OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE"

Transkrypt

1 OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy Mikulski Richard WEINSTOCK Intelligent transport - how Katowice could create improved mobility Inteligentny transport jak Katowice mogą wpływać na poprawę mobilności Norbert HANDKE Possibilities and duties of ITS for large events Możliwości i zadania ITS w trakcie imprez masowych Krzysztof JAMROZIK, Janusz BOHATKIEWICZ Traffic calming as a method of traffic management demonstrated in the Dutch Town project in Pulawy Uspokojenie ruchu jako jedna z metod zarządzania ruchem na przykładzie projektu Miasteczko Holenderskie w Puławach Mikulas WEISS, Dietrich LEIHS Environment protection charge Koszt ochrony środowska Benjamin SCHIERECK Road user protection via intelligent camera surveillance Ochrona użytkowników dróg poprzez inteligentny monitoring Grzegorz DYDKOWSKI, Robert TOMANEK The role of websites in promoting urban public transport Wykorzystanie stron internetowych w promocji transportu miejskiego Wojciech WAJDA, Eric FRANCERIES ITS - source of urban traffic fluency - procedures of system implementation in urban areas ITS źródło upłynnienia ruchu miejskiego - procedury wdrożenia systemu w obszarach miejskich END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DEPARTURE OF THE BUS/ODJAZD AUTOBUSU ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE LUNCH/OBIAD

2 OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ GENERAL SESSION /SESJA OGÓLNA Chairman/Przewodniczy: Ryszard Krystek Ryszard JANECKI, Stanisław KRAWIEC The influence of telematics on the utility value of the public transportation Wpływ telematyki na wartość użytkową transportu publicznego Ryszard KRYSTEK, Lech MICHALSKI, Joanna ŻUKOWSKA ZEUS concept and its wider European application Koncepcja ZEUS i możliwości jej zastosowania w szerszym kontekście europejskim Janusz BOHATKIEWICZ, Krzysztof JAMROZIK, Sebastian BIERNACKI Dynamic traffic management system on A4 motorway System dynamicznego zarządzania ruchem na autostradzie A Janusz WRÓBEL A measurement of average speed on a road sections as a friendly alternative for speed limit enforcement cameras Pomiar średniej prędkości na odcinku drogi przyjazną dla kierowców alternatywą do fotoradaru Jan DZIDA Mechanical compass - the first computing machine built by man Mechaniczny kompas - pierwsza licząca maszyna zbudowana przez człowieka END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DINNER/KOLACJA

3 OCTOBER 21, 2010 / 21 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE ROAD SESSION /SESJA DROGOWA Chairman/Przewodniczy: Gabriel Nowacki 9.00 Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Włodzimierz POTAPCZUK, Thomas KALLWEIT Standardization and interoperability problems of European Electronic Tolling Service (EETS) Problemy standaryzacji i interoperacyjności w zakresie europejskiej usługi opłaty elektronicznej 9.20 Aleš JANOTA, Jozef HRBČEK Slovak ETC system implemented what next? Słowacki system elektronicznego poboru opłat został wdrożony co dalej? 9.40 Tomáš TICHÝ, Dušan KRAJČÍR The conception approach to the traffic control in Czech cities examples from Prague Podejście koncepcyjne do sterowania ruchem w czeskich miastach przykłady z Pragi Li LIU, Piotr OLSZEWSKI, Pong-Chai GOH Combined simulated annealing and genetic algorithm approach to bus network design Optymalizacja sieci autobusowej przy pomocy kombinacji symulowanego wyżarzania i algorytmu genetycznego Paweł PIWOWARCZYK, Agnieszka SERBEŃSKA A role and importance of public relations in the investment activities in the ITS infrastructure Rola i znaczenie public relations w działaniach inwestycyjnych w infrastrukturze ITS END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

4 POSTER SESSION GENERAL I/SESJA POSTEROWA OGÓLNA I 1 Julia BARTCZAK Preliminary ethical analysis of ITS applications Wstępna analiza etyczna zastosowań ITS Chairman/Przewodniczy: Ryszard Wawruch 2 Andrzej BUJAK, Zdzisław ŚLIWA, Alicja GĘBCZYŃSKA Technological support for logistics transportation systems Technologiczne wsparcie nowoczesnych logistycznych systemów transportowych 3 Mária FRANEKOVÁ, Tomáš ONDRAŠINA, Juraj ĽUPTÁK Possibilities of industrial Ethernet usage in safety critical applications Możliwości wykorzystania przemysłowego Ethernetu w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 4 Mária FRANEKOVÁ, Karol RÁSTOČNÝ Problems of safety codes evaluation in practical applications Problemy oceny kodów bezpieczeństwa w zastosowaniach praktycznych 5 Stanisław KWAŚNIOWSKI, Mateusz ZAJĄC, Paweł ZAJĄC Telematic problems of unmanned vehicles positioning at container terminals and warehouses Telematyczne problemy pozycjonowania bezzałogowych pojazdów w terminalach kontenerowych i magazynach 6 Karolina LUBIENIECKA AI and IQ - the Comparison and the Measuring Methods Sztuczna inteligencja a IQ - metody pomiaru i porównanie 7 Kornel WYDRO A measurement of the information value in transport processes Miara wartości informacji w transporcie 8 Tomas ZELINKA, Miroslav SVITEK, Tomas STAREK, Zdenek LOKAJ Service quality management in multipath access solutions for transport telematics solution Zarządzanie jakością usług w rozwiązaniach dostępu wielościeżkowego dla rozwiązań telematyki transportu 9 Tomáš STÁREK, Miroslav SVÍTEK Estimation of socio-economic impacts using a combination of fuzzy-linguistic approximation and microsimulation models Ocena wpływów społeczno-ekonomicznych przy użyciu połączenia przybliżenia lingwistyki rozmytej i modeli mikro-symulacyjnych 10 Andrzej SZYMANEK Defence-in-depth strategy in transport risk management Strategia głębokiej obrony w zarządzaniu ryzykiem transportowym END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA ITS PANEL/PANEL ITS Chairman/Przewodniczy: Kornel WYDRO ROLLOVER SIMULATOR AND TRUCK DRIVING SIMULATOR POKAZ SYMULATORA DACHOWANIA I SYMULATORA JAZDY CIĘŻARÓWKĄ

5 POSTER SESSION ROAD II/SESJA POSTEROWA DROGOWA II Chairman/Przewodniczy: Andrzej Bujak 1 Anna CEROVSKÁ, Juraj SPALEK Implementation of network redundancy in the environment of road tunnel control Realizacja nadmiarowości sieci w środowisku sterowania tunelu drogowego 2 Přemysl DERBEK, Pavel HRUBEŠ Traffic emission mapping with toll system assistance Odwzorowanie emisji ruchu drogowego z wykorzystaniem systemu pobierania opłat 3 Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Elżbieta SZYCHTA GPS use to determine accurate speed Wykorzystanie GPS do określenia dokładnej prędkości 4 Marta KADŁUBEK SWOT analysis of the road cargo transport companies in Poland Analiza SWOT przedsiębiorstw samochodowego transportu ładunków w Polsce 5 Jolanta KOSZELEW, Anna PIWOŃSKA Tunning parameters of evolutionary algorithm in travelling salesman problem with profits and returns Dostrajanie parametrów algorytmu ewolucyjnego rozwiązującego problem komiwojażera z zyskami i powrotami 6 Krzysztof OKARMA, Przemysław MAZUREK Application of shape analysis techniques for classification of vehicles Wykorzystanie technik analizy kształtu do klasyfikacji pojazdów 7 Krzysztof OKARMA, Przemysław MAZUREK Reducing the impact of stroboscopic effect on the results of vehicles plate recognition using super-resolution techniques by non-coherent camera triggering Redukcja wpływu efektu stroboskopowego na wyniki rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów z wykorzystaniem technik super-rozdzielczości poprzez niekoherentne wyzwalanie kamer 8 Bedřich RATHOUSKÝ Role of fleet controlling in logistics Rola nadzoru floty w logistyce END OF THE SESSION/KONIEC SESJI PSTT MEETING/SPOTKANIE PSTT LUNCH/OBIAD ROLLOVER SIMULATOR AND TRUCK DRIVING SIMULATOR POKAZ SYMULATORA DACHOWANIA I SYMULATORA JAZDY CIĘŻARÓWKĄ

6 POSTER SESSION ROAD III/SESJA POSTEROWA DROGOWA III Chairman/Przewodniczy: Mirosław Luft 1 Michał MACIEJEWSKI An application of traffic measurements to route planning for traffic flow simulation in MATSim Zastosowanie pomiarów ruchu drogowego do planowania tras dla symulacji przepływu ruchu drogowego w systemie MATSim 2 Michał MACIEJEWSKI GIS-based traffic flow simulation visualization for TRANSIMS Wizualizacja symulacji przepływu ruchu drogowego dla systemu TRANSIMS w oparciu o systemy GIS 3 Elżbieta MACIOSZEK, Grzegorz SIERPIŃSKI, Leszek CZAPKOWSKI Problems and issues with running the cycle traffic through roundabouts Problematyka prowadzenia ruchu rowerowego na skrzyżowaniach typu rondo 4 Elżbieta MACIOSZEK, Grzegorz SIERPIŃSKI, Leszek CZAPKOWSKI Methods of modeling the bicycle traffic flows on the roundabouts Sposoby kształtowania przepływu potoków ruchu rowerowego w obszarze ronda 5 Przemysław MAZUREK, Krzysztof OKARMA Application of Bayesian a priori distributions for vehicles video tracking systems Zastosowanie bayesowskich rozkładów a priori w systemach wideo śledzenia pojazdów 6 Przemysław MAZUREK, Krzysztof OKARMA Application of the HDR imaging in vehicles video tracking systems Wykorzystanie techniki HDR w wizyjnych systemach śledzenia pojazdów 7 Jerzy MIKULSKI, Aleksandra KWAŚNY Role of telematics in reducing the negative environmental impact of transport Rola telematyki w ograniczaniu negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne 8 Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI Onboard unit (OBU) in an ITS system on the basis of COOPERS project Komputer pokładowy (OBU) w systemie ITS na przykładzie projektu COOPERS 9 Anna PIWOŃSKA, Jolanta KOSZELEW Evolutionary algorithms find routes in public transport network with optimal time of realization Algorytm ewolucyjny odnajdujący trasy miejskiej sieci transportowej z optymalnym czasem podróży 10 Miroslav SVITEK, Vladimir FALTUS, Zdenek LOKAJ Pilot testing of certification methods developed for ITS applications using GNSS systems Badanie pilotażowe metod certyfikacji opracowanych dla aplikacji ITS wykorzystujących systemy GNSS 11 Marek STAWOWY Reliability of data obtained from video systems of traffic surveillance Wiarygodność pomiarów uzyskanych z wizyjnego nadzoru ruchu END OF THE SESSION/KONIEC SESJI SURPRISE 1/NIESPODZIANKA DINNER/KOLACJA SURPRISE 2/NIESPODZIANKA 2

7 OCTOBER 22, 2010 / 22 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE AIR PANEL/PANEL LOTNICZY Chairman/Przewodniczy: Krzysztof Banaszek i Eugeniusz Wróbel Krzysztof BANASZEK GNSS in aviation issues - the introduction to the panel GNSS w problematyce lotniczej - wprowadzenie do panelu Józef ZAJĄC, Arkadiusz TOFIL Air education in aspect of Ministry of Science and Higher Education commission Kształcenie lotnicze w aspekcie komisji MNiSW Oleg ANTEMIJCZUK, Krzysztof A. CYRAN, Eugeniusz WRÓBEL One and half years of participation in the EDCN project summary Półtora roku uczestnictwa w projekcie EDCN - podsumowanie Tomasz GUGAŁA Algorithm of unmanned aircraft systems displacement in airspace Algorytm przemieszczania bezpilotowych systemów latających w przestrzeni powietrznej COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Krzysztof BANASZEK, Andrzej FELLNER, Paweł TROMINSKI, Paweł ZADRĄG NPA GNSS essential step for the LUN implementation and the chance for the air regional transport NPA GNSS istotny krok do implementacji LUN i szansa dla regionalnego transportu lotniczego Andrej NOVÁK, Dušan KEVICKÝ Flight inspection of aircraft at the University of Zilina Kontrola lotu samolotów na Uniwersytecie w Żylinie Józef BRZĘCZEK Possibilities of the Orka - polish plan Możliwości polskiego samolotu Orka Eugeniusz PIECHOCZEK Forms of applying helicopters Formy wykorzystania śmigłowców Jarosław KOZUBA Education of licensed aviation personnel according to the European standards Edukacja licencjonowanego personelu lotniczego zgodnie z normami europejskimi Janusz ĆWIKLAK System of the monitoring aircrafts and land vehicles with using GNSS based on inspect in Mielec and Chełm airports in 2010 System monitoringu statków powietrznych i pojazdów lądowych z wykorzystaniem GNSS w oparciu o badania na lotniskach Mielec i Chełm Alena NOVÁK SEDLÁČKOVÁ Economic regulation of airports in Slovakia after directive 2009/12/EC on airport charges Regulacje ekonomiczne lotnisk w Słowacji w następstwie DYREKTYWY 2009/12/WE o opłatach lotniskowych DISCUSSION/DYSKUSJA PANELOWA END OF THE SESSION/KONIEC SESJI

8 POSTER SESSION ROAD, AIR, SEA IV/SESJA POSTEROWA DROGOWA, MORSKA, LOTNICZA IV Chairman/Przewodniczy: Jakub Młyńczak 1 Jana DICOVÁ, Ján ONDRUŠ Road charging in urban areas in the middle-size city Naliczanie opłat za drogi na obszarach zurbanizowanych miasta średniej wielkości 2 Mihaela BUKLJAŠ SKOČIBUŠIĆ, Natalija JOLIĆ, Zdravko BUKLJAŠ Economic and social aspects of applying biodiesel fuel in road transport Gospodarcze i społeczne aspekty stosowania paliwa biodiesel w transporcie drogowym 3 Jan PURCZYŃSKI Estimation of the mean velocity of a group of vehicles in strong random noise conditions Estymacja średniej prędkości grupy pojazdów w warunkach silnych zakłóceń losowych 4 Michał MARKIEWICZ, Marek SKOMOROWSKI Public transport information system for visually impaired and blind people System wspierający korzystanie z komunikacji miejskiej osobom niewidomym i niedowidzącym 5 Renata ŻOCHOWSKA, Ireneusz CELIŃSKI, Aleksander SOBOTA, Leszek CZAPKOWSKI Selected issues of a coordinated adaptive road traffic system application within the Silesian conurbation Wybrane problemy wdrożenia systemów sterowania obszarowego w konurbacji górnośląskiej 6 Rafał BOBIŃSKI, Anna MICHALIK Evaluation of early jet lag symptoms by passengers crossing 7 time zones Ocena wczesnych objawów jet lag przez pasażerów przekraczających 7 stref czasowych 7 Zuana KRCHOVÁ, Alica KALAŠOVÁ Analysis of road traffic accident rate in the Slovak Republic and possibilities of its reduction through telematic applications Analiza wskaźnika wypadkowości w ruchu drogowym w Republice Słowackiej oraz możliwości jego zmniejszenia poprzez aplikacje telematyczne 8 Janusz URIASZ Baltic ferry transport Bałtyckie przewozy promowe 9 Andrzej BANACHOWICZ, Adam WOLSKI Multi-sensor navigational measurements fusion Wielosensorowa fuzja pomiarów nawigacyjnych 10 Tomasz KAMIŃSKI, Izabella MITRASZEWSKA, Gabriel NOWACKI, Michał NIEZGODA, Rafał GRZESZCZYK Implementation problems of automatic emergency information system - ecall Problemy związane z wdrożeniem systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych ecall END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

9 POSTER SESSION RAILWAY V/SESJA POSTEROWA KOLEJOWA V Chairman/Przewodniczy: Wiesław Zabłocki 1 Andrejs POTAPOVS, Mikhail GOROBETZ, Anatoly LEVCHENKOV Interaction of real and embedded devices for intelligent control of city electric transport Współpraca rzeczywistych i wbudowanych urządzeń do inteligentnego sterowania miejskim transportem elektrycznym 2 Andrzej BIAŁOŃ, Paweł GRADOWSKI, Marta GRYGLAS The problems of railway infrastructure modernisation and their influence on the modernisation of regional router Problemy związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i ich wpływ na modernizację linii regionalnych 3 Andrzej LEWIŃSKI, Lucyna BESTER Additional warning system for cross level Dodatkowy system ostrzegania na przejazdach kolejowych 4 Andrzej LEWIŃSKI, Tomasz PERZYŃSKI The reliability and safety of railway control systems based on new information technologies Niezawodność i bezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym opartych o nowe technologie informacyjne 5 Piotr LESIAK, Piotr BOJARCZAK Application of wavelets and fuzzy sets to the detection of head-checking defects in railway rails Zastosowanie falek oraz zbiorów rozmytych w wykrywaniu wad head checking w szynach kolejowych 6 Zbigniew ŁUKASIK, Waldemar NOWAKOWSKI Application of TTCN-3 for testing of railway interlocking systems Zastosowanie języka TTCN-3 do testowania zależnościowych systemów srk 7 Jakub MŁYŃCZAK Using databases in switch point mechanism diagnostics Zastosowanie baz danych w procesie diagnostycznym napędów zwrotnicowych 8 Karol RÁSTOČNÝ, Juraj ILAVSKÝ, Peter NAGY Transport safety of Slovak Railways level crossing Bezpieczeństwo transportu na przejazdach słowackiej kolei 9 Antons PATLINS, Nadezhda KUNICINA Integrated control tools development for sustainable city transport system Opracowanie narzędzi zintegrowanego sterowania zrównoważonym systemem transportu miejskiego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD

10 RAIL SESSION IV/SESJA KOLEJOWA IV Otmar KRETTEK ETCS implementation in Germany Wdrożenie ETCS w Niemczech Chairman/Przewodniczy: Andrzej Lewiński Mariusz MACIEJEWSKI, Wiesław ZABŁOCKI Basis of the formalization and the algorithmisation of the control functions in ATC systems Podstawy formalizacji i algorytmizacji funkcji sterowania w systemach srk Mirosław SIERGIEJCZYK, Stanisław GAGO Concept of integrated information systems of rail transport Koncepcja zintegrowanych systemów informacyjnych transportu kolejowego Christo CHRISTOV, Nelly STOYTCHEVA, Maria CHRISTOVA Diversity as a means for reliability and safety Różnicowanie jako sposób na niezawodność i bezpieczeństwo Mirosław LUFT, Elżbieta SZYCHTA, Radosław CIOĆ, Daniel PIETRUSZCZAK Measuring transducer modelled by means of fractional calculus Przetwornik pomiarowy zamodelowany rachunkiem pochodno-całkowym ułamkowych rzędów Andrzej LEWIŃSKI, Katarzyna TRZASKA-RYCAJ The safety related software for railway control with respect to automatic level crossing signaling system Oprogramowanie dla bezpiecznych systemów sterowania ruchem kolejowym na przykładzie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI SURPRISE 3/NIESPODZIANKA THE GALA DINNER/UROCZYSTA KOLACJA

11 OCTOBER 23, 2010 / 23 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SEA SESSION /SESJA MORSKA 9.00 Włodzimierz FILIPOWICZ Belief structures in position fixing Struktury przekonań w określaniu pozycji Chairman/Przewodniczy: Zbigniew Pietrzykowski 9.20 Jacek JANUSZEWSKI Assisted-GNSS, why, where and for whom? GNSS ze wspomaganiem, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo? 9.40 Zbigniew PIETRZYKOWSKI Maritime intelligent transport systems Morskie inteligentne systemy transportowe Damian FILIPKOWSKI, Ryszard WAWRUCH Concept of one window data exchange system fulfilling the recommendation for e-navigation system Koncepcja systemu wymiany danych jedno okno spełniającego zalecenia dla systemu e-nawigacji Henryk ŚNIEGOCKI, Marcin WIELIKI Possibility of integration of navigational information on electronic chart Możliwość integracji informacji nawigacyjnej na mapie elektronicznej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE/ODJAZD DO KATOWIC

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo