RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół w składzie: Elżbieta Balwierz Zdzisława Kapuściak Ewelina Błaszczyk Marcin Todynek Kwiecień 2015

2 1.Wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Charakterystyka wymagania Poziom D: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Poziom B: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. 3. Cel ewaluacji Zebranie informacji na temat czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności, czy w szkole diagnozuje i analizuje się osiągnięcia uczniów oraz czy wdrożone wnioski z analiz przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. 4. Pytania kluczowe 1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej? 2. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe? 3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce? 5. Metody badawcze - analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców -analiza dokumentacji szkolnej (protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych), dzienniki lekcyjne - wywiad z dyrektorem i nauczycielami

3 6.Odbiorcy ewaluacji: - nauczyciele - dyrekcja szkoły - rodzice 7. Ramy czasowe : Przygotowanie planu zbierania informacji na temat funkcjonowania współpracy w zespołach. Przygotowanie narzędzi - luty 2015 Badania marzec 2015 Opracowanie kwiecień 2015 Raport kwiecień 2015 Wdrożenie wniosków kolejny rok szkolny Wyniki ewaluacji wewnętrznej 8.1. Wyniki ewaluacji analiza ilościowa Analiza ilościowa ankiet skierowanych do nauczycieli (ankietowano 10 nauczycieli) Pytanie Ilość % osób 1. Czy zapoznał/ła Pan/ni rodziców z Przedmiotowymi Systemami Oceniania ze swojego przedmiotu? Tak Nie W jaki sposób motywuje Pan/ni uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? Poprzez rozmowę indywidualną z uczniem Zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych Zachęcając do udziału w konkursach Wprowadzając zadania domowe dla chętnych Dając szansę poprawy oceny Stosując różnorodne metody pracy z uczniem Wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę Publicznie prezentując sukcesy ucznia Kierując pochwały do rodziców Inne Czy Pani/a zdaniem dziecko ma zapewnione odpowiednie warunki w szkole do zdobywania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej? Tak

4 Nie Czy Pani/a zdaniem w szkole są potrzebne zajęcia pozalekcyjne mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce? (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, organizowanie konkursów) Tak Nie 0 0 Nie mam zdania Czy uważają Pan/l, że nasza szkoła daje uczniom możliwości rozwijania zainteresowań? Tak Nie Jak oceniają Pan/i wyposażenie naszej szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne? Jest bardzo dobrze wyposażona Jest wyposażona w stopniu wystarczającym Wymaga doposażenia 1 10 Nie mam zdania Jak ocenia Pan/i obciążenie pracą domową dziecka? Ilość zadań domowych jest wystarczająca Ilość zadań domowych jest zbyt mała. 0 0 Ilość zadań domowych jest za duża. 0 0 Nie mam zdania W jaki sposób informuje Pan/i rodziców o szkolnych osiągnięciach ich dziecka? W czasie zebrań z rodzicami Poprzez wpisy do dzienniczka lub zeszytu kontaktu Podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu. Poprzez notatki w zeszytach przedmiotowych Poprzez rozmowy telefoniczne Inne. Jakie? Czy przedstawia Pan/i analizę i wnioski z przeprowadzonych wewnątrzszkolnych diagnoz wiadomości i umiejętności (testy semestralne, badanie wyników nauczania, sprawdzian po 6 klasie )? Tak Nie Jak oceniają Państwo stopień opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, przez uczniów? Odpowiedź prosimy zaznaczyć w skali od 1 do 6.

5 Analiza ilościowa ankiet skierowanych do uczniów (ankietowano 28 uczniów) Pytanie Ilość % osób 1. Czy zostałaś/łeś zapoznana/ny z Przedmiotowymi Systemami Oceniania? Tak Nie W jaki sposób, nauczyciele motywują Cię do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? Poprzez rozmowę indywidualną z uczniem Zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych ,4 Zachęcając do udziału w konkursach Wprowadzając zadania domowe dla chętnych Dając szansę poprawy oceny ,6 Stosując różnorodne metody pracy z uczniem Wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę Publicznie prezentując sukcesy ucznia Kierując pochwały do rodziców Inne Czy Twoim zdaniem masz zapewnione odpowiednie warunki w szkole do zdobywania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej? Tak 27 96,4 Nie 1 3,6 4. Czy Twoim zdaniem w szkole są potrzebne zajęcia pozalekcyjne mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce? (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, organizowanie konkursów) Tak Nie 3 11 Nie mam zdania Czy uważasz, że nasza szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań?

6 Tak Nie Jak oceniasz wyposażenie naszej szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne? Jest bardzo dobrze wyposażona Jest wyposażona w stopniu wystarczającym Wymaga doposażenia 1 3,6 Nie mam zdania Jak oceniasz obciążenie pracą domową? Ilość zadań domowych jest wystarczająca ,4 Ilość zadań domowych jest zbyt mała. 0 0 Ilość zadań domowych jest za duża Nie mam zdania. 1 3,6 8. W jaki sposób jesteś informowany o szkolnych ocenach i osiągnięciach? Poprzez wpisy do dzienniczka lub zeszytu kontaktu Podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem przedmiotu Poprzez notatki w zeszytach przedmiotowych. 8 28,6 Inne. Jakie? Czy wychowawca klasy przedstawia Ci analizy i wnioski z przeprowadzonych wewnątrzszkolnych diagnoz wiadomości i umiejętności (testy semestralne, badanie wyników nauczania, sprawdzian po 6 klasie )? Tak 27 96,4 Nie 1 3,6 10. Jak oceniasz stopień opanowania przez siebie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej? Odpowiedź prosimy zaznaczyć w skali od 1 do

7 8.1.3.Analiza ilościowa ankiet skierowanych do rodziców ( ankietowano 44 rodziców) Pytanie Ilość % osób 1. Czy zostali Państwo zapoznani z Przedmiotowymi Systemami Oceniania? Tak Nie W jaki sposób, zdaniem Państwa, nauczyciele motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? Poprzez rozmowę indywidualną z uczniem Zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych Zachęcając do udziału w konkursach Wprowadzając zadania domowe dla chętnych Dając szansę poprawy oceny Stosując różnorodne metody pracy z uczniem Wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę Publicznie prezentując sukcesy ucznia Kierując pochwały do rodziców Inne Czy Państwa zdaniem dziecko ma zapewnione odpowiednie warunki w szkole do zdobywania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej? Tak Nie Czy Państwa zdaniem w szkole są potrzebne zajęcia pozalekcyjne mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce? (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, organizowanie konkursów) Tak Nie 3 7 Nie mam zdania Czy uważają Państwo, że nasza szkoła daje uczniom możliwości rozwijania zainteresowań? Tak Nie 1 2 Brak odpowiedzi Jak oceniają Państwo wyposażenie naszej szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne? Jest bardzo dobrze wyposażona Jest wyposażona w stopniu wystarczającym

8 Wymaga doposażenia 7 16 Nie mam zdania Jak oceniają Państwo obciążenie pracą domową dziecka? Ilość zadań domowych jest wystarczająca ,3 Ilość zadań domowych jest zbyt mała. 4 9 Ilość zadań domowych jest za duża. 6 13,7 Nie mam zdania W jaki sposób są Państwo informowani o szkolnych osiągnięciach swojego dziecka? W czasie zebrań z rodzicami Poprzez wpisy do dzienniczka lub zeszytu kontaktu Podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu. Poprzez notatki w zeszytach przedmiotowych Poprzez rozmowy telefoniczne Inne. Jakie? Czy wychowawca klasy przedstawia Państwu analizy i wnioski z przeprowadzonych wewnątrzszkolnych diagnoz wiadomości i umiejętności (testy semestralne, badanie wyników nauczania, sprawdzian po 6 klasie )? Tak Nie Jak oceniają Państwo stopień opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, przez Państwa dziecko? Odpowiedź prosimy zaznaczyć w skali od 1 do , , ,5

9 8.2. Wyniki ewaluacji analiza jakościowa 1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej? Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 100% ankietowanych nauczycieli zapoznało rodziców i uczniów z Przedmiotowym Systemem Nauczania, również 100% uczniów i rodziców potwierdziło ten fakt. Wszyscy nauczyciele potwierdzili realizację treści (wiadomości i umiejętności) określonych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów. W sprawozdaniach z zajęć dydaktycznych zamieszczona jest także informacja o ilości zrealizowanych godzin z danego przedmiotu. W/w informacje przedstawiane są na semestralnym i rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej oraz zamieszczane jako załączniki w protokołach z posiedzenia (np. protokół nr 4/2013/2014, protokół nr 10/2013/2014, protokół nr 4/2014/2015). Stopień opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, przez uczniów 50 % ankietowanych nauczycieli ocenia na 4 (skala 1-6), a 40% na % rodziców uważa, iż stopień opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej wynosi 5. W wywiadzie nauczyciele podali, że realizacja podstawy programowej jest przez nich monitorowana. Realizacja podstawy programowej jest też systematycznie monitorowana przez dyrektora szkoły, który na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia zestawienie tabelaryczne zrealizowanych godzin w poszczególnych klasach w stosunku do minimalnej liczby godzin w cyklu kształcenie z poszczególnych przedmiotów (np. protokół nr 4/2013/2014, protokół nr 10/2013/2014, protokół nr 4/2014/2015). O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą średnie ocen, jakie uczniowie uzyskują w toku swojej nauki. Analizując dokumentację szkolną ustalono, że w ostatnich latach w szkole nie ma wcale osób niepromowanych.

10 Tab.1. % uczniów niepromowanych Rok szkolny 2012/ /201 4 Liczba uczniów klasyfikowa nych Liczba uczniów bez ocen niedostatecz nych Liczba uczniów, którym wyznaczono egzaminy poprawkowe Liczba uczniów, którzy nie uzyskali promocji % ucznió w niepro mowan ych % % Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie w większości uzyskują oceny pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 2. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe? Poziom umiejętności i wiadomości uczniów analizowany jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO załącznik do statutu szkoły) W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów. Potwierdzają to w ankiecie nauczyciele (w 100%), rodzice (w 100%) i uczniowie (w 96,4%). Analiza obejmuje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Na podstawie wywiadu ustalono, że nauczyciele stosują różnorodne sposoby diagnozy i analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Największy procent nauczycieli stosuje obserwację ucznia i aktywność podczas lekcji. W dalszej kolejności wymienia się: prace pisemne w postaci testów, kartkówek, prac domowych oraz odpowiedzi ustne. Ponadto nauczyciele dokonują analizy wytworów ucznia, testów sprawnościowych, referatów, testów kompetencji, testów semestralnych, badań wyników nauczania, sprawdzianu po 6 klasie. W szkole każdego roku dokonywana jest analiza wyników sprawdzianu po 6 klasie przez powołany do tego zadania zespół. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa razy w roku szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów (analiza średnich ocen semestralnych i rocznych). Wychowawca każdej klasy raz w semestrze przygotowuje

11 sprawozdanie wychowawcze, które przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące realizacji programu wychowawczego szkoły, planu pracy wychowawczej oraz innych planów i zamierzeń wychowawczych, a także analiza mocnych strony klasy (sukcesy i osiągnięcia uczniów, udział uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i szkoły), słabych strony klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania ze zwróceniem uwagi na ich efektywność), współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami oraz wnioski do dalszej pracy. Przeprowadzane w szkole diagnozy i analizy osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Potwierdzają to w badaniu ankietowym nauczyciele (w 100%) i rodzice (w 100%), a uczniowie podali, że zajęcia szkolne są dostosowane do ich możliwości czyli mają zapewnione odpowiednie warunki do zdobywania wiadomości i umiejętności (96,4%). Wiedza na temat możliwości rozwojowych uczniów zdobywana jest przez nauczycieli poprzez obserwację ucznia (potwierdza to 100% nauczycieli w wywiadzie), analizowanie diagnoz wstępnych oraz analizę opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Analizy te są dokonywane w celu podjęcia działań ukierunkowanych na ucznia wymagającego wsparcia psychologiczno pedagogicznego (ucznia słabego lub ucznia zdolnego). Z wywiadu z dyrektorem wynika, że analizuje się opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w odniesieniu do ucznia słabego celem dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów. Następnie powołuje są zespoły pomocy psychologiczno pedagogicznej, które opracowują dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny oraz Plan Działań Wspierających. W wyznaczonym czasie przeprowadzana jest ewaluacja podjętych w tym zakresie działań. Systematycznie monitorowane są również osiągnięcia uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce. Głównie poprzez kontrolę oceniania bieżącego, średnie ocen, wyniki testów kompetencji lub sprawdzianów oraz wyników uzyskiwanych w konkursach. Uczniowie mający stałe lub przejściowe trudności w nauce mogą korzystać z dodatkowych zajęć o charakterze wyrównawczym. Z wywiadu wynika, że w pracy z uczniem słabym w czasie zajęć nauczyciele stosują indywidualizację nauczania. 100 % nauczycieli, a 68,3 % ankietowanych rodziców uważa, że ilość pracy domowej zadawanej uczniom jest wystarczająca.

12 Szkoła daje możliwość realizacji w różnych dziedzinach, w których uczniowie wykazują uzdolnienia np. udział w zawodach sportowych, w konkursach recytatorskich, plastycznych, muzycznych. Swoje umiejętności mogą prezentować, m.in. podczas uroczystości szkolnych czy środowiskowych. Mają także szanse rozwijania swoich umiejętności społecznych uczestnicząc jako wolontariusze w akcjach na rzecz potrzebujących. Umiejętność pracy grupowej (umiejętność organizacji pracy, współpracy, odpowiedzialności za powierzone zadanie) uczniowie mogą kształtować w czasie realizacji projektu edukacyjnego. Możliwości rozwojowe uczniów są omawiane na posiedzeniach rad pedagogicznych, podczas prezentacji osiągnięć dydaktycznych. Przy wystawianiu ocen zachowania (klasyfikacja śródroczna i roczna) oceniający biorą pod uwagę stosunek ucznia do nauki i do wysiłku wkładanego w przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. W naszej szkole zorganizowano jeden oddział klasy integracyjnej. Klasa liczy 14 uczniów 7 dziewczynek i 7 chłopców. Wśród nich znajduje się czworo uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 2 chłopców z wadą słuchu, chłopiec z wadą wzroku, dziewczynka z padaczką. 3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Potwierdza to badanie ankietowe (nauczyciele potwierdzają w 100%, uczniowie w 96,4%, a rodzice w 100%). Wynika to także z analizy dokumentacji szkolnej. Nauczyciele przedstawiają wnioski w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych z poszczególny przedmiotów, w sprawozdaniach z realizacji zajęć pozalekcyjnych, z analizy wyników testów kompetencji, analizy wyników sprawdzianu szóstoklasistów próbnych i właściwych. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rad pedagogicznych. Nauczyciele danego przedmiotu formułują wnioski o charakterze dydaktycznym a wychowawcy formułują wnioski dotyczące pracy z danym zespołem klasowym. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu swojej pracy. Najczęściej podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: modyfikowanie testów i sprawdzianów, wykorzystywanie metod aktywnych i stosowanie indywidualizacji nauczania Natomiast uczniowie

13 i rodzice zwrócili uwagę na fakt organizowania przez nauczycieli zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania (uczniowie 93%, rodzice 84%). 4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce? Nauczyciele podejmują różnorodne działania aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki w nauce (co wskazuje na to, że w szkole dostrzegane są możliwości uzyskiwania lepszych wyników). Nauczyciele w badaniu ankietowym podali, że motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników przede wszystkim poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy z uczniem (100%), poprzez rozmowę indywidualną z uczniem (100%), wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę (100%), zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych (100%) oraz konkursach (100%). Rodzice w badaniu ankietowym stwierdzili, że nauczyciele motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników głównie poprzez rozmowę indywidualną z uczniem (65%), wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę (59%), oraz dając szansę poprawy oceny (54%). Natomiast uczniowie uznali, że nauczyciele motywują ich dając szansę poprawy oceny (78,6%). 70 % ankietowanych nauczycieli i 41 % rodziców uważa że szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne w stopniu wystarczającym. Nauczyciele informują rodziców o szkolnych osiągnięciach ich dziecka poprzez wpisy do dzienniczka lub zeszytu kontaktu oraz podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu (100% ankietowanych nauczycieli) oraz podczas zebrań z rodzicami (91% ankietowanych rodziców). Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej (sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych oraz sprawozdań z realizacji dodatkowych zajęć w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela) stwierdzono, że szkoła proponuje dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań: teatralne, taneczne, SKS, przyrodnicze, plastyczne. Szkoła oferuje także zajęcia o charakterze wyrównawczym z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego..

14 Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki, jak: nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, listy gratulacyjne dla rodziców. Sukcesy uczniów są upubliczniane w szkole poprzez podanie informacji na apelu szkolnym, eksponowanie zdobytych dyplomów na korytarzach szkolnych, a także informacja o sukcesach zamieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz w gazetach lokalnych. 5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce? W celu sprawdzenia, jak kształtują się wyniki uzyskiwane przez uczniów przeprowadzono analizę średnich ocen uzyskiwanych przez zespoły klasowe w klasyfikacji semestralnej i rocznej w latach 2013/14 i 2014/2015. Tab. 3. Średnia ocen dla szkoły Rok szkolny Średnia ocen dla 2013/14 semestr I szkoły 4,1 2013/14 koniec roku 2014/2015 semestr I 4,3 4,36 Do porównania wzięto wyniki uczniów będących obecnie w klasie V i VI na przestrzeni 3 semestrów. Tab.4. Porównanie średnich ocen dla zespołów klasowych Średnia ocen klasy V Średnia ocen klasy VI rok szkolny 4,22 4, /14 I semestr rok szkolny 2013/14 4,3 4,1 rok szkolny 4,28 4,3

15 2014/15 I semestr Średnie wyniki uzyskiwane przez dany zespół uczniowski w czasie nauki w szkole są do siebie zbliżone i wykazują nieznaczną tendencję wzrostową. Wzięto także pod uwagę wyniki sprawdzianów szóstoklasistów z roku szkolnego2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Wyniki te kształtują się na podobnym poziomie. Tab. 6. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów Rok szkolny Średni wynik sprawdzianu 2010/ ,3 2011/ ,9 2012/ ,5 2013/ ,2 Szkoła organizuje konkursy i umożliwia uczniom udział w konkursach zewnętrznych. Uczniowie osiągają sukcesy w zawodach sportowych i w konkursach w ramach, których prezentują swoje uzdolnienia i zainteresowania. 9. Podsumowanie Mocne strony: Nauczyciele stosują różne formy pracy mając na uwadze zdolności i zainteresowania uczniów. Nauczyciele przestrzegają zasady zapoznania rodziców z WSO oraz PSO, Uczniowie także zostają zapoznani z obowiązującymi zasadami oceniania każdego przedmiotu. Rodzice uważają, że obowiązujące w naszej szkole zasady oceniania wpływają mobilizująco na dzieci.

16 Rodzice uważają, że szkoła stwarza możliwości do rozwoju zainteresowań dzieci, Uczniowie naszej szkoły korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i rozwijają swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalących. Uczniowie mają możliwość poprawy ocen niedostatecznych w myśl zasad określonych w PSO, Nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów. W szkole przeprowadza się diagnozy w oparciu o zewnętrzne arkusze. Systematycznie analizuje się wyniki tych diagnoz oraz formułuje się wnioski do dalszej pracy, Z wynikami i analizami zostają zapoznani rodzice uczniów. Rodzice są także na bieżąco informowani o postępach w nauce swoich dzieci. Słabe strony: Pomimo, że 70 % nauczycieli uważa, iż nasza szkoła jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne w stopniu wystarczającym, należy jednak starać się o doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (szczególnie w tablice multimedialne). Wnioski Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej. Przeprowadza się diagnozę i analizę osiągnięć uczniów, która uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Dużo uwagi poświęca się uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce.

17 Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów które przyczyniają się do poprawy wyników w nauce - wyniki uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych i średnie ocen klasyfikacyjnych w ostatnich latach były najwyższe w gminie. Rekomendacje Kontynuować przeprowadzanie analiz, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z tych analiz. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki. Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, które ułatwią aktywizowanie uczniów do rozwiązywania problemów wymagających samodzielnego i twórczego myślenia. Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów. Stosować indywidualizację pracy na lekcjach, wzmacniać pozytywne cechy ucznia poprzez podkreślanie jego osiągnięć. Kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mobilizować rodziców do kontrolowania pracy uczniów w domu i czasu jaki uczniowie poświęcają na naukę w celu podniesienia efektów nauczania. W dalszym ciągu systematycznie informować rodziców o postępach w nauce uczniów. Formy/ sposoby upowszechniania raportu: Uczniom: sprawozdanie na lekcji wychowawczej; Nauczycielom: sprawozdanie na zebraniu Rady Pedagogicznej;

18 Rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami; zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Przedszkole Samorządowe Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim w roku szkolnym 2011/2012 1. W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DO CYKLU PODRĘCZNIKÓW MATEMATYKA Z PLUSEM SPIS TREŚCI: 1. Cele oceniania. 2. Podstawa programowa. 3. Obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Znak: Z. Szk. 4171 1 / 2014 /15 - Kopia - PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Przedstawiony organom szkoły: 11 września 2014 r. Podstawa prawna: 1) art. 33. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami

Program współpracy z rodzicami Program współpracy z rodzicami 1. Cele współpracy: 1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad młodzieżą gimnazjalną; 2) Rozwijanie poczucia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Kadłubowska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2011/2012: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Rozdział I: Przepisy ogólne 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa opracowania: * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GŁÓWNE CELE I DZIAŁANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 doskonalenie procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Joanna Królik- nauczyciel języka rosyjskiego Placówka oświatowa: Zespół

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice Tel./fax.: /77/4695-334 e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl PLAN PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH rok szkolny 2014/2015 Skompletowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Mioduchowska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ. w Szkole Podstawowej nr 27 im. WŁ. Szafera w Katowicach. w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ. w Szkole Podstawowej nr 27 im. WŁ. Szafera w Katowicach. w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ w Szkole Podstawowej nr 27 im. WŁ. Szafera w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015 Katowice, czerwiec 2015 1 Spis treści: I. Opis organizacji ewaluacji II.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Barbary Rybczyńskiej nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela mianowanego realizowany od 1.09.2006r. do 31.05.2009r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Opracowała: Kinga Roczek 1 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z języka angielskiego jest zgodny z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Zasady oceniania przedmiotowego z matematyki opracowane zostały w oparciu o: 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie 2.

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie Odpowiedzialni I - półrocze WRZESIEŃ 2015 1. 01.09.2015 /wtorek/ Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Teresy Kolińskiej Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie Termin:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu rok szkolny 2010/2011 I Zapisy prawne dotyczące organizacji w szkole edukacyjnego, zgodne z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 Opis ewaluowanego obszaru: Wymogi zewnętrzne: Obszar

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. 1) W 8 wykreśla się słowa: Dyrektor Szkoły może wyznaczyć miejsce przeznaczone na palarnię. 2) 19

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE I. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji. I. PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi Opracowała: Mirosława Piaskowska I. Wprowadzenie Nauka języka obcego pełni ważną rolę w nowoczesnym kształceniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY- Część I - diagnoza, kierunki (priorytety, cele główne)

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY- Część I - diagnoza, kierunki (priorytety, cele główne) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY- Część I - diagnoza, kierunki (priorytety, cele główne) Podstawą planowania pracy Zespołu Szkół w Suchym Dębie był wynik głębokiej refleksji i przemyśleń na temat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Organizacja praktyki asystencko nauczycielskiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska

Organizacja praktyki asystencko nauczycielskiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2009 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. Organizacja praktyki asystencko skiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Nysa 2012 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa im. Red. J. Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu wychowanka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO Cele główne programu: 1. Tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery 2. Wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991r o systemie oświaty (Dz. U z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW. Cele ogólne oceniania: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie właściwych postaw Badanie poziomu opanowania i postępów uczniów

Bardziej szczegółowo

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2014/2015

Priorytety na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO- OŚWIATOWEGO W DUBICZACH CERKIEWNYCH NA ROK 2014/2015 Plan opracowano na podstawie: 1. koncepcji pracy szkoły, programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (Załącznik nr 15a do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSM nr 2 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Aleksandrii

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Aleksandrii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Aleksandrii Rozdział I - Postanowienia ogólne. 1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku I. CELE PROCEDURY: ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Podstawa prawna opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Zatwierdzam do realizacji W okresie stażu od 01.09.2009r do 31.05.2012 data i podpis Dyrektora Szkoły PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dąbrowa Górnicza, dn. 15 września 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Mirosław Pypłacz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 31

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo