy tylko jakiego BeginStoryboard mają dotyczyć). Uwaga: jest to nazwa BeginStoryboard a nie Storyboard. <Window.Triggers>... <EventTrigger SourceName="cmdPause" RoutedEvent="Button.Click"> <PauseStoryboard BeginStoryboardName="fadeStoryboardBegin"/> </EventTrigger> <EventTrigger SourceName="cmdResume" RoutedEvent="Button.Click"> <ResumeStoryboard BeginStoryboardName="fadeStoryboardBegin"/> </EventTrigger> <EventTrigger SourceName="cmdStop" RoutedEvent="Button.Click"> <StopStoryboard BeginStoryboardName="fadeStoryboardBegin"/> </EventTrigger> </Window.Triggers>

24 (Możemy to też kontrolować zwyczajnie wywołując metody Stop(), Pause(), Resume(), etc. z obiektu Storyboard. Ale użycie powyższych akcji pozwala nam łatwo uruchamiać i zatrzymywać animację w triggerach, np. po najechaniu myszą na element.) 24/52

25 25/52 Przebieg animacji możemy monitorować przy użyciu poniższych zdarzeń: Completed animacja została zakończona CurrentGlobalSpeedInvalidated zmianie uległa szybkość animacji (oznacza to również pauzę, wznowienie, zmianę pozycji) CurrentStateInvalidated uruchomienie lub zakończenie CurrentTimeInvalidated tyknięcie zegara animacji (również uruchomienie lub zakończenie) RemoveRequested usuwanie animacji Może wykorzystać CurrentTimeInvalidated, by dodać wskaźnik zaawansowania animacji. <DockPanel>... <ProgressBar Name="progres" DockPanel.Dock="Bottom" Height="10" Minimum="0" Maximum="1" />... </DockPanel>

26 26/52 Dodajemy obsługę zdarzenia: <Window.Triggers> <EventTrigger...> <BeginStoryboard...> <Storyboard CurrentTimeInvalidated= "Storyboard_CurrentTimeInvalidated">... </Storyboard> </BeginStoryboard> </Window.Triggers> Nadawcą zdarzenia jest Clock, z którego możemy odczytać postęp animacji: private void Storyboard_CurrentTimeInvalidated(object sender, EventArgs e) { Clock clock = (Clock)sender; if(clock.currentprogress!= null) progres.value = (double)clock.currentprogress; }

27 27/52

28 28/52 Domyślnie animacje działają w 60 klatkach na sekundę. Jeśli animacja jest zbyt wymagająca (intensywnie wykorzystuje przeźroczystość, materiał wideo, duże bitmapy) możemy chcieć ją zmniejszyć, by poprawić wydajność: <Storyboard Timeline.DesiredFrameRate="30">... </Storyboard>

29 29/52 Posługiwanie się animacjami Co animować? Jeśli chcemy, by elementy pojawiały się i znikały: Opacity. Jeśli chcemy przemieszczać elementy: Canvas.Left, Canvas.Top (jeśli kontenerem jest Canvas), ewentualnie Margin lub/i Padding (przy pomocy ThicknessAnimation), ewentualnie MinWidth i MinHeight kolumny lub wiersza w Gridzie. RenderTransform aby przemieszczać (TranslateTransform), obracać (RotateTransform), skalować (ScaleTransform) elementy. Działają szybciej niż animacja własności określających rozmiar czy pozycję. ColorAnimation aby modyfikować własności pędzla.

30 30/52 Animacja transformacji Każdy element ma dwa rodzaje transformacji: RenderTransform (stosowana przed wyświetleniem obiektu) i LayoutTransform (stosowana przed ułożeniem elementów przez kontener). (Animacja nie może stworzyć transformacji, a jedynie animować własności istniejącej.) Przykład: obracający się przycisk. <Button RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> <Button.RenderTransform> <RotateTransform/> </Button.RenderTransform> OK </Button>

31 31/52 EventTrigger do uruchomienia animacji: <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Angle" To="360" Duration= "0:0:1" RepeatBehavior="Forever"/> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger>

32 32/52 I do zakończenia (powrotu do stanu początkowego): <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseLeave"> <EventTrigger.Actions> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Angle" Duration="0:0:0.2"/> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger.Actions> </EventTrigger>

33 33/52 Parametry przycisku możemy ustawić w stylu: <Style TargetType="Button"> <Setter Property="Margin" Value="3" /> <Setter Property="Padding" Value="20,3"/> <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/> <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/> <Setter Property="RenderTransformOrigin" Value="0.5,0.5"/> <Setter Property="RenderTransform"> <Setter.Value> <RotateTransform></RotateTransform> </Setter.Value> </Setter> <Style.Triggers> <EventTrigger... <EventTrigger... </Style.Triggers> </Style>

34 34/52 Teraz każdy z przycisków będzie używał tej animacji: <StackPanel> <Button>jeden</Button> <Button>dwa</Button> <Button>trzy</Button> <Button>cztery</Button> <Button>pięć</Button> </StackPanel>

35 Jeśli wymienimy RenderTransform na LayoutTransform: 35/52

36 36/52 Aby animować bardziej złożone rodzaje transformacji najlepiej umieścić je w TransformGroup: <Border.RenderTransform> <TransformGroup> <ScaleTransform></ScaleTransform> <RotateTransform></RotateTransform> </TransformGroup> </Border.RenderTransform> Następnie: <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Children[0].ScaleX".../> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Children[0].ScaleY".../> <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty= "RenderTransform.Children[1].Angle".../>

37 37/52 Zamiast animowania transformacji elementu, można rozważyć animację prostokąta wypełnionego VisualBrushem: <Rectangle Name="rectangle"> <Rectangle.Fill> <VisualBrush Visual="{Binding ElementName=element}"/> </Rectangle.Fill> <Rectangle.RenderTransform>... </Rectangle.RenderTransform> </Rectangle>

38 38/52 Animowanie pędzli Kolor pędzla animujemy przy pomocy klasy ColorAnimation. Wymaga stworzenia pędzla: <Ellipse Stretch="Uniform" Margin="3" Name="elipsa"> <Ellipse.Fill> <RadialGradientBrush> <GradientStop Color="Yellow" Offset="0"/> <GradientStop Color="LawnGreen" Offset="1"/> </RadialGradientBrush> </Ellipse.Fill> </Ellipse>

39 39/52 Teraz możemy ustawić jego właściwości: <BeginStoryboard> <Storyboard> <ColorAnimation Storyboard.TargetName="elipsa" To="DeepSkyBlue" Storyboard.TargetProperty= "Fill.GradientStops[1].Color" Duration="0:0:1" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"/> </Storyboard> </BeginStoryboard>

40 40/52 PointAnimation pozwala przemieszczać punkt (działa to jak DoubleAnimation składowej X i Y). Dzięki temu możemy np. modyfikować kształt figury zbudowanej z punktów. W poniższym przykładzie animujemy centralny punkt gradientu radialnego. <PointAnimation Storyboard.TargetName="elipsa" Storyboard.TargetProperty="Fill.GradientOrigin" From="0.7,0.3" To="0.3,0.7" Duration="0:0:1" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever" />

41 41/52 Animacja z wykorzystaniem klatek kluczowych Pozwala zdefiniować większą liczbę etapów animacji. Każda klatka ma określoną wartość docelową oraz czas. Można w ten sposób definiować bardziej złożony przebieg animacji (zmian wartości). Przykład: <Grid> <Ellipse Width="20" Height="20" Stroke="Black" Fill="Yellow" Name="elipsa" /> </Grid>

42 42/52 Animacja rozmiaru: <Window.Triggers> <EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded"> <BeginStoryboard> <Storyboard> <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName= "elipsa" Storyboard.TargetProperty="Width" RepeatBehavior="Forever"> <LinearDoubleKeyFrame Value="20" KeyTime="0:0:0"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:1"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:2"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="20" KeyTime="0:0:3"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="20" KeyTime="0:0:4"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames>...

43 43/52... <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName= "elipsa" Storyboard.TargetProperty="Height" RepeatBehavior="Forever"> <LinearDoubleKeyFrame Value="20" KeyTime="0:0:0"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="20" KeyTime="0:0:1"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:2"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:3"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="20" KeyTime="0:0:4"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> </Storyboard> </BeginStoryboard> </EventTrigger> </Window.Triggers> Klatki określają węzły animacji punkty, do jakich ma się udać animacja, wartości jakie mamy przyjąć. Dzielą one animację na wykonywane po kolei segmenty.

44 44/52 Poza interpolacją liniową między klatkami kluczowymi, możemy wybrać wartości dyskretne (nie dokonuje interpolacji wartość jest przyjmowana w określonej chwili czasu): <ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="elipsa" Storyboard.TargetProperty="Fill.Color" RepeatBehavior="Forever"> <DiscreteColorKeyFrame Value="Yellow" KeyTime="0:0:0"/> <DiscreteColorKeyFrame Value="Red" KeyTime="0:0:0.3"/> <DiscreteColorKeyFrame Value="Green" KeyTime="0:0:0.6"/> <DiscreteColorKeyFrame Value="Blue" KeyTime="0:0:0.9"/> <DiscreteColorKeyFrame Value="Yellow" KeyTime="0:0:1.2"/> </ColorAnimationUsingKeyFrames> Wartość KeyTime (koniec segmentu animacji) może być również określana procentowo. Możemy używać różnych interpolacji w obrębie jednej animacji.

45 45/52 Dostępny jest jeszcze jeden rodzaj klatek kluczowych: oparte na krzywej Beziera. Używają interpolacji do zmiany wartości, ale zgodnie z krzywą Beziera. Dwa punkty krzywej są stałe (0,0 i 1,1), pozostałe dwa definiowane są przy pomocy KeySpline. <Canvas> <Ellipse Canvas.Top="20"... Name="elipsa1"/> <Ellipse Canvas.Top="60"... Name="elipsa2"/> </Canvas>

46 <Storyboard> <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName= "elipsa1" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)" RepeatBehavior="Forever"> <LinearDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:0"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="300" KeyTime="0:0:4"/> <LinearDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:8"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName= "elipsa2" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)" RepeatBehavior="Forever"> <SplineDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:0" /> <SplineDoubleKeyFrame Value="300" KeyTime="0:0:4" KeySpline="0.5,0 0.5,1"/> <SplineDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:8" KeySpline="0.2, ,0.2"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> </Storyboard> 46/52

47 47/52 Animation easing Efekt nieliniowy na początku lub końcu zmiany wartości. Pozwala na bardziej naturalne animacje. Własność może np. łagodniej zbliżać się do wartości docelowej lub oscylować przez jakiś czas wokół niej. <Storyboard...> <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow" Storyboard.TargetProperty="Width" To="400" Duration="0:0:1.5"> <DoubleAnimation.EasingFunction> <ElasticEase EasingMode="EaseOut" Oscillations="10"/> </DoubleAnimation.EasingFunction> </DoubleAnimation> </Storyboard> EasingMode (EaseOut, EaseIn, EaseInOut) określa, czy efekt ma być stosowany na początku czy końcu animacji.

48 48/52 Dostępne funkcje: BackEase pozwala na przestrzelenie się (własność początkowo osiąga wartość przekraczającą docelową), by potem powoli dorównać ElasticEase efekt sprężystości (przestrzelenie i słabnąca oscylacja) BounceEase podobnie jak wyżej, ale bez przestrzelenia CircleEase, CubicEase, QuadraticEase, QuarticEase, QuinticEase, SineEase, PowerEase, ExponentialEase steruje początkowym przyśpieszeniem i końcowym zwolnieniem przy użyciu różnych funkcji Możemy to też stosować do klatek kluczowych wymaga odpowiedniego typu klatki: <PointAnimationUsingKeyFrames... > <LinearPointKeyFrame.../> <EasingPointKeyFrame...> <EasingPointKeyFrame.EasingFunction> <CircleEase></CircleEase> </EasingPointKeyFrame.EasingFunction> </EasingPointKeyFrame> <LinearPointKeyFrame.../> <LinearPointKeyFrame.../> </PointAnimationUsingKeyFrames>

49 Animacje oparte na ścieżkach Używają geometrii, by określić ustawianą przez animację wartość. Przeważnie stosowane do określania położenia (ale mogą działać dla dowolnych własności jej wartość odczytywana jest ze zdefiniowanej ścieżki). Zaczynamy od zdefiniowania geometrii: <Window.Resources> <PathGeometry x:key="gwiazda" Figures="M 95,20 L 160,150 L 20,70 L 180,60 L 50,160 Z"/>... </Window.Resources> Następnie możemy jej użyć do animacji położenie elipsy: <Storyboard> <DoubleAnimationUsingPath Storyboard.TargetName="elipsa3" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)" PathGeometry="{StaticResource gwiazda}" Duration="0:0:5" RepeatBehavior="Forever" Source="X" /> <DoubleAnimationUsingPath Storyboard.TargetName="elipsa3" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)" PathGeometry="{StaticResource gwiazda}" Duration="0:0:5" RepeatBehavior="Forever" Source="Y"/> </Storyboard> 49/52

50 50/52 Efekty WPF dysponuje zestawem efektów wizualnych, które możemy nadać dowolnemu elementowi. Są dwie grupy efektów: BitmapEffects (mniej wydajne) oraz Effects. Przykład: <Label...> <Label.BitmapEffect> <OuterGlowBitmapEffect GlowColor="Yellow" GlowSize="20" Opacity="0.5"/> </Label.BitmapEffect> Hello world! </Label> <Button...> <Button.Effect> <BlurEffect Radius="5"/> </Button.Effect> OK </Button>

51 51/52 BitmapEffects: BlurBitmapEffect rozmycie (własności Radius, KernelType) BevelBitmapEffect efekt wypukłej krawędzi (własności BevelWidth, EdgeProfile, LightAngle, Relief, Smoothness) EmbossBitmapEffect efekt wyżłobienia (własności LightAngle, Relief) OuterGlowBitmapEffect efekt halo (GlowColor, GlowSize, Noise, Opacity) DropShadowBitmapEffect efekt cienia (Color, Direction, Noise, Opacity, ShadowDepth, Softness) BitmapEffectGroup pozwala łączyć kilka efektów Effects: BlurEffect rozmycie (własności Radius, KernelType, RenderingBias) DropShadowEffect efekt cienia (własności BlurRadius, Color, Direction, Opacity, ShadowDepth, RenderingBias) ShaderEffect pozwala zastosować efekt pixel shadera (należy wskazać gotowy, skompilowany plik) Oczywiście efekty (ich własności) też możemy animować.

52 52/52 Frame-Based Animation WPF pozwala również tworzyć własną, dowolną animację przez ręczne generowanie zawartości kolejnych ramek. Należy obsłużyć statyczne zdarzenie CompositionTarget.Rendering. Będzie ono podnoszone cyklicznie (aby pobrać zawartość ramki do wyrenderowania). CompositionTarget.Rendering += RenderFrame; Naszym zadaniem jest dostarczenie zawartości: poprzez manipulację elementami okna, dodawanie nowych, etc. private void RenderFrame(object sender, EventArgs e) {... Ellipse ellipse = new Ellipse(); ellipse.width =...; ellipse.height =...; ellipse.fill =...; canvas.children.add(ellipse);... }

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik do wersji Pivot Animator 4.1 Intuicyjny program do animacji stickmanów pod Windows Autor oryginału: Peter Bone Wersja polska: Foley (P.D.)

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Warsztaty Świat 3D w Javie Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Java jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania, który w połączeniu z wirtualną maszyną Javy daje aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Pro Android Flash Tłumaczenie: Łukasz Schmidt ISBN: 978-83-246-3920-5 Original edition copyright 2011 by Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, and Paul Trani. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

JavaScript. Wprowadzenie

JavaScript. Wprowadzenie JavaScript. Wprowadzenie Autor: Shelley Powers T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-0942-0 Tytu³ orygina³u: Learning JavaScript Format: B5, stron: 344 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Usuwanie tła z wykorzystaniem GPU raport z projektu

Usuwanie tła z wykorzystaniem GPU raport z projektu Usuwanie tła z wykorzystaniem GPU raport z projektu Szymon Wąsik, czerwiec 007 Założenia projektu Cele i opis projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji, która z filmu wczytanego z pliku bądź kamery

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo