OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE"

Transkrypt

1 OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI SPEECHES OF INVITED GUESTS /WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI PLENARY SESSION I/SESJA PLENARNA I Chairman/Przewodniczy: Artur TOMASIK TOMANEK Robert The role of innovation in reducing the growth of air transport costs Rola innowacji w ograniczaniu wzrostu kosztów transportu lotniczego FELLNER Andrzej Navigation and telematics in tandem GTL Silesian University of Technology Nawigacja i telematyka w tandemie GTL SA Politechnika Śląska KRZYŻANOWSKI Mariusz Safety management system as a factor increasing safety level in air navigation services System zarządzania bezpieczeństwem jako czynnik zwiększający poziom bezpieczeństwa w służbach żeglugi powietrznej COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA PLENARY SESSION II/SESJA PLENARNA II NAWRAT Aleksander Modern methods of UAV management Nowoczesne metody wykorzystania UAV Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI GUGAŁA Tomasz Combat application of the UAS in contemporary military conflicts Bojowe zastosowanie BSL we współczesnych konfliktach zbrojnych KUSEK Krzysztof Approach to aircraft landing with using satellite technology Podejście statków powietrznych do lądowania z wykorzystaniem techniki satelitarnej KASPRZAK Damian, SURMA Damian Informatic system for supervision and monitoring of equipment supporting air traffic Informatyczny system nadzoru i monitoringu urządzeń na potrzeby ruchu lotniczego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD Tour the airside/wycieczka po strefie lotniskowej COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA DEPARTURE OF THE BUS TO USTROŃ/ODJAZD AUTOBUSU DO USTRONIA ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE Od DINNER/KOLACJA TASTING/DEGUSTACJA

2 OCTOBER 11, 2012 / 11 PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE GENERAL SESSION III/SESJA OGÓLNA III Chairman/Przewodniczy: Aleš JANOTA 9.00 STERNAL Kamil, CHOLEWA Adam, SKARKA Wojciech, TARGOSZ Mirosław Electric vehicle for the students' Shell Eco-marathon competition. Design of the car and the telemetry system Pojazd elektryczny przeznaczony do studenckich zawodów Shel Eco-marathon. Projekt pojazdu i systemu telemetrii 9.15 MIKLUŠČÁK Tomáš, GREGOR Michal, JANOTA Aleš Using neural networks for route and destination prediction in intelligent transport systems Wykorzystanie sieci neuronowych do przewidywania trasy i punktu przeznaczenia w inteligentnych systemach transportu 9.30 SUMIŁA Marek Selected aspects of message transmission management in ITS systems Wybrane zagadnienia zarządzania przepływem wiadomości w systemach ITS 9.45 TSEKOURAKIS Iraklis, ORLIS Christom, IOANNIDIS Dimosthenis, TZOVARAS Dimitrios A decision support system for real-time evacuation management and rescue team planning during hazardous events in public infrastructures System wspomagania decyzji do zarządzania ewakuacją w czasie rzeczywistym i planowania zespołów ratunkowych w czasie niebezpiecznych zdarzeń w infrastrukturach publicznych ZALEWSKI Jarosław, KISILOWSKI Jerzy Analysis of chosen aspects of a two-car crash simulation Analiza wybranych aspektów symulacji zderzenia dwóch samochodów RAGAN Krzysztof Your life in your hands Twoje życie w Twoich rękach END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA RACING DAY/DZIEŃ RAJDOWY RAIL SESSION IV /SESJA KOLEJOWA IV Chairman/Przewodniczy: Andrzej LEWIŃSKI JABŁOŃSKI Adam, JABŁOŃSKI Marek Model of technical risk management in rail transport and technology transfer Model zarządzania ryzykiem technicznym w transporcie kolejowym a transfer technologii JABŁOŃSKI Adam, JABŁOŃSKI Marek Implementation and managing of innovation in the conditions of legal and economic constraints on the based of rail transport Wdrażanie i zarządzanie innowacjami w warunkach ograniczeń prawno-ekonomicznych w transporcie kolejowym LEWIŃSKI Andrzej, PERZYŃSKI Tomasz, TORUŃ Andrzej The analysis of open transmission standards in railway control and management Analiza standardów transmisji otwartej w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym MAGOTT Jan, LEWIŃSKI Andrzej, SKROBANEK Paweł, TORUŃ Andrzej The FTTD method application to the safety analysis of changeable block distance system Zastosowanie metody FTTD do analizy bezpieczeństwa systemu z ruchomym odstępem blokowym PIETRUSZCZAK Daniel Laboratory investigations of dynamic properties of accelerometers with fractional orders for application in telematic equipment Badania laboratoryjne właściwości dynamicznych akcelerometrów niecałkowitych rzędów stosowanych w telematyce WIKIERSKI Bogdan, PODESZFA Marcin Key aspects of management and tram tunnel automation in example investment Poznań/Franowo Kluczowe aspekty systemu automatyki i zarządzania tunelem tramwajowym na przykładzie inwestycji Poznań/Franowo END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD PSTT meeting/spotkanie PSTT DEPARTURE OF THE BUS TO CONCERT/ODJAZD AUTOBUSU NA KONCERT Songs concert/koncert Piosenek DINNER/KOLACJA

3 OCTOBER 12, 2012 / 12 PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE ROAD SESSION V /SESJA DROGOWA V Chairman/Przewodniczy: Stanisław IWAN 9.00 BLEY Oliver, KUTZNER Ralf, FRIEDRICH Bernhard, SCHÜLER Thorsten Improvement in traffic state estimation at signal controlled intersections by merging induction loop data with V2X data Poprawa oszacowania stanu ruchu na skrzyżowaniach kontrolowanych przy pomocy sygnalizacji świetlnej przez połączenie danych z pętli indukcyjnej z danymi V2X 9.15 IWAN Stanisław, MAŁECKI Krzysztof Data flows in an integrated urban freight transport telematic system Przepływy danych w systemie telematycznym zintegrowanego miejskiego transportu towarowego 9.30 KAMIŃSKI Tomasz, NIEZGODA Michał, KRUSZEWSKI Mikołaj, MATYSIAK Arkadiusz, FILIPEK Przemysław Technical and organizational aspects of the automatic number plate recognition system (ANPR) Uwarunkowania w polskim prawie dotyczące pracy systemów wideorejestracyjnych 9.45 KUPČULJAKOVÁ Jana Possibilities of ensuring urban public transport priority Możliwości zapewnienia priorytetu dla miejskiego transportu publicznego MAŁECKI Krzysztof, IWAN Stanisław Development of cellular automata for simulation of the crossroads model with a traffic detection system Rozwój automatów komórkowych do symulacji ruchu na skrzyżowaniu z systemem detekcji ruchu END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA ROAD SESSION VI /SESJA DROGOWA VI Chairman/Przewodniczy: Gabriel NOWACKI PIWOWARCZYK Paweł, RYGUŁA Artur, KONIOR Witold The management system of detours in urban areas System kierowania objazdami w obszarach aglomeracji miejskich PŘIKRYL Jan, TICHÝ Tomáš, BĚLINOVÁ Zuzana, KAPITÁN Jan Comparison by simulation of different approaches to the urban traffic control Porównanie przez symulację różnych podejść do sterowania ruchem miejskim NAUMANN Sebastian, BLEY Oliver A system for traffic light control optimisation and automated vehicle guidance using the V2X communication technology System optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną i automatycznej informacji dla pojazdów wykorzystujący technologię łączności V2X NIEBEL Wolfgang, BLEY Oliver, EBENDT Rüdiger Evaluation of microsimulated traffic light optimisation using V2I technology Ocena mikrosymulowanej optymalizacji sygnalizacji świetlnej z wykorzystaniem technologii V2I NOWACKI Gabriel, NIEDZICKA Anna, A prototype of economical and universal on-board events recorder a black box for vehicles Prototyp ekonomicznego, uniwersalnego pokładowego rejestratora zdarzeń - czarnej skrzynki dla samochodów SIERGIEJCZYK Mirosław, PAŚ Jacek, ROSIŃSKI Adam Application of closed circuit television for highway telematics Zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb telematyki autostradowej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI BREAK/PRZERWA

4 AIR SESSION VII /SESJA LOTNICZA VII LEWITOWICZ Jerzy Space and air transportation today Transport kosmiczny i lotniczy dzisiaj Chairman/Przewodniczy: Andrzej FELLNER TRÓMIŃSKI Paweł, ZADRĄG Paweł, CIARCIŃSKI Cezary, FELLNER Andrzej One GBAS many airports, the use of GBAS to support clusters of airports as a viable alternative of ILS Jeden GBAS wiele lotnisk, zastosowanie GBAS do obsługi skupisk lotnisk jako realna alternatywa ILS UCHROŃSKI Piotr Changes in system of civil aviation protection Zmiany w systemie ochrony lotnictwa cywilnego KOZUBA Jarosław, PIECHOCZEK Eugeniusz Safety management system versus aviation system System zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczej a bezpieczeństwo zadań lotniczych END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD

5 POSTER SESSION VIII /SESJA POSTEROWA VIII Chairman/Przewodniczy: Andrzej BUJAK 1 BARTCZAK Julia Ethical issues of CCTV monitoring and surveillance in road transport ITS applications Etyczne aspekty monitorowania i nadzoru z zastosowaniem CCTV w aplikacjach ITS transportu drogowego 2 BERNAŚ Marcin Traffic video and VANET data fusion algorithm Algorytm fuzji danych wideo ruchu drogowego oraz danych sieci VANET 3 BUJAK Andrzej, ZAJĄC Paweł Can the increasing of energy consumption of information interchange be a factor that reduces the total energy consumption of a logistic warehouse system? Czy podnoszenie energochłonności wymiany informacji może wpływać na energochłonność logistycznego systemu magazynowego? 4 HOLEČKO Peter, PIRNÍK Rastislav, BUBENÍKOVÁ Emília Optimization of channel access in wireless sensor networks Optymalizacja dostępu do kanału w bezprzewodowych sieciach czujników 5 BUJNA Beata, MIKULSKI Jerzy Profitability and effectiveness of transport investments Opłacalność i efektywność inwestycji transportowych Installation of rail traffic remote control systems in terms of profitability and investment effectiveness Zabudowa zdalnych systemów sterowania ruchem kolejowym w aspekcie opłacalności i efektywności inwestycji 6 WEINTRIT Adam, KOPACZ Piotr Computational algorithms implemented in marine navigation electronic systems Algorytmy obliczeniowe zaimplementowane w morskich elektronicznych systemach nawigacyjnych 7 MATIS Peter, FRANEKOVA Mária, BUBENÍKOVÁ Emília A solution of database system for interactive learning for telematics Rozwiązanie sytemu bazy danych dla interaktywnego nauczania telematyki 8 MAZUREK Przemysław, OKARMA Krzysztof Background suppression for video vehicle tracking systems with moving cameras using camera motion estimation Eliminacja tła dla wizyjnych systemów śledzenia pojazdów z ruchomymi kamerami wykorzystująca estymację ruchu kamery 9 FRANEKOVÁ Mária, VÝROSTKO Marek Approaches to a solution of key management system for cryptography communications within railway applications Sposoby podejścia do rozwiązania systemu zarządzania kluczem w łączności szyfrowanej w aplikacjach kolejowych 10 PAMUŁA Wiesław Performance of video detectors working with lossy compressed video streams Sprawność wideo detekcji pracującej ze stratnie skompresowanym strumieniem wideo 11 CZECH Piotr Determination of the course of pressure in an internal combustion engine cylinder with the use of vibration effects and radial basis function preliminary research Określenie przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika spalinowego przy wykorzystaniu efektów drganiowych oraz radialnych sieci neuronowych badania wstępne 12 KALAŠOVÁ Alica, ČERNICKÝ Ľubomír, HAMAR Milan A new approach to road safety in Slovakia Nowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego na Słowacji END OF THE SESSION/KONIEC SESJI

6 POSTER SESSION IX /SESJA POSTEROWA IX 1 KALAŠOVÁ Alica, ČERNICKÝ Ľubomír Telematic applications for static transport Aplikacje telematyczne dla transportu statycznego Chairman/Przewodniczy: Krzysztof MAŁECKI 2 ILCZAK Tomasz, MIKULSKA Monika Telematic systems in emergency medical services, applied in treatment of acute coronary syndrome of STEMI type Systemy telematyczne w ratownictwie medycznym, zastosowanie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych typu STEMI 3 JOSZCZUK JANUSZEWSKA Jolanta The benefits of cloud computing in the maritime transport Zalety przetwarzania w chmurze w transporcie morskim 4 KAMIŃSKI Tomasz, NIEZGODA Michał, KRUSZEWSKI Mikołaj, GRZESZCZYK Rafał, FILIPEK Przemysław Simulation stand for the development of the ecall device Stanowisko symulacyjne do badań urządzenia pokładowego ecall 5 HALGAŠ Ján, HRUBOŠ Marián, PIRNÍK Rastislav, JANOTA Aleš Determination of formulas for processing of measured points representing road surface deformations Wyznaczanie wzorów do przetwarzania mierzonych punktów reprezentujących odkształcenia powierzchni drogi 6 PLATJE Joost, BUJAK Andrzej Challenges in creating a sustainable transport policy a Polish-Ukrainian perspective Wyzwania w budowaniu polityki zrównoważonego transportu perspektywa Polsko-Ukraińska 7 KASPRZYK Zbigniew Delivering payment services through manual toll collection system Realizacja usługi płatności z wykorzystaniem manualnego systemu poboru opłat 8 LÜLEY Peter, FRANEKOVÁ Mária, HUDÁK Marek Safety and functionality assessment of railway applications in terms of software Ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności aplikacji kolejowych z punktu widzenia oprogramowania 9 MACIOSZEK Elżbieta Geometrical determinants of car equivalents for heavy vehicles crossing circular intersections Cechy geometryczne determinujące wartość współczynnika przeliczeniowego dla pojazdów ciężkich na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym 10 BURDZIK Rafał Monitoring system of vibration propagation in vehicles and method of analysing vibration modes System monitorowania propagacji drgań w pojazdach, metoda analizy postaci drgań 11 OKARMA Krzysztof, MAZUREK Przemysław Automatic estimation of the brightness changes for background suppression methods used for video tracking of vehicles Automatyczna estymacja zmian jasności dla metod usuwania tła używanych w wizyjnym śledzeniu pojazdów 12 PAMUŁA Teresa Traffic flow analysis based on the real data using neural networks Analiza danych o natężeniu ruchu z użyciem sieci neuronowych END OF THE SESSION/KONIEC SESJI

7 POSTER SESSION X/SESJA POSTEROWA X Chairman/Przewodniczy: Przemysław MAZUREK 1 PATLINS Antons, KUNICINA Nadezhda, Development of telematic system solution for public transport sustainability Opracowanie rozwiązania systemu telematycznego dla zrównoważonego rozwoju transportu publicznego 2 PŁACZEK Bartłomiej Self-organizing urban traffic control based on fuzzy cellular model Samoorganizujące się sterowanie ruchem drogowym z zastosowaniem rozmytego modelu komórkowego 3 SIERGIEJCZYK Mirosław Assessing transport telematic systems in terms of data services quality Ocena telematycznych systemów transportowych pod względem jakości usług informacyjnych 4 SIERPIŃSKI Grzegorz Theoretical model and activities to change the modal split of traffic Model teoretyczny i działania kształtujące podział modalny ruchu 5 KAROŃ Grzegorz, MIKULSKI Jerzy Problems of ITS architecture development and ITS implementation in Upper-Silesian conurbation in Poland Problemy projektowania architektury ITS oraz implementacji systemów ITS w konurbacji górnoślaskiej 6 CZECH Piotr Identification of leakages in the inlet system of an internal combustion engine with the use of Wigner-Ville transform and RBF neural networks Wykrywanie nieszczelności w układzie dolotowym silnika spalinowego z wykorzystaniem transformaty Wignera-Ville a oraz sztucznych sieci neuronowych typu RBF 7 LEWIŃSKI Andrzej, BESTER Lucyna The analysis of transmission parameters in railway cross level protection systems with additional warning of car drivers Analiza parametrów transmisji w systemach dodatkowego ostrzegania kierowców na przejazdach kolejowych 8 RÁSTOČNÝ Karol, ŽDÁNSKY Juraj, NAGY Peter Some specific activities at the railway signalling system development Pewne specyficzne działania przy opracowaniu kolejowego systemu urządzeń sterowania ruchem kolejowym 9 TRESLER Filip A proposed model of extended coordination for the traffic light control at intersections Proponowany model rozszerzonej koordynacji dla sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach 10 MITAS W. Andrzej, RYGUŁA Artur, PYCIŃSKI Bartłomiej Driver s biocybernetic monitoring and early warning system Biocybernetyczny system monitorowania i wczesnego powiadamiania kierowcy 11 RIEVAJ Vladimír, KALAŠOVA Alica, RIEVAJ Juraj Fuel consumption and driving resistances Zużycie paliwa i opory w czasie jazdy 12 MATIS Peter, SPALEK Juraj Model of people evacuation from a road tunnel Model ewakuacji ludzi z tunelu drogowego 13 BUKLJAŠ SKOČIBUŠIĆ Mihaela, BRNARDIC Mato Integrated vessel traffic management systems in the function of inland waterway traffic optimization Systemy zintegrowanego zarządzania ruchem jednostek pływających dla optymalizacji ruchu w żegludze śródlądowej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI THE GALA DINNER/UROCZYSTA KOLACJA

8 OCTOBER 13, 2012 / 13 PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SEA SESSION XI /SESJA MORSKA XI Chairman/Przewodniczy: Zbigniew PIETRZYKOWSKI 9.00 JANUSZEWSKI Jacek How the ionosphere affects positioning solution using terrestrial and satellite navigation systems? Jak jonosfera wpływa na określanie pozycji za pomocą naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych? 9.15 FILIPOWICZ Włodzimierz Compass made good correction with MTE Poprawka kompasu z wykorzystaniem MTE 9.30 PIETRZYKOWSKI Zbigniew, BORKOWSKI Piotr, WOŁEJSZA Piotr Marine integrated navigational decision support system Morski zintegrowany system wspomagania decyzji nawigacyjnych 9.45 WEINTRIT Adam Marine and offshore telematics systems Morskie i przybrzeżne systemy telematyczne WAWRUCH Ryszard Development of the coastal and global ships traffic monitoring systems Rozwój brzegowych i globalnych systemów monitorowania ruchu statków DRAMSKI Mariusz, MĄKA Marcin Selected shortest path in the graph algorithms with a use of trapezoidal grid in navigation in restricted area Wybrane algorytmy poszukiwania najkrótszej drogi w grafie z wykorzystaniem siatki trapezowej w nawigacji po akwenie ograniczonym END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE/ODJAZD DO KATOWIC

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski DANE DO KONTAKTU TEL. +48 728 227 706 E-mail: tomek.polichnowski@icloud.com Adres do kontaktu: ul Wiejska 12a, 00-490 Warszawa WYKSZTAŁCENIE, ODBYTE STUDIA I SZKOLENIA Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

XI KONFERENCJA Naukowa

XI KONFERENCJA Naukowa XI KONFERENCJA Naukowa Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 27-30 września 2013 PIĄTEK 27.09.2013 8.00-9.00 Msza Święta za zmarłych Profesorów w Kościele O. Dominikanów, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego

Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego JANOWSKI Artur 1 SZULWIC Jakub 2 Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego WSTĘP Technologiczna dostępność pozycjonowania GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) w tym szczególnie GPS-NAVSTAR

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo