Znak sprawy: IPOC.I.MM /11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11"

Transkrypt

1 Znak sprawy: IPOC.I.MM /11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1. CZ OGÓLNA Jednostka kontrolowana Adres Data rozpocz cia i zako czenia kontroli Cel/temat kontroli Instytucja Zarz dzaj ca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego Urz d Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Augusty skiego Gda sk r r. Funkcjonowanie systemu zarz dzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Zarz dzaj cym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli planowej pismem o sygn. IPOC.I.MM /11 z dnia 12 stycznia 2011 r. 1.1 Skład zespołu kontroluj cego Lp. Imi i nazwisko Stanowisko Oddział 1 Maria Mizgalska inspektor wojewódzki Kontroli 2 Agnieszka Dzi ciołowska inspektor wojewódzki Kontroli 3 Jarosław Kolaska inspektor wojewódzki Kontroli 4 Roman Zanewycz Inspektor wojewódzki Kontroli 1.2 Osoby udzielaj ce informacji/wyja nie Lp. Imi i nazwisko Stanowisko 1 Rafał Klajnert Kierownik Referatu Monitoringu 2 Izabela Grajko Starszy Specjalista - Referat Zarz dzania RPO 3 Dawid Bloch Starszy specjalista - Referat Płatno ci 4 Jagna Ogonowska Gł. Specjalista - Koordynator Zespołu ds. procedur i kontroli systemowych Wykaz u ywanych skrótów: ARP S.A. BGK BKW DEKLARACJA DGU DF DOIF UE Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Kontroli Wewn trznej UMWP Po wiadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatno Dyrektor Generalny Urz du Departament Finansów UMWP Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów 1

2 DPR DPROW IC IK NSRO IP II IPOC IW IPOC Departament Programów Regionalnych UMWP Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP Instytucja Certyfikuj ca Instytucja Koordynuj ca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja po rednicz ca II stopnia Instytucja Po rednicz ca w Certyfikacji Instrukcja Wykonawcza Instytucji Po rednicz cej w Certyfikacji IW IZ RPO WP Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarz dzaj cej RPO WP Instrukcja wykonawcza Instytucji Po rednicz cej II stopnia dla Osi IW IP II Priorytetowej 1 (bez Działania 1.3) RPO Województwa Pomorskiego na lata IZ RPO WP Instytucja Zarz dzaj ca RPO WP KE Komisja Europejska KM KSI LSI/SZERP MF MRR MWP OP 1 RPO WP (bez Dz. 1.3) OSZiK RPO WP Komitet Monitoruj cy RPO WP Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w okresie Lokalny System Informatyczny /System Zarz dzania Ewidencji i Rozliczania Projektów dla R O WP Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Marszałek Województwa Pomorskiego O Priorytetowa 1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata (bez Działania.3.) Opis Systemu Zarz dzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata PION Procedura Informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowo ciach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci RPK Roczny Plan Kontroli na 2010 r. RPI RPO WP SION SWP SION UE UKS UMWP URPO WP ZWP Regionalna Pomoc Inwestycyjna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , zatwierdzony przez KE w dniu 4 wrze nia 2007 r. System informowania o nieprawidłowo ciach finansowych w wykorzystaniu Funduszu Spójno ci Samorz d Województwa Pomorskiego System informowania o nieprawidłowo ciach finansowych w wykorzystaniu Funduszu Spójno ci Unia Europejska Urz d Kontroli Skarbowej w Gda sku Urz d Marszałkowski Województwa Pomorskiego Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Zarz d Województwa Pomorskiego 2

3 1.3 Zakres kontroli Zakres kontroli obejmował badanie funkcjonowania systemu zarz dzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarz dzaj cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego (dalej: IW IZ RPO WP), w szczególno ci: 1. Wykonanie zalece pokontrolnych z kontroli nr 04/09 przeprowadzonej w dniach r. 2. Poprawno sporz dzania dokumentów dotycz cych wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej. 3. System weryfikacji wydatków. 4. Sprawozdawczo i monitorowanie. 5. Weryfikacja Po wiadcze IP II. 6. Informowanie o nieprawidłowo ciach. 7. Prowadzenie rejestru obci e i odzyskiwanie kwot. 8. KSI (SIMIK 07-13). 9. Realizacja obowi zków kontrolnych. 2. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 2.1. Wykonanie zalece pokontrolnych z kontroli nr 04/09 przeprowadzonej w dniach r. Zalecenie 1. Zaleca si weryfikowanie poprawno ci sporz dzenia wniosku o dofinansowanie, aby dane w poszczególnych cz ciach wniosku były spójne (dotyczy wska nika (KSI) liczba imprez/ wydarze kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego obj tych wsparciem). Zgodnie z map wska ników KSI z r. wska nik (rezultatu) - okre la liczb osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturalnego obj te wsparciem. Porównano wersje papierowe wniosków o dofinansowanie i wersje w KSI nast puj cych umów: - UDA-RPPM /08-00, - UDA-RPPM /08-03, - UDA-RPPM /08-00, - UDA-RPPM /08-02, - UDA-RPPM / Dla umów UDA-RPPM /08-00 oraz UDA-RPPM /08-02 wska nik okre lał Liczb osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj te wsparciem, natomiast dla pozostałych umów wska nik Liczba osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj te wsparciem miał numer Zgodnie z uzyskanymi od IZ RPO WP wyja nieniami w pierwotnej wersji listy wska ników stanowi cych zał cznik do Przewodnika Beneficjenta brakowało wska nika Liczba godzin szkoleniowych, który został dodany pod numeracj ci gł, co wynikało z ogranicze aplikacji Generatora Wniosków o dofinansowanie. Zdaniem IZ RPO WP nie ma to wpływu na sposób monitorowania warto ci wska ników. Warto ci wska nika Liczba osób odwiedzaj cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj te wsparciem dla ww. umów w KSI były spójne z wersjami papierowymi. Zalecenie 2. Zaleca si doło enie nale ytej staranno ci w komunikacji z beneficjentem, aby informacje o konieczno ci dokonania uzupełnienia lub poprawy wniosku o płatno były przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej, zgodnie z procedurami zawartymi w IW IZ RPO WP. Weryfikacj i potwierdzenie wdro enia zalecenia dokonano na podstawie wniosków: - RPPM /08-01, - RPPM /09-01, - RPPM /09-03, 3

4 - RPPM / Zalecenie 3. Zaleca si zwrócenie szczególnej uwagi na sposób informowania beneficjenta o wyniku weryfikacji wniosku o płatno ko cow, aby informacja zawarta w formularzu nr 59 była przekazana razem z zał cznikiem nr 1, który jest integraln cz ci formularza nr 59 i zawiera szczegółowe informacje na temat kwoty wydatków kwalifikowanych obj tych wnioskiem, po wiadczonej kwoty wydatków kwalifikowanych, kwoty refundacji z EFRR oraz kwoty wypłaconej. Weryfikacj i potwierdzenie wdro enia zalecenia dokonano na podstawie wniosków: - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1, - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1, - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1, - RPPM / do dokumentacji a/a doł czony zał cznik nr 1. Zalecenie 4. Prosz o uwzgl dnienie w podpisywanych umowach o dofinansowanie projektów, zapisów dotycz cych wymaganego okresu trwało ci zgodnie z wymogami wynikaj cymi z Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz uwzgl dnienie tych zmian równie w zawartych ju umowach o dofinansowanie np. podczas najbli szej ich aktualizacji. Pismem DPR.Z /10:5 z dnia r. DPR poinformował Departament Kontroli i Audytu Wewn trznego, i zalecenie to jest realizowane poprzez aneksowanie zawartych ju umów o dofinansowanie projektu oraz poprzez aktualizacj zapisów wzorów umów o dofinansowanie projektów. Potwierdzenia wdro enia zalecenie pokontrolnego dokonano na podstawie umów: - UDA-RPPM /08-02, - UDA-RPPM /08-04, - UDA-RPPM / Zalecenie 5. Zaleca si zwrócenie do beneficjenta o uzupełnienie opisu na odwrocie faktury VAT nr 1/4/2009/TT oraz faktury VAT nr 14/09/FVW w zakresie podstawy prawnej, zgodnie z któr wydatek został poniesiony (wniosek o płatno nr WNP-RPPM /08-02), b d dokonanie korekty zapisów Przewodnika Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, nakładaj cym na beneficjenta obowi zek podawania podstawy prawnej, zgodnie z któr wydatek został poniesiony (w przypadku beneficjentów niezobowi zanych do stosowania Pzp). Pismem z dnia r. Kuria Diecezji Pelpli skiej poinformowała DPR, i dokonała uzupełnienia opisu faktur. Zalecenie 6. - zalecenie wykre lone Zalecenie 7. Prosz o informacj, w jaki sposób Zespól Kontrolny monitoruje osi gni cie przez beneficjentów zało onych we wniosku o dofinansowanie wska ników po zako czeniu realizacji projektu. Czy IZ RPO WP dysponuje narz dziem ułatwiaj cym bie ce ledzenie wykonania wska ników, które nie zostały osi gni te w trakcie realizacja projektu. Prosz o informacj o zastosowanych taryfikatorach w przypadku nieosi gni cia wska nika rezultatu Liczba bezpo rednio utworzonych miejsc pracy w ramach działa 1.1. i 1.2 RPO WP. Odno nie zastosowania taryfikatora w przypadku nieosi gni cia wska nika rezultatu Liczba bezpo rednio utworzonych miejsc pracy w ramach działa 1.1 i 1.2 RPO WP IZ RPO WP otrzymała odpowied dnia r. sygn. DKR.II MTo/10 z MRR, i nie ma mo liwo ci opracowania oraz zastosowania narz dzia słu cego szacowaniu wielko ci korekt finansowych. Monitorowanie nieosi gni tych wska ników rezultatu dla projektów kontrolowanych przez IZ RPO zweryfikowano w oparciu o baz zalece pokontrolnych prowadzona przez Referat Kontroli. Zalecenie 8. Prosz o poinformowanie członków KM o dokonanych realokacjach, które nie zostały wcze niej przedstawione na posiedzeniu KM wraz z podaniem wła ciwej wysoko ci dokonanych przesuni rodków. Poinformowano członków KM RPO o dokonanych realokacjach. Zalecenie 9. 4

5 Prosz o terminowe przekazywanie wyników kontroli/audytów przeprowadzanych w IZ RPO WP, zgodnie z terminami okre lonymi w Wytycznych z zakresie warunków certyfikacji ( ) Weryfikacja przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wykazała uchybienia IZ RPO WP w przedmiotowym zakresie. Zalecenie 10. Zaleca si doprecyzowanie zapisów RPK na 2010 rok odno nie terminów sporz dzenia i przekazania informacji pokontrolnej ko cowej, które zawarte zostały w IW IZ RPO WP oraz zastosowanie to samych sformułowa tzn.: sporz dzenie i przekazanie informacji pokontrolnej, zarówno w RPK na 2010 rok oraz IW IZ RPO WP. W zwi zku z faktem, i RPK na 2010 r. został ju przekazany do akceptacji do IK RPO, prosz o wykonanie przedmiotowego zalecenia podczas najbli szej aktualizacji RPK na 2010 rok oraz podczas sporz dzania RPK na lata nast pne. Uchwał z dnia r. Zarz d Województwa Pomorskiego zaktualizował Roczny Plan Kontroli w ramach RPO WP w zakresie terminów sporz dzania i przekazywania informacji pokontrolnej ko cowej. Zalecenie 11. Przypomina si o konieczno ci, wynikaj cej z zapisów IW IZ RPO WP, informowania DF (do wiadomo ci) o kwocie rodków po wiadczonych przez DPR. Wdro enie zalecenia pokontrolnego skontrolowano w oparciu o informacj o wyniku weryfikacji wniosku o płatno okresow (formularz 59) dla wniosku o płatno WNP-RPPM /08-10 oraz wniosku o płatno WNP-RPPM / Zalecenie 12. Zgodnie ze zło onym w trakcie kontroli zobowi zaniem, zaleca si IZ RPO WP poinformowanie IPOC, o uzupełnieniu przedmiotowych dokumentów po wiadczaj cych poniesione wydatki. Zgodnie z ustaleniami pomi dzy IPOC a DPR zawartymi w trakcie przeprowadzania czynno ci kontrolnych, IZ RPO WP uzupełniła dokumenty po wiadczaj ce wydatek o wymagane opisy. Zalecenie 13. Zaleca si wprowadzenie zapisu do formularzy kwalifikuj cych, czy wykryte/podejrzewane naruszenia prawa jest nieprawidłowo ci w rozumieniu Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zatwierdzenia (podpisania) przez dyrektora DPR/ zast pc dyrektora DPR ds. Płatno ci, Monitoringu i Kontroli. Dokonano modyfikacji formularza kwalifikuj cego, czy wykryte podejrzenie naruszenia prawa jest nieprawidłowo ci w Rozumieniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia r.- wprowadzono dodatkowy element weryfikacji dokumentu - zatwierdzenie (podpisanie) przez dyrektora DPR/ zast pc dyrektora DPR ds. Płatno ci Monitoringu i Kontroli. Zalecenie 14. Zaleca si przekazanie korekty zestawienia kwartalnego za I kw r. do Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów, jak równie kopii pisma przekazuj cego korekt do MF do wiadomo ci IPOC. Przekazano korekt zestawienia kwartalnego do MF oraz informacj do IPOC Poprawno sporz dzenia dokumentów dotycz cych wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej Ustalenia i wnioski Zgodnie z przyj tymi zało eniami oraz zaleceniami IC, dotycz cymi zakresu kontroli w IZ RPO WP w 2011 r., do weryfikacji poprawno ci sporz dzenia dokumentów dotycz cych wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wybrano nast puj ce Po wiadczenia : - RPPM.IZ.UMWPM_-D08/10-00, - RPPM.IZ.UMWPM_-D13/ W ramach ww. Po wiadcze dokonano wyboru wniosków o płatno, które zostały poddane szczegółowej weryfikacji. Wybór wniosków o płatno nast pił zgodnie z metodologi doboru próby wniosków o płatno beneficjentów, zawart w IW IPOC. Dokumentacja zwi zana z doborem wniosków o płatno do kontroli została wł czona do akt kontroli. 5

6 Po wiadczenie i deklaracja wydatków nr RPPM.IZ.UMWP_D08/10-00, data wpływu do Instytucji Po rednicz cej w Certyfikacji r. a) deklaracja za okres do r. b) wydatki kwalifikowalne podstawa certyfikacji ,38 PLN c) odpowiadaj cy wkład publiczny ,05 PLN d) warto dofinansowania ,40 PLN - w tym wkład UE ,31 PLN Na podstawie wylosowanej próby wniosków o płatno (wniosek nr: WNP-RPPM /08-01, WNP-RPPM /09-01, WNP-RPPM /09-03, WNP- RPPM /08-04, WNP-RPPM /09-04) potwierdzono, i ww. po wiadczenie zostało sporz dzone w oparciu o istniej ce wnioski o płatno oraz dowody ródłowe, składaj ce si na dany wniosek o płatno. Ponadto potwierdzono, i w systemie KSI została zarejestrowana deklaracja IZ RPO WP i jest ona spójna z wersj papierow oraz zostały zarejestrowane odpowiednie dokumenty, a dane w nich zawarte s zgodne z wersj papierow wniosków o płatno, składaj cych si na deklaracj wydatków przedło on do IPOC oraz dokumentami ródłowymi składaj cymi si na dany wniosek o płatno. Poddana kontroli deklaracja nie zawierała deklaracji wydatków IP II, wi c nie było mo liwo ci skontrolowania czy prawidłowo IZ RPO WP zweryfikowała pod wzgl dem rachunkowym kwoty w dokumentach stanowi cym podstaw sporz dzenia deklaracji wydatków przedło onej do IC. W ramach badanego Po wiadczenia nie wyst piły zaliczki dla beneficjentów ani kwoty odzyskane lub wycofane, wi c nie było mo liwo ci skontrolowania: - czy zaliczki w ramach pomocy publicznej IZ zarejestrowała zgodnie z przyj tymi procedurami, - czy przekazano informacje na temat wypłacenia i rozliczania zaliczek dla beneficjentów, - czy kwota zaliczek, uj tych w Li cie wniosków o płatno oraz zaliczek wypłaconych beneficjentom pomocy publicznej jest zgodna z dokumentacj ródłow, - czy deklaracja wydatków została prawidłowo skorygowana o zaliczki nierozliczone przez beneficjentów zgodnie z art. 78 rozporz dzenia 1083/ czy prawidłowo pomniejszono wydatki wykazane w deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane w tym zaliczki zwrócone przez beneficjentów w okresie którego deklaracja wydatków dotyczy, - czy pomniejszenie deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane zostało dokonane w oparciu o istniej c dokumentacj ródłow. Na podstawie wniosku RPPM /09-01 ustalono, e w systemie ksi gowym UMWP zarejestrowane s dokumenty ródłowe składaj ce si na dany wniosek o płatno oraz, e dane s kompletne i zgodne z ich wersjami papierowymi. Ponadto skontrolowano, i beneficjent w stosunku do dokumentów ródłowych stosuje odr bny kod ksi gowy. Dla projektu realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPM /08 z pó n. zmianami przeprowadzona została kontrola na zako czenie realizacji projektu, która potwierdziła, 6

7 i prowadzona jest odr bna ewidencja ksi gowa oraz, i wszystkie operacje ksi gowe zwi zane z projektem zostały uj te z zapisach ksi gowych. Z uwagi, i wnioski WNP-RPPM /08-01, WNP-RPPM /09-01, WNP-RPPM /09-03 dotycz beneficjentów dla których nie ma mo liwo ci skontrolowania wydruków z systemu ksi gowego, weryfikacja odr bnej ksi gowo ci zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurami IZ RPO w trakcie kontroli na zako czenie realizacji projektu. Stwierdzono, e wydatki zawarte z deklaracji wydatków s kwalifikowane w ramach badanych obszarów co zostało potwierdzone przez IZ RPO WP w formularzu nr 56 - Lista sprawdzaj ca do weryfikacji wniosków o płatno w cz ci finansowej w ramach Działania 1.3 oraz Osi Priorytetowej 2-9 (bez Dz. 9.3) RPO WP Po wiadczenie nr RPPM.IZ.UMWPM_-D13/10-01 a) deklaracja za okres do r. b) wydatki kwalifikowalne - podstawa certyfikacji ,58 PLN c) odpowiadaj cy wkład publiczny ,31 PLN d) warto dofinansowania UE ,36 PLN e) liczba wniosków o płatno /korekt 163 W ramach ww. Po wiadczenia szczegółowej weryfikacji poddano nast puj ce wnioski o płatno : - WNP-RPPM /08-05, - WNP-RPPM /08-01, - WNP-RPPM /08-14, - WNP-RPPM /09-03, - WNP-RPPM / Warto wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji w ramach ww. wniosków o płatno wynosi ,74 PLN, co stanowi 4,36 % podstawy certyfikacji dla przedmiotowego Po wiadczenia. 1. W celu stwierdzenia, czy istniej dokumenty stanowi ce podstaw sporz dzenia deklaracji wydatków przedło on do IC zweryfikowano ww. wnioski o płatno wraz z dokumentami ródłowymi składaj cymi si na dany wniosek o płatno. W trakcie kontroli potwierdzono, i ww. wnioski o płatno były sporz dzone w oparciu o dokumenty ródłowe. Dane zawarte w przedmiotowych dokumentach były spójne z informacjami uj tymi we wnioskach o płatno w tabeli B.5. Badane wnioski o płatno, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez IZ RPO WP, były podstaw do uj cia w deklaracji wydatków przedło onej do IC. Na weryfikowane Po wiadczenie nie składały si adne deklaracje wydatków IP II i DPROW. 2. W celu zbadania, czy prawidłowo pod wzgl dem rachunkowym zweryfikowano kwoty w dokumentach stanowi cych podstaw sporz dzenia deklaracji wydatków przedło onej do IC zbadano wybrane wnioski o płatno wraz z dokumentami ródłowymi składaj cymi si na dany wniosek o płatno. W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono adnych uchybie. Warto ci wynikaj ce z dokumentów ródłowych zał czonych do wniosków o płatno, odpowiadaj kwotom wykazanym w tabeli B.5 Zestawienie dokumentów potwierdzaj cych poniesione wydatki obj te wnioskiem. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie uwzgl dniono w informacji pokontrolnej w cz ci dotycz cej Systemu weryfikacji wydatków wybranych wniosków 7

8 o płatno. 3. W celu sprawdzenia, czy prawidłowo pomniejszono wydatki wykazane w deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane w okresie, którego deklaracja wydatków dotyczy oraz czy pomniejszenie deklaracji wydatków o kwoty wycofane i odzyskane zostało dokonane w oparciu o istniej c dokumentacj dokonano nast puj cych ustale : W ramach przedmiotowego Po wiadczenia nie wyst piły kwoty wycofane, natomiast w Rejestrze kwot odzyskanych wykazano nast puj ce pozycje: Nr umowy Nr sprawy/decyzji o zwrocie Numer Wniosku o płatno Wydatki kwalifikowane - podstawa certyfikacji Warto dofinansowania ogółem Warto dofinansowania UE RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0005/10/01 RPPM / ,60 RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0006/10/01 RPPM / , , ,26 RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0007/10/01 RPPM / ,19 Suma ,81 RPPM /08-00 RPPM.IW.ARPSA_-O0017/10/01 RPPM / ,60 56,85 0,00 Suma 108,60 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0040/10/01 RPPM / , , ,33 Suma ,00 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/01 RPPM / ,05 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/02 RPPM / ,03 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/03 RPPM / , , ,96 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0019/10/04 RPPM / ,00 Suma ,95 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0052/10/02 RPPM / ,60 50,30 50,30 Suma 100,60 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0049/10/03 RPPM / ,00 396,00 396,00 Suma 528,00 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0038/10/01 RPPM / ,33 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0038/10/02 RPPM / , , ,89 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0039/10/02 RPPM / ,00 Suma ,05 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0047/10/03 RPPM / ,66 463,83 463,83 Suma 927,66 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0031/10/01 RPPM / ,37 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0031/10/03 RPPM / , , ,06 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0032/10/01 RPPM / ,77 Suma ,46 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0027/10/02 RPPM / ,50 620,72 620,72 Suma 943,50 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0034/10/01 RPPM / , , ,87 Suma ,54 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0025/10/02 RPPM / ,81 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0025/10/03 RPPM / , , ,45 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0025/10/04 RPPM / ,33 Suma ,87 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0037/10/01 RPPM / , , ,00 Suma 7 500,00 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10/02 RPPM / ,00 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10/03 RPPM / , , ,00 Suma ,00 8

9 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0028/10/02 RPPM / , , ,94 Suma 3 602,29 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10/01 RPPM / ,47 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10/02 RPPM / , , ,43 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10/03 RPPM / ,87 Suma ,04 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0029/10/03 RPPM / ,99 RPPM /08-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0029/10/04 RPPM / , , ,27 Suma ,72 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0026/10/02 RPPM / ,81 99,29 99,29 Suma 116,81 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10/01 RPPM / ,69 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10/02 RPPM / , , ,22 RPPM /09-00 RPPM.IZ.UMWPM_-O0043/10/01 RPPM / ,00 Suma ,08 Suma ko cowa , , ,82 W ramach badanego Po wiadczenia szczegółowej weryfikacji poddano nast puj ce nr spraw/decyzji o zwrocie b d ce podstaw wpisania do Rejestru kwot odzyskanych : - RPPM.IZ.UMWPM_-O0052/10 (projekt nr RPPM /09), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0049/10 (projekt nr RPPM /08), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10 (projekt nr RPPM /09), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10 (projekt nr RPPM /08), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10 (projekt nr RPPM /09), - RPPM.IZ.UMWPM_-O0043/10 (projekt nr RPPM /09). Warto wydatków (podstawa certyfikacji) wykazanych w Rejestrze kwot odzyskanych wybranych do weryfikacji wyniosła ,72 PLN, co stanowi 22,71 % cało ci wydatków wykazanych w ww. rejestrze w ramach badanego Po wiadczenia. a) RPPM.IZ.UMWPM_-O0052/10 (projekt nr RPPM /09) We wniosku o płatno nr WNP-RPPM /09-02 beneficjent zastosował bł dn metodologi wyliczenia warto ci wydatków kwalifikowalnych projektu. W zwi zku z powy szym pobrał dotacj w nadmiernej wysoko ci. Refundacj otrzymał w dniu r., natomiast zwrotu dokonał w dniu r. w wysoko ci 50,31 PLN. W zwi zku z powy szym odsetki wyniosły 0 PLN. IZ RPO WP poinformowała zespół kontrolny, i ró nica pomi dzy kwot dokonanego zwrotu, a całkowit kwot nieprawidłowo ci, tj. 0,01 PLN została rozliczona poprzez dokonanie zwrotu do beneficjenta przy rozliczeniu wniosku o płatno po redni nr WNP- RPPM / Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Wspólnoty publiczne beneficjenta Całkowita kwota nieprawidłowo ci 50,30 50,30 0,00 100,60 Kwota ju wypłacona beneficjentowi 50,30 50,30 0,00 100,60 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowita kwota Beneficjent pismem z dnia r. poinformował m.in. o zastosowaniu bł dnej metodologii w przedmiotowym wniosku o płatno oraz o dokonanym zwrocie nadpłaconych rodków. Jednocze nie poinformował, i ró nica 1 grosza wynikła z bł dnego zaokr glenia wydatków kwalifikowalnych do refundacji ze rodków EFRR. W zwi zku z wykryt nieprawidłowo ci w dniu r. został sporz dzony formularz nr 36 Notatka słu bowa o wyst pieniu lub podejrzeniu wyst pienia nieprawidłowo ci w realizacji RPO WP (dalej: formularz nr 36). 9

10 Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. b) RPPM.IZ.UMWPM_-O0049/10 (projekt nr RPPM /08) Beneficjent z własnej woli dokonał zwrotu rodków EFRR z tytułu odzyskanego podatku Vat z wycinki drzew z faktury nr U000083/10/08-01, która została uj ta we wniosku o płatno nr WNP- RPPM / Zwrot został dokonany w dniu r. w wysoko ci 396,00 PLN na pokrycie nale no ci głównej oraz 9,00 PLN na pokrycie odsetek, liczonych od dnia r., tj. od dnia udzielenia zaliczki. Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Wspólnoty publiczne beneficjenta Całkowita kwota nieprawidłowo ci 396,00 132,00 0,00 528,00 Kwota ju wypłacona beneficjentowi 396,00 132,00 0,00 528,00 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowita kwota W zwi zku z wykryt nieprawidłowo ci w dniu r. został sporz dzony formularz nr 36. Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. c) RPPM.IZ.UMWPM_-O0036/10 (projekt nr RPPM /09) Zgodnie z informacj pokontroln nr 33/P/1/10/II w ramach projektu nało ono korekt finansow w wysoko ci 10 %, tj ,00 PLN na umow nr 341/17/09 z dnia r., z czego dofinansowanie EFRR stanowi ,00 PLN. W zwi zku z powy szym pismem z dnia r. zwrócono si do beneficjenta z pro b o wyra enie zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatno ko cow o kwoty wynikaj ce z nało enia korekt finansowych wraz z uwzgl dnieniem odsetek dla zaległo ci podatkowych. W dniu r. beneficjent wyraził zgod na dokonanie stosownego pomniejszenia z wniosku o płatno ko cow. W zwi zku z wykryt nieprawidłowo ci w dniu r. został sporz dzony formularz nr 36. Dane zawarte w przedmiotowym formularzu s zgodne z zapisami informacji pokontrolnej nr 33/P/1/10/II. Zgodnie z dokumentacj sprawy korekta dotyczyła nast puj cych wniosków o płatno : Nr wniosku o płatno Kwota wydatków Korekta EFRR Data rozpocz cia naliczania Certyfikowane niekwalifikowalnych odsetek RPPM / , , TAK RPPM / , , TAK RPPM /09-04 Kwota wydatków , ,00 kwalifikowalnych NIE pomniejszona po autoryzacji RAZEM , ,00 Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Całkowita Wspólnoty publiczne beneficjenta kwota Całkowita kwota nieprawidłowo ci , , , ,00 Kwota ju wypłacona beneficjentowi , , , ,00 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi , , , ,00 Wy ej wymienione informacje s zgodne z informacjami zawartymi w badanym Po wiadczeniu, 10

11 w ramach certyfikowanych wniosków o płatno. d) RPPM.IZ.UMWPM_-O0030/10 (projekt nr RPPM /08) Zgodnie z informacj pokontroln nr 32/P/1/10/I korekta finansowa w wysoko ci 5% została nało ona na umow nr 6/IN/09. Kwota wydatków niekwalifikowalnych wyniosła ,39 PLN (EFRR ,57 PLN). Zgodnie z dokumentacj sprawy korekta dotyczyła nast puj cych wniosków o płatno : Nr wniosku o płatno Całkowita Kwota wydatków Korekta EFRR Korekta Certyfikowane kwota kwalifikowalnych ogółem RPPM / , , , ,48 TAK RPPM / , , , ,70 TAK RPPM / , , , ,87 TAK RPPM / , , , ,34 NIE RAZEM , ,39 Nr wniosku o płatno Liczba dni Kwota odsetek RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RAZEM 7 893,00 Kwota nieprawidłowo ci rodki rodki krajowe rodki własne Całkowita Wspólnoty publiczne beneficjenta kwota Całkowita kwota nieprawidłowo ci ,57 0, , ,39 Kwota ju wypłacona beneficjentowi ,57 0, , ,39 Kwota jeszcze nie wypłacona beneficjentowi 0,00 0,00 0,00 0,00 Poza informacj pokontroln w aktach sprawy znajduje si m.in. formularz nr 36 sporz dzony r. oraz formularz nr 61, który został zatwierdzony r. W badanym Po wiadczeniu ł czna kwota wydatków uj tych w Rejestrze kwot odzyskanych wynosi ,04 PLN, z czego dofinansowanie EFRR ,43 PLN. Natomiast z informacji pokontrolnej wynika, i ł czna kwota wydatków niekwalifikowalnych (certyfikowanych) wynosi ,05 PLN, z czego dofinansowanie EFRR ,44 PLN. Przedmiotowa rozbie no dotyczy wniosku o płatno nr RPPM /08-1. W zwi zku z powy szym IZ RPO WP udzieliła nast puj cych wyja nie : Ró nica pomi dzy dokumentacj ródłow, a informacjami dotycz cymi kwot do odzyskania w ramach projektu nr RPPM /08 spowodowana jest zwi kszeniem dofinansowania dla projektu aneksem nr UDA-RPPM /08-03, dla wniosków wcze niej zrefundowanych dokonano korekty. Ponadto w wyniku kontroli i nało enia korekty finansowej dla wniosku o płatno nr WNP-RPPM /08-01 dokonano korekty poprzez rejestr obci e. Kwota EFRR została wyliczona zgodnie z powy szym aneksem st d zaistniała rozbie no 0,01 PLN. Jednak e w rozliczeniu ko cowym projektu kwota dofinansowania z EFRR wykazana w KSI jest zgodna z Informacj pokontroln i kwot wypłacon Beneficjentowi. e) RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10 i RPPM.IZ.UMWPM_-O0042/10 (projekt nr RPPM /09) Zgodnie z informacj pokontroln nr 40/P/1/10/II w ramach projektu nało ono nast puj ce korekty: korekta finansowa w wysoko ci 10 %, tj ,08 PLN została nało ona na umow nr 38- IN/R/09 z dnia r. Kwota wydatków niekwalifikowalnych w ramach wniosku o płatno WNP-RPPM /09-01 wyniosła ,69 PLN, z czego dofinansowanie EFRR 11

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo