OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:"

Transkrypt

1 OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5. A.W6. A.W7. A.W8. A.W9. A.W10. A.W11. A.W12. A.W13. A.W14. A.W15. A.W16. A.W17. A.W18. A.W19. A.W20. A.W21. A.W22. Efekty kształcenia Po ukończeniu studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów pielęgniarstwo absolwent: WIEDZA A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii + j.angielski) Dokonuje analizy teorii i modeli pielęgnowania, ich tworzenia i funkcjonowania w pielęgniarstwie oraz wskazuje wymagania związane z tworzeniem modeli i teorii: poznawczych i systemowych; Interpretuje zagadnienia dotyczące paradygmatu pielęgniarstwa i jego filozofii oraz holistycznego wymiaru opieki pielęgniarskiej; Omawia międzynarodowe klasyfikacje praktyki pielęgniarskiej; Zna przepisy prawne dotyczące zawodu, systemów kształcenia i nabywania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w Polsce i Unii Europejskiej; Charakteryzuje systemy opieki pielęgniarskiej w Unii Europejskiej i wyjaśnia zasady funkcjonowania pielęgniarstwa na świecie; Różnicuje systemy kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; Zna rolę i obszary działania pielęgniarskich stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych oraz krajowych np. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), International Council of Nurses (ICN), European Federation of Nurses (EFN), Europejskiej Grupy Pielęgniarek badaczy (WENR); Omawia procedurę uznawania kwalifikacji pielęgniarek w Unii Europejskiej; Zna rolę WHO i ICN w rozwoju pielęgniarstwa; Charakteryzuje system opieki zdrowotnej i podsystem pielęgniarstwa; Zna specyfikę funkcji kierowniczych, istotę delegowania zadań i proces podejmowania decyzji; Różnicuje style zarządzania oraz cechy przywództwa; Zna zasady zarządzania strategicznego oraz podstawowe metody analizy strategicznej; Charakteryzuje marketing usług zdrowotnych; Zna zasady rekrutacji kandydatów do pracy i planowania zasobów ludzkich w organizacjach zdrowotnych; Definiuje proces adaptacji społecznej i zawodowej, pojęcie kultury organizacyjnej oraz modele zarządzania jakością; Różnicuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zawodowych w zależności od zakresu kompetencji; Wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia fizycznego i psychicznego, które wynikają z warunków środowiska pracy; Charakteryzuje istotę procesu zmian w organizacji, opisuje techniki organizatorskie i techniki zarządzania dla oceny jakości funkcjonowania organizacji; Definiuje pielęgniarstwo jako naukę o zdrowiu; Definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz charakteryzuje metodykę postępowania badawczego; Zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do badań; 1 Efekty kształcenia obszaru (-ów), do których odnosi się kierunek Nie dotyczy

2 A.W23. A.W24. A.W25. A.W26. A.W27. A.W28. A.W29. A.W30. A.W31. A.W32. A.W33. A.W34. A.W35. A.W36. A.W37. A.W38. A.W39. A.W40. A.W41. A.W42. A.W43. B.W1. B.W2. B.W3. B.W4. B.W5. B.W6. Zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i zasady etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych; Zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań; Definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) oraz w pielęgniarstwie (evidence based nursing practise); Zna zasady przygotowywania publikacji do pielęgniarskich czasopism naukowych; Charakteryzuje warunki organizowania i planowania działalności dydaktycznej; Omawia cele i zadania dydaktyki medycznej oraz kształcenia medycznego; Wyjaśnia genezę, rozwój i cechy nowoczesnego modelu nauczania - uczenia się; Zna cele kształcenia zawodowego (klasyfikacja, taksonomia, operacjonalizacja celów kształcenia zawodowego); Zna rolę treści kształcenia oraz teorii ich doboru; Wyjaśnia klasyfikację i zastosowanie metod nauczania w kształceniu medycznym; Zna zasady pomiaru dydaktycznego, kontroli i oceny w procesie dydaktycznym; Określa istotę, cele i uwarunkowania kształcenia ustawicznego; Wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym; teorię zachowania w ujęciu systemowym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburzeń funkcjonowania jednostek; Wymienia i charakteryzuje główne kierunki i szkoły terapeutyczne, istotę psychoterapii, jej etapy i cele oraz podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia; Rozróżnia i omawia interwencje i metody psychoterapeutyczne, istotę psychoanalizy, neopsychoanalizy i terapii behawioralnej, podejście poznawcze oraz podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii; Wymienia i opisuje cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce pielęgniarskiej; Opisuje elementy wspólne dla wszystkich teorii pielęgniarstwa; Umie przedstawić filozoficzny zarys fenomenu troski; Opisuje najbardziej znane teorie potrzeb i podaje ich główne założenia oraz objaśnia mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się reakcji stresowej i sposoby radzenia sobie człowieka ze stresem; Posiada wiedzę ze słownictwa zarówno ogólnego, jak i specjalistycznego oraz struktur gramatycznych niezbędnych do komunikacji z pacjentem i lekarzem oraz do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego; Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (Nowoczesne techniki diagnostyczne, Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, Pielęgniarstwo w nefrologii i dializoterapii, Pielęgniarstwo w endokrynologii, Pielęgniarstwo w chirurgii onkologicznej, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej + Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej praktyka zawodowa) Omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych; Definiuje nagłe stany zagrożenia życia; Zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne; Charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej; Objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej; Zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej; 2

3 B.W7. B.W8. B.W9. B.W10. B.W11. B.W12. B.W13. B.W14. B.W15. B.W16. B.W17. B.W18. B.W19. B.W20. B.W21. B.W22. B.W23. B.W24. B.W25. B.W26. B.W27. B.W28. B.W29. B.W30. B.W31. B.W32. B.W33. B.W34. B.W35. B.W36. B.W37. B.W38. Różnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w tym procesie; Zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej ; Charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej; Zna zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych; Opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego; Zna zasady domowego leczenia respiratorem; Charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego; Zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na świecie; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z przetoką jelitową; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobą nowotworową; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi; Zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego; Zna procedury przeszczepu szpiku kostnego; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną, w tym określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; Objaśnia sposób przygotowania pacjenta do badań endoskopowych, obrazowych i laboratoryjnych; Zna zasady wykonywania nowoczesnych badań diagnostycznych, Zna zasady opieki nad chorym po wykonaniu badań diagnostycznych; Orientuje się w możliwościach wystąpienia powikłań po badaniach; Definiuję znajomość patofizjologii układu moczowego w aspekcie leczenia chorób nerek i leczenia nerkozastępczego Opisuje przyczyny chorób nerek prowadzących do przewlekłej choroby nerek; Opisuje budowę i mechanikę dróg odprowadzających mocz i ich podstawowe patologie prowadzące do niewydolności nerek; Opisuje poszczególne sposoby leczenia nerkozastępczego z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej; Wykazuje znajomość chorób nerek prowadzących do przewlekłej choroby nerek i konieczności leczenia nerko zastępczego; Definiuję ostre i przewlekłe schorzenia układu moczowego; Objaśnia podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe układu moczowego stosowane w opiece nad chorym z przewlekłą chorobą nerek; Opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia endokrynologicznego; Objaśnia mechanizmy działania hormonów; Opisuje funkcjonowanie układu endokrynnego (ogólnoustrojowego i tkankowego); Opisuje objawy schorzeń układu wewnątrzwydzielniczego; Zna i objaśnia obecnie stosowane metody leczenia w endokrynologii; Omawia epidemiologię nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie; 3

4 B.W39. Scharakteryzuje czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych środowiskowe, genetyczne, dietetyczne, stany przedrakowe; B.W40. Omówi rolę i znaczenie markerów nowotworowych w rozpoznawaniu, przewidywaniu rozwoju zmian nowotworowych, powstawaniu przerzutów i nawrotów po leczeniu; B.W41. Omówi podstawowe zasady chirurgicznego leczenia nowotworów złośliwych; B.W42. Zna zasady i wagę aseptyki onkologicznej; B.W43. Definiuje rodzaje operacji we współczesnej onkologii; B.W44. Objaśnia zasady postępowania w czasie chemioterapii i radioterapii; B.W45. charakteryzuje pracę pielęgniarki operacyjnej w onkologii; B.W46. Omawia zasady działania grup wsparcia dla pacjentów z chorobą nowotworową; B.W47. Zna zasady opieki okołooperacyjne w onkologii; B.W48. Charakteryzuje zadania pielęgniarki przed, w trakcie i po przeszczepie szpiku; B.W49. Definiuje czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych środowiskowe, genetyczne, dietetyczne, stany przedrakowe; BI. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Przedmioty do dyspozycji uczelni (Hematologia i choroby krwi, Pielęgniarstwo operacyjne, Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej, Pielęgniarstwo w otolaryngologii, Pielęgniarstwo w urologii, Pielęgniarstwo w neonatologii + Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej praktyka zawodowa) BI.W1. Definiuję znaczenie pojęcia urologia; BI.W2. Opisuję podstawowe objawy chorób układu moczowego; BI.W3. Opisuje rodzaje badań endoskopowych stosowanych w urologii, potrafi Ocenić ich przydatność; BI.W4. Opisuje objawy, metody rozpoznawania i leczenia kamicy układu moczowego; BI.W5. Opisuje najczęściej spotykane choroby gruczołu moczowego, zna ich objawy i metody leczenia; BI.W6. Objaśnia wartość specyficznego antygenu sterczowego (PSA) w diagnostyce chorób stercza; BI.W7. Opisuje podstawowe problemy związane z andropauzą i dysfunkcjami seksualnymi u mężczyzn; BI.W8. Potrafi rozpoznać wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet i zaproponować odpowiednie leczenie; BI.W9. Opisuje nowoczesne metody leczenia w urologii- endoskopię, laparoskopię i chirurgię robotyczną; BI.W10. Charakteryzuje przygotowanie sali operacyjnej i opiekę okołooperacyjną w zależności od specyfiki zabiegów; BI.W11. Zna zasady pracy na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad aseptyki; BI.W12. Scharakteryzuje optymalne warunki fizyczne sali operacyjnej; BI.W13. Omówi rolę śluz na bloku operacyjnym uwzględniając zasady epidemiologiczno-sanitarne; BI.W14. Omówi zakres obowiązków i kompetencji pielęgniarki operacyjnej oraz wymagane kwalifikacje; BI.W15. Omówi zasady współpracy z lekarzami wykonującymi zabieg, zespołem anestezjologicznym, sanitariuszami i salowymi; BI.W16. Omówi zasady mycia chirurgicznego rąk i dezynfekcji; BI.W17. Wymieni podstawowe zadania pracowników bloku operacyjnego; BI.W18. Omówi rodzaje dokumentacji medycznej stosowanej na bloku operacyjnym; BI.W19. Omówi rodzaje materiału szewnego, protez, implantów oraz omówi zasady postępowania z nimi; BI.W20. Opisuje zasady postępowania z tkankami i narządami do badania histopatologicznego; BI.W21. Objaśnia zasady przygotowania do zabiegu operacyjnego sali, pacjenta i zespołu operującego; 4

5 BI.W22. BI.W23. BI.W24. BI.W25. BI.W26. BI.W27. BI.W28. BI.W29. BI.W30. BI.W31. BI.W32. BI.W33. BI.W34. BI.W35. BI.W36. BI.W37. BI.W38. BI.W39. BI.W40. BI.W41. BI.W42. BI.W43. BI.W44. BI.W45. BI.W46. BI.W47. BI.W48. BI.W49. BI.W50. BI.W51. BI.W52. BI.W53. BI.W54. BI.W55. BI.W56. Wymieni zasady postępowania z narzędziami, bielizną, materiałem opatrunkowym, materiałem szewnym, odpadami przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; Zna zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym np. diatermia itp.; Zna zasady posługiwania się sprzętem jednorazowym; Zna zasady leczenia ran pooperacyjnych; Omawia podstawowe zabiegi z zakresu: chirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, okulistyki, neurochirurgii, kardiochirurgii, torakochirurgii, chirurgii dziecięcej oraz chirurgiczne opracowanie ran przewlekłych, oparzeń i w podstawowych schorzeniach naczyń; Definiuje i omawia specyfikę zabiegów w chirurgii ginekologicznej; Omawia anatomię, wady i statystykę narządu rodnego kobiety; Omawia operacje urologiczno-ginekologiczne i operacje sromu; Omawia operacje szyjki macicy, trzonu, i jajnika; Omawia operacje gruczołu sutkowego oraz cięcie cesarskie; Zna zasady operacyjnego leczenia niepłodności; Omawia zasady przygotowania sali operacyjnej do poszczególnych zabiegów w ginekologii i położnictwie; Omawia przygotowanie pacjentki, pielęgniarki operacyjnej i zespołu operacyjnego w zależności od rodzaju zabiegu i znieczulenia; Omawia przygotowanie pacjentki, pielęgniarki operacyjnej i zespołu operacyjnego do zabiegu w trybie pilnym i planowym; Definiuje zasady poszanowania godności osobistej pacjentki i zapewnienia jej intymności; Charakteryzuje powikłania pooperacyjne w chirurgii ginekologicznej; Omawia choroby nowotworowe w ginekologii które są wskazaniem do zabiegu operacyjnego rozpoznanie leczenie opieka pielęgniarska; Potrafi scharakteryzować wskazania, metody i techniki wykonania zabiegów operacyjnych w ginekologii i położnictwie; Potrafi scharakteryzować wskazania, metody i techniki wykonania zabiegów ginekologiczno-urologicznych; Omówi wskazania i przeciwwskazania do cięcia cesarskiego; Definiuje wskazania i przeciwwskazania do ginekologicznych operacji w trybie planowym i pilnym; Omówi sposoby zapobiegania powikłaniom mogącym wystąpić po zabiegach ginekologicznych; Potrafi scharakteryzować rodzaje sprzętu medycznego, materiałów i aparatury na bloku operacyjnym i w oddziale chirurgii ginekologicznej; Omówi specyfikę ułożenia pacjentki na stole operacyjnym, mycia pola operacyjnego, obłożenia pola operacyjnego, itp. działań na bloku operacyjnym w chirurgii ginekologicznej; Różnicuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach: na macicy, na jajniku, na jajowodzie, na szyjce macicy, operacjach na kroczu, w chirurgii sutka, operacjach ginekologiczno-urologicznych i podczas cięcia cesarskiego; Opisuje uszkodzenia słuchu spowodowane czynnikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi; Objaśnia metody leczenia chorób otolaryngologicznych (tonsylektomia, adenotomia, adenotonsylektomia); Definiuje szumy uszne; Objaśnia fizjologię narządu równowagi; Definiuje chorobę Meniere'a; Opisuje schorzenia narządu równowagi, patologie nerwu twarzowego; Definiuje problemy foniatryczno-audiologiczne; Opisuje zaburzenia głosu, mowy i języka; Omawia różnice w budowie anatomicznej i fizjologii noworodka i osoby dorosłej; Charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem zdrowym, 5

6 BI.W57. BI.W58. BI.W59. BI.W60. BI.W61. BI.W62. BI.W63. BI.W64. BI.W65. BI.W66. BI.W67. C.W1. C.W2. C.W3. C.W4. C.W5. C.W6. C.W7. C.W8. C.W9. C.W10. C.W11. C.W12. C.W13. C.W14. C.W15. C.W16. C.W17. C.W18. C.W19. C.W20. C.W21. chorym, z wadami wrodzonymi i w intensywnej opiece neonatologicznej; Objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w oddziałach neonatologicznych; Opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad noworodkiem zdrowym i chorym; Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad wcześniakiem w zależności od czasu trwania ciąży; Definiuje nagłe stany zagrożenia życia i ich przyczyny u noworodka urodzonego o czasie i przedwcześnie; Zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia wad wrodzonych; Zna podstawy fizjologii układu krwiotwórczego i zmiany w morfologii krwi; Zna zagadnienia związane z postępowaniem z chorym z zaburzeniami odporności; Zna zagadnienia związane z opieką nad chorym z niedokrwistością i podstawy przetaczania preparatów krwiopochodnych; Zna rodzaje skaz krwotocznych i sposoby postępowania z chorym ze skazą; Zna zagadnienia związane z chemioterapią białaczek; Potrafi wymienić choroby układu chłonnego i omówić zagadnienia związane z opieką nad chorymi; C. Przedmioty fakultatywne (Moduł I Programy informatyczne w służbie zdrowia, Andropauza, Moduł II Język migowy, Pielęgniarstwo w okulistyce) Objaśnia podstawową architekturę szpitalnego systemu informatycznego; Opisuje przepływ informacji medycznej w Polskiej Służbie Zdrowia; Wymienia i opisuje przykładowe systemy informatyczne użytkowane w medycynie oraz przykładowe systemy w lecznictwie podstawowym (otwartym); Opisuje preferowane struktury danych do przechowywania informacji o pacjencie; Zna możliwości współczesnej telemedycyny jako nowoczesnego narzędzia wspomagania pracy pracowników służby zdrowia; Zna najważniejsze medyczne bazy danych; Zna pojęcia andropauza i menopauza i podstawowe różnice w fizjologii hormonalnej kobiet i mężczyzn; Zna wytyczne wg ISSAM zasad postępowania ze starzejącym się mężczyzną; Zna kliniczne i laboratoryjne objawy andropauzy (metody rozpoznawania); Wie jakie negatywne następstwa powodują długotrwałe deficyty hormonalne; Posiada wiedzę dotyczącą terapii hormonalnej jej korzyści, ryzyka, wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania. Zna podstawowe pojęcia dotyczące inwalidztwa narządu mowy i słuchu; Zna terminologię z zakresu głuchoty i języka migowego; Wyjaśnia teorie daktylografii; Zna objęte programem znaki pojęciowe języka migowego w systemie językowo migowym w zakresie przekazu i odbioru; Odczytuje komunikaty gestograficzne, opisy słowne i ilustracje znaków migowych; Omawia budowę i funkcjonowanie narządu wzroku; Różnicuje objawy kliniczne w chorobach narządu wzroku; Zna zasady doboru szkieł okularowych; Zna leki i zasady ich stosowania w chorobach oczu; Zna problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami okulistycznymi, niedowidzącymi i niewidomymi w różnym wieku; UMIEJĘTNOŚCI A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka 6

7 medyczna, podstawy psychoterapii + j.angielski) A.U1. Korzysta z wybranych teorii i modeli pielęgnowania w praktyce pielęgniarskiej; A.U2. Posługuje się klasyfikacją diagnoz pielęgniarskich; A.U3. Analizuje obszary działania pielęgniarstwa polskiego, europejskiego i światowego; A.U4. Stosuje w pracy zawodowej akty prawa europejskiego dotyczące pielęgniarstwa; A.U5. Korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie; A.U6. Określa, zgodnie ze strategią europejską, kierunek badań naukowych w pielęgniarstwie; A.U7. Ocenia wady i zalety różnych stylów zarządzania oraz wyjaśnia różnice między motywowaniem a przywództwem; A.U8. Analizuje związek między : a) formułowaniem celów a planowaniem, b) organizowaniem i realizacją zadań a wyborem określonej koncepcji motywowania, c) rezultatem pracy a systemem kontroli; A.U9. Objaśnia ograniczenia formalnoprawne, organizacyjne i psychologiczne wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej i podsystemie pielęgniarstwa; A.U10. Organizuje rekrutację pracowników oraz planuje proces adaptacji dla nowo przyjętych; A.U11. Konstruuje plan doskonalenia podyplomowego oraz model kariery zawodowej; A.U12. Przeprowadza proces oceniania pracowników; A.U13. Tworzy regulaminy pracy pielęgniarskiej kadry kierowniczej; A.U14. Przygotowuje jednostkę organizacyjną na potrzeby oceny jakości; A.U15. Przygotowuje jako świadczeniodawca usług pielęgniarskich umowę cywilnoprawną oraz dokumentację potrzebną do zawarcia kontraktu z płatnikiem na świadczenia z zakresu opieki pielęgniarskiej; A.U16. Stosuje Evidence Based Nursing Practice w praktyce zawodowej własnej lub kierowanego zespołu; A.U17. Planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa; A.U18. Przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych; A.U19. Prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (w tym przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku); A.U20. Opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki badań; A.U21. Dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie wyników badań z wynikami innych badaczy; A.U22. Dobiera i ocenia formy i metody nauczania w pielęgniarstwie; A.U23. Planuje pomiar wyników nauczania i uczenia się; A.U24. Analizuje relację pielęgniarka (psychoterapeuta) pacjent; A.U25. Ocenia zasoby indywidualne w pracy pielęgniarki (psychoterapeuty); A.U26. Omawia podstawowe zjawiska w psychoterapii; A.U27. Współuczestniczy w psychoterapii grupowej; A.U28. Stosuje zachowania terapeutyczne w ramach interwencji pielęgniarskich, z wykorzystaniem elementarnej psychoterapii; A.U29. Przeprowadza psychoedukację grupową pacjenta i jego rodziny (opiekunów); A.U30. Korzysta z teorii pielęgniarstwa dla potrzeb procesu pielęgnowania; A.U31. Wykorzystuje znaczenie procesu pielęgnowania i Primary Nursing w zindywidualizowanym pielęgnowaniu; A.U32. Umie w praktycznym pielęgnowaniu odwoływać się do prawd i wartości zawartych w filozofii; 7

8 A.U33. Potrafi zaplanować opiekę pielęgniarską zgodnie z założeniami V. Henderson; A.U34. Stosuje założenia M. Rogers w praktycznym pielęgnowaniu; A.U35. Potrafi zweryfikować wiedzę dla potrzeb praktycznego pielęgnowania; A.U36. Posługuje się słownictwem ogólnym, jak i specjalistycznym w celu komunikacji z pacjentem i lekarzem oraz do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego; A.U37. Analizuje piśmiennictwo w języku angielskim; A.U38. Porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (Nowoczesne techniki diagnostyczne, Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, Pielęgniarstwo w nefrologii i dializoterapii, Pielęgniarstwo w endokrynologii, Pielęgniarstwo w chirurgii onkologicznej, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej + Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej praktyka zawodowa) B.U1. Wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania; B.U2. Przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu; B.U3. Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej; B.U4. Dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia; B.U5. Ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki stosowane w miejscowym leczeniu ran; B.U6. Kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego leczenia ran; B.U7. Stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim oparzeniem; B.U8. Wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastępcze; B.U9. Realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi chorobami układu oddechowego; B.U10. Uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji; B.U11. Uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz doboru rodzaju sprzętu stomijnego; B.U12. Realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń; B.U13. Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia chorób naczyń; B.U14. Współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym; B.U15. Prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom; B.U16. Charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierającym i jego rodziną; B.U17. Prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny; B.U18. Współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego; B.U19. Prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; B.U20. Rozpoznaje sytuację życiową pacjenta, w celu zapobiegania jego izolacji społecznej; B.U21. Wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medycznospołecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom; B.U22. Nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta; B.U23. Posługuje się w praktyce mianownictwem stosowanym w nowoczesnych technikach diagnostycznych; 8

9 B.U24. Powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych; B.U25. Ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony radiologicznej; B.U26. analizuje stan kliniczny i badania dodatkowe pacjenta leczonego nerkozastępczo; B.U27. Porównuję ostre i przewlekłe uszkodzenie nerek na podstawie badań laboratoryjnych i obrazowych; B.U28. Omawia przyczyny zmniejszonej ilości wydalanego moczu, uszkodzenia nerek w następstwie interwencji medycznej, powikłaniach po zabiegach diagnostycznych i operacjach w aspekcie opieki pielęgniarskiej; B.U29. Realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami układu endokrynnego; B.U30. Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu leczenia chorób układu hormonalnego; B.U31. Prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami układu endokrynnego i jego rodziny; B.U32. Współuczestniczy w procesie leczenia i pielęgnowania osób ze schorzeniami układu endokrynnego; B.U33. Realizuje proces pielęgnowania dziecka jako pacjenta z chorobą nowotworową; B.U34. Realizuje zadanie pielęgniarki operacyjnej w onkologii; B.U35. Przygotowuje pacjenta do samoopieki; B.U36. Realizuje proces pielęgnowania nad chorym onkologicznie leczonym chirurgicznie w zależności od miejsca występowania nowotworu; B.U37. Rozwiązuje problemy pielęgnacyjne chorych leczonych operacyjnie; B.U38. Przestrzega zasad czystości onkologicznej w przypadku operacyjnego leczenia nowotworów; B.U39. Chroni pacjenta przed ekspozycją na materiał zakaźny poprzez przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki na każdym etapie działań opiekuńczych i szczególnie instrumentalnych; B.U40. Rozwiązuje problemy pielęgnacyjne pacjentów okaleczonych; B.U41. Prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia chorym okaleczonym i ich opiekunom; B.U42. Przeprowadza psychoedukację pacjenta i jego rodziny (opiekunów); B.U43. Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia; B.U44. Dba o sprawność sprzętu medycznego, materiałów i aparatury; B.U45. Ocenia stan zdrowia pacjenta poprzez badanie fizykalne; B.U46. Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych; B.U47. Dokumentuje przebieg pracy własnej; B.U48. Prowadzi rehabilitację chorych unieruchomionych - ćwiczenia bierne i czynne; B.U49. Realizuje program usprawniania ruchowego (siadanie pionizacja chodzenie ); B.U50. Stosuje udogodnienia u chorych unieruchomionych w łóżku; B.U51. Prowadzi instruktaż w zakresie treningu pęcherza moczowego; B.U52. Stosuje standardy zapobiegania zakażeniom, profilaktykę p/odleżynową, pielęgnację stomii; B.U53. Rozpoznaje i zapobiega powikłaniom leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego; B.U54. Przeprowadza opiekę pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym; B.U55. Ustala dietę w żywieniu pacjentów przewlekle chorych w oparciu o obowiązujące standardy; B.U56. Realizuje proces pielęgnowania pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, moczowego, nerwowego, ze schorzeniami naczyń; B.U57. Podaje leki farmakologiczne drogą dożylną, doustną, doodbytniczą, inhalacje, podaje leki do cewnika ZOP, oczu, uszu, nosa, tchawicy, zgodnie z obowiązującymi standardami i zleceniem lekarskim; 9

10 B.U58. B.U59. B.U60. B.U61. B.U62. BI.U1. BI.U2. BI.U3. BI.U4. BI.U5. BI.U6. BI.U7. BI.U8. BI.U9. BI.U10. BI.U11. BI.U12. BI.U13. BI.U14. BI.U15. BI.U16. BI.U17. BI.U18. BI.U19. BI.U20. BI.U21. BI.U22. BI.U23. BI.U24. BI.U25. BI.U26. BI.U27. BI.U28. BI.U29. Prowadzi tlenoterapię; Pielęgnuje najczęściej występujące rany przewlekłe: odmrożenia, odleżyny, owrzodzenia żylne, owrzodzenia niedokrwienne, zespół stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej; Rehabilituje chorych w ramach opieki paliatywnej i terminalnej; Prowadzi ćwiczenia oddechowe, oklepywanie, masaż; Stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, treningi umiejętności społecznych jako forma rehabilitacji psychiatrycznej; BI. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Przedmioty do dyspozycji uczelni (Hematologia i choroby krwi, Pielęgniarstwo operacyjne, Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej, Pielęgniarstwo w otolaryngologii, Pielęgniarstwo w urologii, Pielęgniarstwo w neonatologii + Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej praktyka zawodowa) Ustala wskazania do cewnikowania pęcherza moczowego; Wykonuje odprowadzenie moczu z górnych dróg moczowych przy pomocy nefrostomii; Przygotowuję pacjenta do zabiegów na drogach moczowych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów wykonywanych metodami endowizji; Potrafi zinterpretować wynik badania PSA (stany zapalne, łagodny rozrost stercza, rak stercza); Stosuję ocenę krwiomoczu, jako istotnego a jednocześnie niespecyficznego objawu chorób układu moczowego; Potrafi rozpoznać zaburzenia budowy poszczególnych narządów układu moczowego i zna sposoby profilaktyki nerek; Stosuje rozmowę z chorym i jego rodziną związaną z leczeniem przeciwnowotworowym; Stosuje się do zasad obowiązujących w czasie pracy na bloku operacyjnym; Stosuje specyfikę zabiegów operacyjnych i opiekę okołooperacyjną z nimi związaną; Przestrzega zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących na bloku operacyjnym; Planuje i organizuje własną pracę; Dokumentuje przebieg zabiegu operacyjnego; Określa obciążenia wynikające z pracy pielęgniarki operacyjnej; Przygotowuje salę operacyjną, pacjenta, materiał dodatkowy do zabiegu operacyjnego; Tworzy poczucie godności osobistej i poczucie bezpieczeństwa u pacjenta operowanego; Układa pacjenta na stole operacyjnym stosownie do rodzaju wykonywanego zabiegu; Zapewnia potrzebę bezpieczeństwa podczas transportu pacjenta; Przestrzega ściśle określonych zasad bezpieczeństwa podczas stosowania diatermii chirurgicznej; Przestrzega standardów pracy na bloku operacyjnym; Formułuje diagnozę pielęgniarską oraz plan opieki; Stosuje się do zasad obowiązujących na bloku ginekologiczno-położniczym; Przestrzega praw pacjenta; Rozwiązuje problemy pielęgnacji okołooperacyjnej pacjentek w chirurgii ginekologicznej; Współuczestniczy w procesie przygotowania pacjentki do zabiegu w trybie pilnym i planowym; Wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki w chirurgii ginekologicznej; Współuczestniczy w pracy zespołu operacyjnego; Zapobiega powikłaniom mogącym wystąpić po zabiegach ginekologicznych; Potrafi przygotować salę operacyjną i pacjenta do zabiegu ginekologicznego; Stosuje różne rodzaje wsparcia chorego na chorobą nowotworową oraz jego bliskich; 10

11 BI.U30. BI.U31. BI.U32. BI.U33. BI.U34. BI.U35. BI.U36. BI.U37. BI.U38. BI.U39. BI.U40. BI.U41. BI.U42. BI.U43. BI.U44. BI.U45. BI.U46. BI.U47. BI.U48. BI.U49. BI.U50. BI.U51. BI.U52. BI.U53. BI.U54. BI.U55. BI.U56. BI.U57. BI.U58. BI.U59. BI.U60. BI.U61. BI.U62. BI.U63. BI.U64. BI.U65. BI.U66. Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego leczenia raka sutka; Wykonuje samokontrolę piersi; Realizuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach: na macicy, na jajniku, na jajowodzie, na szyjce macicy; Realizuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach na kroczu; Realizuje opiekę okołooperacyjną podczas cięcia cesarskiego; Realizuje opiekę okołooperacyjną przy zabiegach ginekologicznourologicznych; Przeprowadza edukację pacjentki nt. samokontroli stanu zdrowia (samobadanie piersi); Stosuje standard zapobiegania zakażeniom; Interpretuję wyniki badań cytologicznych, morfologicznych w ginekologii; Rozpoznaje wskazania i przeciwwskazania do ginekologicznych operacji w trybie planowym i pilnym; Ocenia ryzyko powikłań okołooperacyjnych; Ocenia stopień odwodnienia lub przewodnienia (prowadzi bilans wodny po zabiegach ginekologicznych); Rozpoznaje, zapobiega powikłaniom mogącym wystąpić po zabiegach laparoskopowych; Przygotowuje pacjentki do zabiegów operacyjnych w trybie pilnym i planowym; Monitoruje stanu pacjentki po operacji ginekologicznej (brzusznej i pochwowej); Realizuje proces pielęgnowania i ocenia efekty wdrożonych działań; Pielęgnuje wkłucie żylne i tętnicze; Stawia diagnozę pielęgniarską oraz realizuje plan opieki; Stosuje standardy, procedury i algorytmy obowiązujące w oddziale; Wdraża procedury służące profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu chorób kobiecych; Wdraża procedury służące profilaktyce i kontroli zakażeń szpitalnych w oddziale ginekologicznym; Rozpoznaje i wykrywa wczesne zaburzenia krzepnięcia (postępowanie przeciw zakrzepowe po zabiegach ginekologicznych); Realizuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad pacjentką po mastektomii; Ocenia gojenie i prowadzi pielęgnację ran czystych i zakażonych; Prowadzi ćwiczenia oddechowe po zabiegach w znieczuleniu ogólnym; Rozpoznaje cele i planuje pracę własną; Analizuje relację pielęgniarka - pacjent, przestrzega praw pacjenta; Stosuje wybrane teorie i modele pielęgnowania w praktyce pielęgniarskiej; Rozwiązuje problemy pacjentów w chorobach otolaryngologicznych; Stosuje metody aktywizacji pacjentów po larygnektomii; Stosuje profilaktykę wad słuchu u dzieci i młodzieży; Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad noworodkiem zdrowym, chorym i w intensywnej terapii; Stosuje wysokospecjalistyczne interwencje pielęgnacyjne, diagnostyczne i lecznicze w opiece nad noworodkiem zdrowym i w różnych sytuacjach klinicznych; Realizuje proces pielęgnowania pacjenta zgodnie z najnowszymi wytycznymi; Kontroluje efekty terapii noworodka podłączonego do respiratora i innych urządzeń wspomagających oddychanie oraz w przebiegu terapii tlenkiem azotu; Prowadzi edukację zdrowotną rodziców, opiekunów w zakresie zasad karmienia piersią i odżywiania noworodków; Proponuje działania związane z profilaktyką i pielęgnacją noworodka po wypisie do domu; 11

12 BI.U67. BI.U68. BI.U69. BI.U70. C.U1. C.U2. C.U3. C.U4. C.U5. C.U6. C.U7. C.U8. C.U9. C.U10. C.U11. C.U12. C.U13. C.U14. C.U15. C.U16. C.U17. C.U18. C.U19. C.U20. C.U21. A.B.C.K1 A.B.C.K2. A.B.C.K3. A.B.C.K4. A.B.C.K5. A.B.C.K6. A.B.C.K7. A.B.C.K8. Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne związane z niedokrwistością, skazami krwotocznymi, białaczkami, chorobami układu chłonnego; Współuczestniczy w procedurach związanych z przetaczaniem preparatów krwiopochodnych; Realizuje proces pielęgnowania u pacjenta z zaburzeniami odporności; Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego z chorobami krwi; C. Przedmioty fakultatywne (Moduł I Programy informatyczne w służbie zdrowia, Andropauza, Moduł II Język migowy, Pielęgniarstwo w okulistyce) Posiada umiejętność wykorzystania aplikacji MS Word i Office w codziennej pracy pielęgniarskiej; Posiada umiejętność obsługi systemów informatycznych w komunikacji NFZ świadczeniodawca; Posiada umiejętność obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w komunikacji NFZ pacjent; Potrafi prowadzić elektroniczny terminarz wizyt z wykorzystaniem dedykowanego programu informatycznego; Potrafi prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną z wykorzystaniem dedykowanego programu informatycznego; Potrafi sprawozdawać i rozliczać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem dedykowanego programu informatycznego; Posługuje się procedurami w zakresie diagnostyki andropauzy; Potrafi rozpoznać zmiany metaboliczne, powstałe w wyniku andropauzy; Potrafi zaplanować terapię hormonalna mężczyzn; Potrafi scharakteryzować działania uboczne terapii hormonalnej wg ISSAM; Potrafi śledzić przebieg terapii hormonalnej i wychwycić pojawiające się zagrożenia lub objawy uboczne terapii. Przeprowadza wywiad personalny z osobą niesłyszącą; Uzyskuje podstawowe informacje nt. stanu zdrowia i samopoczucia osoby niesłyszącej; Przekazuje podstawowe informacje nt. planowanych działań lekarskich i pielęgnacyjnych osobie niesłyszącej; Porozumiewa się z osobami niesłyszącymi (sytuacje hipotetyczne). Wykonuje badania diagnostyczne narządu wzroku (pole widzenia, test Schirmera, badanie komputerowe wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem bezkontaktowym); Wykonuje badanie ostrości wzroku; Popularyzuje ogólne zasady higieny, głównie higienę narządu wzroku w różnych grupach wiekowych; Przygotowuje programy edukacyjne na temat wad i chorób narządu wzroku; Realizuje proces pielęgnowania pacjenta w chorobach okulistycznych leczonych zachowawczo i operacyjnie; Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zabiegów okulistycznych; KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych; Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu; Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań; Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jej opieką; przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; Dba o wizerunek własnego zawodu; Odpowiada za wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu teorii pielęgniarstwa i jego filozofii w praktyce zawodowe; 12

13 A.B.C.K9. A.B.C.K10. A.B.C.K11. A.B.C.K12. A.B.C.K13. A.B.C.K14. Jest świadomy własnych ograniczeń, wie kiedy zwrócić się o pomoc do lekarza; Posiada kompetencję wykorzystania różnorodnych narzędzi e-zdrowia w codziennej pracy pielęgniarskiej; Rozumie, że wczesne rozpoznanie i leczenie andropauzy przywraca mężczyźnie sprawność fizyczną, psychiczna i stan metaboliczny, jaki miał w młodości; Przestrzega standardów w diagnostyce i terapii ustalonych na poziomie światowym przez ISSAM; Rozumie, że poprzez śledzenie procesu terapeutycznego zapobiega ewentualnym efektom ubocznym prowadzonej terapii; Rozumie, że poprawa stanu zdrowia starzejącego się mężczyzny przyniesie korzyści zarówno dla pacjenta, jak i społeczeństwa. 13

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach II stopnia

Efekty kształcenia na studiach II stopnia Efekty kształcenia na studiach II stopnia NAUKI SPOŁECZNE WIEDZA P2P_BW1 Dokona analizy teorii i modeli pielęgnowania, ich tworzenia i funkcjonowania w pielęgniarstwie, oraz wskaże na wymagania związane

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 2016-2018 Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia (studiów):

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 2015-2017 Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia (studiów):

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (EK) EFEKTY KSZTAŁCENIA (EK)

SYMBOL (EK) EFEKTY KSZTAŁCENIA (EK) Załącznik nr1 Zestawienie tabelaryczne zakładanych kierunkowych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo Obszar kształcenia: z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 5 do uchwały nr 438/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta Studia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (poz. 631) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Specjalistyczne praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe. 1 z 25

Treści podstawowe. 1 z 25 Teoria pielęgniarstwa Pielęgniarstwo europejskie Zarządzanie w pielęgniarstwie Badania naukowe w pielęgniarstwie Metodologia badań naukowych Praktyka oparta na dowodach naukowych Seminarium magisterskie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pielęgniarstwo poziom kształcenia: studia 2 stopnia profil praktyczny

Kierunek: Pielęgniarstwo poziom kształcenia: studia 2 stopnia profil praktyczny Dla kierunków Pielęgniarstwo EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Pielęgniarstwo poziom kształcenia: studia 2 stopnia profil praktyczny I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu na studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są ponadstandardowe efekty kształcenia w ramach przedmiotów: 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pokrycie przedmiotów efektami kierunkowymi

Pokrycie przedmiotów efektami kierunkowymi okrycie przedmiotów efektami kierunkowymi Kierunek: rofil: Stopień: ielęgniarstwo raktyczny drugi Badania naukowe w pielęgniarstwie 2_S.A.U17. planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/5/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/5/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/5/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia efektów kształcenia dla programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. pierwszego drugiego stopnia praktyczny. Kod przedmiotu P-2-K-PO studia stacjonarne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. pierwszego drugiego stopnia praktyczny. Kod przedmiotu P-2-K-PO studia stacjonarne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi Pielęgniarstwo

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie) PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie) STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE Nysa 2015/2016 ROK I - SEMESTR I Lp. Przedmiot Liczba godzin 1. Opieka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych egzamin teoretyczny Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia rok akademicki 2014/2015

Zestaw pytań egzaminacyjnych egzamin teoretyczny Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia rok akademicki 2014/2015 Zestaw pytań egzaminacyjnych egzamin teoretyczny Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia rok akademicki 2014/2015 1. Wymień i omów wady i zalety korzystania z baz piśmiennictwa naukowego: Polska Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające S t r o n a 1 Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności w naukach społecznych i opiece specjalistycznej Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Nr 48/2014 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek pielęgniarstwo Program Kształcenia Przewodnik dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii Kod S-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów I nforma cje ogólne Podstawy psychoterapii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK Załącznik nr 1 Cele stażu 1. Uzyskanie sprawności w zakresie wykorzystania wiedzy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014 Efekty kształcenia dla przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie ( 3 semestry I, II, III ) (zgodny z planem studiów w roku

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowanego w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA Dziennik Ustaw Nr 26-1700 - Poz. 217 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA SYMBOL CYFROWY 322[05] I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Beata Cholewka Dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia Kraków, 20 maja 2011 r. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i metody leczenia chorób układu krążenia;

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i metody leczenia chorób układu krążenia; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo