Programme of the Conference. Program Konferencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programme of the Conference. Program Konferencji"

Transkrypt

1 Programme of the Conference Program Konferencji

2 OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO COAL MINE/ZJAZD NA DÓŁ W KOPALNI GUIDO OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI SPEECHES OF INVITED GUESTS /WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI INVITED LECTURES SESSION I /REFERATY ZAPROSZONE SESJA I Chairman/Przewodniczy: prof. Jerzy MIKULSKI LIVER Kazimierz, CZARNECKI Krzysztof Technical aspects of assignment of priority for public transport best practice Techniczne aspekty przydzielania priorytetowego przejazdu dla komunikacji zbiorowej najlepsze praktyki WOLNIEWICZ-WARSKA Ewa Kapsch doesn t end on viatoll Na viatollu Kapsch się nie kończy BREAK/PRZERWA PLENARY SESSION II/SESJA PLENARNA II Chairman/Przewodniczy: prof. Grzegorz DYDKOWSKI WOLNIEWICZ-WARSKA Ewa, OLCZAK Paweł Practical aspects of applying telematics in XXI century metropolises management Aspekty praktyczne zastosowania telematyki w zarządzaniu metropoliami DYDKOWSKI Grzegorz, URBANEK Anna Directions and benefits of using traffic modelling software in the urban public transport Kierunki oraz korzyści stosowania w miejskim transporcie zbiorowym oprogramowania do modelowania ruchu FALTUS Vladimír, TICHÝ Tomáš, BĚLINOVÁ Zuzana Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks Wykorzystanie jednostki inteligentnej do zarządzania ruchem nasyconych sieci dróg miejskich IWAN Stanisław, MAŁECKI Krzysztof, KORCZAK Jerzy Impact of telematics on efficiency of urban freight transport Wpływ telematyki na efektywność miejskiego transportu towarowego LUBIENIECKA-KOCOŃ Karolina, KOS Barbara, KOSOBUCKI Łukasz, URBANEK Anna Modern tools of passenger public transport integration Nowoczesne narzędzia integracji publicznego transportu pasażerskiego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD GOING OUT TO THE SURFACE/WYJAZD NA POWIERZCHNIĘ DEPARTURE OF THE BUS TO USTROŃ/ODJAZD AUTOBUSU DO USTRONIA ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE 2

3 GENERAL SESSION III/SESJA OGÓLNA III Chairman/Przewodniczy: prof. Zbigniew PIETRZYKOWSKI PROKOPOWICZ Adam K., DĄBROWSKA Anna World trends in ITS deployment (implementation). Possibilities for evolution of isolated ITS systems into integrated systems in Poland Światowe trendy wdrażania ITS. Możliwość ewolucji wyspowych wdrożeń ITS w Polsce w spójny system BUJAK Andrzej, SMOLAREK Mirosław, ORZEŁ Anna Telematic innovations in transport safety Innowacje telematyczne w bezpieczeństwie transportu JANUSZEWSKI Jacek How the troposphere affects positioning solution using satellite navigation systems Jak troposfera wpływa na określanie pozycji za pomocą satelitarnych systemów nawigacyjnych MAJEROVÁ Zuzana, RIEVAJ Vladimír Legislation and road safety Prawo a bezpieczeństwo na drogach SIERGIEJCZYK Mirosław, PAŚ Jacek, ROSIŃSKI Adam Assurance of the electromagnetic compatibility in the chosen transport telematic systems Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej w wybranych systemach telematyki transportu SIERPIŃSKI Grzegorz Changes of the modal split of traffic in Europe Zmiany podziału modalnego ruchu w Europie END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DINNER/KOLACJA SURPRISE/NIESPODZIANKA 3

4 OCTOBER 24, 2013 / 24 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE 8.30 PSTT meeting/spotkanie PSTT COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Team for Traffic Control in Transport, Polish Academy of Sciences, Transport Committee meeting / Posiedzenie Zespołu Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN LUNCH/OBIAD RAIL SESSION IV /SESJA KOLEJOWA IV Chairman/Przewodniczy: prof. Andrzej LEWIŃSKI KOWALSKI Jarosław Inteligent Transport Systems just trend, or a real surplus? Inteligentne Systemy Transportowe moda, czy wartość dodana? KOCHAN Andrzej Simulation tasks for the didactic stand Zadania symulacyjne na stanowisku dydaktycznym LEWIŃSKI Andrzej, ŁUKASIK Zbigniew, BESTER Lucyna Safety transmission in railway application cryptographic approach Bezpieczna transmisja w zastosowaniach kolejowych podejście kryptograficzne MAGOTT Jan, LEWIŃSKI Andrzej, PERZYŃSKI Tomasz Semi-formal methods in safety railway control systems validation Semi - formalne metody w wykazywaniu bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym TORUŃ Andrzej, LEWIŃSKI Andrzej Efficiency analysis of train monitoring system applying the changeable block distance method Analiza efektywności linii kolejowej przy wykorzystaniu systemu prowadzenia pociągu ze zmiennym odstępem blokowym SIERGIEJCZYK Mirosław, GAGO Stanisław Safety, availability and certification of GSMR net for needs of ETCS Bezpieczeństwo, dostępność i certyfikacja sieci GSMR dla potrzeb ETCS END OF THE SESSION/KONIEC SESJI PRESENTATION/PREZENTACJA DASZEWSKI Dariusz The use of aircrafts for transport tasks based on examples of S-70i Black Hawk helicopter and M28 aircraft Wykorzystanie statków powietrznych do zadań transportowych na przykładzie śmigłowca S-70i Black Hawk oraz samolotu M DEPARTURE OF THE BUS TO CONCERT/ODJAZD AUTOBUSU NA KONCERT COFFEE, TEA/KAWA, HERBATA Songs concert/koncert Piosenek DINNER/KOLACJA 4

5 OCTOBER 24, 2013 / 24 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE 1 BILIŃSKA REFORMAT Katarzyna, DEWALSKA OPITEK Anna Telematics of delivery optimization based on cross docking concept in Poland Telematyka optymalizacji dostaw z wykorzystaniem koncepcji cross docking w Polsce 2 BOJMIR Martin, HUDEC Robert, KAMENCAY Patrik, PIRNIK Rastislav 3D objects modelling and description from a traffic flow Modelowanie i opis obiektów trójwymiarowych w ruchu 3 BUJAK Andrzej, ZAJĄC Paweł Monitoring of cargo in logistic systems of transport and storage Monitorowanie ładunków w logistycznych systemach transportowo-magazynowych 4 BUKLJAŠ SKOČIBUŠIĆ Mihaela, BRNARDIĆ Mato, BRNARDIĆ Ema Identification of framework for sustainable development of nautical tourism on inland waterways in Croatia Identyfikacja ram zrównoważonego rozwoju turystyki żeglarskiej na wodach śródlądowych w Chorwacji 5 BURDZIK Rafał, KONIECZNY Łukasz, FIGLUS Tomasz Concept of on-board comfort vibration monitoring system for vehicles Koncepcja samochodowego pokładowego systemu monitorowania komfortu drganiowego 6 CIOĆ Radosław, LUFT Mirosław Selected issues of fractional calculus in modelling accelerometers used in telematic equipment Wybrane zagadnienia rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w modelowaniu akcelerometrów stosowanych w telematyce 7 CZECH Piotr Diagnosing a car engine fuel injectors damage Diagnozowanie uszkodzeń wtryskiwaczy w silnikach spalinowych pojazdów 8 CZECH Piotr Intelligent approach to valve clearance diagnostic in cars Inteligentne podejście do diagnozowania luzu zaworowego w silniku spalinowym samochodu 9 FRANEKOVÁ Mária, LULEY Peter Security of digital signature schemes for car-to-car communications within Intelligent Transportation Systems Zabezpieczenie systemów podpisu cyfrowego dla łączności car- to-car w inteligentnych systemach transportu 10 HRBČEK Jozef, ŠIMÁK Vojtech, SPALEK Juraj, NEMEC Dusan Comparison of different approaches to predict air pollution inside the tunnel tube Porównanie różnych sposobów podejścia do przewidywania zanieczyszczenia powietrza wewnątrz tunelu 11 KALAŠOVÁ Alica, MASÁR Jozef Use of RFID as a supporting information pillar in oversized transport Wykorzystanie RFID jako filara informacji pomocniczej w transporcie nadwymiarowym 12 KOPACZ Piotr Proposal on a Riemannian approach to path modeling in a navigational decision support system Propozycja Riemannowskiego podejścia do modelowania trajektorii w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji 5

6 OCTOBER 25, 2013 / 25 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE SKODA Cars Presentation/Prezentacja samochodów SKODA ROAD SESSION V /SESJA DROGOWA V Chairman/Przewodniczy: prof. Gabriel NOWACKI 8.30 KRAUSE Jan, MAGNUS Stephan, SCHÖNROCK Renè, HERRMANN Andreas Model and tool based approach for the testing of cooperative systems within traffic Podejście oparte na modelu i narzędziu do badania systemów współpracujących w ruchu 8.45 MRÓWKA Paweł, OLEJNICZAK Marek Selected aspects of digital image processing applications in ITS Wybrane aspekty zastosowań cyfrowego przetwarzania obrazu w systemach inteligentnego transportu 9.00 NIEBEL Wolfgang Cost-benefit-based implementation strategy for Green Light Optimised Speed Advisory (GLOSA) Strategia wdrożenia oparta na analizie kosztów i korzyści wskazówek dotyczących szybkości zoptymalizowanej dla zielonego światła (GLOSA) 9.15 NOWACKI Gabriel, NIEDZICKA Anna, WALENDZIK Małgorzata Conception of National System of Monitoring Dangerous Goods Vehicles Koncepcja Krajowego Systemu Monitorowania Pojazdów Przewożących Towary Niebezpieczne 9.30 MIKŁASZ Marcin, OLSZEWSKI Piotr, NOWOSIELSKI Adam, KAWKA Grzegorz Pedestrian traffic distribution analysis using face recognition technology Tworzenie więźby ruchu pieszych z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy 9.45 SCERBA Marek, APELTAUER Jiri, VSETECKA Martin, APELTAUER Tomas Dynamic traffic management on motorways during reconstruction works Dynamiczne sterowanie ruchem na autostradach w czasie robót związanych z przebudową END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA SEA SESSION VI /SESJA MORSKA VI Chairman/Przewodniczy: prof. Jacek JANUSZEWSKI BANAŚ Paweł, WÓJCIK Anna, PIETRZYKOWSKI Zbigniew Model of inference processes in the automatic maritime communication system Model procesów wnioskowania w systemie automatycznej komunikacji morskiej DRAMSKI Mariusz, MĄKA Marcin Algorithm of solving collision problem of two objects in restricted area Algorytm rozwiązywania problemu kolizji dwóch obiektów na obszarze ograniczonym MILER Ryszard K., BUJAK Andrzej exactearth Satellite AIS as one of the most advanced shipping monitoring systems System exactearth Satellite AIS jako najbardziej rozwinięty system zobrazowania żeglugi WAWRUCH Ryszard Single window for maritime safety information Pojedyncze okno dla morskich informacji bezpieczeństwa WEINTRIT Adam Technical infrastructure to support seamless information exchange in e-navigation Infrastruktura techniczna wspierająca jednolity system wymiany informacji w koncepcji e-navigation WIŚNIEWSKI Bernard, MEDYNA Piotr, CHOMSKI Jarosław Adjusting the speed characteristic of a ship during a voyage with tropical cyclone avoidance Dopasowanie charakterystyki prędkościowej statku podczas podróży z omijaniem cyklonu tropikalnego END OF THE SESSION/KONIEC SESJI LUNCH/OBIAD STEFAŃSKI Krystian Program Versita Open Access Publishing for magazine publisher Program Versita Open Access Publishing dla wydawców czasopism 6

7 POSTER SESSION VII /SESJA POSTEROWA VII Chairman/Przewodniczy: prof. Jacek SKORUPSKI 1 BUBENÍKOVÁ Emília, FRANEKOVÁ Mária, HOLEČKO Peter Security increasing trends in Intelligent Transportation Systems utilising modern image processing methods Tendencje zwiększania bezpieczeństwa w inteligentnych systemach transportu wykorzystujących nowoczesne metody obróbki obrazów 2 ČERNICKÝ Ľubomír, KALAŠOVÁ Alica Microscopic simulation of the coordinated signal controlled intersections Symulacja mikroskopowa skoordynowanych skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną 3 FILIPKOWSKI Damian Data transmission system architecture for e-navigation Struktura systemu transmisji danych dla e-nawigacji 4 FORCZMAŃSKI Paweł, MAŁECKI Krzysztof Selected aspects of traffic signs recognition: visual versus RFID approach Wybrane aspekty rozpoznawania znaków drogowych: porównanie metod wizualnych i bazujących na technologii RFID 5 GAWEŁ Przemysław, DEMBCZYŃSKI Krzysztof, KOTŁOWSKI Wojciech, JASZKIEWICZ Andrzej Real-time travel time prediction models in routing for car navigation applications Modele predykcji czasów przejazdu dla wyznaczania tras w systemach nawigacji samochodowej 6 HRUBOŠ Marián, JANOTA Aleš Algorithm for surface creation from a cloud of points Algorytm tworzenia powierzchni z chmury punktów 7 HYLA Paweł, SZPYTKO Janusz Vision method for rope angle swing measurement for overhead travelling cranes validation approach Metoda pomiaru kąta wychylenia liny suwnicy pomostowej z zastosowaniem techniki wizyjnej ocena dokładności 8 JOSZCZUK-JANUSZEWSKA Jolanta Importance of cloud-based maritime fleet management software Znaczenie oprogramowania do zarządzania statkami na morzu opartego na chmurze 9 KASPRZYK Zbigniew, RYCHLICKI Mariusz Impact of the manual toll collection system on the traffic flow of vehicles on the highway Wpływ manualnego systemu poboru opłat na płynność ruchu autostradowego 10 KISILOWSKI Jerzy, ZALEWSKI Jarosław Evaluation of possibilities of a motor vehicle technical condition assessment after an accident repair in the aspect of road traffic safety Możliwości oceny pojazdu powypadkowego po naprawie w aspekcie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego 11 KOUKOL Milan, PŘIBYL Ondřej Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM Algorytm rozmyty w programie VISSIM do harmonizacji szybkości na autostradzie 12 MACIOSZEK Elżbieta Analysis of the effect of congestion in the lanes at the inlet to the two-lane roundabout on traffic capacity of the inlet Analiza wpływu stopnia obciążenia pasów ruchu na wlocie ronda dwupasowego na wartość przepustowości wlotu END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 7

8 POSTER SESSION VIII /SESJA POSTEROWA VIII Chairman/Przewodniczy: prof. Mirosław SIERGIEJCZYK 1 MAŁECKI Krzysztof, KOPACZYK Kamil RFID-based traffic signs recognition system Wykorzystanie technologii RFID w rozpoznawaniu znaków drogowych 2 MATYSIAK Arkadiusz, NIEZGODA Michał, KAMIŃSKI Tomasz, KRUSZEWSKI Mikołaj Standardization of ADAS functionalities for fully electric vehicles Standaryzacja funkcjonalności systemów wspomagania jazdy typu ADAS przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych 3 MESGARPOUR Mohammad, LANDA-SILVA Dario, DICKINSON Ian Overview of telematics-based prognostics and health management systems for commercial vehicles Przegląd telematycznych systemów prognozowania i zarządzania stanem dla pojazdów komercyjnych 4 OTRĘBSKA Małgorzata, SKARKA Wojciech, ZAMORSKI Piotr, CICHOŃSKI Karol Designing safety systems for an electric racing car Projektowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa wyścigowego pojazdu elektrycznego 5 RÁSTOČNÝ Karol, PEKÁR Ľubomír, ŽDÁNSKY Juraj Safety of signalling systems opinions and reality Bezpieczeństwo systemów sygnalizacji opinie i rzeczywistość 6 ZAJĄC Wojciech, KOŁOPIEŃCZYK Małgorzata, ANDRZEJEWSKI Grzegorz Traffic load detection system Detekcja obciążenia tras komunikacyjnych 7 SKORUPSKI Jacek Airport traffic simulation using Petri nets Symulacja ruchu lotniskowego z użyciem sieci Petriego 8 SUMIŁA Marek Impact of telematics-enabled devices on driver behaviour Wpływ wbudowanych urządzeń telematycznych na zachowanie kierowcy 9 TARGOSZ Mirosław, SZUMOWSKI Michał, SKARKA Wojciech, PRZYSTAŁKA Piotr Velocity planning of an electric vehicle using an evolutionary algorithm Planowanie prędkości jazdy pojazdu elektrycznego z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego 10 WALENDZIK Małgorzata, NOWACKI Gabriel, NIEDZICKA Anna Information system for safe parking places System informacyjny bezpieczne miejsca parkingowe 11 WALUŚ Konrad J. Experimental study on comparison of kinematic traffic characteristics of a road tractor and a passenger car at subzero temperatures Doświadczalne badania porównawcze cech kinematycznych ruchu ciągnika siodłowego i samochodu osobowego w ujemnych temperaturach otoczenia 12 KAROŃ Grzegorz Travel demand and transportation supply modelling for agglomeration without transportation model Modelowanie popytu i podaży transportu w warunkach braku modelu ruchu dla aglomeracji END OF THE SESSION/KONIEC SESJI THE GALA DINNER/UROCZYSTA KOLACJA 8

9 OCTOBER 25, 2013 / 25 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ SCIENTIFIC NEWS/KOMUNIKATY NAUKOWE 1 KĘDZIORA Krzysztof, WALUŚ Konrad J. Experimental and simulation research on car acceleration and braking on snow-covered roads Badania eksperymentalne i symulacyjne przyspieszania i hamowania samochodu osobowego na nawierzchni pokrytej śniegiem 2 KONIECZNY Łukasz, BURDZIK Rafał, FIGLUS Tomasz Possibility to control and adjust the suspensions of vehicles Możliwość sterowania i regulacji zawieszeń pojazdów samochodowych 3 SIERPIŃSKI Grzegorz Revision of the modal split of traffic model Aktualizacja modelu podziału modalnego ruchu 4 KWAŚNIOWSKI Stanisław, ZAJĄC Paweł Tracing and tracking using RFID tags in logistic systems of transport and storage Monitorowanie ładunków przy pomocy znacznika RFID w logistycznych systemach transportowo-magazynowych 5 KWAŚNIOWSKI Stanisław, ZAJĄC Paweł Determination of electrical energy recovery forklifts using supercapacitors battery Określenie możliwości odzysku energii w elektrycznych wózkach widłowych z wykorzystaniem akumulatorów superkondensatorowych 6 ŁUKASIK Zbigniew, PERZYŃSKI Tomasz Telematic systems to aid in safety in inland water tourism Telematyczne systemy wspomagania bezpieczeństwa w śródlądowej turystyce wodnej 7 MAŁECKI Krzysztof, PIETRUSZKA Piotr, IWAN Stanisław Selected aspects of traffic micro-simulation based on cellular automata and traffic detection system Wybrane aspekty mikro-symulacji ruchu drogowego z wykorzystaniem automatów komórkowych i systemu detekcji 8 MATUSKA Slavomir, HUDEC Robert, BENCO Miroslav, ZACHARIASOVA Martina Classification of animals to determine the migration potential at the construction of new infrastructure Klasyfikacja zwierząt dla ustalenia potencjału migracji przy budowie nowej infrastruktury 9 PAMUŁA Teresa Short-term traffic flow forecasting method based on the data from video detectors using a neural network Krótkoterminowa predykcja natężenia ruchu oparta na danych z wideo detektora z użyciem sieci neuronowych 10 PIETRUSZCZAK Daniel, SZYCHTA Elżbieta Analysis of selected dynamic properties of fractional order accelerometers for application in telematic equipment Analiza wybranych właściwości dynamicznych akcelerometrów ułamkowych rzędów stosowanych w telematyce 11 ŠÁLA Jiří, NĚMEC Vladimír, NOVÁK Andrej Use of information bases for the application of operational aviation regulations Wykorzystanie baz informacji do zastosowania przepisów operacyjnych lotnictwa 12 ŠIMÁK Vojtech, NEMEC Dusan, HRBČEK Jozef, JANOTA Aleš Inertial navigation: Improving precision and speed of Euler angles computing from MEMS gyroscope data Nawigacja bezwładnościowa: poprawa dokładności i szybkości obliczania kątów Eulera z danych żyroskopu MEMS END OF THE SESSION/KONIEC SESJI 9

10 OCTOBER 26, 2013 / 26 PAŹDZIERNIKA 2013 HOTEL MUFLON USTROŃ BREAKFAST/ ŚNIADANIE ROAD SESSION XI /SESJA DROGOWA XI Chairman/Przewodniczy: prof. Piotr OLSZEWSKI: 8.30 ANDRZEJEWSKI Grzegorz, ZAJĄC Wojciech, KOŁOPIEŃCZYK Małgorzata Time dependencies modelling in traffic control algorithms Modelowanie zależności czasowych w algorytmach kontroli ruchu drogowego 8.45 BRUDNY Dawid, KRAWIEC Stanisław Role and significance of variable message signs in traffic management systems Rola i znaczenie znaków o zmiennej treści w systemach zarządzania ruchem drogowym 9.00 BUREŠ Petr Quality and quantity improvement for current RDS-TMC Jakościowa i ilościowa poprawa obecnych RDS-TMC 9.15 FORCZMAŃSKI Paweł Recognition of occluded traffic signs based on two-dimensional linear discriminant analysis Rozpoznawanie przesłoniętych znaków drogowych bazujące na dwuwymiarowej liniowej analizie dyskryminacycjnej 9.30 KASPRZYK Zbigniew, SIERGIEJCZYK Mirosław Some problems of functional analysis of electronic toll collection system (ViaToll) Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej elektronicznych systemów poboru opłat (ViaToll) 9.45 KOŁOPIEŃCZYK Małgorzata, ANDRZEJEWSKI Grzegorz, ZAJĄC Wojciech Block programming technique in traffic control Wykorzystanie techniki programowania blokowego w sterowaniu ruchem drogowym END OF THE SESSION/KONIEC SESJI COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA DISCOUSSION PANEL/ PANEL DYSKUSYJNY END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE/ODJAZD DO KATOWIC 10

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

lfi TETEMATICS TRANSPORT SYSTEMS November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd 8th I nternational Conference www.tst+onf erence.org

lfi TETEMATICS TRANSPORT SYSTEMS November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd 8th I nternational Conference www.tst+onf erence.org lfi www.tst+onf erence.org TRANSPORT SYSTEMS TETEMATICS 8th I nternational Conference November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd Sth International Conference TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST'08 Conference

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04.

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04. Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 15-17.04.2015, Wrocław PATRONAT ORGANIZATORZY P O L S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego / Tomasz Szczuraszek Influence of local databases on road traffic safety improvement

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO!

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO! OD REDAKTORA NACZELNEGO! Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak

Bardziej szczegółowo

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak (sekretarz

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects....................................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMME NAVSUP 08. October 22-24, 2008 Gdynia, POLAND

PROGRAMME NAVSUP 08. October 22-24, 2008 Gdynia, POLAND PROGRAMME NAVSUP 08 October 22-24, 2008 Gdynia, POLAND SCIENTIFIC COMMITTEE prof. Andrzej FELSKI PNA, PNF, Poland - chairman prof. Sergiej P. ALEKSIEJEW - GNINGI, Russia prof. Włodzimierz L. BARAN - PAS,

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo