WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ"

Transkrypt

1 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej

2 Agenda prezentacji 1. Przejęcie Quadra FNX Mining Ltd. przez KGHM Polska Miedź SA 2. Metody wyceny przedsiębiorstwa 3. Proces kreowania synergii w M&A 4. Sposoby wyceny efektów synergii 5. Przyczyny nieudanych M&A 6. Wycena przedsiębiorstwa w procesie wykupu menedżerskiego (MBO)

3 Planowane przejęcie Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź SA Proponowana oferta przejęcia 100% udziałów za 15,00 CAD za akcję Całkowita wartość transakcji (Equity Value) ok. 2,87 mld CAD (2,83 mld USD) 41% premii ponad 20-dniową średnią cenę akcji ważoną wolumenem (VWAP Volume Weighted Average Price ) oraz 32% premii ponad cenę z ostatniego zamknięcia z 5 grudnia 2011 r., Co to jest Quadra FNX? - giełdowa spółka (akcje na Giełdzie w Toronto) -dwa znaczne projekty górnicze, w tym jeden światowej klasy w krajach o niskim stopniu ryzyka Źródło: Budowa silnej globalnej firmy górniczej wraz z Quadra FNX, prezentacja z ,

4 Efekty synergii oczekiwane w wyniku z przejęcia Quadra FNX przez KGHM Platforma do dalszej ekspansji w ramach projektów górniczych w Ameryce Północnej i Południowej Zrównoważony rozwój oparty na stabilnej kondycji finansowej, zapewnionych przepływach pieniężnych i zabezpieczonym finansowaniu Czynne kopalnie i zróżnicowany portfel projektów zapewniających stabilny poziom produkcji w długim okresie czasu Stabilna pozycja finansowa i zdolność do samodzielnego finansowania projektów górniczych Połączenie umiejętności menedżerskich w procesach fuzji i przejęć oraz doświadczenia operacyjnego w górnictwie (kopalnie odkrywkowe i głębinowe) Dywersyfikacja działalności na kraje o niskim ryzyku geopolitycznym oraz na większą liczbę metali i walut Źródło: Budowa silnej globalnej firmy górniczej wraz z Quadra FNX, prezentacja z ,

5 netto netto Planowane przejęcie Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź SA Metoda skorygowanych aktywów netto Wyceny metodą skorygowanych aktywów netto dokonuje Aktywa się Wyceny przedsiębiorstwa według metodą wzoru: skorygowanych aktywów netto dokonuje +/- się korekty według aktywów wzoru: - Pasywa przedsiębiorstwa Aktywa przedsiębiorstwa +/- Aktywa +/- korekty korekty przedsiębiorstwa pasywów aktywów - +/- = wartość Pasywa korekty przedsiębiorstwa aktywów kapitałów własnych +/- - Pasywa korekty przedsiębiorstwa pasywów = +/- wartość korekty kapitałów pasywów własnych = wartość kapitałów własnych Źródło: Budowa silnej globalnej firmy górniczej wraz z Quadra FNX, prezentacja z ,

6 Wycena przedsiębiorstwa to teoria i sztuka wycena jest zarówno teorią (jako jedna z wyjściowych i najważniejszych części Value Based Management), jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających. Należy rozumieć model biznesowy wycenianego przedsiębiorstwa. M.Panfil, A.Szablewski, Wstęp [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, W-wa, 2011

7 Źródła wzrostu wartości spółki FINANSOWE MARKETINGOWE NIEMATERIALNE 1 Wzrost sprzedaży 1 Lojalność klientów 1 Kapitał intelektualny 2 Marża zysku 2 Pozyskiwanie nowych 2 Zdolność do innowacji operacyjnego klientów 3 Stopa podatkowa w 3 Nowe rynki 3 Siła marki gotówce 4 Kapitał pracujący 4 Nowe kanały 4 Skuteczna logistyka dystrybucji 5 Majątek trwały 5 Umiędzynarodawianie 5 Kultura wewnętrzna wzrostu 6 Średni ważony koszt 6 Korzystne alianse i 6 Reputacja społeczna kapitału przejęcia 7 Okres wzrostu Źródło: A.Szablewski, SGH WARTOŚĆ SPÓŁKI

8 Akcjogram KGHM Polska Miedź SA

9 Akcjogram LOTOS SA

10 Akcjogram JSW SA

11 METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI Majątkowe Dochodowe Porównawcze rynkowe 1. Skorygowanych aktywów netto 2. Wartości likwidacyjnej 3. Wartości odtworzeniowej 1.Zdyskontowanych: a. zysków, b. przepływów pieniężnych, c. dywidend d. EVA 1. Bazujące na porównywalnych transakcjach historycznych lub na spółkach giełdowych. 2. Mnożniki: a. Kapitalizacja rynkowa / Zysk (C/Z; P/E) b. Kapitalizacja rynkowa / Wartość księgowa (C/WK; P/BV) c. Wartość przedsiębiorstwa / EBIT (EV/EBIT) d. Wartość Przedsiębiorstwa /EBITDA (EV/EBITDA) e. Wartość Przedsiębiorstwa / Sprzedaż (EV/S) *WP= wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) = wartość rynkowa kapitałów własnych + wartość rynkowa zadłużenia netto

12 Metoda skorygowanych aktywów netto (ABV) Aktywa przedsiębiorstwa Wyceny metodą skorygowanych aktywów netto dokonuje +/- się Wyceny korekty według metodą wzoru: aktywów skorygowanych aktywów netto dokonuje się według wzoru: - Pasywa przedsiębiorstwa Aktywa +/- korekty przedsiębiorstwa pasywów +/- Aktywa korekty przedsiębiorstwa aktywów - +/- Pasywa korekty przedsiębiorstwa aktywów +/- - / Pasywa liczba korekty przedsiębiorstwa akcji pasywów = +/- = wartość korekty cena 1 kapitałów pasywów akcji własnych = wartość kapitałów własnych = skorygowana wartość kapitałów własnych W praktyce rzadko używana metoda dla potrzeb M&A

13 WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA = KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ WEWNĘTRZNY organizacja, procesy innowacje, misja, strategia KAPITAŁ ZEWNĘTRZNY Baza klientów, dostawcy.. akcjonariusze wizerunek, marka WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW BILANS KSIĘGOWY wg znowelizowanej w 2000 roku Ustawy o rachunkowości z PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW

14 Wybrane metody dochodowe 1. Metoda FCFE model zdyskontowanych przepływów wolnych strumieni pieniężnych dla akcjonariuszy 2. Metoda FCFF - model zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa 3. Metoda DEP zdyskontowanych zysków ekonomicznych W praktyce najczęściej używa się metody FCFF

15 Wybrane metody dochodowe - wzory FCFE Equity Value n t=1 FCFE ( 1+ k e t t ) FCFE ( 1+ k e n n ) + ( 1+ TV k e ) n FCFF Enterprise Value n t=1 FCFF ( 1+ WACC ) t t FCFF n ( 1+ WACC ) n + TV ( 1+ WACC ) n DEP Enterprise Value ICBEG + n t=1 EPt ( 1+ WACC ) t EPn ( 1+ WACC ) n + ( 1 TV WACC ) n W praktyce najczęściej używa się metody FCFF

16 Równoważność metod (Equity Value) FCFE Equity Value (E) EV dług odsetkowy (na dzień wyceny) + środki pieniężne (na dzień FCFF DEP wyceny) + inne aktywa pozaoperacyjne (w grupie kapitałowej) kapitały mniejszości = Equity Value (E) j.w. DŁUG NETTO = DŁUG OPROCENTOWANY ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH ODPOWIEDNIKI Wartość transakcyjna Polkomtel SA (Enterprise Value) w lipcu 2011 r. wyniosła 18 mld zł, a wartość 100% akcji (Equity Value) : 15,1 mld zł (EV dług odsetkowy + środki pieniężne, w tym dywidenda dla akcjonariuszy)

17 WACC - średni ważony koszt kapitału WACC = K kw x U kw + (1-T) x I x U ko K kw - koszt kapitałów własnych U kw - % udział wartości kapitału własnego w strukturze kapitałów: własnego i obcego T - stopa podatku od osób prawnych I - koszt kapitału obcego U ko - % udział wartości kapitału obcego (długu) w strukturze kapitałów: własnego i obcego

18 KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO K kw = R f + e (R m - R f ) K kw - koszt kapitału własnego R f - stopa zwrotu wolna od ryzyka, jako przybliżenie można przyjąć rentowność 10 letnich obligacji skarbowych R m - oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego e - współczynnik beta kapitału własnego wycenianej spółki (R m - R f ) - premia za ryzyko rynkowe

19 Model FCFE Wielkość (tys. zł) 2011 P 2012P 2013P 2014P 2015 P >2015 P Zysk netto (+) Amortyzacja (-) Nakłady inwestycyjne (-) Zmiana kapitału obrotowego netto (+) Wpływy finansowe (-) Wydatki finansowe FCFE FCFE 2011 FCFE 2012 FCFE 2013 FCFE 2014 FCFE 2015 FCFE > 2015 Wartość końcowa (TV) Koszt kapitału własnego (por. tabela 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 11,00% Współczynnik dyskontowy 0,879 0,772 0,679 0,596 0,524 Zdyskontowane FCFE Suma zdyskontowanych FCFE q = 2,5% Zdyskontowana wartość końcowa Wartość dochodowa kapitału własnego (Equity Value) Liczba akcji (tys. szt.) Wartość dochodowa 1 akcji (zł) 54 Marek Panfil, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pienieżnych [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, W-wa, 2011

20 Model FCFF Wielkość (tys. zł) 2011 P 2012P 2013P 2014P 2015 P >2015 P EBIT Stopa efektywnego podatku dochodowego 20,2% 20,2% 20,2% 20,2% 20,2% 20,2% Efektywny podatek dochodowy (1) NOPLAT (EBIT podatek dochodowy) (+) Amortyzacja (-) Nakłady inwestycyjne (-) Zmiana kapitału obrotowego FCFF FCFF 2011 FCFF 2012 FCFF 2013 FCFF 2014 FCFF 2015 FCFF > 2015 Wartość końcowa (TV) WACC 13,76% 13,75% 13,74% 13,73% 13,73% 10,94% Współczynnik dyskontowy 0,879 0,773 0,679 0,597 0,525 Zdyskontowane FCFF Suma zdyskontowanych FCFF q = 2,5% Zdyskontowana wartość końcowa Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) (+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na r. 200 (-) Wartość zadłużenia odsetkowego na r (+) Inne aktywa pozaoperacyjne 0 Wartość dochodowa kapitału własnego (Equity Value) Liczba akcji (tys. szt.) Wartość dochodowa 1 akcji (zł) 54 Marek Panfil, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pienieżnych [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, W-wa, 2011

21 Metoda zdyskontowanych EP W latach 1980-ych i 1990-ych rozwinęła się silna krytyka tradycyjnych mierników opartych o wartości księgowe. Wielu konsultantów tj. Rappaport (1986), Stern (1991) dostrzegło słabość księgowych miar i zaproponowało ich ujęcie w oparciu wartość dla akcjonariuszy. np. EVA TM (Economic Value Added) ekonomiczna wartość dodana; EP Economic Profit ROIC EVA / EP = IC t BEG x (ROIC t -WACC t ) t NOPAT IC tbeg t Cele używania mierników opartych na wartości: ocena działalności przedsiębiorstwa; narzędzie budowania i monitorowania strategii spółki; ocena pracy kadry menedżerskiej; narzędzie systemu motywacyjnego menedżerów.

22 METODA DEP Dzień wyceny Okres szczegółowej prognozy Okres kontynuacyjny i kolejne NOPAT (mln zł) 3,6 4,6 5,1 6,3 7,5 7,5 IC BEG (mln zł) 6,2 16,7 19,7 22,9 27,0 31,8 IC END (mln zł) 16,7 19,7 22,9 27,0 31,8 31,8 ΔIC=NI (mln zł) 10,5 3,1 3,1 4,1 4,9 0,0 ROIC 58,6% 27,7% 25,8% 27,5% 27,9% 23,6% WACC 9,8% 10,0% 9,8% 9,5% 9,3% 9,3% ROIC-WACC 48,9% 17,8% 16,1% 18,0% 18,6% 14,4% EP (mln zł) 3,0 3,0 3,2 4,1 5,0 4,6 Współczynnik 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 6,8 dyskontowy DEP (mln zł) 2,8 2,5 2,4 2,8 3,2 31,2 Suma DEP (mln zł) 44,8 IC BEG (mln zł) 6,2 EV (mln zł) 51,0 - Dług odsetkowy 5,0 + środki pieniężne 2,0 + inne aktywa pozaoperacyjne 0,0 Equity Value w mln zł 48,0 Liczba akcji w mln szt 1,0 Wartość dochodowa 1 akcji 48,0 Andrzej Cwynar, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA) [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, W-wa, własne kalkulacje

23 Wpływ stopy wzrostu q na zdyskontowaną wartość końcową (DTV) W metodzie FCFF, FCFE dominuje model stałego wzrostu w nieskończenie długim okresie (model Gordona) TV = FCF *( 1+ q) r q -

24 Rodzaje metod porównawczych wycena oparta na porównywalnych spółkach notowanych na giełdzie jako wartość kapitałów własnych spółek porównywalnych przyjmowana jest ich kapitalizacja giełdowa wycena oparta na porównywalnych spółkach, które były obiektem transakcji przejęcia - jako wartość kapitałów własnych spółek porównywalnych przyjmowana jest cena płacona przez inwestora w ramach transakcji przejęcia (przeliczona na 100% własność)

25 Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą polega na porównywaniu wartości kapitałów własnych (Equity Value) lub wartości całej spółki (Enterprise Value) z bazą wyceny, którą może być: zysk netto zysk operacyjny (EBIT) zysk operacyjny + Amortyzacja (EBITDA) wartość księgowa (wartość kapitałów własnych z bilansu) Przychody ze sprzedaży inne wielkości Schemat metody porównawczej: E / EV = M Baza E / EV - wartość rynkowego kapitału własnego bądź przedsiębiorstwa M - mnożnik wyrażający relację rynkowej ceny porównywalnych firm do ich wybranych wielkości ekonomicznych Baza - wartość bazy wyceny w przedsiębiorstwie (zysk netto, wartość księgowa, przychody ze sprzedaży, inne)

26 Wycena metodą porównawczą Podstawowe kryteria porównywalności: branża, pozycja strategiczna realizowana marża zysku operacyjnego stadium rozwoju oraz potencjał wzrostu wielkość firmy bieżąca sytuacja finansowa wyniki ekonomiczne oczekiwania co do wzrostu zysków struktura kapitału Podwyższenie wyceny porównawczej - premia Obniżenie wyceny porównawczej - dyskonto Korekt dokonujemy w zależności od tego czy zamierzamy nabyć udział mniejszościowy czy większościowy oraz czy mamy do czynienia ze spółką publiczną czy niepubliczną

27 Proces kreowania wartości synergii Vab = Va + Vb + S Vab - wartość połączonych spółek A i B, Va - wartość spółki A przed połączeniem, Vb - wartość spółki B przed połączeniem, S - wartość synergii. stąd: S = Vab (Va + Vb) Synergia jest unikatową wartością dostępną dla inwestorów, którzy: posiadają kluczowe kompetencje w danej branży potrafią prawidłowo zaplanować i przeprowadzić transakcję i proces integracji potrafią zarządzać wartością połączonych spółek

28 Metody wyceny efektów synergii 1. Wartość zaktualizowana elementów synergii 2. Wzrost bieżącego zysku na akcję 3. Metoda oparta na szczegółowych projekcjach Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007

29 (1) Wartość zaktualizowana efektów synergii (NAV) Wartość netto (NAV Net Acquisition Value) powstała w wyniku fuzji lub przejęcia: NAV = S P K = Vab (Va +Vb) P - K S - P K wartość synergii, premia zapłacona za przejęcie kontroli, koszty transakcyjne M&A (opłaty dla doradców, koszty emisji, koszty zasobów ludzkich etc.)

30 Szacowanie efektów synergicznych oszacowanie korzyści : z połączenia aktywów o charakterze strategicznym (wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w stosunku do dostawców i odbiorców, stworzenie dodatkowych barier wejścia itd.) z efektu komplementarności oraz wzmocnienia poszczególnych etapów łańcucha wartości dodanej w wyniku redukcji kosztów zmiennych i stałych, wynikających z restrukturyzacji łańcucha wartości dodanej (zwolnienia pracowników, korzyści skali itd.) związanych z procesem dezinwestycji (sprzedaż zakładów, majątku itd.) wynikających z poziomu kosztów i nakładów działań integracyjnych (wydatki restrukturyzacyjne, koszty doradztwa) o charakterze finansowym (koszt kapitału, tańszy kredyt)

31 NAV Net Acquisition Value Va Vb S pomniejszona o premię K Enterprise Value = Va+b NAV (EV) Dług netto NAV Equity Value

32 (2) Wzrost bieżącego zysku na akcję 1. Metoda oparta na badaniu wpływu połączenia na bieżącą wartość zysku netto na akcję (EPS) 2. Nowa wartość EPS x przewidywany C/Z = nowa wartość kapitału własnego (Equity Value, E) połączonych spółek 3. Wartość E suma E spółek sprzed połączenia premia płacona właścicielom spółki przejmowanej = wzrost / spadek wartości spółki przejmującej Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 108

33 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD*) Podstawowe dane analizowanych spółek Spółka X Spółka Y Zysk na akcję (EPS) 5,00 3,00 Cena rynkowa 1 akcji w zł 70,00 85,00 Wskaźnik C/Z 14,00 28,33 Wolumen akcji w szt Wartość rynkowa kapitału własnego w zł * Przykład własny na podstawie R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 108

34 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD cd) Założenia do połączenia spółek Korzyści (zysk netto) z połączenia netto w zł Premia płacona właścicielom spółki Y 35% Cena nabycia w zł 85 zł + (35% x 85 zł) 114,75 Parytet wymiany akcji (114,75 zł / 70 zł) 1,639 Zysk netto połączonego podmiotu w zł* Wolumen akcji połączonego podmiotu: a. Pierwotna liczba akcji spółki X w szt b. liczba akcji spółki X dla akcjonariuszy spółki Y w szt ( 1,639 x szt) Zysk na akcję ( zł / szt) 3,89 * 5 x szt + 3 x szt zł = zł

35 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD cd) Rynkowa cena akcji połączonego podmiotu X + Y będzie zależała od wskaźnika C/Z zastosowanego przez rynek do akcji połączonego podmiotu. Spółka X + Y Wariant A: C/Z pozostaje na poziomie spółki X Cena akcji w zł ( 14 x 3,89 zł) 54,42 Wartość rynkowa spółki w zł (54,42 zł x szt) Spadek wartości w zł ( 1,099 mld 0,84 mld 114,75 zł x 5 mln szt) Wariant B: C/Z pozostaje na poziomie spółki Y Cena akcji w zł (28,33 x 3,89 zł) 110,13 Wartość rynkowa spółki w zł (110,13 zł x szt) Wzrost wartości w zł ( 2,224 mld 0,84 mld 114,75 zł x 5 mln szt) Wariant C: zastosowano średni ważony C/Z (wagami są rynkowe wartości spółek sprzed połączenia) Udział % rynkowej wartości kapitału własnego spółki X w wartości spółek X+Y 0,664 Udział % rynkowej wartości kapitału własnego spółki Y w wartości spółek X+Y 0,336 C/Z dla spółki X 14,00 C/Z dla spółki Y 28,33 Średni ważony C/Z (0,664 x ,336 x 28,33) 18,82 Cena akcji w zł (18,82 zł x 3,89) 73,13 Wartość rynkowa spółki w zł (73,13 zł x szt) Wzrost wartości w zł ( 1,477 mld 0,84 mld 114,75 zł x 5 mln szt)

36 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD cd) Komentarz: Wzrost / spadek wartości w każdym przypadku będzie oznaczać nadwyżkę rynkowej wartości połączonej spółki X+Y nad sumą wartości rynkowych spółek sprzed połączenia i premii płaconej akcjonariuszom spółki Y. W przypadku, gdy wskaźnik C/Z ustali się na poziomie równym średniej ważonej, wzrost wartości wynosi 63,27 mln zł.

37 Wzrost bieżącego zysku na akcję - OGRANICZENIA 1. Metoda nie opiera się na przepływach pieniężnych, lecz na zyskach netto 2. Nie uwzględnia perspektyw wzrostu zysków netto w przyszłości 3. Wynik końcowy jest w dużej mierze uzależniony od arbitralnego założenia co do kształtowania się poziomu wskaźnika C/Z po połączeniu Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 110

38 (3) Metoda oparta o szczegółowe projekcje 1. Najlepsza metoda do wyceny wartości spółki w wyniku fuzji, polegająca na szczegółowej kalkulacji wartości spółek (i ich kapitałów własnych) osobno i razem (połączonego podmiotu). 2. Wartość kapitału własnego każdej spółki liczy się metodą DCF (FCFF). 3. Korzyści z połączenia uwzględnia się w projekcjach finansowych połączonego podmiotu. 4. Wartość kapitału własnego połączonego podmiotu pomniejsza się o wartość kapitałów własnych łączonych spółek i premii za przejęcie. 5. Otrzymana wartość wyraża oczekiwany wzrost wartości majątku właścicieli spółki przejmującej uzyskany w wyniku przejęcia i połączenia. Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 110

39 Przyczyny nieudanych M&A (1) wysokie koszty związane z przygotowaniem inwestycji, restrukturyzacją i integracją odmiennych systemów zarządzania, występowanie znaczących różnic w kulturach organizacyjnych, opór pracowników na zmiany, przeszacowanie efektów synergicznych zarówno po stronie przychodowej i kosztowej, nierzetelna analiza due diligence, co skutkuje niedokładnym oszacowaniem ryzyka transakcji,

40 Przyczyny nieudanych M&A (2) brak strategicznego planowania rozwoju spółki, co skutkuje często nietrafnym dopasowaniem kandydata do połączenia, odejście kluczowych menedżerów, płacenie za przejmowane spółki nieuzasadnionych i zbyt wysokich cen (ustalenie zbyt wysokiej premii za kontrolę i przeszacowanie efektów synergii), nieprzygotowany lub spóźniony proces integracji oraz brak implementacji wspólnej strategii działania, brak realizacji strategii wzrostu wartości połączonych spółek

41 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESIE MBO / LBO POSZUKIWANIE OPTYMALNEJ WARTOŚCI TRANSAKCJI

42 Profil spółki do MBO niskie ryzyko działalności operacyjnej, silna pozycja rynkowa, niski poziom zadłużenia (w stosunku do skali działalności), wysoki i stabilny poziom generowanych przepływów pieniężnych, aktywa pozwalające na zabezpieczenie długu ewentualnie aktywa, które można upłynnić bez szkody dla działalności spółki, brak ponadprzeciętnych potrzeb inwestycyjnych, niedoszacowanie wartości przedsiębiorstwa przez obecnych właścicieli, nieefektywne wykorzystywanie potencjału lub zasobów przedsiębiorstwa, kadra menedżerska o wysokich kwalifikacjach i silnej motywacji. Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

43 Analiza transakcji MBO Prognoza przepływów pieniężnych w kolejnych latach analizy Harmonogram spłaty zadłużenia i obciążenia z tego tytułu (całość FCF po sfinansowaniu działalności operacyjnej i finansowej idzie na ten cel) Obliczenie poziomu zadłużenia spółki w okresie prognozy Oszacowanie EV na podstawie EV/EBITDA Kalkulacja Equity Value Kalkulacja IRR Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

44 Wycena spółki X w procesie LBO Spółka X z branży spożywczej Grupa Menedżerska (GM) = Prezes, Dyrektor Finansowy, Dyrektor ds. Sprzedaży, Dyrektor ds. Produkcji + kilku pracowników GM może zebrać 1 mln zł środków własnych (+ 2 4 mln zł kredyt), Zarząd dlatego zaprosił fundusz PE z kapitałem własnym Zarząd przygotował biznesplan. Kluczowe kierunki: - sprzedaż zbędnych składników majątku : szacowany wpływ 1,4 mln zł; - zmiana polityki zaopatrzenia dotychczas zakupy odbywały się za pośrednictwem Spółki-Matki, która pobierała prowizję od transakcji; - wprowadzenie nowej linii produktów, która ze względu na strukturę własności nie mogła dotychczas zostać wprowadzona; - obniżenie wynagrodzeń Rady Nadzorczej, które dotychczas były na wysokim poziomie. 45

45 Prognoza przepływów pieniężnych spółki X W mln zł wyk. plan plan plan plan plan plan Rok Przychody 30,7 34,1 36,5 38,3 39,8 41,4 43,1 Dynamika - 111% 107% 105% 104% 104% 104% EBITDA 4,2 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 MARŻA EBITDA (EBITDA / Przychody) 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Amortyzacja 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 EBIT 3,0 3,9 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 MARŻA EBIT (EBIT / Przychody) 10% 11% 12% 12% 12% 12% 12% - Nakłady inwestycyjne - -1,4-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 +/- Zmiana stanu kapitału obrotowego - -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 +/- Odsetki - -0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,5 - Podatek - -0,7-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3 +/- Inne (np. sprzedaż aktywów) - 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem przepływy roczne - 4,0 3,4 3,9 4,4 4,8 5,4 Przepływy bez obciążeń związanych z LBO. Ww. nadwyżki będą wykorzystane na spłatę długu transakcyjnego (wraz z odsetkami) Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

46 DŁUG TRANSAKCYJNY Cały dług: wskaźnik Dług / EBITDA na poziomie 4,5 Dług bankowy: 3,5 x EBITDA 3,5 x 4,2 mln zł = 14,7 (dostępny dług bankowy) 4,5 x 4,2 mln zł = 18,9 mln zł (całkowity dług) Dług netto = 1,3 mln zł 18,9 mln zł 1,3 mln zł = 17,6 mln zł (dług transakcyjny) w tym 4,2 mln zł (dług podporządkowany; tu: pożyczka 15% rocznie od dostawcy; w czasie spłaty kredytu będą spłacane jedynie odsetki od pożyczki) i 13,4 mln zł (dług bankowy) Wszystkie nadwyżki finansowe są przeznaczane na spłatę zadłużenia transakcyjnego Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

47 Planowane obciążenia z tytułu obsługi kredytu obrotowego i transakcyjnego plan plan plan plan plan plan Rok Kredyt obrotowy Stan na początek okresu 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 +/- Zaciągnięcie/spłata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stan na koniec okresu 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Odsetki -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kredyt transakcyjny Stan na początek okresu 13,4 11,6 9,6 7,5 5,2 2,7 +/- Zaciągnięcie/spłata -1,8-2,0-2,1-2,3-2,5-2,7 Stan na koniec okresu 11,6 9,6 7,5 5,2 2,7 0,0 Odsetki -1,0-0,8-0,7-0,5-0,3-0,1 Łącznie odsetki (kredyt obrotowy + dług transakcyjny) Łącznie obciążenie kredytem transakcyjnym (rata + odsetki) -1,1-0,9-0,8-0,6-0,4-0,2-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

48 Planowane roczne CF, które mogą zostać przeznaczone na spłatę długu podporządkowanego po spłacie kredytu transakcyjnego W mln zł plan plan plan plan plan plan Rok EBITDA 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 Amortyzacja 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 EBIT 3,9 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 - Nakłady inwestycyjne -1,4-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 +/- zmiana stanu kapitału obrotowego -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 +/- Odsetki -1,1-0,9-0,8-0,6-0,4-0,2 -Podatek -0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,9 +/- Inne (np. sprzedaż aktywów) 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Spłata kredytów -1,8-2,0-2,1-2,3-2,5-2,7 Środki pieniężne dostępne do spłaty zadłużenia 1,4 0,5 0,8 0,9 1,1 1,3 Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

49 Planowane zadłużenie spółki z uwzględnieniem różnego rodzaju długu (w mln zł) Stan na koniec okresu plan plan plan plan plan plan Rok Kredyt obrotowy 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Obsługa LBO, w tym: 15,0 13,0 10,6 7,9 4,7 1,1 a. Kredyt transakcyjny 11,6 9,6 7,5 5,2 2,7 0,0 b. Dług podporządkowany 3,4 3,4 3,2 2,7 2,0 1,1 Łączne zadłużenie na koniec okresu 16,3 14,3 11,9 9,2 6,0 2,4 Łączna spłata zadłużenia, w tym: -2,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6 a. Spłata kredytu bankowego -1,8-2,0-2,1-2,3-2,5-2,7 b. Spłata długu podporządkowanego -0,8 0,0-0,2-0,5-0,7-0,9 Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

50 Wycena spółki X po 6-ym roku Wskaźnik 6x EV/EBITDA 6 x 6,6 mln zł = 39,6 mln zł Enterprise Value dług netto = Equity Value 39,6 mln zł 2,4 mln zł (dług netto) = 37,2 mln zł Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

51 Ile kapitału własnego zainwestować w wykup spółki X? dyskontowanie: - wymagana stopa zwrotu (IRR) - koszt kapitału własnego maksymalne zaangażowanie inwestorów dziś wartość kapitału własnego za x lat? np. na podstawie P/E; EV/EBITDA i in. Wartość bieżąca 100% zainwestowanego kapitału = Wartość przyszła kapitału własnego (1 + IRR) liczba lat trwania inwestycji Wartość bieżąca 100% zainwestowanego kapitału = 37 mln zł (1 + 30) 6 = 7,7 mln zł Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

52 Planowana struktura i wartość kapitałów własnych Wartość Udział Łączny kapitał własny 7,7 mln zł 100% - kapitał własny zainwestowany przez Grupę Menedżerską = kapitał własny zainwestowany przez Fundusz 1,0 mln zł 13% 6,6 mln zł 87% Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

53 Maksymalna wartość transakcji Maksymalne zadłużenie całkowite 18,9 - Obecne zadłużenie przedsiębiorstwa 1,3 = Dług dostępny do sfinansowania wykupu, w tym: 17,6 70,0 % dług główny 13,4 dług podporządkowany 4,2 + Kapitał własny 7,7 30,0 % w tym Fundusz Inwestycyjny 6,7 w tym Grupa Menedżerska 1,0 = Maksymalna wartość transakcji 25,2 100,0 % Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

54 WNIOSKI 1. W praktyce dla potrzeb M&A używa się metody FCFF oraz porównawczej. 2. Nie jest łatwo oszacować korzyści synergii. Istnieje duże ryzyko ich przewartościowania. 3. Skutki transakcji widzimy po czasie. A wiele M&A kończy się niepowodzeniem. 4. Zastosowanie nawet najlepszych teorii, metod i narzędzi nie musi (zwłaszcza w krótkim okresie) odzwierciedlać rzeczywistej wyceny rynkowej przedsiębiorstwa. Nie można uwzględnić nieprzewidzianych zdarzeń, które wpłyną na późniejszą wycenę (skutki transakcji). 5. Dlatego też wycena jest teorią jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających.

55

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo