OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE"

Transkrypt

1 OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI Jerzy MIKULSKI Chairman of the Organizing Committee/Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WELCOME SPEECH/SŁOWO POWITALNE Aleš JANOTA Chairman of the Science Program Committee/Przewodniczący Komitetu Programowego Andrzej WILK Dean of the Faculty of Transport/Dziekan Wydziału Transportu INVITED GUESTS SPEECHES/WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI Janusz DYDUCH, Andrzej KOCHAN Transport information system for travel and freight planning, sale of services and analysis of transport processes Transportowy system telematyczny planowania podróży i przewozów, sprzedaży usług oraz analizy i prognozowania procesów transportowych Tomáš TICHÝ The application of telematics city systems Zastosowanie systemów telematyki miejskiej Richard LATISLAV, Alica KALAŠOVÁ Introduction of road charging in city of Žilina a tool for reduction of negative externalities Wprowadzenie opłat drogowych w mieście Žilina narzędzie redukcji negatywnych wpływów Mirosław JASKUŁOWSKI, Shoaib KAMRAN, Olivier HAAS Emergency response time optimisation using real-time traffic information Optymalizacja dojazdu służb ratowniczych z wykorzystaniem informacji o ruchu w czasie rzeczywistym COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Marek PAWLIK Polish national ERTMS deployment plan Narodowy plan wdrażania ERTMS w Polsce Jacek JANUSZEWSKI Messages transfer and data formats in satellite navigation systems Przepływ informacji oraz format danych w satelitarnych systemach nawigacyjnych Andrzej KRÓLIKOWSKI, Tadeusz STUPAK, Ryszard WAWRUCH Operation of the maritime safety information systems Działanie morskich systemów bezpieczeństwa Miroslav SVITEK, Tomas ZELINKA Monitoring of transport means on airport surface Monitoring środków transportu na powierzchni lotniska END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DEPARTURE OF THE BUS/ODJAZD AUTOBUSU ARRIVAL TO USTROŃ/PRZYJAZD DO USTRONIA ACCOMMODATION/ZAKWATEROWANIE LUNCH/OBIAD

2 OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 PRESENTATIONS/PREZENTACJE Chairman/Przewodniczy: Ryszard WAWRUCH Peter GIESEKUS Trends and developments in professional telematics Kierunki rozwoju i postępy w profesjonalnej telematyce Artur ORUBA The precise satellite positioning system ASG-EUPOS and its potential applications in transport Możliwości wykorzystania systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS w transporcie Leo DAENEN Telematic fleet managment systems for road transport Telematyczne systemy zarządzania flotą pojazdów dla transportu drogowego Artur WRÓBEL New challenges in telematics provided by PicoTrack technology Nowe wyzwania w telematyce dostarczane przez technologię PicoTrack Ewa KOLBUSZ, Marcin WILCZEK Silesian Cluster - Intelligent System of Public Transport Management Śląski Klaster inteligentny system zarządzania transportem publicznym Andrzej ŻURKOWSKI Railway research area - CNTK on the Polish and the European market Badania kolejowe - CNTK na rynku polskim i europejskim END OF THE SESSION/KONIEC SESJI DINNER/KOLACJA

3 OCTOBER 18, 2007 / 18 PAŹDZIERNIKA BREAKFAST/ ŚNIADANIE GENERAL SESSION/SESJA OGÓLNA Chairman/Przewodniczy: Marek PAWLIK 8.30 Kazimierz BARTCZAK Scenarios for ITS telecommunications technologies development in Poland for the years Scenariusze rozwoju technologii inteligentnego transportu w Polsce w latach Marcela BOLKOVA, Alexander CHLAŇ Transport policy and public transport in regions in the Czech Republic Polityka transportowa i regionalny transport publiczny w Czechach 9.00 Jerzy CHMIEL, Ewa DUDEK Estimation of the values of the choosen safety rates for achieving the determined time of safety work of transport telematics system Szacowanie wartości wybranych wskaźników bezpieczeństwa dla uzyskania określonego czasu bezpiecznej pracy systemu telematyki transportu 9.15 Tomasz DĘBICKI Electronic repository and standardization of processes and electronic documents in transport Repozytorium elektroniczne i standaryzacja procesów i dokumentów elektronicznych w transporcie 9.30 Ewa DUDEK Foundation fieldbus protocol to be applied in telematic systems of transport Protokół foundation fieldbus do zastosowań w systemach telematyki transportu COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Joanna KOS Internet as a distribution channel for the hypermarkets Internet jako kanał dystrybucji dla hipermarketów Janusz LANGER Harmonization of electronic documents in conjunction with analysis of food traceability requirements Harmonizacja komunikatów elektronicznych z uwzględnieniem wymagań śledzenia żywności traceability Józef OKULEWICZ Programming language creation for controling internal transport devices Tworzenie języka programowania do sterowania urządzeniami transportu wewnętrznego Rafael TOLEDO- MOREO, Cristina SOTOMAYOR-MARTÍNEZ, Antonio F.GÓMEZ-SKARMETA Recommendations and deployment strategy for ITS architecture in Spain Zalecenia i strategia wdrożenia architektury ITS w Hiszpanii Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Ewa KAMIŃSKA The analyze of electronic toll collection systems according to requirements of directive 2004/52/EC Analiza systemów elektronicznego pobierania opłat zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2004/52 WE COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

4 OCTOBER 18, 2007 / 18 PAŹDZIERNIKA 2007 HOTEL MUFLON - USTROŃ SYSTEMS IN RAIL TRANSPORT SESSION I / SESJA I Chairman/Przewodniczy: Andrzej LEWIŃSKI Jakub MŁYŃCZAK, Szymon SURMA Transmission protocols in control systems Protokoły transmisyjne w systemach sterowania Andrzej BIAŁOŃ, Paweł GRADOWSKI, Andrzej TORUŃ The implementation of ERTMS on a test section on E 30 Line Wdrażanie ERTMS na odcinku testowym linii E Michal BOLEK Technological aspects of central traffic control Technologiczne aspekty centralnego sterowania ruchem Tomasz CISZEWSKI, Zbigniew ŁUKASIK Data acquisition during automatic ultrasonic testing of rails Gromadzenie danych podczas automatycznych ultradźwiękowych badań szyn w torze Radosław CIOĆ Elimination of negative effects of the filter operation (according to the UIC 518 norm) on measurements result in railway vehicles vibration research Eliminacja negatywnych skutków działania filtra (określonego normą UIC 518) na wynik pomiarów w badaniach wibracyjnych pojazdów szynowych LUNCH/OBIAD Peter HLOUŠEK A SW support for the design of the track circuits Wsparcie SW do projektowania obwodów torowych Andrzej LEWIŃSKI, Lucyna BESTER The dependability and safety of new wireless systems in railway control and management Dyspozycyjność i bezpieczeństwo nowych systemów bezprzewodowych w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym Mirosław LUFT, Radosław CIOĆ Software correction of measuring system processing errors in vibration research of railway carriage Faals type Programowa korekcja błędów przetwarzania układu pomiarowego w badaniach wibracyjnych wagonu kolejowego typu Faals Janusz GAWROŃSKI, Dariusz SZMEL Railway traffic management system based on the Command 900 System zarządzania ruchem kolejowym na przykładzie systemu Command Zdravko TOŠ, Jasna JURUM-KIPKE, Željko ĆORLUKA Role of communication-based train control (CBTC) systems from the aspect of environmental protection Rola systemów srk (CBTC) z punktu widzenia ochrony środowiska COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

5 OCTOBER 18, 2007 / 18 PAŹDZIERNIKA Włodzimierz FILIPOWICZ Data fusion in maritime traffic engineering Fuzja danych w inżynierii ruchu statków SYSTEMS IN MARITIME TRANSPORT SESSION II / SESJA II Chairman/Przewodniczy: Jacek JANUSZEWSKI Serdjo KOS, Djani SABALJA A contribution to the improvement of the ship s remote pilotage system Wkład w poprawę zdalnego systemu pilotażu statków Marek KOSTĘPSKI Solutions in the coordination of search and rescue action at sea Rozwiązania w koordynacji akcji poszukiwania i ratowania na morzu Andrzej KRÓLIKOWSKI, Tadeusz STUPAK, Ryszard WAWRUCH Technical specification for communication in the LRIT system Wymagania techniczne łączności w systemie LRIT Mirosław ŁĄCKI Machine learning algorithms in decision making support in ship handling Algorytmy uczenia maszynowego we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji podczas manewrowania statkiem COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA Janusz OGRODNICZAK Incremental methods in the bathymetric data processing examination methodology of proposed designs Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych metodyka badań zaproponowanych rozwiązań Zbigniew PIETRZYKOWSKI, Jarosław CHOMSKI, Janusz MAGAJ, Andrzej BĄK, Janusz URIASZ Aims and tasks of the navigational support system on a sea going vessel Cele i zadania nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku morskim Ryszard WAWRUCH Utilization of the automatic identification system for collision avoidance and traffic monitoring Zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji do unikania zderzeń i monitorowania ruchu Adam WEINTRIT Development of e-navigation strategy Strategia rozwoju koncepcji e-navigation END OF THE SESSION/KONIEC SESJI THE APPRECIATION DINNER/UROCZYSTA KOLACJA

6 OCTOBER 19, 2007 / 19 PAŹDZIERNIKA BREAKFAST/ ŚNIADANIE POSTER SESSION/SESJA POSTEROWA Chairman/Przewodniczy: Zbigniew PIETRZYKOWSKI 1 Kazimierz BARTCZAK Key issues of economic appraisal of ITS projects for ITS-developing countries Podstawowe kwestie ekonomicznej oceny projektów ITS dla krajów rozwijających inteligentny transport 2 Ivars BEINARTS, Anatoly LEVCHENKOV Passengers interior climate parameters optimization using intelligent control with neural networks Optymalizacja parametrów klimatycznych wnętrza wagonu pasażerskiego za pomocą inteligentnego sterowania z wykorzystaniem sieci neuronowych 3 Michael A. R. BERNHARD, Karel SCHMEIDLER Human machine interface research and ITS development Badanie interfejsu człowiek-maszyna i rozwój ITS 4 Marcin CHRZAN, Zbigniew ŁUKASIK Compatibility and interoperability of GPS/GALILEO system in means of transport Kompatybilność i interoperacyjność systemu GPS/GALILEO w środkach transportu 5 Przemysław DZIULA, Jerzy MIKULSKI Telematics in crisis management within transport systems Telematyka w zarządzaniu kryzysowym w systemach transportowych 6 Ryszard JANECKI, Stanisław KRAWIEC Is there a cohesive fee collection concept for use of road infrastructure in Poland? Czy istnieje spójna koncepcja poboru opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej w Polsce? 7 František JÚN, Dušan KEVICKÝ, Jana NOVÁKOVÁ, Andrej NOVAK Possibilities of GNSS applications in civil aviation Możliwości zastosowania GNSS w lotnictwie cywilnym 8 Mieczysław KORNASZEWSKI, Zbigniew ŁUKASIK Safe implementation of automatic microprocessor systems of level crossing on the example of the SPA-4 system Bezpieczna realizacja mikroprocesorowych systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przykładzie systemu SPA-4 9 Ján ONDRUŠ, Jozef PAĽO The modelling of transportation and transport processes of the region of Žilina Modelowanie transportu i procesów transportowych regionu Żyliny 10 Karol RÁSTOČNÝ, Juraj ŽDÁNSKÝ Safety of controllers for road traffic control Bezpieczność sterowników do sterowania ruchem drogowym 11 Szymon SURMA Integrated software environment dedicated for implementation of control systems based on PLC controllers Zintegrowane środowisko programowania przeznaczone do realizacji systemów sterowania opartych na sterownikach PLC 12 Marek STAWOWY, Paweł CHROBOT Calibration of traffic simulation on motorway Kalibracja symulacji ruchu pojazdów na autostradzie 13 Zinovij STOTSKO, Bohdan DIVEYEV Vehicle wheals vibration suppresion by dynamic vibration absorber Zmniejszenie wibracji kół pojazdu poprzez dynamiczny absorber wibracji 14 Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA The method of using the GPS device for the distance assigning Sposób użycia urządzenia typu GPS do wyznaczenia odległości 15 Elżbieta SZYCHTA Method for selection of elements of multiresonant ZVS boost converter Metoda doboru elementów multirezonansowego przekształtnika ZVS podwyższającego napięcie COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

7 OCTOBER 19, 2007 / 19 PAŹDZIERNIKA 2007 SYSTEMS IN ROAD TRANSPORT SESSION III / SESJA III Chairman/Przewodniczy: Przemysław DZIULA Zuzana BĚLINOVÁ Self-organizing processes in transportation can we use them to improve traffic control? Samoorganizujące się procesy w transporcie czy możemy je wykorzystać w celu poprawy sterowania ruchem? Krzysztof CHWESIUK, Stanisław IWAN, Grzegorz HOŁOWIŃSKI Use of IT tools in vehicular traffic modelling in seaport urban areas Zastosowanie narzędzi informatycznych w modelowaniu ruchu pojazdów w aglomeracjach portowych Mária FRANEKOVÁ Principles of safety-related communication within control systems in road transport Zasady komunikacji bezpiecznościowej w zakresie systemów sterowania w transporcie drogowym Nadezhda KUNICINA, Alina GALKINA Decision making modelling in public transport scheduling for energy consumption efficiency increasing Modelowanie decyzyjne w planowaniu transportu publicznego w celu zwiększenia oszczędności w zużyciu energii Yelena CHAIKO Complex method of asynchronous electric motors diagnostics on the artificial neural networks basis Kompleksowa metoda diagnostyki silników asynchronicznych na podstawie sztucznych sieci neuronowych Jiří MACUR, Petr HOLCNER, Tomáš APELTAUER Traffic flow simulation and anti congestion control Symulacja przepływu ruchu i zabezpieczenie przed zatorami COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA

8 OCTOBER 19, 2007 / 19 PAŹDZIERNIKA 2007 SYSTEMS IN ROAD TRANSPORT SESSION III / SESJA III Chairman/Przewodniczy: Przemysław DZIULA Peter MAURER, Michael ALEKSA Real time traffic stream analysis based on automatic licence plate recognition with mobile collection units Analiza strumienia ruchu w czasie rzeczywistym w oparciu o automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych za pomocą ruchomych urządzeń Arkadiusz TYSZKO, Tomasz TEMPLIN, Stanisław OSZCZAK GNSS systems in vehicle fleet management GNSS w systemach zarządzania flotą pojazdów Karol RÁSTOČNÝ, Aleš JANOTA, Jiří ZAHRADNÍK Safety of controllers for road traffic control Bezpieczność sterowników do sterowania ruchem drogowym Marek STAWOWY Automatic parameters selection of visional motion detection of vehicles in telematic systems of motorways Automatyczny dobór parametrów wizyjnej detekcji ruchu pojazdów w systemach telematycznych autostrad Marek STAWOWY Idea of visional system assembling traffic information of vehicles on motorway Koncepcja wizyjnego systemu zbierania informacji o ruchu pojazdów na autostradzie Kornel WYDRO Data streams in the telematic systems of road transport Strumienie danych w telematycznych systemach transportu drogowego END OF THE CONFERENCE/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Jerzy MIKULSKI Chairman of the Organizing Committee/Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego LUNCH/OBIAD DEPARTURE TO KATOWICE / ODJAZD DO KATOWIC

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego

Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego JANOWSKI Artur 1 SZULWIC Jakub 2 Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego WSTĘP Technologiczna dostępność pozycjonowania GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) w tym szczególnie GPS-NAVSTAR

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance dr inż. Henryk Marjak Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance Rok 2014 Marjak H. Ocena działań online

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski DANE DO KONTAKTU TEL. +48 728 227 706 E-mail: tomek.polichnowski@icloud.com Adres do kontaktu: ul Wiejska 12a, 00-490 Warszawa WYKSZTAŁCENIE, ODBYTE STUDIA I SZKOLENIA Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 5 maj 2008 cena 9,50 z³ (w tym 0% VAT) www.przeglad-its.pl Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. ul. Trębacka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy Pod redakcją naukową Ewy Ziemby Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2

Bardziej szczegółowo