OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE"

Transkrypt

1 OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy Mikulski Richard WEINSTOCK Intelligent transport - how Katowice could create improved mobility Inteligentny transport jak Katowice mogą wpływać na poprawę mobilności Norbert HANDKE Possibilities and duties of ITS for large events Możliwości i zadania ITS w trakcie imprez masowych Krzysztof JAMROZIK, Janusz BOHATKIEWICZ Traffic calming as a method of traffic management demonstrated in the Dutch Town project in Pulawy Uspokojenie ruchu jako jedna z metod zarządzania ruchem na przykładzie projektu Miasteczko Holenderskie w Puławach Mikulas WEISS, Dietrich LEIHS Environment protection charge Koszt ochrony środowska Benjamin SCHIERECK Road user protection via intelligent camera surveillance Ochrona użytkowników dróg poprzez inteligentny monitoring Grzegorz DYDKOWSKI, Robert TOMANEK The role of websites in promoting urban public transport Wykorzystanie stron internetowych w promocji transportu miejskiego Wojciech WAJDA, Eric FRANCERIES ITS - source of urban traffic fluency - procedures of system implementation in urban areas ITS źródło upłynnienia ruchu miejskiego - procedury wdrożenia systemu w obszarach miejskich END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DEPARTURE OF THE BUS/ODJAZD AUTOBUSU ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE LUNCH/OBIAD

2 OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ GENERAL SESSION /SESJA OGÓLNA Chairman/Przewodniczy: Ryszard Krystek Ryszard JANECKI, Stanisław KRAWIEC The influence of telematics on the utility value of the public transportation Wpływ telematyki na wartość użytkową transportu publicznego Ryszard KRYSTEK, Lech MICHALSKI, Joanna ŻUKOWSKA ZEUS concept and its wider European application Koncepcja ZEUS i możliwości jej zastosowania w szerszym kontekście europejskim Janusz BOHATKIEWICZ, Krzysztof JAMROZIK, Sebastian BIERNACKI Dynamic traffic management system on A4 motorway System dynamicznego zarządzania ruchem na autostradzie A Janusz WRÓBEL A measurement of average speed on a road sections as a friendly alternative for speed limit enforcement cameras Pomiar średniej prędkości na odcinku drogi przyjazną dla kierowców alternatywą do fotoradaru Jan DZIDA Mechanical compass - the first computing machine built by man Mechaniczny kompas - pierwsza licząca maszyna zbudowana przez człowieka END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DINNER/KOLACJA

3 OCTOBER 21, 2010 / 21 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE ROAD SESSION /SESJA DROGOWA Chairman/Przewodniczy: Gabriel Nowacki 9.00 Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Włodzimierz POTAPCZUK, Thomas KALLWEIT Standardization and interoperability problems of European Electronic Tolling Service (EETS) Problemy standaryzacji i interoperacyjności w zakresie europejskiej usługi opłaty elektronicznej 9.20 Aleš JANOTA, Jozef HRBČEK Slovak ETC system implemented what next? Słowacki system elektronicznego poboru opłat został wdrożony co dalej? 9.40 Tomáš TICHÝ, Dušan KRAJČÍR The conception approach to the traffic control in Czech cities examples from Prague Podejście koncepcyjne do sterowania ruchem w czeskich miastach przykłady z Pragi Li LIU, Piotr OLSZEWSKI, Pong-Chai GOH Combined simulated annealing and genetic algorithm approach to bus network design Optymalizacja sieci autobusowej przy pomocy kombinacji symulowanego wyżarzania i algorytmu genetycznego Paweł PIWOWARCZYK, Agnieszka SERBEŃSKA A role and importance of public relations in the investment activities in the ITS infrastructure Rola i znaczenie public relations w działaniach inwestycyjnych w infrastrukturze ITS END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

4 POSTER SESSION GENERAL I/SESJA POSTEROWA OGÓLNA I 1 Julia BARTCZAK Preliminary ethical analysis of ITS applications Wstępna analiza etyczna zastosowań ITS Chairman/Przewodniczy: Ryszard Wawruch 2 Andrzej BUJAK, Zdzisław ŚLIWA, Alicja GĘBCZYŃSKA Technological support for logistics transportation systems Technologiczne wsparcie nowoczesnych logistycznych systemów transportowych 3 Mária FRANEKOVÁ, Tomáš ONDRAŠINA, Juraj ĽUPTÁK Possibilities of industrial Ethernet usage in safety critical applications Możliwości wykorzystania przemysłowego Ethernetu w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 4 Mária FRANEKOVÁ, Karol RÁSTOČNÝ Problems of safety codes evaluation in practical applications Problemy oceny kodów bezpieczeństwa w zastosowaniach praktycznych 5 Stanisław KWAŚNIOWSKI, Mateusz ZAJĄC, Paweł ZAJĄC Telematic problems of unmanned vehicles positioning at container terminals and warehouses Telematyczne problemy pozycjonowania bezzałogowych pojazdów w terminalach kontenerowych i magazynach 6 Karolina LUBIENIECKA AI and IQ - the Comparison and the Measuring Methods Sztuczna inteligencja a IQ - metody pomiaru i porównanie 7 Kornel WYDRO A measurement of the information value in transport processes Miara wartości informacji w transporcie 8 Tomas ZELINKA, Miroslav SVITEK, Tomas STAREK, Zdenek LOKAJ Service quality management in multipath access solutions for transport telematics solution Zarządzanie jakością usług w rozwiązaniach dostępu wielościeżkowego dla rozwiązań telematyki transportu 9 Tomáš STÁREK, Miroslav SVÍTEK Estimation of socio-economic impacts using a combination of fuzzy-linguistic approximation and microsimulation models Ocena wpływów społeczno-ekonomicznych przy użyciu połączenia przybliżenia lingwistyki rozmytej i modeli mikro-symulacyjnych 10 Andrzej SZYMANEK Defence-in-depth strategy in transport risk management Strategia głębokiej obrony w zarządzaniu ryzykiem transportowym END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA ITS PANEL/PANEL ITS Chairman/Przewodniczy: Kornel WYDRO ROLLOVER SIMULATOR AND TRUCK DRIVING SIMULATOR POKAZ SYMULATORA DACHOWANIA I SYMULATORA JAZDY CIĘŻARÓWKĄ

5 POSTER SESSION ROAD II/SESJA POSTEROWA DROGOWA II Chairman/Przewodniczy: Andrzej Bujak 1 Anna CEROVSKÁ, Juraj SPALEK Implementation of network redundancy in the environment of road tunnel control Realizacja nadmiarowości sieci w środowisku sterowania tunelu drogowego 2 Přemysl DERBEK, Pavel HRUBEŠ Traffic emission mapping with toll system assistance Odwzorowanie emisji ruchu drogowego z wykorzystaniem systemu pobierania opłat 3 Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Elżbieta SZYCHTA GPS use to determine accurate speed Wykorzystanie GPS do określenia dokładnej prędkości 4 Marta KADŁUBEK SWOT analysis of the road cargo transport companies in Poland Analiza SWOT przedsiębiorstw samochodowego transportu ładunków w Polsce 5 Jolanta KOSZELEW, Anna PIWOŃSKA Tunning parameters of evolutionary algorithm in travelling salesman problem with profits and returns Dostrajanie parametrów algorytmu ewolucyjnego rozwiązującego problem komiwojażera z zyskami i powrotami 6 Krzysztof OKARMA, Przemysław MAZUREK Application of shape analysis techniques for classification of vehicles Wykorzystanie technik analizy kształtu do klasyfikacji pojazdów 7 Krzysztof OKARMA, Przemysław MAZUREK Reducing the impact of stroboscopic effect on the results of vehicles plate recognition using super-resolution techniques by non-coherent camera triggering Redukcja wpływu efektu stroboskopowego na wyniki rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów z wykorzystaniem technik super-rozdzielczości poprzez niekoherentne wyzwalanie kamer 8 Bedřich RATHOUSKÝ Role of fleet controlling in logistics Rola nadzoru floty w logistyce END OF THE SESSION/KONIEC SESJI PSTT MEETING/SPOTKANIE PSTT LUNCH/OBIAD ROLLOVER SIMULATOR AND TRUCK DRIVING SIMULATOR POKAZ SYMULATORA DACHOWANIA I SYMULATORA JAZDY CIĘŻARÓWKĄ

6 POSTER SESSION ROAD III/SESJA POSTEROWA DROGOWA III Chairman/Przewodniczy: Mirosław Luft 1 Michał MACIEJEWSKI An application of traffic measurements to route planning for traffic flow simulation in MATSim Zastosowanie pomiarów ruchu drogowego do planowania tras dla symulacji przepływu ruchu drogowego w systemie MATSim 2 Michał MACIEJEWSKI GIS-based traffic flow simulation visualization for TRANSIMS Wizualizacja symulacji przepływu ruchu drogowego dla systemu TRANSIMS w oparciu o systemy GIS 3 Elżbieta MACIOSZEK, Grzegorz SIERPIŃSKI, Leszek CZAPKOWSKI Problems and issues with running the cycle traffic through roundabouts Problematyka prowadzenia ruchu rowerowego na skrzyżowaniach typu rondo 4 Elżbieta MACIOSZEK, Grzegorz SIERPIŃSKI, Leszek CZAPKOWSKI Methods of modeling the bicycle traffic flows on the roundabouts Sposoby kształtowania przepływu potoków ruchu rowerowego w obszarze ronda 5 Przemysław MAZUREK, Krzysztof OKARMA Application of Bayesian a priori distributions for vehicles video tracking systems Zastosowanie bayesowskich rozkładów a priori w systemach wideo śledzenia pojazdów 6 Przemysław MAZUREK, Krzysztof OKARMA Application of the HDR imaging in vehicles video tracking systems Wykorzystanie techniki HDR w wizyjnych systemach śledzenia pojazdów 7 Jerzy MIKULSKI, Aleksandra KWAŚNY Role of telematics in reducing the negative environmental impact of transport Rola telematyki w ograniczaniu negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne 8 Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI Onboard unit (OBU) in an ITS system on the basis of COOPERS project Komputer pokładowy (OBU) w systemie ITS na przykładzie projektu COOPERS 9 Anna PIWOŃSKA, Jolanta KOSZELEW Evolutionary algorithms find routes in public transport network with optimal time of realization Algorytm ewolucyjny odnajdujący trasy miejskiej sieci transportowej z optymalnym czasem podróży 10 Miroslav SVITEK, Vladimir FALTUS, Zdenek LOKAJ Pilot testing of certification methods developed for ITS applications using GNSS systems Badanie pilotażowe metod certyfikacji opracowanych dla aplikacji ITS wykorzystujących systemy GNSS 11 Marek STAWOWY Reliability of data obtained from video systems of traffic surveillance Wiarygodność pomiarów uzyskanych z wizyjnego nadzoru ruchu END OF THE SESSION/KONIEC SESJI SURPRISE 1/NIESPODZIANKA DINNER/KOLACJA SURPRISE 2/NIESPODZIANKA 2

7 OCTOBER 22, 2010 / 22 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE AIR PANEL/PANEL LOTNICZY Chairman/Przewodniczy: Krzysztof Banaszek i Eugeniusz Wróbel Krzysztof BANASZEK GNSS in aviation issues - the introduction to the panel GNSS w problematyce lotniczej - wprowadzenie do panelu Józef ZAJĄC, Arkadiusz TOFIL Air education in aspect of Ministry of Science and Higher Education commission Kształcenie lotnicze w aspekcie komisji MNiSW Oleg ANTEMIJCZUK, Krzysztof A. CYRAN, Eugeniusz WRÓBEL One and half years of participation in the EDCN project summary Półtora roku uczestnictwa w projekcie EDCN - podsumowanie Tomasz GUGAŁA Algorithm of unmanned aircraft systems displacement in airspace Algorytm przemieszczania bezpilotowych systemów latających w przestrzeni powietrznej COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Krzysztof BANASZEK, Andrzej FELLNER, Paweł TROMINSKI, Paweł ZADRĄG NPA GNSS essential step for the LUN implementation and the chance for the air regional transport NPA GNSS istotny krok do implementacji LUN i szansa dla regionalnego transportu lotniczego Andrej NOVÁK, Dušan KEVICKÝ Flight inspection of aircraft at the University of Zilina Kontrola lotu samolotów na Uniwersytecie w Żylinie Józef BRZĘCZEK Possibilities of the Orka - polish plan Możliwości polskiego samolotu Orka Eugeniusz PIECHOCZEK Forms of applying helicopters Formy wykorzystania śmigłowców Jarosław KOZUBA Education of licensed aviation personnel according to the European standards Edukacja licencjonowanego personelu lotniczego zgodnie z normami europejskimi Janusz ĆWIKLAK System of the monitoring aircrafts and land vehicles with using GNSS based on inspect in Mielec and Chełm airports in 2010 System monitoringu statków powietrznych i pojazdów lądowych z wykorzystaniem GNSS w oparciu o badania na lotniskach Mielec i Chełm Alena NOVÁK SEDLÁČKOVÁ Economic regulation of airports in Slovakia after directive 2009/12/EC on airport charges Regulacje ekonomiczne lotnisk w Słowacji w następstwie DYREKTYWY 2009/12/WE o opłatach lotniskowych DISCUSSION/DYSKUSJA PANELOWA END OF THE SESSION/KONIEC SESJI

8 POSTER SESSION ROAD, AIR, SEA IV/SESJA POSTEROWA DROGOWA, MORSKA, LOTNICZA IV Chairman/Przewodniczy: Jakub Młyńczak 1 Jana DICOVÁ, Ján ONDRUŠ Road charging in urban areas in the middle-size city Naliczanie opłat za drogi na obszarach zurbanizowanych miasta średniej wielkości 2 Mihaela BUKLJAŠ SKOČIBUŠIĆ, Natalija JOLIĆ, Zdravko BUKLJAŠ Economic and social aspects of applying biodiesel fuel in road transport Gospodarcze i społeczne aspekty stosowania paliwa biodiesel w transporcie drogowym 3 Jan PURCZYŃSKI Estimation of the mean velocity of a group of vehicles in strong random noise conditions Estymacja średniej prędkości grupy pojazdów w warunkach silnych zakłóceń losowych 4 Michał MARKIEWICZ, Marek SKOMOROWSKI Public transport information system for visually impaired and blind people System wspierający korzystanie z komunikacji miejskiej osobom niewidomym i niedowidzącym 5 Renata ŻOCHOWSKA, Ireneusz CELIŃSKI, Aleksander SOBOTA, Leszek CZAPKOWSKI Selected issues of a coordinated adaptive road traffic system application within the Silesian conurbation Wybrane problemy wdrożenia systemów sterowania obszarowego w konurbacji górnośląskiej 6 Rafał BOBIŃSKI, Anna MICHALIK Evaluation of early jet lag symptoms by passengers crossing 7 time zones Ocena wczesnych objawów jet lag przez pasażerów przekraczających 7 stref czasowych 7 Zuana KRCHOVÁ, Alica KALAŠOVÁ Analysis of road traffic accident rate in the Slovak Republic and possibilities of its reduction through telematic applications Analiza wskaźnika wypadkowości w ruchu drogowym w Republice Słowackiej oraz możliwości jego zmniejszenia poprzez aplikacje telematyczne 8 Janusz URIASZ Baltic ferry transport Bałtyckie przewozy promowe 9 Andrzej BANACHOWICZ, Adam WOLSKI Multi-sensor navigational measurements fusion Wielosensorowa fuzja pomiarów nawigacyjnych 10 Tomasz KAMIŃSKI, Izabella MITRASZEWSKA, Gabriel NOWACKI, Michał NIEZGODA, Rafał GRZESZCZYK Implementation problems of automatic emergency information system - ecall Problemy związane z wdrożeniem systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych ecall END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

9 POSTER SESSION RAILWAY V/SESJA POSTEROWA KOLEJOWA V Chairman/Przewodniczy: Wiesław Zabłocki 1 Andrejs POTAPOVS, Mikhail GOROBETZ, Anatoly LEVCHENKOV Interaction of real and embedded devices for intelligent control of city electric transport Współpraca rzeczywistych i wbudowanych urządzeń do inteligentnego sterowania miejskim transportem elektrycznym 2 Andrzej BIAŁOŃ, Paweł GRADOWSKI, Marta GRYGLAS The problems of railway infrastructure modernisation and their influence on the modernisation of regional router Problemy związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i ich wpływ na modernizację linii regionalnych 3 Andrzej LEWIŃSKI, Lucyna BESTER Additional warning system for cross level Dodatkowy system ostrzegania na przejazdach kolejowych 4 Andrzej LEWIŃSKI, Tomasz PERZYŃSKI The reliability and safety of railway control systems based on new information technologies Niezawodność i bezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym opartych o nowe technologie informacyjne 5 Piotr LESIAK, Piotr BOJARCZAK Application of wavelets and fuzzy sets to the detection of head-checking defects in railway rails Zastosowanie falek oraz zbiorów rozmytych w wykrywaniu wad head checking w szynach kolejowych 6 Zbigniew ŁUKASIK, Waldemar NOWAKOWSKI Application of TTCN-3 for testing of railway interlocking systems Zastosowanie języka TTCN-3 do testowania zależnościowych systemów srk 7 Jakub MŁYŃCZAK Using databases in switch point mechanism diagnostics Zastosowanie baz danych w procesie diagnostycznym napędów zwrotnicowych 8 Karol RÁSTOČNÝ, Juraj ILAVSKÝ, Peter NAGY Transport safety of Slovak Railways level crossing Bezpieczeństwo transportu na przejazdach słowackiej kolei 9 Antons PATLINS, Nadezhda KUNICINA Integrated control tools development for sustainable city transport system Opracowanie narzędzi zintegrowanego sterowania zrównoważonym systemem transportu miejskiego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD

10 RAIL SESSION IV/SESJA KOLEJOWA IV Otmar KRETTEK ETCS implementation in Germany Wdrożenie ETCS w Niemczech Chairman/Przewodniczy: Andrzej Lewiński Mariusz MACIEJEWSKI, Wiesław ZABŁOCKI Basis of the formalization and the algorithmisation of the control functions in ATC systems Podstawy formalizacji i algorytmizacji funkcji sterowania w systemach srk Mirosław SIERGIEJCZYK, Stanisław GAGO Concept of integrated information systems of rail transport Koncepcja zintegrowanych systemów informacyjnych transportu kolejowego Christo CHRISTOV, Nelly STOYTCHEVA, Maria CHRISTOVA Diversity as a means for reliability and safety Różnicowanie jako sposób na niezawodność i bezpieczeństwo Mirosław LUFT, Elżbieta SZYCHTA, Radosław CIOĆ, Daniel PIETRUSZCZAK Measuring transducer modelled by means of fractional calculus Przetwornik pomiarowy zamodelowany rachunkiem pochodno-całkowym ułamkowych rzędów Andrzej LEWIŃSKI, Katarzyna TRZASKA-RYCAJ The safety related software for railway control with respect to automatic level crossing signaling system Oprogramowanie dla bezpiecznych systemów sterowania ruchem kolejowym na przykładzie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI SURPRISE 3/NIESPODZIANKA THE GALA DINNER/UROCZYSTA KOLACJA

11 OCTOBER 23, 2010 / 23 PAŹDZIERNIKA 2010 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SEA SESSION /SESJA MORSKA 9.00 Włodzimierz FILIPOWICZ Belief structures in position fixing Struktury przekonań w określaniu pozycji Chairman/Przewodniczy: Zbigniew Pietrzykowski 9.20 Jacek JANUSZEWSKI Assisted-GNSS, why, where and for whom? GNSS ze wspomaganiem, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo? 9.40 Zbigniew PIETRZYKOWSKI Maritime intelligent transport systems Morskie inteligentne systemy transportowe Damian FILIPKOWSKI, Ryszard WAWRUCH Concept of one window data exchange system fulfilling the recommendation for e-navigation system Koncepcja systemu wymiany danych jedno okno spełniającego zalecenia dla systemu e-nawigacji Henryk ŚNIEGOCKI, Marcin WIELIKI Possibility of integration of navigational information on electronic chart Możliwość integracji informacji nawigacyjnej na mapie elektronicznej END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE/ODJAZD DO KATOWIC

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Konferencja Telematyki Systemów Transportowych TST 15 - zorganizowana została w tym roku przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć 10:15 11:00 12:15 13:00 14:15 15:00 P O N I E D Z I A Ł E K / MONDAY Dzień wolny od zajęć Day off from classes Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów / Measurements and Prediction of Traffic and Transport

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim PERZYŃSKI Tomasz 1 Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim WSTĘP Coraz większe oczekiwania rynku wymuszają stosowanie nowych technologii. W nowe technologie wpisują się systemy telematyki transportu.

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Szkoła Logistyki

P R O G R A M. Szkoła Logistyki P R O G R A M Szkoła Logistyki Wisła 10-13 stycznia 2017r 10 stycznia (wtorek) Od 12 00 rejestracja uczestników 13 00-15 00 obiad 15 30 17 30 otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-17 30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje:

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: 1. Autorzy: Grabowski Wojciech; Welfe Aleksander Tytuł: Global Stability of Dynamic Models Strony: 782-784 - Teoria ekonometrii (B1. Makroekonometria)

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Telematyka transportu w praktyce

Telematyka transportu w praktyce Polskie Stowarzyszanie Telematyka transportu w praktyce Prof. Jerzy Mikulski Katowice Polsko Czesko Słowackie Forum 28 września 20101 1 Polskie Stowarzyszanie Telematyka transportu w praktyce Katowice

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

1. TRANSPORT KOLEJOWY

1. TRANSPORT KOLEJOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Jerzy Mikulski, Karolina Gorzelak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KONCEPCJA dostarczono: marzec 2016 Streszczenie: potrzeba nowoczesny

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Referaty Inauguracyjne

P R O G R A M. Referaty Inauguracyjne 5 września 2017 (wtorek) Od 11 00 rejestracja uczestników 13 30-15 30 obiad P R O G R A M 15 30-17 30 Otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-16 00 Otwarcie: Zbigniew Łukasik prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Programme of the Conference. Program Konferencji

Programme of the Conference. Program Konferencji Programme of the Conference Program Konferencji OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO

Bardziej szczegółowo

gabriel.nowacki@its.waw.pl

gabriel.nowacki@its.waw.pl gabriel.nowacki@its.waw.pl 1. Charakterystyka EETS. 2. Struktura funkcjonalna KSAPO. 3. Testy KSAPO. 4. Podsumowanie. Multimedia, nawigacja satelitarna (GPS, (GPS, GALILEO), łączność łączność (GSM, (GSM,

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowana mobilność: autonomiczne automobile, samochody samojezdne, pojazdy bez kierowcy a noże kuchenne. Piotr Marek Smolnicki

Zautomatyzowana mobilność: autonomiczne automobile, samochody samojezdne, pojazdy bez kierowcy a noże kuchenne. Piotr Marek Smolnicki Zautomatyzowana mobilność: autonomiczne automobile, samochody samojezdne, pojazdy bez kierowcy a noże kuchenne Piotr Marek Smolnicki Jak jest? Współczesne środki transportu miejskiego. Opracowanie własne

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja

Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja - Wstęp - Czy systemy ITS są standaryzowane? - Standaryzacja w transporcie - Jakie wartości daje standaryzacja w rozwiązaniach ITS?

Bardziej szczegółowo

Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS

Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS Małgorzata Zysińska, ITS Warszawa, 30 listopada 2007 Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM W MIEŚCIE LEGNICA Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.476.884,09 PLN Poziom

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Projekt STEER SZKOLENIA METODĄ e-learning (e-szkolenia) DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII z zakresu ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH. Katarzyna Grecka Bałtycka

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1651 Antoni JOHN SUB Gottingen 7 217 780 458 2005 A 3012 IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA Gliwice 2004

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Biernat Tomasz 243221 Analiza profilu ryzyka czynnika ludzkiego personelu lotniczego (promotor: dr inż. Michał Kozłowski) a) Analiza procedur ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK Wydział Ekonomiczny UG - Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2, 2 SS2 EK, 2 SS2, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Pn, 13:30-15:00 Pn, 17:00-18:30

Bardziej szczegółowo

JAS-FBG S.A. ransportowych. Podstawowym kryterium 1. WPROWADZENIE

JAS-FBG S.A. ransportowych. Podstawowym kryterium 1. WPROWADZENIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Kamila Sojka, JAS-FBG S.A. Streszczenie: i ransportowych. Podstawowym kryterium u u : sys, 1. WPROWADZENIE -logistycznych i powstanie sektora

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH Andrzej Lewiński Politechnika Radomska Wydział Transportu i Elektrotechniki Lucyna Bester Politechnika Radomska Wydział Transportu i Elektrotechniki ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B I połowa roku Teoria Praktyka Teoria Praktyka 1 00043064 WIERZBAK SZKOŁA JAZDY 2013 102 52,94% 275 34,18% 2013 156

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów ruchu drogowego

Pomiary parametrów ruchu drogowego Książka: Pomiary parametrów ruchu drogowego Book: Measurements of Road Traffic Parameters Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015 Janusz Gajda (jgajda@agh.edu.pl), Ryszard Sroka, Marek Stencel, Piotr

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektów UE: E-Street i STAR BUS

Współpraca pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektów UE: E-Street i STAR BUS Współpraca pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektów UE: E-Street i STAR BUS Współpraca w okresie 04.2006-06.2008 Projekt Unii Europejskiej EIE-05-157

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja podsystemów: droga kolejowa, sterowanie, zasilanie

Certyfikacja podsystemów: droga kolejowa, sterowanie, zasilanie Certyfikacja podsystemów: droga kolejowa, sterowanie, zasilanie w świetle zapisów dyrektywy 2008/57/WE i decyzji wprowadzających spec. TSI oraz decyzji KE z 9 XI 2010 o procedurach oceny zgodności i zalecenia

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Siergiejczyk, Daria Korczak WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH :

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH

OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH -2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Robert PILCH, Jan SZYBKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH Słowa kluczowe Niezawodność sieci, sieci transportowe, algorytm faktoryzacji,

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Centrum Telematyki Transportu

Centrum Telematyki Transportu Centrum Telematyki Transportu Symulator samochodu ciężarowego i autobusu Model: AS1300 (Scania) Platforma ruchu: 3DOF Producent: AutoSim Symulator samochodu osobowego Model: AS1200-6 (Opel Astra IV) Platforma

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH DO EKSPLOATACJI MIEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA

PROCES WPROWADZANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH DO EKSPLOATACJI MIEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 112 Transport 2016 Krzysztof Krawiec PROCES WPROWADZANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH DO EKSPLOATACJI W MIEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA : marzec 2016 Streszczenie: oraz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Transportation negative effects

Transportation negative effects Cargo tram as a solution for growth of negative external effects of goods transportation in cities Maria Zych Warsaw University of Life Sciences, Department of Economics and Organisation of Enterprises

Bardziej szczegółowo