INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego BYDGOSZCZ 2008

2 SPIS TREŚCI Przedmowa Janusz Łacny... Rozdział I Transport w polityce regionalnej 1.1 Stan i rozwój infrastruktury kolejowej w regionie kujawsko-pomorskim na tle krajowego programu modernizacji sieci kolejowej Mirosław Chaberek Wykorzystanie środków z funduszy UE w Polsce. Wskazówki na lata Elżbieta Załoga, Bogusław Liberadzki Założenia teoretyczne polityki regionalnej oraz kierunki jej wspierania przez Unię Europejską Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Rozdział II Transport kolejowy 2.1 Integracja pasażerskiego transportu regionalnego warunkiem rewitalizacji linii kolejowych Bożysław Bogdaniuk Ocena układu torów górki rozrządowej na stacji manewrowej Toruń Główny Stanisław Janusz Cieślakowski Infrastruktura to nie wszystko Henryk Szklarski Ocena stanu infrastruktury kolejowej na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy oraz jej wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego w regionie kujawsko-pomorskim Mariusz Poćwiartowski Zarys koncepcji funkcjonowania szybkiej kolei pomiędzy aglomeracjami Bydgoszczy i Torunia Mariusz Poćwiartowski Analiza zasadności wykorzystania transportu kolejowego do realizacji podróży wewnątrz miasta Jacek Chmielewski

3 Rozdział III Transport drogowy 3.1 Transport w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 Jan Burnewicz Rozwój motoryzacji i infrastruktury drogowej a ochrona środowiska i bezpieczeństwo w transporcie Janusz Łacny Europejskie inteligentne systemy transportu Andrzej Bujak, Mirosław Smolarek Rynek pracy kierowców zawodowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko-pomorskiego Izabella Mitraszewska, Jerzy Merkisz, Ewa Komińska, Gabriel Nowacki, Tomasz Kamiński Niektóre problemy transportowania mieszanki mineralno-asfaltowej na znaczne odległości Elżbieta Człapińska, Zbigniew Tokarski, Danuta Walczak Infrastruktura transportu drogowego w rejonie kujawsko-pomorskim Kazimierz Chojnacki, Wojciech Klatecki Światowe rozwiązania w zakresie elektronicznego pobierania opłat drogowych Izabella Mitraszewska, Jerzy Merkisz, Ewa Kamińska, Gabriel Nowacki, Tomasz Kamiński Wybrane czynniki determinujące efektywność firm transportu drogowego oraz sposoby ich oceny z zastosowaniem aplikacji informatycznych Wojciech Zalewski Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego Waldemar Winter Determinanty bezpieczeństwa w transporcie drogowym w zakresie przewozów i stref postoju Wojciech Miotke, Jagienka Rześny-Cieplińska, Andrzej Szulc Przewóz i monitorowanie transportu niebezpiecznych towarów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Pitras Rozdział IV Transport powietrzny 4.1 Wpływ niskokosztownych przewoźników lotniczych na rozwój gospodarczy regionu kujawsko-pomorskiego Joanna Lewandowska System transportu małymi samolotami Adam Jaroszewicz, Wiesław Wróbleski

4 Rozdział V Transport śródlądowy 5.1 Infrastruktura transportu śródlądowego w regionie kujawsko-pomorskim Andrzej Łyczywek Porty i żegluga śródlądowa w regionie kujawsko-pomorskim Edward Ossowski Wpływ zanurzenia statku na koszty transportu węgla w relacji Śląsk Berlin Jan Kulczyk, Tomasz Krawczyk Statki epoki parowców (z własnym napędem) w rejonie kujawsko-pomorskim Marek A. Michalski Żegluga śródlądowa w Unii Europejskiej Henryk Mieczysław Łepek Dwuczłonowy statek pasażersko-wycieczkowy o konstrukcji z sandwiczowych paneli przydatny na polskie ograniczone akweny śródlądowe Jan P. Michalski, Krzysztof Rosochowicz Ekologiczne walory żeglugi śródlądowej Andrzej Mantwiłł Koncepcja modułowej bazy turystycznej dla obsługi śródlądowego pasażerskiego transportu wodnego na tle stanu infrastruktury szlaku Wschód-Zachód Maria Stawicka-Wałkowska, Bartosz Felski Transport wodny śródlądowy jako ogniwo łańcucha logistycznego Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki Wodny transport śródlądowy na terenie Republiki Federalnej Niemiec w świetle Unii Europejskiej Metschkow Boshidar G Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego Ewa Pietrzak, Stanisław Wroński... Rozdział VI Transport miejski 6.1 Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w województwie kujawsko-pomorskim Olgierd Wyszomirski Jakość infrastruktury transportowej aglomeracji bydgoskiej jako determinant aktywizacji gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego Karol Musolf Rozdział VII Transport multimodalny 7.1 Uwarunkowania rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce Leszek Mindur

5 7.2 Współpraca operatora logistycznego z poddostawcami usług transportowych Adam Domaradzki Rozwój transportu multimodalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju transportu na przykładzie przewozów ładunków skonteneryzowanych Ilona Urbanyi-Popiołek Przesłanki utworzenia centrum logistycznego w województwie kujawsko-pomorskim Izabela Bejma-Bąk

6 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A CHANCE AND A BARRIER FOR THE DEVELOPMENT OF KUJAVY AND POMERANIA REGION BYDGOSZCZ, OCTOBER 2007 TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A CHANCE AND A BARRIER FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT POST- CONFERENCE MATERIALS EDITED BY JANUSZ ŁACNY CONTENTS Preface Janusz Łacny... Charter I Transport in regional policy 1.1 Condition and development of railway infrastructure in kujavy and pomerania region compared to the national programme of railway network modernization Mirosław Chaberek The use of resources form the EU funds in Poland. Hints for years Elżbieta Załoga, Bogusław Liberadzki Theoretical assumptions of regional policy and the directions for its supporting by the European Union Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Charter II Railway transport 2.1 Integration of passenger regional transport as the condition of revitalization of railway lines Bożysław Bogdaniuk Calculation the track system of the marshalling hump on the manoevering yard Toruń Stanisław Janusz Cieślakowski Infrastructure does not mean all... Henryk Szklarski Evaluation of Rail Infrastructure Condition in Bydgoszcz Railway Department as well as its Impact on Functioning of Rail Transportation in Kujawy Pomorskie Region Mariusz Poćwiartowski Evaluation of Rail Infrastructure Condition in Bydgoszcz Railway Department as well as its Impact on Functioning of Rail Transportation in Kujawy Pomorskie Region Mariusz Poćwiartowski Analysis of the legitimacy of using railway transport for travelling in the city Jacek Chmielewski

7 Chapter III Road transport 3.1 Transport in the National Programme Foresight Poland 2020 Jan Burnewicz Development of motorization and road infrastructure versus environmental protection and road safety Janusz Łacny European Intelligent Transport Systems Andrzej Bujak, Mirosław Smolarek Professional drivers job market in Poland with a particular consideration of Kujawy Pomeranian Region Izabella Mitraszewska, Jerzy Merkisz, Ewa Komińska, Gabriel Nowacki, Tomasz Kamiński Selected problems of transportation process of mineral/tarmac compound at long distances Elżbieta Człapińska, Zbigniew Tokarski, Danuta Walczak Road transport infrastructure in Kujavy and Pomerania region Kazimierz Chojnacki, Wojciech Klatecki Worldwide applications in electronic toll collection systems Izabella Mitraszewska, Jerzy Merkisz, Ewa Kamińska, Gabriel Nowacki, Tomasz Kamiński Chosen factors determining effectiveness of road transport companies and ways of their evaluation using informatic applications Wojciech Zalewski Vehicles technical condition versus road traffic safety Waldemar Winter Determinants of safety in road transport and parking zones Wojciech Miotke, Jagienka Rześny-Cieplińska, Andrzej Szulc Transport and monitoring of hazardous goods on the territory of Kujavy and Pomerania Voivodeship Zbigniew Pitras Chapter IV Air transport 4.1 The influence of LCCs on the economic development of the Kujawsko-Pomorski Region Joanna Lewandowska Small Aircraft Transportation System Adam Jaroszewicz, Wiesław Wróbleski

8 Chapter V Inland transport 5.1 Infrastructure of inland transport in the Kujawsko Pomorskie region Andrzej Łyczywek Inland river ports and river sailing in Kujavy and Pomerania region Edward Ossowski The influence of ship draught on the costs of coal transportation on the Silesia Berlin route Jan Kulczyk, Tomasz Krawczyk Inland ships of the steam epoch (with their own propulsion) in the region of Kujavy-Pomerania Marek A. Michalski Sailing in the European Union Henryk Mieczysław Łepek Double unites passenger-tourist vessel of sandwich panels hull structure for polish restricted inland waterways Jan P. Michalski, Krzysztof Rosochowicz Ecological values of river sailing Andrzej Mantwiłł Modular touristic stoppage bases for inland water transport in the context of infrastructural conditions of East-West waterway Maria Stawicka-Wałkowska, Bartosz Felski Inland navigation as a part of the logistic chain Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki Water inland transport in RFN area according to European Union Metschkow Boshidar G The programme of revitalization and development of Bydgoszcz Water Junction Ewa Pietrzak, Stanisław Wroński Chapter VI Public transport 6.1 Functioning of public transport in the Kujavy and Pomerania voivodeship Olgierd Wyszomirski Quality of the transport infrastructure of the city Bydgoszcz as the determinant of economics stimulation Kujawy-Pomerania Region Karol Musolf

9 Chapter VII Multimodal transport 7.1 Conditions for the development of combined/intermodal transport in Poland Leszek Mindur Cooperation of the logistic operator with the transport services sub- suppliers Adam Domaradzki Development of multimodal transport in the context of sustainable transport development policy on the basis of container transport Ilona Urbanyi-Popiołek A possibility of creating logistics centres in Kuyavian-Pomeranian Voivodship Izabela Bejma-Bąk

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE, BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ TRANSPORTU TO

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI. Wojciech Wawrzyński

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI. Wojciech Wawrzyński KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI Przewodniczący: Wojciech Wawrzyński Członkowie: Tomasz Ambroziak (Politechnika Warszawska) Wiesław Bajon (Politechnika Warszawska) Tadeusz Basiewicz (Politechnika Warszawska)

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2013

PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2013 PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2013 SPIS TREŚCI z. 97 9 Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO 2 przez środki transportu / Tomasz Ambroziak, Marianna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego / Tomasz Szczuraszek Influence of local databases on road traffic safety improvement

Bardziej szczegółowo

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Authors Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Keywords inland navigation, lower Vistula, cargo transportation,

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Książki zakupione w ramach zadania nr 1 pt. Otwarcie i realizacja kierunku Transport dostępne w bibliotece (stan na dzień 07.06.

Książki zakupione w ramach zadania nr 1 pt. Otwarcie i realizacja kierunku Transport dostępne w bibliotece (stan na dzień 07.06. Książki zakupione w ramach zadania nr 1 pt. Otwarcie i realizacja kierunku Transport dostępne w bibliotece (stan na dzień 07.06.2011) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tytuł, Autor, Wydawnictwo Aircraft engineering

Bardziej szczegółowo

Programme of the Conference. Program Konferencji

Programme of the Conference. Program Konferencji Programme of the Conference Program Konferencji OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr inż. Andrzej Montwiłł Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Montwiłł A.: Strategie logistyczne portów

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W XXI WIEKU Sopot, 25-27 maja 2015 r.

Program Konferencji Naukowej WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W XXI WIEKU Sopot, 25-27 maja 2015 r. Program Konferencji Naukowej Sopot, 25-27 maja 2015 r. Miejsce: Wydział Ekonomiczny ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot Sala konferencyjna C301 PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI 25.05.2015 9.30-17.30 9.30

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata 2011-2005 dr inż. Bogusz Wiśnicki

ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata 2011-2005 dr inż. Bogusz Wiśnicki ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata 2011-2005 dr inż. Bogusz Wiśnicki 1. 2. 3. Rok 2011 Wiśnicki B., Klabacha M.: Analiza porównawcza koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Eco-logistics in the Transport, Shipping and Logistics Branch: an Analysis

Eco-logistics in the Transport, Shipping and Logistics Branch: an Analysis MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 13 Część 1. Ogólne problemy

Bardziej szczegółowo