Programme of the Conference. Program Konferencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programme of the Conference. Program Konferencji"

Transkrypt

1 Programme of the Conference Program Konferencji

2 OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO COAL MINE/ZJAZD NA DÓŁ W KOPALNI GUIDO OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI SPEECHES OF INVITED GUESTS /WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI INVITED LECTURES SESSION I /REFERATY ZAPROSZONE SESJA I Chairman/Przewodniczy: prof. Jerzy MIKULSKI LIVER Kazimierz, CZARNECKI Krzysztof Technical aspects of assignment of priority for public transport best practice Techniczne aspekty przydzielania priorytetowego przejazdu dla komunikacji zbiorowej najlepsze praktyki WOLNIEWICZ-WARSKA Ewa Kapsch doesn t end on viatoll Na viatollu Kapsch się nie kończy BREAK/PRZERWA PLENARY SESSION II/SESJA PLENARNA II Chairman/Przewodniczy: prof. Grzegorz DYDKOWSKI WOLNIEWICZ-WARSKA Ewa, OLCZAK Paweł Practical aspects of applying telematics in XXI century metropolises management Aspekty praktyczne zastosowania telematyki w zarządzaniu metropoliami DYDKOWSKI Grzegorz, URBANEK Anna Directions and benefits of using traffic modelling software in the urban public transport Kierunki oraz korzyści stosowania w miejskim transporcie zbiorowym oprogramowania do modelowania ruchu FALTUS Vladimír, TICHÝ Tomáš, BĚLINOVÁ Zuzana Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks Wykorzystanie jednostki inteligentnej do zarządzania ruchem nasyconych sieci dróg miejskich IWAN Stanisław, MAŁECKI Krzysztof, KORCZAK Jerzy Impact of telematics on efficiency of urban freight transport Wpływ telematyki na efektywność miejskiego transportu towarowego LUBIENIECKA-KOCOŃ Karolina, KOS Barbara, KOSOBUCKI Łukasz, URBANEK Anna Modern tools of passenger public transport integration Nowoczesne narzędzia integracji publicznego transportu pasażerskiego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD GOING OUT TO THE SURFACE/WYJAZD NA POWIERZCHNIĘ DEPARTURE OF THE BUS TO USTROŃ/ODJAZD AUTOBUSU DO USTRONIA ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE 2

3 GENERAL SESSION III/SESJA OGÓLNA III Chairman/Przewodniczy: prof. Zbigniew PIETRZYKOWSKI PROKOPOWICZ Adam K., DĄBROWSKA Anna World trends in ITS deployment (implementation). Possibilities for evolution of isolated ITS systems into integrated systems in Poland Światowe trendy wdrażania ITS. Możliwość ewolucji wyspowych wdrożeń ITS w Polsce w spójny system BUJAK Andrzej, SMOLAREK Mirosław, ORZEŁ Anna Telematic innovations in transport safety Innowacje telematyczne w bezpieczeństwie transportu JANUSZEWSKI Jacek How the troposphere affects positioning solution using satellite navigation systems Jak troposfera wpływa na określanie pozycji za pomocą satelitarnych systemów nawigacyjnych MAJEROVÁ Zuzana, RIEVAJ Vladimír Legislation and road safety Prawo a bezpieczeństwo na drogach SIERGIEJCZYK Mirosław, PAŚ Jacek, ROSIŃSKI Adam Assurance of the electromagnetic compatibility in the chosen transport telematic systems Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej w wybranych systemach telematyki transportu SIERPIŃSKI Grzegorz Changes of the modal split of traffic in Europe Zmiany podziału modalnego ruchu w Europie END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DINNER/KOLACJA SURPRISE/NIESPODZIANKA 3

4 OCTOBER 24, 2013 / 24 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE 8.30 PSTT meeting/spotkanie PSTT COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Team for Traffic Control in Transport, Polish Academy of Sciences, Transport Committee meeting / Posiedzenie Zespołu Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN LUNCH/OBIAD RAIL SESSION IV /SESJA KOLEJOWA IV Chairman/Przewodniczy: prof. Andrzej LEWIŃSKI KOWALSKI Jarosław Inteligent Transport Systems just trend, or a real surplus? Inteligentne Systemy Transportowe moda, czy wartość dodana? KOCHAN Andrzej Simulation tasks for the didactic stand Zadania symulacyjne na stanowisku dydaktycznym LEWIŃSKI Andrzej, ŁUKASIK Zbigniew, BESTER Lucyna Safety transmission in railway application cryptographic approach Bezpieczna transmisja w zastosowaniach kolejowych podejście kryptograficzne MAGOTT Jan, LEWIŃSKI Andrzej, PERZYŃSKI Tomasz Semi-formal methods in safety railway control systems validation Semi - formalne metody w wykazywaniu bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym TORUŃ Andrzej, LEWIŃSKI Andrzej Efficiency analysis of train monitoring system applying the changeable block distance method Analiza efektywności linii kolejowej przy wykorzystaniu systemu prowadzenia pociągu ze zmiennym odstępem blokowym SIERGIEJCZYK Mirosław, GAGO Stanisław Safety, availability and certification of GSMR net for needs of ETCS Bezpieczeństwo, dostępność i certyfikacja sieci GSMR dla potrzeb ETCS END OF THE SESSION/KONIEC SESJI PRESENTATION/PREZENTACJA DASZEWSKI Dariusz The use of aircrafts for transport tasks based on examples of S-70i Black Hawk helicopter and M28 aircraft Wykorzystanie statków powietrznych do zadań transportowych na przykładzie śmigłowca S-70i Black Hawk oraz samolotu M DEPARTURE OF THE BUS TO CONCERT/ODJAZD AUTOBUSU NA KONCERT COFFEE, TEA/KAWA, HERBATA Songs concert/koncert Piosenek DINNER/KOLACJA 4

5 OCTOBER 24, 2013 / 24 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE 1 BILIŃSKA REFORMAT Katarzyna, DEWALSKA OPITEK Anna Telematics of delivery optimization based on cross docking concept in Poland Telematyka optymalizacji dostaw z wykorzystaniem koncepcji cross docking w Polsce 2 BOJMIR Martin, HUDEC Robert, KAMENCAY Patrik, PIRNIK Rastislav 3D objects modelling and description from a traffic flow Modelowanie i opis obiektów trójwymiarowych w ruchu 3 BUJAK Andrzej, ZAJĄC Paweł Monitoring of cargo in logistic systems of transport and storage Monitorowanie ładunków w logistycznych systemach transportowo-magazynowych 4 BUKLJAŠ SKOČIBUŠIĆ Mihaela, BRNARDIĆ Mato, BRNARDIĆ Ema Identification of framework for sustainable development of nautical tourism on inland waterways in Croatia Identyfikacja ram zrównoważonego rozwoju turystyki żeglarskiej na wodach śródlądowych w Chorwacji 5 BURDZIK Rafał, KONIECZNY Łukasz, FIGLUS Tomasz Concept of on-board comfort vibration monitoring system for vehicles Koncepcja samochodowego pokładowego systemu monitorowania komfortu drganiowego 6 CIOĆ Radosław, LUFT Mirosław Selected issues of fractional calculus in modelling accelerometers used in telematic equipment Wybrane zagadnienia rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w modelowaniu akcelerometrów stosowanych w telematyce 7 CZECH Piotr Diagnosing a car engine fuel injectors damage Diagnozowanie uszkodzeń wtryskiwaczy w silnikach spalinowych pojazdów 8 CZECH Piotr Intelligent approach to valve clearance diagnostic in cars Inteligentne podejście do diagnozowania luzu zaworowego w silniku spalinowym samochodu 9 FRANEKOVÁ Mária, LULEY Peter Security of digital signature schemes for car-to-car communications within Intelligent Transportation Systems Zabezpieczenie systemów podpisu cyfrowego dla łączności car- to-car w inteligentnych systemach transportu 10 HRBČEK Jozef, ŠIMÁK Vojtech, SPALEK Juraj, NEMEC Dusan Comparison of different approaches to predict air pollution inside the tunnel tube Porównanie różnych sposobów podejścia do przewidywania zanieczyszczenia powietrza wewnątrz tunelu 11 KALAŠOVÁ Alica, MASÁR Jozef Use of RFID as a supporting information pillar in oversized transport Wykorzystanie RFID jako filara informacji pomocniczej w transporcie nadwymiarowym 12 KOPACZ Piotr Proposal on a Riemannian approach to path modeling in a navigational decision support system Propozycja Riemannowskiego podejścia do modelowania trajektorii w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji 5

6 OCTOBER 25, 2013 / 25 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE SKODA Cars Presentation/Prezentacja samochodów SKODA ROAD SESSION V /SESJA DROGOWA V Chairman/Przewodniczy: prof. Gabriel NOWACKI 8.30 KRAUSE Jan, MAGNUS Stephan, SCHÖNROCK Renè, HERRMANN Andreas Model and tool based approach for the testing of cooperative systems within traffic Podejście oparte na modelu i narzędziu do badania systemów współpracujących w ruchu 8.45 MRÓWKA Paweł, OLEJNICZAK Marek Selected aspects of digital image processing applications in ITS Wybrane aspekty zastosowań cyfrowego przetwarzania obrazu w systemach inteligentnego transportu 9.00 NIEBEL Wolfgang Cost-benefit-based implementation strategy for Green Light Optimised Speed Advisory (GLOSA) Strategia wdrożenia oparta na analizie kosztów i korzyści wskazówek dotyczących szybkości zoptymalizowanej dla zielonego światła (GLOSA) 9.15 NOWACKI Gabriel, NIEDZICKA Anna, WALENDZIK Małgorzata Conception of National System of Monitoring Dangerous Goods Vehicles Koncepcja Krajowego Systemu Monitorowania Pojazdów Przewożących Towary Niebezpieczne 9.30 MIKŁASZ Marcin, OLSZEWSKI Piotr, NOWOSIELSKI Adam, KAWKA Grzegorz Pedestrian traffic distribution analysis using face recognition technology Tworzenie więźby ruchu pieszych z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy 9.45 SCERBA Marek, APELTAUER Jiri, VSETECKA Martin, APELTAUER Tomas Dynamic traffic management on motorways during reconstruction works Dynamiczne sterowanie ruchem na autostradach w czasie robót związanych z przebudową END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA SEA SESSION VI /SESJA MORSKA VI Chairman/Przewodniczy: prof. Jacek JANUSZEWSKI BANAŚ Paweł, WÓJCIK Anna, PIETRZYKOWSKI Zbigniew Model of inference processes in the automatic maritime communication system Model procesów wnioskowania w systemie automatycznej komunikacji morskiej DRAMSKI Mariusz, MĄKA Marcin Algorithm of solving collision problem of two objects in restricted area Algorytm rozwiązywania problemu kolizji dwóch obiektów na obszarze ograniczonym MILER Ryszard K., BUJAK Andrzej exactearth Satellite AIS as one of the most advanced shipping monitoring systems System exactearth Satellite AIS jako najbardziej rozwinięty system zobrazowania żeglugi WAWRUCH Ryszard Single window for maritime safety information Pojedyncze okno dla morskich informacji bezpieczeństwa WEINTRIT Adam Technical infrastructure to support seamless information exchange in e-navigation Infrastruktura techniczna wspierająca jednolity system wymiany informacji w koncepcji e-navigation WIŚNIEWSKI Bernard, MEDYNA Piotr, CHOMSKI Jarosław Adjusting the speed characteristic of a ship during a voyage with tropical cyclone avoidance Dopasowanie charakterystyki prędkościowej statku podczas podróży z omijaniem cyklonu tropikalnego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD STEFAŃSKI Krystian Program Versita Open Access Publishing for magazine publisher Program Versita Open Access Publishing dla wydawców czasopism 6

7 POSTER SESSION VII /SESJA POSTEROWA VII Chairman/Przewodniczy: prof. Jacek SKORUPSKI 1 BUBENÍKOVÁ Emília, FRANEKOVÁ Mária, HOLEČKO Peter Security increasing trends in Intelligent Transportation Systems utilising modern image processing methods Tendencje zwiększania bezpieczeństwa w inteligentnych systemach transportu wykorzystujących nowoczesne metody obróbki obrazów 2 ČERNICKÝ Ľubomír, KALAŠOVÁ Alica Microscopic simulation of the coordinated signal controlled intersections Symulacja mikroskopowa skoordynowanych skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną 3 FILIPKOWSKI Damian Data transmission system architecture for e-navigation Struktura systemu transmisji danych dla e-nawigacji 4 FORCZMAŃSKI Paweł, MAŁECKI Krzysztof Selected aspects of traffic signs recognition: visual versus RFID approach Wybrane aspekty rozpoznawania znaków drogowych: porównanie metod wizualnych i bazujących na technologii RFID 5 GAWEŁ Przemysław, DEMBCZYŃSKI Krzysztof, KOTŁOWSKI Wojciech, JASZKIEWICZ Andrzej Real-time travel time prediction models in routing for car navigation applications Modele predykcji czasów przejazdu dla wyznaczania tras w systemach nawigacji samochodowej 6 HRUBOŠ Marián, JANOTA Aleš Algorithm for surface creation from a cloud of points Algorytm tworzenia powierzchni z chmury punktów 7 HYLA Paweł, SZPYTKO Janusz Vision method for rope angle swing measurement for overhead travelling cranes validation approach Metoda pomiaru kąta wychylenia liny suwnicy pomostowej z zastosowaniem techniki wizyjnej ocena dokładności 8 JOSZCZUK-JANUSZEWSKA Jolanta Importance of cloud-based maritime fleet management software Znaczenie oprogramowania do zarządzania statkami na morzu opartego na chmurze 9 KASPRZYK Zbigniew, RYCHLICKI Mariusz Impact of the manual toll collection system on the traffic flow of vehicles on the highway Wpływ manualnego systemu poboru opłat na płynność ruchu autostradowego 10 KISILOWSKI Jerzy, ZALEWSKI Jarosław Evaluation of possibilities of a motor vehicle technical condition assessment after an accident repair in the aspect of road traffic safety Możliwości oceny pojazdu powypadkowego po naprawie w aspekcie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego 11 KOUKOL Milan, PŘIBYL Ondřej Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM Algorytm rozmyty w programie VISSIM do harmonizacji szybkości na autostradzie 12 MACIOSZEK Elżbieta Analysis of the effect of congestion in the lanes at the inlet to the two-lane roundabout on traffic capacity of the inlet Analiza wpływu stopnia obciążenia pasów ruchu na wlocie ronda dwupasowego na wartość przepustowości wlotu END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 7

8 POSTER SESSION VIII /SESJA POSTEROWA VIII Chairman/Przewodniczy: prof. Mirosław SIERGIEJCZYK 1 MAŁECKI Krzysztof, KOPACZYK Kamil RFID-based traffic signs recognition system Wykorzystanie technologii RFID w rozpoznawaniu znaków drogowych 2 MATYSIAK Arkadiusz, NIEZGODA Michał, KAMIŃSKI Tomasz, KRUSZEWSKI Mikołaj Standardization of ADAS functionalities for fully electric vehicles Standaryzacja funkcjonalności systemów wspomagania jazdy typu ADAS przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych 3 MESGARPOUR Mohammad, LANDA-SILVA Dario, DICKINSON Ian Overview of telematics-based prognostics and health management systems for commercial vehicles Przegląd telematycznych systemów prognozowania i zarządzania stanem dla pojazdów komercyjnych 4 OTRĘBSKA Małgorzata, SKARKA Wojciech, ZAMORSKI Piotr, CICHOŃSKI Karol Designing safety systems for an electric racing car Projektowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa wyścigowego pojazdu elektrycznego 5 RÁSTOČNÝ Karol, PEKÁR Ľubomír, ŽDÁNSKY Juraj Safety of signalling systems opinions and reality Bezpieczeństwo systemów sygnalizacji opinie i rzeczywistość 6 ZAJĄC Wojciech, KOŁOPIEŃCZYK Małgorzata, ANDRZEJEWSKI Grzegorz Traffic load detection system Detekcja obciążenia tras komunikacyjnych 7 SKORUPSKI Jacek Airport traffic simulation using Petri nets Symulacja ruchu lotniskowego z użyciem sieci Petriego 8 SUMIŁA Marek Impact of telematics-enabled devices on driver behaviour Wpływ wbudowanych urządzeń telematycznych na zachowanie kierowcy 9 TARGOSZ Mirosław, SZUMOWSKI Michał, SKARKA Wojciech, PRZYSTAŁKA Piotr Velocity planning of an electric vehicle using an evolutionary algorithm Planowanie prędkości jazdy pojazdu elektrycznego z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego 10 WALENDZIK Małgorzata, NOWACKI Gabriel, NIEDZICKA Anna Information system for safe parking places System informacyjny bezpieczne miejsca parkingowe 11 WALUŚ Konrad J. Experimental study on comparison of kinematic traffic characteristics of a road tractor and a passenger car at subzero temperatures Doświadczalne badania porównawcze cech kinematycznych ruchu ciągnika siodłowego i samochodu osobowego w ujemnych temperaturach otoczenia 12 KAROŃ Grzegorz Travel demand and transportation supply modelling for agglomeration without transportation model Modelowanie popytu i podaży transportu w warunkach braku modelu ruchu dla aglomeracji END OF THE SESSION/KONIEC SESJI THE GALA DINNER/UROCZYSTA KOLACJA 8

9 OCTOBER 25, 2013 / 25 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE 1 KĘDZIORA Krzysztof, WALUŚ Konrad J. Experimental and simulation research on car acceleration and braking on snow-covered roads Badania eksperymentalne i symulacyjne przyspieszania i hamowania samochodu osobowego na nawierzchni pokrytej śniegiem 2 KONIECZNY Łukasz, BURDZIK Rafał, FIGLUS Tomasz Possibility to control and adjust the suspensions of vehicles Możliwość sterowania i regulacji zawieszeń pojazdów samochodowych 3 SIERPIŃSKI Grzegorz Revision of the modal split of traffic model Aktualizacja modelu podziału modalnego ruchu 4 KWAŚNIOWSKI Stanisław, ZAJĄC Paweł Tracing and tracking using RFID tags in logistic systems of transport and storage Monitorowanie ładunków przy pomocy znacznika RFID w logistycznych systemach transportowo-magazynowych 5 KWAŚNIOWSKI Stanisław, ZAJĄC Paweł Determination of electrical energy recovery forklifts using supercapacitors battery Określenie możliwości odzysku energii w elektrycznych wózkach widłowych z wykorzystaniem akumulatorów superkondensatorowych 6 ŁUKASIK Zbigniew, PERZYŃSKI Tomasz Telematic systems to aid in safety in inland water tourism Telematyczne systemy wspomagania bezpieczeństwa w śródlądowej turystyce wodnej 7 MAŁECKI Krzysztof, PIETRUSZKA Piotr, IWAN Stanisław Selected aspects of traffic micro-simulation based on cellular automata and traffic detection system Wybrane aspekty mikro-symulacji ruchu drogowego z wykorzystaniem automatów komórkowych i systemu detekcji 8 MATUSKA Slavomir, HUDEC Robert, BENCO Miroslav, ZACHARIASOVA Martina Classification of animals to determine the migration potential at the construction of new infrastructure Klasyfikacja zwierząt dla ustalenia potencjału migracji przy budowie nowej infrastruktury 9 PAMUŁA Teresa Short-term traffic flow forecasting method based on the data from video detectors using a neural network Krótkoterminowa predykcja natężenia ruchu oparta na danych z wideo detektora z użyciem sieci neuronowych 10 PIETRUSZCZAK Daniel, SZYCHTA Elżbieta Analysis of selected dynamic properties of fractional order accelerometers for application in telematic equipment Analiza wybranych właściwości dynamicznych akcelerometrów ułamkowych rzędów stosowanych w telematyce 11 ŠÁLA Jiří, NĚMEC Vladimír, NOVÁK Andrej Use of information bases for the application of operational aviation regulations Wykorzystanie baz informacji do zastosowania przepisów operacyjnych lotnictwa 12 ŠIMÁK Vojtech, NEMEC Dusan, HRBČEK Jozef, JANOTA Aleš Inertial navigation: Improving precision and speed of Euler angles computing from MEMS gyroscope data Nawigacja bezwładnościowa: poprawa dokładności i szybkości obliczania kątów Eulera z danych żyroskopu MEMS END OF THE SESSION/KONIEC SESJI 9

10 OCTOBER 26, 2013 / 26 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE ROAD SESSION XI /SESJA DROGOWA XI Chairman/Przewodniczy: prof. Piotr OLSZEWSKI: 8.30 ANDRZEJEWSKI Grzegorz, ZAJĄC Wojciech, KOŁOPIEŃCZYK Małgorzata Time dependencies modelling in traffic control algorithms Modelowanie zależności czasowych w algorytmach kontroli ruchu drogowego 8.45 BRUDNY Dawid, KRAWIEC Stanisław Role and significance of variable message signs in traffic management systems Rola i znaczenie znaków o zmiennej treści w systemach zarządzania ruchem drogowym 9.00 BUREŠ Petr Quality and quantity improvement for current RDS-TMC Jakościowa i ilościowa poprawa obecnych RDS-TMC 9.15 FORCZMAŃSKI Paweł Recognition of occluded traffic signs based on two-dimensional linear discriminant analysis Rozpoznawanie przesłoniętych znaków drogowych bazujące na dwuwymiarowej liniowej analizie dyskryminacycjnej 9.30 KASPRZYK Zbigniew, SIERGIEJCZYK Mirosław Some problems of functional analysis of electronic toll collection system (ViaToll) Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej elektronicznych systemów poboru opłat (ViaToll) 9.45 KOŁOPIEŃCZYK Małgorzata, ANDRZEJEWSKI Grzegorz, ZAJĄC Wojciech Block programming technique in traffic control Wykorzystanie techniki programowania blokowego w sterowaniu ruchem drogowym END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA DISCOUSSION PANEL/ PANEL DYSKUSYJNY END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE/ODJAZD DO KATOWIC 10

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Konferencja Telematyki Systemów Transportowych TST 15 - zorganizowana została w tym roku przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA Security, Economy & Law Nr 2/2016 (XI), (67 73) INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) AND THEIR IMPACT ON IMPROVING SAFETY TOMASZ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Intelligent Transportation Systems

Intelligent Transportation Systems The name of Intelligent Transportation Systems was accepted on first, World ITS Congress in Paris in 1994 and stands for systems, which encompass vast collection of various technologies (telecommunications,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Szkoła Logistyki

P R O G R A M. Szkoła Logistyki P R O G R A M Szkoła Logistyki Wisła 10-13 stycznia 2017r 10 stycznia (wtorek) Od 12 00 rejestracja uczestników 13 00-15 00 obiad 15 30 17 30 otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-17 30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY Streszczenie: funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH Andrzej Lewiński Politechnika Radomska Wydział Transportu i Elektrotechniki Lucyna Bester Politechnika Radomska Wydział Transportu i Elektrotechniki ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO

Bardziej szczegółowo

Zakład Telekomunikacji w Transporcie

Zakład Telekomunikacji w Transporcie Zakład Telekomunikacji w Transporcie Monografie, książki i ich rozdziały Sumiła M.: Selected aspects of message transmission management of ITS systems. In monograph:telematics in the Transport Environment

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS- Inteligentne systemy transportowe Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS Łódź w liczbach 234 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną podłączone do sytemu 81 kamer CCTV 9 tablic VMS (mobilna informacja

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS

Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych PPT ITS Małgorzata Zysińska, ITS Warszawa, 30 listopada 2007 Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów Transportowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III MK2 1 Dynamika maszyn 1 45 15 30 1 E 2 4 2 Filozofia 2 30 30 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 60 60 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna 5 30

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju SPRINT integratorem systemów ITS Trójmiasto Bydgoszcz Olsztyn System ITS w Bydgoszczy System ITS w Olsztynie System ITS w Łódź Sterowanie ruchem w tunelu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) nr 1/2015 (6)

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) nr 1/2015 (6) Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) Spis treści Wstęp... GRASS na Transporting Research Board 94th Annual Meeting... Spotkanie robocze interesariuszy:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS

Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WARUNKACH ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO VIII Konferencja Naukowo-Techniczna NOWOCZESNY TRANSPORT PUBLICZNY W OBSZARACH ZURBANIZOWNYCH Poznań-Rosnówko 15-17.06.2011 Politechnika

Bardziej szczegółowo

MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM POJAZDÓW W OBSZARZE MIEJSKIM Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH

MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM POJAZDÓW W OBSZARZE MIEJSKIM Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 67 Nr kol. 1832 Teresa PAMUŁA, Aleksander KRÓL MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM POJAZDÓW W OBSZARZE MIEJSKIM Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SZANSĄ I BARIERĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Łacnego BYDGOSZCZ 2008 SPIS TREŚCI Przedmowa Janusz Łacny... Rozdział I Transport w polityce

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

bezpieczniej przez tory

bezpieczniej przez tory DY ONAPP bezpieczniej przez tory Dynamiczny System Ostrzegania na Przejeździe kolejowym i Przejściu dla pieszych Warszawa, 18 marca 2015 r. Przejazdy kolejowo- drogowe w Polsce (luty 2015): kat. A 2596

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 stota rozwiązań klasy Smarter Cities 2

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE. Redaktor naukowy. Maria Michafowska

ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE. Redaktor naukowy. Maria Michafowska WSPÖICZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor naukowy Maria Michafowska Katowice 2013 SPIS TRESCI Bartosz Bartniczak ZRÖWNOWAZONY TRANSPORT NA POZIOMIE REGIONALNYM JAKO PRZEDMIOT POMIARU

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana I rok

Informatyka Stosowana I rok Ćwiczenia Grupa zielona 1 Ambroziak Marcin 282551 2 Biesiadziński Szymon Adrian 280492 3 Chuk Karol 280494 4 Czerski Bartosz 282555 5 Falkowski Patryk 280497 6 Grudek Robert 260102 7 Jabłoński Dawid Waldemar

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. TOMASZ DYBICZ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W TRANSPORTOWYCH (ITS) W NOWOCZESNYM TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM. PIOTR KRUKOWSKI ZDiUM Wrocław

ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W TRANSPORTOWYCH (ITS) W NOWOCZESNYM TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM. PIOTR KRUKOWSKI ZDiUM Wrocław ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W TRANSPORTOWYCH (ITS) W NOWOCZESNYM TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM PIOTR KRUKOWSKI ZDiUM Wrocław Plan prezentacji 1. Co to jest ITS 2. Systemy łączności 3. Automatyczna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim PERZYŃSKI Tomasz 1 Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim WSTĘP Coraz większe oczekiwania rynku wymuszają stosowanie nowych technologii. W nowe technologie wpisują się systemy telematyki transportu.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i ITS Polska Międzynarodowy Kongres Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

Telematyka transportu w praktyce

Telematyka transportu w praktyce Polskie Stowarzyszanie Telematyka transportu w praktyce Prof. Jerzy Mikulski Katowice Polsko Czesko Słowackie Forum 28 września 20101 1 Polskie Stowarzyszanie Telematyka transportu w praktyce Katowice

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH

OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH -2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Robert PILCH, Jan SZYBKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH Słowa kluczowe Niezawodność sieci, sieci transportowe, algorytm faktoryzacji,

Bardziej szczegółowo