OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:"

Transkrypt

1 OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5. A.W6. A.W7. A.W8. A.W9. A.W10. A.W11. A.W12. A.W13. A.W14. A.W15. A.W16. A.W17. A.W18. A.W19. A.W20. A.W21. A.W22. Efekty kształcenia Po ukończeniu studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów pielęgniarstwo absolwent: WIEDZA A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii + j.angielski) Dokonuje analizy teorii i modeli pielęgnowania, ich tworzenia i funkcjonowania w pielęgniarstwie oraz wskazuje wymagania związane z tworzeniem modeli i teorii: poznawczych i systemowych; Interpretuje zagadnienia dotyczące paradygmatu pielęgniarstwa i jego filozofii oraz holistycznego wymiaru opieki pielęgniarskiej; Omawia międzynarodowe klasyfikacje praktyki pielęgniarskiej; Zna przepisy prawne dotyczące zawodu, systemów kształcenia i nabywania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w Polsce i Unii Europejskiej; Charakteryzuje systemy opieki pielęgniarskiej w Unii Europejskiej i wyjaśnia zasady funkcjonowania pielęgniarstwa na świecie; Różnicuje systemy kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; Zna rolę i obszary działania pielęgniarskich stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych oraz krajowych np. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), International Council of Nurses (ICN), European Federation of Nurses (EFN), Europejskiej Grupy Pielęgniarek badaczy (WENR); Omawia procedurę uznawania kwalifikacji pielęgniarek w Unii Europejskiej; Zna rolę WHO i ICN w rozwoju pielęgniarstwa; Charakteryzuje system opieki zdrowotnej i podsystem pielęgniarstwa; Zna specyfikę funkcji kierowniczych, istotę delegowania zadań i proces podejmowania decyzji; Różnicuje style zarządzania oraz cechy przywództwa; Zna zasady zarządzania strategicznego oraz podstawowe metody analizy strategicznej; Charakteryzuje marketing usług zdrowotnych; Zna zasady rekrutacji kandydatów do pracy i planowania zasobów ludzkich w organizacjach zdrowotnych; Definiuje proces adaptacji społecznej i zawodowej, pojęcie kultury organizacyjnej oraz modele zarządzania jakością; Różnicuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zawodowych w zależności od zakresu kompetencji; Wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia fizycznego i psychicznego, które wynikają z warunków środowiska pracy; Charakteryzuje istotę procesu zmian w organizacji, opisuje techniki organizatorskie i techniki zarządzania dla oceny jakości funkcjonowania organizacji; Definiuje pielęgniarstwo jako naukę o zdrowiu; Definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz charakteryzuje metodykę postępowania badawczego; Zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do badań; 1 Efekty kształcenia obszaru (-ów), do których odnosi się kierunek Nie dotyczy

2 A.W23. A.W24. A.W25. A.W26. A.W27. A.W28. A.W29. A.W30. A.W31. A.W32. A.W33. A.W34. A.W35. A.W36. A.W37. A.W38. A.W39. A.W40. A.W41. A.W42. A.W43. B.W1. B.W2. B.W3. B.W4. B.W5. B.W6. Zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i zasady etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych; Zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań; Definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) oraz w pielęgniarstwie (evidence based nursing practise); Zna zasady przygotowywania publikacji do pielęgniarskich czasopism naukowych; Charakteryzuje warunki organizowania i planowania działalności dydaktycznej; Omawia cele i zadania dydaktyki medycznej oraz kształcenia medycznego; Wyjaśnia genezę, rozwój i cechy nowoczesnego modelu nauczania - uczenia się; Zna cele kształcenia zawodowego (klasyfikacja, taksonomia, operacjonalizacja celów kształcenia zawodowego); Zna rolę treści kształcenia oraz teorii ich doboru; Wyjaśnia klasyfikację i zastosowanie metod nauczania w kształceniu medycznym; Zna zasady pomiaru dydaktycznego, kontroli i oceny w procesie dydaktycznym; Określa istotę, cele i uwarunkowania kształcenia ustawicznego; Wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym; teorię zachowania w ujęciu systemowym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburzeń funkcjonowania jednostek; Wymienia i charakteryzuje główne kierunki i szkoły terapeutyczne, istotę psychoterapii, jej etapy i cele oraz podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia; Rozróżnia i omawia interwencje i metody psychoterapeutyczne, istotę psychoanalizy, neopsychoanalizy i terapii behawioralnej, podejście poznawcze oraz podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii; Wymienia i opisuje cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce pielęgniarskiej; Opisuje elementy wspólne dla wszystkich teorii pielęgniarstwa; Umie przedstawić filozoficzny zarys fenomenu troski; Opisuje najbardziej znane teorie potrzeb i podaje ich główne założenia oraz objaśnia mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się reakcji stresowej i sposoby radzenia sobie człowieka ze stresem; Posiada wiedzę ze słownictwa zarówno ogólnego, jak i specjalistycznego oraz struktur gramatycznych niezbędnych do komunikacji z pacjentem i lekarzem oraz do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego; Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (Nowoczesne techniki diagnostyczne, Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, Pielęgniarstwo w nefrologii i dializoterapii, Pielęgniarstwo w endokrynologii, Pielęgniarstwo w chirurgii onkologicznej, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej + Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej praktyka zawodowa) Omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych; Definiuje nagłe stany zagrożenia życia; Zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne; Charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej; Objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej; Zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej; 2

3 B.W7. B.W8. B.W9. B.W10. B.W11. B.W12. B.W13. B.W14. B.W15. B.W16. B.W17. B.W18. B.W19. B.W20. B.W21. B.W22. B.W23. B.W24. B.W25. B.W26. B.W27. B.W28. B.W29. B.W30. B.W31. B.W32. B.W33. B.W34. B.W35. B.W36. B.W37. B.W38. Różnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w tym procesie; Zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej ; Charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej; Zna zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych; Opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego; Zna zasady domowego leczenia respiratorem; Charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego; Zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na świecie; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z przetoką jelitową; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobą nowotworową; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi; Zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego; Zna procedury przeszczepu szpiku kostnego; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną, w tym określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; Objaśnia sposób przygotowania pacjenta do badań endoskopowych, obrazowych i laboratoryjnych; Zna zasady wykonywania nowoczesnych badań diagnostycznych, Zna zasady opieki nad chorym po wykonaniu badań diagnostycznych; Orientuje się w możliwościach wystąpienia powikłań po badaniach; Definiuję znajomość patofizjologii układu moczowego w aspekcie leczenia chorób nerek i leczenia nerkozastępczego Opisuje przyczyny chorób nerek prowadzących do przewlekłej choroby nerek; Opisuje budowę i mechanikę dróg odprowadzających mocz i ich podstawowe patologie prowadzące do niewydolności nerek; Opisuje poszczególne sposoby leczenia nerkozastępczego z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej; Wykazuje znajomość chorób nerek prowadzących do przewlekłej choroby nerek i konieczności leczenia nerko zastępczego; Definiuję ostre i przewlekłe schorzenia układu moczowego; Objaśnia podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe układu moczowego stosowane w opiece nad chorym z przewlekłą chorobą nerek; Opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia endokrynologicznego; Objaśnia mechanizmy działania hormonów; Opisuje funkcjonowanie układu endokrynnego (ogólnoustrojowego i tkankowego); Opisuje objawy schorzeń układu wewnątrzwydzielniczego; Zna i objaśnia obecnie stosowane metody leczenia w endokrynologii; Omawia epidemiologię nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie; 3

4 B.W39. Scharakteryzuje czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych środowiskowe, genetyczne, dietetyczne, stany przedrakowe; B.W40. Omówi rolę i znaczenie markerów nowotworowych w rozpoznawaniu, przewidywaniu rozwoju zmian nowotworowych, powstawaniu przerzutów i nawrotów po leczeniu; B.W41. Omówi podstawowe zasady chirurgicznego leczenia nowotworów złośliwych; B.W42. Zna zasady i wagę aseptyki onkologicznej; B.W43. Definiuje rodzaje operacji we współczesnej onkologii; B.W44. Objaśnia zasady postępowania w czasie chemioterapii i radioterapii; B.W45. charakteryzuje pracę pielęgniarki operacyjnej w onkologii; B.W46. Omawia zasady działania grup wsparcia dla pacjentów z chorobą nowotworową; B.W47. Zna zasady opieki okołooperacyjne w onkologii; B.W48. Charakteryzuje zadania pielęgniarki przed, w trakcie i po przeszczepie szpiku; B.W49. Definiuje czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych środowiskowe, genetyczne, dietetyczne, stany przedrakowe; BI. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Przedmioty do dyspozycji uczelni (Hematologia i choroby krwi, Pielęgniarstwo operacyjne, Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej, Pielęgniarstwo w otolaryngologii, Pielęgniarstwo w urologii, Pielęgniarstwo w neonatologii + Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej praktyka zawodowa) BI.W1. Definiuję znaczenie pojęcia urologia; BI.W2. Opisuję podstawowe objawy chorób układu moczowego; BI.W3. Opisuje rodzaje badań endoskopowych stosowanych w urologii, potrafi Ocenić ich przydatność; BI.W4. Opisuje objawy, metody rozpoznawania i leczenia kamicy układu moczowego; BI.W5. Opisuje najczęściej spotykane choroby gruczołu moczowego, zna ich objawy i metody leczenia; BI.W6. Objaśnia wartość specyficznego antygenu sterczowego (PSA) w diagnostyce chorób stercza; BI.W7. Opisuje podstawowe problemy związane z andropauzą i dysfunkcjami seksualnymi u mężczyzn; BI.W8. Potrafi rozpoznać wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet i zaproponować odpowiednie leczenie; BI.W9. Opisuje nowoczesne metody leczenia w urologii- endoskopię, laparoskopię i chirurgię robotyczną; BI.W10. Charakteryzuje przygotowanie sali operacyjnej i opiekę okołooperacyjną w zależności od specyfiki zabiegów; BI.W11. Zna zasady pracy na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad aseptyki; BI.W12. Scharakteryzuje optymalne warunki fizyczne sali operacyjnej; BI.W13. Omówi rolę śluz na bloku operacyjnym uwzględniając zasady epidemiologiczno-sanitarne; BI.W14. Omówi zakres obowiązków i kompetencji pielęgniarki operacyjnej oraz wymagane kwalifikacje; BI.W15. Omówi zasady współpracy z lekarzami wykonującymi zabieg, zespołem anestezjologicznym, sanitariuszami i salowymi; BI.W16. Omówi zasady mycia chirurgicznego rąk i dezynfekcji; BI.W17. Wymieni podstawowe zadania pracowników bloku operacyjnego; BI.W18. Omówi rodzaje dokumentacji medycznej stosowanej na bloku operacyjnym; BI.W19. Omówi rodzaje materiału szewnego, protez, implantów oraz omówi zasady postępowania z nimi; BI.W20. Opisuje zasady postępowania z tkankami i narządami do badania histopatologicznego; BI.W21. Objaśnia zasady przygotowania do zabiegu operacyjnego sali, pacjenta i zespołu operującego; 4

5 BI.W22. BI.W23. BI.W24. BI.W25. BI.W26. BI.W27. BI.W28. BI.W29. BI.W30. BI.W31. BI.W32. BI.W33. BI.W34. BI.W35. BI.W36. BI.W37. BI.W38. BI.W39. BI.W40. BI.W41. BI.W42. BI.W43. BI.W44. BI.W45. BI.W46. BI.W47. BI.W48. BI.W49. BI.W50. BI.W51. BI.W52. BI.W53. BI.W54. BI.W55. BI.W56. Wymieni zasady postępowania z narzędziami, bielizną, materiałem opatrunkowym, materiałem szewnym, odpadami przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; Zna zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym np. diatermia itp.; Zna zasady posługiwania się sprzętem jednorazowym; Zna zasady leczenia ran pooperacyjnych; Omawia podstawowe zabiegi z zakresu: chirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, okulistyki, neurochirurgii, kardiochirurgii, torakochirurgii, chirurgii dziecięcej oraz chirurgiczne opracowanie ran przewlekłych, oparzeń i w podstawowych schorzeniach naczyń; Definiuje i omawia specyfikę zabiegów w chirurgii ginekologicznej; Omawia anatomię, wady i statystykę narządu rodnego kobiety; Omawia operacje urologiczno-ginekologiczne i operacje sromu; Omawia operacje szyjki macicy, trzonu, i jajnika; Omawia operacje gruczołu sutkowego oraz cięcie cesarskie; Zna zasady operacyjnego leczenia niepłodności; Omawia zasady przygotowania sali operacyjnej do poszczególnych zabiegów w ginekologii i położnictwie; Omawia przygotowanie pacjentki, pielęgniarki operacyjnej i zespołu operacyjnego w zależności od rodzaju zabiegu i znieczulenia; Omawia przygotowanie pacjentki, pielęgniarki operacyjnej i zespołu operacyjnego do zabiegu w trybie pilnym i planowym; Definiuje zasady poszanowania godności osobistej pacjentki i zapewnienia jej intymności; Charakteryzuje powikłania pooperacyjne w chirurgii ginekologicznej; Omawia choroby nowotworowe w ginekologii które są wskazaniem do zabiegu operacyjnego rozpoznanie leczenie opieka pielęgniarska; Potrafi scharakteryzować wskazania, metody i techniki wykonania zabiegów operacyjnych w ginekologii i położnictwie; Potrafi scharakteryzować wskazania, metody i techniki wykonania zabiegów ginekologiczno-urologicznych; Omówi wskazania i przeciwwskazania do cięcia cesarskiego; Definiuje wskazania i przeciwwskazania do ginekologicznych operacji w trybie planowym i pilnym; Omówi sposoby zapobiegania powikłaniom mogącym wystąpić po zabiegach ginekologicznych; Potrafi scharakteryzować rodzaje sprzętu medycznego, materiałów i aparatury na bloku operacyjnym i w oddziale chirurgii ginekologicznej; Omówi specyfikę ułożenia pacjentki na stole operacyjnym, mycia pola operacyjnego, obłożenia pola operacyjnego, itp. działań na bloku operacyjnym w chirurgii ginekologicznej; Różnicuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach: na macicy, na jajniku, na jajowodzie, na szyjce macicy, operacjach na kroczu, w chirurgii sutka, operacjach ginekologiczno-urologicznych i podczas cięcia cesarskiego; Opisuje uszkodzenia słuchu spowodowane czynnikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi; Objaśnia metody leczenia chorób otolaryngologicznych (tonsylektomia, adenotomia, adenotonsylektomia); Definiuje szumy uszne; Objaśnia fizjologię narządu równowagi; Definiuje chorobę Meniere'a; Opisuje schorzenia narządu równowagi, patologie nerwu twarzowego; Definiuje problemy foniatryczno-audiologiczne; Opisuje zaburzenia głosu, mowy i języka; Omawia różnice w budowie anatomicznej i fizjologii noworodka i osoby dorosłej; Charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem zdrowym, 5

6 BI.W57. BI.W58. BI.W59. BI.W60. BI.W61. BI.W62. BI.W63. BI.W64. BI.W65. BI.W66. BI.W67. C.W1. C.W2. C.W3. C.W4. C.W5. C.W6. C.W7. C.W8. C.W9. C.W10. C.W11. C.W12. C.W13. C.W14. C.W15. C.W16. C.W17. C.W18. C.W19. C.W20. C.W21. chorym, z wadami wrodzonymi i w intensywnej opiece neonatologicznej; Objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w oddziałach neonatologicznych; Opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad noworodkiem zdrowym i chorym; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad wcześniakiem w zależności od czasu trwania ciąży; Definiuje nagłe stany zagrożenia życia i ich przyczyny u noworodka urodzonego o czasie i przedwcześnie; Zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia wad wrodzonych; Zna podstawy fizjologii układu krwiotwórczego i zmiany w morfologii krwi; Zna zagadnienia związane z postępowaniem z chorym z zaburzeniami odporności; Zna zagadnienia związane z opieką nad chorym z niedokrwistością i podstawy przetaczania preparatów krwiopochodnych; Zna rodzaje skaz krwotocznych i sposoby postępowania z chorym ze skazą; Zna zagadnienia związane z chemioterapią białaczek; Potrafi wymienić choroby układu chłonnego i omówić zagadnienia związane z opieką nad chorymi; C. Przedmioty fakultatywne (Moduł I Programy informatyczne w służbie zdrowia, Andropauza, Moduł II Język migowy, Pielęgniarstwo w okulistyce) Objaśnia podstawową architekturę szpitalnego systemu informatycznego; Opisuje przepływ informacji medycznej w Polskiej Służbie Zdrowia; Wymienia i opisuje przykładowe systemy informatyczne użytkowane w medycynie oraz przykładowe systemy w lecznictwie podstawowym (otwartym); Opisuje preferowane struktury danych do przechowywania informacji o pacjencie; Zna możliwości współczesnej telemedycyny jako nowoczesnego narzędzia wspomagania pracy pracowników służby zdrowia; Zna najważniejsze medyczne bazy danych; Zna pojęcia andropauza i menopauza i podstawowe różnice w fizjologii hormonalnej kobiet i mężczyzn; Zna wytyczne wg ISSAM zasad postępowania ze starzejącym się mężczyzną; Zna kliniczne i laboratoryjne objawy andropauzy (metody rozpoznawania); Wie jakie negatywne następstwa powodują długotrwałe deficyty hormonalne; Posiada wiedzę dotyczącą terapii hormonalnej jej korzyści, ryzyka, wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania. Zna podstawowe pojęcia dotyczące inwalidztwa narządu mowy i słuchu; Zna terminologię z zakresu głuchoty i języka migowego; Wyjaśnia teorie daktylografii; Zna objęte programem znaki pojęciowe języka migowego w systemie językowo migowym w zakresie przekazu i odbioru; Odczytuje komunikaty gestograficzne, opisy słowne i ilustracje znaków migowych; Omawia budowę i funkcjonowanie narządu wzroku; Różnicuje objawy kliniczne w chorobach narządu wzroku; Zna zasady doboru szkieł okularowych; Zna leki i zasady ich stosowania w chorobach oczu; Zna problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami okulistycznymi, niedowidzącymi i niewidomymi w różnym wieku; UMIEJĘTNOŚCI A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka 6

7 medyczna, podstawy psychoterapii + j.angielski) A.U1. Korzysta z wybranych teorii i modeli pielęgnowania w praktyce pielęgniarskiej; A.U2. Posługuje się klasyfikacją diagnoz pielęgniarskich; A.U3. Analizuje obszary działania pielęgniarstwa polskiego, europejskiego i światowego; A.U4. Stosuje w pracy zawodowej akty prawa europejskiego dotyczące pielęgniarstwa; A.U5. Korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie; A.U6. Określa, zgodnie ze strategią europejską, kierunek badań naukowych w pielęgniarstwie; A.U7. Ocenia wady i zalety różnych stylów zarządzania oraz wyjaśnia różnice między motywowaniem a przywództwem; A.U8. Analizuje związek między : a) formułowaniem celów a planowaniem, b) organizowaniem i realizacją zadań a wyborem określonej koncepcji motywowania, c) rezultatem pracy a systemem kontroli; A.U9. Objaśnia ograniczenia formalnoprawne, organizacyjne i psychologiczne wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej i podsystemie pielęgniarstwa; A.U10. Organizuje rekrutację pracowników oraz planuje proces adaptacji dla nowo przyjętych; A.U11. Konstruuje plan doskonalenia podyplomowego oraz model kariery zawodowej; A.U12. Przeprowadza proces oceniania pracowników; A.U13. Tworzy regulaminy pracy pielęgniarskiej kadry kierowniczej; A.U14. Przygotowuje jednostkę organizacyjną na potrzeby oceny jakości; A.U15. Przygotowuje jako świadczeniodawca usług pielęgniarskich umowę cywilnoprawną oraz dokumentację potrzebną do zawarcia kontraktu z płatnikiem na świadczenia z zakresu opieki pielęgniarskiej; A.U16. Stosuje Evidence Based Nursing Practice w praktyce zawodowej własnej lub kierowanego zespołu; A.U17. Planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa; A.U18. Przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych; A.U19. Prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (w tym przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku); A.U20. Opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki badań; A.U21. Dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie wyników badań z wynikami innych badaczy; A.U22. Dobiera i ocenia formy i metody nauczania w pielęgniarstwie; A.U23. Planuje pomiar wyników nauczania i uczenia się; A.U24. Analizuje relację pielęgniarka (psychoterapeuta) pacjent; A.U25. Ocenia zasoby indywidualne w pracy pielęgniarki (psychoterapeuty); A.U26. Omawia podstawowe zjawiska w psychoterapii; A.U27. Współuczestniczy w psychoterapii grupowej; A.U28. Stosuje zachowania terapeutyczne w ramach interwencji pielęgniarskich, z wykorzystaniem elementarnej psychoterapii; A.U29. Przeprowadza psychoedukację grupową pacjenta i jego rodziny (opiekunów); A.U30. Korzysta z teorii pielęgniarstwa dla potrzeb procesu pielęgnowania; A.U31. Wykorzystuje znaczenie procesu pielęgnowania i Primary Nursing w zindywidualizowanym pielęgnowaniu; A.U32. Umie w praktycznym pielęgnowaniu odwoływać się do prawd i wartości zawartych w filozofii; 7

8 A.U33. Potrafi zaplanować opiekę pielęgniarską zgodnie z założeniami V. Henderson; A.U34. Stosuje założenia M. Rogers w praktycznym pielęgnowaniu; A.U35. Potrafi zweryfikować wiedzę dla potrzeb praktycznego pielęgnowania; A.U36. Posługuje się słownictwem ogólnym, jak i specjalistycznym w celu komunikacji z pacjentem i lekarzem oraz do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego; A.U37. Analizuje piśmiennictwo w języku angielskim; A.U38. Porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (Nowoczesne techniki diagnostyczne, Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, Pielęgniarstwo w nefrologii i dializoterapii, Pielęgniarstwo w endokrynologii, Pielęgniarstwo w chirurgii onkologicznej, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej + Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej praktyka zawodowa) B.U1. Wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania; B.U2. Przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu; B.U3. Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej; B.U4. Dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia; B.U5. Ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki stosowane w miejscowym leczeniu ran; B.U6. Kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego leczenia ran; B.U7. Stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim oparzeniem; B.U8. Wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastępcze; B.U9. Realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi chorobami układu oddechowego; B.U10. Uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji; B.U11. Uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz doboru rodzaju sprzętu stomijnego; B.U12. Realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń; B.U13. Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia chorób naczyń; B.U14. Współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym; B.U15. Prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom; B.U16. Charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierającym i jego rodziną; B.U17. Prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny; B.U18. Współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego; B.U19. Prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; B.U20. Rozpoznaje sytuację życiową pacjenta, w celu zapobiegania jego izolacji społecznej; B.U21. Wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medycznospołecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom; B.U22. Nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta; B.U23. Posługuje się w praktyce mianownictwem stosowanym w nowoczesnych technikach diagnostycznych; 8

9 B.U24. Powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych; B.U25. Ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony radiologicznej; B.U26. analizuje stan kliniczny i badania dodatkowe pacjenta leczonego nerkozastępczo; B.U27. Porównuję ostre i przewlekłe uszkodzenie nerek na podstawie badań laboratoryjnych i obrazowych; B.U28. Omawia przyczyny zmniejszonej ilości wydalanego moczu, uszkodzenia nerek w następstwie interwencji medycznej, powikłaniach po zabiegach diagnostycznych i operacjach w aspekcie opieki pielęgniarskiej; B.U29. Realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami układu endokrynnego; B.U30. Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu leczenia chorób układu hormonalnego; B.U31. Prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami układu endokrynnego i jego rodziny; B.U32. Współuczestniczy w procesie leczenia i pielęgnowania osób ze schorzeniami układu endokrynnego; B.U33. Realizuje proces pielęgnowania dziecka jako pacjenta z chorobą nowotworową; B.U34. Realizuje zadanie pielęgniarki operacyjnej w onkologii; B.U35. Przygotowuje pacjenta do samoopieki; B.U36. Realizuje proces pielęgnowania nad chorym onkologicznie leczonym chirurgicznie w zależności od miejsca występowania nowotworu; B.U37. Rozwiązuje problemy pielęgnacyjne chorych leczonych operacyjnie; B.U38. Przestrzega zasad czystości onkologicznej w przypadku operacyjnego leczenia nowotworów; B.U39. Chroni pacjenta przed ekspozycją na materiał zakaźny poprzez przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki na każdym etapie działań opiekuńczych i szczególnie instrumentalnych; B.U40. Rozwiązuje problemy pielęgnacyjne pacjentów okaleczonych; B.U41. Prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia chorym okaleczonym i ich opiekunom; B.U42. Przeprowadza psychoedukację pacjenta i jego rodziny (opiekunów); B.U43. Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia; B.U44. Dba o sprawność sprzętu medycznego, materiałów i aparatury; B.U45. Ocenia stan zdrowia pacjenta poprzez badanie fizykalne; B.U46. Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych; B.U47. Dokumentuje przebieg pracy własnej; B.U48. Prowadzi rehabilitację chorych unieruchomionych - ćwiczenia bierne i czynne; B.U49. Realizuje program usprawniania ruchowego (siadanie pionizacja chodzenie ); B.U50. Stosuje udogodnienia u chorych unieruchomionych w łóżku; B.U51. Prowadzi instruktaż w zakresie treningu pęcherza moczowego; B.U52. Stosuje standardy zapobiegania zakażeniom, profilaktykę p/odleżynową, pielęgnację stomii; B.U53. Rozpoznaje i zapobiega powikłaniom leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego; B.U54. Przeprowadza opiekę pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym; B.U55. Ustala dietę w żywieniu pacjentów przewlekle chorych w oparciu o obowiązujące standardy; B.U56. Realizuje proces pielęgnowania pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, moczowego, nerwowego, ze schorzeniami naczyń; B.U57. Podaje leki farmakologiczne drogą dożylną, doustną, doodbytniczą, inhalacje, podaje leki do cewnika ZOP, oczu, uszu, nosa, tchawicy, zgodnie z obowiązującymi standardami i zleceniem lekarskim; 9

10 B.U58. B.U59. B.U60. B.U61. B.U62. BI.U1. BI.U2. BI.U3. BI.U4. BI.U5. BI.U6. BI.U7. BI.U8. BI.U9. BI.U10. BI.U11. BI.U12. BI.U13. BI.U14. BI.U15. BI.U16. BI.U17. BI.U18. BI.U19. BI.U20. BI.U21. BI.U22. BI.U23. BI.U24. BI.U25. BI.U26. BI.U27. BI.U28. BI.U29. Prowadzi tlenoterapię; Pielęgnuje najczęściej występujące rany przewlekłe: odmrożenia, odleżyny, owrzodzenia żylne, owrzodzenia niedokrwienne, zespół stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej; Rehabilituje chorych w ramach opieki paliatywnej i terminalnej; Prowadzi ćwiczenia oddechowe, oklepywanie, masaż; Stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, treningi umiejętności społecznych jako forma rehabilitacji psychiatrycznej; BI. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Przedmioty do dyspozycji uczelni (Hematologia i choroby krwi, Pielęgniarstwo operacyjne, Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej, Pielęgniarstwo w otolaryngologii, Pielęgniarstwo w urologii, Pielęgniarstwo w neonatologii + Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej praktyka zawodowa) Ustala wskazania do cewnikowania pęcherza moczowego; Wykonuje odprowadzenie moczu z górnych dróg moczowych przy pomocy nefrostomii; Przygotowuję pacjenta do zabiegów na drogach moczowych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów wykonywanych metodami endowizji; Potrafi zinterpretować wynik badania PSA (stany zapalne, łagodny rozrost stercza, rak stercza); Stosuję ocenę krwiomoczu, jako istotnego a jednocześnie niespecyficznego objawu chorób układu moczowego; Potrafi rozpoznać zaburzenia budowy poszczególnych narządów układu moczowego i zna sposoby profilaktyki nerek; Stosuje rozmowę z chorym i jego rodziną związaną z leczeniem przeciwnowotworowym; Stosuje się do zasad obowiązujących w czasie pracy na bloku operacyjnym; Stosuje specyfikę zabiegów operacyjnych i opiekę okołooperacyjną z nimi związaną; Przestrzega zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących na bloku operacyjnym; Planuje i organizuje własną pracę; Dokumentuje przebieg zabiegu operacyjnego; Określa obciążenia wynikające z pracy pielęgniarki operacyjnej; Przygotowuje salę operacyjną, pacjenta, materiał dodatkowy do zabiegu operacyjnego; Tworzy poczucie godności osobistej i poczucie bezpieczeństwa u pacjenta operowanego; Układa pacjenta na stole operacyjnym stosownie do rodzaju wykonywanego zabiegu; Zapewnia potrzebę bezpieczeństwa podczas transportu pacjenta; Przestrzega ściśle określonych zasad bezpieczeństwa podczas stosowania diatermii chirurgicznej; Przestrzega standardów pracy na bloku operacyjnym; Formułuje diagnozę pielęgniarską oraz plan opieki; Stosuje się do zasad obowiązujących na bloku ginekologiczno-położniczym; Przestrzega praw pacjenta; Rozwiązuje problemy pielęgnacji okołooperacyjnej pacjentek w chirurgii ginekologicznej; Współuczestniczy w procesie przygotowania pacjentki do zabiegu w trybie pilnym i planowym; Wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki w chirurgii ginekologicznej; Współuczestniczy w pracy zespołu operacyjnego; Zapobiega powikłaniom mogącym wystąpić po zabiegach ginekologicznych; Potrafi przygotować salę operacyjną i pacjenta do zabiegu ginekologicznego; Stosuje różne rodzaje wsparcia chorego na chorobą nowotworową oraz jego bliskich; 10

11 BI.U30. BI.U31. BI.U32. BI.U33. BI.U34. BI.U35. BI.U36. BI.U37. BI.U38. BI.U39. BI.U40. BI.U41. BI.U42. BI.U43. BI.U44. BI.U45. BI.U46. BI.U47. BI.U48. BI.U49. BI.U50. BI.U51. BI.U52. BI.U53. BI.U54. BI.U55. BI.U56. BI.U57. BI.U58. BI.U59. BI.U60. BI.U61. BI.U62. BI.U63. BI.U64. BI.U65. BI.U66. Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego leczenia raka sutka; Wykonuje samokontrolę piersi; Realizuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach: na macicy, na jajniku, na jajowodzie, na szyjce macicy; Realizuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach na kroczu; Realizuje opiekę okołooperacyjną podczas cięcia cesarskiego; Realizuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach ginekologicznourologicznych; Przeprowadza edukację pacjentki nt. samokontroli stanu zdrowia (samobadanie piersi); Stosuje standard zapobiegania zakażeniom; Interpretuję wyniki badań cytologicznych, morfologicznych w ginekologii; Rozpoznaje wskazania i przeciwwskazania do ginekologicznych operacji w trybie planowym i pilnym; Ocenia ryzyko powikłań okołooperacyjnych; Ocenia stopień odwodnienia lub przewodnienia (prowadzi bilans wodny po zabiegach ginekologicznych); Rozpoznaje, zapobiega powikłaniom mogącym wystąpić po zabiegach laparoskopowych; Przygotowuje pacjentki do zabiegów operacyjnych w trybie pilnym i planowym; Monitoruje stanu pacjentki po operacji ginekologicznej (brzusznej i pochwowej); Realizuje proces pielęgnowania i ocenia efekty wdrożonych działań; Pielęgnuje wkłucie żylne i tętnicze; Stawia diagnozę pielęgniarską oraz realizuje plan opieki; Stosuje standardy, procedury i algorytmy obowiązujące w oddziale; Wdraża procedury służące profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu chorób kobiecych; Wdraża procedury służące profilaktyce i kontroli zakażeń szpitalnych w oddziale ginekologicznym; Rozpoznaje i wykrywa wczesne zaburzenia krzepnięcia (postępowanie przeciw zakrzepowe po zabiegach ginekologicznych); Realizuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad pacjentką po mastektomii; Ocenia gojenie i prowadzi pielęgnację ran czystych i zakażonych; Prowadzi ćwiczenia oddechowe po zabiegach w znieczuleniu ogólnym; Rozpoznaje cele i planuje pracę własną; Analizuje relację pielęgniarka - pacjent, przestrzega praw pacjenta; Stosuje wybrane teorie i modele pielęgnowania w praktyce pielęgniarskiej; Rozwiązuje problemy pacjentów w chorobach otolaryngologicznych; Stosuje metody aktywizacji pacjentów po larygnektomii; Stosuje profilaktykę wad słuchu u dzieci i młodzieży; Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad noworodkiem zdrowym, chorym i w intensywnej terapii; Stosuje wysokospecjalistyczne interwencje pielęgnacyjne, diagnostyczne i lecznicze w opiece nad noworodkiem zdrowym i w różnych sytuacjach klinicznych; Realizuje proces pielęgnowania pacjenta zgodnie z najnowszymi wytycznymi; Kontroluje efekty terapii noworodka podłączonego do respiratora i innych urządzeń wspomagających oddychanie oraz w przebiegu terapii tlenkiem azotu; Prowadzi edukację zdrowotną rodziców, opiekunów w zakresie zasad karmienia piersią i odżywiania noworodków; Proponuje działania związane z profilaktyką i pielęgnacją noworodka po wypisie do domu; 11

12 BI.U67. BI.U68. BI.U69. BI.U70. C.U1. C.U2. C.U3. C.U4. C.U5. C.U6. C.U7. C.U8. C.U9. C.U10. C.U11. C.U12. C.U13. C.U14. C.U15. C.U16. C.U17. C.U18. C.U19. C.U20. C.U21. A.B.C.K1 A.B.C.K2. A.B.C.K3. A.B.C.K4. A.B.C.K5. A.B.C.K6. A.B.C.K7. A.B.C.K8. Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne związane z niedokrwistością, skazami krwotocznymi, białaczkami, chorobami układu chłonnego; Współuczestniczy w procedurach związanych z przetaczaniem preparatów krwiopochodnych; Realizuje proces pielęgnowania u pacjenta z zaburzeniami odporności; Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego z chorobami krwi; C. Przedmioty fakultatywne (Moduł I Programy informatyczne w służbie zdrowia, Andropauza, Moduł II Język migowy, Pielęgniarstwo w okulistyce) Posiada umiejętność wykorzystania aplikacji MS Word i Office w codziennej pracy pielęgniarskiej; Posiada umiejętność obsługi systemów informatycznych w komunikacji NFZ świadczeniodawca; Posiada umiejętność obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w komunikacji NFZ pacjent; Potrafi prowadzić elektroniczny terminarz wizyt z wykorzystaniem dedykowanego programu informatycznego; Potrafi prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną z wykorzystaniem dedykowanego programu informatycznego; Potrafi sprawozdawać i rozliczać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem dedykowanego programu informatycznego; Posługuje się procedurami w zakresie diagnostyki andropauzy; Potrafi rozpoznać zmiany metaboliczne, powstałe w wyniku andropauzy; Potrafi zaplanować terapię hormonalna mężczyzn; Potrafi scharakteryzować działania uboczne terapii hormonalnej wg ISSAM; Potrafi śledzić przebieg terapii hormonalnej i wychwycić pojawiające się zagrożenia lub objawy uboczne terapii. Przeprowadza wywiad personalny z osobą niesłyszącą; Uzyskuje podstawowe informacje nt. stanu zdrowia i samopoczucia osoby niesłyszącej; Przekazuje podstawowe informacje nt. planowanych działań lekarskich i pielęgnacyjnych osobie niesłyszącej; Porozumiewa się z osobami niesłyszącymi (sytuacje hipotetyczne). Wykonuje badania diagnostyczne narządu wzroku (pole widzenia, test Schirmera, badanie komputerowe wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem bezkontaktowym); Wykonuje badanie ostrości wzroku; Popularyzuje ogólne zasady higieny, głównie higienę narządu wzroku w różnych grupach wiekowych; Przygotowuje programy edukacyjne na temat wad i chorób narządu wzroku; Realizuje proces pielęgnowania pacjenta w chorobach okulistycznych leczonych zachowawczo i operacyjnie; Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zabiegów okulistycznych; KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych; Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu; Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań; Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jej opieką; przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; Dba o wizerunek własnego zawodu; Odpowiada za wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu teorii pielęgniarstwa i jego filozofii w praktyce zawodowe; 12

13 A.B.C.K9. A.B.C.K10. A.B.C.K11. A.B.C.K12. A.B.C.K13. A.B.C.K14. Jest świadomy własnych ograniczeń, wie kiedy zwrócić się o pomoc do lekarza; Posiada kompetencję wykorzystania różnorodnych narzędzi e-zdrowia w codziennej pracy pielęgniarskiej; Rozumie, że wczesne rozpoznanie i leczenie andropauzy przywraca mężczyźnie sprawność fizyczną, psychiczna i stan metaboliczny, jaki miał w młodości; Przestrzega standardów w diagnostyce i terapii ustalonych na poziomie światowym przez ISSAM; Rozumie, że poprzez śledzenie procesu terapeutycznego zapobiega ewentualnym efektom ubocznym prowadzonej terapii; Rozumie, że poprawa stanu zdrowia starzejącego się mężczyzny przyniesie korzyści zarówno dla pacjenta, jak i społeczeństwa. 13

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Orginal title Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Polish Language version Program CoBaTrICE Program szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo