WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ"

Transkrypt

1 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej

2 Agenda prezentacji 1. Przejęcie Quadra FNX Mining Ltd. przez KGHM Polska Miedź SA 2. Metody wyceny przedsiębiorstwa 3. Proces kreowania synergii w M&A 4. Sposoby wyceny efektów synergii 5. Przyczyny nieudanych M&A 6. Wycena przedsiębiorstwa w procesie wykupu menedżerskiego (MBO)

3 Planowane przejęcie Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź SA Proponowana oferta przejęcia 100% udziałów za 15,00 CAD za akcję Całkowita wartość transakcji (Equity Value) ok. 2,87 mld CAD (2,83 mld USD) 41% premii ponad 20-dniową średnią cenę akcji ważoną wolumenem (VWAP Volume Weighted Average Price ) oraz 32% premii ponad cenę z ostatniego zamknięcia z 5 grudnia 2011 r., Co to jest Quadra FNX? - giełdowa spółka (akcje na Giełdzie w Toronto) -dwa znaczne projekty górnicze, w tym jeden światowej klasy w krajach o niskim stopniu ryzyka Źródło: Budowa silnej globalnej firmy górniczej wraz z Quadra FNX, prezentacja z ,

4 Efekty synergii oczekiwane w wyniku z przejęcia Quadra FNX przez KGHM Platforma do dalszej ekspansji w ramach projektów górniczych w Ameryce Północnej i Południowej Zrównoważony rozwój oparty na stabilnej kondycji finansowej, zapewnionych przepływach pieniężnych i zabezpieczonym finansowaniu Czynne kopalnie i zróżnicowany portfel projektów zapewniających stabilny poziom produkcji w długim okresie czasu Stabilna pozycja finansowa i zdolność do samodzielnego finansowania projektów górniczych Połączenie umiejętności menedżerskich w procesach fuzji i przejęć oraz doświadczenia operacyjnego w górnictwie (kopalnie odkrywkowe i głębinowe) Dywersyfikacja działalności na kraje o niskim ryzyku geopolitycznym oraz na większą liczbę metali i walut Źródło: Budowa silnej globalnej firmy górniczej wraz z Quadra FNX, prezentacja z ,

5 netto netto Planowane przejęcie Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź SA Metoda skorygowanych aktywów netto Wyceny metodą skorygowanych aktywów netto dokonuje Aktywa się Wyceny przedsiębiorstwa według metodą wzoru: skorygowanych aktywów netto dokonuje +/- się korekty według aktywów wzoru: - Pasywa przedsiębiorstwa Aktywa przedsiębiorstwa +/- Aktywa +/- korekty korekty przedsiębiorstwa pasywów aktywów - +/- = wartość Pasywa korekty przedsiębiorstwa aktywów kapitałów własnych +/- - Pasywa korekty przedsiębiorstwa pasywów = +/- wartość korekty kapitałów pasywów własnych = wartość kapitałów własnych Źródło: Budowa silnej globalnej firmy górniczej wraz z Quadra FNX, prezentacja z ,

6 Wycena przedsiębiorstwa to teoria i sztuka wycena jest zarówno teorią (jako jedna z wyjściowych i najważniejszych części Value Based Management), jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających. Należy rozumieć model biznesowy wycenianego przedsiębiorstwa. M.Panfil, A.Szablewski, Wstęp [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, W-wa, 2011

7 Źródła wzrostu wartości spółki FINANSOWE MARKETINGOWE NIEMATERIALNE 1 Wzrost sprzedaży 1 Lojalność klientów 1 Kapitał intelektualny 2 Marża zysku 2 Pozyskiwanie nowych 2 Zdolność do innowacji operacyjnego klientów 3 Stopa podatkowa w 3 Nowe rynki 3 Siła marki gotówce 4 Kapitał pracujący 4 Nowe kanały 4 Skuteczna logistyka dystrybucji 5 Majątek trwały 5 Umiędzynarodawianie 5 Kultura wewnętrzna wzrostu 6 Średni ważony koszt 6 Korzystne alianse i 6 Reputacja społeczna kapitału przejęcia 7 Okres wzrostu Źródło: A.Szablewski, SGH WARTOŚĆ SPÓŁKI

8 Akcjogram KGHM Polska Miedź SA

9 Akcjogram LOTOS SA

10 Akcjogram JSW SA

11 METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI Majątkowe Dochodowe Porównawcze rynkowe 1. Skorygowanych aktywów netto 2. Wartości likwidacyjnej 3. Wartości odtworzeniowej 1.Zdyskontowanych: a. zysków, b. przepływów pieniężnych, c. dywidend d. EVA 1. Bazujące na porównywalnych transakcjach historycznych lub na spółkach giełdowych. 2. Mnożniki: a. Kapitalizacja rynkowa / Zysk (C/Z; P/E) b. Kapitalizacja rynkowa / Wartość księgowa (C/WK; P/BV) c. Wartość przedsiębiorstwa / EBIT (EV/EBIT) d. Wartość Przedsiębiorstwa /EBITDA (EV/EBITDA) e. Wartość Przedsiębiorstwa / Sprzedaż (EV/S) *WP= wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) = wartość rynkowa kapitałów własnych + wartość rynkowa zadłużenia netto

12 Metoda skorygowanych aktywów netto (ABV) Aktywa przedsiębiorstwa Wyceny metodą skorygowanych aktywów netto dokonuje +/- się Wyceny korekty według metodą wzoru: aktywów skorygowanych aktywów netto dokonuje się według wzoru: - Pasywa przedsiębiorstwa Aktywa +/- korekty przedsiębiorstwa pasywów +/- Aktywa korekty przedsiębiorstwa aktywów - +/- Pasywa korekty przedsiębiorstwa aktywów +/- - / Pasywa liczba korekty przedsiębiorstwa akcji pasywów = +/- = wartość korekty cena 1 kapitałów pasywów akcji własnych = wartość kapitałów własnych = skorygowana wartość kapitałów własnych W praktyce rzadko używana metoda dla potrzeb M&A

13 WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA = KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ WEWNĘTRZNY organizacja, procesy innowacje, misja, strategia KAPITAŁ ZEWNĘTRZNY Baza klientów, dostawcy.. akcjonariusze wizerunek, marka WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW BILANS KSIĘGOWY wg znowelizowanej w 2000 roku Ustawy o rachunkowości z PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW

14 Wybrane metody dochodowe 1. Metoda FCFE model zdyskontowanych przepływów wolnych strumieni pieniężnych dla akcjonariuszy 2. Metoda FCFF - model zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa 3. Metoda DEP zdyskontowanych zysków ekonomicznych W praktyce najczęściej używa się metody FCFF

15 Wybrane metody dochodowe - wzory FCFE Equity Value n t=1 FCFE ( 1+ k e t t ) FCFE ( 1+ k e n n ) + ( 1+ TV k e ) n FCFF Enterprise Value n t=1 FCFF ( 1+ WACC ) t t FCFF n ( 1+ WACC ) n + TV ( 1+ WACC ) n DEP Enterprise Value ICBEG + n t=1 EPt ( 1+ WACC ) t EPn ( 1+ WACC ) n + ( 1 TV WACC ) n W praktyce najczęściej używa się metody FCFF

16 Równoważność metod (Equity Value) FCFE Equity Value (E) EV dług odsetkowy (na dzień wyceny) + środki pieniężne (na dzień FCFF DEP wyceny) + inne aktywa pozaoperacyjne (w grupie kapitałowej) kapitały mniejszości = Equity Value (E) j.w. DŁUG NETTO = DŁUG OPROCENTOWANY ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH ODPOWIEDNIKI Wartość transakcyjna Polkomtel SA (Enterprise Value) w lipcu 2011 r. wyniosła 18 mld zł, a wartość 100% akcji (Equity Value) : 15,1 mld zł (EV dług odsetkowy + środki pieniężne, w tym dywidenda dla akcjonariuszy)

17 WACC - średni ważony koszt kapitału WACC = K kw x U kw + (1-T) x I x U ko K kw - koszt kapitałów własnych U kw - % udział wartości kapitału własnego w strukturze kapitałów: własnego i obcego T - stopa podatku od osób prawnych I - koszt kapitału obcego U ko - % udział wartości kapitału obcego (długu) w strukturze kapitałów: własnego i obcego

18 KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO K kw = R f + e (R m - R f ) K kw - koszt kapitału własnego R f - stopa zwrotu wolna od ryzyka, jako przybliżenie można przyjąć rentowność 10 letnich obligacji skarbowych R m - oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego e - współczynnik beta kapitału własnego wycenianej spółki (R m - R f ) - premia za ryzyko rynkowe

19 Model FCFE Wielkość (tys. zł) 2011 P 2012P 2013P 2014P 2015 P >2015 P Zysk netto (+) Amortyzacja (-) Nakłady inwestycyjne (-) Zmiana kapitału obrotowego netto (+) Wpływy finansowe (-) Wydatki finansowe FCFE FCFE 2011 FCFE 2012 FCFE 2013 FCFE 2014 FCFE 2015 FCFE > 2015 Wartość końcowa (TV) Koszt kapitału własnego (por. tabela 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 11,00% Współczynnik dyskontowy 0,879 0,772 0,679 0,596 0,524 Zdyskontowane FCFE Suma zdyskontowanych FCFE q = 2,5% Zdyskontowana wartość końcowa Wartość dochodowa kapitału własnego (Equity Value) Liczba akcji (tys. szt.) Wartość dochodowa 1 akcji (zł) 54 Marek Panfil, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pienieżnych [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, W-wa, 2011

20 Model FCFF Wielkość (tys. zł) 2011 P 2012P 2013P 2014P 2015 P >2015 P EBIT Stopa efektywnego podatku dochodowego 20,2% 20,2% 20,2% 20,2% 20,2% 20,2% Efektywny podatek dochodowy (1) NOPLAT (EBIT podatek dochodowy) (+) Amortyzacja (-) Nakłady inwestycyjne (-) Zmiana kapitału obrotowego FCFF FCFF 2011 FCFF 2012 FCFF 2013 FCFF 2014 FCFF 2015 FCFF > 2015 Wartość końcowa (TV) WACC 13,76% 13,75% 13,74% 13,73% 13,73% 10,94% Współczynnik dyskontowy 0,879 0,773 0,679 0,597 0,525 Zdyskontowane FCFF Suma zdyskontowanych FCFF q = 2,5% Zdyskontowana wartość końcowa Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) (+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na r. 200 (-) Wartość zadłużenia odsetkowego na r (+) Inne aktywa pozaoperacyjne 0 Wartość dochodowa kapitału własnego (Equity Value) Liczba akcji (tys. szt.) Wartość dochodowa 1 akcji (zł) 54 Marek Panfil, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pienieżnych [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, W-wa, 2011

21 Metoda zdyskontowanych EP W latach 1980-ych i 1990-ych rozwinęła się silna krytyka tradycyjnych mierników opartych o wartości księgowe. Wielu konsultantów tj. Rappaport (1986), Stern (1991) dostrzegło słabość księgowych miar i zaproponowało ich ujęcie w oparciu wartość dla akcjonariuszy. np. EVA TM (Economic Value Added) ekonomiczna wartość dodana; EP Economic Profit ROIC EVA / EP = IC t BEG x (ROIC t -WACC t ) t NOPAT IC tbeg t Cele używania mierników opartych na wartości: ocena działalności przedsiębiorstwa; narzędzie budowania i monitorowania strategii spółki; ocena pracy kadry menedżerskiej; narzędzie systemu motywacyjnego menedżerów.

22 METODA DEP Dzień wyceny Okres szczegółowej prognozy Okres kontynuacyjny i kolejne NOPAT (mln zł) 3,6 4,6 5,1 6,3 7,5 7,5 IC BEG (mln zł) 6,2 16,7 19,7 22,9 27,0 31,8 IC END (mln zł) 16,7 19,7 22,9 27,0 31,8 31,8 ΔIC=NI (mln zł) 10,5 3,1 3,1 4,1 4,9 0,0 ROIC 58,6% 27,7% 25,8% 27,5% 27,9% 23,6% WACC 9,8% 10,0% 9,8% 9,5% 9,3% 9,3% ROIC-WACC 48,9% 17,8% 16,1% 18,0% 18,6% 14,4% EP (mln zł) 3,0 3,0 3,2 4,1 5,0 4,6 Współczynnik 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 6,8 dyskontowy DEP (mln zł) 2,8 2,5 2,4 2,8 3,2 31,2 Suma DEP (mln zł) 44,8 IC BEG (mln zł) 6,2 EV (mln zł) 51,0 - Dług odsetkowy 5,0 + środki pieniężne 2,0 + inne aktywa pozaoperacyjne 0,0 Equity Value w mln zł 48,0 Liczba akcji w mln szt 1,0 Wartość dochodowa 1 akcji 48,0 Andrzej Cwynar, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA) [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, W-wa, własne kalkulacje

23 Wpływ stopy wzrostu q na zdyskontowaną wartość końcową (DTV) W metodzie FCFF, FCFE dominuje model stałego wzrostu w nieskończenie długim okresie (model Gordona) TV = FCF *( 1+ q) r q -

24 Rodzaje metod porównawczych wycena oparta na porównywalnych spółkach notowanych na giełdzie jako wartość kapitałów własnych spółek porównywalnych przyjmowana jest ich kapitalizacja giełdowa wycena oparta na porównywalnych spółkach, które były obiektem transakcji przejęcia - jako wartość kapitałów własnych spółek porównywalnych przyjmowana jest cena płacona przez inwestora w ramach transakcji przejęcia (przeliczona na 100% własność)

25 Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą polega na porównywaniu wartości kapitałów własnych (Equity Value) lub wartości całej spółki (Enterprise Value) z bazą wyceny, którą może być: zysk netto zysk operacyjny (EBIT) zysk operacyjny + Amortyzacja (EBITDA) wartość księgowa (wartość kapitałów własnych z bilansu) Przychody ze sprzedaży inne wielkości Schemat metody porównawczej: E / EV = M Baza E / EV - wartość rynkowego kapitału własnego bądź przedsiębiorstwa M - mnożnik wyrażający relację rynkowej ceny porównywalnych firm do ich wybranych wielkości ekonomicznych Baza - wartość bazy wyceny w przedsiębiorstwie (zysk netto, wartość księgowa, przychody ze sprzedaży, inne)

26 Wycena metodą porównawczą Podstawowe kryteria porównywalności: branża, pozycja strategiczna realizowana marża zysku operacyjnego stadium rozwoju oraz potencjał wzrostu wielkość firmy bieżąca sytuacja finansowa wyniki ekonomiczne oczekiwania co do wzrostu zysków struktura kapitału Podwyższenie wyceny porównawczej - premia Obniżenie wyceny porównawczej - dyskonto Korekt dokonujemy w zależności od tego czy zamierzamy nabyć udział mniejszościowy czy większościowy oraz czy mamy do czynienia ze spółką publiczną czy niepubliczną

27 Proces kreowania wartości synergii Vab = Va + Vb + S Vab - wartość połączonych spółek A i B, Va - wartość spółki A przed połączeniem, Vb - wartość spółki B przed połączeniem, S - wartość synergii. stąd: S = Vab (Va + Vb) Synergia jest unikatową wartością dostępną dla inwestorów, którzy: posiadają kluczowe kompetencje w danej branży potrafią prawidłowo zaplanować i przeprowadzić transakcję i proces integracji potrafią zarządzać wartością połączonych spółek

28 Metody wyceny efektów synergii 1. Wartość zaktualizowana elementów synergii 2. Wzrost bieżącego zysku na akcję 3. Metoda oparta na szczegółowych projekcjach Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007

29 (1) Wartość zaktualizowana efektów synergii (NAV) Wartość netto (NAV Net Acquisition Value) powstała w wyniku fuzji lub przejęcia: NAV = S P K = Vab (Va +Vb) P - K S - P K wartość synergii, premia zapłacona za przejęcie kontroli, koszty transakcyjne M&A (opłaty dla doradców, koszty emisji, koszty zasobów ludzkich etc.)

30 Szacowanie efektów synergicznych oszacowanie korzyści : z połączenia aktywów o charakterze strategicznym (wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w stosunku do dostawców i odbiorców, stworzenie dodatkowych barier wejścia itd.) z efektu komplementarności oraz wzmocnienia poszczególnych etapów łańcucha wartości dodanej w wyniku redukcji kosztów zmiennych i stałych, wynikających z restrukturyzacji łańcucha wartości dodanej (zwolnienia pracowników, korzyści skali itd.) związanych z procesem dezinwestycji (sprzedaż zakładów, majątku itd.) wynikających z poziomu kosztów i nakładów działań integracyjnych (wydatki restrukturyzacyjne, koszty doradztwa) o charakterze finansowym (koszt kapitału, tańszy kredyt)

31 NAV Net Acquisition Value Va Vb S pomniejszona o premię K Enterprise Value = Va+b NAV (EV) Dług netto NAV Equity Value

32 (2) Wzrost bieżącego zysku na akcję 1. Metoda oparta na badaniu wpływu połączenia na bieżącą wartość zysku netto na akcję (EPS) 2. Nowa wartość EPS x przewidywany C/Z = nowa wartość kapitału własnego (Equity Value, E) połączonych spółek 3. Wartość E suma E spółek sprzed połączenia premia płacona właścicielom spółki przejmowanej = wzrost / spadek wartości spółki przejmującej Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 108

33 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD*) Podstawowe dane analizowanych spółek Spółka X Spółka Y Zysk na akcję (EPS) 5,00 3,00 Cena rynkowa 1 akcji w zł 70,00 85,00 Wskaźnik C/Z 14,00 28,33 Wolumen akcji w szt Wartość rynkowa kapitału własnego w zł * Przykład własny na podstawie R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 108

34 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD cd) Założenia do połączenia spółek Korzyści (zysk netto) z połączenia netto w zł Premia płacona właścicielom spółki Y 35% Cena nabycia w zł 85 zł + (35% x 85 zł) 114,75 Parytet wymiany akcji (114,75 zł / 70 zł) 1,639 Zysk netto połączonego podmiotu w zł* Wolumen akcji połączonego podmiotu: a. Pierwotna liczba akcji spółki X w szt b. liczba akcji spółki X dla akcjonariuszy spółki Y w szt ( 1,639 x szt) Zysk na akcję ( zł / szt) 3,89 * 5 x szt + 3 x szt zł = zł

35 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD cd) Rynkowa cena akcji połączonego podmiotu X + Y będzie zależała od wskaźnika C/Z zastosowanego przez rynek do akcji połączonego podmiotu. Spółka X + Y Wariant A: C/Z pozostaje na poziomie spółki X Cena akcji w zł ( 14 x 3,89 zł) 54,42 Wartość rynkowa spółki w zł (54,42 zł x szt) Spadek wartości w zł ( 1,099 mld 0,84 mld 114,75 zł x 5 mln szt) Wariant B: C/Z pozostaje na poziomie spółki Y Cena akcji w zł (28,33 x 3,89 zł) 110,13 Wartość rynkowa spółki w zł (110,13 zł x szt) Wzrost wartości w zł ( 2,224 mld 0,84 mld 114,75 zł x 5 mln szt) Wariant C: zastosowano średni ważony C/Z (wagami są rynkowe wartości spółek sprzed połączenia) Udział % rynkowej wartości kapitału własnego spółki X w wartości spółek X+Y 0,664 Udział % rynkowej wartości kapitału własnego spółki Y w wartości spółek X+Y 0,336 C/Z dla spółki X 14,00 C/Z dla spółki Y 28,33 Średni ważony C/Z (0,664 x ,336 x 28,33) 18,82 Cena akcji w zł (18,82 zł x 3,89) 73,13 Wartość rynkowa spółki w zł (73,13 zł x szt) Wzrost wartości w zł ( 1,477 mld 0,84 mld 114,75 zł x 5 mln szt)

36 Wzrost bieżącego zysku na akcję (PRZYKŁAD cd) Komentarz: Wzrost / spadek wartości w każdym przypadku będzie oznaczać nadwyżkę rynkowej wartości połączonej spółki X+Y nad sumą wartości rynkowych spółek sprzed połączenia i premii płaconej akcjonariuszom spółki Y. W przypadku, gdy wskaźnik C/Z ustali się na poziomie równym średniej ważonej, wzrost wartości wynosi 63,27 mln zł.

37 Wzrost bieżącego zysku na akcję - OGRANICZENIA 1. Metoda nie opiera się na przepływach pieniężnych, lecz na zyskach netto 2. Nie uwzględnia perspektyw wzrostu zysków netto w przyszłości 3. Wynik końcowy jest w dużej mierze uzależniony od arbitralnego założenia co do kształtowania się poziomu wskaźnika C/Z po połączeniu Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 110

38 (3) Metoda oparta o szczegółowe projekcje 1. Najlepsza metoda do wyceny wartości spółki w wyniku fuzji, polegająca na szczegółowej kalkulacji wartości spółek (i ich kapitałów własnych) osobno i razem (połączonego podmiotu). 2. Wartość kapitału własnego każdej spółki liczy się metodą DCF (FCFF). 3. Korzyści z połączenia uwzględnia się w projekcjach finansowych połączonego podmiotu. 4. Wartość kapitału własnego połączonego podmiotu pomniejsza się o wartość kapitałów własnych łączonych spółek i premii za przejęcie. 5. Otrzymana wartość wyraża oczekiwany wzrost wartości majątku właścicieli spółki przejmującej uzyskany w wyniku przejęcia i połączenia. Źródło: R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Unimex, 2007, str. 110

39 Przyczyny nieudanych M&A (1) wysokie koszty związane z przygotowaniem inwestycji, restrukturyzacją i integracją odmiennych systemów zarządzania, występowanie znaczących różnic w kulturach organizacyjnych, opór pracowników na zmiany, przeszacowanie efektów synergicznych zarówno po stronie przychodowej i kosztowej, nierzetelna analiza due diligence, co skutkuje niedokładnym oszacowaniem ryzyka transakcji,

40 Przyczyny nieudanych M&A (2) brak strategicznego planowania rozwoju spółki, co skutkuje często nietrafnym dopasowaniem kandydata do połączenia, odejście kluczowych menedżerów, płacenie za przejmowane spółki nieuzasadnionych i zbyt wysokich cen (ustalenie zbyt wysokiej premii za kontrolę i przeszacowanie efektów synergii), nieprzygotowany lub spóźniony proces integracji oraz brak implementacji wspólnej strategii działania, brak realizacji strategii wzrostu wartości połączonych spółek

41 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESIE MBO / LBO POSZUKIWANIE OPTYMALNEJ WARTOŚCI TRANSAKCJI

42 Profil spółki do MBO niskie ryzyko działalności operacyjnej, silna pozycja rynkowa, niski poziom zadłużenia (w stosunku do skali działalności), wysoki i stabilny poziom generowanych przepływów pieniężnych, aktywa pozwalające na zabezpieczenie długu ewentualnie aktywa, które można upłynnić bez szkody dla działalności spółki, brak ponadprzeciętnych potrzeb inwestycyjnych, niedoszacowanie wartości przedsiębiorstwa przez obecnych właścicieli, nieefektywne wykorzystywanie potencjału lub zasobów przedsiębiorstwa, kadra menedżerska o wysokich kwalifikacjach i silnej motywacji. Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

43 Analiza transakcji MBO Prognoza przepływów pieniężnych w kolejnych latach analizy Harmonogram spłaty zadłużenia i obciążenia z tego tytułu (całość FCF po sfinansowaniu działalności operacyjnej i finansowej idzie na ten cel) Obliczenie poziomu zadłużenia spółki w okresie prognozy Oszacowanie EV na podstawie EV/EBITDA Kalkulacja Equity Value Kalkulacja IRR Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

44 Wycena spółki X w procesie LBO Spółka X z branży spożywczej Grupa Menedżerska (GM) = Prezes, Dyrektor Finansowy, Dyrektor ds. Sprzedaży, Dyrektor ds. Produkcji + kilku pracowników GM może zebrać 1 mln zł środków własnych (+ 2 4 mln zł kredyt), Zarząd dlatego zaprosił fundusz PE z kapitałem własnym Zarząd przygotował biznesplan. Kluczowe kierunki: - sprzedaż zbędnych składników majątku : szacowany wpływ 1,4 mln zł; - zmiana polityki zaopatrzenia dotychczas zakupy odbywały się za pośrednictwem Spółki-Matki, która pobierała prowizję od transakcji; - wprowadzenie nowej linii produktów, która ze względu na strukturę własności nie mogła dotychczas zostać wprowadzona; - obniżenie wynagrodzeń Rady Nadzorczej, które dotychczas były na wysokim poziomie. 45

45 Prognoza przepływów pieniężnych spółki X W mln zł wyk. plan plan plan plan plan plan Rok Przychody 30,7 34,1 36,5 38,3 39,8 41,4 43,1 Dynamika - 111% 107% 105% 104% 104% 104% EBITDA 4,2 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 MARŻA EBITDA (EBITDA / Przychody) 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Amortyzacja 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 EBIT 3,0 3,9 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 MARŻA EBIT (EBIT / Przychody) 10% 11% 12% 12% 12% 12% 12% - Nakłady inwestycyjne - -1,4-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 +/- Zmiana stanu kapitału obrotowego - -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 +/- Odsetki - -0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,5 - Podatek - -0,7-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3 +/- Inne (np. sprzedaż aktywów) - 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem przepływy roczne - 4,0 3,4 3,9 4,4 4,8 5,4 Przepływy bez obciążeń związanych z LBO. Ww. nadwyżki będą wykorzystane na spłatę długu transakcyjnego (wraz z odsetkami) Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

46 DŁUG TRANSAKCYJNY Cały dług: wskaźnik Dług / EBITDA na poziomie 4,5 Dług bankowy: 3,5 x EBITDA 3,5 x 4,2 mln zł = 14,7 (dostępny dług bankowy) 4,5 x 4,2 mln zł = 18,9 mln zł (całkowity dług) Dług netto = 1,3 mln zł 18,9 mln zł 1,3 mln zł = 17,6 mln zł (dług transakcyjny) w tym 4,2 mln zł (dług podporządkowany; tu: pożyczka 15% rocznie od dostawcy; w czasie spłaty kredytu będą spłacane jedynie odsetki od pożyczki) i 13,4 mln zł (dług bankowy) Wszystkie nadwyżki finansowe są przeznaczane na spłatę zadłużenia transakcyjnego Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

47 Planowane obciążenia z tytułu obsługi kredytu obrotowego i transakcyjnego plan plan plan plan plan plan Rok Kredyt obrotowy Stan na początek okresu 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 +/- Zaciągnięcie/spłata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stan na koniec okresu 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Odsetki -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kredyt transakcyjny Stan na początek okresu 13,4 11,6 9,6 7,5 5,2 2,7 +/- Zaciągnięcie/spłata -1,8-2,0-2,1-2,3-2,5-2,7 Stan na koniec okresu 11,6 9,6 7,5 5,2 2,7 0,0 Odsetki -1,0-0,8-0,7-0,5-0,3-0,1 Łącznie odsetki (kredyt obrotowy + dług transakcyjny) Łącznie obciążenie kredytem transakcyjnym (rata + odsetki) -1,1-0,9-0,8-0,6-0,4-0,2-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

48 Planowane roczne CF, które mogą zostać przeznaczone na spłatę długu podporządkowanego po spłacie kredytu transakcyjnego W mln zł plan plan plan plan plan plan Rok EBITDA 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 Amortyzacja 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 EBIT 3,9 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 - Nakłady inwestycyjne -1,4-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 +/- zmiana stanu kapitału obrotowego -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 +/- Odsetki -1,1-0,9-0,8-0,6-0,4-0,2 -Podatek -0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,9 +/- Inne (np. sprzedaż aktywów) 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Spłata kredytów -1,8-2,0-2,1-2,3-2,5-2,7 Środki pieniężne dostępne do spłaty zadłużenia 1,4 0,5 0,8 0,9 1,1 1,3 Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

49 Planowane zadłużenie spółki z uwzględnieniem różnego rodzaju długu (w mln zł) Stan na koniec okresu plan plan plan plan plan plan Rok Kredyt obrotowy 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Obsługa LBO, w tym: 15,0 13,0 10,6 7,9 4,7 1,1 a. Kredyt transakcyjny 11,6 9,6 7,5 5,2 2,7 0,0 b. Dług podporządkowany 3,4 3,4 3,2 2,7 2,0 1,1 Łączne zadłużenie na koniec okresu 16,3 14,3 11,9 9,2 6,0 2,4 Łączna spłata zadłużenia, w tym: -2,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6 a. Spłata kredytu bankowego -1,8-2,0-2,1-2,3-2,5-2,7 b. Spłata długu podporządkowanego -0,8 0,0-0,2-0,5-0,7-0,9 Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

50 Wycena spółki X po 6-ym roku Wskaźnik 6x EV/EBITDA 6 x 6,6 mln zł = 39,6 mln zł Enterprise Value dług netto = Equity Value 39,6 mln zł 2,4 mln zł (dług netto) = 37,2 mln zł Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

51 Ile kapitału własnego zainwestować w wykup spółki X? dyskontowanie: - wymagana stopa zwrotu (IRR) - koszt kapitału własnego maksymalne zaangażowanie inwestorów dziś wartość kapitału własnego za x lat? np. na podstawie P/E; EV/EBITDA i in. Wartość bieżąca 100% zainwestowanego kapitału = Wartość przyszła kapitału własnego (1 + IRR) liczba lat trwania inwestycji Wartość bieżąca 100% zainwestowanego kapitału = 37 mln zł (1 + 30) 6 = 7,7 mln zł Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

52 Planowana struktura i wartość kapitałów własnych Wartość Udział Łączny kapitał własny 7,7 mln zł 100% - kapitał własny zainwestowany przez Grupę Menedżerską = kapitał własny zainwestowany przez Fundusz 1,0 mln zł 13% 6,6 mln zł 87% Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

53 Maksymalna wartość transakcji Maksymalne zadłużenie całkowite 18,9 - Obecne zadłużenie przedsiębiorstwa 1,3 = Dług dostępny do sfinansowania wykupu, w tym: 17,6 70,0 % dług główny 13,4 dług podporządkowany 4,2 + Kapitał własny 7,7 30,0 % w tym Fundusz Inwestycyjny 6,7 w tym Grupa Menedżerska 1,0 = Maksymalna wartość transakcji 25,2 100,0 % Źródło: M.Polańska, Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji MBO/LBO [w:] Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, W-wa, 2009, s

54 WNIOSKI 1. W praktyce dla potrzeb M&A używa się metody FCFF oraz porównawczej. 2. Nie jest łatwo oszacować korzyści synergii. Istnieje duże ryzyko ich przewartościowania. 3. Skutki transakcji widzimy po czasie. A wiele M&A kończy się niepowodzeniem. 4. Zastosowanie nawet najlepszych teorii, metod i narzędzi nie musi (zwłaszcza w krótkim okresie) odzwierciedlać rzeczywistej wyceny rynkowej przedsiębiorstwa. Nie można uwzględnić nieprzewidzianych zdarzeń, które wpłyną na późniejszą wycenę (skutki transakcji). 5. Dlatego też wycena jest teorią jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających.

55

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości

Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) 2015 prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości Wymogi zaliczenia wykładów: 1) zaliczenie ćwiczeń 2) materiał

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł 211-12-21 Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł Kredyt Inkaso operuje w branży zarządzania wierzytelnościami uczestnicząc w procesach inwestowania w portfele, których głównymi inicjatorami jest krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo