Znak sprawy: IPOC.I.MM /11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11"

Transkrypt

1 Znak sprawy: IPOC.I.MM /11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1. CZ OGÓLNA Jednostka kontrolowana Adres Data rozpocz cia i zako czenia kontroli Cel/temat kontroli Instytucja Zarz dzaj ca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego Urz d Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Augusty skiego Gda sk r r. Funkcjonowanie systemu zarz dzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Zarz dzaj cym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli planowej pismem o sygn. IPOC.I.MM /11 z dnia 12 stycznia 2011 r. 1.1 Skład zespołu kontroluj cego Lp. Imi i nazwisko Stanowisko Oddział 1 Maria Mizgalska inspektor wojewódzki Kontroli 2 Agnieszka Dzi ciołowska inspektor wojewódzki Kontroli 3 Jarosław Kolaska inspektor wojewódzki Kontroli 4 Roman Zanewycz Inspektor wojewódzki Kontroli 1.2 Osoby udzielaj ce informacji/wyja nie Lp. Imi i nazwisko Stanowisko 1 Rafał Klajnert Kierownik Referatu Monitoringu 2 Izabela Grajko Starszy Specjalista - Referat Zarz dzania RPO 3 Dawid Bloch Starszy specjalista - Referat Płatno ci 4 Jagna Ogonowska Gł. Specjalista - Koordynator Zespołu ds. procedur i kontroli systemowych Wykaz u ywanych skrótów: ARP S.A. BGK BKW DEKLARACJA DGU DF DOIF UE Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Kontroli Wewn trznej UMWP Po wiadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatno Dyrektor Generalny Urz du Departament Finansów UMWP Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów 1

2 DPR DPROW IC IK NSRO IP II IPOC IW IPOC Departament Programów Regionalnych UMWP Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP Instytucja Certyfikuj ca Instytucja Koordynuj ca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja po rednicz ca II stopnia Instytucja Po rednicz ca w Certyfikacji Instrukcja Wykonawcza Instytucji Po rednicz cej w Certyfikacji IW IZ RPO WP Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarz dzaj cej RPO WP Instrukcja wykonawcza Instytucji Po rednicz cej II stopnia dla Osi IW IP II Priorytetowej 1 (bez Działania 1.3) RPO Województwa Pomorskiego na lata IZ RPO WP Instytucja Zarz dzaj ca RPO WP KE Komisja Europejska KM KSI LSI/SZERP MF MRR MWP OP 1 RPO WP (bez Dz. 1.3) OSZiK RPO WP Komitet Monitoruj cy RPO WP Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w okresie Lokalny System Informatyczny /System Zarz dzania Ewidencji i Rozliczania Projektów dla R O WP Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Marszałek Województwa Pomorskiego O Priorytetowa 1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata (bez Działania.3.) Opis Systemu Zarz dzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata PION Procedura Informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowo ciach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci RPK Roczny Plan Kontroli na 2010 r. RPI RPO WP SION SWP SION UE UKS UMWP URPO WP ZWP Regionalna Pomoc Inwestycyjna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , zatwierdzony przez KE w dniu 4 wrze nia 2007 r. System informowania o nieprawidłowo ciach finansowych w wykorzystaniu Funduszu Spójno ci Samorz d Województwa Pomorskiego System informowania o nieprawidłowo ciach finansowych w wykorzystaniu Funduszu Spójno ci Unia Europejska Urz d Kontroli Skarbowej w Gda sku Urz d Marszałkowski Województwa Pomorskiego Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Zarz d Województwa Pomorskiego 2

3 1.3 Zakres kontroli Zakres kontroli obejmował badanie funkcjonowania systemu zarz dzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarz dzaj cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego (dalej: IW IZ RPO WP), w szczególno ci: 1. Wykonanie zalece pokontrolnych z kontroli nr 04/09 przeprowadzonej w dniach r. 2. Poprawno sporz dzania dokumentów dotycz cych wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej. 3. System weryfikacji wydatków. 4. Sprawozdawczo i monitorowanie. 5. Weryfikacja Po wiadcze IP II. 6. Informowanie o nieprawidłowo ciach. 7. Prowadzenie rejestru obci e i odzyskiwanie kwot. 8. KSI (SIMIK 07-13). 9. Realizacja obowi zków kontrolnych. 2. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 2.1. Wykonanie zalece pokontrolnych z kontroli nr 04/09 przeprowadzonej w dniach r. Zalecenie 1. Zaleca si weryfikowanie poprawno ci sporz dzenia wniosku o dofinansowanie, aby dane w poszczególnych cz ciach wniosku były spójne (dotyczy wska nika (KSI) liczba imprez/ wydarze kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego obj tych wsparciem). Zgodnie z map wska ników KSI z r. wska nik (rezultatu) - okre la liczb osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturalnego obj te wsparciem. Porównano wersje papierowe wniosków o dofinansowanie i wersje w KSI nast puj cych umów: - UDA-RPPM /08-00, - UDA-RPPM /08-03, - UDA-RPPM /08-00, - UDA-RPPM /08-02, - UDA-RPPM / Dla umów UDA-RPPM /08-00 oraz UDA-RPPM /08-02 wska nik okre lał Liczb osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj te wsparciem, natomiast dla pozostałych umów wska nik Liczba osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj te wsparciem miał numer Zgodnie z uzyskanymi od IZ RPO WP wyja nieniami w pierwotnej wersji listy wska ników stanowi cych zał cznik do Przewodnika Beneficjenta brakowało wska nika Liczba godzin szkoleniowych, który został dodany pod numeracj ci gł, co wynikało z ogranicze aplikacji Generatora Wniosków o dofinansowanie. Zdaniem IZ RPO WP nie ma to wpływu na sposób monitorowania warto ci wska ników. Warto ci wska nika Liczba osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj te wsparciem dla ww. umów w KSI były spójne z wersjami papierowymi. Zalecenie 2. Zaleca si doło enie nale ytej staranno ci w komunikacji z beneficjentem, aby informacje o konieczno ci dokonania uzupełnienia lub poprawy wniosku o płatno były przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej, zgodnie z procedurami zawartymi w IW IZ RPO WP. Weryfikacj i potwierdzenie wdro enia zalecenia dokonano na podstawie wniosków: - RPPM /08-01, - RPPM /09-01, - RPPM /09-03, 3

4 - RPPM / Zalecenie 3. Zaleca si zwrócenie szczególnej uwagi na sposób informowania beneficjenta o wyniku weryfikacji wniosku o płatno ko cow, aby informacja zawarta w formularzu nr 59 była przekazana razem z zał cznikiem nr 1, który jest integraln cz ci formularza nr 59 i zawiera szczegółowe informacje na temat kwoty wydatków kwalifikowanych obj tych wnioskiem, po wiadczonej kwoty wydatków kwalifikowanych, kwoty refundacji z EFRR oraz kwoty wypłaconej. Weryfikacj i potwierdzenie wdro enia zalecenia dokonano na podstawie wniosków: - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1, - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1, - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1, - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1. Zalecenie 4. Prosz o uwzgl dnienie w podpisywanych umowach o dofinansowanie projektów, zapisów dotycz cych wymaganego okresu trwało ci zgodnie z wymogami wynikaj cymi z Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz uwzgl dnienie tych zmian równie w zawartych ju umowach o dofinansowanie np. podczas najbli szej ich aktualizacji. Pismem DPR.Z /10:5 z dnia r. DPR poinformował Departament Kontroli i Audytu Wewn trznego, i zalecenie to jest realizowane poprzez aneksowanie zawartych ju umów o dofinansowanie projektu oraz poprzez aktualizacj zapisów wzorów umów o dofinansowanie projektów. Potwierdzenia wdro enia zalecenie pokontrolnego dokonano na podstawie umów: - UDA-RPPM /08-02, - UDA-RPPM /08-04, - UDA-RPPM / Zalecenie 5. Zaleca si zwrócenie do beneficjenta o uzupełnienie opisu na odwrocie faktury VAT nr 1/4/2009/TT oraz faktury VAT nr 14/09/FVW w zakresie podstawy prawnej, zgodnie z któr wydatek został poniesiony (wniosek o płatno nr WNP-RPPM /08-02), b d dokonanie korekty zapisów Przewodnika Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, nakładaj cym na beneficjenta obowi zek podawania podstawy prawnej, zgodnie z któr wydatek został poniesiony (w przypadku beneficjentów niezobowi zanych do stosowania Pzp). Pismem z dnia r. Kuria Diecezji Pelpli skiej poinformowała DPR, i dokonała uzupełnienia opisu faktur. Zalecenie 6. - zalecenie wykre lone Zalecenie 7. Prosz o informacj, w jaki sposób Zespól Kontrolny monitoruje osi gni cie przez beneficjentów zało onych we wniosku o dofinansowanie wska ników po zako czeniu realizacji projektu. Czy IZ RPO WP dysponuje narz dziem ułatwiaj cym bie ce ledzenie wykonania wska ników, które nie zostały osi gni te w trakcie realizacja projektu. Prosz o informacj o zastosowanych taryfikatorach w przypadku nieosi gni cia wska nika rezultatu Liczba bezpo rednio utworzonych miejsc pracy w ramach działa 1.1. i 1.2 RPO WP. Odno nie zastosowania taryfikatora w przypadku nieosi gni cia wska nika rezultatu Liczba bezpo rednio utworzonych miejsc pracy w ramach działa 1.1 i 1.2 RPO WP IZ RPO WP otrzymała odpowied dnia r. sygn. DKR.II MTo/10 z MRR, i nie ma mo liwo ci opracowania oraz zastosowania narz dzia słu cego szacowaniu wielko ci korekt finansowych. Monitorowanie nieosi gni tych wska ników rezultatu dla projektów kontrolowanych przez IZ RPO zweryfikowano w oparciu o baz zalece pokontrolnych prowadzona przez Referat Kontroli. Zalecenie 8. Prosz o poinformowanie członków KM o dokonanych realokacjach, które nie zostały wcze niej przedstawione na posiedzeniu KM wraz z podaniem wła ciwej wysoko ci dokonanych przesuni rodków. Poinformowano członków KM RPO o dokonanych realokacjach. Zalecenie 9. 4

5 Prosz o terminowe przekazywanie wyników kontroli/audytów przeprowadzanych w IZ RPO WP, zgodnie z terminami okre lonymi w Wytycznych z zakresie warunków certyfikacji ( ) Weryfikacja przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wykazała uchybienia IZ RPO WP w przedmiotowym zakresie. Zalecenie 10. Zaleca si doprecyzowanie zapisów RPK na 2010 rok odno nie terminów sporz dzenia i przekazania informacji pokontrolnej ko cowej, które zawarte zostały w IW IZ RPO WP oraz zastosowanie to samych sformułowa tzn.: sporz dzenie i przekazanie informacji pokontrolnej, zarówno w RPK na 2010 rok oraz IW IZ RPO WP. W zwi zku z faktem, i RPK na 2010 r. został ju przekazany do akceptacji do IK RPO, prosz o wykonanie przedmiotowego zalecenia podczas najbli szej aktualizacji RPK na 2010 rok oraz podczas sporz dzania RPK na lata nast pne. Uchwał z dnia r. Zarz d Województwa Pomorskiego zaktualizował Roczny Plan Kontroli w ramach RPO WP w zakresie terminów sporz dzania i przekazywania informacji pokontrolnej ko cowej. Zalecenie 11. Przypomina si o konieczno ci, wynikaj cej z zapisów IW IZ RPO WP, informowania DF (do wiadomo ci) o kwocie rodków po wiadczonych przez DPR. Wdro enie zalecenia pokontrolnego skontrolowano w oparciu o informacj o wyniku weryfikacji wniosku o płatno okresow (formularz 59) dla wniosku o płatno WNP-RPPM /08-10 oraz wniosku o płatno WNP-RPPM / Zalecenie 12. Zgodnie ze zło onym w trakcie kontroli zobowi zaniem, zaleca si IZ RPO WP poinformowanie IPOC, o uzupełnieniu przedmiotowych dokumentów po wiadczaj cych poniesione wydatki. Zgodnie z ustaleniami pomi dzy IPOC a DPR zawartymi w trakcie przeprowadzania czynno ci kontrolnych, IZ RPO WP uzupełniła dokumenty po wiadczaj ce wydatek o wymagane opisy. Zalecenie 13. Zaleca si wprowadzenie zapisu do formularzy kwalifikuj cych, czy wykryte/podejrzewane naruszenia prawa jest nieprawidłowo ci w rozumieniu Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zatwierdzenia (podpisania) przez dyrektora DPR/ zast pc dyrektora DPR ds. Płatno ci, Monitoringu i Kontroli. Dokonano modyfikacji formularza kwalifikuj cego, czy wykryte podejrzenie naruszenia prawa jest nieprawidłowo ci w Rozumieniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia r.- wprowadzono dodatkowy element weryfikacji dokumentu - zatwierdzenie (podpisanie) przez dyrektora DPR/ zast pc dyrektora DPR ds. Płatno ci Monitoringu i Kontroli. Zalecenie 14. Zaleca si przekazanie korekty zestawienia kwartalnego za I kw r. do Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów, jak równie kopii pisma przekazuj cego korekt do MF do wiadomo ci IPOC. Przekazano korekt zestawienia kwartalnego do MF oraz informacj do IPOC Poprawno sporz dzenia dokumentów dotycz cych wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej Ustalenia i wnioski Zgodnie z przyj tymi zało eniami oraz zaleceniami IC, dotycz cymi zakresu kontroli w IZ RPO WP w 2011 r., do weryfikacji poprawno ci sporz dzenia dokumentów dotycz cych wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wybrano nast puj ce Po wiadczenia : - RPPM.IZ.UMWPM_-D08/10-00, - RPPM.IZ.UMWPM_-D13/ W ramach ww. Po wiadcze dokonano wyboru wniosków o płatno, które zostały poddane szczegółowej weryfikacji. Wybór wniosków o płatno nast pił zgodnie z metodologi doboru próby wniosków o płatno beneficjentów, zawart w IW IPOC. Dokumentacja zwi zana z doborem wniosków o płatno do kontroli została wł czona do akt kontroli. 5

6 Po wiadczenie i deklaracja wydatków nr RPPM.IZ.UMWP_D08/10-00, data wpływu do Instytucji Po rednicz cej w Certyfikacji r. a) deklaracja za okres do r. b) wydatki kwalifikowalne podstawa certyfikacji ,38 PLN c) odpowiadaj cy wkład publiczny ,05 PLN d) warto dofinansowania ,40 PLN - w tym wkład UE ,31 PLN Na podstawie wylosowanej próby wniosków o płatno (wniosek nr: WNP-RPPM /08-01, WNP-RPPM /09-01, WNP-RPPM /09-03, WNP- RPPM /08-04, WNP-RPPM /09-04) potwierdzono, i ww. po wiadczenie zostało sporz dzone w oparciu o istniej ce wnioski o płatno oraz dowody ródłowe, składaj ce si na dany wniosek o płatno. Ponadto potwierdzono, i w systemie KSI została zarejestrowana deklaracja IZ RPO WP i jest ona spójna z wersj papierow oraz zostały zarejestrowane odpowiednie dokumenty, a dane w nich zawarte s zgodne z wersj papierow wniosków o płatno, składaj cych si na deklaracj wydatków przedło on do IPOC oraz dokumentami ródłowymi składaj cymi si na dany wniosek o płatno. Poddana kontroli deklaracja nie zawierała deklaracji wydatków IP II, wi c nie było mo liwo ci skontrolowania czy prawidłowo IZ RPO WP zweryfikowała pod wzgl dem rachunkowym kwoty w dokumentach stanowi cym podstaw sporz dzenia deklaracji wydatków przedło onej do IC. W ramach badanego Po wiadczenia nie wyst piły zaliczki dla beneficjentów ani kwoty odzyskane lub wycofane, wi c nie było mo liwo ci skontrolowania: - czy zaliczki w ramach pomocy publicznej IZ zarejestrowała zgodnie z przyj tymi procedurami, - czy przekazano informacje na temat wypłacenia i rozliczania zaliczek dla beneficjentów, - czy kwota zaliczek, uj tych w Li cie wniosków o płatno oraz zaliczek wypłaconych beneficjentom pomocy publicznej jest zgodna z dokumentacj ródłow, - czy deklaracja wydatków została prawidłowo skorygowana o zaliczki nierozliczone przez beneficjentów zgodnie z art. 78 rozporz dzenia 1083/ czy prawidłowo pomniejszono wydatki wykazane w deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane w tym zaliczki zwrócone przez beneficjentów w okresie którego deklaracja wydatków dotyczy, - czy pomniejszenie deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane zostało dokonane w oparciu o istniej c dokumentacj ródłow. Na podstawie wniosku RPPM /09-01 ustalono, e w systemie ksi gowym UMWP zarejestrowane s dokumenty ródłowe składaj ce si na dany wniosek o płatno oraz, e dane s kompletne i zgodne z ich wersjami papierowymi. Ponadto skontrolowano, i beneficjent w stosunku do dokumentów ródłowych stosuje odr bny kod ksi gowy. Dla projektu realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPM /08 z pó n. zmianami przeprowadzona została kontrola na zako czenie realizacji projektu, która potwierdziła, 6

7 i prowadzona jest odr bna ewidencja ksi gowa oraz, i wszystkie operacje ksi gowe zwi zane z projektem zostały uj te z zapisach ksi gowych. Z uwagi, i wnioski WNP-RPPM /08-01, WNP-RPPM /09-01, WNP-RPPM /09-03 dotycz beneficjentów dla których nie ma mo liwo ci skontrolowania wydruków z systemu ksi gowego, weryfikacja odr bnej ksi gowo ci zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurami IZ RPO w trakcie kontroli na zako czenie realizacji projektu. Stwierdzono, e wydatki zawarte z deklaracji wydatków s kwalifikowane w ramach badanych obszarów co zostało potwierdzone przez IZ RPO WP w formularzu nr 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowej 2-9 (bez Dz. 9.3) RPO WP Po wiadczenie nr RPPM.IZ.UMWPM_-D13/10-01 a) deklaracja za okres do r. b) wydatki kwalifikowalne - podstawa certyfikacji ,58 PLN c) odpowiadaj cy wkład publiczny ,31 PLN d) warto dofinansowania UE ,36 PLN e) liczba wniosków o płatno /korekt 163 W ramach ww. Po wiadczenia szczegółowej weryfikacji poddano nast puj ce wnioski o płatno : - WNP-RPPM /08-05, - WNP-RPPM /08-01, - WNP-RPPM /08-14, - WNP-RPPM /09-03, - WNP-RPPM / Warto wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji w ramach ww. wniosków o płatno wynosi ,74 PLN, co stanowi 4,36 % podstawy certyfikacji dla przedmiotowego Po wiadczenia. 1. W celu stwierdzenia, czy istniej dokumenty stanowi ce podstaw sporz dzenia deklaracji wydatków przedło on do IC zweryfikowano ww. wnioski o płatno wraz z dokumentami ródłowymi składaj cymi si na dany wniosek o płatno. W trakcie kontroli potwierdzono, i ww. wnioski o płatno były sporz dzone w oparciu o dokumenty ródłowe. Dane zawarte w przedmiotowych dokumentach były spójne z informacjami uj tymi we wnioskach o płatno w tabeli B.5. Badane wnioski o płatno, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez IZ RPO WP, były podstaw do uj cia w deklaracji wydatków przedło onej do IC. Na weryfikowane Po wiadczenie nie składały si adne deklaracje wydatków IP II i DPROW. 2. W celu zbadania, czy prawidłowo pod wzgl dem rachunkowym zweryfikowano kwoty w dokumentach stanowi cych podstaw sporz dzenia deklaracji wydatków przedło onej do IC zbadano wybrane wnioski o płatno wraz z dokumentami ródłowymi składaj cymi si na dany wniosek o płatno. W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono adnych uchybie. Warto ci wynikaj ce z dokumentów ródłowych zał czonych do wniosków o płatno, odpowiadaj kwotom wykazanym w tabeli B.5 Zestawienie dokumentów potwierdzaj cych poniesione wydatki obj te wnioskiem. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie uwzgl dniono w informacji pokontrolnej w cz ci dotycz cej Systemu weryfikacji wydatków wybranych wniosków 7

8 o płatno. 3. W celu sprawdzenia, czy prawidłowo pomniejszono wydatki wykazane w deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane w okresie, którego deklaracja wydatków dotyczy oraz czy pomniejszenie deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane zostało dokonane w oparciu o istniej c dokumentacj dokonano nast puj cych ustale : W ramach przedmiotowego Po wiadczenia nie wyst piły kwoty wycofane, natomiast w Rejestrze kwot odzyskanych wykazano nast puj ce pozycje: Nr umowy Nr sprawy/decyzji o zwrocie Numer Wniosku o płatno Wydatki kwalifikowane - podstawa certyfikacji Warto dofinansowania ogółem Warto dofinansowania UE RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0005/10/01 RPPM / ,60 RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0006/10/01 RPPM / , , ,26 RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0007/10/01 RPPM / ,19 Suma ,81 RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0017/10/01 RPPM / ,60 56,85 0,00 Suma 108,60 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0040/10/01 RPPM / , , ,33 Suma ,00 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/01 RPPM / ,05 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/02 RPPM / ,03 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/03 RPPM / , , ,96 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/04 RPPM / ,00 Suma ,95 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0052/10/02 RPPM / ,60 50,30 50,30 Suma 100,60 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0049/10/03 RPPM / ,00 396,00 396,00 Suma 528,00 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0038/10/01 RPPM / ,33 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0038/10/02 RPPM / , , ,89 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0039/10/02 RPPM / ,00 Suma ,05 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0047/10/03 RPPM / ,66 463,83 463,83 Suma 927,66 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0031/10/01 RPPM / ,37 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0031/10/03 RPPM / , , ,06 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0032/10/01 RPPM / ,77 Suma ,46 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0027/10/02 RPPM / ,50 620,72 620,72 Suma 943,50 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0034/10/01 RPPM / , , ,87 Suma ,54 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0025/10/02 RPPM / ,81 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0025/10/03 RPPM / , , ,45 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0025/10/04 RPPM / ,33 Suma ,87 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0037/10/01 RPPM / , , ,00 Suma 7 500,00 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10/02 RPPM / ,00 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10/03 RPPM / , , ,00 Suma ,00 8

9 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0028/10/02 RPPM / , , ,94 Suma 3 602,29 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10/01 RPPM / ,47 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10/02 RPPM / , , ,43 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10/03 RPPM / ,87 Suma ,04 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0029/10/03 RPPM / ,99 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0029/10/04 RPPM / , , ,27 Suma ,72 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0026/10/02 RPPM / ,81 99,29 99,29 Suma 116,81 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10/01 RPPM / ,69 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10/02 RPPM / , , ,22 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0043/10/01 RPPM / ,00 Suma ,08 Suma ko cowa , , ,82 W ramach badanego Po wiadczenia szczegółowej weryfikacji poddano nast puj ce nr spraw/decyzji o zwrocie b d ce podstaw wpisania do Rejestru kwot odzyskanych : - RPPM.IZ.UMWPM_-O0052/10 (projekt nr RPPM /09), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0049/10 (projekt nr RPPM /08), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10 (projekt nr RPPM /09), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10 (projekt nr RPPM /08), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10 (projekt nr RPPM /09), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0043/10 (projekt nr RPPM /09). Warto wydatków (podstawa certyfikacji) wykazanych w Rejestrze kwot odzyskanych wybranych do weryfikacji wyniosła ,72 PLN, co stanowi 22,71 % cało ci wydatków wykazanych w ww. rejestrze w ramach badanego Po wiadczenia. a) RPPM.IZ.UMWPM_-O0052/10 (projekt nr RPPM /09) We wniosku o płatno nr WNP-RPPM /09-02 beneficjent zastosował bł dn metodologi wyliczenia warto ci wydatków kwalifikowalnych projektu. W zwi zku z powy szym pobrał dotacj w nadmiernej wysoko ci. Refundacj otrzymał w dniu r., natomiast zwrotu dokonał w dniu r. w wysoko ci 50,31 PLN. W zwi zku z powy szym odsetki wyniosły 0 PLN. IZ RPO WP poinformowała zespół kontrolny, i ró nica pomi dzy kwot dokonanego zwrotu, a całkowit kwot nieprawidłowo ci, tj. 0,01 PLN została rozliczona poprzez dokonanie zwrotu do beneficjenta przy rozliczeniu wniosku o płatno po redni nr WNP- RPPM / Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Wspólnoty publiczne beneficjenta Całkowita kwota nieprawidłowo ci 50,30 50,30 0,00 100,60 Kwota ju wypłacona beneficjentowi 50,30 50,30 0,00 100,60 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowita kwota Beneficjent pismem z dnia r. poinformował m.in. o zastosowaniu bł dnej metodologii w przedmiotowym wniosku o płatno oraz o dokonanym zwrocie nadpłaconych rodków. Jednocze nie poinformował, i ró nica 1 grosza wynikła z bł dnego zaokr glenia wydatków kwalifikowalnych do refundacji ze rodków EFRR. W zwi zku z wykryt nieprawidłowo ci w dniu r. został sporz dzony formularz nr 36 Notatka słu bowa o wyst pieniu lub podejrzeniu wyst pienia nieprawidłowo ci w realizacji RPO WP (dalej: formularz nr 36). 9

10 Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. b) RPPM.IZ.UMWPM_-O0049/10 (projekt nr RPPM /08) Beneficjent z własnej woli dokonał zwrotu rodków EFRR z tytułu odzyskanego podatku Vat z wycinki drzew z faktury nr U000083/10/08-01, która została uj ta we wniosku o płatno nr WNP- RPPM / Zwrot został dokonany w dniu r. w wysoko ci 396,00 PLN na pokrycie nale no ci głównej oraz 9,00 PLN na pokrycie odsetek, liczonych od dnia r., tj. od dnia udzielenia zaliczki. Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Wspólnoty publiczne beneficjenta Całkowita kwota nieprawidłowo ci 396,00 132,00 0,00 528,00 Kwota ju wypłacona beneficjentowi 396,00 132,00 0,00 528,00 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowita kwota W zwi zku z wykryt nieprawidłowo ci w dniu r. został sporz dzony formularz nr 36. Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. c) RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10 (projekt nr RPPM /09) Zgodnie z informacj pokontroln nr 33/P/1/10/II w ramach projektu nało ono korekt finansow w wysoko ci 10 %, tj ,00 PLN na umow nr 341/17/09 z dnia r., z czego dofinansowanie EFRR stanowi ,00 PLN. W zwi zku z powy szym pismem z dnia r. zwrócono si do beneficjenta z pro b o wyra enie zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatno ko cow o kwoty wynikaj ce z nało enia korekt finansowych wraz z uwzgl dnieniem odsetek dla zaległo ci podatkowych. W dniu r. beneficjent wyraził zgod na dokonanie stosownego pomniejszenia z wniosku o płatno ko cow. W zwi zku z wykryt nieprawidłowo ci w dniu r. został sporz dzony formularz nr 36. Dane zawarte w przedmiotowym formularzu s zgodne z zapisami informacji pokontrolnej nr 33/P/1/10/II. Zgodnie z dokumentacj sprawy korekta dotyczyła nast puj cych wniosków o płatno : Nr wniosku o płatno Kwota wydatków Korekta EFRR Data rozpocz cia naliczania Certyfikowane niekwalifikowalnych odsetek RPPM / , , TAK RPPM / , , TAK RPPM /09-04 Kwota wydatków , ,00 kwalifikowalnych NIE pomniejszona po autoryzacji RAZEM , ,00 Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Całkowita Wspólnoty publiczne beneficjenta kwota Całkowita kwota nieprawidłowo ci , , , ,00 Kwota ju wypłacona beneficjentowi , , , ,00 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi , , , ,00 Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, 10

11 w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. d) RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10 (projekt nr RPPM /08) Zgodnie z informacj pokontroln nr 32/P/1/10/I korekta finansowa w wysoko ci 5% została nało ona na umow nr 6/IN/09. Kwota wydatków niekwalifikowalnych wyniosła ,39 PLN (EFRR ,57 PLN). Zgodnie z dokumentacj sprawy korekta dotyczyła nast puj cych wniosków o płatno : Nr wniosku o płatno Całkowita Kwota wydatków Korekta EFRR Korekta Certyfikowane kwota kwalifikowalnych ogółem RPPM / , , , ,48 TAK RPPM / , , , ,70 TAK RPPM / , , , ,87 TAK RPPM / , , , ,34 NIE RAZEM , ,39 Nr wniosku o płatno Liczba dni Kwota odsetek RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RAZEM 7 893,00 Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Całkowita Wspólnoty publiczne beneficjenta kwota Całkowita kwota nieprawidłowo ci ,57 0, , ,39 Kwota ju wypłacona beneficjentowi ,57 0, , ,39 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 0,00 0,00 0,00 0,00 Poza informacj pokontroln w aktach sprawy znajduje si m.in. formularz nr 36 sporz dzony r. oraz formularz nr 61, który został zatwierdzony r. W badanym Po wiadczeniu ł czna kwota wydatków uj tych w Rejestrze kwot odzyskanych wynosi ,04 PLN, z czego dofinansowanie EFRR ,43 PLN. Natomiast z informacji pokontrolnej wynika, i ł czna kwota wydatków niekwalifikowalnych (certyfikowanych) wynosi ,05 PLN, z czego dofinansowanie EFRR ,44 PLN. Przedmiotowa rozbie no dotyczy wniosku o płatno nr RPPM /08-1. W zwi zku z powy szym IZ RPO WP udzieliła nast puj cych wyja nie : Ró nica pomi dzy dokumentacj ródłow, a informacjami dotycz cymi kwot do odzyskania w ramach projektu nr RPPM /08 spowodowana jest zwi kszeniem dofinansowania dla projektu aneksem nr UDA-RPPM /08-03, dla wniosków wcze niej zrefundowanych dokonano korekty. Ponadto w wyniku kontroli i nało enia korekty finansowej dla wniosku o płatno nr WNP-RPPM /08-01 dokonano korekty poprzez rejestr obci e. Kwota EFRR została wyliczona zgodnie z powy szym aneksem st d zaistniała rozbie no 0,01 PLN. Jednak e w rozliczeniu ko cowym projektu kwota dofinansowania z EFRR wykazana w KSI jest zgodna z Informacj pokontroln i kwot wypłacon Beneficjentowi. e) RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10 i RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10 (projekt nr RPPM /09) Zgodnie z informacj pokontroln nr 40/P/1/10/II w ramach projektu nało ono nast puj ce korekty: korekta finansowa w wysoko ci 10 %, tj ,08 PLN została nało ona na umow nr 38- IN/R/09 z dnia r. Kwota wydatków niekwalifikowalnych w ramach wniosku o płatno WNP-RPPM /09-01 wyniosła ,69 PLN, z czego dofinansowanie EFRR 11

12 ,53 PLN. Kwota wydatków niekwalifikowalnych w ramach wniosku o płatno WNP- RPPM /09-02 wyniosła ,39 PLN, z czego dofinansowanie EFRR ,84 PLN, - korekta finansowa w wysoko ci 5%, tj ,00 PLN została nało ona na umow nr 84/IN/U/07 z dnia r. Kwota dofinansowania z EFRR wyniosła 2 144,15 PLN i cało została rozliczona we wniosku o płatno nr WNP-RPPM /09-01, - za niekwalifikowalne w ramach wniosku o płatno WNP-RPPM /09-01 uznano wydatek poniesiony na podstawie faktury 2/12/2007 z dnia r. w wysoko ci ,00 PLN, z czego dofinansowanie EFRR 6 954,00 PLN, - za niekwalifikowalne w ramach wniosku o płatno WNP-RPPM /09-01 oraz WNP-RPPM /09-03 uznano wydatek poniesiony na ogłoszenie prasowe oraz audycj radiow w wysoko ci 2 700,00 PLN, z czego dofinansowanie EFRR 1 282,50 PLN. Ł czna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne wyniosła ,08 PLN, z czego dofinansowanie EFRR stanowi ,02 PLN (z tego kwota 6 568,00 PLN (w tym EFRR 3 119,80 PLN) uj ta we wniosku o płatno ko cow ). W zwi zku z powy szym zobowi zano beneficjenta do zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysoko ci ,22 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległo ci podatkowych. Wniosek o płatno nr 1 - kwota zaległo ci ,38 PLN Okres Liczba dni Stopa procentowa Kwota odsetek - okres dni 10 % 6059,41 PLN - okres dni 12 % 615,56 PLN - suma odsetek 6 675,00 PLN Wniosek o płatno nr 2 - kwota zaległo ci ,84 PLN Okres Liczba dni Stopa procentowa Kwota odsetek - okres dni 10% 2 477,03 PLN - okres dni 12 % 347,15 PLN - suma odsetek 2 824,00 PLN RPPM.IZ.UMWPM_-00042/10 Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Całkowita Wspólnoty publiczne beneficjenta kwota Całkowita kwota nieprawidłowo ci , ,56 0, ,08 Kwota ju wypłacona beneficjentowi , ,71 0, ,08 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 2 144, ,85 0, ,00 RPPM.IZ.UMWPM_-00043/10 Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Całkowita Wspólnoty publiczne beneficjenta kwota Całkowita kwota nieprawidłowo ci 8 236, ,50 0, ,00 Kwota ju wypłacona beneficjentowi 7 260, ,15 0, ,00 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 975, ,35 0, ,00 Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. 4. W celu sprawdzenia w jaki sposób IZ RPO WP kontroluje czy w systemach ksi gowych beneficjentów zarejestrowane s dokumenty ródłowe (wraz z potwierdzeniem zapłaty) składaj ce si na dany wniosek o płatno oraz czy dane s kompletne i zgodne z ich wersjami papierowymi 12

13 zweryfikowano procedury IZ RPO WP w przedmiotowym zakresie. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, i przedmiotowy obowi zek jest realizowany przez IZ RPO WP w trakcie kontroli przeprowadzanej u beneficjenta. Zgodnie z zał cznikiem nr 44 do IW IZ RPO WP z dnia r. zespół kontrolny IZ RPO WP sprawdza m.in., czy prowadzona jest odr bna ewidencja ksi gowa dotycz ca projektu oraz czy wszystkie operacje ksi gowe zwi zane z projektem zostały uj te w zapisach ksi gowych. Ponadto obowi zek prowadzenia wyodr bnionej ewidencji ksi gowej dotycz cej realizacji projektu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i w sposób przejrzysty, umo liwiaj cy identyfikacj poszczególnych operacji ksi gowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, został nało ony na beneficjentów w 7 pkt. 16 umowy o dofinansowanie ( 7 pkt 14 decyzji o dofinansowaniu). Obowi zki dotycz ce prowadzenia ewidencji ksi gowej zostały tak e opisane w pkt. 9.6 Przewodnika Beneficjenta. W ramach badanych wniosków o płatno nie były jeszcze przeprowadzane kontrole na miejscu realizacji projektów. Kopie faktur zał czonych do wniosku o płatno posiadaj nr ksi gowy oraz dekret, co pozwala przypuszcza, i dokumenty te zostały zarejestrowane w systemach ksi gowych beneficjentów. 5. W celu sprawdzenia, w jaki sposób IZ RPO WP weryfikuje, czy beneficjent w stosunku do dokumentów ródłowych (wraz z potwierdzeniem zapłaty) składaj cych si na dany wniosek o płatno stosuje odr bny system ksi gowy/odr bny kod ksi gowy zweryfikowano procedury IZ RPO WP w przedmiotowym zakresie, o czym mowa w pkt. 4. Ponadto w ramach wniosków o płatno nr WNP-RPPM /08-05 oraz WNP- RPPM /09-03 stwierdzono, i beneficjent stosował klasyfikacj wydatków z podziałem na z czwart cyfr 7 i 9. Zgodnie z zał cznikiem nr 4 do Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z pó niejszymi zmianami), czwart cyfr paragrafu stosuje si do oznaczenia: 7 - wydatków dokonywanych w ramach płatno ci bud etu rodków europejskich, 9 wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsi wzi finansowanych ze rodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj cych Wspóln Polityk Roln, stanowi cych krajowy wkład publiczny w realizacj programu lub projektu. 6. W celu sprawdzenia czy w systemie KSI zostały zarejestrowane odpowiednie dokumenty oraz czy dane s kompletne i spójne z wersj papierow zweryfikowano wersj papierow deklaracji wydatków oraz wybranych wniosków o płatno. W przedmiotowym zakresie nie stwierdzono adnych uchybie. Wersja papierowa Po wiadczenia nr RPPM.IZ.UMWPM_-D13/10-01 oraz wybranych wniosków o płatno jest zgodna z informacjami wprowadzonymi do KSI. Wyja nienia i uwagi przedstawione przez instytucj kontrolowan w stosunku do wersji wst pnej informacji pokontrolnej 1 - pismo IZ RPO WP z dnia 8 kwietnia 2011 r. o sygnaturze DAK-A Po wiadczenie nr RPPM.IZ.UMWPM_-D13/10-01 pkt 3 d) 1 Wykre li w przypadku wst pnej informacji pokontrolnej 13

14 Uwaga, i kwoty uj te w rejestrze kwot odzyskanych s niespójne z informacj pokontroln nie jest uzasadniona. Rejestr kwot odzyskanych został wyliczony w taki sposób, aby kwota wydatków kwalifikowalnych uj tych w Po wiadczeniach dla danego projektu była zgodna z informacj pokontroln. Sposób wyliczenia kwoty niekwalifikowalnej (w tym z EFRR) we wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPPM /08-02, jest nast puj cy: Kwota wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o dofinansowanie projektu: ,68 * 5% = ,48 PLN. Kwota dofinansowania z EFRR (Aneks nr UDA-RPPM /08-03 z dnia r.): ,48 PLN * 0, ( ,20/ ,16) = ,14 (30 656, ). Celem nieprzekroczenia % dofinansowania na ww. projekcie zaokr glono w dół kwot do ,13 PLN, tak aby ł czna warto kwot EFRR w KSI z poszczególnych wniosków o płatno była zgodna z informacj pokontroln, tj. kwot ,63 PLN. W zwi zku z powy szym do rejestru kwot odzyskanych wprowadzono kwot ,13 PLN oraz kwot ,47 PLN. Wprowadzenie kwoty ,14 PLN spowodowałoby zmniejszenie ł cznej warto ci dofinansowania z EFRR na projekcie o 0,01 PLN. Stanowisko odno nie przedstawionych wyja nie i uwag instytucji kontrolowanej 2 Bior c pod uwag powy sze wyja nienia oraz bł d rachunkowy w dokumentacji IZ RPO WP w pozycji dotycz cej podsumowania Korekta EFRR (jest ,57, powinno by ,58) zespół kontrolny nie wnosi uwag. Zgodnie z informacj pokontroln korekta EFRR w ramach badanego projektu wyniosła ,57 PLN. Licz c wysoko korekty EFRR w ramach poszczególnych wniosków o płatno wg procentu dofinansowania okre lonego w umowie o dofinansowanie, korekta EFRR wyniosłaby ,58 PLN. W zwi zku z powy szym IZ RPO WP musiała dokona stosownych korekt w celu zapewnienia spójno ci przedmiotowych informacji. W ramach badanego projektu beneficjent w dniu r. zło ył do IZ RPO WP wniosek o płatno ko cow, który został zatwierdzony r. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) w ramach całego projektu wyniosła ,78 PLN, z czego dofinansowanie EFRR ,63 PLN. Bior c pod uwag przedmiotowe informacje kwota dofinansowania EFRR nie przekroczyła procentu okre lonego w umowie o dofinansowanie System weryfikacji wydatków a) Wniosek o płatno RPPM /09-03 W dniu r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM /09-00 pomi dzy Województwem Pomorskiem a Partnerem Wiod cym Powiatem Kartuskim oraz Partnerami Powiatem Ko cierskim, Gmin Chmielno, Gmin Miastko, Gmin Miejsk Łeba, Gmin Kołczygłowy, Gmin Miasta L bork, Gmin Czersk, Gmin Kartuzy, Gmin Karsin, Gmin Czarna D brówka, Gmin Stara Kiszewa oraz Gmin Miejsk Chojnice której integraln cz stanowi wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej Aneks nr 1 do umowy został podpisany r., wprowadził zmiany wynikaj ce z wej cia w 2 Wykre li w przypadku wst pnej informacji pokontrolnej 14

15 ycie ustawy z dnia r. o finansach publicznych oraz szereg innych zmian m.in. warto ci projektu i ródeł finansowania, harmonogramu rzeczowo-finansowego, planowanego okresu realizacji projektu. Aneks nr 2 został podpisany r. i wprowadził zmian rachunków bankowych Partnerów. Warto projektu i ródła finansowania wg ostatniego aneksu zostały ustalone w nast puj cej wysoko ci: a) warto projektu ,85 PLN b) całkowite wydatki kwalifikowalne ,81 PLN c) dofinansowanie ze rodków EFRR 64,68 % ,72PLN d) wkład własny: - Partnera Wiod cego - Powiat Kartuski ,68 PLN - Gmin Chmielno ,58 PLN - Gmin Miejska Chojnice ,22 PLN - Gmin Czarna D brówka ,02 PLN - Gmin Czersk ,44 PLN - Gmina Karsin ,08 PLN - Gmina Kartuzy ,00 PLN - Gmina Kołczygłowy ,97 PLN - Powiat Ko cierski ,50 PLN - Miasto L bork ,50 PLN - Gmina Miejska Łeba ,59 PLN - Gmina Miastko , 01 PLN - Gmina Stara Kiszewa ,50 PLN. Termin realizacji projektu: a) rozpocz cie realizacji projektu r. b) zako czenie rzeczowe realizacji r. c) zako czenie finansowe realizacji r. Planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych (wydatki kwalifikowalne): L P. Nazwa wydatku Wydatki kwalifikowane przypisane kategoriom okre lonym w harmonogramie finansoworzeczowym Wydatki kwalifikowalne w ramach weryfikowanego wniosku o płatno 1 Dokumentacja techniczna ,02 0,00 2 Roboty budowlane , ,64 3 Opracowanie architektoniczne i administracyjne ,00 0,00 4 Opracowanie projektu ,00 0,00 5 Koszty nadzoru , ,78 6 Wyposa enie ,55 0,00 7 Sprz t komputerowy i ,99 0,00 multimedialny 8 Obsługa projektu ,15 376,62 9 Promocja projektu ,00 0,00 10 Kampania promocyjna i ,00 0,00 medialna RAZEM , ,04 Informacje zawarte w karcie informacyjnej umowy projektu zamieszczone w KSI s zgodne z zapisami aneksu do umowy. Pierwsza wersja przedmiotowego wniosku wpłyn ła do IZ RPO WP w dniu r. Weryfikacja wniosku o płatno w cz ci dot. przebiegu realizacji projektu została przeprowadzona 15

16 za pomoc formularza nr 55, który został zaakceptowany przez Kierownika Referatu Monitoringu DPR w dniu r. Dokonano korekty wniosku zgodnie z par. 7, ust. 6 umowy w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w zło onym wniosku o płatno IZ RPO WP mo e dokona uzupełnienia lub poprawienia wniosku. Dnia r. mailowo poinformowano beneficjenta o konieczno ci dokonania korekty we własnym egzemplarzu wniosku. Weryfikacja wniosku o płatno w cz ci finansowej została przeprowadzona za pomoc formularza nr 56, który został zaakceptowany przez z-c dyrektora DPR ds. Płatno ci, Monitoringu i Kontroli r. Dnia r. mailowo oraz pismem sygn. DPR.PW.64375/14-3/10 poinformowano beneficjenta o konieczno ci dokonania korekty. Korekta wniosku o płatno została przekazana do IZ RPO WP w dniu r. pismem nr K /10/W. Wniosek obejmował: a) okres b) kwota wydatków obj tych wnioskiem ,28 PLN c) kwota wydatków kwalifikowalnych ,04 PLN d) wnioskowana kwota do refundacji z EFRR ,20 PLN Na podstawie przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono, i weryfikacja wniosku o płatno w cz ci dot. przebiegu realizacji projektu została przeprowadzona za pomoc formularza nr 55, który został zaakceptowany r. oraz formularza nr 56, który został zatwierdzony przez z-c dyrektora DPR ds. Płatno ci, Monitoringu i Kontroli w dniu r. Pismem z dnia r. o sygnaturze DPR.PW.64375/114-3/10 poinformowano beneficjenta o zmianach we wniosku o płatno dotycz cych kwoty do refundacji oraz o konieczno ci dokonania korekty we własnym egzemplarzu wniosku. W dniu r. pismem o sygnaturze DPR.PW.64375/14-2/10 z dnia r.(formularz 59) przekazano do beneficjenta informacj o wyniku weryfikacji wniosku o płatno okresow. Poinformowano Beneficjenta, e wyst piły rozbie no ci pomi dzy wnioskowanymi kwotami, a wysoko ci po wiadczonej kwoty wydatków kwalifikowanych wynikaj cych z u rednienia warto ci dofinansowania przez Generator Wniosków o Płatno. Projekt realizowany jest przez 13 partnerów, z których ka dy ma inny procent dofinansowania. W ramach weryfikacji dowodów ksi gowych i innych dokumentów potwierdzaj cych poniesienie przez beneficjenta wydatków stwierdzono: 1.Faktura VAT NR 6 wystawiona w dniu r., termin zapłaty 30 dni, za Budow centrum informacji turystycznej w Wilczych Błotach - roboty ziemne, ławy fundamentowe, instalacje, ciany parteru, instalacja kanalizacyjna - zawierała doł czon informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Gmin Stara Kiszewa a I.M. BUD Ireneusz Mruk Ko cierzyna, ul. Mała Kolejowa 39. Podstaw zawarcia niniejszej umowy był wybór oferty zło onej przez wykonawc 16

17 w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z pó n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Budow centrum informacji turystycznej w Wilczych Błotach w ramach projektu p.n. : Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa centrów informacji turystycznej- bramy kaszubskiego pier cienia wraz z kampani promocyjn. Kwota, na któr została wystawiona faktura, była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 2. Faktura VAT NR 26/05/10 wystawiona w dniu r., termin zapłaty 30 dni, za roboty budowlane zgodnie z zał czonym protokołem odbioru oraz umow nr PCO. 2/2010 z dnia r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Powiatowym Centrum O wiaty Ko cierzyna, ul. Sikorskiego 1c a Agencj Budowlan BiS Sp. z o.o Kartuzy, ul. Prokowska 26. Podstaw zawarcia niniejszej umowy był wybór oferty zło onej przez wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z pó n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Budow Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pier cienia w Powiatowym Centrum Młodzie y w Garczynie. Kwota, na któr została wystawiona faktura, była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 3. Faktura VAT NR 14/BUD/2010 wystawiona w dniu r., termin zapłaty r., za budow Baszty w Fosie Miejskiej PKOB zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i rachunkowej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Brak informacji o dacie uj cia wydatku we wniosku o płatno. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Gmin Miejsk Chojnice a konsorcjum firm Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe: KAPARIS, ul. Ceynowy 13a, Chojnice oraz Dompol Sp. z o.o. Bartkiewiczówny 98, Toru. Podstaw zawarcia niniejszej umowy był wybór oferty zło onej przez wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) w trybie przetargu nieograniczonego na Budow centrów informacji turystycznej Bramy Kaszubskiego Pier cienia. Kwota, na któr została wystawiona faktura była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 4. Faktura VAT NR 36/06/10 wystawiona w dniu r., termin zapłaty 30 dni, za roboty budowlane zgodnie z zał czonym protokołem odbioru oraz umow nr PCO. 2/2010 z dnia r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, 17

18 tytule projektu oraz informacj o dacie wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Powiatowym Centrum O wiaty Ko cierzyna, ul. Sikorskiego 1c a Agencj Budowlan BiS Sp. z o.o Kartuzy, ul. Prokowska 26. Podstaw zawarcia niniejszej umowy był wybór oferty zło onej przez wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) w trybie przetargu nieograniczonego na Budow centrum informacji turystycznej Bramy Kaszubskiego Pier cienia w Powiatowym Centrum Młodzie y w Garczynie. Kwota, na któr została wystawiona faktura, była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 5. Faktura VAT NR 14/N/2010 wystawiona w dniu r., termin zapłaty 21 dni, za pełnienie obowi zków inspektora nadzoru Budowa CIT- Bramy Kaszubskiego Pier cienia na terenie PCM Garczyn umowa NR. PCO.1/ zawierała doł czon informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Powiatowym Centrum O wiaty Ko cierzyna, ul. Sikorskiego 1c a PHU KAISER Kartuzy, ul. Gda ska 4. Podstaw zawarcia niniejszej umowy był wybór oferty zło onej przez wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z pó n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Budow centrum informacji turystycznej Bramy Kaszubskiego Pier cienia w Powiatowym Centrum Młodzie y w Garczynie. Kwota, na któr została wystawiona faktura, była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 6. Faktura VAT NR PCO132/06/10 wystawiona w dniu r., termin zapłaty do dnia , za wykonanie pełnienia obowi zków nadzoru inwestycyjnego na budow budynku usługowego Centrum Informacji w Chmielnie - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Gmin Chmielno a Biurem Usług Ogólnobudowlanych i Instalacyjnych Paweł wiertnia Kartuzy ul. S dzickiego 17a. Z uwagi, i warto szacunkowa nie przekracza wyra onej w złotych równowarto ci kwoty euro do zamówienia nie zastosowano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655). Podstawa wył czenia jest przepis art. 4 pkt 8. 18

19 Kwota, na któr została wystawiona faktura, była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 7. Faktura VAT NR 27/06/2010 wystawiona w dniu r., termin zapłaty 30 dni za budow budynku usługowego - Centrum Informacji Turystycznej w Chmielnie w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pier cienia - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i rachunkowej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp. Faktura została wystawiona na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomi dzy Gmin Chmielno a konsorcjum firm Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repi ski, ul Fałata 10, Ko cierzyna i Przedsi biorstwem ECOZET Mirosław Zblewski, ul. Marchewicza 18, Ko cierzyna. Podstaw zawarcia niniejszej umowy był wybór oferty zło onej przez wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota, na któr została wystawiona faktura, była wydatkiem kwalifikowanym z uwzgl dnieniem podatku w wysoko ci 22 %. 8. Lista płac nr 1/2010/2/045 data wypłaty w dniu r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie w niosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej. 9. Lista płac nr 1/2010/2/049 data wypłaty w dniu r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie w niosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej. 10. Lista płac nr 1/2010/3/080 data wypłaty w dniu r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie w niosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej. 11. Lista płac nr 1/2010/3/085 data wypłaty w dniu r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie w niosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej. 12. Lista płac nr 1/2010/4/116 data wypłaty w dniu r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie wniosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej. 19

20 13. Lista płac nr 1/2010/4/121 data wypłaty w dniu r. - zawierała na odwrocie informacj o numerze umowy o dofinansowanie projektu, tytule projektu oraz informacj o dacie w niosku o płatno, w którym faktura została uj ta i informacj o współfinansowaniu projektu ze rodków EFRR w ramach RPO WP na lata Ponadto zawierała opis zwi zku wydatku z projektem, informacj o poprawno ci formalnej i merytorycznej. W ramach badania kwalifikowalno ci na etapie weryfikacji wniosków o płatno upewniono si, e instytucja kontrolowana zweryfikowała, i : - termin zapłaty dokumentów jest zgodny z terminem kwalifikowalno ci wydatków dla projektu (pytanie nr 33 Formularza 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 (bez Dz. 9.3) RPO WP ), - poniesione wydatki s przedstawiane do refundacji tylko w ramach sprawdzanego wniosku (w oparciu o zapisy na dokumentach ksi gowych okre laj ce m.in. uj cie w konkretnym wniosku o płatno, nazw projektu oraz numer umowy o dofinansowanie przy jednoczesnym braku innych zapisów wiadcz cych o sfinansowaniu wydatku z innych ródeł), - beneficjent nie wyst pił o rozliczenie rodków ponad kwot wynikaj c z umowy (pytanie nr 20 Formularza 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 ( bez Dz. 9.3) RPO WP ), - do wniosku o płatno beneficjent zał czył wszystkie wymagane dokumenty (pytanie nr 10 Formularza 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 ( bez Dz. 9.3) RPO WP ), - poniesione wydatki nie zostały wcze niej uznane za nieprawidłowo i umieszczenie w rejestrze nieprawidłowo ci (pytanie nr 41 Formularza 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 ( bez Dz. 9.3) RPO WP ), - zadeklarowane wydatki wskazuj na realizacj zada opisanych w umowie (pytanie nr 38 oraz 40 Formularza 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 (bez Dz. 9.3) RPO WP ), - wydatki wskazane we wniosku o płatno jako kwalifikowane s zgodne z zasadami kwalifikowania wydatków zawartych w Krajowych wytycznych dotycz cych kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w okresie programowania oraz podr cznikiem kwalifikowania wydatków obj tych dofinansowaniem (pytanie nr 37 Formularza 56- Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowych 2-9 ( bez Dz. 9.3) RPO WP ), - wydatki s zgodne z politykami horyzontalnymi (pytanie C. 11 Formularza 55 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci dot. przebiegu realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Osi Priorytetowej 2-10 bez Dz. 9.3) RPO WP ). b) Wniosek o płatno PPM /08-01 W dniu r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM /08-00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn- Pruszcz ul. Raciborskiego - etap I pomi dzy Województwem Pomorskiem a Powiatem Gda skim, której integraln cz stanowi wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Wykaz zmian do OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 (OSZiK) na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 września 2008

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek o p atno zasady rozlicze Dzia anie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6. wersja z 04-02--2010. Gdańsk

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6. wersja z 04-02--2010. Gdańsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

(K/02/2012) Wersja ostateczna 1/89

(K/02/2012) Wersja ostateczna 1/89 Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 (K/02/2012) Wersja ostateczna 1/89 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie

Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie 2015 Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warunki realizacji projektu Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 2013 Kontekst KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Podstawowe informacje Beneficjenci Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych. Zarządy portów

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI 29 sierpnia 2012 r. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE blokada pola Status pole jest blokowane do edycji w chwili utworzenia Umowy/ decyzji o dofinansowaniu dla danego wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR. Urząd Miasta Szczecin. Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR. Urząd Miasta Szczecin. Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 5/15/PWT/PB Urząd Miasta Szczecin Szczecin, Plac

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Tytuł: Przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie

Instrukcja. Tytuł: Przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4.3.1 Podręcznik procedur wdraŝania FS Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja Numer: 00/24/NF/07 Uwaga: Niniejszy podręcznik dotyczy wdraŝania projektów Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu Załącznik nr Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości. Rozdział Kontrola w trakcie realizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr Załącznik do umowy o dofinansowanie nr WYTYCZNE INSTYTUCJ I ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo