OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE"

Transkrypt

1 OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI SPEECHES OF INVITED GUESTS /WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI PLENARY SESSION I/SESJA PLENARNA I Chairman/Przewodniczy: Artur TOMASIK TOMANEK Robert The role of innovation in reducing the growth of air transport costs Rola innowacji w ograniczaniu wzrostu kosztów transportu lotniczego FELLNER Andrzej Navigation and telematics in tandem GTL Silesian University of Technology Nawigacja i telematyka w tandemie GTL SA Politechnika Śląska KRZYŻANOWSKI Mariusz Safety management system as a factor increasing safety level in air navigation services System zarządzania bezpieczeństwem jako czynnik zwiększający poziom bezpieczeństwa w służbach żeglugi powietrznej COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA PLENARY SESSION II/SESJA PLENARNA II NAWRAT Aleksander Modern methods of UAV management Nowoczesne metody wykorzystania UAV Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI GUGAŁA Tomasz Combat application of the UAS in contemporary military conflicts Bojowe zastosowanie BSL we współczesnych konfliktach zbrojnych KUSEK Krzysztof Approach to aircraft landing with using satellite technology Podejście statków powietrznych do lądowania z wykorzystaniem techniki satelitarnej KASPRZAK Damian, SURMA Damian Informatic system for supervision and monitoring of equipment supporting air traffic Informatyczny system nadzoru i monitoringu urządzeń na potrzeby ruchu lotniczego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD Tour the airside/wycieczka po strefie lotniskowej COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA DEPARTURE OF THE BUS TO USTROŃ/ODJAZD AUTOBUSU DO USTRONIA ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE Od DINNER/KOLACJA TASTING/DEGUSTACJA

2 OCTOBER 11, 2012 / 11 PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE GENERAL SESSION III/SESJA OGÓLNA III Chairman/Przewodniczy: Aleš JANOTA 9.00 STERNAL Kamil, CHOLEWA Adam, SKARKA Wojciech, TARGOSZ Mirosław Electric vehicle for the students' Shell Eco-marathon competition. Design of the car and the telemetry system Pojazd elektryczny przeznaczony do studenckich zawodów Shel Eco-marathon. Projekt pojazdu i systemu telemetrii 9.15 MIKLUŠČÁK Tomáš, GREGOR Michal, JANOTA Aleš Using neural networks for route and destination prediction in intelligent transport systems Wykorzystanie sieci neuronowych do przewidywania trasy i punktu przeznaczenia w inteligentnych systemach transportu 9.30 SUMIŁA Marek Selected aspects of message transmission management in ITS systems Wybrane zagadnienia zarządzania przepływem wiadomości w systemach ITS 9.45 TSEKOURAKIS Iraklis, ORLIS Christom, IOANNIDIS Dimosthenis, TZOVARAS Dimitrios A decision support system for real-time evacuation management and rescue team planning during hazardous events in public infrastructures System wspomagania decyzji do zarządzania ewakuacją w czasie rzeczywistym i planowania zespołów ratunkowych w czasie niebezpiecznych zdarzeń w infrastrukturach publicznych ZALEWSKI Jarosław, KISILOWSKI Jerzy Analysis of chosen aspects of a two-car crash simulation Analiza wybranych aspektów symulacji zderzenia dwóch samochodów RAGAN Krzysztof Your life in your hands Twoje życie w Twoich rękach END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA RACING DAY/DZIEŃ RAJDOWY RAIL SESSION IV /SESJA KOLEJOWA IV Chairman/Przewodniczy: Andrzej LEWIŃSKI JABŁOŃSKI Adam, JABŁOŃSKI Marek Model of technical risk management in rail transport and technology transfer Model zarządzania ryzykiem technicznym w transporcie kolejowym a transfer technologii JABŁOŃSKI Adam, JABŁOŃSKI Marek Implementation and managing of innovation in the conditions of legal and economic constraints on the based of rail transport Wdrażanie i zarządzanie innowacjami w warunkach ograniczeń prawno-ekonomicznych w transporcie kolejowym LEWIŃSKI Andrzej, PERZYŃSKI Tomasz, TORUŃ Andrzej The analysis of open transmission standards in railway control and management Analiza standardów transmisji otwartej w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym MAGOTT Jan, LEWIŃSKI Andrzej, SKROBANEK Paweł, TORUŃ Andrzej The FTTD method application to the safety analysis of changeable block distance system Zastosowanie metody FTTD do analizy bezpieczeństwa systemu z ruchomym odstępem blokowym PIETRUSZCZAK Daniel Laboratory investigations of dynamic properties of accelerometers with fractional orders for application in telematic equipment Badania laboratoryjne właściwości dynamicznych akcelerometrów niecałkowitych rzędów stosowanych w telematyce WIKIERSKI Bogdan, PODESZFA Marcin Key aspects of management and tram tunnel automation in example investment Poznań/Franowo Kluczowe aspekty systemu automatyki i zarządzania tunelem tramwajowym na przykładzie inwestycji Poznań/Franowo END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD PSTT meeting/spotkanie PSTT DEPARTURE OF THE BUS TO CONCERT/ODJAZD AUTOBUSU NA KONCERT Songs concert/koncert Piosenek DINNER/KOLACJA

3 OCTOBER 12, 2012 / 12 PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE ROAD SESSION V /SESJA DROGOWA V Chairman/Przewodniczy: Stanisław IWAN 9.00 BLEY Oliver, KUTZNER Ralf, FRIEDRICH Bernhard, SCHÜLER Thorsten Improvement in traffic state estimation at signal controlled intersections by merging induction loop data with V2X data Poprawa oszacowania stanu ruchu na skrzyżowaniach kontrolowanych przy pomocy sygnalizacji świetlnej przez połączenie danych z pętli indukcyjnej z danymi V2X 9.15 IWAN Stanisław, MAŁECKI Krzysztof Data flows in an integrated urban freight transport telematic system Przepływy danych w systemie telematycznym zintegrowanego miejskiego transportu towarowego 9.30 KAMIŃSKI Tomasz, NIEZGODA Michał, KRUSZEWSKI Mikołaj, MATYSIAK Arkadiusz, FILIPEK Przemysław Technical and organizational aspects of the automatic number plate recognition system (ANPR) Uwarunkowania w polskim prawie dotyczące pracy systemów wideorejestracyjnych 9.45 KUPČULJAKOVÁ Jana Possibilities of ensuring urban public transport priority Możliwości zapewnienia priorytetu dla miejskiego transportu publicznego MAŁECKI Krzysztof, IWAN Stanisław Development of cellular automata for simulation of the crossroads model with a traffic detection system Rozwój automatów komórkowych do symulacji ruchu na skrzyżowaniu z systemem detekcji ruchu END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA ROAD SESSION VI /SESJA DROGOWA VI Chairman/Przewodniczy: Gabriel NOWACKI PIWOWARCZYK Paweł, RYGUŁA Artur, KONIOR Witold The management system of detours in urban areas System kierowania objazdami w obszarach aglomeracji miejskich PŘIKRYL Jan, TICHÝ Tomáš, BĚLINOVÁ Zuzana, KAPITÁN Jan Comparison by simulation of different approaches to the urban traffic control Porównanie przez symulację różnych podejść do sterowania ruchem miejskim NAUMANN Sebastian, BLEY Oliver A system for traffic light control optimisation and automated vehicle guidance using the V2X communication technology System optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną i automatycznej informacji dla pojazdów wykorzystujący technologię łączności V2X NIEBEL Wolfgang, BLEY Oliver, EBENDT Rüdiger Evaluation of microsimulated traffic light optimisation using V2I technology Ocena mikrosymulowanej optymalizacji sygnalizacji świetlnej z wykorzystaniem technologii V2I NOWACKI Gabriel, NIEDZICKA Anna, A prototype of economical and universal on-board events recorder a black box for vehicles Prototyp ekonomicznego, uniwersalnego pokładowego rejestratora zdarzeń - czarnej skrzynki dla samochodów SIERGIEJCZYK Mirosław, PAŚ Jacek, ROSIŃSKI Adam Application of closed circuit television for highway telematics Zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb telematyki autostradowej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI BREAK/PRZERWA

4 AIR SESSION VII /SESJA LOTNICZA VII LEWITOWICZ Jerzy Space and air transportation today Transport kosmiczny i lotniczy dzisiaj Chairman/Przewodniczy: Andrzej FELLNER TRÓMIŃSKI Paweł, ZADRĄG Paweł, CIARCIŃSKI Cezary, FELLNER Andrzej One GBAS many airports, the use of GBAS to support clusters of airports as a viable alternative of ILS Jeden GBAS wiele lotnisk, zastosowanie GBAS do obsługi skupisk lotnisk jako realna alternatywa ILS UCHROŃSKI Piotr Changes in system of civil aviation protection Zmiany w systemie ochrony lotnictwa cywilnego KOZUBA Jarosław, PIECHOCZEK Eugeniusz Safety management system versus aviation system System zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczej a bezpieczeństwo zadań lotniczych END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD

5 POSTER SESSION VIII /SESJA POSTEROWA VIII Chairman/Przewodniczy: Andrzej BUJAK 1 BARTCZAK Julia Ethical issues of CCTV monitoring and surveillance in road transport ITS applications Etyczne aspekty monitorowania i nadzoru z zastosowaniem CCTV w aplikacjach ITS transportu drogowego 2 BERNAŚ Marcin Traffic video and VANET data fusion algorithm Algorytm fuzji danych wideo ruchu drogowego oraz danych sieci VANET 3 BUJAK Andrzej, ZAJĄC Paweł Can the increasing of energy consumption of information interchange be a factor that reduces the total energy consumption of a logistic warehouse system? Czy podnoszenie energochłonności wymiany informacji może wpływać na energochłonność logistycznego systemu magazynowego? 4 HOLEČKO Peter, PIRNÍK Rastislav, BUBENÍKOVÁ Emília Optimization of channel access in wireless sensor networks Optymalizacja dostępu do kanału w bezprzewodowych sieciach czujników 5 BUJNA Beata, MIKULSKI Jerzy Profitability and effectiveness of transport investments Opłacalność i efektywność inwestycji transportowych Installation of rail traffic remote control systems in terms of profitability and investment effectiveness Zabudowa zdalnych systemów sterowania ruchem kolejowym w aspekcie opłacalności i efektywności inwestycji 6 WEINTRIT Adam, KOPACZ Piotr Computational algorithms implemented in marine navigation electronic systems Algorytmy obliczeniowe zaimplementowane w morskich elektronicznych systemach nawigacyjnych 7 MATIS Peter, FRANEKOVA Mária, BUBENÍKOVÁ Emília A solution of database system for interactive learning for telematics Rozwiązanie sytemu bazy danych dla interaktywnego nauczania telematyki 8 MAZUREK Przemysław, OKARMA Krzysztof Background suppression for video vehicle tracking systems with moving cameras using camera motion estimation Eliminacja tła dla wizyjnych systemów śledzenia pojazdów z ruchomymi kamerami wykorzystująca estymację ruchu kamery 9 FRANEKOVÁ Mária, VÝROSTKO Marek Approaches to a solution of key management system for cryptography communications within railway applications Sposoby podejścia do rozwiązania systemu zarządzania kluczem w łączności szyfrowanej w aplikacjach kolejowych 10 PAMUŁA Wiesław Performance of video detectors working with lossy compressed video streams Sprawność wideo detekcji pracującej ze stratnie skompresowanym strumieniem wideo 11 CZECH Piotr Determination of the course of pressure in an internal combustion engine cylinder with the use of vibration effects and radial basis function preliminary research Określenie przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika spalinowego przy wykorzystaniu efektów drganiowych oraz radialnych sieci neuronowych badania wstępne 12 KALAŠOVÁ Alica, ČERNICKÝ Ľubomír, HAMAR Milan A new approach to road safety in Slovakia Nowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego na Słowacji END OF THE SESSION/KONIEC SESJI

6 POSTER SESSION IX /SESJA POSTEROWA IX 1 KALAŠOVÁ Alica, ČERNICKÝ Ľubomír Telematic applications for static transport Aplikacje telematyczne dla transportu statycznego Chairman/Przewodniczy: Krzysztof MAŁECKI 2 ILCZAK Tomasz, MIKULSKA Monika Telematic systems in emergency medical services, applied in treatment of acute coronary syndrome of STEMI type Systemy telematyczne w ratownictwie medycznym, zastosowanie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych typu STEMI 3 JOSZCZUK JANUSZEWSKA Jolanta The benefits of cloud computing in the maritime transport Zalety przetwarzania w chmurze w transporcie morskim 4 KAMIŃSKI Tomasz, NIEZGODA Michał, KRUSZEWSKI Mikołaj, GRZESZCZYK Rafał, FILIPEK Przemysław Simulation stand for the development of the ecall device Stanowisko symulacyjne do badań urządzenia pokładowego ecall 5 HALGAŠ Ján, HRUBOŠ Marián, PIRNÍK Rastislav, JANOTA Aleš Determination of formulas for processing of measured points representing road surface deformations Wyznaczanie wzorów do przetwarzania mierzonych punktów reprezentujących odkształcenia powierzchni drogi 6 PLATJE Joost, BUJAK Andrzej Challenges in creating a sustainable transport policy a Polish-Ukrainian perspective Wyzwania w budowaniu polityki zrównoważonego transportu perspektywa Polsko-Ukraińska 7 KASPRZYK Zbigniew Delivering payment services through manual toll collection system Realizacja usługi płatności z wykorzystaniem manualnego systemu poboru opłat 8 LÜLEY Peter, FRANEKOVÁ Mária, HUDÁK Marek Safety and functionality assessment of railway applications in terms of software Ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności aplikacji kolejowych z punktu widzenia oprogramowania 9 MACIOSZEK Elżbieta Geometrical determinants of car equivalents for heavy vehicles crossing circular intersections Cechy geometryczne determinujące wartość współczynnika przeliczeniowego dla pojazdów ciężkich na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym 10 BURDZIK Rafał Monitoring system of vibration propagation in vehicles and method of analysing vibration modes System monitorowania propagacji drgań w pojazdach, metoda analizy postaci drgań 11 OKARMA Krzysztof, MAZUREK Przemysław Automatic estimation of the brightness changes for background suppression methods used for video tracking of vehicles Automatyczna estymacja zmian jasności dla metod usuwania tła używanych w wizyjnym śledzeniu pojazdów 12 PAMUŁA Teresa Traffic flow analysis based on the real data using neural networks Analiza danych o natężeniu ruchu z użyciem sieci neuronowych END OF THE SESSION/KONIEC SESJI

7 POSTER SESSION X/SESJA POSTEROWA X Chairman/Przewodniczy: Przemysław MAZUREK 1 PATLINS Antons, KUNICINA Nadezhda, Development of telematic system solution for public transport sustainability Opracowanie rozwiązania systemu telematycznego dla zrównoważonego rozwoju transportu publicznego 2 PŁACZEK Bartłomiej Self-organizing urban traffic control based on fuzzy cellular model Samoorganizujące się sterowanie ruchem drogowym z zastosowaniem rozmytego modelu komórkowego 3 SIERGIEJCZYK Mirosław Assessing transport telematic systems in terms of data services quality Ocena telematycznych systemów transportowych pod względem jakości usług informacyjnych 4 SIERPIŃSKI Grzegorz Theoretical model and activities to change the modal split of traffic Model teoretyczny i działania kształtujące podział modalny ruchu 5 KAROŃ Grzegorz, MIKULSKI Jerzy Problems of ITS architecture development and ITS implementation in Upper-Silesian conurbation in Poland Problemy projektowania architektury ITS oraz implementacji systemów ITS w konurbacji górnoślaskiej 6 CZECH Piotr Identification of leakages in the inlet system of an internal combustion engine with the use of Wigner-Ville transform and RBF neural networks Wykrywanie nieszczelności w układzie dolotowym silnika spalinowego z wykorzystaniem transformaty Wignera-Ville a oraz sztucznych sieci neuronowych typu RBF 7 LEWIŃSKI Andrzej, BESTER Lucyna The analysis of transmission parameters in railway cross level protection systems with additional warning of car drivers Analiza parametrów transmisji w systemach dodatkowego ostrzegania kierowców na przejazdach kolejowych 8 RÁSTOČNÝ Karol, ŽDÁNSKY Juraj, NAGY Peter Some specific activities at the railway signalling system development Pewne specyficzne działania przy opracowaniu kolejowego systemu urządzeń sterowania ruchem kolejowym 9 TRESLER Filip A proposed model of extended coordination for the traffic light control at intersections Proponowany model rozszerzonej koordynacji dla sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach 10 MITAS W. Andrzej, RYGUŁA Artur, PYCIŃSKI Bartłomiej Driver s biocybernetic monitoring and early warning system Biocybernetyczny system monitorowania i wczesnego powiadamiania kierowcy 11 RIEVAJ Vladimír, KALAŠOVA Alica, RIEVAJ Juraj Fuel consumption and driving resistances Zużycie paliwa i opory w czasie jazdy 12 MATIS Peter, SPALEK Juraj Model of people evacuation from a road tunnel Model ewakuacji ludzi z tunelu drogowego 13 BUKLJAŠ SKOČIBUŠIĆ Mihaela, BRNARDIC Mato Integrated vessel traffic management systems in the function of inland waterway traffic optimization Systemy zintegrowanego zarządzania ruchem jednostek pływających dla optymalizacji ruchu w żegludze śródlądowej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI THE GALA DINNER/UROCZYSTA KOLACJA

8 OCTOBER 13, 2012 / 13 PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SEA SESSION XI /SESJA MORSKA XI Chairman/Przewodniczy: Zbigniew PIETRZYKOWSKI 9.00 JANUSZEWSKI Jacek How the ionosphere affects positioning solution using terrestrial and satellite navigation systems? Jak jonosfera wpływa na określanie pozycji za pomocą naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych? 9.15 FILIPOWICZ Włodzimierz Compass made good correction with MTE Poprawka kompasu z wykorzystaniem MTE 9.30 PIETRZYKOWSKI Zbigniew, BORKOWSKI Piotr, WOŁEJSZA Piotr Marine integrated navigational decision support system Morski zintegrowany system wspomagania decyzji nawigacyjnych 9.45 WEINTRIT Adam Marine and offshore telematics systems Morskie i przybrzeżne systemy telematyczne WAWRUCH Ryszard Development of the coastal and global ships traffic monitoring systems Rozwój brzegowych i globalnych systemów monitorowania ruchu statków DRAMSKI Mariusz, MĄKA Marcin Selected shortest path in the graph algorithms with a use of trapezoidal grid in navigation in restricted area Wybrane algorytmy poszukiwania najkrótszej drogi w grafie z wykorzystaniem siatki trapezowej w nawigacji po akwenie ograniczonym END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE/ODJAZD DO KATOWIC

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO

Bardziej szczegółowo

Programme of the Conference. Program Konferencji

Programme of the Conference. Program Konferencji Programme of the Conference Program Konferencji OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO

Bardziej szczegółowo

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Konferencja Telematyki Systemów Transportowych TST 15 - zorganizowana została w tym roku przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Intelligent Transportation Systems

Intelligent Transportation Systems The name of Intelligent Transportation Systems was accepted on first, World ITS Congress in Paris in 1994 and stands for systems, which encompass vast collection of various technologies (telecommunications,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WYZNACZANIA OPTYMALNEJ TRAJEKTORII OBIEKTU NA OBSZARZE OGRANICZONYM

PROBLEMY WYZNACZANIA OPTYMALNEJ TRAJEKTORII OBIEKTU NA OBSZARZE OGRANICZONYM Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 6, Nr 17, 2014 PROBLEMY WYZNACZANIA OPTYMALNEJ TRAJEKTORII OBIEKTU NA OBSZARZE OGRANICZONYM 16 Mariusz Dramski Akademia Morska w Szczecinie Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Telekomunikacji w Transporcie

Zakład Telekomunikacji w Transporcie Zakład Telekomunikacji w Transporcie Monografie, książki i ich rozdziały Sumiła M.: Selected aspects of message transmission management of ITS systems. In monograph:telematics in the Transport Environment

Bardziej szczegółowo

Telematyka transportu w praktyce

Telematyka transportu w praktyce Polskie Stowarzyszanie Telematyka transportu w praktyce Prof. Jerzy Mikulski Katowice Polsko Czesko Słowackie Forum 28 września 20101 1 Polskie Stowarzyszanie Telematyka transportu w praktyce Katowice

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego BYDGOSZCZ 2008 SPIS TREŚCI Przedmowa Janusz Łacny... Rozdział I Transport w polityce

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim PERZYŃSKI Tomasz 1 Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim WSTĘP Coraz większe oczekiwania rynku wymuszają stosowanie nowych technologii. W nowe technologie wpisują się systemy telematyki transportu.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Projekt STEER SZKOLENIA METODĄ e-learning (e-szkolenia) DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII z zakresu ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH. Katarzyna Grecka Bałtycka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU TiBT 06 POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU ZAKŁAD INFORMATYKI TRANSPORTU, KATEDRA BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO Organizują VI Konferencję Naukową Telematyka

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

bezpieczniej przez tory

bezpieczniej przez tory DY ONAPP bezpieczniej przez tory Dynamiczny System Ostrzegania na Przejeździe kolejowym i Przejściu dla pieszych Warszawa, 18 marca 2015 r. Przejazdy kolejowo- drogowe w Polsce (luty 2015): kat. A 2596

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1625 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty pierwszy SUB Góttingen 217 780 512 2005 A 3018 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. Józef BENDKOWSKI Zarządzanie operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU ALEKSANDRA KOŹLAK Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu inteligentnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO MOBILNE MIASTO dr inż. Mikołaj Sobczak mikolaj.sobczak@mobile.put.edu.pl MOBILNE MIASTO Podsystem Przeznaczenie Lata prac POLARIS System nawigacyjny dla pojazdu dla warunków 1999-2003 miejskich TRAFFIC/PILOT

Bardziej szczegółowo

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa Robert Kępczyński Senior Consultant Mechanizm bezpieczeństwa zawsze jest kompromisem " Akceptowalne ryzyko Skomplikowanie Dłuższy czas reakcji

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P)

PROGRAM I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P) PROGRAM I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P) 28-30.09.2016 USTROŃ DZIEŃ I - 28.09.2016r (środa), Miejsce

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Artykuł Autorski z wydarzenia inżynierskiego CAx Innovation - Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu, Warszawa 11-14.04.2013r.

Artykuł Autorski z wydarzenia inżynierskiego CAx Innovation - Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu, Warszawa 11-14.04.2013r. Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw. w Pol. Śl. Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn e-mail: wojciech.skarka@polsl.pl INNOWACYJNE METODY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i ITS Polska Międzynarodowy Kongres Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński Katowice GPW 2013 Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową Jan Studziński 1 1. Wstęp Cel pracy Usprawnienie zarządzania siecią wodociągową za pomocą nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe - element idei Smart City. Przemysław Wojtkiewicz Dyrektor Rynku ICT Dyrektor Linii Biznesowej Smart City

Inteligentne Systemy Transportowe - element idei Smart City. Przemysław Wojtkiewicz Dyrektor Rynku ICT Dyrektor Linii Biznesowej Smart City Inteligentne Systemy Transportowe - element idei Smart City Przemysław Wojtkiewicz Dyrektor Rynku ICT Dyrektor Linii Biznesowej Smart City Doświadczeni e. W 2011 powstała wyspecjalizowana spółka dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DRGAŃ ELEMENTÓW STRUKTURY POJAZDU SAMOCHODOWEGO, GENEROWANYCH PODCZAS PRACY SILNIKA I UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU

ANALIZA DRGAŃ ELEMENTÓW STRUKTURY POJAZDU SAMOCHODOWEGO, GENEROWANYCH PODCZAS PRACY SILNIKA I UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1 ANALIZA DRGAŃ ELEMENTÓW STRUKTURY POJAZDU SAMOCHODOWEGO, GENEROWANYCH PODCZAS PRACY SILNIKA I UKŁADU PRZENIESIENIA

Bardziej szczegółowo

CELE STOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I KOORDYNOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

CELE STOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I KOORDYNOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Monika ZIEMSKA doi: 10.12716/1002.29.10 Akademia Morska w Gdyni Katedra Transportu i Logistyki CELE STOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I KOORDYNOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Artykuł omawia

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Przesłanki stosowania automatyzacji w zarządzaniu zdarzeniami i życie 20-40% ciężko rannych ofiar, może być uratowane,

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia

Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia dr inż. Mikołaj Sobczak sobczak@mobile.put.poznan.pl Mobilny system sieciocentryczny BSP BURZYK BSP BURZYK SYSTEM ŁĄCZNOŚCI PODSYSTEM

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH ZDZISŁAW CHŁOPEK 1, JACEK BIEDRZYCKI 2, JAKUB LASOCKI 3, PIOTR WÓJCIK 4 Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2 INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2 Dr hab. inż., prof. Pol.Śl., Andrzej W. Mitas Politechnika Śląska - Wydział Transportu Katedra Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo